Efco BC 400 S Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

LV
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE
LT
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
EST
KASUTUSJUHEND
DS 4000 S - DS 4000 T - BC 400 S - BC 400 T
(44 cm
3
)
1
2
1 2 3
4
(T)(S)
14
12
13
20B
19
17
16
21
18
22
15
7
5
6
10
8
11
9
20A 21
13
15
12
14
18
22
17
16
19
A
D
C
B
3
C
B
A
L
F
R
C
E
D
A
L
H
G
P
N
P
M
H
L
D
N
F
6
5
4
9
8
7
D
F
C
A
B
E
B
C
D
C
10 11
Ø 3 mm
12
14
15
D
H L
L
B
A
E
C
A
CLOSE
B
OPEN
17 18
16
13
D
L
B
A
E
C
H
L
15A
Ø 3 mm
25
Ø ? lo - Ø line
2,4 mm (0.09 in.)
2,7 mm (0,11 in.)
3,0 mm (0,12 in.)
(0.14 in.)
Ø testina -
Ø head
130 mm
=
=
=
=
1
2
3
4
19
22 23
3
4
6
7
14
BPMR8Y
8
B
A
T
L
H
20
21
B
A
T
L
H
0,5 mm
1
2
11
10
13
9 12
24
5
Latviski 9
Eesti keel 29
Lietuvių k. 49
9
LV
INSTRUKCIJAS TULKOJUMS NO
ORIĢINĀLVALODAS
Cienījamajiem klientiem
Paldies par to, ka izvēlējāties Emak izstrādājumu.
Mūsu izplatītāju un pilnvaroto servisa centru
tīkls ir jūsu pilnīgā rīcībā, ja jums radīsies
nepieciešamība pēc to palīdzības.
IEVADS
Lai nodrošinātu pareizu mašīnas darbību un
novērstu nelaimes gadījumus, nesāciet darbu,
kamēr neesat uzmanīgi izlasījis šo rokasgrāmatu.
Šajās lietošanas pamācībās ir sniegti skaidrojumi
par dažādu sastāvdaļu darbību, kā arī norādījumi
nepieciešamajām pārbaudēm un tehniskajai
apkopei.
IEVĒROJIET: Šajās lietošanas pamācībās
sniegtie apraksti un attēli nav stingri saistoši.
Kompānija patur tiesības veikt nepieciešamas
izmaiņas, neuzņemoties par pienākumu laiku
pa laikam atjaunināt šīs lietošanas pamācības.
Papildus lietošanas norādījumiem šajā
rokasgrāmatā ir arī ietverta informācija, kurai
jāpievērš īpaša uzmanība. Šī informācija ir
atzīmēta ar zemāk aprakstītajiem simboliem:
UZMANĪBU: pastāv nelaimes gadījuma, traumas,
tai skaitā nāvējošas, vai mantas bojājuma risks.
PIESARDZĪBU: pastāv iekārtas vai tās atsevišķu
sastāvdaļu bojājuma risks.
UZMANĪBU
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
ŠĪS MAŠĪNAS NORMĀLOS EKSPLUATĀCIJAS
APSTĀKĻOS OPERATORA INDIVIDUĀLS DIENAS
TROKŠŅA IEDARBĪBAS LĪMENIS VAR BŪT
VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
SATURS
1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI (satur
mašīnas drošas lietošanas
noteikumus)
9
2. DROŠĪBAS SIMBOLU UN
BRĪDINĀJUMU PASKAIDROJUMI
(satur informāciju par mašīnas
identificēšanu un simbolu nozīmi)
11
3. GALVENĀS SASTĀVDAĻAS (satur
informāciju par mašīnas galveno
sastāvdaļu izvietojumu)
11
4. MONTĀŽA (satur informāciju par
iepakojuma noņemšanu un atsevišķu
detaļu montāžas pabeigšanu)
11
5. IEDARBINĀŠANA 13
6. DZINĒJA APSTĀDINĀŠANA 15
7. MAŠĪNAS IZMANTOŠANA 15
8. PĀRVIETOŠANA 19
9. TEHNISKĀ APKOPE (satur visu
informāciju, kas nepieciešama
mašīnas efektivitātes uzturēšanai)
19
10. UZGLABĀŠANA 22
11. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
(satur ieteikumus par mašīnas
izmantošanu, ievērojot vides
aizsardzības noteikumus)
23
12. TEHNISKIE DATI (nodaļā ir apkopoti
mašīnas galvenie raksturojumi)
24
13. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 27
14. GARANTIJAS SERTIFIKĀTS (satur
garantijas noteikumu apkopojumu)
27
15. PROBLĒMU NOVĒRŠANAS
VADLĪNIJAS (palīdz jums ātri atrisināt
dažādas problēmas, kas var rasties
lietošanas laikā)
28
1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI
UZMANĪBU
- Ja mašīnu izmanto pareizi, tā ir ātrs, ērts un
efektīvs darba instruments; bet ja ar to
rīkojas nepareizi vai neievērojot attiecīgus
piesardzības pasākumus, tā var kļūt par
bīstamu ierīci. Lai jūsu darbs vienmēr būtu
patīkams un drošs, rūpīgi ievērojiet
drošības noteikumus, kas sniegti turpmāk
šajās lietošanas pamācībās.
- Pakļaušana vibrācijas iedarbībai, kas rodas
ilgstoši strādājot ar iekšdedzes dzinēja
darbināmām mašīnām, var izraisīt
asinsvadu vai nervu bojājumus pirkstos,
rokās un locītavās cilvēkiem, kam ir tieksme
uz asinsrites traucējumiem un anormāliem
satūkumiem. Ilgstošs darbs aukstā laikā ir
ticis saistīts ar asinsvadu bojājumiem citādi
veseliem cilvēkiem. Ja rodas tādi simptomi
kā nejutība, sāpes, spēka zudums, izmaiņas
ādas krāsā vai tekstūrā, sajūtu zudums
pirkstos, rokās vai locītavās, pārtrauciet
mašīnas izmantošanu un vērsieties pēc
medicīniskās palīdzības.
- Jūsu ierīces iedarbināšanas sistēma rada
elektromagnētisko lauku, kuram ir ļoti
10
LV
zema intensitāte. Šis lauks var traucēt dažu
sirdsdarbības stimulatoru darbību. Lai
samazinātu smagu vai nāvējošu
negadījumu risku, personām, kas lieto
sirdsdarbības stimulatorus, ir jākonsultējas
ar savu ārstu un sirdsdarbības stimulatora
ražotāju pirms šīs ierīces lietošanas.
UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var
ierobežot mašīnas lietošanas iespējas.
1 - Pirms mašīnas lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar
tās ekspluatācijas noteikumiem. Operatoram,
kas ierīci lieto pirmo reizi, pirms lietošanas ir
jāpraktizējas.
2 - Mašīnu drīkst lietot tikai pieaugušie, kas ir
labā ziskajā stāvoklī un, kas ir iepazinušies
ar lietošanas noteikumiem.
3 - Nelietojiet krūmgriezi, ja esat noguruši,
lietojuši alkoholu, narkotikas vai zāles.
4 - Lietojiet speciālo apģērbu un drošības
aprīkojumu, tas ir, zābakus, bieza auduma
bikses, cimdus, aizsargbrilles, austiņas un
speciālo aizsargķiveri. Lietojiet piegulošu, bet
ērtu apģērbu.
5 - Neļaujiet pusaudžiem lietot krūmgriezi.
6 - Neļaujiet citām personām atrasties 15 metru
rādiusā ierīces lietošanas laikā.
7 - Pirms lietojat krūmgriezi, pārliecinieties,
ka diska nostiprināšanas bultskrūve ir labi
nostiepta.
8 - Krūmgriezim jābūt aprīkotam ar griešanas
instrumentiem, ko ieteicis ražotājs (Skat.24.
lpp.).
9 - Nelietojiet krūmgriezi bez diska vai galviņas
pārvalka.
10 - Pirms iedarbināt motoru, pārliecinieties, ka
disks brīvi griežas un nav saskarē ar citiem
priekšmetiem.
11 - Lietošanas laikā bieži pārbaudiet disku,
apstādinot motoru. Nomainiet disku, ja
parādās plaisas vai lūzumi.
12 - Lietojiet mašīnu tikai labi vēdināmās
vietās, nelietojiet to sprādzienbīstamā vai
ugunsbīstamā atmosfērā vai slēgtās telpās.
13 - Neveiciet tehnisko apkopi un nepieskarieties
diskam, kad motors darbojas.
14 - Mašīnas jūgvārpstai drīkst pievienot tikai
ražotāja piegādātos piederumus.
15 - Nestrādājiet ar bojātu, slikti salabotu, slikti
samontētu vai patvaļīgi modicētu mašīnu.
Nenoņemiet, nebojājiet vai nepadariet
nederīgu nevienu drošības mehānismu.
Lietojiet tabulā norādītās griezējierīces.
16 - Glabājiet visas uzlīmes un brīdinājumus par
briesmām un drošību nevainojamā stāvoklī.
Bojājumu vai pasliktinājumu gadījumā, tie
savlaicīgi jānomaina (24. zim).
17 - Nelietojiet ierīci citiem nolūkiem nekā norādīts
lietošanas pamācībā (Sk. 15.lpp.).
18 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr
dzinējs ir ieslēgts.
19 - Nedarbiniet motoru, pirms neesat pievienojuši
rokturi.
20 - Ik dienas pārbaudiet krūmgriezi, lai
pārliecinātos, ka drošības un pārējās deta∫as
darbojas nevainojami.
21 - Nekādā gadījumā paši neveiciet darbības vai
labojumus, kas neatbilst ikdienas apkopei.
Griezieties pēc palīdzības tikai pie pilnvarota
personāla.
22 - Gadījumā, kad jāatbrīvojas no mašīnas,
neizmetiet to vidē, bet iesniedziet kompānijas
pārstāvim, kas nodrošinās pareizu ierīces
utilizāciju.
23 - Nododiet vai aizdodiet krūmgriezi tikai
pieredzējušiem cilvēkiem, kuri zina, kā ierīce
darbojas un prot to pareizi lietot. Kopā ar
mašīnu nododiet arī lietošanas rokasgrāmatu,
kura jāizlasa pirms darba uzsākšanas.
24 - Neskaidrību vai citu problēmu gadījuma,
griezieties vienmēr pie ierīces pārdevēja.
25 - Rūpīgi glabājiet šo lietošanas pamācību un
izlasiet to ikreiz, pirms lietojat ierīci.
26 - Neaizmirstiet, ka mašīnas īpašnieks vai
operators ir atbildīgs par negadījumiem vai
bīstamām situācijām, kurām tiek pakļautas
trešās personas vai to manta.
UZMANĪBU
- Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, ja tās
drošības iekārtas ir bojātas. Ierīces drošības
iekārtas jāpārbauda un jāapkopj saskaņā
ar šajā sadaļā sniegtajiem norādījumiem.
Ja ierīce neizturēja šīs pārbaudes, vērsieties
pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu re-
montu.
11
LV
- Jebkurš mašīnas lietošanas veids, kas nav
tiešā veidā norādīts šajā rokasgrāmatā,
tiek uzskatīts par neparedzētu un līdz ar to
pakļauj riskam cilvēkus un mantu.
SPECIĀLAIS AIZSARGAPĢĒRBS DROŠĪBAI
Strādājot ar krūmgriezi, vienmēr jāvelk
aizsargapģērbs, kas paredzēts drošībai.
Aizsargapģērba lietošana neizslēdz negadījuma
iespēju, bet novērš bojājuma sekas, ja tas notiek.
Lai izvēlētos atbilstošu aizsargapģērbu, prasiet
padomu savam ierīces pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst
būt par apgrūtinājumu. Velciet atbilstošu
aizsargapģērbu. Ideāli piemērota ir jaka un
kombinezons. Nevelciet drēbes, šalles, kaklasaites
vai dārglietas, kuras var sapīties zaros. Turiet garus
matus sasietus aizmugurē un aizsargājiet tos
(piemēram, ar šalli, bereti vai aizsarg˙iveri, u.c.).
Velciet speciālas kurpes vai zābakus, kuri
aprīkoti ar neslīdošām zolēm un apstrādāti ar
tēraudu.
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku!
Lietojiet aizsargierīces pret troksni, piemēram,
austiņas vai tapiņas. Nepieciešama maksimāla
uzmanība, lietojot aizsargierīces pret troksni, jo
bīstamo akustisko signālu (kliedzieni, trauksmes
signāli, utt.) uztvere ir ierobežota.
Velciet cimdus, kuri ļauj maksimāli absorbēt
vibrāciju.
2. DROŠĪBAS SIMBOLU UN BRĪDINĀJUMU
PASKAIDROJUMI (24. att.)
1 - Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet
lietošanas un tehniskās apkopes pamācību.
2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un
austiņas.
3 - Velciet speciālus apavus un cimdus, lietojot
metāla vai plastmasas diskus.
4 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
5 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m
attālumā no ierīces tās darbības laikā.
6 - BRĪDINĀJUMS! - Virsmas var būt karstas!
7 - Pievērsiet īpašu uzmanību tādam
fenomenam kā pretsitiens. Tas var būt
bīstams.
8 - Uzpludināšanas balons
9 - Mašīnas tips: KRŪMGRIEZIS
10 - Garantïtais akustiskās jaudas līmenis
11 - CE atbilstības marķējums.
12 - Sērijas numurs
13 - Ražošanas gads
14 - Maksimālais vārpstas ātrums, apgr./min.
3. GALVENĀS SASTĀVDAĻAS (1. att.)
1÷3 - Instrumentu komplekts
4 - Siksnas
5 - Pāris konusveida
6 - Aptinamais drošības pārvalks
7 - Neilona diegu disks/galviņa
8 - Degvielas tvertnes vāciņš
9 - Uzpludināšanas balons
10 - Karburatora stiprinājuma skrūves
11 - Izpūtēja atveres pārvalks
12 - Sveci
13 - Gaisa ltrs
14 - Startera rokturis
15 - Gaisa vārsta svira
16 - Akseleratora bloķētājs
17 - Stop poga
18 - Akseleratora svārsts
19 - Lenču turētājs
20 - Rokturis
21 - Pagarinātājs
22 - Poga half-droseles
4. MONTĀŽA
DROŠĪBAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA (4 zīm.)
Nostipriniet pārvalku (A) pārvades caurulei,
izmantojot skrūvem (B) pēc plāksnes (E)
novietošanas stāvoklī tādā stāvoklī, kas ļauj droši
strādāt.
IEVĒROJIET: lietojiet pārvalku (C) tikai kopā ar
neilona diegu galviņu. Pārvalku (C ) jāpiestiprina
pie pārvalka (A), izmantojot skrūvi (D).
NEILONA DIEGU GALVIŅAS UZSTĀDĪŠANA
(8 zīm.)
Ievietojiet lielāko atbalsta gredzenu savā vietā
(F). Ievietojiet galviņas nostiprināšanas tapiņu
(L) atbilstošajā atverē un ar rokām pieskrūvējiet
12
LV
galviņu (N) pulksteņrādītāja kustības virzienā.
DISKA UZSTĀDĪŠANA (9.zīm.).
Pulksteņrādītāja kustības virzienā atskrūvējiet
diska nostiprināšanas bultskrūvi (A); noņemiet
kausiņu (D) un mazāko atbalsta gredzenu (E).
Piestipriniet disku (R) uz lielākā atbalsta gredzena
(F), pārliecinoties, ka rotēšanas virziens ir pareizs.
Piestipriniet mazāko atbalsta gredzenu (E),
kausiņu (D), un pieskrūvējiet diska nostiprināšanas
bultskrūvi (A) pretēji pulksteņrādītāja kustības
virzienam. Ievietojiet asi aprīkojumā atbilstošajā
atverē (L), lai nostiprinātu disku un pievelciet
skrūves slēdzi (A) ar 2,5 kgm (25 Nm) piepūli.
UZMANĪBU – Manšete (sk. bultiņas C, 9.
att.) ir jānovieto diska montāžas atverē.
ROKTURA UZSTĀDĪŠANA (2 zīm.)
Piestipriniet rokturi uz pagarinātāja un nostipriniet
to ar skrūvēm (A). Roktura pozīciju var mainīt pēc
lietotāja izvēles.
UZMANĪBU - Fit rokturi (D, 2-3. zīm) starp
uzlīmju bultas (B, 2-3. zīm) un aizmugures
rokturi (C, 2. zīm).
AIZSARGIERĪCES UZSTĀDĪŠANA (7.zīm.)
Lietojot disku nevis neilona diegu galviņu ir
nepieciešams uzstādīt drošības aizsargierīci”. No-
stipriniet aizsargierīci (A) zem roktura savienojuma
(20B, 1 zīm) ar skrūvēm (B), pirms tam pārbaudot,
vai pati drošības aizsargierīce” atrodas krūmgrieža
kreisajā pusē.
VADĪBAS ROKTURU MONTĀŽA (5. att.)
- Palaidiet vaļīgāk skrūvi (G). Uzgrieznis (H) paliek
vadības rokturī (L).
- Uzmauciet vadības rokturi (L) (akseleratoram M
jābūt vērstam koniskā pāra virzienā) uz stūres
(N) tā, lai atveres (P) būtu izlīdzinātas.
- Ievietojiet skrūvi (G) un stingri pievelciet to.
STŪRES UZSTĀDĪŠANA (6. att.)
- Lai piestiprinātu rokturi, iespraudiet atsperi (B)
un paplāksni (C).
- Novietojiet stūri taisnā leņķī attiecībā pret
transmisijas cauruli.
- Tad pievelciet spaili ar skrūves (D) palīdzību.
UZMANĪBU: Pārliecinieties, ka visas
krūmgrieža detaļas ir labi savienotas un skrūves
cieši pieskrūvētas.
SAGATAVOŠANĀS DARBAM
LENCES (4S, Fig. 1)
Pareizi noregulētas lences ļauj krūmgriezim
atrasties līdzsvarā piemērotā augstumā no zemes
(10 zīm.).
- Lietojiet vienkāršu dubulta tipa lenci.
- Pievienojiet krūmgriezi lencēm, izmantojot
atsperes skavu (A, 10 zīm.).
- Novietojiet āķi (19, 1 zīm.), lai iegūtu vislabāko
krūmgrieìa lędzsvaru.
- Novietojiet skavu lai iegūtu pareizu krūmgrieža
augstumu.
PAREIZA JOSTAS UZLIKŠANA
Modeļiem DS 4000 T - BC 400 T
1. Lietojiet dubultveida jostu (4T, 1.zīm.).
2. Uzlieciet sprādzi (A, 12.zīm.) jostas apvidū un
nostipriniet to uz augšējās lences (B).
3. Nostipriniet sprādzi (C) krūšu apvidū.
4. Nostipriniet plecu lences ar divām sprādzēm (D,
13.zīm.). Ar šo jostu ir iespējams sadalīt ierīces
smagumu uz pleciem vai jostas apvidū, atkarībā
no lietotāja izvēles.
5. Noregulējiet lenci (E, 12.zīm.) krūšu apvidū.
6. Piekariniet krūmgriezi pie jostas ar atsperes
skavu (A, 10.zīm.).
7. Noregulējiet ierīces attālumu no zemes, savelkot
vai atbrīvojot lences (H-L, 14.zīm.). Pareizo
attālumu starp jostu un atsperes skavu var
izmērīt kā norādīts 10.zīm. Šādi noregulējot
attālumu, tiek pareizi noregulēts ierīces svars
un krūmgriezis atrodas līdzsvarā.
UZMANĪBU! - Gadījumā, ja lietojat koka
asmeņus (22-60-80 zobiņi), ir obligāti jālieto
dubulta josta ar ātru atpogāšanas mehānismu.
Apstiprinātie piederumi
Emak ierīces bāzes modelī var uzstādīt šādus
piederumus:
EP 100 Dārza šķēres (2)
(2) Nav piemērots lietošanai modeļos ar stūri
(DS 4000 T - BC 400 T).
13
LV
5. IEDARBINĀŠANA
DEGVIELA
UZMANĪBU: benzīns ir ārkārtīgi viegli
uzliesmojoša viela. Esiet ārkārtīgi uzmanīgi,
strādājot ar benzīnu vai ar degvielas
maisījumu. Nesmēķējiet un nepietuviniet
uguni vai liesmu degvielai vai mašīnai.
· Strādājot ar degvielu esiet uzmanīgi, lai
samazinātu ugunsgrēka un apdegumu
gūšanas risku. Tā ir ļoti viegli uzliesmojoša
viela.
· Sakratiet degvielu un ielejiet to degvielas
glabāšanai paredzētajā kannā.
· Samaisiet degvielu ārpus telpas, vietā, kurā nav
dzirksteļu vai liesmas avotu.
· Pirms degvielas uzpildes, nolieciet ierīci uz
zemes, izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist.
· Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu, lai
izlaistu spiedienu un izvairītos no degvielas
izliešanās.
· Pēc uzpildes cieši pieskrūvējiet degvielas
tvertnes vāciņu. Vibrācija var izraisīt vāciņa
izļodzīšanos un degvielas izliešanos.
· Noslaukiet izlijušos degvielu. Pirms dzinēja
iedarbināšanas pārvietojiet mašīnu 3 metrus
prom no degvielas uzpildes vietas.
· Nekādā gadījumā nededziniet izlijušos degvielu.
· Nesmēķējiet, kamēr strādājat ar degvielu vai,
kamēr mašīna darbojas.
· Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi vedināmā
vietā.
· Neglabājiet degvielu vietās ar sausām lapām,
salmiem, papīru utt.
· Glabājiet ierīci un degvielu vietās, kurās degvielas
iztvaikojumi nevar sasniegt dzirksteles vai liesmu,
ūdens sildīšanas boilerus, elektromotorus vai
slēdžus, krāsnis utt.
· Neatveriet degvielas tvertnes vāciņu, dzinējam
darbojoties.
· Nelietojiet degvielu ierīces tīrīšanai.
· Sekojiet tam, lai degvielas neizšļakstītos uz jūsu
drēbēm.
ALYVA
2%-50 : 1
1
5
10
15
20
25
BENZINAS
l
0,02 (20)
0,10 (100)
0,20 (200)
0,30 (300)
0,40 (400)
0,50 (500)
l
A
(cm
3
)
Šī ierīce tiek darbināta ar divtaktu dzinēju un
tās lietošanai ir jāsagatavo benzīna un divtaktu
dzinējiem paredzētās eļļas maisījums. Samaisiet
svinu nesaturošu benzīnu un divtaktu dzinējiem
paredzēto eļļu tīrā benzīna glabāšanai paredzētajā
kannā.
IETEICAMĀ DEGVIELA: ŠIS DZINĒJS IR PAREDZĒTS
DARBAM AR SVINU NESATUROŠU AUTOMOBIĻU
BENZĪNU, KURA OKTĀNSKAITLIS IR 89 ([R + M] /
2) VAI AUGSTĀKS.
Samaisiet divtaktu dzinējiem paredzēto eļļu
un benzīnu, sekojot uz iepakojuma esošajiem
norādījumiem.
Iesakām izmantot divtaktu dzinējiem paredzētās
eļļas Efco-Oleo-Mac 2% (1:50) maisījumu, jo tā
ir speciāli paredzēta visiem divtaktu dzinējiem ar
gaisa dzesēšanu.
Tabulā (A.att.) norādītās eļļas/benzīna proporcijas
attiecas tikai uz PROSINT 2 un EUROSINT 2 eļļu
vai uz ekvivalentu augstas kvalitātes motoreļļu
(kas atbilst JASO FD vai ISO L-EGD prasībām).
BRĪDINĀJUMS: NELIETOJIET
AUTOMOBIĻU MOTOREĻĻU VAI LAIVU
DIVTAKTU DZINĒJIEM PAREDZĒTO EĻĻU.
BRĪDINĀJUMS:
- Iegādājieties tikai tik daudz degvielas, cik
jums vajadzēs; nepērciet vairāk degvielas,
nekā jūs izlietosiet viena vai divu mēnešu
laikā;
- Glabājiet benzīnu hermētiski slēgtā kannā,
vēsā un sausā vietā.
BRĪDINĀJUMS - Maisījuma gatavošanai
nekādā gadījumā neizmantojiet degvielu ar
etanola saturu augstāku par 10%; drīkst
izmantot gazoholu (benzīna un etanola
maisījums) ar etanola saturu līdz 10% vai E10
degvielu.
14
LV
PIEZĪME - Sagatavojiet tikai lietošanai nepieciešamo
maisījumu, neatstājiet to tvertnē vai traukā ilgu
laiku. Iesakām izmantot degvielu stabilizatoru
Emak ADDITIX 2000, kods 001000972, kas ļauj
uzglabāt maisījumus ilgāk par 12 mēneši..
Alkilēts benzīns
BRĪDINĀJUMS - Alkilētam benzīnam jābūt
tādam pašam blīvumam kā parastajam
benzīnam. Šī iemesla dēļ motori, kas tika
iestatīti, izmantojot parasto benzīnu, var prasīt
savādāku skrūves H regulēšanu. Lai veiktu šo
operāciju, ir jāgriežas autorizētajā tehniskā
atbalsta centrā.
UZPILDĪŠANA
Pirms degvielas uzpildes sakratiet kannu ar
maisījumu.
IEDARBINĀŠANA
Pirms iedarbināt motoru, pārliecinieties,
ka disks brīvi griežas un nav saskarē ar citiem
priekšmetiem.
Kamēr dzinējs darbojas minimālo
apgriezienu režīmā, griezējierīcei jābūt
nekustīgai. Pretējā gadījumā sazinieties ar
Autorizēto Apkalpes Centru, lai veiktu
pārbaudi un atrisināt problēmu.
BRĪDINĀJUMS: Turiet krūmgriezi cieši
ar abām rokām. Stāviet krūmgrieža kreisajā
pusē. Nekad neturiet krūmgriezi sakrustotās
rokās. Arī kreiļiem jāievēro minētie
norādījumi.
Saglabājiet pareizu stāju pļaušanas laikā.
Vibrācijas iedarbība var izraisīt
veselības problēmas cilvēkiem ar asinsrites
traucējumiem vai nervu sistēmas slimībām.
Vērsieties pie ārsta, ja jums rodas tādi
simptomi kā tirpšana, jūtīguma
samazināšanās, spēka zudums vai pirkstu
krāsas izmaiņa. Šie simptomi parasti parādās
pirkstos, rokās un plaukstas locītavās.
Pirms iedarbināt motoru, pārbaudiet, vai
akseleratora svira darbojas nevainojami.
UZMANĪBU: ievērojiet drošības
noteikumus, kas attiecas uz darbu ar degvielu.
Pirms degvielas uzpildes vienmēr izslēdziet
dzinēju. Nekādā gadījumā neuzpildiet
degvielu, kamēr dzinējs darbojas vai ir karsts.
Pirms dzinēja iedarbināšanas pārvietojiet
ierīci vismaz uz 3 m attālumu no vietas, kurā
tika uzpildīta degviela. NESMĒĶĒT!
1. Notīriet zonu apkārt degvielas tvertnes
vāciņam, lai izvairītos no piesārņojumiem.
2. Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.
3. Uzmanīgi ielejiet degviela maisījumu tvertnē.
Uzmanieties no benzīna izšļakstīšanās.
4. Pirms degvielas tvertnes vāciņa
pieskrūvēšanas, notīriet to un pārbaudiet
blīvējumu.
5. Tad nekavējoties uzstādiet atpakaļ degvielas
tvertnes vāciņu, pievelkot to ar rokām.
Noslaukiet degvielu, ja tā izlējās.
UZMANĪBU: pārbaudiet, vai nav
degvielas noplūžu un novērsiet tās pirms
ierīces lietošanas. Nepieciešamības gadījumā
sazinieties ar izplatītāja klientu
apkalpošanas dienestu.
Pārpludināts dzinējs
- Izvēlieties piemērotu instrumentu, lai
noņemtu aizdedzes sveces vadu.
- Noņemiet aizdedzes sveces vadu.
- Izskrūvējiet un nosusiniet aizdedzes sveci.
- Nospiediet akseleratora mēlīti līdz galam.
- Vairākas reizes paraujiet startera auklu, lai
iztīrītu sadegšanas kameru.
- ieskrūvējiet sveci atpakaļ un pievienojiet
svečvadu, cieši piespiežot to – uzstādiet
atpakaļ pārējās detaļas.
- Nostādiet gaisa vārsta sviru stāvoklī OPEN
pat ja dzinējs ir auksts.
- Tagad iedarbiniet dzinēju.
Iedarbināšanas procedūra
1) Lēni nospiediet uzpildes ierīci 4 reizes (9, 1. att.).
2) Uzstādiet gaisa vārsta sviru (15, 1. att.) pozīcijā
CLOSE (A, 15. att.).
3) Pavelciet akseleratora sviru (18, zīm.1) un
nostipriniet to daļējā akselerācijas pozīcijā,
nospiežot pogu (22), atlaidiet sviru (18).
4) Novietojiet krūmgriezi uz zemes stabilā pozīcijā.
15
LV
Pārbaudiet, vai griezējierīce ir brīva. Turot
krūmgriezi ar vienu roku (att. 15A), pavelciet
iedarbināšanas auklu (ne vairāk kā 3 reizes) līdz
motorā būs dzirdāmi pirmie blīkšķi. Ja mašīna ir
jauna, auklu var būt nepieciešams vilk vairākas
papildu reizes.
5) Uzstādiet gaisa vārsta sviru (15, 1. att.) pozīcijā
OPEN (B, 15. att.).
6) Pavelciet iedarbināšanas auklu, lai iedarbinātu
motoru. Pēc mašīnas iedarbināšanas iesildiet
to dažas sekundes, neaiztiekot akseleratoru.
Mašīnas iesildīšana var prasīt ilgāku laiku,
strādājot aukstumā vai lielā augstumā. Beigās
nospiediet akseleratoru (18, 1. att.), lai izslēgtu
puspaātrinājuma.
BRĪDINĀJUMS:
- Nekādā gadījumā neaptiniet iedarbināšanas
auklu apkārt rokai.
- Velkot iedarbināšanas auklu, neizmantojiet
visu tās garumu, jo aukla var saplīst.
- Neatlaidiet auklu asi; turiet iedarbināšanas
rokturi (14, 1. att.) un ļaujiet iedarbināšanas
auklai lēni satīties.
UZMANĪBU! - Kad motors ir jau uzsilis,
nelietojiet atkārtoti gaisa svārsta sviru, lai
iedarbinātu motoru.
UZMANĪBU - Lietojiet daľējas akselerācijas
ierīci tikai un vienīgi iedarbināäanas fāzē, kad
motors ir auksts.
MOTORA IESILDĪŠANA
Motors sasniedz maksimālu darbības efektivitāti
pēc 5÷8 stundu darbināšanas.
Šī iesildīšanas perioda laikā, nedarbiniet motoru
bez zāģēšanas uz maksimālu apgriezienu jaudu,
lai izvairītos no pārliekas darbināšanas.
UZMANĪBU! - Motora iesildīšanas
sākumposmā nedarbiniet motoru maksimālā
ātrumā; tas var bojāt motoru.
IEVĒROJIET: ir normāli, ka jaunā dzinējā rodas
dūmi pirmās lietošanas reizē un pēc tās.
6. MOTORA APSTĀDINĀŠANA
Atlaidiet akseleratora sviru, darbinot motoru uz
minimālo jaudu (18, 1. zīm.) un pagaidiet pāris
minūtes, kamēr motors atdziest.
Izslēdziet motoru, nospiežot slēdzi (17).
7. MAŠĪNAS IZMANTOŠANA
AIZLIEGTS LIETOT
BRĪDINĀJUMS: Uzmanieties no
atsitieniem, kas var izraisīt nopietnus
ievainojumus. Atsitieni ir uz sāniem vērsta vai
pēkšņa uz priekšu vērsta krūmgrieža kustība,
kas rodas, ja asmens saskaras ar cietu objektu,
piemēram, baļķi vai akmeni, vai ja koks
zāģēšanas rievā saspiežas un asmens iesprūst
tajā. Saskarsme ar svešu priekšmetu var izraisīt
arī kontroles zaudēšanu pār krūmgriezi.
UZMANĪBU! - Vienmēr ievērojiet drošības
noteikumus. Krūmgriezis jāizmanto tikai augu
vai mazu krūmu griešanai. Koku drīkst zāģēt
tikai ar attiecīgiem zāģēšanas asmeņiem.
Negrieziet metālu, plastmasu, ķieģeļus vai citus
būvmateriālus, kas nav koks.
Ir aizliegts griezt cita veida materiālus.
Nelietojiet krūmgriezi kā sviru, lai paceltu,
pārvietotu vai saš˙eltu priekšmetus, kā arī
neatbalstiet to pret nepārvietojamu atbalstu. Ir
aizliegts piestiprināt krūmgriezim aksesuārus
vai ierīces, kuras nav noradījis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS: Ja tiek izmantoti cieta
materiāla asmeņi, nav ieteicams pļaut tuvu
žogiem, ēku sienām, baļķiem, akmeņiem vai
tamlīdzīgiem objektiem, kas izraisītu
krūmgrieža atsitienus vai varētu sabojāt
asmeni. Tādiem darbiem iesakām izmantot
galvas ar neilona auklu. Esiet ļoti uzmanīgi
šādās situācijās, jo pastāv palielināts rikošeta
risks.
BRĪDINĀJUMS: Nekad nestrādājiet ar
paceltu krūmgriezi griezējierīci
perpendikulāri zemei. Nekādā gadījumā
nelietojiet krūmgriezi dzīvžogu līdzināšanai.
BRĪDINĀJUMS: Ja asmens ticis pienācīgi
nostiprināts, tomēr tas atskrūvējas,
nekavējoties pārtrauciet darbu. Iespējams, ka
nolietojies vai sabojājies stiprinājuma
uzgrieznis, kas nekavējoties jānomaina.
Asmens nostiprināšanai drīkst izmantot tikai
16
LV
atzītas detaļas. Ja asmens turpina atskrūvēties,
sazinieties ar savu dīleri. Nekādā gadījumā
nestrādājiet ar krūmgriezi, kam atskrūvējies
asmens.
Drošība darba zonā
Pļaušanas laikā abām kājām stabili jābalstās uz
zemes, lai izvairītos no līdzsvara zaudēšanas.
Pārliecinieties, ka varat droši kustēties un
stāvēt. Pārbaudiet, vai darba zonā nav
nekādu šķēršļu (saknes, akmeņi, zari, grāvji
u.c.), gadījumam, ja Jums nāksies strauji
pārvietoties.
Nestrādājiet, paceļot krūmgriezi augstāk par
krūtīm, jo tādā augstumā krūmgriezi ir grūtāk
kontrolēt atsitiena gadījumā.
Nestrādājiet elektrības vadu tuvumā. Šādus
darbus uzticiet profesionāļiem.
Pļaujiet tikai tad, kas ir pietiekama redzamība
un gaisma.
Nekad nestrādājiet ar krūmgriezi, stāvot
uz kāpnēm, jo tas ir ārkārtīgi bīstami.
Ja asmens atsitas pret kādu priekšmetu,
apstādiniet krūmgriezi. Pārbaudiet disku un
krūmgriezi; salabojiet visas bojātās detaļas.
Novērsiet asmens saskarsmi ar zemi un smilti.
Pat neliels zemes daudzums ātri padarīs
asmeni trulu un palielināsies atsitiena iespēja.
• Pirms krūmgrieža nolikšanas uz zemes
izslēdziet motoru.
Esiet īpaši uzmanīgs un rūpīgs, ja izmantojat
dzirdes aizsarglīdzekļus, jo tie var ierobežot
Jūsu spēju sadzirdēt briesmas vēstošas skaņas
(saucienus, signālus, brīdinājumus u.c.).
Esiet īpaši uzmanīgs, kad strādājat nogāzēs
vai uz nelīdzenas virsmas.
BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā
neizmantojiet cieta materiāla asmeņus, ja
pļaušana notiek akmeņainās vietās. Gaisā
uzmesti objekti vai salauzti asmeņi var izraisīt
nopietnus vai nāvējošu ievainojumus
krūmgrieža lietotājam vai blakus stāvētājiem.
Uzmanieties no gaisā uzmestiem objektiem.
Vienmēr valkājiet atzītus acu aizsardzības
līdzekļus. Nedrīkst pārliekties pāri
griezējierīces aizsargam. Akmeņi, atkritumi
u.c. var tikt iemesti acīs, izraisot aklumu vai
nopietnus ievainojumus. Nodrošiniet, lai
nepiederošas personas atrastos pienācīgā
attālumā. Bērniem, dzīvniekiem, skatītājiem
un palīgiem jāatrodas ārpus drošības zonas
15 m rādiusā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties
apturiet krūmgriezi. Nekad neapgriezieties ar
krūmgriezi, kamēr neesat pārbaudījis, vai aiz
Jums kāds nestāv drošības zonā.
Darba tehnika
Vispārīgas norādes
BRĪDINĀJUMS: Šajā nodaļā aprakstīti
galvenie drošības pasākumi darbā ar
krūmgriežiem un trimmeriem. Ja saskaraties
ar situāciju, kad nav skaidrs, kā rīkoties,
jājautā padoms ekspertam. Sazinieties ar
savu dīleri vai servisa darbnīcu. Neizmantojiet
mašīnu darbam, kas pēc Jūsu uzskatiem nav
Jūsu spēkos. Jums jāapzinās atšķirība starp
meža tīrīšanas darbiem, zāles pļaušanu un
zālāju apkopšanu pirms mašīnas
izmantošanas.
Drošības pamatnoteikumi
1. Paskatieties apkārt sev:
Lai pārliecinātos, ka tuvumā nav cilvēku,
dzīvnieku vai kāds objekts, kas varētu traucēt
kontrolēt mašīnu.
Lai pārliecinātos, ka cilvēki, dzīvnieki u.c.
nevar nonākt saskarsmē ar griezējierīci un ka
tuvumā nav kādi brīvi guļoši priekšmeti, ko
griezējierīce var uzsviest gaisā.
BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet mašīnu,
ja Jums nav iespējas izsaukt palīdzību
nelaimes gadījumā.
2. Neizmantojiet krūmgriezi sliktos laika
apstākļos, piemēram, biezā miglā, stiprā lietū,
spēcīgā vējā, lielā aukstumā u. tml. Strādāt
šajos apstākļos ir grūti un bieži tajos rodas
papildus riski, piemēram, ceļa apledojums utt.
3. Pārliecinieties, ka varat droši kustēties un
stāvēt. Pārbaudiet, vai darba zonā nav
nekādu šķēršļu (saknes, akmeņi, zari, grāvji
u.c.), gadījumam, ja Jums nāktos strauji
pārvietoties. Esiet ļoti uzmanīgi, strādājot uz
slīpas virsmas.
4. Pārejot uz citu darba vietu, apturiet
krūmgrieža dzinēju.
17
LV
5. Nelieciet krūmgriezi uz zemes, ja tā dzinējs
darbojas.
Izmantojiet tikai pareizo aprīkojumu.
Pārbaudiet, vai aprīkojums ir pareizi
noregulēts.
Rūpīgi plānojiet savu darbu.
Uzsākot pļaušanu vai zāģēšanu ar asmeni,
darbiniet krūmgriezi ar pilnu jaudu.
Izmantojiet tikai asus asmeņus.
BRĪDINĀJUMS: Ne krūmgrieža lietotājs,
ne kāda cita persona nedrīkst mēģināt notīrīt
nopļauto materiālu, kamēr dzinējs vēl
darbojas vai kamēr vēl griežas griezējierīce,
jo tas var izraisīt nopietnus ievainojumus.
Apturiet dzinēju un griezējierīci pirms notīrīt
ap disku aptinušos zāli, citādi var gūt
nopietnus ievainojumus. Koniskais zobrata
pārnesums darba laikā var sakarst un palikt
karsts kādu brīdi pēc krūmgrieža apturēšanas.
Tam pieskaroties, var iegūt apdeguma
traumu.
BRĪDINĀJUMS: Var gadīties, ka zāle vai
zari ieķeras starp aizsargu un griezējierīci.
Pirms tīrīšanas noteikti jāaptur dzinējs.
Pārbaudes pirms darba uzsākšanas
Pārbaudiet asmeni, vai tam nav izveidojušās
plaisas pie zobu pamatnēm vai centrālajā
caurumā. Neizmantojiet asmeni, ja tam ir
plaisas.
Pārbaudiet, vai atbalsta uzmala nav
ieplaisājusi nolietojuma vai pārmērīgas
nospriegošanas dēļ. Nomainiet atbalsta
uzmalu, ja tā ir ieplaisājusi.
Pārliecinieties, vai uzgrieznis nav zaudējis
savu pievilkšanas spēku. Uzgriežņa
pievilkšanas spēkam jābūt 25 Nm.
Pārbaudiet, vai asmens aizsargs nav bojāts vai
ieplaisājis. Nomainiet asmens aizsargu, ja tas
ir ieplaisājis.
BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā
nedrīkst izmantot krūmgriezi bez aizsarga vai
ar bojātu aizsargu. Nedrīkst izmantot mašīnu
bez transmisijas vārpstas korpusa.
Meža tīrīšana
Pirms meža tīrīšanas pārbaudiet darba zonu,
reljefa veidu, nogāzes, vai tur nav akmeņu,
bedru u.c.
Sāciet darbu vietā, kur tīrīšana ir visvieglākā,
un atbrīvojiet un notīriet vietu, kur uzsākt
darbu.
Strādājiet sistemātiski uz priekšu un atpakaļ
pa tīrāmo gabalu, katrā gājienā notīrot
pamežu apmēram 4-5 m platumā. Tādā veidā
izmanto mašīnas pilnu darba platumu abos
virzienos, un tas ļauj iegūt ērtu un dažādu
darba zonu.
Tīriet apmēram 75 m garu vālu. Pārvietojiet
līdzi sev degvielas tvertni.
Uz nogāzes ieteicams strādāt horizontāli pa
nogāzi. Ir daudz vieglāk strādāt gareniski pa
nogāzi nekā uz augšu un leju pa nogāzi.
• Ieplānojiet vālu tā, lai nebūtu jārāpjas pāri
grāvjiem vai citiem šķēršļiem uz zemes. Vāla
virziens jāplāno tā, lai izmantotu vēja virziena
priekšrocības, lai nozāģētie stublāji kristu jau
notīrītajā joslā.
Zāles pļaušana ar zāles asmeni
Zāles asmeņus un griezējus nedrīkst izmantot
koka zāģēšanai.
Zāles asmeni izmanto visiem garas vai rupjas
zāles veidiem.
Zāli pļauj ar šurpu turpu kustībām uz sāniem,
un kustība no labās uz kreiso pusi ir pļaušanas
gājiens, bet kustība no kreisās uz labo ir
atgriešanās gājiens. Pļaušanai izmantojiet
asmens kreiso pusi (starp 8 un 12 uz pulksteņa
ciparnīcas).
Ja asmens ir leņķī uz kreiso pusi zāles
pļaušanas laikā, zāle sakrāsies vālā, tādejādi to
būs vieglāk savākt, piemēram, ar grābekli.
Mēģiniet pļaut ritmiski. Stāviet stingri ar
ieplestām kājām. Pavirzieties uz priekšu
pēc atgriešanās gājiena un atkal stingri
nostājieties.
Ļaujiet galvas vāciņam viegli balstīties uz
zemes. To dara, lai aizsargātu asmeni no
iegriešanās zemē.
Ievērojot zemāk minētos norādījumus, var
samazināt risku, ka pļaujamais materiāls
aptinas ap asmeni:
1. Pļaujiet ar pilnu jaudu visu laiku.
2. Atgriešanās gājienā nepieskarieties ar
asmeni jau nopļautajai zālei.
Apturiet dzinēju, atvienojiet krūmgriezi no
18
LV
jostas un novietojiet to uz zemes pirms sākat
savākt nopļauto zāli.
Zāles pļaušana ar auklas galvu
UZMANĪBU: Nepļaujiet ar garāku
pļaušanas auklu nekā paredzētais pļaušanas
diametrs. Ja aizsargs ir uzstādīts pareizi,
iebūvētais nazis automātiski noregulēs
pienācīgo auklas garumu. Pārāk garas
auklas var pārslogot dzinēju, kas var izraisīt
sajūga mehānisma un tā saistīto detaļu
bojājumus.
Pļaušana
Turiet auklas galvu leņķī nedaudz virs zemes
līmeņa. Pļaušanu veic auklas gals. Ļaujiet
auklai pļaut savā ātrumā. Nespiediet auklu
pļaujamajā zālē.
• Pļaujot ar auklu, var viegli nopļaut zāli un
nezāles gar sienām, žogiem, kokiem un
apmalēm, taču tā var arī sabojāt koku un
krūmu mizu un sabojāt žoga balstus.
Augu savainošanu var novērst, samazinot
auklas garumu līdz 10-12 cm un samazinot
dzinēja ātrumu.
Tīrīšana
Ar šo tehniku var iztīrīt visu nevēlamo
veģetāciju. Turiet auklas galvu virs zemes un
sagāziet to. Ļaujiet auklas galiem iegriezties
zemē ap kokiem, stabiem, statujām un
tamlīdzīgi
UZMANĪBU: Šis pļaušanas veids
palielina auklas nodilumu.
Aukla nodilst ātrāk nekā saskarsmē ar kokiem
un koka žogiem un biežāk jāpagarina, ja pļauj
pret akmeņiem, ķieģeļiem, betonu, metāla
žogiem un tamlīdzīgi.
Pļaujot zāli un tīrot veģetāciju, ieteicams
nedarbināt dzinēju pilnā ātrumā, lai aukla tik
ātri nenodiltu un samazinātu auklas galvas
nolietojumu.
Pļaušana ar auklu
Pļaušana ar auklu ir ideāli piemērota zāles, kas
grūti pieejama ar parasto zāles pļaujmašīnu,
pļaušanai. Turiet auklu paralēli zemei.
Izvairieties spiest auklas galvu pret zemi, jo
tas var sabojāt zālāju un sabojāt griezējierīci.
Neļaujiet auklas galvai regulāri saskarties
ar zemi parastās pļaušanas laikā. Pastāvīga
saskarsme ar zemi var izraisīt bojājumus un
nolietot auklas galvu.
Slaucīšana
• Rotējošās auklas ventilatora efektu var
izmantot ātrai un vieglai slaucīšanai. Turiet
auklu paralēli virs slaukāmās vietas un
kustiniet krūmgriezi uz priekšu un atpakaļ.
Pļaušanas un slaucīšanas laikā jāizmanto pilna
dzinēja jauda, lai iegūtu vislabāko rezultātu.
BRĪDINĀJUMS: Nestrādājiet ar
krūmgriezi, ja ir slikta redzamība, zemā
temperatūrā vai salā.
Meža tīrīšana, izmantojot zāģa asmeni
Jo lielāks stumbra diametrs, jo lielāks atsitiena
risks. Tāpēc ieteicams izvairīties zāģēt ar
asmens posmu, kas uz pulksteņa ciparnīcas
atrodas starp 12 un 3 (16. att.).
Lai nozāģētie koki kristu pa kreisi, koka
apakša jāspiež uz labo pusi. Sasveriet asmeni
un iegremdējiet to diagonāli uz leju uz labo
pusi, piespiežot ar stingru spēku. Tajā pašā
laikā spiediet stumbru ar asmens aizsargu.
Zāģēšanai izmantojiet asmens sektoru, kas
uz pulksteņa ciparnīcas atrodas starp 3 un
5. Pirms asmens iegremdēšanas nospiediet
pilnu gāzi.
Lai nozāģētie koki kristu pa labi, koka apakša
jāspiež uz kreiso pusi. Sasveriet asmeni un
iegremdējiet to uz diagonāli uz augšu uz
labo pusi. Zāģējiet ar asmens sektoru, kas uz
pulksteņa atrodas starp 3 un 5, lai asmens
griešanās virziens spiestu zāģējamā koka
apakšu uz kreiso pusi.
Lai koku nogāztu uz priekšu, koka apakša
jāvelk uz aizmuguri. Iegremdējiet asmeni uz
aizmuguri ar ātru, stingru kustību.
Ja stumbru ir daudz, piemērojiet savu
pārvietošanās ātrumu.
Ja asmens iesprūst stumbrā, nekādā gadījumā
neraujiet to ārā. Tā darot, iespējams sabojāt
asmeni, konisko zobratu pārnesumu, vārpstu
vai rokturi. Atlaidiet rokturus, saveriet kātu ar
abām rokām un viegli izvelciet asmeni.
19
LV
Zāģa ripas izmantošana
BRĪDINĀJUMS: Zāģa ripas asmeņi ir
izmantojami tīrīšanai un tievu koku zāģēšanai
līdz 5 cm diametrā. Nemēģiniet zāģēt resnākus
kokus, jo asmens var iesprūst vai arī paraut
krūmzāģi uz priekšu. Tas var sabojāt asmeni
vai radīt kontroles zudumu pār krūmzāģi, kas
var izraisīt nopietnus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS: Zāģa asmeni var izmantot
tikai kopā ar attiecīgu aizsargu (skat. Tabulu
25. lpp), dubulto ragu rokturi un divkāršo jostu
ar atvienošanas mehānismu.
Krūmu griešana ar zāģa asmeni
Tievu koku un krūmu zāģēšanai. Strādājiet ar
pļaušanas kustībā, kustinot krūmgriezi uz šurpu
turpu uz sāniem.
Mēģiniet nozāģēt vairākus stumbrus ar vienu
sānu kustību.
Ja ir cieta koka stumbru puduris, vispirms
notīriet audzi tam apkārt. Sākumā nozāģējiet
stumbrus ap koku puduri lielākā augstumā, lai
novērstu nekārtīgu sagāšanos. Tad nogrieziet
stumbrus vajadzīgajā augstumā. Tad mēģiniet
iesniegties ar asmeni pudura vidū un tur
uzsākt zāģēšanu. Ja ir grūti piekļūt, nozāģējiet
stumbrus lielākā augstumā un ļaujiet tiem
nokrist. Tas samazina nekārtīgas sagāšanās
risku.
8. PĀRVIETOŠANA
Pārnēsājiet krūmgriezi tikai ar izslēgtu motoru un
uzvilktu diska pārvalku.
UZMANĪBU: Gadījumā, ja pārvietojat vai
atkārtoti saliekat krūmgriezi, piestipriniet diska
pārvalku.
UZMANĪBU - Transportējot mašīnu ar
transportlīdzekli, pārliecinieties, ka tā ir droši
un pareizi piestiprināta pie transportlīdzekļa
ar siksnu palīdzību. Mašīna ir jātransportē
horizontālā stāvoklī ar tukšu tvertni, pārliecinoties,
ka netiek pārkāpti spēkā esošie līdzīgu iekārtu
transportēšanas noteikumi.
9. TEHNISKĀ APKOPE
ATBILSTĪBA PRASĪBĀM PAR GĀZVEIDA
EMISIJĀM
Šis dzinējs, ieskaitot emisiju kontroles sistēmu,
jādarbina, jāizmanto un jāuztur saskaņā
ar lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem
norādījumiem, lai uzturētu emisiju rādītājus
atbilstoši normatīvajām prasībām, kas
piemērojamas visurgājējai tehnikai.
Ir aizliegta dzinēja emisiju kontroles sistēmas
patvaļīga modicēšana vai nepareiza
izmantošana.
Nepareiza motora vai mašīnas darbināšana,
izmantošana vai uzturēšana var radīt emisiju
kontroles sistēmas darbības traucējumus
tik liela mērā, ka vairs netiks nodrošināta
atbilstība normatīvajām prasības; šajā gadījumā
nekavējoties jārīkojas, lai novērstu sistēmas
darbības traucējumus un nodrošinātu atbilstību
piemērojamajām prasībām.
Nepareizas darbināšanas, izmantošanas un
apkopes piemēri (saraksts nav izsmeļošs):
- degvielas dozēšanas ierīču piespiedu
darbināšana vai saplīšana;
- degvielas un/vai motoreļļas izmantošana, kas
neatbilst raksturlielumiem, kas norādīti nodaļā
IEDARBINĀŠANA/DEGVIELA;
- neoriģinālu rezerves daļu, piemēram, sveču
u.c. izmantošana;
- izplūdes sistēmas trūkums vai nepareiza
apkope, ieskaitot nepareizus katalizatora,
aizdedzes sveces, gaisa ltra u.c. apkopes
intervālus.
BRĪDINĀJUMS - Šī dzinēja izjaukšanas
anulē ES emisiju sertikāciju.
Informācija par šī dzinēja CO
2
līmeni ir atrodama
Emak (www.myemak.com) tīmekļa vietnes
sadaļā The Outdoor Power Equipment World”.
20
LV
Tehniskās apkopes tabula
Viss krūmgriezis
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tīrīšana pēc ikdienas darba
Darbības pārbaude
Apskate (sūces, plaisas un nolietojums)
Apskate
Apskate (bojājumi, asums un nolietojums)
Asināšana
Apskate (bojājumi, nolietojums un smēres)
Tīrīšana
Kontroles (stop-nupule, gaisa vārsta svira, akseleratora mēlīte,
akseleratora ēlītes bloķētājs)
Degvielas ltrs un caurules
Koniskais zobrata pārnesums
Griezējierīces aizsargs
Visas pieejamās skrūves un uzgriežņi (neietilpst
regulēšanas skrūves)
Gaisa ltrs
Pirms katras
lietošanas reizes
Ik mēnesi
Bojājuma
gadījumā
Pēc vajadzības
1 gads vai 100
stundas
Startera aukla
Karburators
Aizdedzes svece
Vibrācijas balsti
Griezējierīces uzgriežņi un skrūves
Filtra elementa tīrīšana, nomaiņa
Spriegojuma pārbaude
Nomaiņa
Apskate
Pievilkšana
Tīrīšana
Apskate (bojājumi un nolietojums)
Dzirksteles spraugas pārbaude
Apskate (bojājumi un nolietojums)
Nomaina dīleris
Pārbaudiet, vai griezējierīces kontruzgrieznis ir
pareizi pievilkts
Nomaiņa
Pārbaude tukšgaitā (griezējierīce nedrīkst rotēt
tukšgaitā)
Nomaiņa
Apskate (bojājumi un nolietojums)
x
x
Cilindra dzesēšanas ribas
Degvielas tvertne
x
Tīrīšana
Tīrīšana pēc ikdienas darba
Startera sistēmas ventilācijas atveres
x
Nomaiņa
x
x
Griezējierīces
Ievērojiet, ka šeit norādītie apkopes intervāli attiecas tikai uz normāliem darba
apstākļiem. Ja ikdienas darbā krūmgriezis tiek darbināts ilgāk nekā normāli paredzēts
vai pastāv smagi pļaušanas un griešanas apstākļi, tad ieteiktie apkopes intervāli
attiecīgi jāsamazina.
Apskate (sūces, plaisas un nolietojums)
x
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Efco BC 400 S Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka