Gio’Style SHIVER Teabelehe

Kategooria
Lahedad karbid
Tüüp
Teabelehe
80
Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt käesolevaid juhiseid.
Hoidke need juhised alles ning andke need omandi edasimüümise või -andmise korral kindlasti üle uuele omanikule.
SISUKORD
1. TEHNILINE TEAVE JA SERDID
2. TURVAHOIATUSED
3. ÜHENDUSED
4. KASUTAMINE
5. TALITLUS
5-B. ELEKTROBOKS SHIVER 40
6. PUHASTAMINE JA HOOLDUS
7. VEAOTSING
8. GARANTII
9. KÄITLEMINE
1 TEHNILINE TEAVE JA SERDID
TOODE VASTAB JÄRGMISTE DIREKTIIVIDE NÕUETELE:
2004/108/EÜ - Elektromagnetiline ühilduvus - Nõided kasutamiseks majapidamistes
2004/104/EÜ - Elektromagnetiline ühilduvus sõidukites
SisendvõimsusPinge
Serdid
12 V AV (sõiduk) 50 W
230 V VV (majapidamise võrgu-
pinge – kui võimalik)
55 W
www.giostyle.com
EST
2 URVAHOIATUSED
• Ärge kasutage seadet, kui sellel on nähtavaid kahjustusi.
• Puhastage boksi sisemus enne kasutamist hoolikalt.
• Ärge asetage seadet avatud leekide ega teiste soojaallikate lähedusse ega kastke seda vette.
• Vältige ventilatsiooniavade katmist.
• Seda seadet tohib remontida ainult kvali tseeritud personal. Ebaõige remont võib viia märkimisväärsete ohtudeni
(palun lugege lõiku „Garantii“).
• Seadet tohib ühendada ainult vastavalt alltoodud juhistele:
- kasutage 230 V VV kaablit majapidamise VV-vooluvõrguga ühendamiseks (kui võimalik).
- kasutage 12 V AV kaablit oma sõiduki sigaretisüüteliga ühendamiseks.
• Ärge eemaldage seadet kunagi sigaretisüüteli pistikust ega majapidamise vooluvõrgust toitekaablist tõmmates.
• Ühenduskaabli kahjustamisel tuleb see asendada sama tüübi ja samade spetsi katsioonidega uue kaabliga. Ärge
puudutage katteta kaableid paljaste kätega. See kehtib eriti seadme kasutamisel VV-vooluvõrgus.
Ettevaatust: Eluohtliku vigastuse oht!
• Ühendage toitekaabel alati enne puhastamist ja pärast kasutamist lahti.
• Võrrelge alati andmeplaadil toodud pinge andmeid olemasolevate pistikupesade pingega.
• Veenduge enne elektroboksi kasutamist alati, et toitekaabel ja pistik oleks kuivad.
• Ärge kasutage seadet liigselt tolmustes kohtades. Tolm võib blokeerida õhukanalid ning kahjustada külmboksi.
Ettevaatust: Ülekuumenemise oht!
• Veenduge, et kogu töö käigus tekkiv soojus piisavalt ära antaks. Veenduge, et vahemaa seadme ja seinte või
teiste objektide vahel võimaldaks õhu vaba ringlust (vähemalt 30 cm).
• Ärge valage sisemisse boksi vedelikke ega jääd.
• Ärge asetage seadet kunagi vette.
• Kaitske seadet ja kõiki juhtmeid kuumuse ja niiskuse eest.
• Õlekuumenemise või rikke vältimiseks veenduge, et pistik sobiks korraliku elektrilise kontakti loomiseks sõiduki
sigaretisüüteli pessa.
• Ärge puudutage pärast kasutamist pistiku metallist otsa, kuna see võib olla väga kuum ja põhjustada põletusi.
Gio’Style ei vastuta kahjustuste eest, mille põhjuseks on seadme ebaõige või väärkasutamine.
• Soovitame toiduaineid hoida nende originaalpakendites või sobivates toidusalvedes.
• Seade ei sobi korrodeerivate materjalide ega lahusteid sisaldavate ainete hoidmiseks.
• Elektriseadmed ei ole mänguasjad!
Hoidke ja kasutage seadet väljaspool laste käeulatust.
Lapsi ei tohi seadme kasutamise ajal järelvalveta jätta.
81
3 ÜHENDUSED
4 KASUTAMINE
• Ühendamine 12 V AV sigaretisüüteli pessa
- Tõmmake välja või ühendage 12 V AV kaabel seadme kaanega (mudeli funktsioon)
- Ühendage sõidukipistik (joonis 1) sigaretisüüteli pistikusse
• Ühendamine 230 V VV majapidamise vooluvõrku (selle valikuga varustatud mudelitel)
- Ühendage 230 V VV kaabel külmboksi kaanega
- Ühendage toitekaabel (joonis 2) vahelduvvoolu pistikupessa
• Tervishoiuga seotud põhjustel puhastage külmboksi kasutamisel seadme sisemus ja väliskülg alati niiske lapiga.
• Hoidke külmboksis alati eelnevalt jahutatud toite ja jooke.
• Laske soojadel toitudel enne külmboksi asetamist jahtuda.
• Ühendage seade stabiilsel alusel.
• Külmboksi tuleb avada võimalikult vähe ning see tuleb kiiresti uuesti sulgeda, et hoida sisemuse temperatuur konstantsena.
• Spetsiaalne isolatsioon võimaldab toidul ja jookidel värskena püsida ka pikka aega pärast külmboksi väljalülitamist.
Jahutustoime maksimeerimiseks ja pikendamiseks soovitame kasutada jääpakke (vt Gio’Style kataloogi).
Ettevaatust!
Veenduge, et ühendate toitekaabli ALATI õigelt küljelt
Ettevaatust!
Kahe toiterežiimiga mudelitel: ärge ühendage KUNAGI 12 V AV ja 230 V VV kaableid üheaegselt.
• Ettevaatust!
Juhul, kui jahutada on vaja ravimeid, veenduge seadme jahutusvõimsuse vastavuses kõigi ravimite nõuetele (vt
töövõime tabelit).
• Ettevaatust!
Külmboks ei ole traditsiooniline külmkapp. See on toiduhoidmisseade.
Ärge kasutage toodet kunagi üle 36 tunni järjest.
Pikaajaline ja pidev töö võib vähendada töövõimet või isegi kahjustada jahutussüsteemi.
Kui külmboks on välja lülitatud, oodake enne selle uuesti sisse lülitamist vähemalt 2 tundi.
• Ettevaatust!
Pärast pikemat tööperioodi võib külmboksi alla ilmuda ja koguneda vesi. See on normaalne, kuna jahutusprotsessi
käigus kondenseerub õhuniiskus. See ei tähenda, et külmboks oleks rikkis.
Vajadusel eemaldage liigne niiskus niiske lapiga.
• Märkus!
Jahutamine toimub Peltier jahutussüsteemi abil, mis ei sisalda freoone ega jahutusaineid.
5 TALITLUS
• Toiteallikaga ühendamisel alustab külmboks varsti tööd. Elektroboks on loodud toidu jahutamiseks ja värskena
hoidmiseks.
• Külmboksi välja lülitamiseks ühendage lihtsalt toitekaabel lahti.
• Külmboksi töövõime väärtused on toodud erinevaid toote tüüpe kirjeldavates tabelites (vt peatükki TESTID). Nen-
des tabelites vastab iga välistemperatuuri väärtus keskmisele sisetemperatuuri väärtusele. Need andmed kehtivad
tühja külmboksi korral pärast 180 minuti pikkust töötamist ning võivad erineda 1,5 °C võrra üles või alla.
• Ettevaatust!
Soovitame pärast mootori väljalülitamist külmboksi toitega varustamist jätkavate autode akude kaitsmiseks kasuta-
da aku võimsuse kontrollerit (välja arvatud mudelitel, mille puhul see sisaldub toiteplokis) (vt lisatarvikute tabelit).
• Märkus!
Mudel SHIVER 40 on varustatud Akusäästmissüsteemiga ning displeiga, mis mõõdab külmboksi sisetemperatuuri.
(Palun lugege allpool lõiku 5-B.)
82
6 PUHASTAMINE JA HOOLDUS
• Hoiatus!
Enne elektroboksi puhastamist ühendage toitekaabel vooluvõrgust või sigaretisüüteli pesast lahti.
• Ettevaatust!
Ärge puhastage seadet kunagi voolava vee all.
• Ärge kasutage puhastamiseks korrodeerivaid puhastusaineid ega karedaid objekte.
• Puhastage külmboksi sisemust ja väliskülge aeg-ajalt niiske lapiga.
• Kaitske jahutuskaant läbistavate vedelike, liiva ja tolmu eest.
7 VEAOTSING
Elektroboks ei tööta ja jahutusventilaator
ei lülitu sisse (kui ühendatud sigaretisüüteli
pessa).
Probleem Võimalik põhjus Tegevus
Elektroboks ei tööta ja jahutusventilaator ei
pöörle (kui ühendatud 230 V majapidamise
vooluvõrku (ainult sisseehitatud toiteploki-
ga seadmetel).
Ventilaator pöörleb, kuid külmboks ei
jahuta.
Töö ajal ilmub külmboksi sisse vesi.
Sõiduki sigaretisüütel ei saa pinget.
Jahutusventilaator on rikkis.
Ventilatsiooniavad on osaliselt või täielikult
blokeeritud.
Külmboks on töötanud pikka aega, mis
põhjustab kondensaadi teket.
Paljudes sõidukites on sigaretisüüteli
kasutamiseks vajalik lüliti kasutamine
armatuurlaual.
Sigaretisüüteli kaitse on läbi põlenud.
Sisseehitatud toiteplokk on rikkis.
Termoelektriline moodul on rikkis (Peltier).
Vahetage kaitse (joonis 3) võrdväärset
tüüpi kaitsmega. Lugege kaitsmete trükitud
nimiväärtus.
Sõiduki kaitse on läbi põlenud.
VV toitekaabel on rikkis.
Vahetage kaitse vastavalt sõiduki kasutu-
sjuhendis toodud juhistele.
Asendage kaabel uue originaalkaabliga.
Jahutusventilaator on rikkis.
Võtke ühendust meie klienditeenindusega
(vt lõiku Garantii).
Võtke ühendust meie klienditeenindusega
(vt lõiku Garantii).
Võtke ühendust meie klienditeenindusega
(vt lõiku Garantii).
Võtke ühendust meie klienditeenindusega
(vt lõiku Garantii).
Kontrollige nii sisemisi kui väliseid venti-
latsiooniavasid. Liigutage külmboks kohta,
kus sellel oleks parem ventilatsioon.
Kuivatage liigne vesi lapiga, veendudes
eelnevalt, et külmboks on lahti ühendatud.
Oodake enne uuesti sisse lülitamist mõned
tunnid.
8 GARANTII
• Külmboksll on alates ostmiskuupäevast 24 kuu pikkune garantii tootmisdefektide suhtes, mis ei sõltu ebaõigest kasutamisest.
• Kui ilmneb, et toode on defektne, võtke ühendust Gio’Style klienditeenindusega veebisaidil www.giostyle.com või võtke
ühendust lähima edasimüüjaga (vt loendit käesoleva käsiraamatu tagakaanel).
• Garantiitingimused kehtivad ainult järgmiste dokumentide olemasolul:
- toote ostmiskuupäeva kandva arve koopia.
- kaebuse mõistlik põhjus või vea kirjeldus.
9 KÄITLEMINE
Kõrvaldage pakkematerjalid spetsiaalseid konteinereid kasutades, ärge visake neid laiali.
Seadme lõplikul kasutusest kõrvaldamisel uurige lähima taastöötlemispunkti asukohta või küsige edasimüüjalt
sobivaid käitlemisjuhiseid.
Kollektiivne WEEE haldussüsteem (elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmed), mis koosneb erinevate tüüpide
ja funktsioonidega elektrilist ja elektroonilist varustust tootvatest ja/või müüvatest ettevõtetest.
Lgs. määrus 151/05 määrab, et kõik WEEE kogumise ja töötlemisega seotud kulud kannavad tootjad, kes ühinetud
kollektiivse süsteemi kaudu täidavad selles kontekstis seaduse poolt määratud nõudeid.
Gio’Style Lifestyle S.p.A. peab kõigi Lgs. määruse 151/05 poolt majapidamis-WEEE transpordile, taaska-
sutamisele, töötlemisele, kogumisele ja käitlemisele seatud operatsiooniliste ja rahanduslike kohtustuste
täitmiseks kinni Consorzio Remedia nõuetest.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91

Gio’Style SHIVER Teabelehe

Kategooria
Lahedad karbid
Tüüp
Teabelehe