ECG VP 3120 S Kasutusjuhend

Kategooria
Tolmuimejad
Tüüp
Kasutusjuhend
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně prtěte tento návod abezpečnostní pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod musít vždyiložen kpřístroji. Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt
gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a késlék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the  rst time. The user´s manual must be always included. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.
Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
knapravi.
Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.
Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
VP 3120 S
CZ
PODLAHOVÝ VYSAV
NÁVOD K OBSLUZE
SR/MNE
USISIV
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SK
PODLAHOVÝ VYSÁV
NÁVOD NA OBSLUHU
FR
ASPIRATEUR DE SOL
MODE D'EMPLOI
PL
ODKURZACZ PODŁOGOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT
ASPIRAPOLVERE PER PAVIMENTI
MANUALE DI ISTRUZIONI
HU
PADLÓPORSZÍVÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
ES
ASPIRADORA DE PISOS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE
BODENSTAUBSAUGER
BEDIENUNGSANLEITUNG
ET
RANDATOLMUIMEJA
KASUTUSJUHEND
GB
FLOOR VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL
LT
GRINDŲ DULKIŲ SIURBLYS
INSTRUKCIJŲ VADOVAS
HR/BIH
USISAV
UPUTE ZA UPORABU
LV
GRĪDAS PUTEKĻUSŪCĒJS
ROKASGRĀMATA
SI
TALNI SESALNIK
NAVODILA
CZ
PODLAHOVÝ VYSAVAČ
3
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí poebu!
Varová: Bezpečnostní opatření apokyny uvedené vtomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
asituace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku páru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Ujiste se, že napětí ve vaší zásuvce odpoví napětí uvedenému na štítku zařízení aže je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí být instalována dle platných bezpečnostních předpisů.
3. Nepoužívejte vysavač, pokud je přívodní kabel poškozen. Vkeré opravyet výměny najecího
přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zíze, hrozí nebezpí
úrazu elektrickým proudem!
4. Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, ani na něj nestavte nádoby
stekutinami, aby nedošlo kpřípadnému úrazu elektrickým proudem.
5. Nepracujte svysavačem ve svislé poloze. Vysavač nikdy nepoužívejte bez vloženého prachového sáčku,
motorového  ltru avýstupního  ltru.
6. Nenechávejte vysavač se zasunutým přívodním kabelem vzásuvce bez dozoru. Před údbou vytáhněte
přívodní kabel ze síťové zásuvky. Při vytahování uchopte přívodní kabel za vidlici, nikdy netahejte za
kabel.
7. Nepoužívejte vysavač venku nebo ve vlhkém prostředí. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
8. Nedovolte dětem, aby si s vysavačem hrály. Vysavač není hračka. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud
používáte vysavač vblízkosti dětí.
9. Používejte pouze nástavce apříslušenství, které bylo schváleno výrobcem.
10. Pokud vysavač nefunguje správně, došlo kpádu vysavače (např. kpádu do vody), je-li poškozen nebo byl
zapomenut venku, nechte jej odborně prohlédnout vautorizovaném servisním středisku.
11. Při přenášení nedte vysavač za přívodní kabel. Dbejte na to, aby kabel nebyl zlomený nebo ohnutý
přes ostré předměty a okraje. Při práci nepřejíždějte vysavačem přes přívodní kabel. Kabel udržujte
vdostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
12. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo vysavače mokrýma rukama.
13. Do otvorů vysavače nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač, jsou-li otvory jakkoli blokovány.
Dbejte na to, aby byl vysavač čistý, bez různých žmolků ajiných zbytkových nečistot, které mohou snížit
sací výkon vysave.
14. Vlasy, volný oděv, ruce aostatní části těla se nesmí dostat do sacích otvorů nebo do blízkosti pohyblivých
částí vysavače.
15. Nikdy nevysávejte následující předměty, mohlo by dojít kpoškození přístroje nebo úrazu:
ostré předměty jako sklo, šroubky, mince, hřebíky atd.
horké nebo doutnající předměty jako uhlíky, cigarety nebo hořlavé či těkavé tekutiny
mokré povrchy, vodu nebo jiné tekutiny
16. Dbejte zvýšené opatrnosti při práci na schodech.
17. Vysavač používejte pouze vsouladu spokyny uvedenými vtomto návodu. Tento vysavač je určen pouze
pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
18. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let astarší aosoby se sníženými fyzickými či mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
opoužívání spotřebiče bezpečným způsobem arozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem
nesmějí hrát. Čištění aúdržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let
apod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče ajeho přívodu.
CZ
4
4
POPIS VYSAVAČE
18
18
7
12
2
4
5
1
6
11
10
14
9
3
15
8
13
19
17
16
Seznam součástí
1. Teleskopická trubka
2. Hadice
3. Otvor pro připojení hadice
4. Rukojeť hadice
5. Mechanický regulátor podtlaku vrukojeti
6. Kombinovaná podlahová hubice
7. Motorový prostor
8. Horní kryt
9. Tlačítko kotevření krytu prostoru se sáčkem na
prach
10. Rukojeť na vysavači
11. Zadní kolečka
12. Otočné přední kolečko
13. Tlačítko navíjení kabelu
14. Vypín
15. Indikátor plného sáčku
16. Štěrbinová hubice
17. Výstupní ltr
18. Prolis pro uložení hadice
19. Elektronická regulace sacího výkonu
Příslušenství:
Hadice, kovová chromovaná teleskopická trubice, kartáčová hubice na koberce nebo tvrdé podlahy,
kombinovaná zúžená hubice aprachový kartáč
POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE
Než začnete vysavač sestavovat, musí být vypnutý aodpojený od sítě!
1. Konec hadice zasuňte do otvoru vpřední části vysavače azajistěte (Obr. 1a). Chcete-li hadici odejmout,
stiskte pojistky na obou stranách koncovky hadice avytáhněte hadici zhrdla vysavače.
2. Sestavte hubici (Obr. 2a) druhý konec hadice se zahnutou koncovkou připojte ktrubici (Obr. 2b).
3. K trubici připojte příslušenství vhodné pro daný typ podlah (Obr. 2c): kartáčovou hubici na koberce nebo
tvrdé podlahy (přepněte podle typu podlahy, viz Obr. 2d), kombinovanou zúženou hubici a prachový
kartáč na pohovky, záclony ana těžko přístupná místa vrozích nebo mezi nábytkem.
CZ
5
5
4. Spuštění vysavače: Vidlici přívodní šňůry zapojte do elektrické zásuvky, jejíž parametry odpovídají údajům
na typovém štítku vysavače, astiskem tlačítka vypínače uveďte vysavač do chodu (Obr. 1c). Výkon můžete
regulovat ovladačem (Obr. 1d).
5. Vytažení šňůry: Šňůra je na konci opatřena žlutou ačervenou značkou (Obr. 1b). Uchopte vidlici atažením
šňůru vytáhněte po žlutou značku. Šňůru nikdy nevytahujte za červenou značku, mohlo by dojít kjejímu
poškození! Chcete-li šňůru navinout, stiskněte tlačítko navíječe (Obr. 1e), napájecí šňůra se navine zpět do
vysave.
1b
1c
1d
1a
1e
2a
2b
2c
2d
V případě závady
V případě jakýchkoli známek poškození spotřebič nepoužívejte. Poškozená napájecí šňůra musí být
vyměněna vkvali kovaném autorizovaném servisu. Jedině tak lze předejít bezpečnostním rizikům.
Pokud váš vysavač nepracuje správně, nahlédněte do průvodce odstraňováním problémů. Pokud se problém
nepodaří vyřešit, obraťte se na autorizovaný servis.
Po použití
Vysavač vypněte avytáhněte napájecí šňůru zelektrické zásuvky. Před nasazováním jakéhokoli příslušenství
nebo čištěním přístroje vysavač vždy vypněte avytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
Indikátor plného prachového sáčku
Vysavač je vybaven indikátorem (15), který se změní na červený, pokud je prachový sáček plný nebo jsou-li
jinak zablokovány sací cesty. Pokud je indikátor plného sáčku červený ipo vložení nového sáčku, vysavač
vypněte, odpojte od sítě azkontrolujte, zda není ucpaná hadice nebo trubice vysavače. Pokud je inadále
indikátor červený, obraťte se na autorizovaný servis nebo na svého prodejce. Abyste zabránili přehřátí
vysavače apřípadnému poškození, zkontrolujte následující části vysavače:
Všechny spoje mezi hadicí, teleskopickou trubicí
apodlahovým karčem
Otvor pro zapojení hadice
• Průchodnost kartáče
• Výstup ltr
• Motorový ltr
• Prachový ček
ÚDRŽBA AČIŠTĚNÍ
3
4
5
Upozornění:
Před jakoukoli údržbou nebo čištěním vždy vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
CZ
6
6
1. Výměna prachového sáčku (Obr. 3): Když indikátor zaplnění prachového sáčku (15) změní barvu na
červenou, nastal čas prachový sáček vyprázdnit nebo vyměnit.
Stiskem pojistky vpřední části otevřete přední kryt.
Vyjměte držák se sáčkem az držáku vyjměte plný sáček.
2. Čištění ltru motoru (Obr. 4): Otevřete přední kryt, vyjměte  ltr, omyjte jej teplou vodou a před
opětovným použitím důkladně vysušte. Pokud je  ltr poškozený, vyměňte jej za nový.
3. Jednou ročně očistěte nebo vyměňte výstupní  ltr (Obr. 5): Odejměte kryt výstupního  ltru. Filtr omyjte
teplou vodou apřed opětovným použitím důkladně vysušte. Pokud je  ltr poškozený, vyměňte jej za
nový.
4. Čištění povrchu spotřebiče: K čištění používejte měkkou a lehce navlhčenou utěrku s pár kapkami
čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte ředidlo ani žádné jiné brusné čisticí prostředky. Nikdy vysavač
neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani ho nenechávejte pod tekoucí vodou.
Upozornění:
Náhradní  ltrační sáčky na vysavač VP 3120 Snajdete pod označením KOMA ECG VP 3120 Sa lze použít také
sáčky Swirl® Y101®.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující seznam možných běžných problémů ajejich odstraní.
Problém Možná příčina Řešení
Motor se nezapne. Vysavač je bez napáje Zkontrolujte přívodní šňůru aelektrickou
zástrčku. Pokud přístroj inadále nefunkční,
obraťte se na autorizovaný servis.
Postupně se snižuje
sací výkon.
Plný prachový sáček, ucpaná hadice
nebo trubice, znečištěné ltry.
Vyměňte prachový sáček, odstraňte cizí
předměty zhadice nebo trubice, vyměňte  ltry.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Automatické navíjení, regulace sacího výkonu, zúžená hubice, podlahový kartáč, teleskopická kovová trubice
Sací výkon: 170 W
Akční rádius: 8 m
Objem sáčku na prach: 2,5 l
Hmotnost: 4,2 kg
Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz
Jmenovitý příkon: 1000 W
Maximální příkon: 1200 W
Hlučnost: 82 dB
Filtr: výstupní  ltr, ltr motoru
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zech se zavedeným systémem tříní odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU oelektromagnetické kompatibilitě aelektrické bezpečnosti.
Návod kobsluze je kdispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu atechnických parametrů vyhrazena.
08/05
CZ
7
7
SK
PODLAHOVÝ VYVAČ
8
8
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia apokyny uvedené vtomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky
a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať
do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené
používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody
spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek
časti zariadenia.
Aby nedošlo kvzniku požiaru alebo kúrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení
vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:
1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
2. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia aže je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
3. Nepoužívajte vysávač, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho
prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom!
4. Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, ani naň neklaďte nádoby
stekutinami, aby nedošlo kprípadnému úrazu elektrickým prúdom.
5. Nepracujte svysávačom vo zvislej polohe. Vysávač nikdy nepoužívajte bez vloženého prachového vrecka,
motorového  ltra avýstupného  ltra.
6. Nenechávajte vysávač so zasunutým prívodným káblom vzásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite
prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Pri vyťahovaní uchopte prívodný kábel za vidlicu, nikdy neťahajte za
kábel.
7. Nepoužívajte vysávač vonku alebo vo vlhkom prostredí. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
8. Nedovoľte deťom, aby sa s vysávačom hrali. Vysávač nie je hračka. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak
používate vysávač vblízkosti detí.
9. Používajte iba násadce apríslušenstvo, ktoré bolo schválené výrobcom.
10. Ak vysávač nefunguje správne, došlo kpádu vysávača (napr. kpádu do vody), ak je poškodený alebo bol
zabudnutý vonku, nechajte ho odborne prezrieť vautorizovanom servisnom stredisku.
11. Pri prenášaní nedržte vysávač za prívodný kábel. Dbajte na to, aby kábel nebol zlomený alebo ohnutý
cez ostré predmety a okraje. Pri práci neprechádzajte vysávačom cez prívodný kábel. Kábel udržujte
vdostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
12. Nedotýkajte sa prívodného kábla alebo vysávača mokrými rukami.
13. Do otvorov vysávača nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte vysávač, ak sú otvory akokoľvek
blokované. Dbajte na to, aby bol vysávač čistý, bez rôznych žmolkov ainých zvyškových nečistôt, ktoré
môžu znížiť nasávací výkon vysávača.
14. Vlasy, voľný odev, ruky a ostatné časti tela sa nesmú dostať do nasávacích otvorov alebo do blízkosti
pohyblivých častí vysávača.
15. Nikdy nevysávajte nasledujúce predmety, mohlo by dôjsť kpoškodeniu prístroja alebo úrazu:
ostré predmety ako sklo, skrutky, mince, klince atď.
horúce alebo tlejúce predmety ako uhlíky, cigarety alebo horľavé či prchavé tekutiny
mokré povrchy, vodu alebo iné tekutiny
16. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri práci na schodoch.
17. Vysávač používajte iba vsúlade spokynmi uvedenými vtomto návode. Tento vysávač je určený iba na
domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
18. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov astaršie aosoby so zníženými fyzickými či mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností aznalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené opoužívaní
spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie aúdržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako
8rokov apod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča ajeho prívodu.
SK
9
9
POPIS VYVAČA
18
18
7
12
2
4
5
1
6
11
10
14
9
3
15
8
13
19
17
16
Zoznam súčastí
1. Teleskopická rúrka
2. Hadica
3. Otvor na pripojenie hadice
4. Rukoväť hadice
5. Mechanický regulátor podtlaku vrukoväti
6. Kombinovaná podlahová hubica
7. Motorový priestor
8. Horný kryt
9. Tlačidlo na otvorenie krytu priestoru svreckom
na prach
10. Rukoväť na vysávači
11. Zadné kolieska
12. Otočné predné koliesko
13. Tlačidlo navíjania kábla
14. Vypínač
15. Indikátor plného vrecúška
16. Štrbinová hubica
17. Výstupný lter
18. Prelis na uloženie hadice
19. Elektronická regulácia nasávacieho výkonu
Príslušenstvo:
Hadica, kovová chrómovaná teleskopická trubica, kefová hubica na koberce alebo tvrdé podlahy, kombinovaná
zúžená hubica aprachová kefa
POUŽÍVANIE VYVAČA
Skôr ako začnete vysávač zostavovať, musí byť vypnutý aodpojený od siete!
1. Koniec hadice zasuňte do otvoru vprednej časti vysávača azaistite (Obr. 1a). Ak chcete hadicu odobrať,
stlačte poistky na oboch stranách koncovky hadice avytiahnite hadicu zhrdla vysávača.
2. Zostavte hubicu (Obr. 2a), druhý koniec hadice so zahnutou koncovkou pripojte ktrubici (Obr. 2b).
3. K trubici pripojte príslušenstvo vhodné pre daný typ podláh (Obr. 2c): kefovú hubicu na koberce alebo tvrdé
podlahy (prepnite podľa typu podlahy, pozrite Obr. 2d), kombinovanú zúženú hubicu aprachovú kefu na
pohovky, záclony ana ťažko prístupné miesta vrohoch alebo medzi nábytkom.
SK
10
10
4. Spustenie vysávača: Vidlicu prívodnej šnúry zapojte do elektrickej zásuvky, ktorej parametre zodpovedajú
údajom na typovom štítku vysávača, astlačením tlačidla vypínača uveďte vysávač do chodu (Obr. 1c). Výkon
môžete regulovať ovládačom (Obr. 1d).
5. Vytiahnutie šnúry: Šnúra je na konci opatrená žltou ačervenou značkou (Obr. 1b). Uchopte vidlicu aťahaním
šnúru vytiahnite po žltú značku. Šnúru nikdy nevyťahujte za červenú značku, mohlo by dôjsť kjej poškodeniu!
Ak chcete šnúru navinúť, stlačte tlačidlo navíjača (Obr. 1e), napájacia šnúra sa navinie späť do vysávača.
1b
1c
1d
1a
1e
2a
2b
2c
2d
V prípade poruchy
V prípade akýchkoľvek známok poškodenia spotrebič nepoužívajte. Poškodená napájacia šnúra sa musí
vymeniť vkvali kovanom autorizovanom servise. Jedine tak je možné predísť bezpečnostným rizikám.
Ak váš vysávač nepracuje správne, nahliadnite do sprievodcu odstraňovaním problémov. Ak sa problém
nepodarí vyriešiť, obráťte sa na autorizovaný servis.
Po použití
Vysávač vypnite a vytiahnite napájaciu šnúru z elektrickej zásuvky. Pred nasadzovaním akéhokoľvek
príslušenstva alebo čistením prístroja vysávač vždy vypnite avytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.
Indikátor plného prachového vrecka
Vysávač je vybavený indikátorom (15), ktorý sa zmení na červený, ak je prachové vrecko plné alebo ak sú inak
zablokované nasávacie cesty. Ak je indikátor plného vrecka červený aj po vložení nového vrecka, vysávač
vypnite, odpojte od siete a skontrolujte, či nie je upchatá hadica alebo trubica vysávača. Ak je aj naďalej
indikátor červený, obráťte sa na autorizovaný servis alebo na svojho predajcu. Aby ste zabránili prehriatiu
vysávača aprípadnému poškodeniu, skontrolujte nasledujúce časti vysávača:
Všetky spoje medzi hadicou, teleskopickou
trubicou apodlahovou kefou
Otvor na zapojenie hadice
• Priechodnosť kefy
• Výstupný lter
• Motorový lter
• Prachové vrecko
ÚDRŽBA AČISTENIE
3
4
5
Upozornenie:
Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením vždy vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
SK
11
11
1. Výmena prachového vrecka (Obr. 3): Keď indikátor zaplnenia prachového vrecka (15) zmení farbu na
červenú, nastal čas prachové vrecko vyprázdniť alebo vymeniť.
Stlačením poistky vprednej časti otvorte predný kryt.
Vyberte držiak svreckom az držiaka vyberte plné vrecko.
2. Čistenie ltra motora (Obr. 4): Otvorte predný kryt, vyberte  lter, umyte ho teplou vodou apred opätovným
použitím dôkladne vysušte. Ak je  lter poškodený, vymeňte ho za nový.
3. Raz ročne očistite alebo vymeňte výstupný  lter (Obr. 5): Odoberte kryt výstupného  ltra. Filter umyte
teplou vodou apred opätovným použitím dôkladne vysušte. Ak je  lter poškodený, vymeňte ho za nový.
4. Čistenie povrchu spotrebiča: Na čistenie používajte mäkkú a ľahko navlhčenú utierku s pár kvapkami
čistiaceho prostriedku. Nikdy nepoužívajte riedidlo ani žiadne iné brúsne čistiace prostriedky. Nikdy
vysávač neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho nenechávajte pod tečúcou vodou.
Upozornenie:
Náhradné  ltračné vrecká na vysávač VP 3120 Snájdete pod označením KOMA ECG VP 3120 Sa je možné
použiť aj vrecká Swirl® Y101®.
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Skôr ako sa obrátite na servis, skontrolujte nasledujúci zoznam možných bežných problémov aspôsob
ich odstránenia.
Problém Možná príčina Riešenie
Motor sa nezapne. Vysávač je bez napájania Skontrolujte prívodnú šnúru aelektrickú
zástrčku. Ak je prístroj aj naďalej nefunkčný,
obráťte sa na autorizovaný servis.
Postupne sa znižuje
nasávací výkon.
Plné prachové vrecko, upchatá hadica
alebo trubica, znečistené  ltre.
Vymeňte prachové vrecko, odstráňte cudzie
predmety zhadice alebo trubice, vymeňte  ltre.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Automatické navíjanie, regulácia nasávacieho výkonu, zúžená hubica, podlahová kefa, teleskopická kovová
trubica
Nasávací výkon: 170 W
Akčný rádius: 8 m
Objem vrecka na prach: 2,5 l
Hmotnosť: 4,2 kg
Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Menovitý príkon: 1000 W
Maximálny príkon: 1200 W
Hlučnosť: 82 dB
Filter: výstupný  lter, lter motora
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických aelektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že sproduktom by sa nemalo nakladať ako sdomovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických aelektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia
materiálov prispieva kochrane prírodných zdrojov. Viac informácií orecyklácii tohto produktu vám poskytne
obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
08/05
SK
12
12
PL
ODKURZACZ PODŁOGOWY
13
13
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Uwaga: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
isytuacji mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie zurządzeń elektrycznych jest ostrożność izdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze wtrakcie
obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahania napięcia oraz zmiany lub mody kacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając zurządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Upewnij się, że napięcie wsieci odpowiada napięciu podanemu na naklejce na urządzeniu, agniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
3. Nie należy korzystać zurządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający. Wszelkie naprawy, wtym
wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmuj osłon
urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
4. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed bezpośrednim kontaktem
zwodą iinnymi cieczami oraz nie wolno na nim stawiać pojemników zpłynami.
5. Odkurzacz nie powinien być używany w pozycji pionowej. Nie wolno używać odkurzacza bez
zamocowanego worka na kurz,  ltra silnikowego oraz  ltra wylotowego.
6. Nie należy pozostawiać odkurzacza podłączonego do gniazda zasilania bez nadzoru. Przed czynnościami
konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazdka. Podczas odłączania przewodu
zasilającego należy chwycić za wtyczkę inie ciągnąć za przewód.
7. Nie należy korzystać zurządzenia na zewnątrz ani wwilgotnym środowisku. Mogłoby to spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
8. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Odkurzacz nie jest zabawką. Należy zachować szczególną
ostrożność, jeżeli wpobliżu urządzenia przebywają dzieci.
9. Korzystaj wyłącznie zoryginalnych końcówek iakcesoriów, zaaprobowanych przez producenta.
10. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, upadł (np. do wody), jest uszkodzony lub został pozostawiony na
zewnątrz, należy zlecić kontrolę urządzenia wautoryzowanym serwisie.
11. Przenosząc odkurzacz nie należy trzymać go za przewód zasilający. Należy uważać, aby przewód nie łamał
się ani nie zaginał na ostrych przedmiotach lub krawędziach. Nie należy przejeżdżać odkurzaczem po
przewodzie zasilającym. Przewód powinien znajdować się wodpowiedniej odległości od źródeł ciepła.
12. Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani odkurzacza mokrymi rękami.
13. Do otworów odkurzacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Nie należy korzystać zurządzenia, jeżeli
otwory są zablokowane. Odkurzacz powinien być zawsze czysty, należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia,
które mogłyby obniżyć moc urządzenia.
14. Włosy, ubrania, ręce iinne części ciała nie mogą dostać się do otworów ssących ani nie mogą być zbyt
blisko ruchomych części odkurzacza.
15. Nie należy odkurzać następujących przedmiotów, mogłoby dojść do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń
ciała:
ostre przedmioty jak szkło, śrubki, monety, gwoździe itp.
gorące lub tlące się przedmioty jak żarzące się węgle, papierosy, ciecze palne lub ciecze lotne
mokre powierzchnie, woda lub inne ciecze
16. W trakcie pracy na schodach należy zachować szczególną ostrożność.
17. Korzystaj zurządzenia tylko zgodnie zzaleceniami zawartymi wniniejszej instrukcji. Produkt przeznaczony
jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na
skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
18. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
psycho zycznych lub niewystarczającym doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub zostały przeszkolone
PL
14
14
wzakresie bezpiecznej obsługi urządzenia imają świadomość ew. zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Czyszczenie ikonserwację można powierzyć dzieciom od 8 lat, ale tylko pod nadzorem.
Dzieci do lat 8 powinny przebywać zdaleka od urządzenia iprzewodu zasilania.
OPIS ODKURZACZA
18
18
7
12
2
4
5
1
6
11
10
14
9
3
15
8
13
19
17
16
Lista elementów
1. Rura teleskopowa
2. Wąż
3. Otwór do przyłączenia węża
4. Uchwyt węża
5. Mechaniczny regulator podciśnienia wuchwycie
6. Końcówka kombinowana do podłóg
7. Komora silnika
8. Pokrywa górna
9. Przycisk otwierania pokrywy komory zworkiem
na kurz
10. Uchwyt na odkurzaczu
11. Tylne kółka
12. Obrotowe kółko przednie
13. Przycisk zwijania przewodu
14. Wyłącznik
15. Wskaźnik zapełnienia worka na kurz
16. Szczelinówka
17. Filtr wylotowy
18. Wycięcie do przechowywania węża
19. Elektroniczna regulacja mocy ssania
Akcesoria:
Wąż, metalowa chromowana rura teleskopowa, końcówka ze szczotką do dywanów lub twardych podłóg,
kombinowana końcówka oraz miotełka do kurzu
UŻYTKOWANIE ODKURZACZA
Przed montażem odkurzacza należy go wyłączyć iodłączyć zsieci!
1. Wsuń koniec węża do otworu wprzedniej części odkurzacza izabezpiecz (Rys. 1a). Aby wyciągnąć węża,
naciśnij blokady po obu stronach końcówki węża iwyciągnij węża zotworu odkurzacza.
2. Zmontuj wąż (Rys. 2a) - podłącz drugi koniec węża zzakrzywioną końcówką do rury (Rys. 2b).
PL
15
15
3. Do węża podłącz akcesoria odpowiednie do rodzaju podłogi (Rys. 2c): końcówkę ze szczotką do dywanów
lub podłóg twardych (przełącz w zależności od rodzaju podłogi, patrz Rys. 2d), ssawkę kombinowaną
imiotełkę do kanap, zasłon itrudno dostępnych miejsc wnarożnikach lub pomiędzy meblami.
4. Uruchomienie odkurzacza: Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego, którego parametry
odpowiadają danym na tabliczce znamionowej odkurzacza, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby
włączyć odkurzacz (Rys. 1c). Wydajność można regulować za pomocą pokrętła (Rys. 1d).
5. Wyciąganie kabla: Przewód posiada na końcu żółty iczerwony znacznik (Rys. 1b). Chwyć wtyczkę ipociągnij
ją, aby wyciągnąć kabel do żółtego znacznika. Nie wolno wyciągać kabla poza czerwony znacznik - mogłoby
dojść do uszkodzenia urządzenia! Aby zwinąć kabel, naciśnij przycisk zwijania (Rys. 1e), kabel zostanie
zwinięty zpowrotem do odkurzacza.
1b
1c
1d
1a
1e
2a
2b
2c
2d
W wypadku awarii
W wypadku oznak uszkodzenia nie należy używać urządzenia. Uszkodzony kabel zasilający musi być
wymieniony wkwali kowanym autoryzowanym serwisie. Tylko wten sposób można zapobiec zagrożeniom
bezpieczeństwa.
Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcję rozwiązywania problemów. Jeśli usterki nie
uda się usunąć, należy skontaktować się zautoryzowanym serwisem.
Po użyciu
Wyłącz odkurzacz i odłącz kabel zasilania z gniazdka elektrycznego. Przed mocowaniem akcesoriów lub
czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć odkurzacz iodłączyć kabel zasilania zgniazdka elektrycznego.
Wskaźnik zapełnienia worka na kurz
Odkurzacz posiada wskaźnik (15), który zaświeci się na czerwono, kiedy worek na kurz jest pełny lub
zablokowane są drogi ssące. Jeśli wskaźnik informuje ozapełnionym worku (kolor czerwony) po zamontowaniu
nowego worka, wyłącz odkurzacz, odłącz zsieci iskontroluj, czy nie jest zapchany wąż lub rurka odkurzacza.
Jeśli wskaźnik dalej jest czerwony, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy. Aby
zapobiec przegrzaniu odkurzacza iew. uszkodzeniu, należy skontrolować następujące jego elementy:
Wszystkie połączenia pomiędzy wężem, rurą
teleskopową akońcówką
Otwór do przyłączenia węża
• Przepustowość końcówki
• Filtr wylotowy
• Filtr silnikowy
Worek na kurz
PL
16
16
KONSERWACJA ICZYSZCZENIE
3
4
5
Ostrzeżenie:
Przed konserwacją lub czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda zasilania.
1. Wymiana worka na kurz (Rys. 3): Kiedy wskaźnik zapełnienia worka na kurz (15) zmieni kolor na czerwony,
należy wymienić lub opróżnić worek na kurz.
Naciśnij bezpiecznik wprzedniej części iotwórz przednią pokrywę.
Wyjmij uchwyt zworkiem, az uchwytu wyjmij pełny worek.
2. Czyszczenie ltra silnika (Rys. 4): Otwórz przednią pokrywę, wyjmij  ltr, umyj go w ciepłej wodzie
idokładnie wysusz. Jeżeli  ltr jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy.
3. Raz wroku należy oczyścić lub wymienić  ltr wylotowy (Rys. 5): Zdejmij pokrywę  ltra wylotowego. Filtry
umyj wciepłej wodzie idokładnie wysusz przed ponownym użyciem. Jeżeli  ltr jest uszkodzony, należy
go wymienić na nowy.
4. Czyszczenie powierzchni urządzenia: czyścić przy użyciu wilgotnej, miękkiej szmatki, zdodatkiem kilku
kropel środka czyszczącego. Do czyszczenia nie należy stosować rozpuszczalników ani środków trących.
Nie wolno zanurzać odkurzacza wwodzie, ani myć pod bieżącą wodą.
Ostrzeżenie:
Worki wymienne odkurzacza VP 3120 Smają oznaczenie KOMA ECG VP 3120 S, można także użyć worków
Swirl® Y101®.
USUWANIE PROBLEMÓW
Przed skontaktowaniem się zserwisem zaleca się skontrolowanie listy najczęstszych problemów iich
rozwiązań.
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Silnik się nie włącza. Odkurzacz jest bez zasilania Sprawdź kabel zasilający iwtyczkę elektryczną.
Jeśli urządzenie dalej nie działa, należy
skontaktować się zautoryzowanym serwisem.
Stopniowo
zmniejsza się moc
ssania.
Pełny worek na kurz, zatkany wąż
lub rura, zanieczyszczone  ltry.
Wymień worek na kurz, usuń ciała obce zwęża lub
rury, wymień  ltry.
DANE TECHNICZNE
Automatyczne zwijanie, regulacja mocy ssania, wąska ssawka, szczotka do podłogi, metalowa rura teleskopowa
Moc ssąca: 170 W
Zasięg działania: 8 m
Pojemność worka na kurz: 2,5 l
Waga: 4,2 kg
Napięcie nominalne: 220–240 V~ 50/60 Hz
Moc nominalna: 1000 W
Maksymalny pobór mocy: 1200 W
Poziom hałasu: 82 dB
Filtr:  ltr wylotowy,  ltr silnika
PL
17
17
EKSPLOATACJA IUSUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia itektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy zplastiku
– wrzucić do pojemników zplastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE iinnych
krajów europejskich zwprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego iśrodowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
orecyklingu tego produktu należy się skontaktować zlokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
ibezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
08/05
HU
PADLÓPORSZÍVÓ
18
18
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el  gyelmesen és akésőbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!
Figyelmeztetés! Ajelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden
olyan feltételt és körülményt, amely ahasználat során bekövetkezhet. Afelhasználónak meg kell értenie, hogy
egyetlen termékbe sem lehet beépíteni afelhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről
akészüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget akészülék
helytelen használatából, ahálózati feszültségingadozásokból, vagy akészülék bármilyen jellegű átalakításából
és módosításából eredő károkért.
A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során
tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat.
1. A termék használatba vétele előtt  gyelmesen olvassa el ahasználati és biztonsági utasításokat.
2. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg
arról, hogy ahálózati feszültség értéke megegyezik-e akészülék típuscímkéjén található tápfeszültség
értékével. Ahálózati konnektor feleljen meg ahatályos biztonsági előírásoknak.
3. Amennyiben aporszívó hálózati vezetéke megsérült, akkor aporszívót használni tilos. Akészülék minden
javítását, beleértve a tápvezeték cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne
szerelje le, afeszültség alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak!
4. A készüléket óvja a freccsenő és folyó víztől, illetve más folyadékoktól, ellenkező esetben a készülék
áramütést okozhat.
5. A porszívót függőleges helyzetben ne működtesse. Aporszívót porzsák, motor előtét-szűrő és kimeneti
szűrő nélkül ne használja.
6. A fali konnektorhoz csatlakoztatott porszívót ne hagyja felügyelet nélkül. Karbantartás megkezdése előtt
ahálózati vezetéket húzza ki afali aljzatból. Ahálózati csatlakozódugót tilos avezetéknél fogva kihúzni
akonnektorból – aművelethez fogja meg acsatlakozódugót.
7. A porszívót szabadban vagy nedves környezetben ne használja. Áramütés veszélye!
8. Ne engedje, hogy agyerekek aporszívóval játszanak. Aporszívó nem játék. Legyen nagyon körültekintő,
amikor aporszívót gyermekek közelében használja.
9. A porszívóhoz kizárólag csak agyártó által jóváhagyott és mellékelt tartozékokat használja.
10. Ha aporszívó rendellenesen működik, leesett vagy vízbe esett, megsérült, vagy azt aszabadban eső érte,
akkor aporszívót vigye márkaszervizbe ellenőrzésre.
11. A porszívót ahálózati vezetékénél megfogva mozgatni tilos. Ügyeljen arra, hogy ahálózati vezeték ne
törjön meg, ne érjen hozzá éles tárgyakhoz vagy sarkokhoz. Aporszívót ne húzza át ahálózati kábel felett.
Ahálózati vezetéket tartsa távol hőforrásoktól és forró tárgyaktól.
12. A hálózati vezetéket és aporszívót vizes vagy nedves kézzel ne fogja meg.
13. A porszívó nyílásaiba idegen tárgyakat ne dugjon be. Amennyiben aporszívó bármelyik nyílása el van
dugulva, akkor akészüléket ne használja. Ügyeljen arra, hogy aporszívó legyen mindig tiszta, azon nem
lehet teljesítményt csökkentő szennyeződés maradvány.
14. A haját, ruháját és kezét, valamint az egyéb testrészeit tartsa kellő távolságban aszívónyílásoktól, valamint
amozgó alkatrészektől.
15. A porszívóval ne porszívózza fel az alábbi (készülék- meghibásodást vagy személyi sérülést okozó)
tárgyakat vagy anyagokat:
éles tárgyakat, például üvegcserép, csavar, érme, szeg, penge stb.,
forró, izzó vagy füstölgő tárgyakat, például szenet, parazsat, cigarettát, gyúlékony vagy robbanékony
folyadékokat,
nedves felületeket, vizet vagy más folyadékot.
16. A lépcsőn porszívózva legyen különösen óvatos.
17. A porszívót kizárólag csak a jelen útmutatóban leírtak szerint, az utasításokat betartva használja.
Aporszívó kizárólag csak otthoni használatra készült. Agyártó nem felel akészülék helytelen használata
miatt bekövetkezett károkért.
HU
19
19
18. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék
használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező
személyek csak akészülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló
személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
Akészüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. Akészüléket és
ahálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
A PORSZÍVÓ RÉSZEI
18
18
7
12
2
4
5
1
6
11
10
14
9
3
15
8
13
19
17
16
A készülék részei
1. Teleszkópos cső
2. Tömlő
3. Szívócső csatlakozó nyílás
4. Tömlő fogantyú
5. Mechanikus szívás szabályozó afogantyúban
6. Kombinált padlószívó fej
7. Motortér
8. Felső fedél
9. Felső fedélnyitó gomb, aporzsákhoz való
hozzáféréshez
10. Porszívó fogantyú
11. Hátsó kerék
12. Önbeálló első kerék
13. Kábelbehúzó gomb
14. Kapcsoló
15. Porzsák telítettség kijelző
16. Résszívó fej
17. Kimeneti szűrő
18. Tömlő tároló
19. Elektronikus szívóteljesítmény szabályozó
Tartozékok:
tömlő, krómozott fém teleszkópos szívócső, kefés szívófej szőnyeg vagy kemény padlók porszívózásához,
kombinált szűkített végű szívófej és kefés szívófej.
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
A porszívó összeállítása előtt aporszívót kapcsolja le és ahálózati vezetéket húzza ki afali aljzatból!
HU
20
20
1. A tömlő végét dugja és rögzítse aporszívó elején található nyílásba (1a). Atömlő kihúzása előtt atömlő
végén nyomja be mindkét reteszt, majd atömlőt húzza ki aporszívó nyílásából.
2. Állítsa össze aszívócsövet (2a) és csatlakoztassa atömlő hajlított végéhez (2b).
3. A szívócsőre (2c) húzza rá apadlótípusnak megfelelő szívófejet: akefés szívófejet (szőnyeghez vagy kemény
padlóhoz), amelyet a(2d) képen látható módon kapcsoljon át apadlótípus szerint, vagy használja aszűkített
végű szívócsövet (a nehezen hozzáférhető helyekhez), illetve akefés szívófejet (kárpitos bútorokhoz stb.).
4. A porszívó bekapcsolása: a porszívó hálózati vezetékét csatlakoztassa a fali aljzathoz, majd a kapcsoló
(1c) megnyomásával indítsa el a porszívót. A porszívót kizárólag csak a típuscímkéjén feltüntetett
tápfeszültségnek megfelelő hálózathoz szabad csatlakoztatni. Aporszívó szívásteljesítményét aszabályozó
gombbal (1d) állítsa be.
5. A vezeték kihúzása: avezeték végén sárga és piros jel látható (1b). Acsatlakozódugónál megfogva húzza
ki ahálózati vezetéket akészülékből. Avezetéket ne húzza ki apiros jelnél hosszabbra, avezeték behúzó
megsérülhet. A vezeték behúzásához nyomja meg a gombot (1e), a készülék automatikusan behúzza
avezetéket.
1b
1c
1d
1a
1e
2a
2b
2c
2d
Meghibásodás esetén
Bármilyen készüléksérülés esetén akészüléket használni tilos. Asérült hálózati vezetéket csak márkaszerviz
vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Csak így lehet megelőzni az áramütések kockázatát.
Amennyiben a porszívó nem működik megfelelően, akkor nézze meg a problémamegoldás bekezdést.
Amennyiben ahibát nem tudja megszüntetni, akkor forduljon amárkaszervizhez.
Használat után
A porszívót kapcsolja le és ahálózati vezetéket húzza ki afali aljzatból. Aporszívó tisztítása, karbantartása vagy
atartozékok cseréje előtt aporszívót mindig kapcsolja le és ahálózati vezetéket húzza ki afali aljzatból.
Porzsák telítettség kijelző
A porszívó porzsák telítettség kijelzője (15) piros színre vált át, ha aporzsák megtelt vagy aszívott levegő
útjában valamilyen nagyobb akadály van. Amennyiben a porzsák kicserélése után a kijelző folyamatosan
piros jelen áll, akkor aporszívót kapcsolja le és ahálózati vezetéket húzza ki afali aljzatból, majd ellenőrizze
le a szívócsövet és aszívótömlőt (valószínűleg eldugult). Amennyiben akijelző továbbra is piros jelen áll,
akkor forduljon a márkaszervizhez. A porszívó túlmelegedésének és sérülésének amegelőzése érdekében
ellenőrizze le aporszívó alábbi részeit:
Szívócső, teleszkópos cső és szívófej belseje
Szívócső csatlakozó nyílás
• Kefe belseje
• Kimeneti szűrő
• Motor előtét-szűrő
• Porzsák
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84

ECG VP 3120 S Kasutusjuhend

Kategooria
Tolmuimejad
Tüüp
Kasutusjuhend