USAG 910 B2 3/8 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

ET
TÄHELEPANU
LISATUD ON OLULINE OHUTUSTEAVE.
LUGEGE SEE JUHEND ENNE MASINA KASUTAMIST LÄBI. HOIDKE NEED JUHISED HOOLIKALT ALLES. ÄRGE NEID HÄVITAGE.
TÖÖANDJA PEAB EDASTAMA SELLES JUHENDIS SISALDUVAD ANDMED TÖÖTAJATELE, KES MASINAT KASUTAVAD.
ALLJÄRGNEVATE HOIATUSTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI.
MASINA KASUTUSELEVÕTT
LÖÖKVÕTMED ON ETTE NÄHTUD AINULT KEERMEGA
KINNITUSDETAILIDE KINNI- JA LAHTIKEERAMISEKS. TEISTSUGUSE
KASUTAMISE EEST EI VÕTA FACOM ENDALE MINGIT VASTUTUST.
SEE MASIN EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS PLAHVATUSOHTLIKUS
KESKKONNAS.
Masina ja selle lisatarvikute kasutamine peab vastama käesoleva
teabelehe juhistele. Masina kasutamine muudeks toiminguteks võib
põhjustada inimestele ja keskkonnale ohtliku olukorra.
Selle masina kasutamine, ülevaatused ja hooldus peavad vastama kõigi
käeshoitavate / käsitsi juhitavate pneumomasinate suhtes kohaldatavatele
õigusaktidele (kohalikele, maakondlikele, föderaalsetele ja riiklikele).
Ohutuse, parimate näitajate ja detailide maksimaalselt pika kasutusea
tagamiseks tuleb masin ühendada suruõhuvõrku, mille sisendrõhk on kuni
6,2 bar (620 kPa), kasutades selleks voolikut, mille sisediameeter on 10.
Selle kuni 6,2 bar kasutusrõhu ületamisel võivad tekkida ohtlikud
olukorrad, näiteks liiga suur kiirus, masinaosade purunemine, suurem
jõumoment või suurem jõud, mis võivad purustada masina ja selle tarvikud
või detaili, mille kallal tööd tehakse.
Kontrollige, et kõik voolikud ja liitmikud oleksid õigete mõõtmetega ja
korralikult kinni.
Kasutage alati kuiva, puhast õhku, millele on lisatud määrdeainet, ning
töötage rõhu juures, mis ei ületa 6,2 bar. Tolm, söövitavad gaasid ja/või
liigniiskus võivad pneumomasina mootorit kahjustada.
Masinaid ei tohi kunagi määrida kergsüttivate või lenduvate vedelikega,
näiteks petrooleumi, diisliõli või bensiiniga.
Ühtegi silti ei tohi eemaldada. Vahetage kõik kahjustatud sildid uute
vastu.
Soovitatav on voolik üles riputada.
Kui kiirliitmik ühendatakse otse sisselaskeliitmiku külge, suurendab see
masina kaalu ja vähendab manööverdamisvõimet.
Pneumomasin peab olema varustatud kiirliitmikega, mille abil tuleb masin
ühendada suruõhuvõrku, et seda oleks ohu korral hõlpsam seisata.
Masina tööea lõppedes on soovitatav masin lahti võtta, puhastada
masinaosad määrdest ning sorteerida need materjali järgi, nii et neid saaks
uuesti ringlusse võtta.
MASINA KASUTAMINE
Enne masina kasutamist kontrollige, et ei esineks ohtlikke vastasmõjusid
vahetu keskkonnaga (plahvatusohtlikud gaasid, kergsüttivad või ohtlikud
vedelikud, tundmatu kanalisatsioon, elektrikaablid või -juhtmed vms).
Enne masina ühendamist õhutoitega kontrollige, et ükski takistus
ei hoiaks päästikut tööasendis ja et ükski reguleerimis- ega
paigaldusvahend ei oleks masinale ununenud.
Kontrollige, et masin oleks ühendatud kiirliitmikuga ning et õhu
sulgeventiil oleks läheduses, et ummistumise, purunemise või muu
vahejuhtumi korral saaks õhuvoolu kohe katkestada.
Hoidke käed, avarad riided ja pikad juuksed masina pöörlevast osast eemal.
Kontrollige enne masina töölepanekut pöörlemissuuna lüliti asendit.
Arvestage ning ärge unustage, et kõik mootoriga masinad võivad
käivitamise ja kasutamise ajal ootamatult jõnksatada.
Kontrollige, et koost või sõlm, mille kallal te töötate, oleks korralikult
fikseeritud.
Blokeerumise korral vabastage kohe päästik ja ühendage masin
suruõhuvõrgu küljest lahti.
Kasutage FACOMi soovitatud tarvikuid.
Muude kui FACOMi originaalvaruosade kasutamine võib põhjustada
ohtu, halvendada masina töönäitajaid ja tühistada igasuguse garantii.
Remonditöid tohivad teha ainult vastava loa ja kvalifikatsiooniga
remontijad. Pöörduge FACOMi lähima edasimüüja poole.
Ärge kasutage kahjustatud, rebenenud või halvenenud seisukorraga
voolikuid ega liitmikke.
Pneumomasinad võivad kasutamise ajal vibreerida.
Vibratsioon, korduvad liigutused ja ebamugav asend võivad
põhjustada kätevalu.
Kui tunnete end ebamugavalt, teil pistab või valutab, lõpetage
masina kasutamine.
Enne, kui kasutate masinat uuesti, pöörduge arsti poole.
Ärge transportige masinat voolikutpidi.
Püsige tasakaalustatud ja kindlas asendis. Ärge kummarduge masina
kasutamise ajal liiga kaugele ette.
Ärge kasutage masinat uimastite, alkoholi või ravimite mõju all või
väsinuna.
Kasutage kaitsevahendeid, nagu kaitseprille, -kindaid ja -jalatseid
ning kõrvakaitsmeid.
Olge masina kasutamise ajal ergas: täie otsustusvõime juures ja
tähelepanelik.
Enne masina külge tarvikute paigaldamist, nende eemaldamist või
kohendamist või masinal mis tahes hooldustööde tegemist katkes-
tage alati suruõhutoide ja võtke toitevoolik lahti.
Selle pneumomasinaga ei tohi millegi pihta lüüa, kuna see võib
kahjustada ohutusseadiseid ja masina lõhkuda.
TÄHELEPANU
Mudel Otsak Lööke
minutis
Soovitatav
jõumoment
Suurim
jõumoment
Müratase Vibrat
sioonitase
m/s²
Surve dB(A) Võimsus dB(A) Surve dB(C)
‘‘ N.m N.m k* k* k* k**
NJ.1400F2
3/8 660 85
95 96 3 107 3 110 3 7,0 1,19
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
Mudel Kiirus tühikäigul Õhukulu Kasutusrõhk Mass Mõõtmed
ot/min l/min bar kg mm
NJ.1400F2
12000
48
6,2
0,53
140x54x40
ENNE KASUTAMIST KONTROLLIGE ALATI:
- et te kasutaksite ainult löökvõtmetele („IMPACT’’) mõeldud muhve ja tarvikuid
ning FACOMi ohutusseadiseid, seibe ja tihvte, mis on mõeldud
muhvide paigaldamiseks avaga nelikantotsaku külge;
- otsaku seisukorda (et sellel ei esineks põrutuste jälgi, mõrasid, silmanähtavat
kulumist);
- avaga nelikantotsakul olevate ohutusseadiste (seibi ja tihvti) seisukorda ja avata
nelikantotsakul olevat lukustusriba.
MAZÁNÍ
Vždy používejte se zařízením maznici. Doporučujeme použití následující
filtru-regulátoru-maznice: FACOM N.580.
Každých osm hodin provozu, pokud v síti stlačeného vzduchu není
používána maznice, vstříkněte 1/2 až 1 cm
3
přes přívodní přípojku zařízení.
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU
PEATORUSTIKU MÕÕTMED ON VÄHEMALT
KOLMEKORDSED MASINA ÕHU SISSELAS-
KEKOHA MÕÕTMED
SURUÕHU-
VÕRGU
SUUNAS
PNEUMOMA-
SINA SUUNAS
AVARIISULGEVENTIIL
LUBRIKAATOR
FILTER
REGULAATOR
SEKUNDAARLIINI MÕÕTMED ON
VÄHEMALT KAHEKORDSED MASINA
ÕHU SISSELASKEKOHA MÕÕTMED
LASTA REGULAARSELT
TÜHJAKS
KOMPRESSOR
* k = mõõtemääramatus dB-des ** k = mõõtemääramatus m/s
²
VASTAVUSDEKLARATSIOON
MEIE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL BP 99 91 423 MORANGIS CEDEX, PRANTSUSMAA, DEKLAREERIME OMAL VASTUTUSEL, ET TOODE
NJ.1400F2 – FACOMI 3/8-TOLLINE PNEUMAATILINE LÖÖKVÕTI
- VASTAB MASINADIREKTIIVI 2006/42/EÜ
- SÄTETELE JA ÜHTLUSTATUD EUROOPA STANDARDILE
EN
ISO 11148-6: 2010
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-2:2009
20.03.2013
FACOMI KVALITEEDIJUHT
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

USAG 910 B2 3/8 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka