Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse Kasutusjuhend

Kategooria
Hiired
Tüüp
Kasutusjuhend
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
ɋɜɴɪɡɜɚɧɟ ɧɚ ɦɢɲɤɚɬɚɉɪɢɟɦɧɢɤ
Ɂɚ ɞɚ ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɧɚ ɦɢɲɤɚ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɦɢɲɤɚɬɚ
ɂɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ
ȻȿɅȿɀɄȺ: ɌɊȿɌɂəɌ ȻɍɌɈɇ ɂ ɋɄɊɈɅȿɊȺ ɊȺȻɈɌəɌ ɋȺɆɈ ɋ
ɈɉɂɋȺɇɂɌȿ ɉɈ-ȽɈɊȿ ɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇɂ ɋɂɋɌȿɆɂ. ȺɄɈ
ɂɁɉɈɅɁȼȺɌȿ ɆɂɒɄȺɌȺ ɋ ȾɊɍȽȺ ɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇȺ ɋɂɋɌȿɆȺ, Ɍə ɓȿ
ɁȺȽɍȻɂ ɉɈȾɈȻɊȿɇɂɌȿ ɋɂ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ ɂ ɓȿ
ɎɍɇɄɐɂɈɇɂɊȺ ɄȺɌɈ ɋɌȺɇȾȺɊɌɇȺ ɆɂɒɄȺ ɋ ȾȼȺ ȻɍɌɈɇȺ.
1 ȼɤɥɸɱɟɬɟ USB ɩɪɢɟɦɧɢɤ ɜ ɫɜɨɛɨɞɟɧ USB ɩɨɪɬ ɧɚ
ɜɚɲɢɹ ɤɨɦɩɸɬɴɪ
2 Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɜɚɲɢɹ ɤɨɦɩɸɬɴɪ
ɪɚɡɩɨɡɧɚɜɚ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɢ ɡɚɩɨɱɜɚ ɞɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚ
ɞɪɚɣɜɟɪ ɩɨ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɧɟ.
ɋɥɟɞɜɚɣɬɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɧɚ ɟɤɪɚɧɚ ɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪɚ, ɡɚ
ɞɚ ɞɨɜɴɪɲɢɬɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɞɪɚɣɜɟɪɚ ɩɨ
ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɧɟ.
1 Ⱥɤɨ ɦɢɲɤɚɬɚ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ, ɩɪɟɦɟɫɬɟɬɟ
ɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹ ɨɬ ɞɨɥɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɦɢɲɤɚɬɚ ɜ
ɩɨɡɢɰɢɹ "ɂɡɤɥɸɱɟɧɨ" (Off)
2 Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ ɧɚ ɝɧɟɡɞɨɬɨ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɨɬ
ɝɨɪɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɦɢɲɤɚɬɚ, ɤɚɬɨ ɧɚɬɢɫɧɟɬɟ
ɩɚɧɬɢɱɤɚɬɚ ɧɚ ɤɚɩɚɤɚ, ɧɚɦɢɪɚɳɚ ɫɟ ɨɬ ɞɨɥɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ
ɧɚ ɦɢɲɤɚɬɚ ɢ ɹ ɩɥɴɡɧɟɬɟ ɜɫɬɪɚɧɢ.
16
Sissejuhatus
Pakendi sisu
Nõuded süsteemile
Riistvara
• Arvuti
• USB liides
Operatsioonisüsteem
• Windows
®
2000/Me/XP
Hiir
USB vastuvõtja
2 AAA laetavat akut
USB pikenduskaabel
USB laadimiskaabel
Kandekott
TARGUS LAETAV TRAADITA
SÜLEARVUTI HIIR
Õnnitleme Targus laetava traadita sülearvuti hiire
ostmise puhul. See ergonoomse disainiga hii kasutab
raadioühendust (RF), mis võimaldab teil hiirt kasutada 1
m raadiuses vastuvõtjast. Hiire ei pea asuma vastuvõtja
nägemisulatuses.
• Windows Vista™
54
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Hiire ühendamine Vastuvõtja
Hiire vastuvõtja ühenamiseks:
Hiire kasutamine
Akude paigaldamine
MÄRKUS: KOLMAS NUPP JA KERIMISRATAS TÖÖTAVAD AINULT EESPOOL
TOODUD OPERATSIOONISÜSTEEMIDEGA. KUI TE KASUTATE HIIRT MÕNE TEISE
OPERATSIOONISÜSTEEMIGA, KAOTAB SEE OMA LISAFUNKTSIOONID JA TÖÖTAB
STANDARDSE KAHE NUPUGA HIIRENA.
1 Ühendage USB vastuvõtja arvuti vabasse USB porti.
2 Arvuti operatsioonisüsteem tuvastab vastuvõtja ja
paigaldab vaikedraiveri.
Järgige kõiki ekraanil todud protseduure vaikedraiveri
paigaldamiseks.
1 Kui hiir töötab, lükake hiire põhja all olev töölüliti asend-
isse “off”.
2 Eemaldage hiirelt aku kate, vajutades aku katte hingele,
mis asub hiire all ja lükake kate maha.
55
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
OPEN
ID
on
off
MÄRKUS: AKU KATE ON KA HIIRE ÜLAKATE
Aku katte
vabastamisnupp
3 Sisestage lisatud akud, kontrollides et positiivne (+) ja
negatiivne (-) aku ots vastavad aku korpuses märgitud
polaarsuse tähisele.
HOIATUS: AKUDE VAHETAMISEL TULEB KASUTADA RASKE
KOORMUSE NIMH AKUSID. LEELISAKUDE LAADIMINE VÕIB
KAHJUSTADA HIIRT.
ÄRGE KASUTAGE UUSI JA KASUTATUD AKUSID KORRAGA.
4 Lükake aku kate tagasi kohale kuni see “klõpsatub”
kohale.
56
USB kaabliga laetava traadita hiire
kasutamismärkused
1. Laadige hiirt enne kasutamist vähemalt 8 tundi. Ja veenduge ainult
laetavate akude (tootega kaasasolevad) kasutamises.
2. Hiire laadimiseks peab arvuti töötama.
Järgige neid juhiseid, et vältida arvuti minemist Ootereåiimi või
Talveunne:
a) Klõpsake “Start”
b) Klõpsake “Control Panel
c) Klõpsake “Performance and Maintenance” (Klassikalises vaates jätke
vahele)
d) Klõpsake “Power Options”
e) Veenduge, et “System Standby:” ja “System Hibernates:” “Plugged in”
juures on seatud “Never”
3. Kui te kasutate oma sülearvuti LCD monitori, ärge sulgege kaant.
(Jätke see samm vahele, kui te kasutate välist monitori suletud
sülearvuti kaanega.)
4. Kui teie hiir ei reageeri tegevusetult oldud aja pärast, äratage see,
vajutades ühele hiire nupule või liigutage hiirt.
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
57
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Akude laadimine
Ühenduse loomine
Parima tulemuse jaoks peaksite te hiire akusid laadima
enne kasutamist vähemalt 8 tundi. Seda saab teha lisatud
USB laadimiskaabliga. Selleks toimige järgmiselt:
1 Ühendage kaabli USB ühendus arvuti vabasse USB
porti.
2 Ühendage teine ots hiirega.
MÄRKUS: HIIRE PIDEVAKS LAADIMISEKS USB LAADIMISKAABLIGA
PEAB ARVUTI TÖÖTAMA. PARIMA TULEMUSE JAOKS LÜLITAGE
HIIRE LAADIMISE AJAKS OMA ARVUTI TOITEHALDUSE
FUNKTSIOON VÄLJA.
Hiirel on 256 identifitseerimiskoodi, mis võimaldavad hiirel
ja vastuvõtjal töötada ilma teisi raadioühendusega
seadmeid häirimata.
Kui arvuti on tuvastanud USB vastuvõtja ja paigaldanud
draiveri, tuleb luua ühendus hiire ja vastuvõtja vahel.
ENNE seda ei saa hiirt kasutada. Hiire kasutamiseks tuleb
seada identifitseerimiskood, et hiir töötaks korralikult.
Selle jaoks toimige järgmiselt:
Veenduge enne ühenduse loomist, et arvuti töötab ja on
tuvastanud USB vastuvõtja.
58
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Vastuvõtja
Hiire toitehaldus
Oleku lamp
1 Vajutage ja vabastage ühenduse nupp vastuvõtja all.
Vastuvõtja oleku lamp vilgub, kui vastuvõtja on
aktiveeritud.
2 Vajutage ja vabastage ühenduse nupp, mis asub hiire all.
Hiir on nüüd kasutamiseks valmis.
Hiire sisse- ja väljalülitamiseks liigutage hiire all olev
töölüliti soovitud asendisse.
Kui vool on sees, läheb hiir 8 minuti liikumatult seismise
järel "unereåiimi". Hiire aktiveerimisek liigutage seda või
vajutage suvalist nuppu.
Aku voolu säästmiseks lülitage hiir reisimise ajaks välja.
59
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Kasutamise soovitused
Optimaalse jõudluse ja RF vastuvõtu jaoks:
Vajadusel kasutage lisatud pikenduskaablit, et hoida
vastuvõtja arvutist eemale. Ühendage vastuvõtja pikend-
uskaabliga ja pikenduskaabel arvutiga.
Vältige hiire kasutamist metallpinnal. Metallid, nagu
raud, alumiinium või vask varjavad raadioühendust ja
võivad aeglustada hiire reageerimist või põhjustada ajutist
tõrkumist.
• Kui arvuti läheb puhkereåiimi, teeb seda ka hiir. Hiire
aktiveerimiseks, liigutage seda.
• Kui arvutil on metallkorpus, mis sisaldab alumiiniumi või
magneesiumi, kasutage hiirt arvuti suhtes küljepeal.
Näidikupaneel võib häirida raadiosignaali, kui te kasutate
hiirt otse arvuti ees.
• Ärge kasutage hiirt klaas- või peegelpinnal, sest need
põhjustavad hiire ajutist tõrkumist.
• Aku tööea pikendamiseks kasutage hiirt valgel või
heledal pinnal. Tumedal pinnal peab hiire diood (LED)
põlema heledamalt, mis paneb aku kiiremini tühjenema.
60
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Mugav kasutamine
Veaotsing
Mida teha kui hiir ei tööta?
Uuringud näitavad, et füüsiline ebamugavus ja närvide,
kõõluste ning musklite vigastused võivad olla seotud
korduva liigutamise, valesti seatud tööala, vale kehahoiu
ja halbade tööharjumustega.
Vigastuste ohuvähendamiseks järgige neid abinõusid:
Tõuske püsti, sirutage ja liikuge ringi mitu korda tunni
jooksul.
Vahetage töötamise käigus käsi. Kasutage otsetee
klahve, et vältida korduvaid või kohmakaid hiire liiguta-
misi.
• Lõdvendage õlgasid and ja hoidke küünarnukid
küljepeal. Reguleerige klaviatuuri asendit nii, et te ei
peaks selleni ulatumiseks käsi sirutama.
• Reguleerige oma asendit nii, et te ei peaks trükkimiseks
randmeid painutama; vältige randmete asetamist
teravatele äärtele.
Kui te tunnete kätes, randmetes, käsivartes, õlgades,
kaelas või seljas trükkimise ajal tuimust, pöörduge arsti
poole.
Kontrollige akude polaarsust.
Iga aku positiivne (+) ja negatiivne (- ) ots peavad vastama
positiivsele (+) ja negatiivsele ( - ) aku korpuse
ühendusele.
61
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
• Kontrollige, et vastuvõtja USB ühendus on korralikult
ühendatud arvuti USB pordiga.
Veenduge, et seadme draiverid on paigaldatud.
Veenduge, et te olete loonud hiire ja vastuvõtja vahel
raadioühenduse. Vaadake “Ühenduse loomine”.
Hiire kasutamise ajal töötavad teised seadmed
aeglaselt või tõrguvad ajutiselt - mida teha?
• Hiir võib tekitada interferentsi teiste juhtmeta, raadiosig-
naaliga seadmetega, mis töötavad sagedusel 27 MHz,
nagu telefon, beebi monitor, või mänguasi. Interferentsi
vähendamiseks viige hiire vastuvõtja ja häiritud seadme
keskseade teineteisest võimalikult kaugele.
Mida teha kui hiire reageerimiskiirus on aeglane või
hiir lakab ajutiselt töötamast?
• Suurendage vahet hiire vastuvõtja ja ülejäänud arvuti
vahel.
• Suurendage vahet hiire vastuvõtja ja traadita seadmete
keskseadmete vahel.
• Lülitage hiire vastuvõtja läheduses olevad traadita
seadmed ja nende keskseadmed välja.
• Kui te kasutate hiirt metallpinnal, liigutage hiir ja
vastuvõtja mittemetallpinnale. Metallid, nagu raud,
alumiinium või vask varjavad raadioühendust ja võivad
aeglustada hiire reageerimist või põhjustada ajutist
tõrkumist.
62
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Funktsioonide ja spetsifikatsioonide osas võib esineda muudatusi. Kõik
kaubamärgid on registreeritud kaubamärgid ja nende vastavate omanike omand.
Kõik õigused reserveeritud. © 2008,Targus Group International, Inc. ja Targus
(UK), Inc.
63
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɪɢɟɦɧɢɤ USB
ɋɢɫɬɟɦɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɩɩɚɪɚɬɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ USB
ɉɄ
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
• Windows
®
2000/Me/XP
Ɇɵɲɶ
ɉɪɢɟɦɧɢɤ USB
2 ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟ
ɛɚɬɚɪɟɢ AAA
ɍɞɥɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɚɛɟɥɶ USB
Ɂɚɪɹɞɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ USB
ɑɟɯɨɥ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɤɢ
ȺɄɄɍɆɍɅəɌɈɊɇȺə ȻȿɋɉɊɈȼɈȾɇȺə
Ɇɕɒɖ ȾɅə ɇɈɍɌȻɍɄɈȼ ɄɈɆɉȺɇɂɂ
TARGUS
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɜɚɫ ɫ ɩɨɤɭɩɤɨɣ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɦɵɲɢ ɞɥɹ
ɧɨɭɬɛɭɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Targus. Ⱦɚɧɧɚɹ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɚɹ
ɦɵɲɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɫɜɹɡɢ (RF),
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɦɵɲɶɸ ɧɚ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 1 ɦ ɨɬ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ. Ɇɟɠɞɭ ɦɵɲɶɸ ɢ
ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɦ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɹɦɨɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ.
• Windows Vista™
209
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɵɲɢɉɪɢɟɦɧɢɤ
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɦɵɲɢ:
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɦɵɲɶɸ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɚɬɚɪɟɣ
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ: ɌɊȿɌɖə ɄɇɈɉɄȺ ɂ ɄɈɅȿɋɈ ɉɊɈɄɊɍɌɄɂ ɊȺȻɈɌȺɘɌ
ɌɈɅɖɄɈ ȼ ȼɕɒȿɉȿɊȿɑɂɋɅȿɇɇɕɏ ɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇɕɏ ɋɂɋɌȿɆȺɏ.
ȿɋɅɂ ȼɕ ɂɋɉɈɅɖɁɍȿɌȿ Ɇɕɒɖ ȼ ȾɊɍȽɈɃ ɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇɈɃ
ɋɂɋɌȿɆȿ, ɈɇȺ ɉɈɌȿɊəȿɌ ɋȼɈɂ ɊȺɋɒɂɊȿɇɇɕȿ ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂ
ɂ ɋɌȺɇȿɌ ɊȺȻɈɌȺɌɖ ɄȺɄ ɋɌȺɇȾȺɊɌɇȺə ȾȼɍɏɄɇɈɉɈɑɇȺə Ɇɕɒɖ.
1 ȼɫɬɚɜɶɬɟ USB - ɩɪɢɟɦɧɢɤ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ USB - ɩɨɪɬ ɧɚ
ɜɚɲɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ.
2 Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬ ɩɪɢɟɦɧɢɤ ɢ ɧɚɱɧɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɞɪɚɣɜɟɪɚ ɩɨ
ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ.
ɋɥɟɞɭɣɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɪɚɣɜɟɪɚ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ.
1 ȿɫɥɢ ɦɵɲɶ ɜɤɥɸɱɟɧɚ, ɩɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
on/off ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɦɵɲɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ “off (
ɜɵɤɥ).
2 ɋɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɨɬɫɟɤɚ ɛɚɬɚɪɟɣ ɫ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɦɵɲɢ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɮɢɤɫɚɬɨɪ ɤɪɵɲɤɢ ɜ
ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɦɵɲɢ ɢ ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ.
210
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
OPEN
ID
on
off
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ: ɄɊɕɒɄȺ ɈɌɋȿɄȺ ȻȺɌȺɊȿɃ əȼɅəȿɌɋə
ɌȺɄɀȿ ȼȿɊɏɇȿɃ ɄɊɕɒɄɈɃ Ɇɕɒɂ.
Ʉɪɵɲɤɚ ɨɬɫɟɤɚ
ɛɚɬɚɪɟɣɤɧɨɩɤɚɞɥɹ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ
3 ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɛɚɬɚɪɟɢ ɢ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ
, ɱɬɨ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢ (+) ɢ (-) ɧɚ ɤɨɧɰɚɯ ɛɚɬɚɪɟɢ
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ
ɨɬɫɟɤɚ ɛɚɬɚɪɟɣ.
ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ: ɉɊɂ ɁȺɆȿɇȿ ȻȺɌȺɊȿɃ
ɂɋɉɈɅɖɁɍɃɌȿ ɌɈɅɖɄɈ ɇɂɄȿɅɖ-ɆȿɌȺɅɅȽɂȾɊɂȾɇɕȿ
ȻȺɌȺɊȿɂ ȻɈɅɖɒɈɃ ȿɆɄɈɋɌɂ. ȺɄɄɍɆɍɅəɌɈɊɇɕȿ
ɓȿɅɈɑɇɕȿ ȻȺɌȺɊȿɂ ɆɈȽɍɌ ɉɈȼɊȿȾɂɌɖ Ɇɕɒɖ.
ɇȿ ɍɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺȿɌ ȼ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ ɈȾɇɈȼɊȿɆȿɇɇɈ
ɇɈȼɕȿ ɂ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕȿ ȻȺɌȺɊȿɂ.
4 ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɨɬɫɟɤɚ ɛɚɬɚɪɟɣ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɞɨ
ɳɟɥɱɤɚ.
211
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259

Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse Kasutusjuhend

Kategooria
Hiired
Tüüp
Kasutusjuhend