Microlife NC 150 Kasutusjuhend

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife NC 150 NC 150
2
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
4
6
7
3
5
8
M
Guarantee Card
1 2a
2b
3
Name of Purchaser / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn /
Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя / Nafn kaupanda
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer /
Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер / Lotunúmer
Date of Purchase / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato / Kjøpsdato /
Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки / Kaupdagur
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias /
Special-forhandler / Spesialist forhandler /
Speciālists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga /
Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер / Söluaðili
42
Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
See Microlife termomeeter on uusima tehnoloogia alusel valmis-
tatud kvaliteettoode, mida on katsetatud rahvusvaheliste normide
järgi. Tänu oma unikaalsele tehnoloogiale tagab termomeeter alati
stabiilse mõõtetulemuse, mida ei mõjuta võimalikud soojusest
tingitud häired. Mõõteriist kontrollib end automaatselt iga kord
pärast sisselülitamist, et tagada mõõtmise määratletud täpsus.
See Microlife termomeeter on ette nähtud inimese kehatempera-
tuuri perioodiliseks mõõtmiseks ja jälgimiseks.
See termomeeter on läbinud kliinilised uuringud ning selle
ohutus ja täpsus on tõestatud, kui seda kasutada juhendis
ettenähtud viisil.
Palun lugege need kasutusjuhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki
funktsioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusnõuetest.
Sisukord
1. Selle termomeetri eelised
Mõõtmine on sekundite küsimus
Palju kasutusvõimalusi (suur mõõtevahemik)
Täpne ja usaldusväärne
Mugav ja lihtne kasutada
Mõõtetulemuste taasesitus
Ohutu ja hügieeniline
Palavikust alarmeerimine
2. Tähtsad ohutusjuhised
3. Kuidas termomeeter temperatuuri mõõdab
4. Kontrollnäidud ja sümbolid
5. Kuupäeva ja kellaaja seadmine ja helisignaali funktsioon
6. Keha ja objekti režiimi vahetamine
7. Kasutusjuhised
8. Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja vastupidi
9. Kuidas taasesitada 30 mällu salvestatud tulemust
10. Veateated
11. Puhastamine ja desinfitseerimine
12. Patarei vahetus
13. Garantii
14. Tehnilised andmed
15. www.microlife.ee
Garantiikaart (vt tagakaant)
Microlife Kontaktivaba Digitaalne Termomeeter NC 150
EE
1
Mõõteandur
2
Kauguse lamp
3
Näidik
4
START nupp
5
ON/OFF nupp
6
Režiimi lüliti
7
Patareipesa kate
8
M-nupp (mälu)
9
Kujutatud kõik sümbolid
AT
Mälu
AK
Mõõtmiseks valmis
AL
Mõõtmine lõpetatud
AM
Keha režiim
AN
Objekti režiim
AO
«Patarei tühi» näit
AP
Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja vastupidi
AQ
Taasesitamise režiim
AR
Viimase 30 lugemi taasesitus
AS
Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge
BT
Mõõdetud temperatuur on liiga madal
BK
Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge
BL
Keskkonnatemperatuur on liiga madal
BM
Veateate näit
BN
Tühi ekraaninäit
BO
Tühi patarei
BP
Kuupäev/kellaaeg
BQ
Helisignaali režiimi seadmine
BR
Patarei asendamine
Hoida kuivana
43NC 150
EE
1. Selle termomeetri eelised
Mõõtmine on sekundite küsimus
Uuenduslik infrapuna tehnoloogia võimaldab teha mõõtmisi
mõõdetavat objekti puutumata. See garanteerib mõne sekundiga
turvalise ja hügieenilise mõõtmise.
Palju kasutusvõimalusi (suur mõõtevahemik)
Sellel termomeetril on suur mõõtevahemik: 0 - 100,0 °C / 32,0 -
212,0 °F. Seetõttu saab käesolevat termomeetrit kasutada kui
termomeetrit, mõõtmaks nii kehatemperatuuri kui ka pinnatempe-
ratuuri järgmistel juhtudel:
piima temperatuuri lutipudelis,
imiku vannitamiseks mõeldud vee temperatuuri,
keskkonnatemperatuuri.
Täpne ja usaldusväärne
Mõõteotsaku unikaalne ehitus ja nüüdisaegne infrapunasensor
tagavad iga kord täpse ja usaldusväärse mõõtetulemuse.
Mugav ja lihtne kasutada
Ergonoomilise ehituse tõttu on termomeetrit lihtne ja mugav
kasutada.
Selle termomeetriga saab mõõta isegi magava lapse tempera-
tuuri, häirimata und.
Termomeeter annab näidu kiiresti, mistõttu on see lapsesõbralik.
Mõõtetulemuste taasesitus
Kasutaja saab taasesitada 30 viimast mõõtetulemust koos salvestunud
kuupäeva ja kellaajaga, valides selleks termomeetri taasesitusrežiimi.
See võimaldab saada parema ülevaate temperatuurimuutustest.
Ohutu ja hügieeniline
Puudub otsene kontakt nahaga.
Pole klaasi purunemise ega elavhõbedaga kokkupuute ohtu.
Laste puhul täiesti ohutu kasutada.
Palavikust alarmeerimine
10 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus annavad
patsiendile märku, et tema temperatuur võib olla võrdne või
kõrgem kui 37,5 °C.
2. Tähtsad ohutusjuhised
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
Ärge kunagi pange seda seadet üleni vette või muudesse
vedelikesse. Puhastamisel järgige alalõigus «Puhastamine
ja desinfitseerimine» toodud juhiseid.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Palaviku algstaadiumis võib ilmneda füsioloogiline nähtus nagu
veresoonte ahenemine, mille tagajärjel tekib külm nahk. Otsa-
esiselt termomeetriga saadud temperatuur võib seetõttu olla
ebaloomulikult madal.
Kui mõõtmistulemus ei ole kooskõlas patsiendi leiuga või on
liiga madal, korrake mõõtmist iga 15 minuti pärast või kontrol-
lige tulemust, mõõtes kehatemperatuuri mujalt.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege se
da ettevaat-
likult. Järgige alalõigus «
Tehnilised andmed»
kirjeldatud
hoiu- ja
kasutustingimusi!
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle
osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks
mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati
kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud
seadmetest.
Kaitske seadet:
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
HOIATUS: Antud seadme poolt saadud tulemus pole diag-
noos! See ei asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui
tulumus ei vasta patsiendi sümptomitele. Ärge tuginege
ainult mõõtetulemusele, alati arvestage teiste esinevate
potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi seisundiga.
Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.
3. Kuidas termomeeter temperatuuri mõõdab
See termomeeter mõõdab otsaesiselt ja samuti objektidelt kiirguvat
infrapunaenergiat. See energia salvestatakse läätsede abil ja teisen-
datakse temperatuuri mõõtmise ühikuteks.
44
4. Kontrollnäidud ja sümbolid
Kujutatud kõik kontrollnäidud ja sümbolid 9: Vajutage
termomeetri ON/OFF nuppu 5, et see sisse lülitada. 1 sekun-
diks ilmuvad näidikule kõik ekraani segmendid.
Mõõtmiseks valmis AK: Termomeeter on mõõtmiseks valmis,
kui «°C» või «°F» sümbol hakkab näidikul vilkuma ja ekraanile
ilmub režiimi ikoon (keha või objekti).
Mõõtmine lõpetatud AL: Mõõtetulemus ilmub näidikule 3
koos püsiva «°C» või «°F» sümboliga ja režiimi ikooniga.
Kui «°C» või «°F» ikoon hakkab uuesti vilkuma on termomeeter
valmis järgmiseks kasutuseks.
«Patarei tühi» näit AO: Kui seade on sisse lülitatud, hakkab
vilkuma «» sümbol, mis tuletab kasutajale meelde, et patarei
vajab asendamist.
5. Kuupäeva ja kellaaja seadmine ja helisignaali
funktsioon
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
1. Kohe kui olete seadmesse sisestanud uued patareid, hakkab
ekraanil vilkuma aasta number BP. Te saate panna aastaarvu
paika vajutades START nuppu 4. Kinnitamiseks ja kuu sead-
miseks vajutage M-nuppu 8.
2. START nuppu 4 vajutades pange paika kuu. Nüüd vajutage
M-nuppu 8 kinnitamiseks ja päeva paikapanemiseks.
3. Järgides ülaltoodud juhiseid, pange paika päev, määrake 12 või
24 tunni režiim, tunnid ja minutid.
4. Kui minutid on paika reguleeritud ja vajutate M-nuppu 8, on
kuupäev ja kellaaeg paigas ja see jääb ekraanile näha.
Kui 20 sekundi jooksul ei ole ühtegi nuppu vajutatud, lülitub
seade automaatselt mõõtmiseks valmis režiimi AK.
Aja paika panemisest loobumine: Vajutage aja paika
panemise režiimis ON/OFF nuppu 5. Ekraanile ilmub
ajasümbolina «--:--». Peale seda saate hakata mõõtma
vajutades uuesti ON/OFF nuppu 5. Kui te 20 sekundi järel
mõõtma ei hakka, lülitab aparaat end automaatselt välja.
Jooksva kuupäeva ja kellaaja muutmine: Vajutage ja
hoidke M-nuppu 8 umbes 3 sekundit all kuni ekraanil
hakkab vilkuma aasta arv BP. Nüüd saate sisestada uue
väärtuse järgides üleval toodud juhiseid.
Helisignaali seadmine
1. Seadistamaks helisignaali BQ tuleb siis, kui seade on välja lüli-
tatud, vajutada ja hoida 5 minutit all ON/OFF nuppu 5.
2. Helisignaali sisse või välja lülitamiseks vajutage ON/OFF
nuppu 5 uuesti. Helisignaal on aktiivne, kui helisignaali
sümbol BQ ei ole läbi kriipsutatud.
Kui 5 sekundi jooksul ei ole ühtegi nuppu vajutatud, lülitub
seade automaatselt mõõtmiseks valmis režiimi AK.
6. Keha ja objekti režiimi vahetamine
Vahetamaks keha režiimi objekti oma vastu, nihuta termomeetri
küljel asuvat režiimi lülitit 6 suunaga allapoole. Lülitamaks tagasi
keha režiimile, nihuta lüliti uuesti ülesse.
7. Kasutusjuhised
Mõõtmine keha režiimiga
1. Vajutage termomeetri ON/OFF nuppu 5. Näidiku 3 aktiveeri-
misel ilmuvad sellele 1 sekundiks kõik ekraani segmendid.
2. Kui näidikul hakkab vilkuma «°C» või «°F» ikoon, kostub piip
toon ja termomeeter on valmis mõõtmiseks AK.
3. Sättige termomeeter otsaesise keskkohta, maksimaalselt
5 cm kaugusele sellest. Kui otsaesine on kaetud juustega, on
higine või määrdunud, siis palun eemaldage need eelnevalt
tagamaks tulemuse täpsuse.
4. Vajutage korraks START nuppu 4 ja veenduge, et aktivee-
ritud sinine valguslaik oleks suunatud otsaesise keskele.
3 sekundi pärast kostub pikk piip toon andmaks teada, et mõõt-
mine on lõppenud.
5. Lugege salvestunud tulemust LCD ekraanilt.
Mõõtmine objekti režiimiga
1. rgige ülalpool kirjeldatud punkte
1-2
, seejärel asetage termo-
meeter mõõdetava objekti keskkohta, maksimaalselt 5 cm
kaugusele sellest. Vajutage START nuppu
4
. 3 sekundi pärast
kostub pikk piip toon andmaks teada, et mõõtmine on lõppenud.
2. Lugege salvestunud tulemust LCD ekraanilt.
MÄRKUS:
Patsient ja termomeeter peavad olema enne mõõtmist
stabiilsetes sisetingimustes vähemalt 30 minutit.
Imikut ärge mõõtke ravimise käigus või vahetult peale seda.
Ärge kasutage termomeetrit kõrge niiskusega keskkonnas.
Mõõtmise ajal või vahetult enne seda ei tohiks patsient juua,
süüa või teha harjutusi.
Ärge võtke mõõteseadet ära enne kui olete kuulnud lõpetavat
helisignaali.
45NC 150
EE
10 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus annavad
patsiendile märku, et tema temperatuur võib olla võrdne või
kõrgem kui 37,5 °C.
Alati mõõtke temperatuuri samast kohast, kuna temperatuur
võib paiguti erineda.
Arstid soovitavad vastsündinul kuni 6 kuud mõõta temperatuuri
rektaalselt, kuna kõik ülejäänud mõõtmisviisid võivad anda
ebaselge tulemuse. Kui kasutate mittekontaktset termomeetrit
sellisel imikul, siis soovitame alati tulemus rektaalselt üle kont-
rollida.
Järgmistel juhtudel on soovitatav mõõta temperatuuri kolm
korda järjest ja arvestada kõrgeimat tulemust:
1. Alla kolmeaastased lapsed, kelle immuunsüsteem on nõrge-
nenud ja kelle puhul on palaviku olemasolu/puudumise
väljaselgitamine kriitilise tähtsusega.
2. Kui termomeetrit õpitakse esimest korda kasutama: kuni
mõõteriistaga harjutakse ja saavutatakse püsivad tulemused.
3. Kui tulemus on üllatavalt madal.
Erinevatest kohtadest mõõdetud tulemusi ei tohi omavahel
võrrelda, kuna normaalne kehatemperatuur varieerub eri
paigus ja erineval kellaajal päeva jooksul, olles kõrgeim
õhtul ja madalaim tund enne ärkamist.
Normaalse kehatemperatuuri vahemikud:
- Kaenla alt: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Suust: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Pärasoolest: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 150: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
8. Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja
vastupidi
See termomeeter näitab temperatuuri mõõtmise tulemusi kas
Fahrenheiti või Celsiuse skaala järgi. Et minna üle °C- või °F-skaa-
lale, lülitage termomeeter lihtsalt välja. Nüüd
vajutage ja hoidke
START nuppu
4
all 5 sekundit. Kui vabastate viie sekundi
möödudes START nupu
4
, ilmub näidikule kehtiv mõõteskaala
°C
» või «
°F
» ikoon)
AP
. Seadke termomeeter ümber °C- või °F-
skaalale, vajutades uuesti START nupule
4
. Kui olete mõõteskaala
valinud, oodake 5 sekundit ja termomeeter läheb automaatselt üle
mõõterežiimile.
9. Kuidas taasesitada 30 mällu salvestatud tulemust
Antud termomeeter on suuteline esitama teile 30 viimast näitu
koos kellaaja ja kuupäevaga.
Taasesitusrežiim AQ: Kui termomeeter on välja lülitatud, vaju-
tage taasesitusrežiimile üleminekuks M-nuppu 8 Ilmub mälu
ikoon «M».
Näit 1 - viimane mõõtetulemus
AR
:
Vajutage M-nuppu
8
ja
vabastage see, et taasesitada viimane mõõtetulemus. Näidikule
ilmub 1 koos mälu ikooniga.
Näit 30 - järjestikused mõõtetulemused: Vajutage M-nuppu
8 ja vabastage see, et üksteise järel taasesitada viimased
30 mõõtetulemust.
Kui pärast viimase 30 mõõtetulemuse taasesitamist vajutada M-
nuppu 8 ja see vabastada, esitatakse mõõtetulemused uuesti
alates esimesest näitajast.
10.Veateated
Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge AS: Näidikule ilmub
«H», kui mõõdetud temperatuur on kehatemperatuurirežiimis
üle 42,2 °C / 108,0 °F või objekti režiimis üle 100 °C / 212 °F.
Mõõdetud temperatuur on liiga madal BT: Näidikule ilmub
«L», kui mõõdetud temperatuur on kehatemperatuurirežiimis
alla 34,0 °C / 93,2 °F või objekti režiimis alla 0 °C / 32 °F.
Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge BK: Näidikule ilmuvad
korraga «H» ja , kui keskkonnatemperatuur on üle 40,0 °C
/ 104,0 °F.
Keskkonnatemperatuur on liiga madal BL: Näidikule
ilmuvad korraga «L» ja , kui keskkonnatemperatuur on
kehatemperatuurirežiimis alla 16,0 °C / 60,8 °F või objekti
režiimis alla 5,0 °C / 41,0 °F.
Veateade BM: Kui termomeetri töös on tekkinud häire.
Tühi ekraaninäit
BN
:
Palun kontrollige, kas patareid on õigesti
asetatud. Kontrollige muu hulgas patareide polaarsust (<+> ja <->).
«Patarei tühi» näit BO: Kui näidikul on püsivalt kujutatud ainult
«» sümbol, tuleb patareid kohe asendada uutega.
11.Puhastamine ja desinfitseerimine
Termomeetri korpuse ja mõõteotsaku puhastamiseks kasutage
alkoholis (70% isopropüül) niisutatud svammi või puuvillalappi.
Olge ettevaatlik, et termomeetri sisemusse ei satuks vedelikku.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, vedeldit ega
benseeni. Ärge kunagi asetage seadet üleni vette või muudesse
puhastusvedelikesse. Olge ettevaatlik, et mitte kriimustada mõõte-
läätse ega näidikut.
46
12.Patarei vahetus
Selles seadmes on 2 uut, long-life tüüpi, AAA suuruses patareid.
Patareid tuleb kohe asendada kui näidikul on püsivalt ainult
«» BO sümbol.
Eemaldage patareisahtli kate BR nihutades etteantud suunas.
Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
13.Garantii
Sellele seadmele on antud
5
-aastane garantii
, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii on antud ainult seadmele. Garantii ei hõlma patareisid
ega pakendit.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patarei-
dest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest
tekkinud kahjusid.
Võtke ühendust Microlife-teenindusega.
14.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Meditsiinitoodete kasutamise akti järgi (Medical Product User Act)
soovitatakse professionaalse kasutamise puhul teha seadme
tehnilist kontrolli iga kahe aasta järel. Käitlemisel järgige kohalikku
seadusandlust.
15.www.microlife.ee
Üksikasjalikku teavet meie termomeetrite, vererõhuaparaatide ja
teenuste kohta leiate veebilehelt www.microlife.ee.
Tüüp:
Kontaktivaba Digitaalne Termomeeter NC 150
Mõõtevahemik:
Keha režiim: 34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Objekti režiim: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Resolutsioon:
0,1 °C / °F
Mõõtetäpsus:
Laboratoorne:
±
0,2 °C, 36,0
39,0 °C /
±
0,4 °F, 96,8
102,2 °F
Näidik:
Vedelkristallnäidik, neljakohaline, spetsiaalsete
ikoonidega
Akustika:
Instrument on SISSE lülitatud ja mõõtmiseks
valmis: 1 lühike piip toon
Mõõtmise lõppemine: 1 pikk piip toon (1 sek)
tähendab, et tulem on madalam kui 37,5 °C /
99,5 °F, 10 lühikest piip tooni tähendab, et tulem
on võrdne või kõrgem kui 37,5 °C / 99,5 °F.
Süsteemi viga või häire töös: 3 lühikest pi tooni
Mälu:
Antud termomeeter on suuteline esitama teile 30
viimast näitu koos kellaaja ja kuupäevaga.
Taustavalgus:
Ekraani valgus on 4 sekundit ROHELINE kui
termomeeter sisse lülitada.
Ekraani valgus on 5 sekundit ROHELINE kui
mõõtmine on lõpetatud ja tulemus madalam kui
37,5 °C / 99,5 °F.
Ekraani valgus on 5 sekundit PUNANE kui mõõt-
mine on lõpetatud ja tulemus võrdne või kõrgem
kui 37,5 °C / 99,5 °F.
Töötingi-
mused:
Keha režiim: 16-40,0 °C / 60,8-104,0 °F
Objekti režiim: 5-40,0 °C / 41-104,0 °F
Hoiutingi-
mused:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Automaatne
väljalülitus:
Ligikaudu ühe minuti möödumisel viimasest
mõõtmisest.
Patarei:
2 x 1,5 V patareidega; suurus AAA
Patareide
eluiga: ligikaudu 2000 mõõtmist (uued patareid)
Mõõdud:
141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Kaal:
90 g (patareidega), 67 g (ilma patareideta)
IP Klass: IP21
Vastavus
standarditele:
ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Teeninduse
välp: 5 aastat või 12000 mõõtmist
1 / 1