Toro 132cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Mudel
132cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3424-261RevA
122cm:ntai132cm:nTITAN
®
HD
1500-sarjanajoleikkuri
Mallinro:74465TE—Sarjanro:400000000taisuurempi
Mallinro:74466TE—Sarjanro:400000000taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3424-261*A
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojamalleista.
Brutto-tainettovääntö:Moottorinvalmistajaon
mitannuttämänmoottorinbrutto-tainettoväännön
laboratoriossaSAEJ1940:ntaiJ2723:nmukaisesti.
Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinenvääntö
onhuomattavastialhaisempi,koskaseonsäädetty
turvallisuuteen,päästöihinjakäyttöönliittyvien
vaatimustenmukaisesti.
Tärkeää:JosToro-moottorillavarustettua
konettakäytetäänyli1500m:nkorkeudessa
pitkäkestoisesti,korkeanilmanalansarjan
onoltavaasennettuna,jottamoottoritäyttää
CARB/EPA-päästömääräykset.Korkean
ilmanalansarjaparantaamoottorinsuorituskykyä
jaestääsytytystulppienlikaantumisen,
käynnistysvaikeudetjapäästöjenlisääntymisen.
Kunsarjaonasennettu,kiinnitäkorkeanilmanalan
kilpikoneensarjanumerokilvenviereen.Ota
yhteysvaltuutettuunToro-huoltoliikkeeseen
oikeankorkeanilmanalansarjanjakorkean
ilmanalankilvensaamiseksi.Etsilähinhuoltoliike
sivustoltammeosoitteessawww.Toro.comtai
otayhteysToroCustomerCareDepartment
-asiakaspalveluun,jonkanumero(t)onlueteltu
päästöjärjestelmäntakuulauselmassa(Emission
ControlWarrantyStatement).
Poistasarjamoottoristajapalautamoottori
alkuperäisiintehdasmäärityksiin,kunkonetta
käytetäänalle1500m:nkorkeudessa.Äläkäytä
korkeaailmanalaavartenmuunnettuamoottoria
alhaisemmassailmanalassa.Muutenmoottorivoi
ylikuumentuajavaurioitua.
Josetolevarma,onkokonemuunnettukorkeaa
ilmanalaavarten,katso,onkosiinäseuraavakilpi
(Kuva3).
decal127-9363
Kuva3
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettu
kaupalliseenammattikäyttöön.Seonsuunniteltu
pääasiassaasuinkiinteistöjenjakaupallisten
kiinteistöjenviheralueidenruohonleikkuuseen.
Sitäeioletarkoitettupensaidenleikkuuseeneikä
maatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteen
jakäyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietoja
lisävarusteistatailähimmästäjälleenmyyjästätai
haluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
Tärkeää:Skannaamallasarjanumerokilvessä
olevanQR-koodin(josvarusteena)mobiililaitteella
saattuotetietojasekätakuu-javaraosatietoja.
g233855
Kuva1
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
©2018—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
g000502
Kuva2
Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiä
tietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Yleinenturvallisuus.............................................4
Kaltevuuskaavio................................................5
Turva-jaohjetarrat.............................................6
Laitteenyleiskatsaus..............................................12
Ohjauslaitteet..................................................12
Teknisettiedot..................................................14
Ennenkäyttöä.....................................................15
Turvallisuusennenkäyttöä...............................15
Polttoaineenlisäys............................................15
Päivittäisenhuollonsuorittaminen....................16
Uudenkoneensisäänajo..................................16
Kaatumissuojausjärjestelmän(ROPS)
käyttö............................................................17
Turvajärjestelmänkäyttö..................................18
Istuimensäätö..................................................18
MyRide™-jousitusjärjestelmänsäätö...............19
Lisälaitteidenja-varusteidenkäyttö..................19
Käytönaikana.....................................................20
Turvallisuuskäytönaikana................................20
Käyttäjänpaikallesiirtyminen...........................21
Seisontajarrunkäyttö........................................22
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................22
Kaasuvivunkäyttö............................................23
Rikastimenkäyttö............................................23
Moottorinkäynnistys.........................................23
Moottorinsammutus.........................................24
Liikkeenohjausvipujenkäyttö............................25
Koneellaajo......................................................25
Leikkuukorkeudensäätö...................................26
Nurmisuojarulliensäätö....................................27
Sivuheitonkäyttö..............................................27
Käyttövihjeitä...................................................28
Käytönjälkeen.....................................................29
Turvallisuuskäytönjälkeen...............................29
Polttoaineensulkuventtiilinkäyttö.....................29
Vetopyörienohitusventtiilienkäyttö...................29
Koneenkuljetus................................................30
Kunnossapito..........................................................32
Kunnossapitotaulukko.........................................32
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................33
Turvallisuushuollonaikana...............................33
Leikkuupöydänverhonvapautus......................33
Metallisensuojuslevynirrotus...........................33
Voitelu.................................................................34
Koneenvoitelu..................................................34
Moottorinhuolto..................................................35
Moottorinturvallinenkäyttö...............................35
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................35
Moottoriöljynhuolto..........................................36
Sytytystulpanhuolto.........................................39
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus......................40
Kipinänsammuttimentarkistus..........................40
Päästöilmansuodattimenvaihto........................40
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................41
Polttoainesuodattimenvaihto...........................41
Polttoainesäiliönhuolto.....................................41
Sähköjärjestelmänhuolto....................................42
Sähköjärjestelmänturvallinenkäyttö................42
Akunhuolto......................................................42
Sulakkeidenhuolto...........................................44
Vetojärjestelmänhuolto.......................................44
Turvavyöntarkistus..........................................44
Turvakaarennuppientarkastus........................44
Ohjauskulmansäätö.........................................45
Rengaspaineentarkistus..................................46
Pyöränmuttereidentarkistus.............................46
Jäähdytysjärjestelmänhuolto..............................46
Moottorinsäleikönpuhdistus............................46
Jarrujenhuolto....................................................47
Seisontajarrunsäätö.........................................47
Hihnanhuolto......................................................48
Hihnojentarkastus............................................48
Leikkurinhihnanvaihto.....................................48
Hydraulipumpunkäyttöhihnanvaihto................49
Ohjausjärjestelmänhuolto...................................50
Ohjauskahvanasennonsäätö..........................50
Liikkeenohjausvivustonsäätö...........................51
Hydraulijärjestelmänhuolto.................................52
Hydraulijärjestelmänturvallinenkäyttö.............52
Hydraulijärjestelmänhuolto..............................52
Leikkuupöydänhuolto..........................................55
Leikkuuterienhuolto.........................................55
Leikkuupöydäntasaus......................................57
Leikkuupöydänirrotus......................................59
Suuntaimenvaihto............................................59
Puhdistus............................................................60
Leikkuupöydänalapuolenpuhdistus.................60
Jousitusjärjestelmänpuhdistus.........................60
Jätteidenhävitys...............................................60
Varastointi...............................................................61
Turvallisuusvarastoinninaikana.......................61
Puhdistusjavarastointi.....................................61
Vianetsintä..............................................................62
Kaaviot....................................................................64
3
Turvaohjeet
Tämäkoneonsuunniteltustandardin
ENISO5395:2013mukaisesti.
Yleinenturvallisuus
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita,
jottavakaviltaloukkaantumisiltavältytään.
Tuotteenkäyttäminenmuuhunkuinsenaiottuun
käyttötarkoitukseenvoiollavaarallistakäyttäjälleja
sivullisille.
Pidäturvakaariainalukittunayläasentoonjakäytä
turvavyötä.
Koneenkäyttövaatiikäyttäjäntäydenhuomion.
Joskäyttäjänhuomiokeskittyymuualle,saattaa
seuratahenkilö-taiomaisuusvahinko.
Äläkäytäkonettapudotusten,ojien,vallien,
vesiesteidentaimuidenvaarojenlähellä.Äläkäytä
rinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.
Luejasisäistätämänkäyttöoppaansisältöennen
moottorinkäynnistämistä.
Älälaitakäsiätaijalkojakoneenliikkuvienosien
lähelle.
Äläkäytäkonettailmanpaikallaanoleviaja
toimiviasuojuksiajamuitasuojalaitteita.
Äläpäästälapsiajasivullisiakäyttöalueelle.Älä
annalastenkäyttääkonetta.
Pysäytäkone,sammutamoottorijairrota
virta-avainennenhuoltoa,polttoainesäiliön
täyttämistätaitukoksenpoistamistakoneesta.
Laitteenasiatonkäyttötaihuoltovoiaiheuttaa
tapaturman.Vähennäloukkaantumisriskiä
noudattamallanäitäturvallisuusohjeitaja
kiinnittämälläainahuomiotavaroitusmerkkiin,joka
tarkoittaavaroitusta,vaaraataihengenvaaraa
henkilöturvallisuusohjeet.Ohjeidennoudattamatta
jättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoontai
kuolemaan.
Lisääturvallisuusohjeitaontämänoppaaneri
kohdissa.
4
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva4
Tämäsivuvoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttäärinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyyskaltevuuskaavionavulla
ennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkkirinteenkaltevuuttavastaavaa
viivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan
5
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista.
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decal93-7818
93-7818
1.Vaara:katsokäyttöoppaastaohjeetteräpultinjamutterin
kiristämiseenmomenttiin115–149N·m.
decal106-5517
106-5517
1.Vaara:äläkosketakuumiapintoja.
decal107-3069
107-3069
1.Vaarakaatumissuojaustaeiole,kunturvakaarion
alhaalla.
2.Kaatumisonnettomuudestaaiheutuvanloukkaantumisentai
kuolemanvälttämiseksiturvakaarionpidettävälukittuna
yläasentoonjaturvavyötäonkäytettävä.Lasketurvakaari
vain,josseonaivanvälttämätöntä.Äläkäytäturvavyötä
turvakaarenollessaalhaalla.
3.Luekäyttöopas.Ajahitaastijavarovasti.
6
decal112-3858
112-3858
1.Luekäyttöopas.3.Irrotaavainennen
leikkuukorkeuden
säätämistä.
2.Luekäyttöohjeet
ennenkorjaamistatai
huoltamista.
4.Leikkuukorkeuden
asetukset.
decal112-9028
112-9028
1.Vaara:pysyetäälläliikkuvistaosista;pidäkaikkisuojukset
paikoillaan.
decal116-5610
116–5610
1.Tuntilaskuri4.Vapaa
2.Voimanulosotto(PTO)
5.Käyttäjänpitokytkin
3.Seisontajarru
6.Akku
decal116-8588
116-8588
1.Luekäyttöopas.
2.Löysäävedonvapautusnuppikiertämälläauki,siirränuppia
jakiristä.
3.Työnnäkonetta.
decal109-6014
109-6014
decal117-1194
117-1194
1.Moottori
7
decal117-3848
117-3848
1.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
etäisyydenpäässäkoneesta.
2.Esineidensinkoutumisvaararuohonleikkurista:älä
käytäkonettailmansuuntainta,poistolevyätai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara:pysyetäällä
liikkuvistaosista.Pidäkaikkisuojuksetjasuojalevyt
paikoillaan.
decal126-4363
126-4363
1.Loukkaantumisvaara,tuuletin,jatakertumisvaara,hihna.
Sammutamoottorijairrotaavainennenkoneensäätöä,
huoltoataipuhdistusta.
decal126-7816
126-7816
1.Leikkuukorkeus
decal126-8172
126-8172
1.Seisontajarruvapautettu2.Seisontajarrukytketty
8
decal126-9939
126-9939
1.Luekäyttöopas.2.Täytätäyttökaulan
alaosaanasti.Vaara:
älätäytäsäiliötäliian
täyteen.
decal131-1097
131-1097
VainToro-moottorit
1.Öljyntyhjennys
decal136-9024
136-9024
1.Luekäyttöopasennen
huoltotoimenpiteitä.
4.Rasvauskohta
2.Käyttötunnit5.Hydraulinesteenmäärä
3.Moottoriöljynmäärä6.Rengaspaine
decal136-8992
136-8992
1.Polttoaine:täynnä3.Polttoaine:tyhjä
2.Polttoaine:50%
decalptosymbols
Voimanulosotonkytkimensymbolit
1.Voimanulosotonvapautus2.Voimanulosotonkytkentä
decaltransportlock
Kuljetuslukko
1.Leikkuukorkeus2.Avaakuljetuslukko
vetämälläylös.
9
decalmotioncntrllh-126-6194
Vasemmanpuoleinenliikkeenohjaus
1.Koneennopeus4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decalmotioncntrlrh-126-6183
Oikeanpuoleinenliikkeenohjaus
1.Koneennopeus4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decal136-1305
136-1305
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Työvalo(lisävaruste)
3.Hidas6.Pistorasia
10
decal136-1720
136-1720
1.Pikalukko2.Pikalukkoauki
decal132-0871
132-0871
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestinmukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestienosalta
tarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.Tutustukäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,tarkastakoneen
käyttöolosuhteetjamääritäniidenperusteella,voidaankokonettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissaolosuhteissa.Maaston
muutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.Josmahdollista,pidäkoneenleikkuuyksikötlaskettuinaalasrinteissäkäytön
aikana.Leikkuuyksiköidennostaminenrinteissäkäytönaikanavoiheikentääkoneenvakautta.
1.Vaara:Luekäyttöopas.Äläkäytäkonetta,josetolesaanut
asianmukaistakoulutusta.Käytäkuulosuojaimia.
4.Rampiltaputoamisenvaara:Äläkäytäkaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseenperävaunuun.Käytävainyksiosaista
ramppia,jokaonriittävänleveäkoneellejajonkakaltevuus
onalle15astetta.Ajaramppiaylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
2.Loukkaantumis-jatakertumisvaara:pidäkädetpoissa
liikkuvistaosistajapidäkaikkisuojuksetjasuojalevyt
paikoillaan.
5.Ruumiinvammanvaara:Äläkuljetamatkustajia.Katso
taaksesi,kunleikkaatperuutusvaihteella.
3.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetloitolla.
6.Kaatumisvaararinteillä:Äläkäytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Eisaakäyttäärinteillä,joidenkaltevuus
onyli15astetta
11
Laitteenyleiskatsaus
g227688
Kuva5
1.Leikkuupöydän
leikkuukorkeuden
nostopoljin
7.Iskunvaimennin
2.Leikkuukorkeusasennot8.Turvavyö
3.Kuljetuslukko9.Polttoainesäiliönkorkki
4.Ohjaimet10.Seisontajarruvipu
5.Liikkeenohjausvivut11.Leikkuupöytä
6.Turvakaari12.Kääntöpyörä
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva5jaKuva6).
Ohjauspaneeli
g037119
Kuva6
1.Virtaliitäntä5.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Rikastimenvipu6.Avainkytkin
3.Kaasuvipu7.Kytkimenasento
lisävarusteenasaatavaa
valosarjaavarten
4.Tuntilaskuri
Avainkytkin
Moottorikäynnistetäänjasammutetaan
avainkytkimestä.Siinäonkolmeasentoa:
PYSÄYTYS,KÄYNNISSÄjaKÄYNNISTYS.KatsoMoottorin
käynnistys(sivu23).
Rikastimenvipu
Käynnistäkylmämoottorikäyttämällärikastimen
vipua.Kytkerikastinvetämällärikastimenvipuylös.
Vapautarikastinpainamallavipualas.
Kaasuvipu
Kaasuvivullaohjataanmoottorinkierrosnopeutta,
jasiinäonportaatonsäätöHIDAS-asennosta
NOPEA-asentoon(Kuva6).
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva6).
Tuntilaskuri
Tuntilaskurimittaa,kuinkakauanmoottorionollut
käynnissäkaikenkaikkiaan.Setoimiimoottorin
ollessakäynnissä.Määritämitatunajanavulla,milloin
määräaikaishuollottuleesuorittaa(Kuva7).
Turvajärjestelmänmerkkivalot
Nämäovattuntilaskurissaoleviamerkintöjä.Musta
kolmioilmoittaa,ettäturvajärjestelmänkomponentti
onoikeassaasennossa(Kuva7).
12
Akunmerkkivalo
Josvirta-avainkäännetäänKÄYNNISSÄ-asentoon
muutamansekunninajaksi,akunjännitenäkyy
kohdassa,jossatavallisestinäkyvättunnit.
Akunmerkkivalosyttyy,kunsytytysvirtakytketäänja
kunvarausonasianmukaistakäyttötasoaalhaisempi
(Kuva7).
g187133
Kuva7
1.Turvajärjestelmän
merkinnät
3.Akunmerkkivalo
2.Tuntilaskuri
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivuillakonettakuljetetaaneteen-ja
taaksepäinsekäkäännetään(Kuva5).
Lukittuvapaa-asento
LukittuaVAPAA-asentoakäytetäänturvajärjestelmän
kanssaVAPAA-asennonkytkemiseenja
määrittämiseen.
Polttoaineensulkuventtiili
Suljepolttoaineensulkuventtiilikoneenkuljetuksen
taivarastoinninaikana.KatsokohtaPolttoaineen
sulkuventtiilinkäyttö(sivu29).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaivaltuutettuun
Toro-jälleenmyyjääntaisiirryosoitteeseen
www.Toro.com,jossaonluettelohyväksytyistä
lisälaitteistaja-varusteista.
KäytävainaitojaToro-varaosiaja-lisävarusteita,
jottakonetoimisiparhaallamahdollisellatavalla
jasenturvasertiointipysyisivoimassa.Muiden
valmistajienvaraosatjalisävarusteetvoivat
osoittautuavaarallisiksi,janiidenkäyttövoijohtaa
tuotteentakuunraukeamiseen.
13
Teknisettiedot
Huomaa:Ominaisuuksiajarakennettavoidaanmuuttaailmoittamatta.
Leveys:
122cm:nleikkuupöytä132cm:nleikkuupöytä
Ilmanleikkuupöytää121cm124cm
Suuntainylhäällä
133cm144cm
Suuntainalhaalla
160cm171cm
Pituus:
122cm:nleikkuupöytä132cm:nleikkuupöytä
Pituus208cm208cm
Korkeus:
Turvakaariylhäällä
Turvakaarialhaalla
179cm125cm
Paino:
KoneetPaino
421kg
Koneet,joissaon122cm:nleikkuupöytä
928lb
429kg
Koneet,joissaon132cm:nleikkuupöytä
946lb
14
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Ennenkäyttöä
Turvallisuusennenkäyttöä
Yleinenturvallisuus
Äläannalastentaikouluttamattomienhenkilöiden
käyttäätaihuoltaalaitetta.Paikallisetsäännökset
saattavatasettaarajoituksiakäyttäjäniälle.
Omistajavastaakäyttäjienjamekaanikkojen
koulutuksesta.
Tutustulaitteenturvallisenkäytönohjeisiin,
ohjauslaitteisiinjaturvamerkintöihin.
Selvitä,kuinkakoneensaapysäytettyäja
moottorinsammutettuanopeasti.
Tarkista,ettäkäyttäjänpitokytkimet,turvakytkimet
jasuojalevytovatpaikoillaanjatoimivatoikein.Älä
käytäkonetta,mikälineeivättoimikunnolla.
Tarkastaainaennenliikkumista,ettäterät,
teräpultitjaleikkuujärjestelmätovathyvässä
käyttökunnossa.Vaihdakuluneettaivaurioituneet
terätjapultitsarjoissa,jottatasapainosäilyisi.
Tarkastakoneenkäyttöaluejapoistasiltäkaikki
esineet,joitakonevoisingota.
Tutkimaasto,jottavoitarvioida,mitätarvikkeita
sekälisälaitteitaja-varusteitakoneenturvallinen
käyttöedellyttää.
Polttoaineturvallisuus
Vältäloukkaantumisetjaomaisuusvahingot
käsittelemälläpolttoainettaerittäin
varovasti.Polttoainehöyrytovattulenarkoja
jaräjähdysherkkiä.
Sammutasavukkeet,sikarit,piiputjamuut
sytytyslähteet.
Käytävainhyväksyttyäpolttoaineastiaa.
Äläirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissätai
kuuma.
Älätankkaakonettasisätiloissa.
Äläsäilytäkonettataipolttoainesäiliötätilassa,
jossaonavotuli,kipinöitätaivarmistusliekki
(esimerkiksivedenlämmitintaimuuvastaava
laite).
Älätäytäastioitaajoneuvonsisällätaiajoneuvon
taiperävaununlavalla,jossaonmuovipäällyste.
Asetaastiatainamaahanjapoisajoneuvonläheltä
ennenpolttoaineenlisäämistä.
Poistalaiteajoneuvostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan.Josseeiolemahdollista,tankkaa
mieluumminkannettavastaastiastakuin
polttoaineenjakelupistoolilla.
Käytälaitettavain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
Pidäpistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.Äläkäytä
polttoainepistoolinaukilukituskytkintä.
Jospolttoainettaonroiskunutvaatteille,vaihda
vaatteetvälittömästi.Pyyhiläikkynytpolttoaine
pois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.Aseta
polttoainesäiliönkorkkipaikalleenjakiristäse
huolellisesti.
Polttoainettatuleesäilyttäähyväksytyssä
polttoaineastiassa,jokatuleepitääpoissalasten
ulottuvilta.Äläostapolttoainettaenempääkuin
30päiväntarpeeseen.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääpolttoainettasäiliöön,kunnespintaon
6–13mmtäyttökaulanalareunanalapuolella.
Säiliöönjäävätyhjätilasalliipolttoaineen
laajenemisen.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliönaukosta.
Vältäihokosketusta.Peseroiskeetpois
saippuallajavedellä.
Polttoaineenlisäys
Suositeltupolttoaine
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauutta(korkeintaan30päivää
vanhaa)lyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+
MON/2).
Etanoli:Enintään10%etanolia(bensiinin
jaetanolinseosta)tai15%MTBE:tä
(metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)sisältävää
polttoainettavoidaankäyttää.EtanolijaMTBE
eivätolesamaasia.Bensiiniä,jonkatilavuudesta
enemmänkuin15%(E15)onetanolia,eiole
hyväksyttykäyttöön.Äläkäytäbensiiniä,jonka
tilavuudestaenemmänkuin10%onetanolia
(kuten15%etanoliasisältäväE15,20%etanolia
sisältäväE20taienintään85%etanoliasisältävä
E85).Muunkuinhyväksytynbensiininkäyttövoi
aiheuttaatoimintaongelmiaja/taimoottorivaurioita,
joitatakuueiehkäkata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
15
Äläsäilytäpolttoainettatalvenylipolttoainesäi-
liössätai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Käytäkoneessaainapolttoaineenstabilointi-
/lisäainetta,jottapolttoainesäilyypidempään,kun
sitäkäytetäänstabilointiaineenvalmistajanohjeiden
mukaisesti.
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääuuteenpolttoaineeseenstabilointi-/lisäainetta
stabilointiaineenvalmistajanohjeidenmukaisella
annostuksella.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Pysäköikonetasaisellealustalle.
2.Kytkeseisontajarru.
3.Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
4.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristö.
5.Täytäpolttoainesäiliöpolttoainemittarin
enimmäismerkkiinasti(Kuva8).
Huomaa:Polttoainesäiliötäeisaatäyttää
aivantäyteen.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.
g036751
Kuva8
Päivittäisenhuollon
suorittaminen
SuoritakohdanKunnossapito(sivu32)osassa
”Ennenjokaistakäyttökertaataipäivittäin”mainitut
toimetennenkoneenkäynnistystäpäivittäin.
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
16
Kaatumissuojausjärjestel-
män(ROPS)käyttö
VAARA
Kaatumisestaaiheutuvanloukkaantumisen
taikuolemanvälttämiseksiturvakaarion
pidettävälukittunayläasentoonjaturvavyötä
onkäytettävä.
Varmista,ettäistuinonkiinnitettykoneeseen.
VAARA
Kaatumissuojaustaeiole,kunturvakaarion
alhaalla.
Lasketurvakaarivainsilloin,kunseon
aivanvälttämätöntä.
Äläkäytäturvavyötä,kunturvakaarion
alhaalla.
Ajahitaastijavarovasti.
Nostaturvakaariylösheti,kuntilaaon
riittävästi.
Tarkistavapaaalikulkukorkeus(esim.
puidenoksat,porttikäytävät,sähkölinjat)
ennenkuinajatmahdollisenesteenalitse.
Varoosumastaesteeseen.
Turvakaarenlasku
Tärkeää:Lasketurvakaarivainsilloin,kunseon
aivanvälttämätöntä.
1.Lasketurvakaaripainamallaturvakaaren
yläosaaeteenpäin.
2.Vapautanupitvetämälläneulosjakiertämällä
niitä90astetta(Kuva9).
3.Lasketurvakaariala-asentoon(Kuva9).
g036746
Kuva9
1.Turvakaariyläasennossa
4.KierräROPS-nuppia90
astetta.
2.Kaatumissuojausjärjestelmän
(ROPS)nuppilukitussa
asennossa
5.ROPS-nuppiavatussa
asennossa
3.VedäROPS-nuppiulos.
6.Turvakaariala-asennossa
Turvakaarennosto
Tärkeää:Käytäainaturvavyötä,kunturvakaari
onnostettuna.
1.Nostaturvakaarikäyttöasentoonjakierrä
nuppejaniin,ettäneasettuvatosittainuriin
(Kuva9).
2.Nostaturvakaaritäysinpystyasentoon
painamallaturvakaarenyläosaaniin,ettätapit
napsahtavatpaikoilleen,kunneovatreikien
kohdalla(Kuva9).
3.Painaturvakaartajavarmista,ettämolemmat
tapitonkytketty.
17
Turvajärjestelmänkäyttö
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottori
käynnistyyvain,kun:
teräkytkin(voimanulosotto)onvapautettu
LiikkeenohjausvivutovatLUKITTUVAPAA
-asennossa.
Seisontajarruonkytkettynä.
Turvajärjestelmämyössammuttaamoottorin,kun
ajovivutsiirretäänlukitustaasennostaseisontajarrun
ollessakytkettynätaijoskäyttäjänouseeistuimelta
voimanulosoton(PTO)ollessakytkettynä.
Tuntilaskurissaonmerkintöjä,jotkailmoittavat
käyttäjälle,kunturvajärjestelmänkomponenttion
oikeassaasennossa.Kunkomponenttionoikeassa
asennossa,kyseisenruudunkolmioonsyttyyvalo.
g187670
Kuva10
1.Kolmioihinsyttyyvalo,kunturvajärjestelmänkomponentit
ovatoikeassaasennossa.
Turvajärjestelmäntestaus
Huoltoväli:Ainaennenkäyttöätaipäivittäin
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujakytke
teräkytkin(voimanulosotto)PÄÄLLÄ-asentoon.
Yritäkäynnistäämoottori.Moottorieisaa
käynnistyä.
2.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujakytke
teräkytkin(voimanulosotto)POIS-asentoon.
Siirräjompaakumpaaliikkeenohjausvipua(pois
LUKITTUVAPAA-asennosta).Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.Toista
toisellaohjausvivulla.
3.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujasiirrä
teräkytkin(voimanulosotto)POIS-asentoonja
liikkeenohjausvivutLUKITTUVAPAA-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
vapautaseisontajarru,kytketeräkytkin
(voimanulosotto)janousehiemanistuimelta.
Moottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujasiirrä
teräkytkin(voimanulosotto)POIS-asentoonja
liikkeenohjausvivutLUKITTUVAPAA-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorikäy,aseta
jompikumpiliikkeenohjausvipukeskellejaliikuta
sitäeteenpäintaitaaksepäin.Moottorinpitäisi
sammua.Toistatoisellaliikkeenohjausvivulla.
5.Istuistuimella,vapautaseisontajarrujasiirrä
teräkytkin(voimanulosotto)POIS-asentoonja
liikkeenohjausvivutLUKITTUVAPAA-asentoon.
Yritäkäynnistäämoottori.Moottorieisaa
käynnistyä.
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,
ettäpystytohjaamaankonettaparhaitenjaasentosi
onmahdollisimmanmukava.(Kuva11).
g027632
Kuva11
18
MyRide™-jousitusjärjestel-
mänsäätö
MyRide™-jousitusjärjestelmäävoidaansäätääsiten,
ettäajoontasaistajamukavaa.Jousitusjärjestelmää
voisäätäänopeastijahelpostisäätämällä
kahtatakaiskunvaimenninkokoonpanoa.Aseta
jousitusjärjestelmäkohtaan,jossaajoasentoon
mahdollisimmanmukava.
Takaiskunvaimenninkokoonpano-
jensäätö
Takaiskunvaimenninkokoonpanojenurissaonpidätin-
kohdatviitteeksi.Takaiskunvaimenninkokoonpanot
voidaansijoittaaurassamihintahansakohtaan,ei
ainoastaanpidätinkohtiin.
Seuraavassakuvassanäkyypehmeänjakovan
jousituksenasennotsekäeripidätinkohdat(Kuva12).
g227753
Kuva12
1.Kovinasento3.Uranpidätinkohdat
2.Pehmeinasento
Huomaa:Varmista,ettävasenjaoikea
takaiskunvaimenninkokoonpanosäädetäänaina
samaanasentoon.
Säädätakaiskunvaimenninkokoonpanot(Kuva13).
g227752
g227751
Kuva13
Lisälaitteidenja
-varusteidenkäyttö
KäytäainoastaanToronhyväksymiälisälaitteitaja
-varusteita.
19
Josneljäänseuraavassakuvassa(Kuva14)näkyvään
sijaintiinasennetaanuseampikuinyksilisävarusteen
kiinnityssarja,onasennettavaetupainosarja.
Lisätietojaetupainosarjastasaavaltuutetusta
huollosta.
g037417
Kuva14
1.Etupainosarjaonasennettava,kunnäihinsijainteihin
asennetaanvähintäänkaksilisävarusteenkiinnityssarjaa.
Käytönaikana
Turvallisuuskäytönaikana
Yleinenturvallisuus
Omistajajakäyttäjävoivatestääloukkaantumisia
taiomaisuusvahinkojaaiheuttavattapaturmatja
ovatsiksivastuussaniistä.
Pukeuduasianmukaisesti.Käytäsilmäsuojaimia,
pitkälahkeisiahousuja,tukevialiukastumisen
estäviäkenkiäjakuulosuojaimia.Pitkäthiukset
eivätsaaroikkuavapaina.Äläkäytäriippuvia
koruja.
Äläkäytäkonettasairaana,väsyneenätai
alkoholintaihuumausaineidenvaikutuksen
alaisena.
Äläkuljetamatkustajiakoneessajapidäsivulliset
jalemmikitpoissakoneenluotakäytönaikana.
Käytäkonettavain,kunnäkyvyysonhyvä,jotta
vältätkuopatjapiilevätvaarat.
Vältämäränruohonleikkuuta.Heikentynytpitovoi
aiheuttaakoneenluisumisen.
Varmista,ettäkaikkikäytötovatvapaallajaettä
seisontajarruonkytketty.Käynnistämoottori
ollessasikäyttäjänpaikalla.
Pidäkädetjajalatetäälläleikkuuyksiköistä.Pysy
ainaetäälläheittoaukosta.
Varmistaennenperuuttamista,ettäreittionvapaa,
katsomallataaksejaalas.
Olevarovainenlähestyessäsikulmia,joissa
onhuononäkyvyys,pensaita,puitataimuita
näköesteitä.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojientaivallien
lähettyvillä.Konevoikaatuayllättäen,jospyörä
meneereunanylitaijosreunasortuu.
Pysäytäterät,josetleikkaaruohoa.
Pysäytäkone,sammutamoottori,irrotavirta-avain
jatarkastaterät,joskoneosuuesteeseen
taitäriseeepätavallisesti.Suoritatarvittavat
korjauksetennenkoneenkäytönjatkamista.
Hidastajaolevarovainenkääntyessäsikoneella
jaylittäessäsiteitäjajalkakäytäviä.Annamuille
ainaetuajo-oikeus.
Kytkeleikkuuyksikönkäyttöpois,sammuta
moottorijairrotavirta-avainennen
leikkuukorkeudensäätämistä(elleisitävoi
säätääkäyttäjänpaikalta).
Äläkoskaankäytämoottoriatilassa,johonvoi
kertyäpakokaasuja.
Äläjätäkäynnissäolevaakonettailmanvalvontaa.
Ennenkäyttäjänpaikaltapoistumista(mukaan
lukienruohonkeräimienpuhdistustaisuppilon
tukoksenpoistaminen):
Pysäytäkonetasaisellemaalle.
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteet
alas.
Kytkeseisontajarru.
Sammutamoottorijairrotavirta-avain.
Odota,kunneskaikkiliikkuvatosatovat
pysähtyneet.
Äläkäytäkonettaukonilmanaikana.
Äläkäytäkonettahinaukseen,elleisiihenole
asennettuvetokoukkua.
Älämuutakierrosnopeussäätimennopeuttatai
käytämoottoriaylikierroksilla.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteitaja
-varusteita.
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävänäänitason
käyttäjänkorvankorkeudellajavoiaiheuttaa
kuulovammanpitkäaikaisessakäytössä.
g229846
Kuva15
1.Käytäkuulosuojaimia.
20
/

See käsiraamat sobib ka