ECG AC 3010 C Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
3. Kleine transparente Tasche zum
Ablegen von Kleinigkeiten
4. Nicht kühlende Seitentaschen
5. Tragegurt
6. Motor mit Belüftungsönungen
7. Speisekabel (12V) für die
Fahrzeugsteckdose
8. Isolierter Innenraum mit Taschen für
Kleinigkeiten
B) Stromkabel
9. Stromkabel zum Anschließen im
Fahrzeug
10. Sicherung
GB
A) Car cool box
1. The body of the car cool box
2. Lid
3. Small window for inserting and
removing small items
4. Side non-cooled pockets
5. Shoulder strap
6. Motor with ventilation openings
7. 12 Vpower cable for the car socket
8. Internal insulated space with pockets
for small items
B) Power cable
9. Power cable for connection in the car
10. Lid latch
HR/BIH
A) Auto hladnjak
1. Tijelo auto hladnjaka
2. Poklopac
3. Prozorčić za umetanje ivađenje sitnih
predmeta
4. Bočni džepovi, nehlađeni
5. Remen za nošenje na ramenu
6. Motor sventilacijskim otvorima
7. Mrežni kabel 12 Vza napajanje
uautomobilu
8. Unutarnji izolirani prostor
sdžepovima za sitnije predmete
B) Kabel za napajanje
9. Spojni kabel za napajanje
uautomobilu
10. Osigurač
SI
A) Avtohladilnik
1. Ohišje avtohladilnika
2. Pokrov
3. Malo okence za jemanje in dajanje
drobnarij
4. Stranski nehlajeni žepi
5. Pas za na ramo
6. Motor sprezračevalnimi odprtinami
7. El. kabel 12 Vv vtičnico avtomobila
8. Notranji izoliran prostor zžepi za
drobnarije
B) Elektrni kabel
9. Električni kabel za priključitev
vavtomobilu
10. Varovalka
SR/MNE
A) Frižider za auto
1. Telo frižidera za auto
2. Poklopac
3. Prozorčić za umetanje ivađenje sitnih
predmeta
4. Bočni džepovi, nehlađeni
5. Remen za nošenje na ramenu
6. Motor sventilacionim otvorima
7. Mrežni kabl od 12 Vza napajanje
uautomobilu
8. Unutarnji izolovani prostor
sdžepovima za sitnije predmete
B) Kabl za napajanje
9. Spojni kabl za napajanje uautomobilu
10. Osigurač
FR
A) Glacière voiture
1. Corps de la glacière
2. Couvercle
3. Petite fenêtre pour placer et sortir de
petits objets
4. Poches latérales non refroidies
5. Bride d’épaule
6. Moteur avec orices de ventilation
7. Câble d’alimentation 12 Vpour prise
de voiture
8. Espace intérieur isolé avec poches
pour petits objets
B) Câble d’alimentation
9. Câble d’alimentation pour
branchement voiture
10. Sécurité
IT
A) Frigobox da auto
1. Corpo del frigobox da auto
2. Coperchio
3. Finestrella per inserimento ed
estrazione di oggetti di piccole
dimensioni
4. Tasche laterali non rareddate
5. Tracolla
6. Motore con aperture di ventilazione
7. Cavo di alimentazione da 12 Vper la
presa dell’auto
8. Spazio interno isolato con tasche per
oggetti di piccole dimensioni
B) Cavo di alimentazione
9. Cavo di alimentazione per il
collegamento in auto
10. Coperchio di chiusura
ES
A) Conservadora para
automóvil
1. Cuerpo de la conservadora para
automóvil
2. Tapa
3. Pequeña ventana para insertar
yretirar artículos pequeños
4. Bolsillos laterales no enfriados
5. Correa para transportar
6. Motor con aberturas para ventilación
7. Cable de alimentación de 12 Vpara
tomacorriente del automóvil
8. Espacio interior aislado con bolsillos
para artículos pequeños
B) Cable de alimentación
9. Cable de alimentación para conexión
en el automóvil
10. Traba de la tapa
ET
A) Auto jahutuskast
1. Auto jahutuskasti korpus
2. Kaas
3. Väike aken väikesemate asjade
sisestamiseks ja eemaldamiseks
4. Mittejahutatavad küljetaskud
5. Õlarihm
6. Õhutusavadega mootor
7. Autopistiku 12 Vtoitejuhte
8. Sisemine isoleeritud koos taskutega
väikestele esemetele
B) Toitejuhe
9. Toitejuhe auto toitesüsteemiga
ühendamiseks
10. Kaane riiv
LT
A) Automobilinė šaldymo
dėžė
1. Automobilinė šaldymo dėžė
2. Dangtis
3. Mažas langelis smulkių objek
įdėjimui ir išėmimui
4. Šoninės kišenės be šaldymo funkcijos
5. Dirželis persikabinti ant peties
6. Variklis su ventiliacijos angomis
7. 12 Vmaitinimo laidas automobiliniam
elektros lizdui
8. Vidinė izoliuota erdvė su kišenėmis
mažiems objektams
B ) Maitinimo laidas
9. Maitinimo laidas prisijungimui
automobilyje
10. Dangčio skląstis
LV
A) Automašīnas aukstuma
kaste
1. Automašīnas aukstuma kastes korpuss
2. Vāks
3. Lodziņš mazu lietu ievietošanai un
izņemšanai
4. Nedzesējamas sānu kabatas
5. Plecu siksna
6. Motors ar ventilācijas spraugām
7. 12 Vbaranas vads automašīnas
ligzdai
8. Iekšējā izolētā vieta ar kabatām
maziem priekšmetiem
B) Barošanas vads
9. Barošanas vads pievienošanai
automašīnā
10. Vāka aizturis
ETET
76
AUTO JAHUTUSKAST
OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!
Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma
kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama,
et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa
toodetesse integreerida. Seetõttu peab need tegurid tagama seadme
kasutaja. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest
kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade
vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.
Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete
kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas
alljärgnevaid:
Ühendage seade ainult alljärgnevalt:
Toitevõrguga ühendamisel kasutage pingemuundurit ECG MP
2500 (ei kuulu komplekti):
1. ECG MP 2500 pingemuunduri ühendamisel kodumajapidamise
toitevõrku veenduge, et pistikul näidatud pinge vastaks
pingemuunduril näidatud pingega ning et pistik on nõuetekohaselt
maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele EL
elektrieeskirjadele.
Auto toitepesaga ühendamisel:
2. Auto 12 V DC toitepesaga ühendamisel ühendage juhe sama
pingega pistikuga.
Paatidel: Seade on sisse lülitatud, siis veenduge, et toiteallikal on
kaitselüliti.
Vigastuse oht!
3. Hoidke 12 V DC pistikupesa (sigaretisüütaja), kuhu ühendate
pistiku, puhta ja vabana sigaretituhast. Ärge kasutage pistikupesa
puhastamiseks metallist või muust juhtivast materjalist esemeid.
4. Oluline on kontrollida aku seisundit autos, mis võimaldab seadme
pingestamist 12 V DC pistiku kaudu, mittetöötava mootori korral,
et vältida aku täieliku tühjenemist.
ETET
77
Üldised ohutusnõuded
5. Ärge kasutage jahutuskasti kahjustatud toitejuhtmega, kui
jahutuskast ei tööta nõuetekohaselt, kui see on maapinnale
kukkunud ja kahjustatud või kui see on kukkunud vette. Laske kõik
remondid, sealhulgas toitejuhtme või MP 2500 pingemuunduri
asendamised teostada vastavas teeninduskeskuses! Ärge
eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada
elektrilööki!
6. Vältige potentsiaalset elektrilööki kaitstes seadet otsese
kokkupuute eest veega või muude vedelikega ning vältige ka
seadmele mistahes vedelikega mahutite paigutamist. ÄRGE
SUKELDAGE VETTE.
7. Enne seadme kasutamist veenduge, et toitejuhe ja pistik on kuivad.
Ärge puudutage toitejuhet või seadet niiskete kätega. Elektrilöögi
oht!
8. Seade on sobiv kasutamiseks sisetingimustes ja ajutiselt
välistingimustes, kuid seda peab alati hoidma kuivas ja see peab
olema ühendatud siseruumides asuva toiteallikaga.
9. Ärge laske lastel jahutuskastil mängida. See seade ei ole mänguasi!
Erilist tähelepanu pöörake jahutuskasti kasutamisel laste läheduses.
10. Ärge kasutage jahutuskasti avatud leegi või muude
kuumusallikate (küttekehad, otsene päikesevalgus jne) läheduse.
Ülekuumenemise oht!
11. Kui tunnete, et seade ei toimi nõuetekohaselt, siis ühendage see
koheselt toitevõrgust lahti ja toimetage seade teeninduskeskusesse.
12. Enne mistahes hoolduse teostamist ühendage toitejuhe
vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake
toitejuhtmest. Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.
13. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning
ärge jätke seda teravatele servadele.
14. Nõuetekohase õhuringluse tagamiseks hoidke auto jahutuskasti
piisavalt kaugel seintest või muudest esemetest. Ärge kunagi
sulgege auto jahutuskasti õhutusavasid ning ärge sisestage sinna
mistahes esemeid. Ärge astuge auto jahutuskasti peale ning ärge
ETET
78
asetage midagi selle peale. Jahutamise käigus tuleb mootori
kattetasku hoida tühjana ja avatuna.
15. Ärge kasutage auto jahutuskasti söövitavate ainete või lahustite
transportimiseks. Säilitage toiduaineid ainult originaalpakendis või
sobivates mahutites. Ärge täitke auto jahutuskasti sisemust jääga
ja ärge kallake sinna vedelikke.
16. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud tarvikuid. Ärge
kasutage auto jahutuskasti sees mistahes elektroonikaseadmed,
välja arvatud siis, kui see on soovitatud tootja poolt.
17. Kasutage auto jahutuskasti vastavalt selle kasutusjuhendi juhisetel.
See auto jahutuskast on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses
majapidamises. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest
kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
18. Seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed, puudulike
füüsiliste või vaimsete võimetega või ebapiisavate teadmistega või
kogemustega isikud tingimusel, et nad on järelevalve all ning neile
on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud
potentsiaalsetest riskidest. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Puhastamis- ja hooldustoiminguid ei ole lubatud teostada alla
8 aastastel ja järelevalveta lastel. Hoidke alla 8 aastased lapsed
seadmest ja selle toitejuhtmest eemal.
OHT lastele
Ärge lubage lastel mängida pakkematerjalidega. Ärge
lubage lastel mängida plastkottidega. Lämbumise oht.
Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!
KIRJELDUS
Auto jahutuskast on sobiv juba jahutatud toideainete ja karastusjookide temperatuuri säilitamiseks (seda ei
saa kasutada külmutuskapina).
See on sobiv kasutamiseks reisil, näiteks telkimisel või kalapüügil. Ärge jätke seadet vihma kätte!
Seade on ettenähtud ühendamiseks 12 V DC autopistikuga (sigaretisüütaja), paadis või haagissuvilas ning ka
220-240V toitega (kui kasutatakse MP 2500 muundurit, siis saab selle osta).
Hoiatus:
Kui soovite jahutada ravimeid, siis veenduge, et seadme jahutusvõimsus on ravimile sobiv.
Auto jahutuskarbi välistaskud on ettenähtud kasutamise asjade hoidmiseks. Seal hoitavaid asju ei jahutata.
HOIATUS:
SUUR TÕMBELUKUGA TASKU, MIS KATAB MOOTORIT, PEAB JAHUTAMISE AJAL
OLEMA TÜHI JA AVATUD.
ETET
79
Lihtsamaks juurdepääsuks on jahutuskasti kaas varustatud väikese aknaga väiksemate esemete sisse-ja
väljavõtmiseks ja sisemise taskuga väikeste esemete (nt ravimite) hoidmiseks.
Kuna jahutamise ajal auto sisemuses asuv niiske õhk kondenseerub, siis pikemaajalisel jahutamisel võivad
kasti sisse tekkida veetilgad. See on normaalne nähtus, vajadusel pühkige veetilgad ära kuiva lapiga.
SEADME KASUTAMINE
Hügieeni tagamiseks pühkige enne esmakordset kasutamist auto jahutuskasti sisemust keskmise tugevusega
nõudepeasuvahendiga niisutatud käsnaga. Seejärel pühkige jahutuskasti sisemust puhta veega niisutatud
käsnaga ja kuivatage see.
Hoiatus:
Ärge kasutage abrasiivseid käsnasid või puhastuspulbreid. Ärge peske auto jahutuskasti jooksva
vee alla ning ärge sukeldega seda vette.
Märkus jahutamise kohta:
Kui väliskeskkonna temperatuur on umbes 25°C, siis langeb jahutuskasti sees temperatuur umbes 11-15 °C
väliskeskkonna temperatuurist madalamale.
1. Paigutage auto jahutuskast lamedale pinnale, mis tagab piisava vaba ruumi õhuavade nõuetekohaseks
toimimiseks.
2. Veenduge, et auto jahutuskasti paigutatud toiduained ja joogid on sobivad jahutamiseks sellele
temperatuurile ja ja laske neil enne seadmesse paigutamist piisavalt maha jahtuda. Toiduainete
võimalikult kaua vajalikul temperatuuril hoidmiseks soovitame auto jahutuskasti enne kasutamist
vähemalt 4 tundi eeljahutada.
3. Ühendage 12V DC toitejuhe sigaretisüütaja pistikusse või auto muusse 12V DC pistikusse. 220-240 V
toitega ühendamiseks kasutage MP 2500 AC muundurit (ei kuulu komplekti).
4. Sulgege auto jahutuskasti kaas.
5. Auto jahutuskast alustab jahutamist.
6. Auto jahutuskasti väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe pistikust välja.
Hoiatus:
Enamikes autodes tuleb sigaretisüütaja pingestamiseks auto süüde sisse lülitada.
Elektrisäästu nõuanded
Valige hästi ventileeritud ala, mis on kaitstud otseste päikesevalguse eest.
Ärge avage kaant sagedamini, kui vajalik.
Puhastage auto jahutuskasti regulaarselt.
Avage auto jahutuskasti ainult nii kauaks, kui vajalik. Väikesete esemete sisestamiseks või eemaldamiseks
kasutage väikest akent.
HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Enne mistahes puhastamist või hooldamist ühendage toitejuhe lahti sigaretisüütajast või pistikupesast!
Hügieeni tagamiseks pühkige enne esmakordset kasutamist auto jahutuskasti sisemust keskmise tugevusega
nõudepeasuvahendiga niisutatud käsnaga. Seejärel pühkige sise-ja välispinda vees niisutatud käsnaga ja
kuivatage.
Ärge kasutage abrasiivseid käsnasid või puhastuspulbreid. Ärge peske auto jahutuskasti jooksva vee alla ning
ärge sukeldega seda vette!
Lihtsamakes hoiustamiseks saab jahutuskasti kokku voltida.
ETET
80
VEAOTSING
Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Auto jahutuskast ei toimi.
Auto 12V DC pistikus
(sigaretisüütajas) ei ole pinget.
Enamikes autodes tuleb
sigaretisüütaja pingestamiseks auto
süüde sisse lülitada.
Auto jahutuskastiga ühendatavas
pistikus ei ole pinget (juhul, kui
kasutate ECG MP 2500 adapterit).
Proovige ühendada auto jahutuskast
muu pistikupesaga.
Jahutuskast ei jahuta.
Sisemine ventilaator või auto
jahutuskast on kahjustatud.
Defekt tuleb remontida volitatud
teeninduskeskuses.
12V DC pistikupesaga
(sigaretisüütaja)
ühendamiseks: Auto
jahutuskast on pingestatud,
kuid ei toimi. Ühendage auto
jahutuskast pistikupesast lahti
ja toimige alljärgnevalt.
Sigaretisüütaja pistik on kaetud
tuhaga, mis põhjustab ebapiisavat
pinget.
Kui auto jahutuskasti 12V DC pistik
kuumeneb üle, kui on ühendatud
sigaretisüütajasse, siis tuleb
sigaretisüütaja puhastada või on 12V
DC pistik valesti paigaldatud.
12V DC pistiku sulavkaitse on läbi
põlenud.
Asendage 12 V DC sulavkaitse (5 A).
Auto sulavakaitse on läbi põlenud.
Asendage auto sulavkaitse (tavaliselt
15 A). (Palun järgige oma auto
kasutusjuhendi juhiseid.)
12V DC pistiku sulavakaitse asendamiseks vaadake kirjelduse joonist B
1. Keerake lahti pistiku ülemine osa. Tähelepanu: Olge ettevaatlik ja ärge kaotage metalltihvti.
2. Asendage 12V sulakaitse samaväärsete parameetritega sulavakaitsmega.
3. Keerake pistiku ülemine osa tagasi.
TEHNILISED ANDMED
Auto toide
Mahutavus: 30 l
Nimipinge: 12 V, alalisvool
Nimivõimsus: 48 W
Jahutamine välistemperatuurist 10–15 °C madalamale (kui välistemperatuur on 25 °C)
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.
See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi
nõuetele.
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
08/05
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

ECG AC 3010 C Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend