Efco HC 246 P Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

LV HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁSOK
EST KASUTUSJUHEND
LT OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
HC 246 P - HC 247 P - HCS 247 P (21,7 cm
3
)
TG 2460 P - TG 2470 P - TGS 2470 P (21,7 cm
3
)
2
1
2
9
8
e1*2016/1628*2016/1628SHA2/
P*0045*00
HEDGETRIMMER
108
HC 247
6
1
2
4
3
0000000000
2018
7
5
19
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
19
14
5
17
8
4
1
2
3
6
20
13
12
18
10
19
9
11
16
3
A
C
B
D
A
F
H
D
G
I
B
C
E
I
A
B
3 4
5 6
7 8
9 10
4
A
B
STOP
A
B
B
A
C
D
90°
11 12
13 14
15 16
17A
17B
18A
18B
5
0,5 mm
CMR7H
C
B
A
F
G
45°
T
19 20
21 22A
23 24
25
22B
Latviski
9
Eesti keel
25
Lietuvių k.
41
9
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Cienījamajiem klientiem
Paldies par to, ka izvēlējāties E mak
izstrādājumu!
Mūsu izplatītāju un pilnvaroto servisa centru
tīkls ir jūsu pilnīgā rīcībā, ja jums radīsies
nepieciešamība pēc to palīdzības.
IEVADS
Lai nodrošinātu pareizu mašīnas darbību
un novērstu nelaimes gadījumus, nesāciet
darbu, kamēr neesat uzmanīgi izlasījis šo
rokasgrāmatu. Šajās lietošanas pamācībās ir
sniegti skaidrojumi par dažādu sastāvdaļu
darbību, kā arī instrukcijas nepieciešamajām
pārbaudēm un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET Šajās lietošanas pamācībās
sniegtie apraksti un attēli nav cieši saistoši.
Kompānija patur tiesības veikt iespējamas
izmaiņas, neuzņemoties par pienākumu
laiku pa laikam atjaunināt šīs lietošanas
pamācības.
Papildus lietošanas norādījumiem šajā
rokasgrāmatā ir arī ietverta informācija, kurai
jāpievērš īpaša uzmanība. Šī informācija ir
atzīmēta ar zemāk aprakstītajiem simboliem:
UZMANĪBU: pastāv nelaimes gadījuma,
traumas, tai skaitā nāvējošas, vai mantas
bojājuma risks.
PIESARDZĪBU: pastāv iekārtas vai tās
atsevišķu sastāvdaļu bojājuma risks.
UZMANĪBU
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
ŠĪS MAŠĪNAS NORMĀLOS
EKSPLUACIJAS APSTĀKĻOS OPERATORA
INDIVIDLS DIENAS TROKŠŅA
IEDARBĪBAS LĪMENIS VAR BŪT VIEDS
VAI LIELĀKS PA R 85 dB(A)
SATURA RĀDĪTĀJS
SATURS
1. DROŠĪBAS SIMBOLU UN
BRĪDINĀJUMU PASKAIDROJUMS _ 9
2. KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAĻAS _____ 9
3. DROŠĪBAS NOTEIKUMI __________ 10
4. IERĪCES SALIKŠANA ____________ 11
5. IEDARBINĀŠANA _______________ 12
6. DZINĒJA APTURĒŠANA _________ 15
7. LIETOŠANA ___________________ 15
8. TEHNISKĀ APKOPE _____________ 19
9. UZGLABĀŠANA ________________ 20
10. TEHNISKIE DATI ________________ 21
11. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA______ 22
12. GARANTIJAS SERTIFIKĀTS _______ 23
13. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA _____ 24
1. DROŠĪBAS SIMBOLU UN
BRĪDINĀJUMU PASKAIDROJUMI
(1.att.)
1. Pirms mašīnas izmantošanas izlasiet
ekspluatācijas un tehniskās apkopes
rokasgrāmatu.
2. Valkājiet ķiveri, aizsargbrilles un
prettrokšņa austiņas.
3. Mašīnas tips: TRIMERIS.
4. Garantētais skaņas jaudas līmenis
5. Sērijas numurs
6. CE atbilstības marķējums.
7. Ražošanas gads
8. Uzpludināšanas balons
9. Pārbaudiet eļļas līmeni ik pēc 20 darba
stundām.
2. KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAĻAS
(2.att)
1. Asmeņi
2. Asmeņu aizsargs
3. Roku aizsargs
4. Akseleratora apstādināšanassvira
5. Startera rokturis
6. Akseleratora svira
7. Slēdzis
8. Stop poga
9. Gaisa  ltra vāks
10. Pārejas vāks
11. Pāreja
12. Degvielas tvertnes vāks
13. Degvielas tvertne
14. Trokšņa slāpētājs
15. Roktura nostiprināšanas svira (HC 246 P-
HC 247 P-TG 2460 P-TG 2470 P)
16. Priekšējais rokturis
17. Aizmugurējais rokturis
18. Gaisa svārsta svira
19. Asmeņu vāks
20. Uzpludināšanas balons
10
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
3. DROŠĪBAS NOTEIKUMI
UZMANĪBU - Ja krūmgriezis tiek pareizi
lietots, tas ir ātrs, ērts un efektīvs
instruments; ja to lieto nepareizi vai
neievērojot drošības noteikumus, tas
var kļūt par bīstamu ierīci. IERĪCE VAR
IZRAISĪT SMAGUS IEVAINOJUMUS. Lai jūsu
darbs vienmēr būtu patīkams un drošs,
rūpīgi ievērojiet visus lietošanas pamācībā
sniegtos drošības noteikumus.
UZMANĪBU: Jūsu ierīces iedarbināšanas
sistēma rada elektromagnētisko lauku,
kuram ir ļoti zema intensitāte. Šis lauks var
traucēt dažu „pacemaker” ierīču darbību.
Lai samazinātu smagu vai nāvējošu
negadījumu risku, personām, kas lieto
pacemaker, ir jākonsultējas ar savu ārstu
un „pacemaker ražotāju pirms šīs ierīces
lietošanas.
UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var
ierobežot mašīnas lietošanas iespējas.
1 - Pirms mašīnas lietošanas rūpīgi
iepazīstieties ar tās ekspluatācijas
noteikumiem. Operatoram, kas ierīci
lieto pirmo reizi, pirms lietošanas ir
jāpraktizējas.
2 - Krūmgriezi var lietot tikai pieaugušie
labā fiziskajā stāvoklī, kas zina, kā pareizi
jālieto ierīce. Neļaujiet pusaudžiem
lietot krūmgriezi.
3 - Nelietojiet krūmgriezi, ja esat noguruši
vai lietojuši alkoholu, narkotikas vai
medikamentus.
4 - Nevelciet šalles, aproces vai citus
piederumus, kurus var ievilkt ierīcē vai
asmenī. Lietojiet piegulošu apģērbu, kas
pasargā no sagriešanās.
5 - Lietojiet speciālas neslīdošas kurpes,
cimdus, brilles un austiņas.
6 - Neļaujiet citām personām, jo sevišķi
bērniem atrasties krūmgrieža darbības
lokā laikā, kad iedarbināt vai lietojat
ierīci.
7 - Neuzsāciet darbu, kamēr darba laukums
nav pilnībā tīrs. Nestrādājiet elektrisko
kabeļu tuvumā.
8 - Vienmēr grieziet, atrodoties stabilā un
drošā pozīcijā, jo sevišķi, ja strādājat uz
kāpnēm vai taburetes.
9 - Lietojiet krūmgriezi tikai labi vēdināmās
vietas, nelietojiet to sprāgstošā, viegli
uzliesmojošā atmosfērā vai slēgtās
telpās.
10 - Nepieskarieties asmeņiem un neveiciet
tehniskās apkopes darbības, kad motors
ir ieslēgts.
11 - Glabājiet visas uzlīmes un brīdinājumus
par briesmām un drošību nevainojamā
stāvoklī. Bojājumu vai pasliktinājumu
gadījumā, tie savlaicīgi jānomaina (1.
zīm.).
12 - Nelietojiet ierīci citiem nolūkiem nekā
norādīts lietošanas pamācībā (Sk. 15.lpp.).
13 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr
dzinējs ir ieslēgts.
14 - Lai veiktu tehnisko apkopi, vienmēr
sekojiet lietošanas pamācībā
sniegtajiem norādījumiem.
15 - Mašīnas jūgvārpstai drīkst pievienot tikai
ražotāja piegādātos piederumus.
16 - Pārbaudiet krūmgrieža drošības un
pārējās detaļas katru dienu.
17 - Nestrādājiet ar krūmgriezi, ja tas ir bojāts,
nekvalitatīvi salabots, slikti samontēts
vai patvaļīgi pārveidots. Neizņemiet,
nebojājiet un nepadariet nederīgu
nevienu drošības detaļu. Lietojiet tikai
tos asmeņus, kuru garums norādīts
tabulā.
18 - Nekādā gadījumā paši neveiciet darbības
vai labojumus, kas neatbilst ikdienas
apkopei. Griezieties pēc palīdzības tikai
pie pilnvarota personāla. Lai veiktu
tehnisko apkopi, vienmēr ievērojiet
mūsu norādījumus.
19 - Ārkārtas gadījumā nekavējoties atlaidiet
akseleratora sviru.
11
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
20 - Neaizmirstiet, ka mašīnas īpašnieks vai
operators ir atbildīgs par negadījumiem
vai bīstamām situācijām, kurām tiek
pakļautas trešās personas vai to manta.
21 - Ja krūmgriezis kļuvis nederīgs, nemetiet
to ārā, bet gan nogādājiet pilnvarotam
personālam, kas atbrīvosies no ierīces
videi nekaitīgā veidā.
22 - Uzticiet vai aizdodiet krūmgriezi tikai
tām personām, kuras prot ar to pareizi
rīkoties. Iedodiet līdzi arī lietošanas
pamācību, kas jāizlasa pirms darba
uzsākšanas.
23 - Neskaidrību vai citu problēmu gadījumā
vienmēr griezieties pie ierīces pārdevēja.
24. Rūpīgi glabājiet šo lietošanas pamācību
un izlasiet to ikreiz, pirms lietojat ierīci.
DROŠĪBAS AIZSARGAPĢĒRBS
Strādājot ar krūmgriezi, vienmēr
lietojiet speciālu aizsargapģērbu
drošībai. Aizsargapģērba lietošana neizslēdz
negadījuma iespēju, bet novērš bojājuma
sekas, ja tas notiek. Lai izvēlētos atbilstošu
aizsargapģērbu, prasiet padomu savam ierīces
pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas
nedrīkst būt par apgrūtinājumu. Velciet
piegulošu aizsargapģērbu. Ideāli piemērota
speciālā jaka un kombinezons. Nevelciet
apģērbu, šalles, kaklasaites vai kaklarotas,
kuras var sapīties zaros. Turiet garus matus
sasietus aizmugurē un aizsargājiet tos
(piemēram, ar šalli, bereti vai aizsargķiveri,
utt.).
Velciet speciālas kurpes vai zābakus, kuri
aprīkoti ar neslīdošām zolēm un apstrādāti
ar tēraudu.
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku!
Lietojiet aizsargierīces pret troksni;
piemēram, austiņas vai tapiņas.
Nepieciešama maksimāla uzmanība, lietojot
aizsargierīces pret troksni, jo bīstamo
akustisko signālu (kliedzieni, trauksmes
signāli, utt.) uztvere ir ierobežota.
Velciet speciālus cimdus, kuri maksimāli
absorbē vibrāciju.
4. IERĪCES SALIKŠANA
ROKTURA MONTĀŽA (3. att.) (tikai
modeļiem HCS 2470P un TGS 2470P)
Tikai modeļos ar vienu asmeni ir jāuzstāda
priekšējais rokturis:
1 - Uzstādiet uz priekšējā roktura vibrāciju
slāpējošas gumijas paplāksnes (B),
centrēšanas iemavas (C) un gumijas
starplikas (D);
2 - Uzstādiet rokas aizsargu ar rokturi
asmeņiem pretējā pusē un centrējiet
skrūvi G un atveri I uz asmens;
3 - Ieskrūvējiet skrūvi H un paplāksni E
atveI, nepievelkot to;
4 - Līdz galam pievelciet skrūvi (G),
nepielietojot pārmērīgu spēku, pēc tam
atskrūvējiet par 1/4 apgrieziena;
5 - Uzstādiet paplāksni (E) un pieskrūvējiet
uzgriezni (F) pie skrūves (G)
6 - Pievelciet uzgriezni F un skrūvi H
DEFLEKTORS (4. att.) (tikai modeļiem
HCS 247P un TGS 2470P)
Dzīvžoga šķēres ar vienu asmeni var aprīkot
ar atsevišķi nopērkamo deflektoru (A)
(papildaprīkojums):
1 - Izņemiet 3 uzgriežņus (B);
2 - Uzstādiet paplāksni (C) uz skrūves vietā,
kurā nav asmens aizsarga;
3 - Uzstādiet deflektoru (A);
4 - Pieskrūvējiet 3 uzgriežņus (B),
nepievelkot tos;
5 - Līdz galam pievelciet 3 skrūves (D),
nepielietojot pārmērīgu spēku, pēc tam
atskrūvējiet par 1/4 apgrieziena;
6 - Pievelciet 3 uzgriežņus (B).
12
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
5. IEDARBINĀŠANA
DEGVIELA
UZMANĪBU: benzīns ir īpaši viegli
uzliesmojoša degviela. Esiet ārkārtīgi
uzmanīgs, rīkojoties ar benzīnu vai ar
degvielas maisījumu. Nesmēķējiet un
nepietuviniet uguni vai liesmu degvielai
vai mašīnai.
· Strādājot ar degvielu esiet uzmanīgs, lai
samazinātu ugunsgrēka un apdegumu
gūšanas risku. Tā ir ļoti viegli uzliesmojoša
viela. S akratiet degvielu un ielejiet to
degvielas glabāšanai paredzētajā kannā.
· Samaisiet degvielu ārpus telpas, vietā,
kurā nav dzirksteļu vai liesmas avotu.
· Pirms degvielas uzpildes, nolieciet ierīci
uz zemes gabala bez šķēršļiem, izslēdziet
dzinēju un ļaujiet tam atdzist. Lēni
atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu,
lai izlaistu spiedienu un izvairītos no
degvielas izliešanās. Pēc uzpildes cieši
pieskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.
Vibrācija var izraisīt vāciņa izļodzīšanos
un degvielas izliešanos.
· Noslaukiet izlijušos degvielu. Pirms dzinēja
iedarbināšanas pārvietojiet mašīnu 3
metrus prom no degvielas uzpildes vietas.
· Nekādā gadījumā nededziniet izlijušos
degvielu.
· Nesmēķējiet, kamēr strādājat ar degvielu
vai, kamēr mašīna darbojas.
· Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi
vedināmā vietā.
· Neglabājiet degvielu vietās ar sausām
lapām, salmiem, papīru utt.
· Glabājiet ierīci un degvielu vietās, kurās
degvielas izgarojumi nevar sasniegt
dzirksteles vai liesmu, ūdens sildīšanas
boilerus, elektromotorus vai slēdžus,
krāsnis utt.
· Nenoņemiet tvertnes vāciņu, kamēr
dzinējs darbojas.
· Nelietojiet degvielu ierīces tīrīšanai.
· Sekojiet tam, lai degvielas neizšļakstītos
uz jūsu drēbēm.
Šī ierīce tiek darbināta ar divtaktu dzinēju
un tās lietošanai ir jāsagatavo benzīna
un divtaktu dzinējiem paredzētās eļļas
maisījums. Samaisiet svinu nesaturošu
benzīnu un divtaktu dzinējiem paredzēto
eļļu tīrā benzīna glabāšanai paredzētajā
kannā. IETEICAMĀ DEGVIELA: ŠIS
DZINĒJS IR PA REDZĒTS DARBAM AR SVINU
NESATUROŠU AUTOMOBIĻU BENZĪNU,
KURA OKTĀNSK
AITLIS IR 89 ([R + M] / 2) VAI
AUGSKS.
Samaisiet divtaktu dzinējiem paredzēto
eļļu un benzīnu, sekojot uz iepakojuma
esošajiem norādījumiem.
Iesakām izmantot divtaktu dzinējiem
paredzētās eļļas Oleo-Mac / Efco 2% (1:50)
maisījumu, jo tā ir speciāli paredzēta visiem
divtaktu dzinējiem ar gaisa dzesēšanu.
Tabulā norādītās eļļas/degvielas proporcijas
attiecas tikai uz Oleo-Mac / Efco PROSINT 2
un EUROSINT 2 eļļu vai ekvivalentu augstas
kvalitātes motoreļļu (kas atbilst JASO FD
vai ISO L-EGD prasībām).
BENZINAS
ALYVA
2% - 50:1
ℓℓ
(cm
3
)
1
5
10
15
20
25
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
BRĪDINĀJUMS: NELIETOJIET
AUTOMOBIĻU MOTOREĻĻU VAI LAIVU
DIVTAKTU DZINĒJIEM PAREDZĒTO EĻĻU.
BRĪDINĀJUMS:
- Iegādājieties tikai tik daudz
degvielas, cik jums vajadzēs, ņemot
vērā patēriņu; nepērciet vairāk
degvielas, nekā jūs izlietosiet viena
vai divu mēnešu laikā;
- Glabājiet benzīnu hermētiski slēgtā
kannā, vēsā un sausā vietā.
13
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
BRĪDINĀJUMS - Maisījuma gatavošanai
nekādā gadījumā neizmantojiet
degvielu ar etanola saturu augstāku par
10%; drīkst izmantot gazoholu (benzīna un
etanola maisījums) ar etanola saturu līdz
10% vai E10 degvielu.
PIEZĪME - Sagatavojiet tikai lietošanai
nepieciešamo maisījuma daudzumu,
neatstājiet to tvertnē vai kannā uz ilgu laiku.
Iesakām izmantot degvielas stabilizatoru
Emak ADDITIX 2000, kods 001000972,
kas ļauj uzglabāt maisījumu ilgāk par 12
mēnešiem.
Alkilēts benzīns
BBRĪDINĀJUMS - Alkilētam benzīnam
jābūt tādam pašam blīvumam kā
parastajam benzīnam. Šī iemesla dēļ
motori, kas tika iestatīti, izmantojot parasto
benzīnu, var prasīt savādāku skrūves H
regulēšanu. Lai veiktu šo operāciju, ir
jāvēršas pilnvarotajā servisa centrā.
UZPILDE
Pirms uzpildes sakratiet kannu ar maisījumu.
UZMANĪBU: ievērojiet drošības
noteikumus, kuri attiecas uz
rīkošanos ar degvielu. Pirms degvielas
uzpildes vienmēr izslēdziet dzinēju.
Nekādā gadījumā neuzpildiet degvielu,
kamēr dzinējs darbojas vai ir karsts.
Pirms dzinēja iedarbināšanas pārvietojiet
ierīci vismaz par 3m no vietas, kurā tika
uzpildīta degviela. NESMĒĶĒT!
1. Notīriet zonu apkārt degvielas
tvertnes vāciņam, lai izvairītos no
piesārņojumiem.
2. Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes
vāciņu.
3. Uzmanīgi ielejiet degviela maisījumu
tvertnē. Uzmanieties no benzīna
izšļakstīšanās.
4. Pirms degvielas tvertnes vāciņa
pieskrūvēšanas, notīriet to un
pārbaudiet blīvējumu.
5. Tad nekavējoties uzstādiet atpakaļ
degvielas tvertnes vāciņu, pievelkot
to ar rokām. Noslaukiet degvielu, ja tā
izlējās.
UZMANĪBU: pārbaudiet, vai nav
degvielas noplūžu un novērsiet tās
pirms ierīces lietošanas. Nepieciešamības
gadījumā sazinieties ar izplatītāja klientu
apkalpošanas dienestu.
Ieeļļojiet asmeņus ik reizi, kad piepildāt
tvertni (5. zīm.). Pareiza asmeņu
ieeļļošana griešanas laikā līdz minimumam
samazina nodilumu, nodrošinot ilgāku
kalpošanas laiku. Vienmēr lietojiet labas
kvalitātes eļļu.
UZMANĪBU - Ir aizliegts lietot
atkārtoti parstrādātu eļļu!
Izmantojiet tikai biosairstošo smērvielu.
Pirms iedarbināt motoru,
pārliecinieties, ka asmeņi nav bloķēti
un nav saskārušies ar svešu priekšmetu.
Kad motors darbojas minimālajā
režīmā, asmeņiem nav jāgriežas.
Pretējā gadījumā noregulējiet minimālā
režīma skrūves. Pretējā gadījumā
sazinieties ar Autorizēto Apkalpes
Centru, lai veiktu pārbaudi un atrisināt
problēmu.
Kamēr dzinējs darbojas, obligāti turiet
trimeri ar abām rokām. Cieši satveriet
trimera rokturi starp īkšķi un pārējiem
pirkstiem. Nekad nestrādājiet ar trimeri,
turot to vienā rokā! (6.zīm.).
HCS 247 P-TGS 2470 P: cieši satveriet
priekšējo rokturi ar labo roku, bet
14
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
aizmugurējo rokturi - ar kreiso roku (7. att.).
Pārbaudiet, vai visas ķermeņa daļas atrodas
tālu no asmeņiem un trokšņa slāpētāja.
Vibrācijas iedarbība var izraisīt
veselības problēmas cilvēkiem
ar asinsrites traucējumiem vai nervu
sistēmas slimībām. Vērsieties pie ārsta,
ja jums rodas tādi simptomi kā tirpšana,
jūtīguma samazināšanās, spēka zudums
vai pirkstu krāsas izmaiņa. Šie simptomi
parasti parādās pirkstos, rokās un
plaukstas locītavās.
Pārpludināts motors
- Uzstādiet masas slēdzi stāvoklī
O
(A, 12.att. - HC 246P - HC 247P -
TG 2460P - TG 2470P).
- Izskrūvējiet un nožāvējiet aizdedzes sveci.
- Pilnīgi atveriet droseļvārstu.
- Vairākas reizes paraujiet startera auklu, lai
iztīrītu sadegšanas kameru.
- Uzstādiet sveci atpakaļ un pievienojiet
vadu, stingri iespiežot to.
- Uzstādiet aizdedzes slēdzi stāvok
I (A, 8.att. - HC 246P - HC 247P -
TG 2460P - TG 2470P)
, iedarbināšanas
pozīcijā.
- Uzstādiet gaisa vārsta sviru pozīcijā OPEN
(atvērts), pat ja dzinējs ir auksts.
- Tagad iedarbiniet dzinēju.
DZINĒJA IEDARBINĀŠANA
UZMANĪBU - Nekādā gadījumā
neiedarbiniet dzīvžoga grieznes
bez asmeņiem un reduktora - sajūgs var
izļodzīties un uzraisīt ievainojumus.
1. Lēni nospiediet uzpildes ierīci 6 reizes
(20, 2. att.).
2. Pagrieziet slēdzi (A, 8. att.) pozīcijā I
(Modeļi HC 246P - HC 247P - TG 2460P -
TG 2470P).
3. Uzstādiet gaisa vārsta sviru (18, 2.
att.) pozīcijā CLOSE (0) (A, 11. att.).
Šādā veidā tiks automātiski ieslēgts
puspaātrinājuma režīms.
4. Novietojiet ierīci uz zemes stabilā
pozīcijā. Pārbaudiet, vai griezējierīce
ir brīva. Cieši turot krūmgriezi (9-10.
att.), pavelciet iedarbināšanas auklu
(ne vairāk kā 3 reizes) līdz dzinējā būs
dzirdāmi pirmie blīkšķi. Ja mašīna ir
jauna, auklu var būt nepieciešams vilk
vairākas papildu reizes.
5. Uzstādiet gaisa vārsta sviru (18, 2. att.)
pozīcijā OPEN (I) (B, 11. att.).
6. Pavelciet iedarbināšanas auklu, lai
iedarbinātu motoru. Pēc mašīnas
iedarbināšanas iesildiet to dažas
sekundes, neaiztiekot akseleratoru.
Mašīnas iesildīšana var prasīt
ilgāku laiku, strādājot aukstumā vai
lielā augstumā. Beigās nospiediet
akseleratoru (6
, 2. att.), lai izslēgtu
automātisko puspaātrinājuma režīmu.
BRĪDINĀJUMS
- Nekādā gadījumā neaptiniet
iedarbināšanas auklu apkārt rokai.
- Velkot iedarbināšanas auklu,
neizmantojiet visu tās garumu, jo
aukla var saplīst.
- Neatlaidiet auklu asi; turiet
iedarbināšanas rokturi (5, 2. att.)
un ļaujiet iedarbināšanas auklai
lēni satīties.
UZMANĪBU – Ja dzinējs jau ir
silts, neizmantojiet gaisa vārstu
iedarbināšanai.
UZMANĪBU – Izmantojiet
puspaātrinājuma ierīci tikai dzinēja
iedarbināšanas laikā.
15
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
DZINĒJA PIESTRĀDE
Dzinējs sasniedz savu maksimālo jaudu pēc
58 darba stundām.
Šajā piestrādes laikā nedarbiniet dzinēju
tukšgaitā pie maksimālā apgriezienu skaita,
lai novērstu pārmērīgu slodzi.
UZMANĪBU! - Piestrādes
laikā nemainiet karburāciju,
lai nodrošinātu noteiktu jaudas
palielināšanu; tas varat bojāt dzinēju.
PIEZĪME: ir normāli, ka jaunā dzinējā
rodas dūmi pirmās lietošanas reizē un
pēc tās.
6. DZINĒJA APTURĒŠANA
1. Atlaidiet akseleratora sviru, darbinot
motoru uz minimālo jaudu (B, 12.zīm.).
2. Izslēdziet motoru:
• Modeļi HC 246P - HC 247P -
TG 2460P - TG 2470P: Pagrieziet
slēdzi (A, 12. zīm.) pozīcijā O”;
• Modeļi HCS 247P - TGS 2470P:
nospiediet stop poga (8, 2. zīm.).
7. LIETOŠANA
UZMANĪBU! - Neieslēdziet
krūmgriezi, ja tam nav uzlikti asmeņu
aizsargi (A, 13.-14. zīm.). Nelietojiet
bojātus vai nolietotus asmeņus.
Gadījumā, ja asmens nosprostojas,
izslēdziet motoru, pirms atbrīvojat
asmeni.
ROKTURIS (tikai modelim HC 246 P - HC 247 P -
TG 2460 P - TG 2470 P)
Lai lietotājs varētu veikt zaru apgriešanu bez
piepūles ērtā pozīcijā, rokturi (C, 15. zīm.) var
pagriezt par 90° pa labi vai pa kreisi (16. zīm.).
Nelietojiet akseleratora sviru šīs darbības
laikā.
Lai veiktu šo procedūru:
1. A tbrīvojiet rokturi, nospiežot
apstādināšanas sviru (D, 15. zīm.).
2. Pagrieziet rokturi un vēlreiz iedarbiniet
apstādināšanas sviru.
3. Kad rokturis ir nostiprināts jaunajā pozīcijā,
varat atkal iedarbināt akseleratora sviru.
Šo darbību ir iespējams veikt arī motoram
esot minimālajā režīmā kas neļauj asmeņiem
griezties.
GRIEŠANAS TEHNIKA
Sākumā grieziet krūma sānus un pēc tam
apstrādājiet tā augšējo daļu.
Vertikāls griezums: ar krūmgriezi HCS 247 P -
TGS 2470 P, kas aprīkots ar vienu asmeni,
vienmēr jāgriež virzienā no apakšas uz augšu
(17A. zīm.). Ar krūmgriezi HC 246 P - HC 247 P -
TG 2460 P - TG 2470 P jāgriež lokveida
formā virzienā no apakšas uz augšu un otrādi,
lietojot asmeņus no abām pusēm (17B. zīm.).
Horizontāls griezums: lai iegūtu labāku
griezuma kvalitāti, nolieciet asmeni mazliet
slīpi (5÷1) griešanas virzienā (18A-B. zīm.).
Grieziet lēnām, jo sevišķi, apstrādājot biezus
krūmus.
AIZLIEGTS LIETOT
UZMANĪBU! Vienmēr ievērojiet
drošības noteikumus. Krūmgriezi
jālieto tikai un vienīgi dzīvžogu vai
mazu krūmu apstrādāšanai. Ir aizliegts
pievienot krūmgrieža kontaktligzdai
instrumentus vai ierīces, kurus nav
ieteicis ražotājs. Nelietojiet krūmgriezi
koku zāģēšanai vai zāles pļaušanai. Ir
aizliegts zāģēt cita veida materiālus.
Nelietojiet ierīci kā sviru priekšmetu
pacelšanai, pārvietošanai vai
sadauzīšanai, kā arī nebloķējiet to
nekustīgajos balstos.
16
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
AR DARBA ZONU SAISTĪTIE
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
- Nestrādājiet elektrības vadu tuvumā.
- Strādājiet tikai pietiekamā apgaismojumā,
kas ļauj skaidri redzēt darba zonu.
- Pirms ierīces nolikšanas uz zemes
izslēdziet motoru.
- Esiet īpaši uzmanīgs, kamēr lietojat
aizsarglīdzekļus, jo tie var samazināt jūsu
spēju dzirdēt skaņas un saucienus, kas
brīdina par bīstamību (aicinājumi, signāli,
brīdinājumi utt.)
- Esiet īpaši uzmanīgi, strādājot uz
nogāzēm vai nelīdzenām virsmām.
- Izslēdziet dzīvžoga grieznes, ja asmens
saduras ar kādu priekšmetu. Pārbaudiet
dzīvžoga grieznes un nepieciešamības
gadījumā salabojiet bojātās detaļas.
- Sekojiet tam, lai uz ķēdes nebūtu
netīrumu un smilšu. Pat neliels zemes
daudzums var ātri notrulināt asmeni.
- Raugieties, lai ierīces rokturi vienmēr
būtu sausi un tīri.
- Zāģējot nospriegotu zaru, esiet uzmanīgs,
lai pēkšņa zara atbrīvošanās nebūtu
negaidīta.
8. TEHNISKĀ APKOPE
ATBILSTĪBA PRASĪBĀM PAR GĀZVEIDA
EMISIJĀM
Šis dzinējs, ieskaitot emisiju kontroles
sistēmu, jādarbina, jāizmanto un jāuztur
saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatā
sniegtajiem norādījumiem, lai uzturētu
emisiju rādītājus atbilstoši normatīvajām
prasībām, kas piemērojamas visurgājējai
tehnikai.
Ir aizliegta dzinēja emisiju kontroles
sistēmas patvaļīga modi cēšana vai
nepareiza izmantošana.
Nepareiza motora vai mašīnas darbināšana,
izmantošana vai uzturēšana var radīt emisiju
kontroles sistēmas darbības traucējumus
tik liela mērā, ka vairs netiks nodrošināta
atbilstība normatīvajām prasības; šajā
gadījumā nekavējoties jārīkojas, lai
novērstu sistēmas darbības traucējumus
un nodrošinātu atbilstību piemērojamajām
prasībām.
Nepareizas darbināšanas, izmantošanas un
apkopes piemēri (saraksts nav izsmeļošs):
- degvielas dozēšanas ierīču piespiedu
darbināšana vai saplīšana;
- degvielas un/vai motoreļļas izmantošana,
kas neatbilst raksturlielumiem, kas
norādīti nodaļā IEDARBINĀŠANA/
DEGVIELA;
- neoriģinālu rezerves daļu, piemēram,
sveču u.c. izmantošana;
- izplūdes sistēmas trūkums vai nepareiza
apkope, ieskaitot nepareizus katalizatora,
aizdedzes sveces, gaisa  ltra u.c. apkopes
intervālus.
BRĪDINĀJUMS - Šī dzinēja izjaukšanas
anulē ES emisiju sertifikāciju.
Informācija par šī dzinēja CO2 līmeni ir
atrodama Emak (www.emak.com) tīmekļa
vietnes sadaļā The Outdoor Power
Equipment World”.
UZMANĪBU! - Veicot tehniskās
apkopes darbības vienmēr lietojiet
aizsargcimdus. Neveiciet tehnisko
apkopi, kad motors ir karsts.
GAISA FILTRS - Ik pēc 8 - 10 darba stundām,
noņemiet vāku (A, 19. zīm.), iztīriet  ltru (B)
.
No attāluma iepūtiet saspiesto gaisu tā,
lai plūsma būtu vērsta no iekšpuses uz
ārpusi. Stipri piesārņotu vai bojātu filtru
nomainiet.
17
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
DEGVIELAS FILTRS - Regulāri pārbaudiet
degvielas  ltra stāvokli (C, 20. zīm.). Ja tas ir
pārāk netīrs, nomainiet to.
AIZDEDZES SVECE - Ir ieteicams regulāri iztīrīt
aizdedzes sveci un pārbaudīt elektrodu distanci
(21. zīm.). Lietojiet aizdedzes sveci NGK CMR7H
vai citas markas sveci ar vienlīdzīgu termisko
pakāpi.
REGULĒŠANA (22A. zīm.): atslābiniet uzgriezni
(F). Nedaudz pieskrūvējiet skrūvi (G), tad
atskrūvējeit to uz 1/4 apgrieziena. Pievelciet
uzgriezni (F). Laiku pa laikam noņemiet
uzgriezni (F) un skrūvi (G) un tīriet tos no
apsūbējuma.
ASINĀŠANA (22B. zīm.): vienmēr turiet vīli vai
asinātāju 46° leņķī pret asmeni un:
Vienmēr asiniet virzienā uz aso galu,
Ievērojiet: vīle griež tikai vienā virzienā,
paceliet to virs asmens, kad atgriežaties, lai
veiktu nākamo posmu,
Noņemiet atlikumus no asmens ar slīdakmeni,
Noņemiet pēc iespējas mazāk materiāla,
Pirms pievienojat uzasinātos asmeņus,
noņemiet asinātāju un ieeļļojiet asmeņus.
Nemēģiniet uzasināt nolietotu asmeni.
Nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā vai
nomainiet to.
Uzmanību - nepareiza asmens
lietošanas gadījumā risks ir augstāks!
Lietojiet tikai rekomendējamā
garuma asmeņus un ievērojiet
asināšanas norādījumus.
PĀREJA - Pārbaudiet eļļas līmeni ik pēc 20
darba stundām (10, 2. zīm.). Ja nepieciešams,
pievienojiet eļļu ar molibdēna bisulfīdu.
Nelietojiet degvielu (maisījumu) ierīces
tīrīšanai.
KARBURATORS
Pirms karburatora regulēšanas iztīriet
iedarbināšanas de ektoru, gaisa  ltru (B,
19.att.) un iesildiet dzinēju.
Minimālā režīma skrūve T (24. zīm.) ir
iebūvēta tā, lai kalpotu kā laba drošības
robeža starp darbību nezāģēšanas režīmā
un sazobes režīmā.
Šis dzinējs ir projektēts un ražots saskaņā
ar Regulu (ES) 2016/1628, (ES) 2017/654 un
(ES) 2017/656 prasībām.
UZMANĪBU – Laika apstākļi un
augstums var izraisīt izmaiņas
karburatora darbībā.
Neļaujiet citām personām uzturēties
krūmgrieža tuvumā darba un motora
iedarbināšanas laikā.
TROKŠŅA SLĀPĒTĀJS
UZMANĪBU! – Šis trokšņa slāpētājs ir
aprīkots ar katalizatoru, kas ir nepieciešams,
lai dzinēja izplūde atbilstu normatīvām
prasībām. Nekāda gadījumā nemodi cējiet
un nenoņemiet katalizatoru: ja jūs to
izdarīsiet, jūs pārkāpsiet likumu.
UZMANĪBU! – Ar katalizatoru
aprīkotie trokšņa slāpētāji
lietošanas laikā kļūst ļoti karsti un paliek
karsti ilgu laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
Šajā gadījumā arī motora tukšgaitas
darbības laikā. Pieskaroties var gūt ādas
apdegumus. Atcerieties par ugunsgrēka
bīstamību!
PIESARDZĪBU – Ja katalizators ir
bojāts, tas ir jānomaina. Ja trokšņa
slāpētājs bieži aizsērē, tā ir pazīme, ka
katalizatora efektivitāte ir samazinājusies.
18
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
UZMANĪBU! – Nedarbiniet mašīna,
ja tā klusinātājs ir bojāts, trūkst vai ticis
izmainīts. Trokšņa slāpētāja tehniskās
apkopes prasību neievērošana var
palielināt aizdegšanās risku un radīt
dzirdes bojājumus.
UZMANĪBU! - Atbrīvojiet motoru un
trokšņa slāpētāju no zariem, lapām un eļļas
atlikumiem, lai novērstu ugunsgrēka risku
(23. zīm.).
ĀRKĀRTAS TEHNISKĀ APKOPE
Iesakām pēc katras intensīvas lietošanas
sezonas beigām vai reizi divos gados,
lietojot mašīnu normālā režīmā, likt servisa
centra speciālistam pārbaudīt mašīnas
vispārīgu stāvokli.
UZMANĪBU! – Visi tie tehniskās
apkopes darbi, kuri nav aprakstīti
šajā rokasgrāmatā, ir jāveic pilnvarotajā
servisa centrā. Lai nodrošinātu dzīvžoga
griežņu nepārtrauktu un vienmērīgu
darbību, atcerieties, ka nomainot detaļas,
ir jāizmanto tikai ORIĢINĀLĀS REZERVES
DAĻAS.
Patvaļīgas modi kācijas un/vai
neoriģinālo rezerves daļu lietošana
var novest pie operatora vai trešo
personu ievainojumiem, vai nāvējošas
traumas gūšanas.
TEHNISKÅ APKOPE
Pārvietojiet krūmgriezi tikai tad, ja motors
ir izslēgts, asmeņi pagriezti uz aizmuguri un
tiem ir uzlikti aizsargi (25. zīm.).
UZMANĪBU – Transportējot dzīvžoga
grieznes ar transportlīdzekli, pārliecinieties,
ka tās ir droši un pareizi piestiprinātas
pie transportlīdzekļa ar siksnu palīdzību.
Dzīvžoga grieznes ir jātransportē horizontālā
stāvoklī ar tukšu tvertni, pārliecinoties, ka
netiek pārkāpti spēkā esošie līdzīgu iekārtu
transportēšanas noteikumi.
19
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
TEHNISKĀS APKOPES TABULA
Ņemiet vērā, ka zemāk norādītie tehniskās apkopes intervāli attiecas tikai uz ierīces lietošanu
normālos darba apstākļos. Ja jūs ikdienā strādājat smagākos apstākļos, tehniskās apkopes
intervāli ir jāsaīsina.
Pirms katras
lietošanas reizes
Pēc katras uzpildes
reizes
Reizi nedēļā
Ja ierīce ir bojāta vai
darbojas nepareizi
Visa mašīna Pārbaudīt: noplūdes, plīsumi un nodilums
XX
Pārbaudes: slēdzis, starteris, akseleratora svira
un akseleratora  ksēšanas svira
Pārbaudīt darbību
XX
Degvielas tvertne Pārbaudīt: noplūdes, plīsumi un nodilums
XX
Degvielas  ltrs Pārbaudīt un iztīrīt
X
Nomainīt  ltrējošo elementu
X
Asmens Pārbaudīt: bojājumi, asinājums un nodilums
XX
Uzasināt
X
Eļļotājs Pārbaudīt: noplūdes, plīsumi un nodilums
XX
Sajūgs Pārbaudīt: bojājumi un nodilums
X
Nomainīt
X
Visas skrūves un uzgriežņi, kurām var piekļūt
(izņemot karburatora skrūves)
Pārbaudīt un pievilkt
X
Gaisa  ltrs Iztīrīt
X
Nomainīt
X
Cilindra ribas un iedarbināšanas kartera
atveres
Iztīrīt
X
Iedarbināšanas aukla Pārbaudīt: bojājumi un nodilums
X
Nomainīt
X
Karburators Pārbaudīt tukšgaitas režīmu
XX
Svece Pārbaudīt attālumu starp elektrodiem
X
Nomainīt
X
Pretvibrācijas sistēma Pārbaudīt: bojājumi un nodilums
X
20
LV
SK
P
GR
TR
CZ
RUS
UK
PL
9. GLABĀŠANA
Ja ierīce ilgu laiku netiks lietota, veiciet
šādas darbības:
- Ieeļļojiet asmeni, lai novērstu sarūsēšanu
(5. zīm.).
- Uzlieciet asmens vāku (19, 2. zīm.).
- Izlejiet degvielu no tvertnes un uzlieciet
vāku.
- Glabājiet ierīci sausā vidē, ja iespējams,
neturiet to tiešā saskarē ar zemi un
glabājiet tālu no siltuma izdales avotiem.
- Utilizējiet degvielu saskaņā ar
spēkā esošo likumdošanu par vides
aizsardzību.
- Lai iztukšotu karburatoru, iedarbiniet
dzinēju un gaidiet, kad tas apstāsies
(atstājot karburatorā maisījumu, var tikt
bojātas membrānas).
- Rūpīgi iztīriet gaisa  ltru (B, 19. att.).
- Lai sagatavotu ierīci darbam pēc ziemas
perioda, jāveic tās pašas darbības,
kuras ir paredzētas normālai mašīnas
iedarbināšanai (12-15. lpp.).
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
Mašīnas īpašniekam ir jārūpējas par vides
aizsardzību, izturoties ar cieņu pret sabiedrību
un vidi, kurā dzīvojam.
- Centieties nekļūt par jūsu kaimiņu
traucējumu cēloni.
- Rūpīgi ievērojiet vietējos noteikumus,
kas attiecas uz iepakojuma materiālu,
eļļas, benzīna, akumulatoru,  ltru, bojātu
detaļu vai citu vidi piesārņojošo materiālu
utilizāciju; šos atkritumus nedrīkst izmest
sadzīves atkritumu konteineros un tie
ir jānogādā uz speciāliem savākšanas
centriem, kas nodrošina atkritumu
utilizāciju.
Izjaukšana un utilizācija
Pēc mašīnas ekspluatācijas pārtraukšanas to
nedrīkst izmest vidē, tā vietā sazinieties ar
atkritumu savākšanas centru.
Lielu daļu mašīnas ražošanā izmantoto
materiālu var pārstrādāt; visus metālus
(tēraudu, alumīniju, misiņu) var nogādāt
metāllūžņu pieņemšanas centrā. Papildu
informācijai vērsieties vietējā atkritumu
savākšanas organizācijā. Pēc mašīnas
izjaukšanas iegūto materiālu utilizācija ir
jāveic, saudzējot dabu un izvairoties no
augsnes, gaisa un ūdens piesārņošanas.
Jebkurā gadījumā ir jāievēro vietējie spēkā
esošie likumi, kas reglamentē šo jomu.
Mašīnas utilizācijas laikā ir jāiznīcina plāksnīte
ar CE zīmi kopā ar šo rokasgrāmatu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Efco HC 246 P Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka