Oleo-Mac BC 220 S Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

*
FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla
LV - Modelis nav paredzēts ES tirgiem
EST - Ei turustata EL-i riikides
BC 22 - BC 24
(21.7 cm
3
) Euro 1* -
BC 220 - BC 240
(21.7 cm
3
) Euro 2
LV
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE
EST
KASUTUSJUHEND
LT
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
Latviski 9
Eesti keel 29
Lietuvių k. 49
9
LV
INSTRUKCIJAS TULKOJUMS NO
ORIĢINĀLVALODAS
IEVADS
Lai nodrošinātu pareizu mašīnas darbību un
novērstu nelaimes gadījumus, nesāciet darbu,
kamēr neesat uzmanīgi izlasījis šo rokasgrāmatu.
Šajās lietošanas pamācībās ir sniegti skaidrojumi
par dažādu sastāvdaļu darbību, kā arī norādījumi
nepieciešamajām pārbaudēm un tehniskajai
apkopei.
IEVĒROJIET: Šajās lietošanas pamācībās
sniegtie apraksti un attēli nav stingri saistoši.
Kompānija patur tiesības veikt nepieciešamas
izmaiņas, neuzņemoties par pienākumu laiku
pa laikam atjaunināt šīs lietošanas pamācības.
Papildus lietošanas norādījumiem šajā
rokasgrāmatā ir arī ietverta informācija, kurai
jāpievērš īpaša uzmanība. Šī informācija ir
atzīmēta ar zemāk aprakstītajiem simboliem:
UZMANĪBU: pastāv nelaimes gadījuma, traumas,
tai skaitā nāvējošas, vai mantas bojājuma risks.
PIESARDZĪBU: pastāv iekārtas vai tās atsevišķu
sastāvdaļu bojājuma risks.
UZMANĪBU
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
ŠĪS MAŠĪNAS NORMĀLOS EKSPLUATĀCIJAS
APSTĀKĻOS OPERATORA INDIVIDUĀLS DIENAS
TROKŠŅA IEDARBĪBAS LĪMENIS VAR BŪT
VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
SATURS
1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI (satur
mašīnas drošas lietošanas
noteikumus)
9
2. DROŠĪBAS SIMBOLU UN
BRĪDINĀJUMU PASKAIDROJUMI
(satur informāciju par mašīnas
identificēšanu un simbolu nozīmi)
11
3. GALVENĀS SASTĀVDAĻAS (satur
informāciju par mašīnas galveno
sastāvdaļu izvietojumu)
11
4. MONTĀŽA (satur informāciju par
iepakojuma noņemšanu un atsevišķu
detaļu montāžas pabeigšanu)
11
5. IEDARBINĀŠANA 12
6. DZINĒJA APSTĀDINĀŠANA 15
7. MAŠĪNAS IZMANTOŠANA 15
8. PĀRVIETOŠANA 18
9. TEHNISKĀ APKOPE (satur visu
informāciju, kas nepieciešama
mašīnas efektivitātes uzturēšanai)
19
10. UZGLABĀŠANA 21
11. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
(satur ieteikumus par mašīnas
izmantošanu, ievērojot vides
aizsardzības noteikumus)
22
12. TEHNISKIE DATI (nodaļā ir apkopoti
mašīnas galvenie raksturojumi)
23
13. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 26
14. GARANTIJAS SERTIFIKĀTS (satur
garantijas noteikumu apkopojumu)
26
15. PROBLĒMU NOVĒRŠANAS
VADLĪNIJAS (palīdz jums ātri atrisināt
dažādas problēmas, kas var rasties
lietošanas laikā)
27
1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI
UZMANĪBU
- Ja mašīnu izmanto pareizi, tā ir ātrs, ērts un
efektīvs darba instruments; bet ja ar to
rīkojas nepareizi vai neievērojot attiecīgus
piesardzības pasākumus, tā var kļūt par
bīstamu ierīci. Lai jūsu darbs vienmēr būtu
patīkams un drošs, rūpīgi ievērojiet
drošības noteikumus, kas sniegti turpmāk
šajās lietošanas pamācībās.
- Pakļaušana vibrācijas iedarbībai, kas rodas
ilgstoši strādājot ar iekšdedzes dzinēja
darbināmām mašīnām, var izraisīt
asinsvadu vai nervu bojājumus pirkstos,
rokās un locītavās cilvēkiem, kam ir tieksme
uz asinsrites traucējumiem un anormāliem
satūkumiem. Ilgstošs darbs aukstā laikā ir
ticis saistīts ar asinsvadu bojājumiem citādi
veseliem cilvēkiem. Ja rodas tādi simptomi
kā nejutība, sāpes, spēka zudums, izmaiņas
ādas krāsā vai tekstūrā, sajūtu zudums
pirkstos, rokās vai locītavās, pārtrauciet
mašīnas izmantošanu un vērsieties pēc
medicīniskās palīdzības.
- Jūsu ierīces iedarbināšanas sistēma rada
10
LV
elektromagnētisko lauku, kuram ir ļoti
zema intensitāte. Šis lauks var traucēt dažu
sirdsdarbības stimulatoru darbību. Lai
samazinātu smagu vai nāvējošu
negadījumu risku, personām, kas lieto
sirdsdarbības stimulatorus, ir jākonsultējas
ar savu ārstu un sirdsdarbības stimulatora
ražotāju pirms šīs ierīces lietošanas.
UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var ierobežot
mašīnas lietošanas iespējas.
1 - Pirms mašīnas lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar
tās ekspluatācijas noteikumiem. Operatoram,
kas ierīci lieto pirmo reizi, pirms lietošanas ir
jāpraktizējas.
2 - Mašīnu drīkst lietot tikai pieaugušie, kas ir
labā ziskajā stāvoklī un, kas ir iepazinušies ar
lietošanas noteikumiem.
3 - Nelietojiet krūmgriezi, ja esat noguruši, lietojuši
alkoholu, narkotikas vai zāles.
4 - Lietojiet speciālo apģērbu un drošības
aprīkojumu, tas ir, zābakus, bieza auduma
bikses, cimdus, aizsargbrilles, austiņas un
speciālo aizsargķiveri. Lietojiet piegulošu, bet
ērtu apģērbu.
5 - Neļaujiet pusaudžiem lietot krūmgriezi.
6 - Neļaujiet citām personām atrasties 15 metru
rādiusā ierīces lietošanas laikā.
7 - Pirms lietojat krūmgriezi, pārliecinieties,
ka diska nostiprināšanas bultskrūve ir labi
nostiepta.
8 - Krūmgriezim jābūt aprīkotam ar griešanas
instrumentiem, ko ieteicis ražotājs (Skat.24.
lpp.).
9 - Nelietojiet krūmgriezi bez diska vai galviņas
pārvalka.
10 - Pirms iedarbināt motoru, pārliecinieties, ka
disks brīvi griežas un nav saskarē ar citiem
priekšmetiem.
11 - Lietošanas laikā bieži pārbaudiet disku,
apstādinot motoru. Nomainiet disku, ja parādās
plaisas vai lūzumi.
12 - Lietojiet mašīnu tikai labi vēdināmās
vietās, nelietojiet to sprādzienbīstamā vai
ugunsbīstamā atmosfērā vai slēgtās telpās.
13 - Neveiciet tehnisko apkopi un nepieskarieties
diskam, kad motors darbojas.
14 - Mašīnas jūgvārpstai drīkst pievienot tikai
ražotāja piegādātos piederumus.
15 - Nestrādājiet ar bojātu, slikti salabotu, slikti
samontētu vai patvaļīgi modicētu mašīnu.
Nenoņemiet, nebojājiet vai nepadariet
nederīgu nevienu drošības mehānismu.
Lietojiet tabulā norādītās griezējierīces.
16 - Glabājiet visas uzlīmes un brīdinājumus par
briesmām un drošību nevainojamā stāvoklī.
Bojājumu vai pasliktinājumu gadījumā, tie
savlaicīgi jānomaina (25. zim).
17 - Nelietojiet ierīci citiem nolūkiem nekā norādīts
lietošanas pamācībā (Sk. 15.lpp.).
18 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr dzinējs
ir ieslēgts.
19 - Nedarbiniet motoru, pirms neesat pievienojuši
rokturi.
20 - Ik dienas pārbaudiet krūmgriezi, lai
pārliecinātos, ka drošības un pārējās deta∫as
darbojas nevainojami.
21 - Nekādā gadījumā paši neveiciet darbības vai
labojumus, kas neatbilst ikdienas apkopei.
Griezieties pēc palīdzības tikai pie pilnvarota
personāla.
22 - Gadījumā, kad jāatbrīvojas no mašīnas,
neizmetiet to vidē, bet iesniedziet kompānijas
pārstāvim, kas nodrošinās pareizu ierīces
utilizāciju.
23 - Nododiet vai aizdodiet krūmgriezi tikai
pieredzējušiem cilvēkiem, kuri zina, kā ierīce
darbojas un prot to pareizi lietot. Kopā ar
mašīnu nododiet arī lietošanas rokasgrāmatu,
kura jāizlasa pirms darba uzsākšanas.
24 - Neskaidrību vai citu problēmu gadījuma,
griezieties vienmēr pie ierīces pārdevēja.
25 - Rūpīgi glabājiet šo lietošanas pamācību un
izlasiet to ikreiz, pirms lietojat ierīci.
UZMANĪBU
- Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, ja tās
drošības iekārtas ir bojātas. Ierīces drošības
iekārtas jāpārbauda un jāapkopj saskaņā
ar šajā sadaļā sniegtajiem norādījumiem.
Ja ierīce neizturēja šīs pārbaudes, vērsieties
pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu re-
montu.
- Jebkurš mašīnas lietošanas veids, kas nav
tiešā veidā norādīts šajā rokasgrāmatā,
tiek uzskatīts par neparedzētu un līdz ar to
11
LV
pakļauj riskam cilvēkus un mantu.
2. DROŠĪBAS SIMBOLU UN BRĪDINĀJUMU
PASKAIDROJUMI (25. att.)
1 - Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet
lietošanas un tehniskās apkopes pamācību.
2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un
austiņas.
3 - Velciet speciālus apavus un cimdus, lietojot
metāla vai plastmasas diskus.
4 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
5 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m
attālumā no ierīces tās darbības laikā.
6 - Aisliegts lietot krümgriezi, izmantojot koka
disku.
7 - Pievērsiet īpašu uzmanību tādam fenomenam
kā pretsitiens. Tas var būt bīstams.
8 - Uz ierīcēm ar izliektu pārraides rokturi nav
iespājams uzstādīt nevienu diska veidu,
izņemot neilona diegu galviņas.
9 - Mašīnas tips: KRŪMGRIEZIS
10 - Garantïtais akustiskās jaudas līmenis
11 - CE atbilstības marķējums.
12 - Sērijas numurs
13 - Ražošanas gads
14 - Maksimālais vārpstas ātrums, apgr./min.
15 - Uzpludināšanas balons.
3. GALVENĀS SASTĀVDAĻAS (1. att.)
4 - Siksnas
5 - Pāris konusveida
6 - Aptinamais drošības pārvalks
7 - Neilona diegu disks/galviņa
8 - Degvielas tvertnes vāciņš
9 - Uzpludināšanas balons
10 - Karburatora stiprinājuma skrūves
11 - Izpūtēja atveres pārvalks
12 - Sveci
13 - Gaisa ltrs
14 - Startera rokturis
15 - Gaisa vārsta svira
16 - Akseleratora bloķētājs
17 - Stop poga
1 8 - Akseleratora svārsts
19 - Lenču turētājs
20 - Rokturis
21 - Pagarinātājs
22 - BC 240 D piederumu pievienošana
4. MONTĀŽA
NEILONA DIEGU GALVIŅAS UZSTĀDĪŠANA
(8 zīm.)
Ievietojiet lielāko atbalsta gredzenu savā vietā
(F). Ievietojiet galviņas nostiprināšanas tapiņu (L)
atbilstošajā atverē un ar rokām pieskrūvējiet galviņu
(N) pulksteņrādītāja kustības virzienā.
ROKTURA UZSTĀDĪŠANA (2 zīm.)
Piestipriniet rokturi uz pagarinātāja un nostipriniet
to ar skrūvēm (A). Roktura pozīciju var mainīt pēc
lietotāja izvēles.
AIZSARGIERĪCES UZSTĀDĪŠANA (9A.zīm.)
Lietojot disku nevis neilona diegu galviņu ir
nepieciešams uzstādīt drošības aizsargierīci”. No-
stipriniet aizsargierīci (A) zem roktura savienojuma
(20B, 1 zīm) ar skrūvēm (B), pirms tam pārbaudot,
vai pati drošības aizsargierīce atrodas krūmgrieža
kreisajā pusē.
Stūres uzstādīšana
BC 220T (4. att.)
- Novietojiet stūri (A) apakšējā spailē (B1).
BRĪDINĀJUMS: Stūre (A) ir jānostiprina spailē
(B) starp divām iezīmēm (C), kas norādītas uz
roktura.
- Uzstādiet augšējo spaili (B2) un pieskrūvējiet 4
skrūves (D), nepievelkot tās līdz galam.
- Novietojiet stūri taisnā leņķī attiecībā pret
transmisijas cauruli.
- Cieši pievelciet skrūves (D).
BC 240 T (regulējama stūre) (5. att.)
- Palaidiet vaļīgāk spārnskrūvi (E) un atskrūvējiet to,
līdz stūri (F) var pagriezt pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
- Pagrieziet stūri (F) par 90° un pēc tam pagrieziet
rokturus uz augšu.
- Cieši pievelciet spārnskrūvi (E).
Uzglabāšanas vai transportēšanas pozīcija
(BC 240 T)
- Veiciet augstāk aprakstīto procedūru apgrieztā
secībā, lai rokturus pagrieztu uz augšu un stūri
12
LV
pagrieztu pulksteņrādītāja virzienā.
Vadības rokturu montāža (BC 220T – BC 240T)
(6. att.)
- Palaidiet vaļīgāk skrūvi (G). Uzgrieznis (H) paliek
vadības rokturī (L).
- Uzmauciet vadības rokturi (L) (akseleratoram M
jābūt vērstam koniskā pāra virzienā) uz stūres (N)
tā, lai atveres (P) būtu izlīdzinātas.
- Ievietojiet skrūvi (G) un stingri pievelciet to.
DROŠĪBAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA (7 zīm.)
- Ievietojiet divas aizsardzības tapas (E) atverēs (F).
- Nostipriniet pārvalku (A) uz pagarinātāja ar
skrūvēm (B) pozīcijā, kas ∫auj droši strādāt.
IEVĒROJIET: lietojiet pārvalku (C) tikai
kopā ar neilona diegu galviņu. Pārvalku (C)
jāpiestiprina pie pārvalka (A), izmantojot
skrūvi (D).
DISKA UZSTĀDĪŠANA (9.zīm.).
Pulksteņrādītāja kustības virzienā atskrūvējiet
diska nostiprināšanas bultskrūvi (A); noņemiet blīvi
(B), kausiņu (D) un mazāko atbalsta gredzenu (E).
Piestipriniet disku (R) uz lielākā atbalsta gredzena
(F), pārliecinoties, ka rotēšanas virziens ir pareizs.
Piestipriniet mazāko atbalsta gredzenu (E), kausiņu
(D), blīvi (B) un pieskrūvējiet diska nostiprināšanas
bultskrūvi (A) pretēji pulksteņrādītāja kustības vir-
zienam. Ievietojiet asi aprīkojumā atbilstošajā atverē
(L), lai nostiprinātu disku un pievelciet skrūves slēdzi
(A, 2.zīm.) ar 2,5 kgm (25 Nm) piepūli.
UZMANĪBU – Manšete (sk. bultiņas C, 9.
att.) ir jānovieto diska montāžas atverē.
UZMANĪBU! - Šīs ierīces nav paredzētas
lietošanai ar koka disku (22-60-80 zobiņi) un
attiecīgo metāla aizsargu.
UZMANĪBU: Pārliecinieties, ka visas
krūmgrieža detaļas ir labi savienotas un skrūves
cieši pieskrūvētas.
BC 240 D PIEDERUMU MONTĀŽA UN
NOŅEMŠANA (ATT.5A)
Montāža:
Palaidiet vaļīgāk savienojumu (E), griežot rokturi
(C) pretēji pulksteņrādītāja virzienam;
Salāgojiet izcilni (B) ar kanālu (A) savienojumā (E);
Ievietojiet piederuma cauruli (D) savienojumā (E)
līdz raustītai līnijai (F);
PIEZĪME Lai atvieglotu šo procedūru, pagrieziet
piederuma griezējierīci, lai sakabinātu
dzenvārpstu ar stiprinājumu. Pārliecinieties, ka
savienojumā nav netīrumu vai gružu;
− Līdz galam pievelciet rokturi (C), pagriežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
Noņemšana:
Atbloķējiet savienojumu, pagriežot rokturi (C)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet
piederumu.
Apstiprinātie piederumi (19. att.)
Emak ierīces bāzes modelī var uzstādīt šādus
piederumus:
EH 24 Dzīvžoga šķēres (regulējamas) (1) (2)
EH 48 Dzīvžoga šķēres (regulējamas) (1) (2)
EP 100 Dārza šķēres (2)
Zaru zāģa piederums: D-PP (3)
Dzīvžoga šķēru piederums: D-HC (3)
Pūtēja piederums: D-BV (3)
Pagarināšanas piederums (3)
(1) Aizsargbarjerai (A, 9A att.) ir jāuzstāda zem
cilpveida (loop) roktura.
(2) Nav piemērots lietošanai modeļos ar stūri (BC
220 T - BC 240 T).
(3) Piemērots izmantošanai ar modeli BC 240 D
5. IEDARBINĀŠANA
DEGVIELA
UZMANĪBU: benzīns ir ārkārtīgi viegli
uzliesmojoša viela. Esiet ārkārtīgi uzmanīgi,
strādājot ar benzīnu vai ar degvielas
maisījumu. Nesmēķējiet un nepietuviniet
uguni vai liesmu degvielai vai mašīnai.
· Strādājot ar degvielu esiet uzmanīgi, lai
samazinātu ugunsgrēka un apdegumu
gūšanas risku. Tā ir ļoti viegli uzliesmojoša
13
LV
viela.
· Sakratiet degvielu un ielejiet to degvielas
glabāšanai paredzētajā kannā.
· Samaisiet degvielu ārpus telpas, vietā, kurā nav
dzirksteļu vai liesmas avotu.
· Pirms degvielas uzpildes, nolieciet ierīci uz zemes,
izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist.
· Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu, lai
izlaistu spiedienu un izvairītos no degvielas
izliešanās.
· Pēc uzpildes cieši pieskrūvējiet degvielas tvertnes
vāciņu. Vibrācija var izraisīt vāciņa izļodzīšanos un
degvielas izliešanos.
· Noslaukiet izlijušos degvielu. Pirms dzinēja
iedarbināšanas pārvietojiet mašīnu 3 metrus
prom no degvielas uzpildes vietas.
· Nekādā gadījumā nededziniet izlijušos degvielu.
· Nesmēķējiet, kamēr strādājat ar degvielu vai,
kamēr mašīna darbojas.
· Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi vedināmā
vietā.
· Neglabājiet degvielu vietās ar sausām lapām,
salmiem, papīru utt.
· Glabājiet ierīci un degvielu vietās, kurās degvielas
iztvaikojumi nevar sasniegt dzirksteles vai liesmu,
ūdens sildīšanas boilerus, elektromotorus vai
slēdžus, krāsnis utt.
· Neatveriet degvielas tvertnes vāciņu, dzinējam
darbojoties.
· Nelietojiet degvielu ierīces tīrīšanai.
· Sekojiet tam, lai degvielas neizšļakstītos uz jūsu
drēbēm.
Šī ierīce tiek darbināta ar divtaktu dzinēju un
tās lietošanai ir jāsagatavo benzīna un divtaktu
dzinējiem paredzētās eļļas maisījums. Samaisiet
svinu nesaturošu benzīnu un divtaktu dzinējiem
paredzēto eļļu tīrā benzīna glabāšanai paredzētajā
kannā.
IETEICAMĀ DEGVIELA: ŠIS DZINĒJS IR PAREDZĒTS
DARBAM AR SVINU NESATUROŠU AUTOMOBIĻU
BENZĪNU, KURA OKTĀNSKAITLIS IR 89 ([R + M] / 2)
VAI AUGSTĀKS.
Samaisiet divtaktu dzinējiem paredzēto eļļu
un benzīnu, sekojot uz iepakojuma esošajiem
norādījumiem.
Iesakām izmantot divtaktu dzinējiem paredzētās
eļļas Oleo-Mac 2% (1:50) maisījumu, jo tā ir speciāli
paredzēta visiem Oleo-Mac divtaktu dzinējiem ar
gaisa dzesēšanu.
Tabulā (A.att.) norādītās eļļas/benzīna proporcijas
attiecas tikai uz Oleo-Mac PROSINT 2 un EUROSINT
2 eļļu vai uz ekvivalentu augstas kvalitātes motoreļļu
(kas atbilst JASO FD vai ISO L-EGD prasībām).
Ja eļļas specikācija NEATBILST augstāk norādīto
standartu prasībām vai ir nezināma, izmantojiet 4%
eļļas/benzīna maisījumu (1:25).
BRĪDINĀJUMS: NELIETOJIET AUTOMOBIĻU
MOTOREĻĻU VAI LAIVU DIVTAKTU DZINĒJIEM
PAREDZĒTO EĻĻU.
BRĪDINĀJUMS:
- Iegādājieties tikai tik daudz degvielas, cik
jums vajadzēs; nepērciet vairāk degvielas,
nekā jūs izlietosiet viena vai divu mēnešu
laikā;
- Glabājiet benzīnu hermētiski slēgtā kannā,
vēsā un sausā vietā.
BRĪDINĀJUMS - Maisījuma gatavošanai
nekādā gadījumā neizmantojiet degvielu ar
etanola saturu augstāku par 10%; drīkst
izmantot gazoholu (benzīna un etanola
maisījums) ar etanola saturu līdz 10% vai E10
degvielu.
PIEZĪME - Sagatavojiet tikai lietošanai nepieciešamo
maisījumu, neatstājiet to tvertnē vai traukā ilgu
laiku. Iesakām izmantot degvielu stabilizatoru Emak
ADDITIX 2000, kods 001000972, kas ļauj uzglabāt
maisījumus ilgāk par 30 dienām.
Alkilēts benzīns
BRĪDINĀJUMS - Alkilētam benzīnam jābūt
ALYVA
2%-50 : 1
4%-25 : 1
1
5
10
15
20
25
BENZINAS
l
0,04 (40)
0,20 (200)
0,40 (400)
0,60 (600)
0,80 (800)
1,00 (1000)
0,02 (20)
0,10 (100)
0,20 (200)
0,30 (300)
0,40 (400)
0,50 (500)
l (cm
3
) l (cm
3
)
A
14
LV
tādam pašam blīvumam kā parastajam
benzīnam. Šī iemesla dēļ motori, kas tika iestatīti,
izmantojot parasto benzīnu, var prasīt savādāku
skrūves H regulēšanu. Lai veiktu šo operāciju,
ir jāgriežas autorizētajā tehniskā atbalsta centrā.
UZPILDĪŠANA
Pirms degvielas uzpildes sakratiet kannu ar
maisījumu.
SAGATAVOŠANĀS DARBAM
LENCES
Pareizi noregulētas lences ļauj krūmgriezim atrasties
līdzsvarā piemērotā augstumā no zemes (10 zīm.).
- Lietojiet vienkāršu dubulta tipa lenci.
- Pievienojiet krūmgriezi lencēm, izmantojot
atsperes skavu (A, 10 zīm.).
- Novietojiet āķi (19A, 1 zīm.), lai iegūtu vislabāko
krūmgrieìa lędzsvaru.
- Novietojiet skavu (C, 11 zīm.), lai iegūtu pareizu
krūmgrieža augstumu.
Modeļi BC 22 S – BC 220 S
Šajos modeļos siksnas stiprinājums nav
regulējams (19B, 1. att.).
IEDARBINĀŠANA
Pirms iedarbināt motoru, pārliecinieties,
ka disks brīvi griežas un nav saskarē ar citiem
priekšmetiem.
Kamēr dzinējs darbojas minimālo
apgriezienu režīmā, griezējierīcei jābūt
nekustīgai. Pretējā gadījumā sazinieties ar
Autorizēto Apkalpes Centru, lai veiktu
pārbaudi un atrisināt problēmu.
BRĪDINĀJUMS: Turiet krūmgriezi cieši ar
abām rokām. Stāviet krūmgrieža kreisajā
pusē. Nekad neturiet krūmgriezi sakrustotās
rokās. Arī kreiļiem jāievēro minētie norādījumi.
Saglabājiet pareizu stāju pļaušanas laikā.
Vibrācijas iedarbība var izraisīt veselības
problēmas cilvēkiem ar asinsrites
traucējumiem vai nervu sistēmas slimībām.
Vērsieties pie ārsta, ja jums rodas tādi
simptomi kā tirpšana, jūtīguma
samazināšanās, spēka zudums vai pirkstu
krāsas izmaiņa. Šie simptomi parasti parādās
pirkstos, rokās un plaukstas locītavās.
Pirms iedarbināt motoru, pārbaudiet, vai
akseleratora svira darbojas nevainojami.
UZMANĪBU: ievērojiet drošības
noteikumus, kas attiecas uz darbu ar degvielu.
Pirms degvielas uzpildes vienmēr izslēdziet
dzinēju. Nekādā gadījumā neuzpildiet
degvielu, kamēr dzinējs darbojas vai ir karsts.
Pirms dzinēja iedarbināšanas pārvietojiet
ierīci vismaz uz 3 m attālumu no vietas, kurā
tika uzpildīta degviela. NESMĒĶĒT!
1. Notīriet zonu apkārt degvielas tvertnes
vāciņam, lai izvairītos no piesārņojumiem.
2. Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.
3. Uzmanīgi ielejiet degviela maisījumu tvertnē.
Uzmanieties no benzīna izšļakstīšanās.
4. Pirms degvielas tvertnes vāciņa
pieskrūvēšanas, notīriet to un pārbaudiet
blīvējumu.
5. Tad nekavējoties uzstādiet atpakaļ degvielas
tvertnes vāciņu, pievelkot to ar rokām.
Noslaukiet degvielu, ja tā izlējās.
UZMANĪBU: pārbaudiet, vai nav
degvielas noplūžu un novērsiet tās pirms
ierīces lietošanas. Nepieciešamības gadījumā
sazinieties ar izplatītāja klientu apkalpošanas
dienestu.
Pārpludināts dzinējs
- Uzstādiet aizdedzes slēdzi stāvoklī STOP.
- Izvēlieties piemērotu instrumentu, lai noņemtu
aizdedzes sveces vadu.
- Noņemiet aizdedzes sveces vadu.
- Izskrūvējiet un nosusiniet aizdedzes sveci.
- Nospiediet akseleratora mēlīti līdz galam.
- Vairākas reizes paraujiet startera auklu, lai
iztīrītu sadegšanas kameru.
- ieskrūvējiet sveci atpakaļ un pievienojiet
svečvadu, cieši piespiežot to – uzstādiet
atpakaļ pārējās detaļas.
- Uzstādiet aizdedzes slēdzi stāvoklī I,
iedarbināšanas pozīcijā.
- Nostādiet gaisa vārsta sviru stāvoklī OPEN
pat ja dzinējs ir auksts.
15
LV
- Tagad iedarbiniet dzinēju.
Iedarbināšanas procedūra
1) Lēni nospiediet uzpildes ierīci 6 reizes (9, 1. att.).
2) Uzstādiet gaisa vārsta sviru (15, 1. att.) pozīcijā
CLOSE (0) (A, 13. att.). Šādā veidā tiks automātiski
ieslēgts puspaātrinājuma režīms.
3) Novietojiet krūmgriezi uz zemes stabilā pozīcijā.
Pārbaudiet, vai griezējierīce ir brīva. Turot
krūmgriezi ar vienu roku (att. 12), pavelciet
iedarbināšanas auklu (ne vairāk kā 3 reizes) līdz
motorā būs dzirdāmi pirmie blīkšķi. Ja mašīna ir
jauna, auklu var būt nepieciešams vilk vairākas
papildu reizes.
4) Uzstādiet gaisa vārsta sviru (15, 1. att.) pozīcijā
OPEN (I) (B, 13. att.).
5) Pavelciet iedarbināšanas auklu, lai iedarbinātu
motoru. Pēc mašīnas iedarbināšanas iesildiet
to dažas sekundes, neaiztiekot akseleratoru.
Mašīnas iesildīšana var prasīt ilgāku laiku,
strādājot aukstumā vai lielā augstumā. Beigās
nospiediet akseleratoru (18, 1. att.), lai izslēgtu
automātisko puspaātrinājuma režīmu.
BRĪDINĀJUMS:
- Nekādā gadījumā neaptiniet iedarbināšanas
auklu apkārt rokai.
- Velkot iedarbināšanas auklu, neizmantojiet
visu tās garumu, jo aukla var saplīst.
- Neatlaidiet auklu asi; turiet iedarbināšanas
rokturi (14, 1. att.) un ļaujiet iedarbināšanas
auklai lēni satīties.
UZMANĪBU! - Kad motors ir jau uzsilis,
nelietojiet atkārtoti gaisa svārsta sviru, lai
iedarbinātu motoru.
UZMANĪBU - Lietojiet daľējas akselerācijas
ierīci tikai un vienīgi iedarbināäanas fāzē, kad
motors ir auksts.
MOTORA IESILDĪŠANA
Motors sasniedz maksimālu darbības efektivitāti
pēc 5÷8 stundu darbināšanas.
Šī iesildīšanas perioda laikā, nedarbiniet motoru
bez zāģēšanas uz maksimālu apgriezienu jaudu,
lai izvairītos no pārliekas darbināšanas.
UZMANĪBU! - Motora iesildīšanas
sākumposmā nedarbiniet motoru maksimālā
ātrumā; tas var bojāt motoru.
IEVĒROJIET: ir normāli, ka jaunā dzinējā rodas
dūmi pirmās lietošanas reizē un pēc tās.
6. MOTORA APSTĀDINĀŠANA
Atlaidiet akseleratora sviru, darbinot motoru uz
minimālo jaudu (18, 1. zīm.) un pagaidiet pāris
minūtes, kamēr motors atdziest. Izslēdziet motoru,
novirzot slēdzi (17) pozīcijā STOP.
7. MAŠĪNAS IZMANTOŠANA
AIZLIEGTS LIETOT
BRĪDINĀJUMS: Uzmanieties no atsitieniem,
kas var izraisīt nopietnus ievainojumus. Atsitieni
ir uz sāniem vērsta vai pēkšņa uz priekšu vērsta
krūmgrieža kustība, kas rodas, ja asmens
saskaras ar cietu objektu, piemēram, baļķi vai
akmeni, vai ja koks zāģēšanas rievā saspiežas
un asmens iesprūst tajā. Saskarsme ar svešu
priekšmetu var izraisīt arī kontroles zaudēšanu
pār krūmgriezi.
UZMANĪBU! - Vienmēr ievērojiet drošības
noteikumus. Krūmgriezis jāizmanto tikai augu
vai mazu krūmu griešanai. Koku drīkst zāģēt
tikai ar attiecīgiem zāģēšanas asmeņiem.
Negrieziet metālu, plastmasu, ķieģeļus vai citus
būvmateriālus, kas nav koks.
Ir aizliegts griezt cita veida materiālus. Nelietojiet
krūmgriezi kā sviru, lai paceltu, pārvietotu vai
saš˙eltu priekšmetus, kā arī neatbalstiet to pret
nepārvietojamu atbalstu. Ir aizliegts piestiprināt
krūmgriezim aksesuārus vai ierīces, kuras nav
noradījis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS: Ja tiek izmantoti cieta
materiāla asmeņi, nav ieteicams pļaut tuvu
žogiem, ēku sienām, baļķiem, akmeņiem vai
tamlīdzīgiem objektiem, kas izraisītu krūmgrieža
atsitienus vai varētu sabojāt asmeni. Tādiem
darbiem iesakām izmantot galvas ar neilona
auklu. Esiet ļoti uzmanīgi šādās situācijās, jo
pastāv palielināts rikošeta risks.
16
LV
BRĪDINĀJUMS: Nekad nestrādājiet ar
paceltu krūmgriezi vai ar griezējierīci
perpendikulāri zemei. Nekādā gadījumā
nelietojiet krūmgriezi dzīvžogu līdzināšanai.
BRĪDINĀJUMS: Ja asmens ticis pienācīgi
nostiprināts, tomēr tas atskrūvējas, nekavējoties
pārtrauciet darbu. Iespējams, ka nolietojies vai
sabojājies stiprinājuma uzgrieznis, kas
nekavējoties jānomaina. Asmens nostiprināšanai
drīkst izmantot tikai atzītas detaļas. Ja asmens
turpina atskrūvēties, sazinieties ar savu dīleri.
Nekādā gadījumā nestrādājiet ar krūmgriezi,
kam atskrūvējies asmens.
Drošība darba zonā
Pļaušanas laikā abām kājām stabili jābalstās uz
zemes, lai izvairītos no līdzsvara zaudēšanas.
Pārliecinieties, ka varat droši kustēties un stāvēt.
Pārbaudiet, vai darba zonā nav nekādu šķēršļu
(saknes, akmeņi, zari, grāvji u.c.), gadījumam, ja
Jums nāksies strauji pārvietoties.
Nestrādājiet, paceļot krūmgriezi augstāk par
krūtīm, jo tādā augstumā krūmgriezi ir grūtāk
kontrolēt atsitiena gadījumā.
Nestrādājiet elektrības vadu tuvumā. Šādus
darbus uzticiet profesionāļiem.
Pļaujiet tikai tad, kas ir pietiekama redzamība
un gaisma.
Nekad nestrādājiet ar krūmgriezi, stāvot uz
kāpnēm, jo tas ir ārkārtīgi bīstami.
Ja asmens atsitas pret kādu priekšmetu,
apstādiniet krūmgriezi. Pārbaudiet disku un
krūmgriezi; salabojiet visas bojātās detaļas.
Novērsiet asmens saskarsmi ar zemi un smilti.
Pat neliels zemes daudzums ātri padarīs
asmeni trulu un palielināsies atsitiena iespēja.
Pirms krūmgrieža nolikšanas uz zemes
izslēdziet motoru.
Esiet īpaši uzmanīgs un rūpīgs, ja izmantojat
dzirdes aizsarglīdzekļus, jo tie var ierobežot
Jūsu spēju sadzirdēt briesmas vēstošas skaņas
(saucienus, signālus, brīdinājumus u.c.).
Esiet īpaši uzmanīgs, kad strādājat nogāzēs vai
uz nelīdzenas virsmas.
BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā
neizmantojiet cieta materiāla asmeņus, ja
pļaušana notiek akmeņainās vietās. Gaisā
uzmesti objekti vai salauzti asmeņi var izraisīt
nopietnus vai nāvējošu ievainojumus
krūmgrieža lietotājam vai blakus stāvētājiem.
Uzmanieties no gaisā uzmestiem objektiem.
Vienmēr valkājiet atzītus acu aizsardzības
līdzekļus. Nedrīkst pārliekties pāri
griezējierīces aizsargam. Akmeņi, atkritumi
u.c. var tikt iemesti acīs, izraisot aklumu vai
nopietnus ievainojumus. Nodrošiniet, lai
nepiederošas personas atrastos pienācīgā
attālumā. Bērniem, dzīvniekiem, skatītājiem
un palīgiem jāatrodas ārpus drošības zonas 15
m rādiusā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties
apturiet krūmgriezi. Nekad neapgriezieties ar
krūmgriezi, kamēr neesat pārbaudījis, vai aiz
Jums kāds nestāv drošības zonā.
Darba tehnika
Vispārīgas norādes
BRĪDINĀJUMS: Šajā nodaļā aprakstīti
galvenie drošības pasākumi darbā ar
krūmgriežiem un trimmeriem. Ja saskaraties
ar situāciju, kad nav skaidrs, kā rīkoties, jājautā
padoms ekspertam. Sazinieties ar savu dīleri
vai servisa darbnīcu. Neizmantojiet mašīnu
darbam, kas pēc Jūsu uzskatiem nav Jūsu
spēkos. Jums jāapzinās atšķirība starp meža
tīrīšanas darbiem, zāles pļaušanu un zālāju
apkopšanu pirms mašīnas izmantošanas.
Drošības pamatnoteikumi
1. Paskatieties apkārt sev:
Lai pārliecinātos, ka tuvumā nav cilvēku,
dzīvnieku vai kāds objekts, kas varētu traucēt
kontrolēt mašīnu.
Lai pārliecinātos, ka cilvēki, dzīvnieki u.c. nevar
nonākt saskarsmē ar griezējierīci un ka tuvumā
nav kādi brīvi guļoši priekšmeti, ko griezējierīce
var uzsviest gaisā.
BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet mašīnu, ja
Jums nav iespējas izsaukt palīdzību nelaimes
gadījumā.
2. Neizmantojiet krūmgriezi sliktos laika
17
LV
apstākļos, piemēram, biezā miglā, stiprā lietū,
spēcīgā vējā, lielā aukstumā u. tml. Strādāt
šajos apstākļos ir grūti un bieži tajos rodas
papildus riski, piemēram, ceļa apledojums utt.
3. Pārliecinieties, ka varat droši kustēties un
stāvēt. Pārbaudiet, vai darba zonā nav nekādu
šķēršļu (saknes, akmeņi, zari, grāvji u.c.),
gadījumam, ja Jums nāktos strauji pārvietoties.
Esiet ļoti uzmanīgi, strādājot uz slīpas virsmas.
4. Pārejot uz citu darba vietu, apturiet krūmgrieža
dzinēju.
5. Nelieciet krūmgriezi uz zemes, ja tā dzinējs
darbojas.
Izmantojiet tikai pareizo aprīkojumu.
Pārbaudiet, vai aprīkojums ir pareizi noregulēts.
Rūpīgi plānojiet savu darbu.
Uzsākot pļaušanu vai zāģēšanu ar asmeni,
darbiniet krūmgriezi ar pilnu jaudu.
Izmantojiet tikai asus asmeņus.
BRĪDINĀJUMS: Ne krūmgrieža lietotājs,
ne kāda cita persona nedrīkst mēģināt notīrīt
nopļauto materiālu, kamēr dzinējs vēl
darbojas vai kamēr vēl griežas griezējierīce, jo
tas var izraisīt nopietnus ievainojumus.
Apturiet dzinēju un griezējierīci pirms notīrīt
ap disku aptinušos zāli, citādi var gūt nopietnus
ievainojumus. Koniskais zobrata pārnesums
darba laikā var sakarst un palikt karsts kādu
brīdi pēc krūmgrieža apturēšanas. Tam
pieskaroties, var iegūt apdeguma traumu.
BRĪDINĀJUMS: Var gadīties, ka zāle vai
zari ieķeras starp aizsargu un griezējierīci.
Pirms tīrīšanas noteikti jāaptur dzinējs.
Pārbaudes pirms darba uzsākšanas
Pārbaudiet asmeni, vai tam nav izveidojušās
plaisas pie zobu pamatnēm vai centrālajā
caurumā. Neizmantojiet asmeni, ja tam ir
plaisas.
Pārbaudiet, vai atbalsta uzmala nav ieplaisājusi
nolietojuma vai pārmērīgas nospriegošanas
dēļ. Nomainiet atbalsta uzmalu, ja tā ir
ieplaisājusi.
Pārliecinieties, vai uzgrieznis nav zaudējis savu
pievilkšanas spēku. Uzgriežņa pievilkšanas
spēkam jābūt 25 Nm.
Pārbaudiet, vai asmens aizsargs nav bojāts vai
ieplaisājis. Nomainiet asmens aizsargu, ja tas ir
ieplaisājis.
BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā
nedrīkst izmantot krūmgriezi bez aizsarga vai
ar bojātu aizsargu. Nedrīkst izmantot mašīnu
bez transmisijas vārpstas korpusa.
Meža tīrīšana
Pirms meža tīrīšanas pārbaudiet darba zonu,
reljefa veidu, nogāzes, vai tur nav akmeņu,
bedru u.c.
Sāciet darbu vietā, kur tīrīšana ir visvieglākā, un
atbrīvojiet un notīriet vietu, kur uzsākt darbu.
Strādājiet sistemātiski uz priekšu un atpakaļ pa
tīrāmo gabalu, katrā gājienā notīrot pamežu
apmēram 4-5 m platumā. Tādā veidā izmanto
mašīnas pilnu darba platumu abos virzienos,
un tas ļauj iegūt ērtu un dažādu darba zonu.
Tīriet apmēram 75 m garu vālu. Pārvietojiet
līdzi sev degvielas tvertni.
• Uz nogāzes ieteicams strādāt horizontāli pa
nogāzi. Ir daudz vieglāk strādāt gareniski pa
nogāzi nekā uz augšu un leju pa nogāzi.
Ieplānojiet vālu tā, lai nebūtu jārāpjas pāri
grāvjiem vai citiem šķēršļiem uz zemes. Vāla
virziens jāplāno tā, lai izmantotu vēja virziena
priekšrocības, lai nozāģētie stublāji kristu jau
notīrītajā joslā.
Zāles pļaušana ar zāles asmeni
Zāles asmeņus un griezējus nedrīkst izmantot
koka zāģēšanai.
Zāles asmeni izmanto visiem garas vai rupjas
zāles veidiem.
Zāli pļauj ar šurpu turpu kustībām uz sāniem,
un kustība no labās uz kreiso pusi ir pļaušanas
gājiens, bet kustība no kreisās uz labo ir
atgriešanās gājiens. Pļaušanai izmantojiet
asmens kreiso pusi (starp 8 un 12 uz pulksteņa
ciparnīcas).
Ja asmens ir leņķī uz kreiso pusi zāles pļaušanas
laikā, zāle sakrāsies vālā, tādejādi to būs vieglāk
savākt, piemēram, ar grābekli.
Mēģiniet pļaut ritmiski. Stāviet stingri ar
ieplestām kājām. Pavirzieties uz priekšu pēc
atgriešanās gājiena un atkal stingri nostājieties.
18
LV
Ļaujiet galvas vāciņam viegli balstīties uz
zemes. To dara, lai aizsargātu asmeni no
iegriešanās zemē.
Ievērojot zemāk minētos norādījumus, var
samazināt risku, ka pļaujamais materiāls
aptinas ap asmeni:
1. Pļaujiet ar pilnu jaudu visu laiku.
2. Atgriešanās gājienā nepieskarieties ar
asmeni jau nopļautajai zālei.
Apturiet dzinēju, atvienojiet krūmgriezi no
jostas un novietojiet to uz zemes pirms sākat
savākt nopļauto zāli.
Zāles pļaušana ar auklas galvu
UZMANĪBU: Nepļaujiet ar garāku
pļaušanas auklu nekā paredzētais pļaušanas
diametrs. Ja aizsargs ir uzstādīts pareizi,
iebūvētais nazis automātiski noregulēs
pienācīgo auklas garumu. Pārāk garas auklas
var pārslogot dzinēju, kas var izraisīt sajūga
mehānisma un tā saistīto detaļu bojājumus.
Pļaušana
Turiet auklas galvu leņķī nedaudz virs zemes
līmeņa. Pļaušanu veic auklas gals. Ļaujiet
auklai pļaut savā ātrumā. Nespiediet auklu
pļaujamajā zālē.
Pļaujot ar auklu, var viegli nopļaut zāli un
nezāles gar sienām, žogiem, kokiem un
apmalēm, taču tā var arī sabojāt koku un
krūmu mizu un sabojāt žoga balstus.
Augu savainošanu var novērst, samazinot
auklas garumu līdz 10-12 cm un samazinot
dzinēja ātrumu.
Tīrīšana
Ar šo tehniku var iztīrīt visu nevēlamo
veģetāciju. Turiet auklas galvu virs zemes un
sagāziet to. Ļaujiet auklas galiem iegriezties
zemē ap kokiem, stabiem, statujām un
tamlīdzīgi (14. zim.).
UZMANĪBU: Šis pļaušanas veids palielina
auklas nodilumu.
Aukla nodilst ātrāk nekā saskarsmē ar kokiem
un koka žogiem un biežāk jāpagarina, ja pļauj
pret akmeņiem, ķieģeļiem, betonu, metāla
žogiem un tamlīdzīgi.
Pļaujot zāli un tīrot veģetāciju, ieteicams
nedarbināt dzinēju pilnā ātrumā, lai aukla tik
ātri nenodiltu un samazinātu auklas galvas
nolietojumu.
Pļaušana ar auklu
Pļaušana ar auklu ir ideāli piemērota zāles, kas
grūti pieejama ar parasto zāles pļaujmašīnu,
pļaušanai. Turiet auklu paralēli zemei.
Izvairieties spiest auklas galvu pret zemi, jo tas
var sabojāt zālāju un sabojāt griezējierīci (15.
zim.).
Neļaujiet auklas galvai regulāri saskarties
ar zemi parastās pļaušanas laikā. Pastāvīga
saskarsme ar zemi var izraisīt bojājumus un
nolietot auklas galvu.
Slaucīšana
Rotējošās auklas ventilatora efektu var
izmantot ātrai un vieglai slaucīšanai. Turiet
auklu paralēli virs slaukāmās vietas un kustiniet
krūmgriezi uz priekšu un atpak(16. zim.).
Pļaušanas un slaucīšanas laikā jāizmanto pilna
dzinēja jauda, lai iegūtu vislabāko rezultātu.
BRĪDINĀJUMS: Nestrādājiet ar
krūmgriezi, ja ir slikta redzamība, zemā
temperatūrā vai salā.
8. PĀRVIETOŠANA
PĀRVIETOŠANA
Pārnēsājiet krūmgriezi tikai ar izslēgtu motoru un
uzvilktu diska pārvalku (3.zīm.).
UZMANĪBU: Gadījumā, ja pārvietojat vai
atkārtoti saliekat krūmgriezi, piestipriniet diska
pārvalku ar koda numuru 4196086 kā norādīts 3.zīm.
9. TEHNISKĀ APKOPE
Tehniskās apkopes tabula
Viss krūmgriezis
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tīrīšana pēc ikdienas darba
Darbības pārbaude
Apskate (sūces, plaisas un nolietojums)
Apskate
Apskate (bojājumi, asums un nolietojums)
Asināšana
Apskate (bojājumi, nolietojums un smēres)
Tīrīšana
Kontroles (stop-nupule, gaisa vārsta svira, akseleratora mēlīte,
akseleratora ēlītes bloķētājs)
Degvielas ltrs un caurules
Koniskais zobrata pārnesums
Griezējierīces aizsargs
Visas pieejamās skrūves un uzgriežņi (neietilpst
regulēšanas skrūves)
Gaisa ltrs
Pirms katras
lietošanas reizes
Ik mēnesi
Bojājuma
gadījumā
Pēc vajadzības
1 gads vai 100
stundas
Startera aukla
Karburators
Aizdedzes svece
Vibrācijas balsti
BC 240 D piederumu pievienošana
Griezējierīces uzgriežņi un skrūves
Filtra elementa tīrīšana, nomaiņa
Spriegojuma pārbaude
Nomaiņa
Apskate
Pievilkšana
Tīrīšana
Apskate (bojājumi un nolietojums)
Dzirksteles spraugas pārbaude
Apskate (bojājumi un nolietojums)
Smērviela
Nomaina dīleris
Pārbaudiet, vai griezējierīces kontruzgrieznis ir
pareizi pievilkts
Nomaiņa
Pārbaude tukšgaitā (griezējierīce nedrīkst rotēt
tukšgaitā)
Nomaiņa
Apskate (bojājumi un nolietojums)
x
x
Cilindra dzesēšanas ribas
Degvielas tvertne
x
Tīrīšana
Tīrīšana pēc ikdienas darba
Startera sistēmas ventilācijas atveres
x
Nomaiņa
x
x
Griezējierīces
Ievērojiet, ka šeit norādītie apkopes intervāli attiecas tikai uz normāliem darba
apstākļiem. Ja ikdienas darbā krūmgriezis tiek darbināts ilgāk nekā normāli paredzēts
vai pastāv smagi pļaušanas un griešanas apstākļi, tad ieteiktie apkopes intervāli
attiecīgi jāsamazina.
Apskate (sūces, plaisas un nolietojums)
6 mēneši vai 50
stundas
x
19
LV
20
LV
(20.2. att.).
2. Sadaliet auklu divās vienādās daļās (20.3. att.)
un pēc tam ielādējiet galvu, griežot rokturi
(20.4. att.).
UZMANĪBU! - Veicot tehnisko apkopi,
vienmēr velciet speciālos cimdus. Neveiciet
tehnisko apkopi, ja motors ir karsts.
GAISA FILTRS
Pēc katrām 8-10 darba stundām, noĄemiet vāciĄu
(A, 23.zīm.), iztęriet ltru (C):
BC 22 - 220: Tīriet ar Emak attaukotāju, p/n
001101009, skalojiet ar ūdeni un nopūtiet ar
saspiestu gaisu, bet nedariet to pārāk tuvu sev,
pūšanu veiciet no iekšpuses uz āru.
BC 24 - 240: Tīriet ar Emak attaukotāju, p/n
001101009A, skalojiet ar ūdeni un nopūtiet ar
saspiestu gaisu, bet nedariet to pārāk tuvu sev,
pūšanu veiciet no iekšpuses uz āru.
Ja tas ir netīrs vai bojāts, nomainiet to.
Nosprostojies ltrs var izraisęt motora neregulāru
darbębu, palielinot tā patēriĄu un samazinot jaudu.
KARBURATORA FILTRS
Regulāri pārbaudiet karburatora ltra stāvokli.
Netīrs ltrs var traucēt motora iedarbināšanu un
pasliktināt motora darbību. Lai iztīrītu ltru, izņemiet
to no degvielas iepildīšanas atveres; ja tas ir pārāk
netīrs, raugieties, lai tas tiktu nomainīts (22.zīm.).
MOTORS
Regulāri iztīriet cilindra iekšpusi ar birstīti vai
saspiestu gaisu. Netīrumu uzkrāšanās cilindrā var
izraisīt bīstamu motora pārkaršanu.
AIZDEDZES SVECE
Ir ieteicams regulāri iztīrīt aizdedzes sveci un
pārbaudīt elektrodu attālumu (24.zīm.). Lietojiet
aizdedzes sveci NGK CMR7H vai citas markas
aizdedzes sveci ar tādām pašām termiskajām
īpašībām.
KONISKAIS SAVIENOJUMS
Pēc katrām 30 darba stundām, noņemiet skrūves
(D, 8 zīm.) no koniskā savienojuma un pārbaudiet
eļļas līmeni. Neiepildiet vairāk kā 10 gramus. Lietojiet
augstas kvalitātes molibdēna biosulfīda eļļu.
Nekādā gadījumā nelietojiet degvielu(maisījumu)
ierīces tīrīšanai.
AUGU GRIEŽ AMO INSTRUMENTU UZASINĀŠANA
(2-3-4 ZOBIŅI)
1. Augu griežamie asmeņi ir lietojami no abām
pusïm: kad viena puse vairs nav asa, asmeni
var apgriezt otrādi un lietot otru pusi (17.zīm.).
2. Augu griežamos asmeņus uzasina, lietojot
vienkāršu plakanu vīli (17.zīm.).
3. Lai saglabātu līdzsvaru, visus zobiņus asiniet
parastā veidā.
4. Ja asmeņi nav pareizi uzasināti, tas var izraisīt
ierīces neadekvātas vibrācijas ar sekojošu pašu
asmeņu salūšanu.
UZASINĀŠANA (8 ZOBI)
Vienmïr pārbaudiet diska vispārïjo stāvokli. Ja
disks ir pareizi uzasināts, krūmgriezis darbojas ar
maksimālu efektu. Lai uzasinātu zobiņus, lietojiet
vīli, veicot vieglus pieskārienus, ievïrojot 11A.zīm.
norādītos leņ˙us un izmïrus.
UZMANĪBU! - Viens nepareizs griešanas
instruments vai viens nepareizi uzasināts asmens
palielina pretsitiena risku. Pārbaudiet augu
griežamos asmeņus, lai noteiktu bojājumus vai
lūzumus; ja tie ir bojāti, nomainiet tos.
BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā
nelabojiet griezējierīces ar metināšanu,
iztaisnošanu vai formas izmainīšanu. Tas var
radīt griezējierīces sadrupšanu, un atplīsušie
gabali var radīt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
NEILONA DIEGU GALVIŅA
Vienmēr lietojiet vienu un to pašu oriģināldiega
diametru, lai pārāk neuzlādētu motoru (18.zīm.).
Lai pagarinātu neilona diegu, viegli nometiet
galviņu uz zemes ierīces darbības laikā.
IEVĒROJIET: Nemetiet galviņu uz cementa vai uz
bruģa: tas var būt bīstami.
Neilona auklas maiņa galvā LOAD&GO (20. att.)
BC 22 S – BC 22 T - BC 220 S - BC 220 T (Ø 110 mm):
nogrieziet 4 m neilona auklas Ø 2,4 mm.
BC 24 S – BC 24 T - BC 240 S - BC 240 T (Ø 130
mm): nogrieziet 8,5 m neilona auklas Ø 2,4 mm.
1. Izlīdziniet bultiņas un ievietojiet auklu galvā
(20.1. att.) tā, lai tā izietu no pretējās puses
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Oleo-Mac BC 220 S Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka