ZANKER KBU12401DK Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
sügavkülmikud
Mudel
KBU12401DK
Tüüp
Kasutusjuhend
KBU12401DK
Brugsanvisn‐
ing
Køleskab
Käyttöohje
Jääkaappi
Bruksanvisn‐
ing
Kylskåp
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed 2
Sikkerhedsanvisninger 3
Betjening 4
Før ibrugtagning 4
Daglig brug 5
Råd og tip
6
Vedligeholdelse og rengøring 7
Fejlfinding 8
Installation 10
Teknisk information 10
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og
anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen
med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Generelt om sikkerhed
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse,
som f.eks.:
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af
indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets
kabinet og i et evt. indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre det er
anbefalet af producenten.
2
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere med
brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes
af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til
strømforsyningen. Dette er for, at olien kan løbe
tilbage i kompressoren.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller
komfurer, ovne eller kogeplader.
Apparatets bagside skal anbringes mod væggen.
Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
Installér ikke dette apparat på områder, der er for
fugtige eller for kolde, som f.eks. udhuse, garager
og vinkældere.
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten,
så gulvet ikke bliver ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer
til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter
eller en elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under niveauet for
netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang
til elstikket efter installationen.
Undgå at slukke for maskinen ved at trække i
ledningen. Tag altid fat i selve netstikket.
Brug
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller brand.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i
apparatet, medmindre det er angivet på apparatet
som egnet af producenten.
Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet. Det indeholder isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Denne
gas er brandbar.
Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du
sørge for, at der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus) i
fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på
drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der
er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De
er varme.
3
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine
hænder er våde eller fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været optøet.
Overhold opbevaringsanvisningerne på emballagen
til frostvaren.
Indvendigt lys
Den type lampe, der bruges i dette apparat, er ikke
egnet til oplysning i almindelige rum.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en
faguddannet person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det,
hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret,
ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er
ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder brændbar gas.
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til køleenheden, der
befinder sig i nærheden af varmeveksleren.
Betjening
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til
stilling "O".
Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
Normalt er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
rumtemperaturen
hvor ofte døren åbnes
mængden af madvarer
apparatets placering.
1. Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for
at vælge minimum køling.
2. Drej termostatknappen mod højere indstillinger for
at vælge maksimal køling.
Pas på! Hvis den omgivende temperatur
er høj, eller apparatet er helt fyldt, og
apparatet står på det koldeste trin, kan
kompressoren køre konstant, så der
dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis
det sker, sættes termostatknappen på en
højere temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
Før ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig
(inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for
at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Pas på! Brug ikke sulfosæbe eller
skuremiddel. Det vil skade overfladen.
4
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske
madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal nedfryses hurtigere, drejes
termostatknappen hen på en højere indstilling for at få
maksimal køling.
Pas på! I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0°C. Hvis
det sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor
det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2
timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid
under tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises eller tilberedes
og derefter nedfryses igen (efter
afkøling).
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til isterninger.
Brug ikke metalgenstande til at tage
bakkerne ud af frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges,
kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning,
direkte fra fryseren: I så fald forlænges
tilberedningstiden.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne
kan placeres efter ønske.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen og flaskehylden. De
sikrer korrekt luftcirkulation.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er
plads til madvarer af forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden
er fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Denne model er udstyret med en variabel
opbevaringsboks, som kan flyttes til siden.
Lampe for temperatur
Køleskabet er udstyret med temperaturindikator for
korrekt opbevaring af maden. Symbolet på siden
angiver det koldeste område i køleskabet.
Hvis "OK" vises (A), kan der lægge friske madvarer i
området, der er angivet med symbolet, hvis ikke (B),
justeres temperaturvælgeren til en koldere indstilling, og
temperaturindikatoren kontrolleres igen efter 12 timer.
5
OK
OK
A
B
Når du har lagt friske fødevarer i
apparatet, og når du har åbnet døren
gentagne gange i en længere periode, er
det normalt, at indikatoren ikke viser
"OK". Vent mindst 12 timer, inden du
genjusterer temperaturvælgeren.
Råd og tip
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
Der kommer en svag gurglende og boblende lyd fra
kølerørene, når der pumpes kølemiddel.
Der kommer en summende og pulserende lyd fra
kompressoren, når der pumpes kølemiddel.
Der kommer en pludselig smældende lyd fra
apparatets inderside, som forårsages af termisk
udvidelse (et naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når kompressoren tændes
eller slukkes.
Energisparetips
Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå
åben længere end højst nødvendigt.
Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på lav temperatur, og
apparatet er helt fyldt, kører kompressoren muligvis
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen.
Hvis det sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet
Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den
lugter stærkt
Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om
den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): pakkes ind i polyætylenposer og
lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i
højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: bør
pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: bør rengøres grundigt og lægges i
den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller
polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Flasker: disse har brug for en hætte og skal
opbevares i dørflaskehylden, eller (hvis udstyret
hermed) på flaskestativet.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tip om, hvordan du udnytter
fryseafdelingen bedst muligt:
Den maksimale mængde madvarer, der kan
indfryses på 24 timer, står på typepladen.
Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der
ikke lægges flere madvarer ind.
Nedfrys kun førsteklasses madvarer, der er friske og
grundigt rengjorte.
Del maden op i små portioner, så den indfryses
hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop
den mængde, du skal bruge.
Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg
for, at indpakningen er lufttæt.
Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved
frostvarer, så temperaturen stiger i dem.
Magre madvarer holder sig bedre og længere end
fedtholdige. Salt nedsætter madens holdbarhed.
Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet,
kan de give forfrysninger.
Det er en god idé at mærke alle pakker med
indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:
Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været
korrekt opbevaret i forretningen.
Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og
lægge dem i fryseren.
Åbne lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå
åben længere end højst nødvendigt.
6
Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan
ikke nedfryses igen.
Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
Pas på! Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter, og service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Apparatets dele og tilbehør egner sig
ikke til opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Pas på! Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Pas på! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Pas på! Når du flytter skabet, skal du
løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så
de er rene og fri for belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren bag på
skabet med en børste, hvis der er adgang til dem.
Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i
en særlig beholder bag på apparatet (over
kompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand (F) er placeret under
salatskufferne. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke
løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den
medfølgende special-flaskerenser (P), der sidder i
afløbshullet ved leveringen.
P
F
Afrimning af fryseren
Pas på! Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fryseren. Det kan beskadige den. Brug
ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er anbefalet
af producenten. Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget under afrimningen,
kan det forkorte deres holdbarhed.
Ca. 12 timer før afrimningen indstilles
termostatknappen til en lavere
temperatur for at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling til afbrydelsen i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og
rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket ud af
stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag
avispapir, og læg dem et koldt sted.
ADVARSEL! Rør ikke frostvarer
med våde hænder. Hænderne kan
fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i frostafdelingen
for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt
af indvendigt.
5. Tænd for køleskabet.
Læg madvarerne på plads i frostafdelingen efter tre
timer.
7
Rengøring af luftkanalerne
1. Fjern plinten (A) og derefter ventilationsristen (B).
2. Rengør ventilationsristen.
3. Tag forsigtigt luftdeflektoren ud (C), og kontrollér at
der ikke er mere vand tilbage fra afrimningen.
4. Rengør den nederste del af apparatet med en
støvsuger.
C AB
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal
bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt
tilbehør.
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
ADVARSEL! Hvis der skal være tændt
for skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt
Problem Mulige årsager Løsning
Apparatet virker slet ikke. Der er slukket for apparatet. Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende stikkon-
takt. Kontakt en autoriseret elektrik-
er.
Apparatet støjer. Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står stabilt.
Pæren lyser ikke. Pæren er i standby. Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt. Se under "Udskiftning af pæren".
Kompressoren kører hele tiden. Temperaturen er indstillet forkert. Se under "Betjening".
Der er lagt store mængder mad til
indfrysning på én gang.
Vent nogle timer, og kontroller så
temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur. Se klimaklassediagrammet på mær-
kepladen.
Madvarerne var for varme, da de
blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned på
stuetemperatur, før de lægges i.
Der er for meget rim og is. Døren er ikke lukket korrekt, eller
pakningen er defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
8
Problem Mulige årsager Løsning
Proppen til afløbet er ikke sat rigtigt
i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Madvarerne er ikke pakket godt nok
ind.
Pak maden rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet forkert. Se under "Betjening".
Der løber vand ned ad bagpladen i
køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen under
den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet. Vandafløbet er tilstoppet. Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at vandet ikke
løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet
til fordampningsbakken over kom-
pressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til for-
dampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er for lav/
høj.
Temperaturen er ikke indstillet kor-
rekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er for høj. Lad madvarerne køle ned til stue-
temperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder mad i
på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Tykkelsen af rimen er over 4-5 mm. Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit. Åbn kun lågen, når det er nødven-
digt.
Hvis rådet ikke fører til det ønskede
resultat, skal du ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Udskiftning af pæren
Tag stikket ud af kontakten.
1. Fjern skruen i lampedækslet.
2. Fjern lampedækslet (se ill.).
3. Erstat den defekte pære med en ny pære med
samme effekt, og som er specielt beregnet til
husholdningsapparater (maks. styrke fremgår af
lampedækslet).
4. Montér lampedækslet.
5. Stram skruen i lampedækslet.
6. Sæt stikket i stikkontakten.
7. Åbn lugen.
Kontrollér, at lampen lyser.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se
"Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt det
autoriserede servicecenter.
9
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet placeres i
god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit
omkring kabinettets bagside.
Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med god
udluftning, hvor rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klima-
klasse
Omgivelsestemperatur
SN +10°C til +32°C
N +16°C til +32°C
ST +16°C til +38°C
Klima-
klasse
Omgivelsestemperatur
T +16°C til +43°C
Der kan opstå visse funktionsproblemer
for visse typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift inden for det
specifikke temperaturinterval. Hvis du er
i tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende dig til
sælgeren, vores kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede servicecenter.
Tilslutning, el
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer
til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen
har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord
på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt
jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg
en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de
nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.
Teknisk information
Tekniske data
Højde mm 815
Bredde mm 596
Dybde mm 550
Temperaturstigningstid Timer 13
Spænding Volt 230 - 240
Frekvens Hz 50
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet
udvendigt eller indvendigt i apparatet samt af
energimærket.
10
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
11
Sisältö
Turvallisuustiedot 12
Turvallisuusohjeet 13
Käyttö 14
Ensimmäinen käyttökerta 14
Päivittäinen käyttö 15
Vihjeitä ja neuvoja
16
Hoito ja puhdistus 17
Vianmääritys 18
Asennus 20
Tekniset tiedot 21
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen
mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Yleiset turvallisuusohjeet
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa
ympäristöissä, kuten:
maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä
hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin
ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla välineillä,
joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
12
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole
valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden
aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket laitteen
sähköverkkoon. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunin tai
keittotasojen lähelle.
Laitteen takaosa on asetettava seinää kohden.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin tai kylmiin
tiloihin, kuten rakennustelineisiin, autotalliin tai
viinikellariin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu. Se sisältää
isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöön
yhteensopiva maakaasu. Kyseinen kaasu on
syttyvää.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä. Huolehdi
hyvästä ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin
juomasäiliöön muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
13
Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin, jos
kätesi ovat märät tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia
säilytysohjeita.
Sisävalo
Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi ei sovi
huoneiden valaistukseen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa
yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista sulamisveden poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
Käyttö
Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan
säädin asentoon "O".
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä
seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
huoneen lämpötila,
oven avaamistiheys,
säilytettävien elintarvikkeiden määrä,
laitteen sijaintipaikka.
1. Lämpötilaa säädetään lämpimämmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä
asetusarvoja kohti.
2. Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi kääntämällä
lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
HUOMIO! Jos sijoituspaikan lämpötila on
korkea tai laite on täynnä ja laitteen
lämpötilaksi on valittu alhaisin lämpötila,
kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
takaseinään muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle
laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita tai
hankaavia jauheita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
14
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä
asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista kääntämällä
lämpötilan säätimen kylmimpään asentoon.
HUOMIO! Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila voi laskea
alle 0 °C. Aseta lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötila-asetuksen
kohdalle.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia
vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla
asetusarvoilla.
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa
Lämmönnousuaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai useampi
jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia välineitä
ottaessasi jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa
tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti
niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä
suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää
tässä tapauksessa pitempään.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä
ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Älä siirrä vihanneslaatikon ja pullohyllyn
yläpuolella olevia lasihyllyä, jotta
jääkaapin ilmanvaihto toimii oikein.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että
erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes
se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
Tämä malli sisältää monikäyttöisen säilytyslaatikon,
jota voidaan liikuttaa sivusuunnassa.
Lämpötilanäyttö
Jääkaapissa on lämpötilamittari elintarvikkeiden
oikeaoppista säilytystä varten. Sivussa oleva symboli
osoittaa jääkaapin kylmimmän osaston.
Jos näytössä näkyy "OK" (A), aseta tuoreet
elintarvikkeet symbolin osoittamaan kohtaan. Säädä
muussa tapauksessa (B) lämpötilan säädin
alhaisempaan asetukseen ja odota 12 tuntia ennen
lämpötilamittarin uudelleen tarkistamista.
15
OK
OK
A
B
Kun laitteeseen on asetettu tuoreita
elintarvikkeita, ovea on avattu toistuvasti
tai se on jätetty auki pitemmäksi aikaa,
on normaalia, ettei näytössä näy "OK".
Odota tällöin vähintään 12 tuntia ennen
lämpötilan säätimen
uudelleensäätämistä.
Vihjeitä ja neuvoja
Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön aikana:
Kevyt loriseva tai pulputtava ääni jäähdytysaineen
kierron aikana.
Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen aiheuttama
ääni laitteen sisältä (luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
Kevyt napsahdusääni lämpötilan säätimestä
kompressorin kytkeytyessä päälle tai pois päältä.
Energiansäästövinkkejä
Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
Jos ympäristön lämpötila on korkea ja lämpötila on
säädetty hyvin kylmäksi laitteen ollessa aivan
täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin
höyrystimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Aseta
lämpötilan säädin tässä tapauksessa
lämpimämpään asetukseen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin voit säästää energiaa.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia
nesteitä.
Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti,
kun ruoka on voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki tyypit): pakkaa muovipusseihin ja laita
vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama
päivä.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.: kannella ja
aseta ne mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja
säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai
pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: säilytä pullot suljettuina joko pullotelineessä
tai oven pullohyllyssä (jos varusteena).
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei
pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu
nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin
sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa
muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien
koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden
lämpötila ei nouse.
Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät paremmin ja
pitempään rasvaisiin ruokiin verrattuna. Suola
vähentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin,
jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen
parhaan suorituskyvyn:
Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on
säilytetty oikein.
16
Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman
nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa
pakastaa uudelleen.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja kaapeleita.
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO! Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja
säästää energiaa.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta
se haihtuu.
Vihanneslaatikoiden alapuolella oleva sulatusveden
tyhjennysaukko (F) on tärkeää puhdistaa säännöllisin
väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä (P),
joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
P
F
Pakastimen sulattaminen
HUOMIO! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
haihduttimesta, sillä tämä voi
vahingoittaa sitä. Älä yritä nopeuttaa
sulatusta mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana voi
lyhentää niiden turvallista säilytysaikaa.
Aseta alhaisempi lämpötila noin 12 tuntia
ennen sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät mahdollisimman
kylmiksi ja varaavat näin itseensä
kylmää sulatustoimenpiteen ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina
jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin
3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke
pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne
paksulti sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
17
VAROITUS! Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet voivat jäätyä
kiinni ruokaan.
3. Jätä ovi auki.
Voit nopeuttaa sulatusta asettamalla lämmintä
vettä sisältävän astian pakastimen sisään. Poista
myös sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.
4. Kun pakastelokero on sulatettu, kuivaa sisäpinnat
hyvin.
5. Kytke laitteeseen virta.
Aseta pakasteet takaisin pakastimen osastoihin kolmen
tunnin kuluttua.
Tuuletuskanavien puhdistaminen
1. Poista jalusta (A) ja sitten ilmanvaihtosäleikkö (B).
2. Puhdista ilmanvaihtosäleikkö.
3. Vedä ilmansuuntain (C) varovasti ulos ja tarkista,
että jäljelle ei ole jäänyt sulatusvettä.
4. Puhdista laitteen alaosa pölynimurilla.
C AB
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois
3. Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite sekä kaikki
sen varusteet.
4. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
5. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
VAROITUS! Jos jätät laitteen päälle,
pyydä jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan. Virta on katkaistu laitteesta. Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistora-
siassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä. Kokeile kytkemällä pistorasiaan jo-
kin toinen sähkölaite. Ota yhteys
sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla pai-
kalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty. Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi.
18
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Lamppu on palanut. Lue ohjeet kohdasta "Lampun vaih-
taminen".
Kompressori käy jatkuvasti. Lämpötila on asetettu virheellisesti. Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Pakastimeen on pantu monia eli-
ntarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian korkea. Katso ilmastoluokan taulukko arvo-
kilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen
liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämp-
ötilaan ennen pakastamista.
Laitteessa on liikaa huurretta ja jää-
tä.
Ovea ei ole suljettu oikein tai tiiviste
on epämuodostunut/likainen.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkemi-
nen".
Veden poistoputken tulppaa ei ole
asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken tulppa oi-
kein.
Elintarvikkeita ei ole pakattu kunnol-
la.
Pakkaa ruoat oikein.
Lämpötila on asetettu virheellisesti. Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää
pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana ta-
kaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle. Veden tyhjennysaukko on tukossa. Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden va-
lumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle. Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty
kompressorin yläpuolella olevaan
haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen
tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein. Säädä lämpötila korkeammaksi/
alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkemi-
nen".
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen kuin lai-
tat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia
samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruokia
yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus on yli 4-5
mm.
Sulata laite.
Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
19
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä puhelimitse
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Irrota lampun suojuksen ruuvi.
2. Poista lampun suojus (katso kuva).
3. Vaihda palaneen lampun tilalle samantehoinen uusi
lamppu (maksimiteho on merkitty lampun
suojukseen), joka on tarkoitettu kodinkoneisiin.
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
6. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
7. Avaa ovi.
Tarkista, että valo syttyy.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta
"Asennus".
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Sijainti
Lue asennusohjeet.
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta
ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä
suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen
arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmasto-
luokka
Ympäristölämpötila
SN +10 °C – + 32 °C
N +16 °C – + 32 °C
ST +16 °C – + 38 °C
T +16 °C – + 43 °C
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta taataan
vain määritetyllä lämpötilavälillä. Jos
laitteen asennuspaikan valitsemisessa
on epäselvyyksiä, käänny jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai lähimmän
valtuutetun huoltopalvelun puoleen.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite
kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien
vaatimukset.
20
/