Black & Decker KA88 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
KA88
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 5
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
5
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri lihvija on mõeldud puu, metalli,
plasti ja vär vitud pindade lihvimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud
elektritööriistaga töötamise ajal eemal.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes,
kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige oma tegevusi ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. ltige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülita-
mist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu
võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusli-
idesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähen-
dada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kas-
utage konkreetseks otstarbeks sobivat ele-
ktritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
6
EESTI KEEL
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööri-
ist, mida ei saa juhtidalitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või hoiulepanekut ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või ee-
maldage aku. Selline käitumine vähendab riski
masina ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isiku-
tel, kes pole elektritööriista ja käesoleva
juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukor-
ras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeri-
istad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja
neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsi-
kuid vastavalt juhistele, arvestades töötingi-
musi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvali-
fitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded
lihvijatele
Hoidke elektritööriista maandatud käepi-
demetest, sest lintlihvija/lihvija võib kokku
puutuda oma enda toitejuhtmega. Pinge all
oleva juhtme lõikamine võib pingestada elek-
tritööriista metallist osad ning anda kasutajale
elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et
töödetail kindlalt kseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle
kontrolli kaotamist.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisrakenduse teki-
tatava tolmuga või selle sissehingamine võib
ohustada seadme kasutajat ja võimalikke kõr-
valseisjaid. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja auruse eest; veenduge, et
tööalale sisenevad isikud oleks samuti kaitstud.
Pärast lihvimist eemaldage hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlikud kui lihvitav pind võib olla
kaetud pliipõhise värviga või kui lihvite puitu või
metalli, millest võib eraldada mürgist tolmu:
- Ärge laske tööalale lapsi ega rasedaid naisi.
- Tööalal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
- Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja muud
jäätmed.
See tööriist pole mõeldud kasutamiseks isi-
kute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet. Lapsi tuleb jäl-
gida, et nad ei mängiks seadmega.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasu-
tusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasu-
tamine muul otstarbel kui ette nähtud käesole-
vas kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi
või vara kahjustamist.
Kõrvaliste isikute ohutus
See seade pole mõeldud kasutamiseks isi-
kute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised:
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest teki-
tatud vigastused.
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tek-
kinud vigastused. Kui kasutate tööriista
pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid
7
EESTI KEEL
puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sis-
sehingamisest põhjustatud terviseohud
(nt puiduöd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i
puhul.)
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööri-
ista võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibrat-
sioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute
esmaseks hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elek-
tritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/EÜ
poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt ele-
ktritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama
töötsükli kõikide osadega, nagu aeg, millal tööriist on
välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga,
seetõttu pole maandusjuhe vajalik.
Kontrollige alati, et akupinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Omadused
1. Käivituslüliti
2. Lukustusnupp
3. Reguleeritav käepide
4. Pingutushoob
5. Tagasitõmmatav kate
6. Kesestushoob
7. Tolmueemaldusava
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Lihvimisrihma paigaldamine (joon. A)
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma lih-
vimisrihmata.
Tõmmake pingutushooba (4) väljapoole, et
vabastada lihvimisrihm (8).
Eemaldage lihvimisrihm.
Asetage rullikutele uus lihvimisrihm. Veenduge,
et lihvimisrihmal asuv märgis oleks samasuuna-
line tööriistal asuva noolega.
Tõmmake pingutushooba (4) sissepoole, et
pingutada lihvimisrihm.
Lihvimisrihma liikumise reguleerimine (joon. B)
Õige liikumise tagamiseks peab rihm asetsema
rullikute keskel.
Hoidke tööriista tagurpidi ja vajutage sellele.
Keerake kesestushooba (6) nii kaua, kui rihm
asetseb rullikute keskpaigas.
epideme reguleerimine (joonis C)
Käepidemel on 3 erinevat asendit.
Vabastage käepide (3) tõmmates lukustuspidet
(9) väljapoole.
Seadistage käepide soovitud asendisse.
Lukustage käepide lükates lukustuspidet sis-
sepoole.
Kate väljatõmbamine (joon. D)
Katet saab tõmmata tagasi lihvimiseks kitsastes
kohtades.
Hoiatus! Katet saab tõmmata välja ainult siis, kui
käepide on ülemises asendis.
Seadistage käepide (3) soovitud otseasendisse.
Tõstke kate (5) üles.
Katte sulgemiseks tõmmake sakk (10) kõige-
pealt küljele.
Tolmukasseti paigaldamine ja eemaldamine
(joon. E)
Sisestage tolmukasett (11) tolmu väljalaskeav-
asse (7).
Tolmukasseti eemaldamiseks tõmmake see
väljalaskeavast välja.
Tolmuimeja ühendamine (joon. F)
Sisestage adapter (12) tolmu väljalaskeavasse (7).
Ühendage tolmuimeja voolik adapteriga.
8
EESTI KEEL
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tem-
poga. Ärge koormake üle.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse-/
väljalülitamisuppu (1).
Pidevaks tööks kasutage lukustamise nuppu (2)
ja vabastage sisse/väljalülitamisnupp.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage käivi-
tuslüliti. Kui olete vajutanud lukustusnuppu ja
soovite tööriista välja lülitada, vajutage korraks
uuesti sisse-/väljalülitamisnuppu ja vabastage
see.
Tolmukasseti tühjendamine (joon. E ja G)
Tolmukassetti peaks tühjendama iga 10 tööminuti
järel.
Tolmukasseti (11) eemaldamiseks tõmmake
seda tahapoole ja võtke tööriistast välja.
Eemaldage kate (13) keerates seda vastupäeva.
Hoidke tolmukasseti nii, et filter (14) oleks
suunaga allapoole; kasseti tühjendamiseks
raputage seda. Tühjendamiseks raputage katet.
Paigaldage tolmukassetile kate (13) pöörates
seda vastupäeva kuni see lukustub oma kohale.
Paigaldage kassett tagasi tööriista.
Tolmukasseti ltri puhastamine
Tolmukasseti lter on korduvkasutatav ja seda peaks
puhastama regulaarselt.
Tühjendage tolmukassett (11) nagu ülalpool
kirjeldatud.
Tõmmake kassetist välja lter (14).
Hoiatus! Ärge väänake ltrit.
• Koputage lter tühjaks vastu prügikasti.
Hoiatus! Filtri puhastamiseks ärge kasutage harja,
suruõhku ega teravaid objekte. Ärge peske ltrit.
• Asendage lter.
• Paigaldage kaas.
Paigaldage kassett tagasi tööriista.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Hoidke tööriistast alati kahe käega.
Ärge avaldage tööriistale liigset survet.
Ko nt rolli ge regulaa rse lt li hvim isr ihma
tööseisukorda. Vajadusel vahetage.
Lihvige alati pikki puitu.
Vana värvikihi mahalihvimiseks enne värvimist
kasutage alati eriti peenet liivapaberit.
Ebaühtlaste pindade lihvimisel, või värvikihi
eemaldamisel, alustage lihvimist jämeda
liivapaberiga. Muude pindade lihvimist alustage
keskmise liivapaberiga. Mõlematel juhtudel
kasutage viimistlemiseks peenet liivapaberit.
Saadaoleva lisatarvikute osas konsulteerige
oma edasimüüjaga.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Black & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning
need on loodud teie tööriista jõudlust suurendama.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hoolduse juures. Et tööriist teid pikka
aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja
regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Lülitage tööriist enne hooldustööde alus-
tamist välja ja eraldage see vooluvõrgust.
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil regu-
laarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus-
tipõhiseid puhastusvahendeid.
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
Visake vana pistik ohutult minema.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
9
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale taaskas-
utada. Kasutatud materjalide taaskasu-
tamine aitab vältida keskkonna kahjusta-
mist ja vähendab toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist pgilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus
see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks
võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku
esindusse, mille aadressi leiate käesolevast
kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
Tehnilised andmed
KA88
Tüüp 3
Toitepinge VAC 230
Tarbitav võimsus W 720
Rihma kiirus m/min 250
Lihvtald mm 75×533
Kaal kg 3.7
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745;
Helirõhk (L
pA
) 91 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 102 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus (ah) 5,3 m/s
2
,
määramatus (K) 1,5 m/s
2
10
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KA88
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
27.10.2010
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, toot-
misdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe eba-
meeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
Toodet on edasi müüdud, kasutatud professio-
naalselt või välja renditud.
Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud peale volitatud hooldustöökoja või
Black & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hool-
dustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deck-
eri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käe-
solevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deck-
eri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügi-
järgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad
Internetis aadressil: www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et regis-
treerida oma uus Black & Deckeri toode ja
püsida kursis viimaste uute toodete ja eripa-
kkumistega. Lisateavet Black & Deckeri fir-
mamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
/