Toro XLS 420T Lawn Tractor Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
XLS 420T Lawn Tractor
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3372-745RevC
XLS420T-ajoleikkuri
Mallinro:71255—Sarjanro:311000001taisuurempi
Joshaluatrekisteröidätuotteentailadatakäyttöoppaantaiosaluettelonveloituksetta,meneosoitteeseen
www.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessä
tuotekohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Johdanto
Tämäajettavavaakatasoleikkuriontarkoitettu
kotikäyttööntaikaupalliseenammattikäyttöön.
Seontarkoitettupääasiassaasuinkiinteistöjen
jakaupallistenkiinteistöjenviheralueiden
ruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettu
pensaidenleikkuuseeneikämaatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisityttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
Jostarvitsettietojatuotteista,lisävarusteistatai
lähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidä
tuotteen,voitottaayhteydenToroonsuoraanosoitteessa
www.Toro.com.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseen
taiToronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteesimalli
jasarjanumerotvalmiiksiesiin.
Kuva1näyttäälaitteen
mallijasarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerot
annettuuntilaan.
Kuva1
1.Malli-jasarjanumeronsijainti(istuimenalla)
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(
Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Johdanto......................................................................2
Turvaohjeet..................................................................3
Ajettavienkelaleikkureidenturvallinen
käyttö...............................................................3
Toro-ajoleikkurienturvallisuus..............................5
Äänenpaine..........................................................5
Ääniteho..............................................................5
Värinä..................................................................5
Kaltevuuskaavio...................................................6
Turva-jaohjetarrat...............................................7
Laitteenyleiskatsaus...................................................10
Ohjauslaitteet.....................................................10
Teknisettiedot....................................................11
Käyttö........................................................................11
Bensiinijaöljy....................................................11
Istuimensäätö....................................................12
Ajovalojenyttö................................................13
Teräkytkimen(voimanulosotto)käyttö................13
Leikkuukorkeudensäätö.....................................13
Nurmisuojapyöriensäätö....................................13
Moottorinkäynnistys..........................................14
Moottorinsammutus..........................................14
Turvajärjestelmänkäyttö.....................................14
Turvajärjestelmäntestaus....................................15
Ajoneuvontyöntäminen.....................................15
Ajamineneteenjataakse.....................................16
Ajoneuvonpysäytys............................................16
Ruohonheittäminensivulle................................17
Käyttövihjeitä.....................................................17
Kunnossapito.............................................................18
Kunnossapitotaulukko...........................................18
Voitelu...................................................................19
Ajoneuvonrasvausjavoitelu...............................19
Moottorinhuolto...................................................19
Moottoriöljynhuolto..........................................19
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................21
Sytytystulppienhuolto........................................21
Polttoainejärjestelmänhuolto.................................23
Polttoainesuodattimenvaihto.............................23
©2012—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa
Kaikkioikeudetpidätetään
Sähköjärjestelmänhuolto........................................24
Akunhuolto.......................................................24
Sulakkeenhuolto................................................25
Jäähdytysjärjestelmänhuolto...................................26
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus..........................26
Teränhuolto...........................................................27
Terienhuolto......................................................27
Leikkurintasaussivuttaissuunnassa.....................29
Teränpituussuuntaisenkaltevuuden
säätö...............................................................29
Rengaspaineentarkistus......................................30
Ajovalojenhuolto...............................................31
Puhdistus...............................................................31
Leikkurinalapuolenpesu....................................31
Varastointi..................................................................32
Vianetsintä.................................................................34
Kaaviot......................................................................36
Turvaohjeet
Ajettavienkelaleikkureiden
turvallinenkäyttö
Luejaomaksutämänkäyttöoppaansisältöennenkuin
käytätajoneuvoa.
SeuraavatohjeetovatCEN-standardistaEN836:1997.
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäheittää
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita
vakavanloukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Koulutus
Lueohjeethuolellisesti.Tutustuohjauslaitteisiinja
laitteenasianmukaiseenkäyttöön.
Äläkoskaanannalastentainäihinohjeisiin
perehtymättömienhenkilöidenkäyttää
ruohonleikkuria.Paikallisetsäännöksetsaattavat
asettaarajoituksiakäyttäjäniälle.
Äläkoskaanleikkaaruohoa,kunlähistölläonihmisiä
(varsinkinlapsia)tailemmikkieläimiä.
Muista,ettäkäyttäjävastaamuilleihmisilletaiheidän
omaisuudelleenaiheutuneistavahingoista.
Äläkuljetamukanamatkustajia.
Kaikkienkonettaajavientuleehankkia
ammattitaitoistajaytännöllistäopastusta.
Opastuksentuleepainottaaseuraaviaseikkoja:
Ajoleikkureillaontyöskenneltävähuolellisestija
keskittyneesti.
Rinteessäluisuvaaajoleikkuriaeisaadatakaisin
hallintaanpainamallajarrua.Hallinnan
menettämisenyleisimmätsyytovat
pyörienriittämätönpito
liiansuuriajonopeus
puutteellinenjarrutus
konetyypinsopimattomuustehtävään
piittaamattomuusmaaperänominaisuuksista,
varsinkinkaltevuudesta
virheellinenkiinnitystaikuormanjakauma.
Valmistelut
Käytäainaruohoaleikatessatukeviakenkiäjapitkiä
housujaaina.Äläkäytälaitettaavojalointaiavoimissa
sandaaleissa.
Tarkastahuolellisestialue,jollalaitettaontarkoitus
käyttää,japoistakaikkiesineet,jotkasevoisingota.
VaaraPolttoaineonerittäintulenarkaa.
3
Säilytäpolttoainetarkoitukseensuunnitelluissa
astioissa.
Täytäpolttoainesäiliöainaulkonaäläkätupakoi
täyttäessäsipolttoainesäiliötä.
Lisääpolttoaineennenmoottorinkäynnistämistä.
Äläkoskaanirrotapolttoainesäiliönkorkkiatai
lisääpolttoainettamoottorinollessakäynnissätai
lämmin.
Jospolttoainettaroiskuu,äläyritäynnistää
moottoriavaansiirräkonepoisalueelta,jollaon
polttoaineroiskeita.Vältäluomastaminkäänlaisia
kipinälähteitä,ennenkuinpolttoainehöyrytovat
hälvenneet.
Asennakaikkipolttoainesäiliötjasäiliöidenkorkit
huolellisesti.
Vaihdaviallisetäänenvaimentimet.
Tarkastaainaennenkäyttöäsilmämääräisesti,että
terät,terienpultitjaleikkuujärjestelmäeivätole
kuluneettaivaurioituneet.Vaihdakuluneettai
vaurioituneetterätjapultitsarjoissa,jottatasapaino
säilyy.
Olevarovainenkäsitellessäsimoniteräisiäkoneita,
silläyhdenteränkääntäminensaattaakääntäämyös
muitateriä.
Käyttö
Äläkäytämoottoriaahtaissatiloissa,joihinvoikertyä
vaarallistahäkäkaasua.
Leikkaaruohoavainpäivänvalossataihyvässä
keinovalaistuksessa.
Vapautakaikkiterienkiinnikkeetjavaihdavapaalle
ennenmoottorinkäynnistämistä.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli
10°kunleikataanrinteensuuntaisesti
15°kunleikataanylämäkeen
15°kunleikataanalamäkeen
Muista,ettäturvallistarinnettäeiole.Ruohorinteillä
ajettaessaonoltavaerityisenvarovainen.Ehkäise
kaatuminenseuraavillatavoilla:
Äläkäynnistätaipysähdyäkillisestiajaessasiylä-
taialamäkeen.
Painaajopoljintahitaastietenkinalamäkeen
ajaessasi.
Pidäkoneennopeusalhaisenarinteilläjajyrkissä
käännöksissä.
Varotöyssyjä,kuoppiajamuitapiileviävaaroja.
äläkoskaanleikkaaruohoarinteen
poikittaissuunnassa,elleileikkuriaole
suunniteltutähäntarkoitukseen.
Olevarovainenvetäessäsikuormiataikäyttäessäsi
raskaitalaitteita.
Käytävainhyväksyttyjävetoaisankiinnityskohtia.
Käytävainturvallisestihallittavissaolevia
kuormia.
Äläteejyrkkiäkäännöksiä.Olevarovainen
peruuttaessasi.
Käytävastapaino(j)atairengaspainoja,jos
ohjekirjassanäinneuvotaan.
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavanloukkaantumisen
taihengenvaaran.Josalueellaonukonilma,konetta
eisaakäyttää.Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Varoliikennettä,kunylitättientaityöskentelettien
lähistöllä.
Pysäytäterienpyörintä,ennenkuinylitätmuunkuin
ruohopinnan.
Kunytätlisälaitteita,äläkoskaanohjaa
leikkuujätteenpoistoaihmisiäkohtitaipäästäketään
koneenlähellekäytönaikana.
Äläkoskaanytäkonetta,jonkasuojuksetovat
vaurioituneettaijossaeiolesuojalaitteita.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimen
asetuksiataiytämoottoriaylikierroksilla.
Moottorinyttäminenylikierroksillalisää
henkilövahingonriskiä.
Ennenyttäjänpaikaltapoistumista
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteetalas.
Nostajalkaajopolkimelta.
Pysäytämoottorijairrotavirta-avain.
Kytkelisälaitteidenkäyttöpois,sammutamoottorija
irrotasytytystulpanjohto/johdottaiirrotavirta-avain
ennentukkeumanpoistamistataitukoksen
poistamistasuppilosta
ennenruohonleikkurintarkastamista,
puhdistamistataihuoltamista
vieraaseenesineeseenosumisenjälkeen.Tarkista,
onkoruohonleikkurissavaurioita,jakorjaane
ennenlaitteenkäynnistämistäjakäyttämistä
joskonealkaatäristäepänormaalisti(tarkista
heti).
Kytkelisälaitteidenkäyttöpois,kunkonettasiirretään
taikunseeiolekäytössä.
Sammutamoottorijakytkelisälaitteenyttöpois
ennenpolttoainesäiliöntäyttämistä
ennenruohonkerääjänirrottamista
4
ennenkorkeudensäätämistä,paitsijossäätö
voidaantehdäkuljettajanistuimeltakäsin
Pienennäkaasuasetustamoottorinpysäytyksen
aikana,jajosmoottorissaonsulkuventtiili,katkaise
polttoaineensyöttö,kunlopetatleikkaamisen.
Kunnossapitojavarastointi
Huolehdi,ettämutterit,pultitjaruuvitovattiukalla,
jottalaitettaonturvallistakäyttää.
Äläsäilytälaitetta,jonkasäiliössäonpolttoainetta,
sisätiloissa,jossakaasutvoivatjoutuakosketuksiin
avotulentaikipinänkanssa.
Annamoottorinjäähtyä,ennenkuinvarastoitkoneen
suljettuuntilaan.
Puhdistamoottori,äänenvaimennin,akkutilaja
polttoaineensäilytysalueruohosta,lehdistätai
liiallisestarasvastapalovaaranvähentämiseksi.
Tarkistasäännöllisesti,etteiruohonkerääjässäole
kulumiataivaurioita.
Vaihdakuluneettaivaurioituneetosatturvallisuuden
parantamiseksi.
Tyhjennäpolttoainesäiliöulkona.
Olevarovainenkäsitellessäsimoniteräisiäkoneita,
silläyhdenteränkääntäminensaattaakääntäämyös
muitateriä.
Joskoneonpysäköitävä,varastoitavataijätettävä
ilmanvalvontaa,laskeleikkuuvälineetalas,ellei
käytetäluotettavaamekaanistalukkoa.
Toro-ajoleikkurienturvallisuus
SeuraavassakappaleessaonTorotuotteitakoskevia
turvaohjeita,jotkaeivätsisällyCENstandardeihin.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteita.Takuuvoi
raueta,josajoneuvossaytetäänhyväksymättömiä
lisälaitteita.
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvankohdalla
on90dB(A).Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)
1dB(A).ÄänenpainetasoonmääritettystandardissaEN
836kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dB(A).
Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Värinä
Käsi–käsivarsi
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=2,0m/s
2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=2,0m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,0m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836
määritetynmenettelynmukaisesti.
Kokovartalo
Mitattuvärinätaso=0,29m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,15m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836
määritetynmenettelynmukaisesti.
5
Kaltevuuskaavio
G01 1841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
6
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.
Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
93-6674
1.Kädenruhjoutumisvaara:luekäyttöohjeetennen
korjaamistataihuoltamista.
99-5340
1.KeyChoicekäännäkunhaluatleikataperuutusvaihteella.
100-7449
1.Vedäkahvaulos,kun
haluattyöntääkonetta.
3.Luekäyttöohjeet
ennenkorjaamistatai
huoltamista.
2.Työnnäkahvasisään,kun
haluatajaakonetta.
4.Älähinaakonetta.
119-2730
1.Sivullistenruhjoutumisvaaraäläkäynnistäkonetta,jos
lapsiaonläsnä.Pidälapsetturvallisenmatkanpäässä
koneesta.
7
120-1120
1.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
2.Esineidensinkoutumisvaaraleikkuupöydästä:pidä
suuntainpaikallaan.
3.Käsienjajalkojenloukkaantumisvaara,leikkuuterä;käsien
takertumisvaara,hihna:pysyetäälläliikkuvistaosistaja
pidäkaikkisuojuksetjasuojalevytpaikoillaan.
120-1122
1.Rikastin
2.Vapautettu
3.Kytketty
4.Voimanulosotto(PTO)
5.Vetopyöräajataaksepäinpainamallaajopolkimenalaosaa
taaksejaalas.Ajaeteenpäinpainamallaajopolkimen
yläosaaeteenjaalas.
6.Vaara:luekäyttöopas.
7.Vaara:irrotavirta-avainjalueohjeetennenkorjaus-tai
huoltotöitä.
8.Kaatumisvaara:äläajapoikittainrinteissä,joidenkallistus
onyli10astetta,äläkäylöstaialasrinteissä,joidenkallistus
onyli15astetta.
9.Sivullistenloukkaantumisvaara,esineiden
sinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisenetäisyyden
päässäkoneesta.
120-1130
1.Hihnankulkujasuunta2.Moottorinhihnapyörä
120-1137
1.Nopea3.Hidas
2.Portaatonsäätö
8
120-1138
1.Ajovalot4.Moottorikäynnistys
2.Moottoripysäytys5.Peruutusvaihteella
leikkauspäällä
3.Moottorikäynnissä
121-0965
1.Leikkuukorkeus3.Matala
2.Korkea
9
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
Laitteenyleiskatsaus
Ohjauslaitteet
Tutustuohjauslaitteisiin(Kuva4–Kuva6)ennenkuin
käynnistätmoottorinjaytätajoneuvoa.
Kuva4
1.Leikkuukorkeusvipu4.Teräkytkimen
(voimanulosotto)nuppi
2.Rikastinvipu5.Ajopoljin
3.Ohjauspyörä
10
Kuva5
1.Kaasuvipu3.Virtalukko
2.Valokytkinpäällä/pois
4.Peruutuskäytön
merkkivalo
Kuva6
1.Polttoainesäiliönkorkki3.Ilmanpuhdistin
2.Mittatikku/täyttöputki
Teknisettiedot
MalliPainoPituus
Leveys
Korkeus
71255205kg180cm114cm102cm
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistayttöasennostakäsin.
Bensiinijaöljy
Bensiinisuositus
Käytälyijytöntämatalaoktaanista,ajoneuvokäyttöön
tarkoitettuabensiiniä(vähintään87oktaania).Lyijyllistä
matalaoktaanistabensiiniävoidaankäyttää,joslyijytöntä
eiolesaatavilla.
Tärkeää:Äläkoskaankäytämetanolia,metanolia
sisältävääbensiiniätaibensiininjaalkoholin
seosta,jonkaetanolipitoisuusonyli10%,koskane
voivatvaurioittaamoottorinpolttoainejärjestelmää.
Bensiiniineisaasekoittaaöljyä.
11
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jaräjähdysherkkää.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Polttoainesäiliötuleetäyttääulkonaavoimessa
tilassa,kunmoottorionjäähtynyt.Läikkynyt
bensiinituleepyyhkiäpois.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääbensiiniäsäiliöön,kunnespintaon
6–13mmtäyttökaulanalareunanalapuolella.
Säiliöönjäävätyhjätilasalliibensiinin
laajenemisen.
Bensiiniäkäsitellessäeisaatupakoidajatulee
pysytelläkaukanaavotulestataipaikoista,
joissakipinävoisytyttääbensiinihuurut.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokatuleepitääpoissalasten
ulottuvilta.
Äläostabensiiniäenempääkuin30päivän
tarpeeseen.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahanpois
ajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvonsisällä
taikuorma-autontaiperävaununlavalla,
silläsisämatottaimuovisetlavanpäällysteet
saattavateristääastianjahidastaastaattisen
sähkönpurkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan,
mikälitämäonkäytännössämahdollista.
Josseeiolemahdollista,tällainenlaitetulee
tankatakannettavastaastiastakuormaautontai
perävaununlavallamieluumminkuinbensiinin
jakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pistooliatulee
pitääpolttoainesäiliönreunaataiastianaukkoa
vastenkokotankkaamisenajan.
Stabilointi/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi/lisäaineenkäyttäminen:
Stabilointi-/lisäainepitääbensiinintuoreena
korkeintaan90päivänvarastoinninajan.Jos
varastointiaikaonpitempi,polttoainesäiliöon
tyhjennettävä.
Stabilointi/lisäainepuhdistaamoottoriaytön
aikana.
Stabilointi/lisäaineestääliimamaisenhartsin
kerääntymisenpolttoainejärjestelmään,mikä
vaikeuttaakäynnistämistä.
Tärkeää:Metanoliataietanoliasisältäviä
lisäaineitaeisaakäyttää.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenbensiiniin.
Stabilointiainettatuleekäyttääaina,jottei
polttoainejärjestelmäänkerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
1.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,ettäkaikki
liikkuvatosatovatpysähtyneet,ennenkuinpoistut
käyttäjänpaikalta.
2.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristöjairrota
korkki.
3.Lisäälyijytöntämatalaoktaanistabensiiniäsäiliöön,
kunnespintaon6–13mmtäyttökaulanalareunan
alapuolella.Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.
Huomaa:Säiliöönjäätilasalliibensiinin
laajenemisen.
4.Asennapolttoainesäiliönkorkkihuolellisesti
paikalleen.
5.Läikkynytbensiinituleepyyhkiäpois.
Moottorinöljymääräntarkistus
Huoltoväli:Ainaennenyttöätaipäivittäin
Tarkistaennenmoottorinkäynnistämistäjayttämistä
moottorinkampikammionöljytaso.Katsoohjeet
kohdastaMoottorinöljymääräntarkistus.
Istuimensäätö
Istuinsiirtyyeteen-jataaksepäin.Säädäistuinsiten,että
pystytohjaamaanajoneuvoaparhaitenjaasentosion
mahdollisimmanmukava.
1.Nostaistuinjalöysääsäätönuppeja(Kuva7).
12
Kuva7
1.Säätönupit
2.Siiristuinhaluamallesikohdallejakiristänupit.
Ajovalojenkäyttö
Ajovalotkytketäänpäällejapoiskojetaulussaolevalla
kytkimellä(Kuva5).Valotpalavatvain,kunmoottori
käyjakytkinonkytketty.
Teräkytkimen(voimanulos-
otto)käyttö
Teräkytkin(voimanulosotto)kytkeejakatkaisee
sähkötoimisenkytkimenvirran.
Voimanulosoton(PTO)kytkeminen
1.Pysäytäajoneuvonostamallajalkaajopolkimelta.
2.Vedäteräkytkimen(voimanulosotto)nuppi
Päällä-asentoon(
Kuva8).
Kuva8
1.Päälläkytketty2.Poisvapautettu
Teräkytkimen(voimanulosotto)
vapauttaminen
1.Pysäytäajoneuvonostamallajalkaajopolkimelta.
2.Siirteräkytkin(voimanulosotto)Pois-asentoon
(
Kuva8).
Leikkuukorkeudensäätö
Leikkuukorkeudensäätövivullanostetaanjalasketaan
leikkuukoneistohalutulleleikkuukorkeudelle.
Leikkuukorkeusvoidaansäätääkuudelleerikorkeudelle
38–102mm.
1.Pysäköikonetasaisellealustalle.
2.Vapautateräkytkin(voimanulosotto).
3.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,ettäkaikki
liikkuvatosatovatpysähtyneet,ennenkuinpoistut
käyttäjänpaikalta.
4.Vedäleikkuukorkeudensäätövipuajasiirräse
haluamaasiasentoon(
Kuva9).
G017604
1
2
3
4
5
6
Kuva9
1.38mm4.76mm
2.51mm5.89mm
3.64mm6.102mm
Nurmisuojapyöriensäätö
Leikkurinnurmisuojapyörätohjaavatleikkuria
epätasaisessamaastossa.Neasennetaanhalutulle
leikkuukorkeudelleseuraavasti:
13
JosleikkuukorkeusasetuksenaonAtaiB,asenna
johtopyörätpyöränkiinnikkeenylimpäänaukkoon.
JosleikkuukorkeusasetuksenaonC–F,asenna
johtopyörätpyöränkiinnikkeenalimpaanaukkoon.
Moottorinkäynnistys
1.Siirteräkytkin(voimanulosotto)Pois-asentoon
(Kuva10).
2.SiirkaasuvipuHidas-asentoon(Kuva10).
G018128
1
2
3
Kuva10
1.Nopea3.Kaasuvipu
2.Hidas
3.Vedärikastinvipuulos(Kuva4).
Huomaa:Josmoottorionollutkäynnissäjaon
vielälämmin,tämävaiheeiolevälttämätön.
4.Käännävirtaavaintamyötäpäiväänjapidäsitä
Käynnistysasennossa(Kuva11).Kunmoottori
käynnistyy,vapautaavain.
Kuva11
1.Käynnistys3.Pois
2.Käytössä
Tärkeää:Josmoottorieikäynnisty
30sekunninjatkuvankäynnistysyrityksen
jälkeen,käännävirta-avainPois-asentoon
jaannakäynnistysmoottorinjäähtyä.Katso
Vianetsintä.
5.Kunmoottorikäynnistyy,siirkaasuvipuhitaasti
Nopea-asentoonjatyönnärikastinvipusisään
(
Kuva10).Josmoottorisammuutaiyskii,siir
kaasuviputakaisinHidas-asentoon,vedärikastinvipu
ulosmuutamaksisekunniksijasiirsittenkaasuvipu
Nopea-asentoon.Toistatarvittaessa.
Moottorinsammutus
1.SiirkaasuvipuNopea-asentoon(Kuva10).
2.Käännävirta-avainPois-asentoon,odota,ettäkaikki
liikkuvatosatpysähtyvät,jairrotaavainennenkuin
poistutyttäjänpaikalta.(Kuva11).
Turvajärjestelmänkäyttö
Huoltoväli:Ainaennenyttöätaipäivittäin
VAROITUS
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
ajoneuvosaattaatoimiaodottamattomallatavalla
jaaiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenajoneuvonkäyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottoriynnistyy
vain,kun:
Jalkaeioleajopolkimella.
Teräkytkin(voimanulosotto)onVapautettu-
asennossa.
Turvajärjestelmäpysäyttäämoottorin,jos:
Käyttäjänouseeistuimelta,kunajopoljinta
painetaan.
Käyttäjänouseeistuimelta,kunteräkytkin
(voimanulosotto)onKytketty-asennossa.
Turvajärjestelmäntarkoituksenaonvapauttaa
teräkytkin(voimanulosotto),josvaihteistovaihdetaan
peruutukselle,kunteräkytkin(voimanulosotto)on
Kytketty-asennossa.
KeyChoice-kytkimenasettaminen
peruutuskäyttöön
Ruohonleikkurinturvajärjestelmäestäävoimanulosoton
toiminnanperuutettaessa.Josajokytkinsiirretään
peruutukselleteräkytkimen(voimanulosoton)ollessa
14
kytkettynä(elileikkuuterientaimuidenlisälaitteiden
ollessakäytössä),voimanulosottovapautetaan.Älä
leikkaaruohoaperuuttaen,elleiseoleehdottoman
välttämätöntä.
Josteräkytkintä(voimanulosottoa)joudutaan
käyttämäänperuutettaessa,turvajärjestelmävoidaan
kytkeäpoispäältäyttämälläistuimenkiinnikkeen
lähelläolevaaKeyChoice-kytkintä(
Kuva12).
1
G006903
Kuva12
1.KeyChoice-kytkin
HENGENVAARA
Voitvahingossaperuuttaalapsentaimuun
sivullisenpäälleleikkuuterientaimuun
lisälaitteenollessakäynnissäjaaiheuttaavakavan
loukkaantumisentaikuoleman.
Äläleikkaaruohoaperuuttaen,elleiseole
ehdottomanvälttämätöntä.
ÄläkäytäKeyChoice-avainta,elleiseole
ehdottomanvälttämätöntä.
Katsoperuuttaessasiainataaksejaalas.
KäytäKeyChoice-kytkintävain,josoletvarma
siitä,etteilapsiataimuitasivullisiatule
leikattavallealueelle.
Oleerityisentarkkaavainenturvajärjestelmän
poiskytkemisenjälkeen,koskamoottorinääni
saattaaestäähuomaamastalapsentaimuun
sivullisentuloaleikattavallealueelle.
Irrotaainavirta-jaKeyChoice-avainjalaitane
turvalliseenpaikkaanlastentailuvattomien
käyttäjienulottumattomiin,kunajoneuvo
jätetäänilmanvalvontaa.
1.Kytketeräkytkin(voimanulosotto).
2.TyönnäKeyChoice-avainkytkimeen(
Kuva12).
3.KäännäKeyChoice-avainta.
Huomaa:Etukojetaulunpunainenmerkkivalo
(Kuva5)syttyy.Tämäilmoittaa,ettäturvajärjestelmä
onkytkettypoispäältä.
4.Vaihdaperuutuksellejateetehtäloppuun.
5.Kytketurvakytkinvapauttamallateräkytkin
(voimanulosotto).
6.IrrotaKeyChoice-avainjasäilytäsitäturvallisessa
paikassalastenulottumattomissa.
Turvajärjestelmäntestaus
VAROITUS
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
ajoneuvosaattaatoimiaodottamattomallatavalla
jaaiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenajoneuvonkäyttämistä.
Vaihdakytkimetkahdenvuodenvälein
riippumattasiitä,toimivatkonekunnollavai
eivät.
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
ajoneuvonkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.Kunistuudutyttäjän
istuimelle,teeseuraavattarkistukset:
1.Siirteräkytkin(voimanulosotto)
Kytketty-asentoonjakäännävirta-avain
Käynnistys-asentoon.Moottorieisaaynnistyä.
2.Siirteräkytkin(voimanulosotto)
Vapautettu-asentoon,poistajalkaajopolkimeltaja
käynnistämoottori.Kunmoottorionkäynnissä,
siirteräkytkin(voimanulosotto)Kytketty-asentoon
jasiirajopoljinperuutukselle,jollointeräkytkimen
(voimanulosoton)pitäisivapautua.
3.Siirteräkytkin(voimanulosotto)
Vapautettu-asentoon,painaajopoljintajalalla
jakäynnistämoottori.Moottorineitulekäynnistyä.
4.Siirteräkytkin(voimanulosotto)
Vapautettu-asentoon,nostajalkaajopolkimelta.
Käynnistämoottori,siirräteräkytkin
(voimanulosotto)Kytketty-asentoon,käännä
KeyChoice-avaintajavapautase.Peruutuskäytön
merkkivalonpitäisisyttyä.
5.Siirteräkytkin(voimanulosotto)
Vapautettu-asentoon.Peruutuskäytönmerkkivalon
pitäisisammua.
Ajoneuvontyöntäminen
Tärkeää:Työnnäajoneuvoaainakäsin.Älähinaa
traktoria,sillätämävoivaurioittaavaihteistoa.
15
Ajoneuvontyöntäminen
1.Vapautateräkytkin(voimanulosotto).
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,ettäkaikki
liikkuvatosatovatpysähtyneet,ennenkuinpoistut
käyttäjänpaikalta.
3.VedävedonohjausulosTyöntö-asentoon.
Huomaa:Tämäkytkeevetojärjestelmänpois
päältäjaantaapyörienpyöriävapaasti(
Kuva13).
Kuva13
1.Käyttö-asento2.Työntö-asento
Ajoneuvonkäyttö
Kytkevetojärjestelmäpäälletyöntämällävedonohjaus
Käyttö-asentoon(Kuva13).
Huomaa:Ajoneuvoynnistyyvain,kunvedonohjaus
onKäyttö-asennossa.
Ajamineneteenjataakse
Kaasuvivullasäädetäänmoottorinnopeutta
kierroksinaminuutissa(KIERR./MIN).Siirrä
kaasuvipuNopea-asentoon,jolloinsuorituskykyon
parhaimmillaan.
Ajamineneteenjataakse:
Asetajalkaajopolkimelle.Kunhaluatliikkuaeteenpäin,
painahitaastipolkimenyläosaa.Kunhaluatliikkua
taaksepäin,painahitaastipolkimenalaosaa(Kuva14).
Huomaa:Mitäenemmänpoljintapainetaan,sitä
nopeamminajoneuvoliikkuukyseiseensuuntaan.
Kuva14
1.Eteenpäin2.Taaksepäin
Huomaa:Kunhaluathidastaanopeutta,vapauta
ajopoljinta.
Huomaa:Tässäajoneuvossaonautomaattinen
jarrujärjestelmä,jokakytkeytyypäälleaina,kunjalka
poistetaanajopolkimelta.
Huomaa:Joshaluatperuuttaaterien(voimanulosoton)
ollessakytkettyinä,vapautaperuutuskäytönturvakytkin
istuimenedessäalhaallaolevanKeyChoice-kytkimen
avulla.
Ajoneuvonpysäytys
1.Vapautaajopoljin.
2.Vapautateräkytkin(voimanulosotto).
3.Sammutamoottorikääntämällävirta-avain
Pois-asentoon.
4.Irrotavirta-avainkytkimestä.
VAROITUS
Lapsetjasivullisetvoivatloukkaantua,joshe
siirtävättaiyrittävätkäyttääkonettasenollessa
ilmanvalvontaa.
Muistairrottaavirta-avainjaKeyChoice-avain
aina,kunjätätajoneuvonilmanvalvontaa,vaikka
kyseolisivainmuutamastaminuutista.
16
Ruohonheittäminensivulle
HENGENVAARA
Elleisuuntainta,poistolevyätairuohonkerääjää
oleasennettu,käyttäjätaisivullisetvoivatjoutua
kosketuksiinterienkanssataiheitäkohtivoi
sinkoutualeikkuujätettä.Teräkosketustaiulos
sinkoutuvajätevoiaiheuttaaloukkaantumisentai
kuoleman.
Äläkoskaanirrotasuuntaintaleikkurista,sillä
seohjaamateriaalinnurmeakohti.Jossuuntain
vaurioituu,vaihdaseheti.
Äläkoskaanpanekäsiätaijalkojaleikkurinalle.
Vapautateräkytkin(voimanulosotto)jakäännä
virta-avainPois-asentoon(”Stop”)ainaennen
poistoalueentaileikkuuterienpuhdistamista.
Irrotamyösavainjasytytystulpanjohto.
Leikkurissaonkääntyväsuuntain,jokalevittää
leikkuujätteensivullejaalasnurmeenpäin.
Käyttövihjeitä
Käytämoottoriasuurimmallanopeudella,jotta
suorituskykyolisiparhaimmillaan.Ilmaontarpeen,
jottaruohosaataisiinleikattuahuolellisesti.Älä
siissäädäleikkuukorkeuttaliianalasäläkäanna
leikkaamattomanruohonympäröidäleikkuria
kokonaan.Huolehdi,ettäleikkurintoinensivuon
leikatunnurmenpäällä,jolloinleikkuriinpääsee
ilmaa.
Varmista,ettäleikkurieileikkaanurmenmahdollisia
epätasaisiakohtiapaljaaksi,jättämälläruohohieman
tavallistapidemmäksi.Josleikattavanruohonpituus
onyli15cm,varmistahyvälopputulosleikkaamalla
sekaksikertaa.
Ruohonkorrenpituudestakannattaaleikatavain
noin1/3.Suuremmanmääränleikkaamista
eisuositella,paitsijosruohoonharvaataion
myöhäinensyksy,jolloinruohokasvaahitaammin.
Vaihteleleikkuusuuntaa,jottaruohopysyypystyssä.
Tämähelpottaamyösleikkuujätteenlevittämistä,
jokapuolestaanedistäämaatumistajalannoitusta.
Ruohokasvaaerinopeudellaerivuodenaikoina.
Koskaleikkuukorkeusonhyväpitääsamana,
leikkaaruohouseamminalkukeväällä.Vähennä
leikkuukertojakeskikesällä,jolloinruohonkasvu
hidastuu.
Leikkuujäljenlaatuavoiparantaakäyttämällä
alhaisempaaajonopeutta.Tavallisellanurmella
saavutetaanparastulosyttämällämoottoria
täydelläkaasullajasäätelemälläajonopeutta.
Sopivaajonopeusruohonleikkauksenaikanaon
3,2–5,6km/h.
Josruohoontavallistapitempäätaihyvin
kosteaa,leikkaaruohoensintavallista
korkeammallaleikkuukorkeudellajasitten
tavallisellaleikkuukorkeudella.
Josjoudutpysäyttämäänajoneuvonkeskenleikkuun,
nurmikollesaattaajäädäkasaleikkuujätettä.Jotta
näineivisi,noudataseuraaviaohjeita:
Kytketeräjasiirryjoleikatullealueelle.
Jottaleikkuujätteetlevittyisivättasaisesti,nosta
leikkurinleikkuukorkeusasetustayksitaikaksi
pykälääsamalla,kunajateteenpäinteränollessa
käynnissä.
Poistaleikkuujätejalikaleikkurinalapuolelta
pesuaukonkauttajokaisenytönjälkeen.Jos
leikkurinsisällekertyyruohoa,leikkuujäljestätulee
ennenpitkääepätyydyttävä.
Pidäteräterävänäkokoleikkuukaudenajan.
Teräteräleikkaaruohonpuhtaastirepimättä
ruohonkorsia.Repeytymienvuoksiruohonreunat
muuttuvatruskeiksi,mikäheikentääkasvuaja
altistaakasvisairauksille.Tarkistaleikkuuterien
terävyys30päivänväleinjaviilaamahdollisetlovet
pois.
17
Kunnossapito
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritelläännormaalistayttöasennostakäsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
Huoltotoimenpide
8ensimmäisenkäyttötunnin
jälkeen
Vaihdamoottoriöljy.
Ainaennenkäyttöätai
päivittäin
Tarkistamoottoriöljynmäärä.
Tarkistaturvajärjestelmä.
Tarkistaakkunesteenmäärä.
Huollaterät.
Peseleikkurinalapuoli.
25käyttötunninvälein
Rasvaajavoiteleajoneuvo.Useammin,josolosuhteetovatlikaisetjapölyiset.
Tarkistarengaspaineet.
100käyttötunninvälein
Vaihdamoottoriöljy
Huollailmanpuhdistimensuodatinelementti(useamminpölyisissäjalikaisissa
olosuhteissa).
Tarkistasytytystulpat.
Vaihdapolttoainesuodatin.
Puhdistajäähdytysjärjestelmä.
200käyttötunninvälein
Vaihdaöljynsuodatin.
Vaihdailmanpuhdistimensuodatinelementti(useamminpölyisissäjalikaisissa
olosuhteissa).
Ennenvarastointia
Teekaikkiyllämainituthuoltotoimenpiteet.
Maalaakuluneetpinnat.
Tarkistarengaspaineet.
Tarkistaturvajärjestelmä.
Tarkistajarrut.
Tarkistasytytystulppa.
Tarkistaakkunesteenmäärä.
Lataaakkujairrotakaapelit.
Tarkasta,ettähihnoissaeiolekulumiataimurtumia.
Tärkeää:Lisäähuoltotoimenpiteitäonmoottorinkäyttöohjeessa.
VAROITUS
Josjätätavaimenvirtalukkoon,jokusaattaavahingossakäynnistäämoottorinjavahingoittaavakavasti
sinuataimuitalähelläolijoita.
Irrotaavainvirtalukostajairrotasytytystulpanjohtoennenhuoltotoimenpiteitä.Työnnäjohtosivuun,jotta
seeipääsevahingossakoskettamaansytytystulppaa.
18
Voitelu
Ajoneuvonrasvausjavoitelu
Huoltoväli:25käyttötunninvälein—Rasvaajavoitele
ajoneuvo.Useammin,josolosuhteet
ovatlikaisetjapölyiset.
Ajoneuvonrasvausohjeet
1.Vapautateräkytkin(voimanulosotto).
2.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,ettäkaikki
liikkuvatosatovatpysähtyneet,ennenkuinpoistut
käyttäjänpaikalta.
3.Puhdistarasvanipatrievulla.
Huomaa:Raaputarasvanippoihinmahdollisesti
roiskunutmaalipois.
4.Liitävoitelupistoolinippaanjapumppaanippaan
rasvaa.
5.Pyyhipoisliikarasva.
Rasvanlisäyskohdat
Voiteleetupyöriä,ohjauskarojajaetuakselitappia,kunnes
rasvaaalkaatihkuauloslaakereista(Kuva15).
Kuva15
1.Voiteletästä
Moottorinhuolto
Moottoriöljynhuolto
Öljylaatu:puhdistavaöljy(API-huoltoluokitusSF,SG,
SH,SJtaikorkeampi).
Kampikammiontilavuus:1,5litraa,kunsuodatintaei
vaihdeta;1,7litraa,kunsuodatinvaihdetaan.
Viskositeetti:katsoallaolevataulukko.
SAEV iscosityGrades
SAE40
SAE30
SAE10W 30/ SAE10W 30
-2002032406080100
-30-20-10010203040
°F
°C
STARTING TEMPERA TURERANGE ANTICIPATEDBEFORENEXT OIL CHANGE
SAE5W 20
G010686
Kuva16
Moottorinöljymääräntarkistus
1.Pysäköiajoneuvotasaisellealustalle.
2.Vapautateräkytkin(voimanulosotto).
3.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,ettäkaikki
liikkuvatosatovatpysähtyneet,ennenkuinpoistut
käyttäjänpaikalta.
4.Avaakonepelti.
5.Puhdistamittatikkuaympäröiväalue(
Kuva17),
jottatäyttöaukkooneipääselikaa,jokavahingoittaa
moottoria.
19
Kuva17
1.Polttoainesäiliönkorkki3.Ilmanpuhdistin
2.Mittatikku/täyttöaukko
6.Kiermittatikkuirtijapyyhisenpääpuhtaaksi.
7.Asetaöljynmittatikkutäyttöaukkoonmuttaälä
ruuvaasitäkiinni.
8.Irrotamittatikkutaasjakatsosenpäätä.Josöljypinta
onmatalalla,kaadatäyttöaukkoonhitaastijuurisen
verranöljyä,ettäpintanouseemittatikunFull-merkin
tasalle.
Tärkeää:Älälisääkampikammioonliikaa
öljyäjakäytämoottoria.Sesaattaaaiheuttaa
moottorivaurion.
Öljynvaihto
Huoltoväli:8ensimmäisenkäyttötunninjälkeen
100yttötunninvälein
1.Käynnistämoottorijaannasenydäviisiminuuttia.
Huomaa:Tämälämmittääöljynniin,ettäse
juokseeparemmin.
2.Pysäköiajoneuvositen,ettävasensivuonhieman
oikeaaalempana,jottakaikkiöljyvaluupois.
3.Vapautateräkytkin(voimanulosotto).
4.Sammutamoottori,irrotaavainjaodota,ettäkaikki
liikkuvatosatovatpysähtyneet,ennenkuinpoistut
käyttäjänpaikalta.
5.Avaakonepelti.
6.Asetatyhjennysastiaöljyntyhjennystulpanalle,
asetapoistoputkityhjennystulppaanjaavaa
tyhjennystulppakääntämälläsenpäässäolevaa
mutteriavastapäivään(
Kuva18).
Kuva18
1.Öljynpoistoputki2.Öljyntyhjennystulppa
7.Kunöljyonvalunutkokonaantyhjennysastiaan,
kiristäöljyntyhjennystulpanpäässäolevamutteri
kääntämälläsitämyötäpäivään,kunnesseontiukalla.
Huomaa:Toimitaytettyöljyvaltuutetun
jälleenkäsittelylaitoksenvitettäväksi.
8.Irrotapoistoputkiöljyntyhjennystulpasta.
9.Vaihdaöljynsuodatin.KatsoÖljynsuodattimen
vaihto.
10.Kaadahitaastinoin80%määritetystäöljymäärästä
täyttöaukkoon(
Kuva17).Tarkistaöljymäärä;katso
kohtaMoottorinöljymääräntarkistus.
Öljynsuodattimenvaihto
Huoltoväli:200yttötunninvälein
Huomaa:Vaihdaöljynsuodatinuseammin,jos
käyttöolosuhteetovaterittäinpölyisettaihiekkaiset.
1.Tyhjennäöljymoottorista.KatsoMoottoriöljyn
tyhjennysjavaihto.
2.Irrotavanhasuodatinjapyyhisuodattimenistukan
tiivisteenpintapuhtaaksi(
Kuva19).
20
/