Black & Decker KW900E Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
KW900E
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 7
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14
7
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKERi pro ilfrees on loodud
puidu ja puittoodete freesimiseks. See tööriist on
mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
Hoiatus! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi hoiatuste
ja juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist”
viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korralageduse ja puuduliku
valgustuse korral võivad kergesti juhtuda
õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud
elektritööriista kasutamise ajal eemal.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi saamise oht
suureneb, kui teie keha on maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes,
tarvitage kindlasti välitingimustesse
sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete,
ning kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes
kasutades kehavigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis,
võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimis- ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti vms võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
siis veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
8
EESTI KEEL
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö
paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see on
mõeldud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja hoiulepanemist lahutage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
ettevaatusabinõude rakendamine vähendab
seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda
lastele kättesaamatus kohas ning ärge
lubage tööriista kasutada inimestel, kes
tööriista ei tunne või pole lugenud seda
kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid,
otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine muuks kui
ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtliku
olukorra.
5. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvali tseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused
pro ilfreeside jaoks
Hoidke elektritööriista kinni maandatud
käepidemetest, sest lõikur võib kokku
puutuda toitekaabliga. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge
pitskruvidega või muul sobival viisil.
Detaili hoidmisel käega või vastu keha on
detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda
kontroll.
Hoiatus! Kokkupuude freesimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks
tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et tööalasse
sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Kasutage ainult pro ilfreeside otsakuid, mille
varre diameeter on tööriista sisse paigaldatud
krae suurusega võrdväärne.
Kasutage vaid tööriista koormata kiirusega
sobivaid pro ilfeesi otsakuid.
Ärge mitte kunagi kasutage pro ilfreesi
otsakuid, mille läbimõõt ületab tehniliste
andmete osas täpsustatud maksimaalse
diameetri.
Ärge kasutage tööriista ümberpööratud
asendis.
Ärge püüdke kasutada tööriista statsionaarses
režiimis.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKERi volitatud hoolduskeskusel
välja vahetada.
Olge eriti ettevaatlik, kui freesite midagi, kus
olev värv võib sisaldada pliid, või kui töötate
sellise puiduga, mille freesimisel võib eralduda
mürgist tolmu:
- Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid
naisi.
- Ärge sööge, jooge ega suitsetage
tööpiirkonnas.
- Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid
ohutult.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Seadme ja selle tarvikute
kasutamine igasuguseks muuks otstarbeks
peale selles kasutusjuhendis ette nähtute võib
kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise kahju.
9
EESTI KEEL
Kõrvaliste isikute ohutus
Käesolev seade/tööriist ei ole ette nähtud
kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes,
kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on
lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab
seadme kasutamisel nende ohutuse eest
vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui
kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud.
Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise,
pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida.
Nende hulka kuulub:
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkivad vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest
põhjustatud vigastused. Tööriista
pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu,
eriti tamme, kase ja MDF-plaatide
töötlemisel) tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib kasutada ka
kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva
vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist
sõltuvalt deklareeritud väärtustest erineda.
Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud
taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja
lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu
vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga,
seetõttu pole maandusjuhe vajalik.
Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKERi volitatud teeninduskeskusel
välja vahetada.
Osad
1. Toitelüliti
2. Vabastusnupp
3. Töökiiruse piiramise nupp
4. Vertikaali lukustushoob
5. Võlliluku nupp
6. Krae
7. Pöörlev sügavuspiiraja
8. Laastude ektor
9. Sügavuse peatustala
10. Lõikesügavuse skaala
11. Tolmueraldusadapter
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge,
et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eemaldatud.
Pro ilfreesi otsaku paigaldamine (joonis A)
Eemaldage veepaak (8).
Hoidke võlliluku nuppu (5) all ja keerake võlli,
kuni võllilukk täielikult haakub.
Vabastage krae mutter (12), kasutades kaasa
antud võtit.
Sisestage pro ilfreesi otsaku vars (13) kraesse
(6). Veenduge, et vars ulatub umbes 3 mm
võrra kraest väljapoole, nagu pildil näidatud.
Hoidke võlliluku nuppu (5) all ja pingutage krae
mutrit (12) kaasa antud võtmega.
10
EESTI KEEL
Servajuhiku paigaldamine (joonis B)
Servajuhik aitab juhtida tööriista servaga
paralleelselt.
Kinnitage talad (14) servajuhiku (15) külge,
kasutades kaasa antud kahte kruvi (16).
Sisestage talad (14) pro ilfreesi alusesse,
nagu pildil näidatud.
Seadistage servajuhik vajalikule kõrgusele.
Pingutage kinnituskruvisid (17).
Tolmueraldusadapteri paigaldamine
(joonis C)
Tolmueraldusadapter võimaldab ühendada
tolmuimeja tööriistaga.
Ühendage tolmuimeja voolik (18) adapteriga
(11).
Šabloonijuhiku paigaldamine (joonis D)
Paigaldage šabloonijuhik (19) pro ilfreesi
alusele, jättes ääriku alumisele küljele
(töödetail).
Sisestage kaks pikka kruvi (20) alumiselt küljelt
šabloonjuhikust ja aluse aukudest läbi.
Asetage mutter igale kruvile peale ja kinnitage
mutrid tugevalt.
Vahekaugusdetaili paigaldamine (joonis E)
Paigaldage vahekaugusdetail (21) pro ilfreesi
alusele, kasutades kaasa antud kruvisid.
Tsentreerimistihvti paigaldamine (joonis F)
Paigaldage servajuhik pro ilfreesile, nagu
näidatud joonisel B, kuid tagurpidi.
Paigaldage tsentreerimistihvt (22) servajuhiku
detaili küljele koos kaasa antud kruviga (23).
Koopiajärgija paigaldamine (joonis G)
Paigaldage servajuhik pro ilfreesile, nagu
näidatud joonisel B.
Paigaldage ‘L-kujuline tala (24) servajuhiku
ülemisele küljele, kasutades kahte kaasa antud
kruvi ja mutrit.
Reguleerige pöörlevat tarvikut (25) ‘L'-kujulisel
talal koos tiibnupuga (26).
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada.
Ärge koormake tööriista üle.
Paigutage kaabel hoolikalt nii, et vältida
sellesse kogemata sisselõikamist.
Lõikesügavuse reguleerimine
(joonis H, I ja J)
Lõikesügavus on kaugus X peatustala sügavuse
(9) ja sügavuspiiriku (27) vahel. Lõikesügavust
saab seadistada kahel viisil, mida on allpool
kirjeldatud.
Lõikesügavuse reguleerimine skaala abil
(joonis I)
Paigaldage pro ilfreesi otsak, nagu eespool
kirjeldatud.
Vabastage lukustusnupp (28).
Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles.
Laske pro ilfrees alla, kuni pro ilfreesi otsak
puudutab töödetaili.
Lükake vertikaali lukustushoob (4) alla.
Kontrollige, et näidik (29) on suunatud skaalal
nulli peale (10).
Lisage soovitud lõikesügavus stardipositsiooni
jaoks.
Viige sügavuse peatustala (9) skaalal
arvutatud asendisse.
Pingutage lukustuskruvi (28).
Peenhäälestage reguleernuppu (30).
Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles ja
laske pro ilfreesil oma algasendisse tagasi
minna.
Pärast pro ilfreesi sisselülitamist laske see alla
ja tehke soovitud lõige.
Lõikesügavuse reguleerimine puitdetaili abil
(joonis J)
Paigaldage pro ilfreesi otsak ja laske
pro ilfrees alla, nagu eespool kirjeldatud.
Tõmmake sügavuse peatustala (9) üles.
Asetage sügavuspiiriku (27) ja sügavuse
peatustala (9) vahele puitdetail, mille paksus
on võrdväärne soovitud lõikesügavusega.
Pingutage lukustuskruvi (28).
Peenhäälestage reguleernuppu (30).
Eemaldage puitdetail.
Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles ja
laske pro ilfreesil oma algasendisse tagasi
minna.
Pärast pro ilfreesi sisselülitamist laske see alla
ja tehke soovitud lõige.
Reguleerige pöördsügavuse piirikut
(joonis K)
Pärast pöördsügavuse piiriku keeramist soovitud
asendisse, saate peenhäälestada kasutatavat
sügavuspiirikut. Kui soovite teha mitu lõiget erineva
sügavuslõikega, reguleerige iga sügavuspiirikut.
11
EESTI KEEL
Keerake sügavuspiiriku kruvi kruvikeerajaga
(31) üles või alla, vastavalt vajadusele.
Kiiruse seadistamine
Seadke töökiiruse piiramise nupp (3) soovitud
kiirusele. Kasutage suurt kiirust väikese
diameetriga pro ilfreesi otsakute jaoks.
Kasutage väikest kiirust suure diameetriga
pro ilfreesi otsakute jaoks.
Lati kasutamine juhikuna (joonis L)
Kui servajuhiku kasutamine pole võimalik, nt riiulite
toetamiseks raamaturiiuli tagapaneeli süvendite
freesimisel, siis toimiga järgmiselt:
Valige sirge servaga puutükk, mida kasutada
latina.
Asetage latt töödetailile.
Liigutage latti, kuni see on õiges asendis
tööriista juhtimiseks.
Kinnitage latt klambriga töödetaili külge.
Šabloonijuhiku kasutamine (joonis D)
Šabloonijuhikut saab kasutada šablooni abil kujude
lõikamiseks, nt täht.
Kinnitage šabloon töödetailile kahepoose teibi
või ‘G'-kujuliste klambritega.
Pro ilfreesi otsak peaks ulatuma
šabloonijuhiku ääriku alla, et lõigata töödetail
šablooni kujuliseks.
Vahekaugusdetaili kasutamine (joonis E)
Vahekaugusdetaili kasutamine puidust või
laminaadist vertikaalsete projektsioonide
trimmimiseks.
Tsentreerimistihvti kasutamine (joonis F)
Tsentreerimistihvti saab kasutada tsirkulaarsete
mustrite lõikamiseks.
Puurige auk tsentreerimistihvti punkti jaoks
lõigatava ringi keskele.
Asetage pro ilfrees töödetailile, kus
tsentreerimistihvti punkt on puuritud augus.
Reguleerige ringi raadiust servajuhiku
taladega.
Pro ilfreesi saab nüüd üle töödetaili liigutada,
et lõigata ring välja.
Koopiajärgija kasutamine (joonis G)
Koopiajärgija aitab hoida ebaregulaarse kujuga
töödetailide servast võrdväärset lõikekaugust.
Asetage pro ilfrees töödetailil soovitud
kõrgusele koopia servast.
Reguleerige servajuhiku talasid, kuni ketas
puutub kokku detailiga.
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine
Hoidke luku vabastamise nuppu (2) all ja
vajutage toitelülitit (1).
Laske luku vabastamise nupp lahti.
Väljalülitamine
Laske toitelüliti lahti.
Hoiatus! Hoidke tööriista alati kahe käega, kui
kasutate seda tööks.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Kui töötate servadest väljaspool, liigutage
tööriista vastupäeva (joonis M). Kui töötade
servadest seespool, liigutage tööriista
päripäeva.
Kasutage HSS pro ilfreesi otsakuid pehme
puidu jaoks.
Kasutage TCT pro ilfreesi otsakuid pehme
puidu jaoks.
Võite kasutada tööriista ilma juhikuta (joonis
N).
See on kasulik märkide kirjutamiseks
ja loominguliseks tööks. Tehke vaid
pealiskaudseid lõikeid.
Vt allpool toodud tabelist pro ilfreesi otsakute
tüüpe.
Pro ilifreesi otsakud (joon. O)
Kirjeldus Rakendusala
Sirge otsak (1) Süvendid ja vähendused
Trimmimisotsak (2) Laminaatide ja kõva puidu
trimmimiseks; täpne pro ili
lõikamine šablooni abil
Vähendusotsak (3) Vähendused sirgete või kurviliste
töödetailide puhul
V-süvendiga otsak (4) Süvendid, graveerimine ja serva
kallutamine
Soonehöövli otsak (5) Lainestamine, graveerimine ja
dekoratiivne serva vormimine
Nõguspro ili otsak (6) Dekoratiivne serva vormimine
S-pro ili otsak (7) Dekoratiivne serva vormimine
Ümardamisotsak (9) Servade ümardamine
Kalasabaotsak (10) Kalasabaseotis
Kaldpinna otsak (11) Faasitud servad
12
EESTI KEEL
Hooldus
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hooldamise juures.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde
tegemist lülitage tööriist välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.
Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt
niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult
Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
Likvideerige vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku
faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Ühendage roheline/kollane juhe
maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega
kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse:
13 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei
tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER
toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda
elektroonikajäätmete eraldamist olmejäätmetest
ning nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
BLACK+DECKER pakub võimalust
BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja
taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle
teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi
võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKER volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
KW900E tüüp 1
Sisendpinge V
VP
230
Tarbitav võimsus W 1 200
Nimikoormuseta
kiirus
min
-1
8 000 - 27 000
Krae suurus 5/16“ (8 mm) / 1/4“
(6,35 mm) / 6 mm
Pro ilfreesi otsaku
max diameeter
mm 30
Max lõikesügavus mm 55
Kaal kg 3,6
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 95 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA) 106 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus (a
h
) 5,77 m/s
2
, määramatus
(K) 1,5 m/s
2
13
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
KW900E
Black & Decker kinnitab, et jaotises
„Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted vastavad
järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-17
See toode vastab ka direktiividele
2014/30/EU ja 2011/65/EU.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või
vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
22.01.2015
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või
toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker,
et asendab katkised osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui
tegemist pole järgmisega:
Toodet on edasi müüdud, kasutatud
professionaalsel tasandil või välja üüritud;
Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade ja Black & Deckeri
hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning
kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk , et registreerida
oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet BLACK+DECKERi rmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk
/