Avent SCD630/52 oluline teave

Bränd
Avent
Kategooria
beebitelefonid
Mudel
SCD630/52
Tüüp
oluline teave
1
2
3
4
>75% recycled paper
>75% papier recyclé
www.philips.com
English
Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
IMPORTANT
This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for
responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
Never leave your baby alone in your home. Always make sure there is
someone present to look after the baby and take care of its needs.
Disclaimer
Please note that you use this baby monitor at your own risk. Koninklijke
Philips N.V. and its subsidiary companies are not responsible for the
operation of this baby monitor or your use of it and therefore do not accept
any liability in connection with your use of this baby monitor.
Danger
- Never immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid.
Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or
splash onto it. Never use the baby monitor in moist places or close to
water.
- Never put any object on top of the baby monitor and do not cover it. Do
not block any ventilation openings. Install according to the
manufacturer’s instructions.
WARNING: STRANGULATION HAZARD. Children have STRANGLED
in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3.5
feet (1 meter) away). Never place the baby monitor inside the baby’s
bed or playpen. Do not remove the tag. (Fig. 1)
Warning
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
- Do not modify or cut off any part of the adapter and its cord, as this
causes a hazardous situation.
- Only use the adapter supplied.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the
original type in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
- Protect the mains cord from being walked on or pinched particularly at
plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the
appliance.
- Make sure that you place the baby monitor in such a way that its cord
does not obstruct a doorway or passage. If you place the baby monitor
on a table or low cabinet, do not let the mains cord hang over the edge
of the table or cabinet. Make sure the cord does not lie on the floor
where it presents a tripping hazard.
- Keep the packaging materials (plastic bags, cardboard buffers, etc.) out
of the reach of children, as they are not a toy.
- To prevent electric shock, do not open the housing of the baby unit or
parent unit.
Caution
- Use the appliance at a temperature between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).
- Do not install the appliance near any heat sources such as radiators,
heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that
produce heat.
- Make sure that your hands are dry when you handle adapters, plugs and
the mains cord.
- All required markings on the baby unit, parent unit and power adapter
are located on the bottom of the baby unit, parent unit and power
adapter.
Compliance with standards
- This product complies with the radio interference requirements of the
European Community (Fig. 2).
- Philips Consumer Lifestyle hereby declares that this baby monitor is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the EC Declaration of
Conformity (DoC) is available online at www.philips.com/support.
Electromagnetic fields (EMF)
- This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 3).
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206AD Drachten, Netherlands
4213.355.5060.2 (4/2016)
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable
battery which shall not be disposed of with normal household waste
(Fig. 4) (2006/66/EC). We strongly advise you to take your product to an
official collection point or a Philips service centre to have a professional
remove the rechargeable battery.
- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and human health.
Removing the rechargeable battery
Note: We strongly advise you to have a professional remove the
rechargeable battery.
Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance.
Make sure the battery is completely empty when you remove it. Only the
parent unit includes a battery.
Procedure:
1 Remove the 2 rubber feet at the bottom of the parent unit.
2 Remove the 2 screws that are now visible at the bottom of the parent
unit.
3 Put the antenna in upward position and remove the screw in the back
housing that is now visible.
4 Remove the back housing from the front housing by forcing a
screwdriver in between them.
5 Disconnect the battery connector cable (black-white-red cable).
6 Remove the 4 screws from the battery holder.
7 Remove the battery.
Čeština
Důležité bezpečnostní informace
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými
informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
DŮLEŽITÉ
Tato elektronická chůvička má sloužit jako pomůcka. Nepředstavuje
náhradu odpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji
tímto způsobem používat.
Nikdy nenechávejte dítě doma samotné. Vždy je třeba, aby s dítětem někdo
byl, dohlížel na ně a staral se o jeho potřeby.
Vyloučení odpovědnosti
Vezměte, prosím, na vědomí, že tuto elektronickou chůvičku používáte na
vlastní nebezpečí. Společnost Koninklijke Philips N.V. a její dceřiné
společnosti nenesou odpovědnost za provoz této elektronické chůvičky ani
za její používání z vaší strany, a tudíž nepřijímají žádnou odpovědnost za
škody související s vaším používáním elektronické chůvičky.
Nebezpečí
- Nikdy neponořujte elektronickou chůvičku ani její součást do vody nebo
jiné kapaliny. Přístroj nepokládejte na místo, kde na něj může kapat
nebo stříkat voda či jiná kapalina. Nepoužívejte elektronickou chůvičku
na vlhkých místech nebo blízko vody.
- Na elektronickou chůvičku nikdy nepokládejte žádné předměty a
nezakrývejte ji. Neblokujte větrací otvory. Instalaci proveďte podle
pokynů výrobce.
VAROVÁNÍ: RIZIKO UŠKRCENÍ. Byly zaznamenány případy, kdy se
dítě UŠKRTILO kabelem. Udržujte tento kabel mimo dosah dětí (ve
vzdálenosti větší než 1 metr). Nikdy neumisťujte elektronickou
chůvičku do dětské postýlky nebo ohrádky. Tento štítek (obr. 1)
nechte na zařízení.
Varování
- Dříve než přístroj připojíte k síti, zkontrolujte, zda napětí uvedené na
adaptéru souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Žádnou část adaptéru ani jeho kabelu neupravujte ani neodřezávejte.
Mohlo by to vést k nebezpečné situaci.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér.
- Pokud dojde k poškození adaptéru, musíte jej vždy nahradit adaptérem
původního typu, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny
o bezpečném používání přístroje a pokud chápou související rizika. Děti
si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou
údržbu bez dozoru.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel
vychází z přístroje.
- Elektronickou chůvičku je nutné instalovat tak, aby kabel nepřekážel ve
dveřích nebo v chodbě. Pokud elektronickou chůvičku umístíte na stůl
nebo nízkou skříňku, nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu
nebo skříňky. Ujistěte se, že kabel neleží na zemi v místech, kde
představuje nebezpečí zakopnutí.
- Balicí materiály (plastové sáčky, kartonové výztuže apod.) uložte mimo
dosah dětí. Nejedná se o hračky.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotvírejte plášť dětské
jednotky ani rodičovské jednotky.
Upozornění
- Přístroj používejte při teplotě mezi 0 °C až 40 °C.
- Přístroj neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, vývodů
ústředního topení, sporáků ani jiných přístrojů (včetně zesilovačů)
produkujících teplo.
- Při manipulaci s adaptéry, zástrčkami a napájecím kabelem musí být
vaše ruce suché.
- Veškeré požadované značení na dětské jednotce, rodičovské jednotce a
napájecím adaptéru je umístěno na spodním krytu dětské jednotky,
rodičovské jednotky a napájecího adaptéru.
Compliance with standards
- Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropského společenství (obr. 2)
na vysokofrekvenční odrušení.
- Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že tato
elektronická chůvička vyhovuje zásadním požadavkům a dalším
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Kopie Prohlášení o shodě
ES je k dispozici na adrese www.philips.com/support.
Elektromagnetická pole (EMP)
- Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí.
Záruka a podpora
Více informací nebo podporu naleznete na adrese
www.philips.com/support nebo na samostatném záručním listu
s celosvětovou platností.
Recyklace
- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným
komunálním odpadem (2012/19/EU) (obr. 3).
- Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěné
dobíjecí baterie, které nemohou být likvidovány společně s běžným
domácím odpadem (obr. 4) (2006/66/ES). Důrazně doporučujeme,
abyste výrobek zanesli do oficiálního sběrného místa nebo servisního
střediska Philips a nechali vyjmutí nabíjecí baterie na odbornících.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků a také akumulátorů. Správnou
likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví.
Vyjmutí nabíjecí baterie
Poznámka: Důrazně doporučujeme, abyste vyjmutí nabíjecí baterie nechali
na odbornících.
Až budete přístroj likvidovat, baterii z něj vyjměte. Před vyjmutím baterie se
ujistěte, že je úplně prázdná. Baterií je vybavena pouze rodičovská jednotka.
Postup:
1 Odstraňte 2 gumové nožičky ze spodní strany rodičovské jednotky.
2 Vyšroubujte 2 šrouby na spodní straně rodičovské jednotky, které jsou
nyní odkryté.
3 Zvedněte anténu do vzpřímené polohy a vyšroubujte šroub na zadním
krytu, který je nyní odkrytý.
4 Sejměte zadní kryt vložením šroubováku do mezery mezi kryty.
5 Odpojte spojovací kabel baterie (černo-bílo-červený).
6 Vyšroubujte 4 šrouby z držáku baterie.
7 Vyjměte baterii.
Eesti
Tähtis ohutusteave
Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see
edaspidiseks alles.
TÄHELEPANU!
Beebivaht on mõeldud kasutamiseks abivahendina. Seade ei asenda
vastutusvõimelise ja korralikku täiskasvanu järelvalvet ning selliselt seda
kasutada ei tohi.
Ärge jätke last üksinda koju. Alati tagage, et keegi vaatab lapse järele ja
hoolitseb tema vajaduste eest.
Lahtiütlemine
Pidage meeles, et kasutate beebivahti omal vastutusel. Koninklijke Philips
N.V. ja selle filiaalid ei vastuta beebivahi teiepoolse kasutuse eest ning
seega ei võta endale beebivahi kasutamisega seoses mingit vastutust.
Oht
- Ärge kastke beebivahti vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge asetage
seadet kohta, kus vesi või muu vedelik võib sellele peale tilkuda või
pritsida. Kunagi ärge kasutage beebivahti märgades kohtades või vee
ääres.
- Ärge kunagi asetage ühtegi eset beebivahi peale ega katke seda. Ärge
ummistage ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage toode kooskõlas tootja
juhtnööridega.
HOIATUS. LÄMBUMISOHT. Lapsed on juhtmete tõttu LÄMBUNUD.
Hoidke seda juhet väljaspool laste käeulatust (rohkem kui 3,5 jala (1
meetri) kaugusel). Ärge kunagi pange beebivahti beebi voodisse ega
mänguaeda. Ärge eemaldage kleepsu. (joon. 1)
Hoiatus
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas adapterile märgitud pinge
vastab vooluvõrgu pingele.
- Ärge modifitseerige ega lõigake adapteri ja selle kaabli ühtegi osa, see
võib tekitada ohtliku olukorra.
- Kasutage ainult kaasasolevat adapterit.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada
originaalvaruosa vastu.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste
puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused
ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme
ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei
tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet puhastada ja hooldada
järelvalveta.
- Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistikute ja
pistikupesade juurest ning seadme juhtme väljumiskohast.
- Veenduge, et paigaldasite beebivahi nii, et selle toitejuhe ei tõkestaks
ukseava ega vahekäiku. Kui asetate beebivahi lauale või madalale kapile,
ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi serva. Veenduge, et
juhe ei vedeleks põrandal, kus see kujutab endast ohtu komistamiseks.
- Hoidke pakkekomponendid (plastkotid, kartongist kaitseraam jne) lastele
kättesaamatuna, need ei ole mänguasjad.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge avage beebi- ega vanemaseadme korpust.
Ettevaatust
- Kasutage seadet temperatuurivahemikus 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks radiaatorite, õhurestide,
ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite) lähedusse.
- Veenduge, et nii käed kui ka seade oleksid adapterite, pistikute ja
toitejuhtme käsitlemisel kuivad.
- Kõik nõutavad märgised beebiseadmel, vanemaseadmel ja
toiteadapteril paiknevad beebiseadme, vanemaseadme ja toiteadapteri
põhjas.
Vastavus standarditele
- Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse (joon. 2) kehtestatud
nõuetele raadioside häiringute kohta.
- Philips Consumer Lifestyle teatab, et see beebivaht vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. EÜ
vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval veebilehel
www.philips.com/support.
Elektromagnetväljad (EMF)
- See Philips seade vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega
kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja
õigusnormidele.
Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte www.philips.com/support
või lugege eraldiolevat rahvusvahelist garantiilehte.
Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste
olmejäätmete hulka (2012/19/EL) (joon. 3).
- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud
akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (joon. 4)
(2006/66/EÜ). Me soovitame teil oma toode viia Philipsi ametlikku
kogumispunkti või hoolduskeskusesse, et akupatarei professionaalil
eemaldada lasta.
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide
lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine
aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
Akupatarei eemaldamine
Märkus. Soovitame teil tungivalt akupatarei asjatundjal eemaldada lasta.
Eemaldage akupatarei seadmest vaid siis, kui seadme kasutusest
kõrvaldate. Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks täiest tühi. Akut
sisaldab vaid keskseade.
Juhised:
1 Eemaldage keskseadme põhjas asuvad 2 kummist jalga.
2 Eemaldage 2 kruvi, mis on nüüd keskseadme põhjal nähtavad.
3 Asetage antenn püstisesse asendisse ning eemaldage tagakorpuselt
kruvi, mis on nüüd nähtaval.
4 Suruge kruvikeeraja eeskorpuse ja tagakorpuse vahele, et see
eeskorpuse küljest eemaldada.
5 Ühendage aku ühenduskaabel lahti (must-valge-punane kaabel).
6 Eemaldage akuhoidja küljest 4 kruvi.
7 Eemaldage aku.
Hrvatski
Važne sigurnosne informacije
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih
za buduće potrebe.
VAŽNO
Ovaj monitor za bebe namijenjen je kao pomagalo. On nije zamjena za
odgovoran i pravilan roditeljski nadzor i ne smije se koristiti kao takav.
Nikada nemojte ostavljati bebu samu doma. Uvijek se pobrinite da netko
pazi na bebu i brine se za bebine potrebe.
Ograničenje odgovornosti
Imajte na umu da koristite ovaj monitor za bebe na vlastitu odgovornost.
Tvrtka Koninklijke Philips N.V. i podružnice nisu odgovorne za rad ovog
monitora za bebe ni za način na koji ga koristite i stoga ne prihvaćaju
nikakvu odgovornost u vezi s vašom upotrebom ovog monitora za bebe.
Opasnost
- Nemojte uranjati monitor za bebe u vodu ili neku drugu tekućinu.
Nemojte postavljati aparat na mjesto gdje po njemu može kapati ili
prskati voda ili neka druga tekućina. Nemojte koristiti monitor za bebe na
vlažnim mjestima ili blizu vode.
- Nikada nemojte stavljati nikakve predmete na monitor za bebe i nemojte
ga pokrivati. Nemojte blokirati nijedan otvor za ventilaciju. Instalirajte
prema uputama proizvođača.
UPOZORENJE: OPASNOST OD DAVLJENJA. Neka djeca su se
ZADAVILA kabelima. Držite ovaj kabel izvan dosega djece (na
udaljenosti većoj od 1 metra). Nikada nemojte stavljati monitor za
bebu u bebin krevet ili ogradicu za igranje. Nemojte ukloniti oznaku.
(sl. 1)
Upozorenje
- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden
na adapteru naponu lokalne mreže.
- Nemojte mijenjati niti odrezati nijedan dio adaptera ili kabela jer je to
opasno.
- Koristite samo adapter isporučen s aparatom.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim da biste izbjegli
potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili
nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute
o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se
ne smiju igrati aparatom. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i
korisničko održavanje.
- Zaštitite kabel napajanja od gaženja ili priklještenja, posebno kod
utikača, produžnih kabela i točke gdje kabeli izlaze iz aparata.
- Pazite da postavite monitor za bebe tako da kabel ne prolazi kroz vrata
ili preko prolaza. Ako postavite monitor za bebe na stol ili niski ormarić,
kabel napajanja ne smije visjeti preko ruba stola ili ormarića. Pazite da
kabel ne leži na podu na mjestu gdje predstavlja opasnost od spoticanja.
- Držite materijala za ambalažu (plastične vreće, kartonske umetke, itd.)
izvan dosega djece jer nisu igračke.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište jedinice za bebu
ni jedinice za roditelje.
Oprez
- Koristite aparat na temperaturi između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Nemojte instalirati aparat blizu izvora toplina kao što su radijatori, grijači,
pećnice ili drugi aparati (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
- Pazite da vam ruke i aparat budu suhi pri rukovanju adapterima,
utikačima i kabelom za napajanje.
- Sve bitne oznake na jedinici za bebu, jedinici za roditelje i adapteru za
napajanje nalaze se na dnu jedinice za bebu, jedinice za roditelje i
adaptera za napajanje.
Sukladnost standardima
- Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve za radijsku interferenciju Europske
zajednice (sl. 2).
- Tvrtka Philips Consumer Lifestyle ovime izjavljuje da je ovaj monitor za
bebe usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ. Primjerak Izjave o sukladnosti EZ dostupan je
putem interneta na adresi www.philips.com/support.
Elektromagnetska polja (EMF)
- Ovaj Philips aparat zadovoljava sve važeće standarde i propise u vezi
izlaganja elektromagnetskim poljima.
Jamstvo i podrška
Ako su vam potrebne informacije ili podrška, posjetite
www.philips.com/support ili pročitajte zasebni jamstveni letak za svjetsku
razinu.
Recikliranje
- Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s
običnim kućanskim otpadom (2012/19/EU) (sl. 3).
- Ovaj simbol znači da proizvod sadržava ugrađenu punjivu bateriju koja
se ne odlaže s uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 4) (2006/66/EC).
Preporučujemo da svoj proizvod odnesete u služeno mjesto za
prikupljanje otpada ili u servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjak
uklonio punjivu bateriju.
- Pridržavajte se pravila vaše zemlje o odvojenom prikupljanju električnih i
elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pravilno odlaganje otpada
pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Uklanjanje punjive baterije
Napomena: Izričito preporučujemo da vađenje punjive baterije prepustite
stručnjaku.
Uklonite punjivu bateriju tek kada odlučite odložiti uređaj. Pobrinite se da
baterija bude potpuno prazna dok je uklanjate. Samo roditeljska jedinica
obuhvaća bateriju.
Postupak:
1 Uklonite dvije gumene nožice s dna roditeljske jedinice.
2 Uklonite dva vijka koji su sada vidljivi s dna roditeljske jedinice.
3 Postavite antenu u uspravan položaj i uklonite vijak iz stražnjega kućišta
koje je sada vidljivo.
4 Uklonite stražnje kućište iz prednjega kućišta tako da ugurate odvijač
između njih.
5 Odvojite baterijski priključak za kabel (crno-bijelo-crveni kabel).
6 Uklonite četiri vijka iz držača baterije.
7 Izvadite bateriju.
Magyar
Fontos biztonságossági tudnivalók
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és
őrizze meg későbbi használatra.
FONTOS
Ez a babaőrző segítséget jelent. Nem helyettesíti a megfelelő felelős
felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.
Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy
valaki legyen a babával, és gondoskodjon az igényeiről.
Felelősség kizárása
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaőrzőt saját felelősségére
használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek a
babaőrző működéséért, illetve azért, ahogyan ön azt használja, így
semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan ön ezt a
babaőrzőt használja.
Veszély
- Soha ne merítse a babaőrzőt és az alkatrészeit vízbe vagy más
folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más
folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a
babaőrzőt nedves helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaőrző tetejére, és ne is fedje
le azt. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne záródjanak el.
Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.
FIGYELMEZTETÉS: FULLADÁSVESZÉLY! Már volt rá példa, hogy
gyerekek MEGFULLADTAK a nyakuk köré tekeredő zsinór miatt.
Tartsa távol a vezetéket a gyerekektől (legalább 1 méter
távolságra).Soha ne tegye a babaőrzőt a baba ágyába vagy
járókájába. Ne távolítsa el a címkét (ábra 1).
Vigyázat!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen
feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa és ne vágja el
az adapter és a kábel semelyik részét.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében
mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is használhatják felügyelet mellett,
illetve ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos működtetésének
módjáról és az azzal járó veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermekek
játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető
karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott,
ahol az a csatlakozóaljzatokba és készülékcsatlakozókba illeszkedik,
vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Győződjön meg arról, hogy a babaőrző úgy van elhelyezve, hogy a
hálózati kábele nem akadályozza a közlekedést egy ajtóban vagy egy
folyosón. Ha a babaőrzőt asztalon vagy alacsony szekrényen helyezi el,
ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a szekrény széle alá lógni.
Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak
a veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskó, kartondoboz stb.)
tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel sem bébiegység, sem a
szülői egység készülékházát.
Figyelem!
- A készüléket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek,
fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek
(például erősítők) közelébe.
- Az adapterek, a csatlakozók és a tápkábel megérintése előtt ellenőrizze,
hogy a keze száraz-e.
- A bébiegységen, a szülői egységen és a hálózati adapteren lévő
szükséges jelölések ezen egységek alsó részén találhatók.
Szabványoknak való megfelelés
- Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára
vonatkozó előírásainak (ábra 2).
- A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a babaőrző készülék
megfelel az 1999/5/EK irányelv főbb előírásainak és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat (EC Declaration of
Conformity, DoC) másolata online megtekinthető a
www.philips.com/support címen.
Elektromágneses mezők (EMF)
- Ez az Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes
vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló,
világszerte érvényes garancialevelet.
Újrahasznosítás
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál
háztartási hulladékként (2012/19/EU) (ábra 3).
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető
akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad háztartási hulladékként
(ábra 4) kezelni (2006/66/EK). Javasoljuk, hogy vigye el készülékét
hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips szervizközpontba, hogy szakember
távolítsa el az akkumulátort.
- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok és
egyszer használatos elemek külön történő hulladékgyűjtésére vonatkozó
országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a
környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzéséhez.
Az akkumulátor eltávolítása
Megjegyzés: Ajánlott, hogy szakember távolítsa el az akkumulátort.
Az akkumulátort csak akkor távolítsa el, ha leselejtezi a készüléket. Az
akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen lemerült.
Csak a szülői egység rendelkezik akkumulátorral.
Eljárás:
1 Távolítsa el a szülői egység aljáról a 2 gumilábat.
2 Csavarja ki a szülői egység alján így láthatóvá váló 2 csavart.
3 Állítsa az antennát függőleges helyzetbe, és csavarja ki a ház hátulján így
láthatóvá váló csavart.
4 Illesszen csavarhúzót a készülék elülső és hátsó burkolata közé, és
válassza szét őket egymástól.
5 Kösse le az akkumulátor vezetékét (fekete-fehér-piros vezeték).
6 Vegye ki az akkumulátortartóból a 4 csavart.
7 Vegye ki az akkumulátort.
Български
Важна информация за безопасност
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация
и я запазете за справка в бъдеще.
ВАЖНО
Този бебефон е помощно средство. Той не може да е заместител на
отговорния и правилен контрол от страна на възрастните и не трябва да се
използва като такъв.
Никога не оставяйте бебето си само вкъщи. Винаги се уверявайте, че има
някой, който да го наглежда и да се грижи за нуждите му.
Отказ от отговорност
Моля, имайте предвид, че използвате този бебефон на собствен риск.
Koninklijke Philips N.V. и нейнитедъщерни компании не носят отговорност за
функционирането на този бебефон или използването му от ваша страна,
поради което не поемат отговорност във връзка с неговата употреба.
Опасност
- Не потапяйте никоя част от бебефона във вода или друга течност. Не
поставяйте уреда на място, където вода или друга течност могат да
покапят върху него или да го изпръскат. Не използвайте бебефона на
влажни места или в близост до вода.
- Никога не поставяйте каквито и да е предмети върху бебефона и не го
покривайте. Не запушвайте вентилационните отвори. Инсталирайте в
съответствие с инструкциите на производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ. Децата могат да
се ЗАДУШАТ от кабелите. Пазете този кабел далече от деца (на
разстояние над 1 метър/3,5 фута). Никога не поставяйте бебефона в
бебешкото креватче или кошара. Не отстранявайте етикета. (Фиг. 1)
Предупреждение
- Преди да включите уреда, проверете дали напрежението, посочено
върху адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не модифицирайте и не изолирайте части на адаптера и неговия кабел,
тъй като това води до опасна ситуация.
- Използвайте само включения в комплекта адаптер.
- За да избегнете потенциална опасност, винаги заменяйте повредения
адаптер само с оригинален такъв.
- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с
намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и
познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна
употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте
на деца да си играят с уреда. Почистването и потребителската
поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.
- Не стъпвайте върху захранващия кабел и го пазете от прищипване,
особено при съединителите, щепселната кутия и точката, в която
кабелът излиза от устройството.
- Уверете се, че сте поставили бебефона така, че кабелът му да не пречи
на отварянето на врати или преминаването. Ако поставите бебефона на
маса или ниско шкафче, не оставяйте захранващия кабел да виси през
ръба на масата или шкафчето. Уверете се, че кабелът не лежи на пода,
където може да създаде опасност от спъване.
- Пазете опаковъчните материали (полиетиленови пликове, предпазни
картони и др.) далече от деца, тъй като те не са играчки.
- За да предотвратите токов удар, не отваряйте корпуса на устройството
за бебето или родителското устройство.
Внимание
- Използвайте уреда при температура между 0 °C (32 °F) и 40 °C (104 °F).
- Не поставяйте уреда близо до източници на топлина, като радиатори,
вентилационни решетки за горещ въздух, печки или други уреди
(включително усилватели), които излъчват топлина.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи при работа с адаптерите, щепселите и
захранващия кабел.
- Всички задължителни маркировки са разположени от долната страна на
устройството за бебето, родителското устройствои захранващия
адаптер.
Compliance with standards
- Този продукт е в съответствие с изискванията на Европейската общност
(Фиг. 2) относно радиосмущенията.
- С настоящото Philips Consumer Lifestyle декларира, че този бебефон е в
съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби
на Директива 1999/5/ЕО. Копие на ЕО декларацията за съответствие
можете да намерите онлайн на адрес www.philips.com/support.
Електромагнитни полета (EMF)
- Този уред Philips отговаря на всички действащи стандарти и разпоредби,
свързани с излагането на електромагнитни полета.
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/support или прочетете отделната листовка с гаранция за
цял свят.
Рециклиране
- Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с
обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС) (Фиг. 3).
- Този символ означава, че продуктът съдържа вградена акумулаторна
батерия, която не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови
отпадъци (Фиг. 4) (2006/66/EО). Настоятелно ви препоръчваме да
занесете продукта в официален пункт за събиране на отпадъци или
сервизен център на Philips, където акумулаторната батерия да бъде
извадена от професионалист.
- Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на
електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии.
Правилното изхвърляне помага за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве.
Изваждане на акумулаторната батерия
Забележка: Настоятелно ви препоръчваме да се обърнете към специалист
за изваждане на акумулаторната батерия.
Извадете акумулаторната батерия само когато изхвърляте уреда. Уверете
се, че батерията е изтощена докрай, преди да я извадите. Само
родителското устройство включва батерия.
Процедура:
1 Отстранете 2-те гумени крачета отдолу на родителското устройство.
2 Отстранете 2-та винта, които вече се виждат отдолу на родителското
устройство.
3 Поставете антената в изправена позиция и свалете винта от гърба на
корпуса, който вече се вижда.
4 Отстранете задния корпус от предния корпус, като вкарате отвертка
между тях.
5 Откачете кабела на конектора на батерията (черно-бяло-червен кабел).
6 Извадете 4-те винта от държача за батерията.
7 Извадете батерията.
Русский
Важные сведения о безопасности
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.
ВНИМАНИЕ!
Эта радионяня разработана в качестве вспомогательного устройства. Она
не исключает необходимость в ответственном и надлежащем наблюдении
за ребенком взрослого лица и не должна использоваться в качестве
единственного средства контроля.
Не оставляйте малыша одного дома. Рядом с ребенком всегда должен
находиться человек, способный присмотреть за малышом и позаботиться о
нем.
Отказ от ответственности
Обратите внимание, что вы отвечаете за все риски, связанные с
использованием данной радионяни. Компания Koninklijke Philips N.V. и ее
дочерние компании не несут ответственности за работу радионяни и ее
применение и, вследствие этого, не берут на себя обязательств, связанных
с использованием вами радионяни.
Опасно!
- Запрещается погружать какие-либо части радионяни в воду и другие
жидкости. Не размещайте устройство в местах, где на него возможно
попадание воды или любой другой жидкости. Запрещается использовать
радионяню рядом с водой и в сырых местах.
- Запрещается помещать какие-либо предметы сверху радионяни, а также
закрывать ее чем-либо. Не закрывайте вентиляционные отверстия
посторонними предметами. Устанавливайте устройство в соответствии с
инструкциями производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. УГРОЗА УДУШЬЯ. Провода могут стать причиной
УДУШЬЯ детей. Держите этот провод в недоступном для детей месте
(на расстоянии более 1 метра). Запрещается помещать радионяню в
детскую кроватку или манеж. Не снимайте эту этикетку. (Рис. 1)
Предупреждение
- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение,
указанное на адаптере, соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещается модифицировать или обрезать детали адаптера и его
шнура: это опасно.
- Пользуйтесь только тем адаптером, который входит в комплект поставки.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8лет и лица с
ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными
умственными или физическими способностям, а также лица с
недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром других
лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и
потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором.
Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под
присмотром взрослых.
- Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в
области вилки, розетки и в месте выхода из прибора.
- Радионяня должна быть установлена таким образом, чтобы ее шнур не
создавал препятствий ни в дверном проеме, ни в коридоре. Если
радионяня установлена на столе или низком шкафу, не допускайте
свисания шнура с края стола или шкафа. Убедитесь, что шнур не лежит
на полу, где его могут случайно вытянуть из розетки.
- Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты, картонные
коробки ит.д.)в недоступном для детей месте.
- Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус
детского или родительского блока радионяни.
Внимание!
- Прибор следует эксплуатировать при температуре от 0°C до 40°C.
- Запрещается устанавливать прибор возле источников тепла, таких как
батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие устройства
(включая усилители), излучающие тепло.
- При обращении с адаптерами питания, вилками и шнуром питания
следите, чтобы руки были сухими.
- Вся необходимая маркировка указана на нижних панелях
детскогоблока, родительского блока и адаптера питания.
Соответствие стандартам
- Данное изделие соответствует требованиям ЕС (Рис. 2) по
радиопомехам.
- Philips Consumer Lifestyle настоящим заявляет, что радионяня
соответствует основным требованиям и другим соответствующим
положениям директивы 1999/5/EC. Текст Заявления о соответствии
требованиям ЕС см. на веб-сайте www.philips.com/support.
Электромагнитные поля (ЭМП)
- Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном
талоне.
Утилизация
- Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе
с бытовыми отходами (2012/19/ЕС) (Рис. 3).
- Этот символ означает, что в данном изделии содержатся встроенные
аккумуляторы, которые не должны утилизироваться вместе с бытовыми
отходами (Рис. 4) (2006/66/EC). Настоятельно рекомендуется относить
изделие в специализированный пункт сбора или сервисный центр Philips,
где вам помогут извлечь аккумулятор.
- Соблюдайте правила своей страны по раздельному сбору электрических
и электронных изделий, а также аккумуляторов. Правильная утилизация
поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду
и здоровье человека.
Извлечение аккумулятора
Примечание. Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к
профессионалам для извлечения аккумулятора.
Следует извлекать аккумуляторные батареи только перед утилизацией
прибора. Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что он полностью
разряжен. Только родительский блок оснащен аккумулятором.
Процедура:
1 Удалите 2 резиновые ножки в основании родительского блока.
2 Удалите 2 винта, которые теперь видны в основании родительского
блока.
3 Поднимите антенну и удалите винт, который теперь виден на задней
части корпуса.
4 Снимите заднюю часть корпуса с передней части, вставив между ними
отвертку.
5 Отсоедините соединительный кабель аккумулятора (черно-бело-
красный кабель).
6 Удалите 4 винта из держателя аккумулятора.
7 Извлеките аккумулятор.
Українська
Важлива інформація з техніки безпеки
Перш ніж користуватися пристроєм, уважно прочитайте цю важливу
інформацію та зберігайте її для довідки в майбутньому.
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Ця система контролю за дитиною є допоміжним пристроєм. Не
використовуйте її для заміни відповідального й належного батьківського
нагляду.
Ніколи не залишайте дитину саму вдома. Хтось завжди має бути поруч, щоб
наглядати за дитиною та дбати про її потреби.
Відмова від відповідальності
Зауважте, що Ви користуєтеся цією системою контролю за дитиною на
власний ризик. Компанія Koninklijke Philips N.V. та її дочірні компанії не несуть
відповідальності за роботу цієї системи контролю за дитиною або Ваше
користування нею, а тому не беруть на себе жодної відповідальності у
звязку з Вашим користуванням цією системою контролю за дитиною.
Небезпечно
- Ніколи не занурюйте жодної частини пристрою у воду чи іншу рідину. Не
ставте пристрій у місцях, де на нього може потрапити вода чи будь-яка
інша рідина. Ніколи не використовуйте систему контролю за дитиною у
вологому середовищі чи близько до води.
- Ніколи не кладіть жодних предметів на систему контролю за дитиною та
не накривайте її. Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб
згідно з інструкціями виробника.
УВАГА! НЕБЕЗПЕКА ЗАДУШЕННЯ. Траплялися випадки ЗАДУШЕННЯ
дітей кабелями. Тримайте цей кабель поза межами досяжності дитини
(на відстані більше 1 метра). Ніколи не кладіть систему контролю за
дитиною в дитяче ліжко чи манеж. Не знімайте цей ярлик. (Мал. 1)
Обережно
- Перш ніж підключати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається
напруга, вказана на адаптері, з напругою в мережі.
- Не змінюйте та не обрізайте жодних частин адаптера чи його шнура,
оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Використовуйте лише адаптер, що додається.
- Якщо адаптер пошкоджено, його обовязково треба замінити
оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8років та особи з
послабленими відчуттями, фізичними або розумовими здібностями чи
без належного досвіду та знань за умови, що використання відбувається
під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм і пояснено можливі ризики. Не дозволяйте дітям
бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд
без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його,
особливо біля штекерів і в місцях виходу з пристрою.
- Установлюйте систему контролю за дитиною так, щоб шнур живлення не
перешкоджав проходу. Якщо систему контролю за дитиною встановлено
на столі або низькій шафі, шнур живлення не має звисати над їхніми
краями. Слідкуйте, щоб шнур живлення не лежав там, де через нього
можна перечепитися.
- Зберігайте пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні
амортизатори тощо) подалі від дітей, адже вонине іграшка.
- Щоб запобігти враженню електричним струмом, не відкривайте корпус
дитячого або батьківського блока.
Увага
- Використовуйте пристрій за температури від 0°C до 40°C.
- Не ставте пристрій біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів,
печей або інших виробів (включно з підсилювачами), які виділяють тепло.
- Під час контакту з адаптерами, вилками й шнуром живлення руки мають
бути сухими.
- Усі потрібні позначення розміщені на нижній частинідитячого та
батьківського блоків і адаптера.
Відповідність стандартам
- Цей виріб відповідає всім вимогам Європейського Союзу (Мал. 2) щодо
радіоперешкод.
- Цим повідомленням компанія Philips Consumer Lifestyle стверджує, що ця
система контролю за дитиною відповідає важливим вимогам та іншим
відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Копію заяви ЄС про
відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.
Електромагнітні поля (ЕМП)
- Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і нормативним
актам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, завітайте на веб-сайт
www.philips.com/support або прочитайте окремий гарантійний талон.
Утилізація
- Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі
звичайними побутовими відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU)
(Мал. 3).
- Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею,
яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами (Мал. 4)
(Директива 2006/66/EC). Ми наполегливо радимо Вам віднести виріб в
офіційний пункт прийому чи до сервісного центру Philips, щоб спеціалісти
вийняли з нього акумуляторну батарею.
- Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних
пристроїв, а також звичайних і акумуляторних батарей у Вашій країні.
Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на
навколишнє середовище та здоровя людей.
Виймання акумуляторної батареї
Примітка. Наполегливо радимо вам доручити виймання акумуляторної
батареї спеціалісту.
Виймайте акумуляторну батарею, лише якщо хочете утилізувати пристрій.
Перш ніж вийняти батарею, перевірте, чи вона повністю розряджена.
Акумуляторною батареєю обладнаний лише батьківський блок.
Порядок дій
1 Вийміть 2гумові ніжки знизу батьківського блока, щоб отримати доступ
до гвинтів.
2 Викрутіть 2гвинти знизу батьківського блока.
3 Поставте антену у вертикальне положення та викрутіть гвинт на задній
панелі.
4 Вставте викрутку між передньою та задньою частинами корпуса та
відділіть їх одну від одної.
5 Відєднайте зєднувальний кабель батареї (чорно-біло-червоний).
6 Викрутіть 4гвинти з тримача батареї.
7 Витягніть батарею.
Қазақша
Маңызды қауіпсіздік ақпараты
Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып,
оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.
МАҢЫЗДЫ
Бұл нәресте мониторы тек көмекші құрал ретінде ғана жасалған. Ол
жауапкершілікті және орнықты ересек бақылауын алмастыра алмайды, оны
бұл мақсатпен қолдануға болмайды.
Нәрестені ешқашан үйде жалғыз қалдырмаңыз. Әрқашан нәрестеге
қарайтын адамның болатынын тексеріңіз және оның қажеттіліктеріне мән
беріңіз.
Бас тарту
Бұл нәресте мониторын өз тәуекеліңізбен пайдаланатыныңызды ескеріңіз.
Koninklijke Philips N.V. және оның еншілес компанияларыосы нәресте
мониторының жұмысы үшін және оны пайдалануыңыз үшін жауапты емес,
сондықтан осы нәресте мониторын пайдалануыңызға қатысты ешқандай
жауапкершілікті өзіне алмайды.
Қауіпті жағдайлар
- Нәресте мониторының ешқандай бөлігін суға немесе басқа сұйықтыққа
батыруға болмайды. Құралды су немесе басқа сұйықтық тамып не
шашырап кететін жерге қоюға болмайды. Нәресте мониторын дымқыл
немесе суға жақын жерге қоймаңыз.
- Нәресте мониторының үстіне ешнәрсе қоймаңыз және оны жаппаңыз.
Ешқандай желдету саңылауларын қалқаламаңыз. Өндіруші
нұсқауларына сай орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ: БУЫНЫП ҚАЛУ ҚАУПІ. Балалар сымдарға БУЫНЫП
ҚАЛДЫ. Осы сымды балалардан аулақ ұстаңыз (3,5 фут (1 метр) алыс).
Ешқашан нәресте бөлігін нәрестенің төсегіне немесе ойнау алаңына
қоймаңыз. Белгіні алмаңыз. (сурет 1)
Абайлаңыз
- Құралды қоспас бұрын, адаптерде көрсетілген кернеу жергілікті
розетканың кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Адаптердің ешбір бөлігін өзгертпеңіз немесе кеспеңіз, бұл қауіпті
жағдайды тудырады.
- Тек осыған қосымша берілген адаптерді ғана қолданыңыз.
- Адаптер зақымдалған жағдайда, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек
түпнұсқасымен ауыстыру керек.
- Бақылау астында болса не құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы
нұсқаулар алған болса және байланысты қауіптерді түсінсе, бұл
құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балаларға және дене, сезу
немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ
адамдарға пайдалануға болады. Балалар құралмен ойнамауы керек.
Тазалау мен пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету қызметтерін
бақылаусыз балаларға орындауға болмайды.
- Қуат сымының әсіресе аша ұштарын, электр розеткаларын және
олардың құралдан шығатын жерлерін басылып немесе қысылып қалудан
қорғаңыз.
- Нәресте бақылаушысын оның сымы есікті немесе өтетін жерді
бөгемейтіндей етіп орнатыңыз. Егер нәресте мониторын үстелге немесе
аласа корпус үстіне қойсаңыз, желілік шнур үстел немесе шкаф шетінде
салбырап тұрмауы керек. Сымның еденде шалынып қалу қаупін
тудыратындай етіп жатпағанын тексеріңіз.
- Орауыш материалдарды (пакетті, картон буферді, т.б.) балалардан
алшақ қойыңыз. Олар ойыншық емес.
- Электр тогы соғылуын болдырмау үшін нәресте құрылғысы немесе ата-
ана құрылғысы корпусын ашпаңыз.
Абайлаңыз
- Құрылғыны 0°C (32°F) және 40°C (104°F) арасындағы температурада
пайдаланыңыз.
- Құралды радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын
басқа құрылғылар (күшейткіштерді қоса) сияқты жылу көздеріне жақын
орнатпаңыз.
- Адаптерлерді, тығындарды және электр сымын өңдеу кезінде
қолдарыңыздың құрғақ екендігін тексеріңіз.
- Нәресте құрылғысындағы, ата-ана құрылғысындағыжәне қуат
адаптеріндегі барлық талап етілетін белгілер нәресте құрылғысы, ата-
ана құрылғысы және қуат адаптері астында орналасқан.
Стандарттарға сәйкестігі
- Бұл өнім Еуропалық қауымдастықтың (сурет 2) радио кедергілеріне
қойылатын талаптарына сай.
- Philips Consumer Lifestyle осы арқылы осы нәресте мониторы 1999/5/EC
директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сай
екенін мәлімдейді. EC сәйкестік туралы мәлімдемесінің (DoC) көшірмесі
желіде мына мекенжайда бар: www.philips.com/support.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
- Бұл Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Кепілдік және қолдау көрсету
Егер сізге ақпарат немесе қолдау көрсету қажет болса,
www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік
парақшасын оқыңыз.
Өңдеу
- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға
болмайтынын білдіреді (2012/19/EU) (сурет 3).
- Бұл таңба осы өнімде қалыпты тұрмыстық қалдық (сурет 4) (2006/66/EC)
ретінде тасталынбайтын кірістірілген қайта зарядталатын батарея бар.
Қайта зарядталатын батареяны кәсіби түрде алып тастау үшін өнімді
ресим жинау нүктесіне немесе Philips қызмет көрсету орталығына
апаруды ұсынамыз.
- Электрондық және электр өнімдері мен қайта зарядталатын
батареяларды бөлек жинау бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз.
Дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін
тигізбеуге көмектеседі.
Қайта зарядталатын батареяларды алу
Ескерту: Кәсіпқойдың зарядталмалы батареяны алуы ұсынылады.
Құрылғыны тастау кезінде қайта зарядталатын батареяны ғана алып
тастаңыз. Батареяны алып тастау алдында оның толығымен бос екендігін
тексеріңіз. Тек ата-ана бөлігінде батарея бар.
Процедура:
1 Ата-ана бөлігі астынан 2 резеңке аяқты алыңыз.
2 Ата-ана бөлігі астынан енді көрінбейтін 2 бұранданы алыңыз.
3 Антеннаны тік күйде салып, енді көрінбейтін артқы корпустағы
бұранданы алыңыз.
4 Арасына бұрағышты күштеп салумен алдыңғы корпустан артқы корпусты
алыңыз.
5 Батарея коннекторы кабелін ажыратыңыз (қара-ақ-қызыл кабель).
6 4 бұранданы батарея ұстағышынан ажыратыңыз.
7 Батареяны алыңыз.
/

Teistes keeltes