Efco DS 3000 D Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

LV
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE
EST
KASUTUSJUHEND
LT
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
BC 300 D
(30.5 cm
3
)
-
DS 3000 D
(30.5 cm
3
)
Latviski 4
Eesti keel 16
Lietuvių k. 28
1
2
5
3
4
4A
4
5
8
6
19
1
2
3
11
9
10
17
16
14
13
18
15
7
12
C
6
7
9
6A
0,5 mm
CMR7H
10
12
11
8
CMR7A
T
B
A
13
1234567891011 2017
S.p.A. - Via E. Fermi, 4
42011 Bagnolo in Piano - Italy
Made in Italy
POWER UNIT
3 1 7
4 5 6 2
8
9
4
LV
INSTRUKCIJAS TULKOJUMS NO
ORIĢINĀLVALODAS
Cienījamajiem klientiem
Paldies par to, ka izvēlējāties Emak izstrādājumu.
Mūsu izplatītāju un pilnvaroto servisa centru tīkls
ir jūsu pilnīgā rīcībā, ja jums radīsies
nepieciešamība pēc to palīdzības.
IEVADS
Lai nodrošinātu pareizu mašīnas darbību un
novērstu nelaimes gadījumus, nesāciet darbu,
kamēr neesat uzmanīgi izlasījis šo rokasgrāmatu.
Šajās lietošanas pamācībās ir sniegti skaidrojumi
par dažādu sastāvdaļu darbību, kā arī norādījumi
nepieciešamajām pārbaudēm un tehniskajai
apkopei.
IEVĒROJIET: Šajās lietošanas pamācībās
sniegtie apraksti un attēli nav stingri saistoši.
Kompānija patur tiesības veikt nepieciešamas
izmaiņas, neuzņemoties par pienākumu laiku
pa laikam atjaunināt šīs lietošanas pamācības.
Papildus lietošanas norādījumiem šajā
rokasgrāmatā ir arī ietverta informācija, kurai
jāpievērš īpaša uzmanība. Šī informācija ir
atzīmēta ar zemāk aprakstītajiem simboliem:
UZMANĪBU: pastāv nelaimes gadījuma, traumas,
tai skaitā nāvējošas, vai mantas bojājuma risks.
PIESARDZĪBU: pastāv iekārtas vai tās atsevišķu
sastāvdaļu bojājuma risks.
UZMANĪBU
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
ŠĪS MAŠĪNAS NORMĀLOS EKSPLUATĀCIJAS
APSTĀKĻOS OPERATORA INDIVIDUĀLS DIENAS
TROKŠŅA IEDARBĪBAS LĪMENIS VAR BŪT
VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
SATURS
1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI (satur
mašīnas drošas lietošanas
noteikumus)
4
2. DROŠĪBAS SIMBOLU UN
BRĪDINĀJUMU PASKAIDROJUMI
(satur informāciju par mašīnas
identificēšanu un simbolu nozīmi)
6
3. GALVENĀS SASTĀVDAĻAS (satur
informāciju par mašīnas galveno
sastāvdaļu izvietojumu)
6
4. MONTĀŽA (satur informāciju par
iepakojuma noņemšanu un atsevišķu
detaļu montāžas pabeigšanu)
6
5. IEDARBINĀŠANA 7
6. DZINĒJA APSTĀDINĀŠANA 9
7. TEHNISKĀ APKOPE (satur visu
informāciju, kas nepieciešama
mašīnas efektivitātes uzturēšanai)
10
8. UZGLABĀŠANA 12
9. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
(satur ieteikumus par mašīnas
izmantošanu, ievērojot vides
aizsardzības noteikumus)
12
10. TEHNISKIE DATI (nodaļā ir apkopoti
mašīnas galvenie raksturojumi)
13
11. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 14
12. GARANTIJAS SERTIFIKĀTS (satur
garantijas noteikumu apkopojumu)
14
13. PROBLĒMU NOVĒRŠANAS
VADLĪNIJAS (palīdz jums ātri atrisināt
dažādas problēmas, kas var rasties
lietošanas laikā)
15
UZMANĪBU! – Lai varētu izmantot dzinēja
mezglu “BC 300 D - DS 3000 D”, kas aprakstīts
šajā rokasgrāmatā, tas jāsavieno ar vienu no
šādiem piederumiem: Krūmu griezējs “D-BC”,
Dārza šķēres “D-PP, Pūtējs “D-BV, Dzīvžoga
šķēres “D-HC” un pagarinātājs. Jebkurā
gadījumā, pirms samontētu mašīnu
izmantošanas, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu
un piederumu rokasgrāmatas.
1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI
UZMANĪBU!
- Rokasgrāmatā izklāstītie drošības
noteikumi attiecas tikai uz dzinēja darbību.
Tie neaptver bīstamas situācijas, kuras var
rasties mašīnas lietošanas laikā, kurā
dzinējs ir tikai viena no sastāvdaļām.
- Jūsu ierīces iedarbināšanas sistēma rada
elektromagnētisko lauku, kuram ir ļoti
zema intensitāte. Šis lauks var traucēt dažu
sirdsdarbības stimulatoru darbību. Lai
5
LV
samazinātu smagu vai nāvējošu
negadījumu risku, personām, kas lieto
sirdsdarbības stimulatorus, ir jākonsultējas
ar savu ārstu un sirdsdarbības stimulatora
ražotāju pirms šīs ierīces lietošanas.
UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var
ierobežot mašīnas lietošanas iespējas.
1 - Nelietojiet dzinēju, ja esat noguris vai
atrodaties alkohola, narkotisku vielu un zāļu
ietekmē.
2 - Velciet atbilstošu apģērbu un aizsardzības
līdzekļus, tādus kā zābakus, izturīgas bikses,
cimdus, aizsargbrilles, aizsargaustiņas un
ķiveri. Velciet pieguļošu un ērtu apģērbu.
3 - Dzinēju drīkst lietot tikai pieaugušie,
kuri saprot un ievēro šajā rokasgrāmatā
izklāstītos drošības noteikumus,
piesardzības pasākumus un norādījumus.
Nepilngadīgajām personām ir kategoriski
aizliegts lietot dzinēju.
4 - Lietojiet dzinēju tālu no citiem cilvēkiem vai
dzīvniekiem.
5 - Pirms dzinēja iedarbināšanas, pārbaudiet,
vai akseleratora svira brīvi kustas.
6 - Uzpildiet tvertni tālu no siltuma avotiem un
tikai tad, kad dzinējs ir izslēgts. Nesmēķējiet
degvielas uzpildīšanas laikā.
7 - Neuzpildiet degvielu slēgtās telpās vai
nevedināmās vietās.
8 - Nekādā gadījumā neiedarbiniet dzinēju,
ja nav uzstādītas visas tā sastāvdaļas, tai
skaitā klusinātājs, gaisa ltrs, ltra vāks un
iedarbināšanas karteris, labi piestipriniet šīs
detaļas atbilstošajās vietās.
9 - Kamēr dzinējs darbojas minimālo
apgriezienu režīmā, piederumam jābūt
nekustīgam. Pretējā gadījumā noregulējiet
minimālā režīma skrūvi.
10 - Neveiciet nekāda veida tehnisko apkopi,
kamēr dzinējs darbojas.
11 - Nelietojiet dzinēju, ja klusinātājs ir bojāts.
12 - Nelietojiet degvielu (maisījumu) ierīces
tīrīšanai.
13 - Nepārbaudiet sveces dzirksteli blakus
cilindra atverei.
14 - Katru dienu pārbaudiet dzinēju, lai
pārliecinātos, ka visas sastāvdaļas, gan
drošības, gan funkcionālas ir darba kārtībā.
15 - Nelietojiet dzinēju slēgtās telpās vai slikti
vedināmās vietās. Izplūdes gāzes ir toksiskas:
tās satur oglekļa monoksīdu.
16 - Turiet ieslēgtu (vai karstu) dzinēju tālu no
viegli uzliesmojošajām vielām.
17 - Uzmaniet klusinātāju un citas karstas daļas.
18 - Pirms degvielas ieliešanas tvertnē, izslēdziet
dzinēju un pārliecinieties, vai tas atdzisa.
Neuzpildiet degvielu līdz pašai tvertnes
apmalei.
19 - Nenoņemiet tvertnes vāciņu un neielejiet
tajā degvielu, kamēr dzinējs ir karsts vai
kamēr tas darbojas (ļaujiet dzinējam atdzist
2 minūtes pirms degvielas uzpildes).
20 - Nedarbiniet dzinēju, ja degviela maisījums
izlējās, ja ir jūtama benzīna smaka vai, ja ir
sprādziena bīstamība (pārvietojiet ierīci no
tās vietas, kurā izlējās degviela un sekojiet
tam, lai neveidotos dzirksteles, kamēr
degviela neiztvaikosies).
21 - Ir kategoriski aizliegt pašrocīgi mainīt dzinēja
parametrus (ļaujiet dzinējam darboties ar
ražotāja iestatīto ātrumu).
22 - Transportējot dzinēju pa nelīdzeniem ceļiem
vai uz lieliem attālumiem, iztukšojiet benzīna
tvertni.
23 - Glabājiet dzinēju sausā vietā, tālu no siltuma
avotiem un virst zemes līmeņa.
24 - Tā kā dažas detaļas var saplīst un izlidot ārā,
radot bīstamas situācijas, uzticiet spararata
un sajūga remontu tikai autorizētā servisa
centra speciālistiem.
25 - Nekādā gadījumā pašrocīgi neveiciet
darbus vai remontu, kas nav iekļauts
parastā tehniskajā apkopē. Vērsieties tikai
autorizētajā servisa centrā.
26 - Neaizmirstiet, ka mašīnas īpašnieks vai
operators ir atbildīgs par negadījumiem vai
bīstamām situācijām, kurām tiek pakļautas
trešās personas vai to manta.
UZMANĪBU
- Kamēr dzinējs darbojas, vienmēr turiet
priekšējo rokturi ar kreiso roku, bet
6
LV
aizmugurējo rokturi – ar labo roku.
Nekrustojiet rokas, turot rokturi.
Arī
kreiļiem jāievēro minētie norādījumi.
Pārbaudiet, vai visas ķermeņa daļas atrodas
tālu no asmeņiem un trokšņa slāpētāja.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, ja tās
drošības iekārtas ir bojātas. Ierīces drošības
iekārtas jāpārbauda un jāapkopj saskaņā
ar šajā sadaļā sniegtajiem norādījumiem.
Ja ierīce neizturēja šīs pārbaudes, vērsieties
pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu
remontu.
- Jebkurš mašīnas lietošanas veids, kas nav
tiešā veidā norādīts šajā rokasgrāmatā,
tiek uzskatīts par neparedzētu un līdz ar to
pakļauj riskam cilvēkus un mantu.
SPECIĀLAIS AIZSARGAPĢĒRBS DROŠĪBAI
Strādājot ar krūmgriezi, vienmēr jāvelk
aizsargapģērbs, kas paredzēts drošībai.
Aizsargapģērba lietošana neizslēdz negadījuma
iespēju, bet novērš bojājuma sekas, ja tas notiek.
Lai izvēlētos atbilstošu aizsargapģērbu, prasiet
padomu savam ierīces pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst
būt par apgrūtinājumu. Velciet atbilstošu
aizsargapģērbu. Ideāli piemērota ir jaka un
kombinezons. Nevelciet drēbes, šalles, kaklasaites
vai dārglietas, kuras var sapīties zaros. Turiet garus
matus sasietus aizmugurē un aizsargājiet tos
(piemēram, ar šalli, bereti vai aizsarg˙iveri, u.c.).
Velciet speciālas kurpes vai zābakus, kuri
aprīkoti ar neslīdošām zolēm un apstrādāti ar
tēraudu.
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku!
Lietojiet aizsargierīces pret troksni, piemēram,
austiņas vai tapiņas. Nepieciešama maksimāla
uzmanība, lietojot aizsargierīces pret troksni, jo
bīstamo akustisko signālu (kliedzieni, trauksmes
signāli, utt.) uztvere ir ierobežota.
Velciet cimdus, kuri ļauj maksimāli absorbēt
vibrāciju.
2. DROŠĪBAS SIMBOLU UN BRĪDINĀJUMU
PASKAIDROJUMI (13. att.)
1 - Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet
lietošanas un tehniskās apkopes pamācību.
2 - Mašīnas tips: DZINĒJA MEZGLS
3 - CE atbilstības marķējums.
4 - Sērijas numurs
5 - Ražošanas gads
6 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un
austiņas.
7 - Garantïtais akustiskās jaudas līmenis
8 - Uzpludināšanas balons
9 - BRĪDINĀJUMS! - Virsmas var būt karstas!
3. GALVENĀS SASTĀVDAĻAS (1. att.)
1÷3 - Instrumentu komplekts
4 - Siksnas
5 - Degvielas tvertnes vāciņš
6 - Uzpludināšanas balons
7 - Poga half-droseles
8 - Izpūtēja atveres pārvalks
9 - Sveci
10 - Gaisa ltrs
11 - Startera rokturis
12 - Gaisa vārsta svira
13 - Akseleratora bloķētājs
14 - Stop poga
15 - Akseleratora svārsts
16 - Lenču turētājs
17 - Rokturis
18 - Pagarinātājs
19 - Piederumu pievienošana
4. MONTĀŽA
ROKTURA UZSTĀDĪŠANA (3. att)
Piestipriniet rokturi uz pagarinātāja un nostipriniet
to ar skrūvēm (A). Roktura pozīciju var mainīt pēc
lietotāja izvēles.
UZMANĪBU - Fit cilpa rokturi (A, 4. zīm)
starp uzlīmju bultas (B, 4A. zīm) un aizmugures
rokturi (C, 4. zīm).
PIEDERUMU MONTĀŽA UN NOŅEMŠANA
(5. att)
Montāža:
Palaidiet vaļīgāk savienojumu (E), griežot rokturi
(C) pretēji pulksteņrādītāja virzienam;
Salāgojiet izcilni (B) ar kanālu (A) savienojumā (E);
Ievietojiet piederuma cauruli (D) savienojumā (E)
līdz raustītai līnijai (F);
PIEZĪME Lai atvieglotu šo procedūru, pagrieziet
piederuma griezējierīci, lai sakabinātu
dzenvārpstu ar stiprinājumu. Pārliecinieties, ka
7
LV
savienojumā nav netīrumu vai gružu;
− Līdz galam pievelciet rokturi (C), pagriežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
Noņemšana:
Atbloķējiet savienojumu, pagriežot rokturi (C)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet
piederumu.
Apstiprinātie piederumi
Uz dzinēja mezgla drīkst uzstādīt šādus piederumus:
- Krūmu griezējs: D-BC
- Dārza šķēres: D-PP
- Dzīvžoga šķēres: D-HC
- Pūtējs: D-BV
- Pagarinātājs
5. IEDARBINĀŠANA
DEGVIELA
UZMANĪBU: benzīns ir ārkārtīgi viegli
uzliesmojoša viela. Esiet ārkārtīgi uzmanīgi,
strādājot ar benzīnu vai ar degvielas
maisījumu. Nesmēķējiet un nepietuviniet
uguni vai liesmu degvielai vai mašīnai.
BRĪDINĀJUMS: Degviela un degvielas
tvaiki var radīt nopietnus ievainojumus, ja tos
ieelpo vai tie nokļūst saskarsmē ar ādu. Tādēļ
esiet uzmanīgs, darbojoties ar degvielu, kā arī
pārliecinieties, vai ir pietiekama ventilācija.
BRĪDINĀJUMS: Uzmanieties no
saindēšanās ar oglekļa monoksīdu.
· Strādājot ar degvielu esiet uzmanīgi, lai
samazinātu ugunsgrēka un apdegumu
gūšanas risku. Tā ir ļoti viegli uzliesmojoša
viela.
· Sakratiet degvielu un ielejiet to degvielas
glabāšanai paredzētajā kannā.
· Samaisiet degvielu ārpus telpas, vietā, kurā nav
dzirksteļu vai liesmas avotu.
· Pirms degvielas uzpildes, nolieciet ierīci uz zemes,
izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist.
· Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu, lai
izlaistu spiedienu un izvairītos no degvielas
izliešanās.
· Pēc uzpildes cieši pieskrūvējiet degvielas tvertnes
vāciņu. Vibrācija var izraisīt vāciņa izļodzīšanos un
degvielas izliešanos.
· Noslaukiet izlijušos degvielu. Pirms dzinēja
iedarbināšanas pārvietojiet mašīnu 3 metrus
prom no degvielas uzpildes vietas.
· Nekādā gadījumā nededziniet izlijušos degvielu.
· Nesmēķējiet, kamēr strādājat ar degvielu vai,
kamēr mašīna darbojas.
· Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi vedināmā
vietā.
· Neglabājiet degvielu vietās ar sausām lapām,
salmiem, papīru utt.
· Glabājiet ierīci un degvielu vietās, kurās degvielas
iztvaikojumi nevar sasniegt dzirksteles vai liesmu,
ūdens sildīšanas boilerus, elektromotorus vai
slēdžus, krāsnis utt.
· Neatveriet degvielas tvertnes vāciņu, dzinējam
darbojoties.
· Nelietojiet degvielu ierīces tīrīšanai.
· Sekojiet tam, lai degvielas neizšļakstītos uz jūsu
drēbēm.
· Glabājiet ierīci un degvielu bērniem nepieejamā
vietā.
Šī ierīce tiek darbināta ar divtaktu dzinēju un
tās lietošanai ir jāsagatavo benzīna un divtaktu
dzinējiem paredzētās eļļas maisījums. Samaisiet
svinu nesaturošu benzīnu un divtaktu dzinējiem
paredzēto eļļu tīrā benzīna glabāšanai paredzētajā
kannā.
IETEICAMĀ DEGVIELA: ŠIS DZINĒJS IR PAREDZĒTS
DARBAM AR SVINU NESATUROŠU AUTOMOBIĻU
BENZĪNU, KURA OKTĀNSKAITLIS IR 89 ([R + M] / 2)
VAI AUGSTĀKS.
Samaisiet divtaktu dzinējiem paredzēto eļļu
un benzīnu, sekojot uz iepakojuma esošajiem
ALYVA
2%-50 : 1
1
5
10
15
20
25
BENZINAS
l
0,02 (20)
0,10 (100)
0,20 (200)
0,30 (300)
0,40 (400)
0,50 (500)
l
A
(cm
3
)
8
LV
norādījumiem.
Iesakām izmantot divtaktu dzinējiem paredzētās
eļļas Efco - Oleo-Mac 2% (1:50) maisījumu, jo tā
ir speciāli paredzēta visiem divtaktu dzinējiem ar
gaisa dzesēšanu.
Tabulā (A.att.) norādītās eļļas/benzīna proporcijas
attiecas tikai uz PROSINT 2 un EUROSINT 2 eļļu
vai uz ekvivalentu augstas kvalitātes motoreļļu
(kas atbilst JASO FD vai ISO L-EGD prasībām).
BRĪDINĀJUMS: NELIETOJIET AUTOMOBIĻU
MOTOREĻĻU VAI LAIVU DIVTAKTU DZINĒJIEM
PAREDZĒTO EĻĻU.
BRĪDINĀJUMS:
- Iegādājieties tikai tik daudz degvielas, cik
jums vajadzēs; nepērciet vairāk degvielas,
nekā jūs izlietosiet viena vai divu mēnešu
laikā;
- Glabājiet benzīnu hermētiski slēgtā kannā,
vēsā un sausā vietā.
BRĪDINĀJUMS - Maisījuma gatavošanai
nekādā gadījumā neizmantojiet degvielu ar
etanola saturu augstāku par 10%; drīkst
izmantot gazoholu (benzīna un etanola
maisījums) ar etanola saturu līdz 10% vai E10
degvielu.
PIEZĪME - Sagatavojiet tikai lietošanai nepieciešamo
maisījumu, neatstājiet to tvertnē vai traukā ilgu
laiku. Iesakām izmantot degvielu stabilizatoru Emak
ADDITIX 2000, kods 001000972, kas ļauj uzglabāt
maisījumus ilgāk par 12 mēneši.
Alkilēts benzīns
BRĪDINĀJUMS - Alkilētam benzīnam jābūt
tādam pašam blīvumam kā parastajam
benzīnam. Šī iemesla dēļ motori, kas tika iestatīti,
izmantojot parasto benzīnu, var prasīt savādāku
skrūves H regulēšanu. Lai veiktu šo operāciju,
ir jāgriežas autorizētajā tehniskā atbalsta centrā.
UZPILDĪŠANA
Pirms degvielas uzpildes sakratiet kannu ar
maisījumu.
SAGATAVOŠANĀS DARBAM
LENCES
Pareizi noregulētas lences ļauj mašīna atrasties
līdzsvarā piemērotā augstumā no zemes (6 zīm.).
- Lietojiet vienkāršu dubulta tipa lenci.
- Piekabiniet dzinēju pie siksnām ar karabīnes (A,
6.att.) palīdzību.
- Izvietojiet āķi (16, 1.att.) tā, lai nodrošinātu labu
dzinēja līdzsvaru.
- Izvietojiet sprādzi (C, 6A.att.) tā, lai dzinēja
augstums būtu pareizs.
IEDARBINĀŠANA
UZMANĪBU! Kamēr nav uzstādīts
piederums, transmisijas vārpstai var piekļūt
no ārpuses. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neiedarbiniet
dzinēja mezglu, ja uz tā nav uzstādīts
piederums. Dzinēja mezgla izmantošana bez
ieteicamajiem piederumiem var izraisīt
smagas lietotāja traumas un/vai bojāt mezglu.
Pirms dzinēja iedarbināšanas
pārliecinieties, ka piederums ir uzstādīts
pareizi un nesaskaras ar citiem priekšmetiem.
Kamēr dzinējs darbojas minimālo
apgriezienu režīmā, griezējierīcei jābūt
nekustīgai. Pretējā gadījumā sazinieties ar
Autorizēto Apkalpes Centru, lai veiktu
pārbaudi un atrisināt problēmu.
BRĪDINĀJUMS: Kamēr dzinējs darbojas,
vienmēr turiet priekšējo rokturi ar kreiso roku,
bet aizmugurējo rokturi – ar labo roku. Stāviet
mašīna kreisajā pusē. Nekad neturiet mašīna
sakrustotās rokās. Arī kreiļiem jāievēro minētie
norādījumi (2.att.).
Saglabājiet pareizu stāju pļaušanas laikā.
Vibrācijas iedarbība var izraisīt veselības
problēmas cilvēkiem ar asinsrites
traucējumiem vai nervu sistēmas slimībām.
Vērsieties pie ārsta, ja jums rodas tādi
simptomi kā tirpšana, jūtīguma
samazināšanās, spēka zudums vai pirkstu
krāsas izmaiņa. Šie simptomi parasti parādās
pirkstos, rokās un plaukstas locītavās.
Pirms iedarbināt motoru, pārbaudiet, vai
akseleratora svira darbojas nevainojami.
UZMANĪBU: ievērojiet drošības
noteikumus, kas attiecas uz darbu ar degvielu.
Pirms degvielas uzpildes vienmēr izslēdziet
dzinēju. Nekādā gadījumā neuzpildiet
9
LV
degvielu, kamēr dzinējs darbojas vai ir karsts.
Pirms dzinēja iedarbināšanas pārvietojiet
ierīci vismaz uz 3 m attālumu no vietas, kurā
tika uzpildīta degviela. NESMĒĶĒT!
1. Notīriet zonu apkārt degvielas tvertnes
vāciņam, lai izvairītos no piesārņojumiem.
2. Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu.
3. Uzmanīgi ielejiet degviela maisījumu tvertnē.
Uzmanieties no benzīna izšļakstīšanās.
4. Pirms degvielas tvertnes vāciņa
pieskrūvēšanas, notīriet to un pārbaudiet
blīvējumu.
5. Tad nekavējoties uzstādiet atpakaļ degvielas
tvertnes vāciņu, pievelkot to ar rokām.
Noslaukiet degvielu, ja tā izlējās.
UZMANĪBU: pārbaudiet, vai nav
degvielas noplūžu un novērsiet tās pirms
ierīces lietošanas. Nepieciešamības gadījumā
sazinieties ar izplatītāja klientu apkalpošanas
dienestu.
Pārpludināts dzinējs
- Izvēlieties piemērotu instrumentu, lai noņemtu
aizdedzes sveces vadu.
- Noņemiet aizdedzes sveces vadu.
- Izskrūvējiet un nosusiniet aizdedzes sveci.
- Nospiediet akseleratora mēlīti līdz galam.
- Vairākas reizes paraujiet startera auklu, lai
iztīrītu sadegšanas kameru.
- ieskrūvējiet sveci atpakaļ un pievienojiet
svečvadu, cieši piespiežot to – uzstādiet
atpakaļ pārējās detaļas.
- Nostādiet gaisa vārsta sviru stāvoklī OPEN
pat ja dzinējs ir auksts.
- Tagad iedarbiniet dzinēju.
Iedarbināšanas procedūra
1) Lēni nospiediet uzpildes ierīci 3-4 reizes (6, 1.
att.).
2) Uzstādiet gaisa vārsta sviru (12, 1. att.) pozīcijā
CLOSE (A, 8. att.).
3) Pavelciet akseleratora sviru (15, zīm.1) un
nostipriniet to daļējā akselerācijas pozīcijā,
nospiežot pogu (7), atlaidiet sviru (15).
4) Novietojiet ierīci uz zemes stabilā pozīcijā.
Pārbaudiet, vai griezējierīce ir brīva. Turot ierīci
ar vienu roku (7.att.), pavelciet iedarbināšanas
auklu (ne vairāk kā 3 reizes) līdz dzinējā būs
dzirdāmi pirmie blīkšķi. Ja mašīna ir jauna, auklu
var būt nepieciešams vilk vairākas papildu reizes.
5) Uzstādiet gaisa vārsta sviru (12, 1. att.) pozīcijā
OPEN (B, 8. att.).
6) Pavelciet iedarbināšanas auklu, lai iedarbinātu
motoru. Pēc mašīnas iedarbināšanas iesildiet
to dažas sekundes, neaiztiekot akseleratoru.
Mašīnas iesildīšana var prasīt ilgāku laiku,
strādājot aukstumā vai lielā augstumā. Beigās
nospiediet akseleratoru (15, 1. att.), lai izslēgtu
puspaātrinājuma.
BRĪDINĀJUMS:
- Nekādā gadījumā neaptiniet iedarbināšanas
auklu apkārt rokai.
- Velkot iedarbināšanas auklu, neizmantojiet
visu tās garumu, jo aukla var saplīst.
- Neatlaidiet auklu asi; turiet iedarbināšanas
rokturi (11, 1. att.) un ļaujiet iedarbināšanas
auklai lēni satīties.
UZMANĪBU! - Kad motors ir jau uzsilis,
nelietojiet atkārtoti gaisa svārsta sviru, lai
iedarbinātu motoru.
UZMANĪBU - Lietojiet daľējas akselerācijas
ierīci tikai un vienīgi iedarbināäanas fāzē, kad
motors ir auksts.
MOTORA IESILDĪŠANA
Dzinējs sasniedz maksimālo jaudu pēc pirmajām
5–8 darbības stundām.
Šī iesildīšanas perioda laikā, nedarbiniet motoru
bez zāģēšanas uz maksimālu apgriezienu jaudu,
lai izvairītos no pārliekas darbināšanas.
UZMANĪBU! - Motora iesildīšanas
sākumposmā nedarbiniet motoru maksimālā
ātrumā; tas var bojāt motoru.
IEVĒROJIET: ir normāli, ka jaunā dzinējā rodas
dūmi pirmās lietošanas reizē un pēc tās.
6. MOTORA APSTĀDINĀŠANA
Atlaidiet akseleratora sviru, darbinot motoru uz
minimālo jaudu (15, 1. zīm.) un pagaidiet pāris
minūtes, kamēr motors atdziest.
Izslēdziet motoru, nospiežot slēdzi (14).
10
7. TEHNISKĀ APKOPE
Tehniskās apkopes tabula
Viss mašīna
x
x
x
x
Tīrīšana pēc ikdienas darba
Darbības pārbaude
Apskate (sūces, plaisas un nolietojums)
Apskate
Tīrīšana
Kontroles (stop-nupule, gaisa vārsta svira, akseleratora mēlīte,
akseleratora ēlītes bloķētājs)
Degvielas ltrs un caurules
Visas pieejamās skrūves un uzgriežņi (neietilpst
regulēšanas skrūves)
Gaisa ltrs
Pirms katras
lietošanas reizes
Ik mēnesi
Bojājuma
gadījumā
Pēc vajadzības
1 gads vai 100
stundas
Startera aukla
Karburators
Aizdedzes svece
Vibrācijas balsti
Piederumu pievienošana
Filtra elementa tīrīšana, nomaiņa
Apskate
Pievilkšana
Tīrīšana
Apskate (bojājumi un nolietojums)
Dzirksteles spraugas pārbaude
Apskate (bojājumi un nolietojums)
Smērviela
Nomaina dīleris
Nomaiņa
Pārbaude tukšgaitā (griezējierīce nedrīkst rotēt
tukšgaitā)
Nomaiņa
Cilindra dzesēšanas ribas
Degvielas tvertne
Tīrīšana
Tīrīšana pēc ikdienas darba
Startera sistēmas ventilācijas atveres
Nomaiņa
Ievērojiet, ka šeit norādītie apkopes intervāli attiecas tikai uz normāliem darba
apstākļiem. Ja ikdienas darbā mašīna tiek darbināts ilgāk nekā normāli paredzēts vai
pastāv smagi pļaušanas un griešanas apstākļi, tad ieteiktie apkopes intervāli attiecīgi
jāsamazina.
Apskate (sūces, plaisas un nolietojums)
x
xx
x
x
x x
x x
x
x
x x
xx
x
x x
x
x
x
x
x
LV
11
LV
Nosprostojies ltrs var izraisęt motora neregulāru
darbębu, palielinot tā patēriĄu un samazinot jaudu.
KARBURATORA FILTRS
Regulāri pārbaudiet karburatora ltra stāvokli.
Netīrs ltrs var traucēt motora iedarbināšanu un
pasliktināt motora darbību. Lai iztīrītu ltru, izņemiet
to no degvielas iepildīšanas atveres; ja tas ir pārāk
netīrs, raugieties, lai tas tiktu nomainīts (10.zīm.).
MOTORS
Regulāri iztīriet cilindra iekšpusi ar birstīti vai
saspiestu gaisu. Netīrumu uzkrāšanās cilindrā var
izraisīt bīstamu motora pārkaršanu.
AIZDEDZES SVECE
Ir ieteicams regulāri iztīrīt aizdedzes sveci un
pārbaudīt elektrodu attālumu (12.zīm.). Lietojiet
aizdedzes sveci NGK CMR7A vai citas markas
aizdedzes sveci ar tādām pašām termiskajām
īpašībām.
PIEDERUMU PIEVIENOŠANA
Lai nodrošinātu ierīces nepārtrauktu un pareizu
darbību, ik pēc 30 darba stundām noņemiet
piederumu (D, att. 4), ieeļļojiet dzenvārpstu
savienojumā (E, att. 4) un dzenvārpstu piederuma
galā (D, att. 4). Izmantojiet augstas kvalitātes
molibdēna disulfīda smērvielu. Vienmēr eļļojiet
savienojumu katru reizi, kad maināt pielikumu.
KARBURATORS
Šis dzinējs ir projektēts un ražots saskaņā ar Regulu
(ES) 2016/1628 prasībām.
Regulēäanas ir noteicis ražotājs, un to mainęt
nav iespējams.
Minimālā režīma skrūves T ir uzstādītas tā, lai kalpotu
kā laba drošības robeža starp darbību minimālajā
režīmā un sazobes režīmā.
UZMANĪBU: Motoram darbojoties
minimālajā režīmā (2800-3000 apgriezieni/
min.), diskam nav jāgriežas. Iesakām veikt visus
karburācijas regulējumus pie pārdevēja vai
pilnvarotajā servisa centrā.
UZMANĪBU: Laikapstākļi un augstums var
izraisīt izmaiņas karburatora darbībā.
ATBILSTĪBA PRASĪBĀM PAR GĀZVEIDA EMISIJĀM
Šis dzinējs, ieskaitot emisiju kontroles sistēmu,
jādarbina, jāizmanto un jāuztur saskaņā ar lietošanas
rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem, lai
uzturētu emisiju rādītājus atbilstoši normatīvajām
prasībām, kas piemērojamas visurgājējai tehnikai.
Ir aizliegta dzinēja emisiju kontroles sistēmas
patvaļīga modicēšana vai nepareiza izmantošana.
Nepareiza motora vai mašīnas darbināšana,
izmantošana vai uzturēšana var radīt emisiju
kontroles sistēmas darbības traucējumus tik
liela mērā, ka vairs netiks nodrošināta atbilstība
normatīvajām prasības; šajā gadījumā nekavējoties
jārīkojas, lai novērstu sistēmas darbības traucējumus
un nodrošinātu atbilstību piemērojamajām
prasībām.
Nepareizas darbināšanas, izmantošanas un apkopes
piemēri (saraksts nav izsmeļošs):
- Degvielas dozēšanas ierīču piespiedu
darbināšana vai saplīšana;
- Degvielas un/vai motoreļļas izmantošana, kas
neatbilst raksturlielumiem, kas norādīti nodaļā
IEDARBINĀŠANA/DEGVIELA;
- Neoriģinālu rezerves daļu, piemēram, sveču
u.c. izmantošana;
- Izplūdes sistēmas trūkums vai nepareiza
apkope, ieskaitot nepareizus katalizatora,
aizdedzes sveces, gaisa filtra u.c. apkopes
intervālus.
BRĪDINĀJUMS - Šī dzinēja izjaukšanas
anulē ES emisiju sertikāciju.
Informācija par šī dzinēja CO2 līmeni ir atrodama
Emak (www.myemak.com) tīmekļa vietnes sadaļā
The Outdoor Power Equipment World”.
GAISA FILTRS
Pēc katrām 8-10 darba stundām, noņemiet vāciņu
(A, 11.zīm.), iztīriet ltru (B):
Tīriet ar Emak attaukotāju, p/n 001101009A. No
attāluma iepūtiet saspiesto gaisu tā, lai plūsma
būtu vērsta no iekšpuses uz ārpusi.
Ja tas ir netīrs vai bojāts, nomainiet to.
12
LV
apstājas (atstājot maisījumu karburatorā, var
tikt bojātas membrānas).
- Lai sagatavotu ierīci darbam pēc ziemas perioda,
jāveic tās pašas darbības, kas nepieciešamas
normālai iekārtas iedarbināšanai (9. lpp.).
- Levērojiet visus iepriekšnorādītos tehniskās
apkopes noteikumus.
- Izlejiet degvielu no tvertnes un uzskrūvējiet
vāciņu.
- Rūpīgi notīriet dzesēšanas atveres un gaisa ltru
(11. att.).
- Galbājiet ierīci sausā vidē, ja iespējams, nelieciet to
uz grīdas un turiet tālu no siltuma izdales avotiem.
9. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
Mašīnas īpašniekam ir jārūpējas par vides
aizsardzību, izturoties ar cieņu pret sabiedrību un
vidi, kurā dzīvojam.
- Centieties nekļūt par jūsu kaimiņu traucējumu
cēloni.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas
attiecas uz pļaušanas atkritumu pārstrādi.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas
attiecas uz iepakojuma materiālu, eļļas,
benzīna, akumulatoru, ltru, bojātu detaļu vai
citu vidi piesārņojošo materiālu pārstrādi; šos
atkritumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumu
konteineros un tie ir jānogādā uz speciāliem
savākšanas centriem, kas nodrošina atkritumu
utilizāciju.
Izjaukšana un utilizācija
Pēc mašīnas izvadīšanas no ekspluatācijas,
nemetiet to ārā, bet sazinieties ar atkritumu
savākšanas centru. Lielu daļu mašīnas ražošanā
izmantoto materiālu var pārstrādāt; visus metālus
(tēraudu, alumīniju, misiņu) var nogādāt
metāllūžņu pieņemšanas centrā. Papildu
informācijai vērsieties vietējā atkritumu
savākšanas organizācijā. Pēc mašīnas izjaukšanas
iegūto materiālu utilizācija ir jāveic, saudzējot
dabu un izvairoties no augsnes, gaisa un ūdens
piesārņošanas.
Jebkurā gadījumā ir jāievēro vietējie spēkā
esošie likumi, kas reglamentē šo jomu.
Mašīnas utilizācijas laikā ir jāiznīcina plāksnīte ar
CE zīmi kopā ar šo rokasgrāmatu.
LAI NOTĪRĪTU
BRĪDINĀJUMS! – Šis trokšņa slāpētājs ir
aprīkots ar katalizatoru, kas ir nepieciešams, lai
dzinēja izplūde atbilstu normatīvām prasībām.
Nekāda gadījumā nemodicējiet un nenoņemiet
katalizatoru: ja jūs to izdarīsiet, jūs pārkāpsiet likumu.
BRĪDINĀJUMS! – Ar katalizatoru aprīkotie
slāpētāji lietošanas laikā kļūst ļoti karsti un
paliek karsti ilgu laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
Tas notiek arī ja dzinējs darbojas minimālo
apgriezienu režīmā. Ja jūs nonākat ar to saskarē,
jūs varat iegūt apdegumu. Atcerieties par
ugunsgrēka bīstamību!
UZMANĪBU! – Ja slāpētājs ir bojāts, tas ir
jānomaina. Ja slāpētājs bieži aizsērē, tas var liecināt
par to, ka katalizatora efektivitāte ir samazinājusies.
BRĪDINĀJUMS: Nedarbiniet mašīna, ja tā
klusinātājs ir bojāts, trūkst vai ticis izmainīts.
Nepareizi apkopts klusinātājs palielinās
aizdegšanās risku un radīs dzirdes bojājumus.
PAPILDUS TEHNISKĀ APKOPE
Savlaicīgi gadalaika beigās, ja tiek intensīvi
lietota, ik pēc diviem gadiem normālas lietošanas
apstākļos ir jānodrošina vispārīgu pārbaudi, ko
jāveic specializētam tehniķim no tehniskās
apkopes tīkla.
UZMANĪBU: Visas tehniskās apkopes
darbības, kuras nav norādītas šajā lietošanas
pamācībā, jāveic pilnvarotā apkopes centrā. Lai
nodrošinātu pastāvīgu un regulāru ierīces darbību,
atcerieties, ka ierīces detaļas jānomaina tikai un
vienīgi pret ORIĢINĀLĀM REZERVES DETAĻĀM.
Patvaļīgas modikācijas un/vai
neoriģinālo rezerves daļu lietošana var novest
pie operatora vai trešo personu ievainojumiem,
vai nāvējošas traumas gūšanas.
8. GLABĀŠANA
Kad ierīce netiek darbināta ilgu laiku:
- Iztukšojiet un iztīriet degvielas tvertni labi
vēdinamā vietā. Lai iztukšotu karburatoru,
iedarbiniet motoru un nogaidiet, līdz tas
13
LV
cm
3
30.5
2800 ÷ 3000
11.700
4.8
kW
min
-1
cm
3
1.1
min
-1
Kg
8.500
min
-1
580 (0.58 l)
10. TEHNISKIE DATI
Cilindrs
Jauda
Motors
Minimikierrosluku
Degvielas tvertnes
tilpums
Karburatora sūknis
Anti-vibrācijas sistēma
2 taktis EMAK
Motora ātrums pie maksimālajā
izejošā pagarinātaja ātruma
Svars
Izejošā pagarinātāja maksimālais
ātrums
14
LV
Ierīce ir ražota, izmantojot vismodernākās
tehnoloģijas. Ražotājs nodrošina savai produkcijai 24
mēnešu garantiju kopš iegādes brīža, ja to lieto
privātiem un neprofesionāliem mērķiem. Ja ierīce tiek
lietota profesionālos nolūkos, garantija ir derīga 12
mēnešus.
Vispārējie garantijas noteikumi
1) Garantija ir spēkā sākot no pirkuma datuma.
Ražotājs, darbojoties caur pārdošanas un
tehniskās apkopes tīklu, par velti nomaina
jebkuras detaļas, kas bojātas ražošanas, tehnikas
vai materiāla problēmu dēļ. Garantija neietekmē
pircēja tiesības, kuras, atbilstoši likumdošanai,
pasargā pret pārdotās ierīces defektu un bojājumu
sekām.
2) Tehniskais personāls uzņemas veikt visus
labojumus iespējami minimālā laikā, saskaņā ar
organizatoriskajām vajadzībām.
3) Lai pieteiktu garantijas apkalpošanu,
pilnvarotajam personālam ir jāuzrāda zemāk
pievienotais garantijas sertifikāts ar pārdevēja
zīmogu, kuram jābūt pilnībā aizpildītam, kopā
ar rēķinu vai kases čeku, kurā norādīts pirkuma
datums.
4) Garantija ir nederīga, ja:
- netika veikta ierīces tehniskā apkope,
- ierīce ir lietota nepareiziem mērķiem vai ir
patvaļīgi modificēta,
- ir lietotas neatbilstošas smērvielas vai degviela,
- ir lietotas neoriģinālas detaļas un piederumi,
- ierīci ir lietojusi nekompetenta persona.
5) Garantijā neietilpst materiāli vai detaļas, kas
nolietojas normālas lietošanas rezultātā.
6) Garantija neparedz ierīces modernizēšanu vai
uzlabošanu.
7) Garantijā neietilpst nekāds sagatavošanas vai
apkopes darbs, ko veic garantijas periodā.
8) Gadījumā, ja ierīces transportēšanas laikā radušies
bojājumi, nekavējoties ziņojiet par to
piegādātājam: ja tas netiek darīts, garantija nav
spēkā.
9) Uz citu ražotāju (Briggs & Stratton, Subaru, Honda,
Kipor, Lombardini, Kohler u.c.) motoriem, kuri
iebūvēti mūsu ierīcēs, attiecas atbilstošo ražotāju
garantijas.
10) Garantijā neietilpst tieši vai netieši ievainojumi vai
bojājumi personām vai mantai ierīces defektu dēļ
vai pārāk ilgas lietošanas gadījumā, kuras rezultā
radušies bojājumi.
12. GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
11. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Apakšā parakstījies, Emak spa via Fermi, 4 - 42011
Bagnolo in Piano (RE) ITALY, uzņemoties par to
pilnu atbildību, paziņo, ka mašīna:
1. Veids: motors
2. Marka Oleo-Mac, tips BC 300 D
Marka Efco, tips DS 3000 D
3. Sērijas identifikācija 295 XXX 0001 ÷ 295 XXX 9999
atbilst direktīvas/regulas noteikumiem un
turpmākiem grozījumiem vai papildinājumiem:
2006/42/EK - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 - 2011/65/EU,
atbilst šādu harmonizēto standartu prasībām:
EN ISO 12100:2010 - EN 55012: 2007/A1:2009
Tehniskā dokumentācija glabājas Administratīvajā
birojā: Tehniskā nodaļa
Sastādīšanas vieta Bagnolo in Piano (RE) Italy - via
Fermi, 4
Datums: 20.07.2019.
Fausto Bellamico - President
s.p.a.
MODELIS
PIRCĒJS
SĒRIJAS Nr.
DATUMS
PĀRDEVĒJS
Nesūtīt! Pievienot tikai tehniskās garantijas pieprasījumiem.
15
LV
13. PROBLĒMU NOVĒRŠANAS VADLĪNIJAS
UZMANĪBU: pirms zemāk esošajā tabulā rekomendējamo pārbaužu veikšanas
vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet sveci, izņemot gadījumus, kad ir norādīts, ka
ierīcei jādarbojas.
Ja pēc visu iespējamo problēmas cēloņu pārbaudes tā nav novērsta, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru. Ja rodas problēma, kas nav norādīta šajā tabulā, sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
PROBLĒMA IESPĒJAMI IEMESLI RISINĀJUMS
Dzinēju neizdodas
iedarbināt vai tas izslēdzas
dažas sekundes pēc
iedarbināšanas.
1. Nav dzirksteles
2. Dzinējs ir applūdināts
1. Pārbaudiet sveces dzirksteli. Ja
dzirksteles nav, atkārtojiet
pārbaudi ar jaunu sveci (CMR7A).
2. Sekojiet 9.lpp. norādītajai
procedūrai. Ja dzinēju joprojām
neizdodas iedarbināt,
atkārtojiet procedūru ar jaunu
sveci.
Dzinēju izdodas iedarbināt,
bet neizdodas pareizi
palielināt tā ātrumu vai
lielā ātrumā tas darbojas
nevienmērīgi.
Karburators ir jāregulē. Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru un lūdziet noregulēt
karburatoru.
Dzinējs nesasniedz
maksimālo ātrumu un/vai
tajā veidojas daudz dūmu.
1. Pārbaudiet eļļas/benzīna
maisījumu.
2. Netīrs gaisa filtrs.
3. Karburators ir jāregulē
1. Lietojiet svaigu benzīnu un
divtaktu dzinējiem paredzēto
eļļu.
2. Notīriet; sk. norādījumus
nodaļā “Gaisa filtra apkope”.
3. Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru un lūdziet noregulēt
karburatoru.
Dzinēja var iedarbināt un
palielināt ātrumu, bet tas
neuztur minimālo režīmu.
Karburators ir jāregulē. Noregulējiet minimālā režīma
skrūvi T (9.att.) pulksteņrādītāja
virzienā, lai palielinātu ātrumu; sk.
nodaļu “Karburatora apkope”.
UZMANĪBU: Nekādā gadījumā nemēģiniet veikt remontu, ja jums nav nepieciešamu
instrumentu un tehnisko zināšanu. Jebkurš slikti veikts remonts automātiski anulē
garantiju un ražotājs tiek atbrīvots no jebkāda veida atbildības.
16
EST
ALGSE JUHENDI TÕLGE
Meie väärtuslikud kliendid
Täname Teid Emaki toote valimise eest.
Meie edasimüüjate võrgustik ja volitatud
töökojad on ükskõik millise võimaliku probleemi
tekkimisel täielikult Teie käsutuses.
SISSEJUHATUS
Masina õigeks kasutamiseks ja õnnetuste
ärahoidmiseks tuleb käesolev juhend enne töö
alustamist tähelepanelikult läbi lugeda. Juhend
kirjeldab mitmesuguste seadme osade talitlust
ning selles on toodud juhised seadme
kontrollimise ja hooldamise kohta.
MÄRKUS. Juhendis olevad kirjeldused ja
joonised ei ole siduvad. Tootjal on õigus teha
mis tahes muudatusi mida ta vajalikuks
peab, ilma kohustuseta seda juhendit
täiendada.
Lisaks kasutusjuhistele sisaldab see juhend
lõike, mis nõuavad erilist tähelepanu. Need
lõigud on tähistatud järgmiste sümbolitega:
HOIATUS: Tähistab õnnetuse, kehavigastuse ja
isegi surma- või vara tõsise kahjustamise ohtu.
ETTEVAATUST Tähistab masina või selle osade
kahjustamise ohtu.
HOIATUS
KUULMISKAHJUSTUSE OHT
TAVALISTES KASUTUSTINGIMUSTES VÕIB
SEADME KASUTAJA KOKKU PUUTUDA
MÜRATASEMEGA, MIS ON VÕRDNE VÕI
KÕRGEM KUI
85 dB (A)
SISUKORD
1. ETTEVAATUSABINÕUD (nõuded
masina ohutuks kasutamiseks)
16
2. SÜMBOLID JA HOIATUSED
(selgitused masina identifitseerimise
kohta ning sümbolite tähendused)
18
3. PÕHIKOMPONENDID (seadme
peamiste osade asukohad)
18
4. KOKKUPANEK (juhised pakendist
väljavõtmise ning paigaldamata
osade kokkupaneku kohta)
18
5.
KÄIVITAMINE
19
6. MOOTORI SEISKAMINE 21
7. HOOLDUS (juhised masina tõhusa
korrashoiu kohta)
22
8. HOIDMINE 24
9. KESKKONNAKAITSE (sisaldab ka
näpunäiteid masina kasutamise kohta
väliskeskkonnas)
24
10. TEHNILISED ANDMED (kokkuvõte
masina peamistest tehnilistest
näitajatest)
25
11. VASTAVUSDEKLARATSIOON 26
12. GARANTIITUNNISTUS (kokkuvõte
garantiitingimustest)
26
13. VEAOTSING (aitab kasutajal
võimalikke probleeme kiirelt
lahendada)
27
HOIATUS. Käesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatava mootori “BC 300 D - DS 3000 D”
kasutamiseks võib seda paigaldada ainult
järgmistele tööseadistele: võsalõikur “D-BC”,
oksasaag “D-PP, puhur “D-BV, hekitrimmer
“D-HC” ja pikendus. Enne kokkupandud
masina kasutamise alustamist lugege läbi
käesolev kasutusjuhend ja kõik tööseadistega
kaasasolevad kasutusjuhendid.
1. ETTEVAATUSABINÕUD
HOIATUS
- Juhendis äratoodud turvajuhised
puudutavad ainult mootorit. Need ei
arvesta ohuolukordadega, mis võivad
tekkida tervikliku masina (mootor koos
lisadega) kasutamisel.
- Masina süütesüsteem tekitab väga nõrga
elektromagnetvälja. See magnetväli võib
mõjutada teie tehisrütmurit. Tõsise või
surmava kahju vältimiseks peaksid
tehisrütmuriga inimesed enne selle masina
kasutamist konsulteerima arsti või
tehisrütmuri tootjaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus
ei pruugi lubada seadme täiemahulist
kasutamist.
1 - Ärge kasutage mootorit juhul, kui olete kas
väsinud või siis alkoholi, uimastite või ravimite
17
EST
mõju all.
2 - K andke tööks sobilikke rõivaid ja turvavarustust
(saapad, vastupidavad püksid, kindad,
kaitseprillid, kõrvaklapid ja kaitsekiiver).
Kasutage keha ligi hoidvaid, ent samas
mugavaid töörõivaid.
3 - Mootorit tohivad kasutada ainult täiskasvanud
isikud, kes on võimelised aru saama käesolevas
juhendis toodud turvanõuetest, õpetustest ja
juhistest ning neid järgima. Alaealistel ei tohi
mitte mingil juhul lubada mootorit kasutada.
4 - Kasutage mootorit inimestest ja loomadest
võimalikult kaugel.
5 - Enne mootori käivitamist kontrollige, et
gaasihoob liiguks tõrgeteta.
6 - Täitke paak seisva mootoriga ja kuumallikatest
eemal kütusega. Tankimise jooksul on
suitsetamine keelatud.
7 - Ärge tankige kinnistes või puuduliku
ventilatsiooniga ruumides.
8 - Mootori tohib käivitada ainult juhul, kui
kõik selle osad (summuti, õhulter, ltri kaas
ja käiviti kate) on oma kohal ning kindlalt
kseeritud.
9 - Kui mootor töötab miinimumpööretel, ei tohi
tööseade liikuda. Vastasel juhul reguleerige
miinimumrežiimi kruvi.
10 - Keelatud on mistahes hoolduse teostamine
töötava mootoriga.
11 - Ärge kasutage mootorit, kui selle summuti
on viga saanud.
12 - Ärge puhastage seadet kütusega (seguga).
13 - Ärge kontrollige küünalde sädet silindri ava
läheduses.
14 - Viige iga päev läbi mootori kontroll,
et veenduda nii selle turva-kui muude
elementide töökorras olekus.
15 - Vältige mootori kasutamist kinnistes või
halvasti õhutatud ruumides. Väljalaskegaasid
on mürgised, need sisaldavad süsinikoksiidi.
16 - Hoidke töötavat (või maha jahtumata) mootorit
eemal kergestisüttivatest materjalidest.
17 - Olge ettevaatlik, et vältida põletusi
kokkupuutes summuti ja muude kuumenevate
osadega.
18 - Enne kütusega tankimist seisake mootor ja
oodake, et see maha jahtuks. Ärge pange
paaki liiga täis.
19 - Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega täitke
paaki kütusega, kui mootor töötab või on
alles kuum (laske mootoril enne tankimist 2
minutit jahtuda).
20 - Ärge laske mootoril töötada, kui kütusesegu
on maha jooksnud, kui tunnete bensiinilõhna
või plahvatusohu korral (eemaldage seade
lekkekohast ning vältige sädemete tekitamist
seni, kuni kütusesegu on täielikult aurunud).
21 - Ärge muutke mitte mingil moel mootori
seadeid (mootor peab töötama tootja poolt
määratud pööretel).
22 - Mootori transportimiseks ebatasastel
teedel või pikkadel vahemaadel tühjendage
kütusepaak.
23 - Hoidke mootorit kuivas kohas, kuumallikatest
eemal ja maast üles tõstetuna.
24 - Kuna teatud detailid võivad katki minna ja
laiali paiskudes ohtlikud olla, tuleb hooratas
ja sidur lasta parandada ainult volitatud
teeninduskeskuses.
25 - Ärge viige ise läbi mingisuguseid toiminguid
või parandustöid, mis ei kuulu tavahoolduse
alla. Neid tohib teostada ainult volitatud
teeninduskeskus.
26 - Pidage meeles, et omanik või operaator
vastutab kolmandatele isikutele tekitatud
või potentsiaalsete kehavigastuste või
materiaalse kahju eest.
HOIATUS
- Kui mootor töötab, siis hoidke vasaku
käega alati eesmisest käepidemest ja
parema käega tagumisest käepidemest.
Paremast käepidemest tuleb hoida parema
ja vasakust vasaku käega (käed ei tohi olla
risti). See kehtib ka vasakaukäeliste
kasutajate kohta. Tuleb jälgida, et ükski
kehaosa ei satuks terade ega summuti
lähedusse.
- Ärge kunagi kasutage mittekorras
turvavarustusega masinat. Masina
turvavarustust tuleb kontrollida ja
hooldada selles juhendis kirjeldatud viisil.
Kui kontrollimisel osutub, et masin ei ole
korras, laske volitatud hooldustehnikult
masinat parandada.
18
EST
- Igasugust masina kasutamist viisil, mida
selles juhendis ei ole otseselt ette nähtud,
tuleb pidada sobimatuks ning see võib
tekitada ohu inimestele ja varale.
OHUTUST TAGAV KAITSERÕIVASTUS
Võsalõikur-trimmeriga töötamisel tuleb
alati kasutada ohutust tagavat kaitserõivastust.
Kaitserõivastuse kasutamine ei välista õnnetusohtu,
kuid see võib muuta õnnetusest tulenevad
vigastused kergemateks. Piisava kaitsevarustuse
valimisel tuleb konsulteerida usaldusväärse
vahendajaga.
Riietus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd
takistada. Soovitame kanda tootja poolt
heakskiidetud sisselõikamist tõkestavat riietust.
Kõige tõhusamateks on kaitsejakid ja tunked. Ei
tohi kanda selliseid rõivaid, kaelasalle, lipse ega
käevõrusid, mis võivad haakuda okste külge. Pikad
juuksed tuleb kinni siduda ja varjata (nt fulaari,
mütsi, kiivri jne alla).
Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla
kaitsedetailiga ohutusjalatsid.
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid
kõrvaklappe või kõrvatroppe. Mürakaitse
kasutamisel peab olema tunduvalt tähelepanelikum
ja ettevaatlikum, sest heliliste hoiatussignaalide
(hõigete, ohusireenide jt) tajumine on piiratud.
Kanda tuleb töökindaid, mis tagavad
maksimaalse vibratsiooni sumbumise.
2. OHUTUSSÜMBOLID JA HOIATUSED (jn 13)
1 - Enne käesoleva seadmega tööle asumist
tuleb kasutusjuhend läbi lugeda.
2 - Masina tüüp: MOOTOR
3 - CE vastavusmärgis
4 - Seerianumber
5 - Valmistamisaasta
6 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva
kaitsevahendeid.
7 - Müratugevuse tase
8 - Läbipuhumiskolb
9 - HOIATUS! – Pind võib olla kuum!
3. PÕHIKOMPONENDID (jn 1)
1÷3 - Tööriistakomplekt
4 - Kandetraksid
5 - Kütusepaagi kork
6 - Läbipuhumiskolb
7 - Nupp pooleldi throttle
8 - Summuti kaitse
9 - Süüteküünal
10 - Õhulter
11 - Starteri käepide
12 - Õhuklapi hoob
13 - Gaasihoova sulgur
14 - Stop-nupule
15 - Gaasihoob
16 - Rihma kinnituskoht
17 - Käepide
18 - Võlli pikendus
19 - Tööseadmete ühendus
4. KOKKUPANEK
KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 3)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see
kruvide (A). Käepideme asend reguleeritakse
nii, et seadme kasutajal oleks mugav ja turvaline
tööd teha.
HOIATUS - Fit silmuskäepidemele (A, joon.
4) vahel silt nooled (B, joon. 4A) ja tagumise
käepideme (C, joon. 4).
TÖÖSEADMETE MONTEERIMINE JA
DEMONTEERIMINE (JOON. 5)
Monteerimine:
Lõdvendage ühendus (E), pöörates nuppu (C)
vastupäeva.
Joondage tööseadme liist (B) kanaliga (A)
ühenduses (E).
Paigaldage tööseadme toru (D) ühendusse (E)
kuni murdejooneni (F).
MÄRKUS. Protseduuri hõlbustamiseks pöörake
tööseadme lõikeseadet, et ajamivõll kseeruks
ühendusega. Kontrollige, et ühenduses poleks
mustust ega rämpsu.
Pingutage nuppu (C), pöörates seda täies
ulatuses päripäeva.
Demonteerimine:
Vabastage ühendus, pöörates nuppu (C)
vastupäeva ja eemaldage tööseade.
19
EST
Heakskiidetud tööseadised
Mootori külge võib kinnitada järgmisi
tööseadisi:
- Võsalõikur: D-BC
- Oksasaag: D-PP
- Hekitrimmer: D-HC
- Puhur: D-BV
- Pikendus
5. KÄIVITAMINE
KÜTUS
TÄHELEPANU: bensiin on äärmiselt
tuleohtlik. Olge bensiini või kütusesegu
käitlemisel väga ettevaatlik. Kütuse või
seadme läheduses on keelatud suitsetada või
kasutada lahtist tuld.
HOIATUS: Kütus ja kütuseaurud võivad
sissehingamisel või nahaga kokkupuutel
põhjustada tõsiseid vigastusi. Sellepärast
olge kütust käsitsedes ettevaatlik ja
veenduge, et ventilatsioon on küllaldane.
HOIATUS: Ärge unustage
vingugaasimürgituse ohtu.
Tulekahju- ja põletushaavade saamise ohu
vähendamiseks käidelge kütust äärmise
ettevaatusega. Tegemist on äärmiselt
tuleohtliku ainega.
· Segage ja hoidke kütust kütuse jaoks sobilikuks
tunnistatud mahutis.
· Segage kütuseid vabas õhus, eemal
tulesädemetest ja lahtisest tulest.
· Enne tankimist asetage seade maha, seisake
mootor ja laske sel maha jahtuda.
· Keerake kütusekork lahti aeglaselt, et vabastada
paak rõhu alt ja hoida ära kütuse väljapaiskumine.
· Pärast tankimist keerake kütusekork korralikult
kinni. Vibratsioon võib kütusepaagi korgi „lahti
raputada“ ja tingida kütuse väljavoolamise.
· Vajadusel kuivatage seadmelt paagist
väljavoolanud kütus. Enne seadme käivitamist
viige see tankimiskohast 3 meetri kaugusele.
· Ärge põletage paagist mahavoolanud kütust.
· Ärge suitsetage, kui käitlete kütust või kui seade
samal ajal töötab.
· Säilitage kütust jahedas, kuivas ja korralikult
õhutatud kohas.
· Ärge hoidke kütust kohtades, kus leidub
kuivanud lehti, õlgi, paberit vms.
· Hoidke seadet ja kütust kohas, kus kütuseaurud
ei puutu kokku sädemete ega lahtise tulega,
kuumaveeboilerite, elektrimootorite või
lülititega, ahjudega jne.
· Keelatud on kütusekorgi eemaldamine töötava
mootoriga.
· Ärge kasutage kütust puhastamiseks.
· Vältige kütuse sattumist rõivastele.
· Vältige seadme ja kütuseanumate sattumist
laste kätte.
Seadmel on kahetaktiline mootor ning selle
jaoks tuleb eelnevalt omavahel segada bensiin ja
kahetaktilise mootori õli. Segage pliivaba bensiin ja
kahetaktilise mootori õli puhtas ja bensiinikindlas
nõus.
SOOVITATAV KÜTUS: MOOTOR ON
SERTIFITSEERITUD TÖÖTAMA MOOTORSÕIDUKITE
JAOKS KASUTATAVA PLIIVABA BENSIINIGA, MILLE
OKTAANARV ON 89 ([R + M] / 2) VÕI SUUREM.
Segage kahetaktilise mootori õli bensiiniga
vastavalt pakendil äratoodud juhisele.
Soovitame kasutada 2% (1:50) Efco - Oleo-Mac
kahetaktilise mootori õli, mis on spetsiaalselt ette
nähtud õhkjahutusega kahetaktilise mootorite
jaoks.
Voldikus ära toodud (Joon. A) õli/kütuse vahekorrad
kehtivad PROSINT 2 ja EUROSINT 2 mootoriõli
või samaväärse kõrgekvaliteedilise mootoriõli
kasutamisel (spetsikatsioonid JASO FD või
ISO L-EGD).
ÕLI
2%-50 : 1
1
5
10
15
20
25
BENSIIN
l
0,02 (20)
0,10 (100)
0,20 (200)
0,30 (300)
0,40 (400)
0,50 (500)
l
A
(cm
3
)
20
EST
ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE AUTO
VÕI KAHETAKTILISTE PÄRAMOOTORITE ÕLI.
ETTEVAATUST:
- Ostke oma tarbimisele vastav kogus kütust;
ärge ostke korraga rohkem kui 1-2 kuu
tarbeks;
- Hoidke bensiini hermeetiliselt suletud
mahutis, jahedas ja kuivas kohas.
ETTEVAATUST - Kütusesegus ei tohi
kasutada 10% kõrgema alkoholisisaldusega
bensiini; kasutada võib piiritusbensiini
(bensiini ja etanooli segu), mis sisaldab 10%
etanooli, ning ka bensiini E10.
MÄRKUS - Valmistage kütusesegu ette vaid
sellises mahus, mida on vahetu tööoperatsiooni
läbiviimiseks vaja. Kütusesegu ei tohi pikaks ajaks
paaki ega mahutisse jääda. Kui küttesegu tuleb
ladustada 12 kuud, soovitame kasutada lisandit
Emak ADDITIX 2000 kood 001000972.
Alkülaatbensiin
ETTEVAATUST – Alkülaatkütustel on
tavalise kütusega võrreldes erinev tihedus.
Seetõttu tuleb tõsiste probleemide
vältimiseks tavalisele bensiinile seadistatud
mootoril muuta H-düüsi asendit. Selle töö
jaoks pöörduge volitatud hooldusesindusse.
TANKIMINE
Enne tankimist loksutage kütuseseguga täidetud
kanistrit.
ETTEVALMISTUS TÖÖKS
RIHM
Rihmakomplekti õige regulatsioon võimaldab
tagada masina kaalu õiget jaotust ja lõikurseadme
õiget kõrgust maapinnast (joon. 6).
- Pange ühe- või kahekordne rihmakomplekt selga.
- Kinnitage mootor konksu (A, joonis 6) abil
kanderihmade külge.
- Seadke konks (16, joonis 1) selliselt, et mootor
on parimal viisil tasakaalustatud.
- Reguleerige pannal (C, joonis 6A) asendisse, kus
mootor on õigel kõrgusel.
KÄIVITAMINE
HOIATUS. Kui mootori külge pole
paigaldatud tööseadist, siis on ajamivõll
ligipääsetav. ÄRGE käivitage kunagi mootorit
paigaldamata tööseadisega. Mootori
kasutamine paigaldamata tööseadisega võib
tekitada kasutajale raskeid vigastusi ja/või
kahjustada mootorit.
Enne mootori käivitamist veenduge, et
tööseadis on õigesti paigaldatud ja puutu
vastu ühtegi objekti.
Kui mootor töötab miinimumpööretel, ei
tohi lõikepea ringi käia. Vastasel juhul
pöörduge volitatud teeninduskeskus teostada
kontrolli ja lahendab probleemi.
HOIATUS: Kui mootor töötab, siis hoidke
vasaku käega alati eesmisest käepidemest ja
parema käega tagumisest käepidemest.
Seiske alati torust vasakul. Ärge kunagi
kasutage ristkäe-käepidet. Ka vasakukäelised
peaksid neid juhiseid järgima (joon. 2).
Võtke sisse õige lõikamisasend.
Vereringe- või närvisüsteemihäirete all
kannatavatele isikutele võib vibratsioon
põhjustada terviserikkeid. Juhul kui jäsemetes
tekib surin, need muutuvad tundetuks, te
tunnete jõuetust või märkate muutusi naha
värvis, konsulteerige arstiga. Antud vaevused
tekivad enamasti sõrmedes, kätes või
randmetes.
Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et
gaasihoova kang toimib vabalt.
TÄHELEPANU: pidage kinni kütuse
käsitsemisel kehtivatest turvanõuetest.
Enne tankimist seisake alati mootor.
Keelatud on tankida töötava või kuuma
mootoriga seadet.
Enne mootori
käivitamist eemalduge tankimiskohast
vähemalt 3 meetrit. SUITSETAMINE
KEELATUD!
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Efco DS 3000 D Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka