Black & Decker KA280 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
KA280
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 6
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 15
6
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie BLACK+DECKERi lihvija on mõeldud puu,
metalli, plasti ja värvitud pindade lihvimiseks. See
tööriist on mõeldud vaid lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasuta-
misel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektriögi, tulekahju ja/või raske kehavi-
gastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad töö-
alad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektri-
öriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepa-
nu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektriöriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kand-
miseks, tõmbamiseks või pistiku eemal-
damiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektriögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektri-
löögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekke-
voolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötami-
se ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisse-
lülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldus-
liidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutata-
vad. Nende seadmete kasutamine vähendab
tolmuga seotud ohtusid.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Ka-
sutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremi-
ni ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
EESTI KEEL
7
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või hoiulepanekut ühendage
elektriöriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektriöriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada
inimestel, kes pole saanud vastavat
väljaõpet või pole lugenud neid juhiseid.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas
seisukorras. Kontrollige, et liikuvad
osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, osad
oleksid terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused on
põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
ötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kva-
li tseeritud remondiökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektriöriistade kasu-
tamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded lih-
vijatele.
Hoidke elektritööriista maandatud käepi-
demest, sest lintlihvija/lihvija võib kokku
puutuda oma enda toitejuhtmega. Pinge all
oleva juhtme lõikamine võib pingestada elekt-
ritööriista metallist osad ning anda kasutajale
elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et
ödetail kindlalt kseerida ja toestada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisrakenduse
tekitatava tolmuga või selle sissehingamine
võib ohustada seadme kasutajat ja võimalik-
ke kõrvalseisjaid. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja auruse eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud oleks
samuti kaitstud.
Pärast lihvimist eemaldage hoolikalt kogu
tolm.
Olge eriti ettevaatlikud kui lihvitav pind võib
olla kaetud pliipõhise värviga või kui lihvite
puitu või metalli, millest võib eraldada mürgist
tolmu:
Ärge laske tööalale lapsi ega rasedaid
naisi.
Tööalal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja
muud jäätmed.
Sihtotstare on kirjeldatud käesolevas kasutus-
juhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasuta-
mine muul otstarbel kui ette nähtud käesole-
vas kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi
või vara kahjustamist.
Kõrvaliste isikute ohutus
See tööriist pole mõeldud kasutamiseks isiku-
te (s.h. laste) poolt, kellel on vähendatud füüsi-
line, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutami-
seks juhised ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadme-
ga.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita-
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elekt-
ritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pi-
devalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
EESTI KEEL
8
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud BLACK+DECKERi hoolduskeskusel.
Omadused
1. Käivituslüliti
2. Autoselect
®
-i ketas
3. Talla/kiiruse seadistamise märgutuli
4. Talla vabastamise nupp
5. Ringikujuline lihvtald
6. Suurtele töödetailidele mõeldud lihvtald
7. Lihvtalla ots
8. Nurgalihv
9. Tolmukarp
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Lihvimistalla eemaldamine (joon. A)
Lihvimistalla eemaldamiseks vajutage vabas-
tusnuppu (4) ja eemaldage tald (6) masina
küljest.
Ringikujulise lihvtalla paigaldamine (joon. B)
Hoidke tööriista ja lihvimistalda (5) suunaga
ülespoole nagu kujutatud joonisel B.
Joondage lihvimistalla tolmuavad (10) tööriista
tolmuavadega (11).
Vajutage seade lihvimistallale kuni see lukus-
tub.
Liivapaberi paigaldamine (joon. C)
Hoidke tööriista nii, et lihvimistald (5) on üles-
poole.
Asetage liivapaber (12) lihvimistallale, veen-
duge, et paberis olevad avad oleksid kohati
tallas (5) olevate avadega.
Suurtele töödetailidele mõeldud lihvtald
Selle seisutalklaga saate tööriista kasutada täppis-
lihvija või tasanduslihvijana.
Suure töödetaili lihvimistalla paigaldamine
(joon. D ja E)
ppislihvimiseks peab vastava märgistusega ots
olema suunaga ettepoole (joon. D).
Suurte pindade lihvimisel peab märgistusega ots
olema suunaga tahapoole (joon. E).
Kinnitage lihvimistald nagu kirjeldatud jaotises
„Ringikujulise lihvtalla paigaldamine“.
Vajutage seade lihvimistallale kuni see lukus-
tub.
Liivapaberi paigaldamine (joon. F)
Kinnitage kaks teemandikujulist otsa (13)
liivapaberi (14) külge.
Hoidke tööriista nii, et lihvimistald oleks üles-
poole.
Asetage liivapaber (14) lihvimistallale, veen-
duge, et paberis olevad avad oleksid kohakuti
tallas olevate avadega.
Kulumisel võib teemandikujulise otsa (15) pöörata
ümber või asendada.
Kui otsa eesmine osa on kulunud, eemaldage
see lehelt, pöörake ümber ja vajutage uuesti
lihvimistallale.
Kui kulunud on terve ots, eemaldage see
tallalt ja paigaldage uus teemandikujuline ots
(13).
Lihvimistalla ots (joon. G)
Kui lihvtalla ots (7) on kulunud, saab need ümber
pöörata või asendada. Kui lihvtalla teemandikuju-
line otsahoidik (16) on kulunud, saab need ümber
pöörata või asendada. Varuosad on saadaval teie
BLACK+DECKERi edasimüüja juures.
Eemaldage kruvi (17).
Pöörake ümber või asendage kulunud osad.
Paigaldage ja pingutage kruvi (17).
Nurgalihv (joon. H)
Nurgalihvi kasutatakse peenlihvimiseks.
Eemaldage kruvi (17).
Eemaldage lihvimistallalt teemandikujuline
otsahoidik (16).
Kinnitage lihvimistallale (6) nurgalihv (8).
Paigaldage ja pingutage kruvi (17).
Kinnitage nurgalihvile sobiv liivapaber (18).
Pro ilikinniti
Pro ilikinnitit kasutatakse kontuurlihvimiseks.
Pro ilikinniti paigaldamine (joon. I)
Eemaldage kruvi (17).
Eemaldage lihvimistallalt teemandikujuline
otsahoidik (16).
Kinnitage lihvimistallale pro ilikinniti (19).
Paigaldage ja pingutage kruvi (17).
EESTI KEEL
9
Lihvimispro ilide paigaldamine ja eemaldamine
(joon. J ja K)
Valige tööks sobilik lihvimispro il.
Asetage üks pro ili ots (20) pro ilikinniti (19)
eesosas asuvasse süvendisse.
Vajutage teisele pro ili otsale kuni see lukus-
tub oma kohale.
Lihvimispro ili (20) eemaldamiseks lükake
seda edasi ja tõmmake tagumine ots pro ili-
kinnitist välja (19).
Liivapaberi paigaldamine lihvimisprofiilile
(joon. L)
Joondage liivapaber (21) lihvimispro iliga (20).
Vajutage liivapaber lihvimispro ilile, veendu-
ge, et liivapaber järgiks pro ili kuju.
Kolmnurkkinnitus (joon. M) (ainult mudel
KA280L)
Kolmnurkkinnitust saate kasutada töötamiseks
kitsastes avades.
Eemaldage kruvi (17).
Eemaldage lihvimistallalt teemandikujuline
otsahoidik (16).
Kinnitage kolmnurkkinnitus (22) lihvimistallale.
Paigaldage ja pingutage kruvi.
Paigaldage kolmnurkkinnitile sobiv liivapaber.
Kolmnurkkinniti ülemisele osale on võimalik pai-
galdada lisakonks ja aaskinniti (23), mis võimaldab
lihvimist kasutades mõlemat poolt.
Eemaldage konksult ja aaskinnitilt (23) katte-
paber.
Kinnitage konks ja aaskinniti kolmnurkkinniti
(22) ülemisele pinnale.
Paigaldage konksule ja aaskinnitile liivapaber.
Muud riskid
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasole-
vatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehin-
gamisest põhjustatud terviseohud (nt puidu-
tööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempo-
ga. Ärge koormake üle.
Hoiatus! Tööriista käitamisel ärge katke ventilat-
siooniavasid. Hoidke tööriista nagu näidatud joonisel
R. Veenduge, et lihvimistald on tasapinnaliselt vastu
töödetaili.
Hoiustage tööriist nii, et lihvimistald on kinnita-
tud.
Hoidke käed eemal tööriista spindlialalt.
Kui seade töötab, ärge kasutage Autoselect
®
-
i ketast.
Kasutamise ajal ärge toetage sõrmi lihvimis-
tallale.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis N)
Sisselülitamiseks liigutage seadme sisse/välja
lüliti (1) asendisse I.
Väljalülitamiseks liigutage seadme sisse/välja
lüliti (1) asendisse O.
Autoselect
®
-i tehnoloogia (joon. O)
See lihvija on varustatud Autoselect
®
-i kettaga (2),
mis näitab erinevaid lihvimisrežiime. Neid kasu-
tatakse puhastustoimingule sobiva lihvimisrežiimi
valimiseks.
Autoselect
®
-i ketas (2), võimaldab valida
järgnevate režiimide vahel:
- Täppislihvimine (A).
- Nurkade lihvimine (B).
- Tasanduslihvimine (C).
- Ümarlihvimine (D).
Õige lihvimistald ja soovitatav lihvimistald kuvatakse
aluse/kiiruse seadete aknas (3).
Märkus. Valitud kiiruseseadeid saab alati muuta
keerates Autoselect
®
ketast asenditesse (A), (B),
aeglasem kiirused või asenditesse (C) ja (D), suu-
remad kiirused.
EESTI KEEL
10
Autoselect
®
ketta režiimide tabel
Seaded Rakendus Soovitatav tald Alusvärv
Väikese ala
lihvimine.
Võimaldab pääseda
ligi kitsastesse
kohtadesse
Nurgalihv Oranž (1) Madal
Suure ala lihvimine.
Võimaldab lihvida
kuni 90° nurga all
Suur lihvimistald,
ots suunaga
ettepoole
Sinine (1) Madal
Suure ala lihvimine.
Võimaldab lihvida
kuni 90° nurga all
Suure ala
lihvimistald, 90°
nurk suunaga
ettepoole.
Sinine (2) Kõrge
Suure ala lihvimine.
Võimaldab
eemaldada suurt
hulka värvi korraga.
Ringikujuline
lihvimistald
Roheline (2) Kõrge
Automaatne pidurdussüsteem (ABS)
Sellel tööriistal on automaatne pidurdussüsteem.
Kui tööriist ei ole asetatud tööpinnale, hoiab see
funktsioon ketta kiiruse madalamal mootori kiirusest.
Kui tööriist lülitatakse välja, peatub ketas kiiresti.
Tolmukari tühjendamine (joon. P ja Q)
Tolmukarpi (9) peaks tühjendama iga kümne töö-
minuti järel.
Tolmukarbi (9) eemaldamiseks tõmmake seda
tahapoole ja võtke tööriistast välja.
Eemaldage kate (24) keerates seda vastupäe-
va.
Hoidke tolmukarpi (9) nii, et lter (25) oleks
suunaga allapoole; karpa tühjendamiseks ra-
putage seda. Tühjendamiseks raputage katet
(24).
Paigaldage tolmukarbile kate (24) pöörates
seda vastupäeva kuni see lukustub oma koha-
le.
Paigaldage karp (9) tagasi tööriista.
Tolmukarbi ltri puhastamine
Tolmukarbi lter on korduvkasutatav ja seda peaks
puhastama regulaarselt.
Tühjendage tolmukarp (9) nagu ülalpool kirjel-
datud.
Tõmmake karbist välja lter (25).
Koputage lter tühjaks vastu prügikasti.
Hoiatus! Filtri puhastamiseks ärge kasutage harja,
suruõhku ega teravaid objekte. Ärge peske ltrit.
Asendage lter (25).
Paigaldage kate (24).
Paigaldage karp (9) tagasi tööriista.
Tarvikud
Lihvijaga tarnitud lisatarvikute valik sõltub ostetud
mudelist. Kõik allpool loetletud lisatarvikud on Pi-
ranha
®
seeria mudelivalikus. Kui vajate lisatarvikuid,
mis on allpool välja toodud, kuid pole tarnitud koos
teie lihvijaga, külastage meie veebilehte aadressil
www.blackanddecker.eu.
EESTI KEEL
11
Ese Kirjeldus Eesmärk
Suurtele töödetailidele mõeldud lihvtald
(6).
Keskmistele kuni suurtele aladele.
Suurtele töödetailidele mõeldud lihvtalda
saab kasutada nurkade ja töödetailide
servade lihvimiseks.
Ringikujuline lihvtald (5). Suurtele pindadele. Ringikujulist lihvtalda
saab kasutada kumerate pindade
lihvimiseks ja kõrgekvaliteediliseks
viimistlemiseks.
Nurgalihv (8). Kasutamiseks raskesti ligipääsetavates
kohtades. Nurgalihvi saab kasutada
lihtsamateks lihvimistöödeks nurkades.
Kolmnurkkinniti (22). Keeruliste pindade nagu luukide ja
ribauste lihvimiseks.
Lihvimispro ili kinniti (19). Kinniti, mis hoiab paigal allpool toodud
liivapabereid.
Nõguspro il. Sellele kujule vastava pinna lihvimiseks.
Kumerpro il (20). Sellele kujule vastava pinna lihvimiseks.
Teravpro il. Sellele kujule vastava pinna lihvimiseks.
240ne liivapaberi leht kahe,
asendusotsaga.
Laiaaluseliseks peenlihvimiseks.
120ne liivapaberi leht kahe,
asendusotsaga.
Laiaaluseliseks keskmiseks lihvimiseks.
60ne liivapaberi leht kahe,
asendusotsaga.
Laiaaluseliseks jämedaks lihvimiseks.
Kõrgläikega liivapaberileht (hall)
peenviimistluseks kahe asendusotsaga.
Läike lisamiseks.
Puhastusleht (punane) puidule ja
metallile, kahe asendusotsaga.
Metalli või puidu puhastamiseks või
poleerimiseks.
EESTI KEEL
12
Ese Kirjeldus Eesmärk
240ne ringlihvimispaber. Ringlihvimise viimistlemiseks.
60ne ringlihvimispaber. Ringlihvimise jämeviimistluseks.
Ümmargune poleerketas (valge). Poleerimiseks.
120ne nurklihvimispaber. Laiaaluseliseks keskmiseks
täppislihvimiseks.
Kolmnurkliivapaberi asendus. Kolmnurkliivapaberi kinnitamiseks.
60ne kolmnurkliivapaber. Kolmnurklihvimise jämeviimistluseks.
120ne kolmnurkliivapaber. Kolmnurklihvimise keskmiseks
viimistluseks.
120ne pro illihvimispaber. Laiaaluseliseks keskmiseks
pro illihvimiseks.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Mugavamaks kasutamiseks on seadet võima-
lik käitada nii ühe kui ka kahe käega (joon. R).
Ärge katke kätega ventilatsiooniavasid.
Ärge avaldage tööriistalke liigset survet.
Kontrollige liivapaberi seisukorda regulaarselt.
Vajadusel vahetage.
Lihvige alati pikki puitu.
Vana värvikihi mahalihvimiseks enne värvi-
mist kasutage alati eriti peenet liivapaberit.
Ebaühtlaste pindade lihvimisel, või värvikihi
eemaldamisel, alustage lihvimist jämeda liiva-
paberiga. Muude pindade lihvimist alustage
keskmise liivapaberiga. Mõlematel juhtudel
kasutage viimistlemiseks peenet liivapaberit.
Saadaoleva lisatarvikute osas konsulteerige
oma edasimüüjaga.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
BLACK+DECKERi ja Piranha tarvikute kavandami-
sel on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning
need on loodud teie tööriista jõudlust suurendama.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada.
Hooldamine
BLACK+DECKERi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage
pistikust.
Või lülitage see välja ja eemaldage aku
seadmest/tööriistast, kui seadmel/tööriistal on
eraldiseisev aku.
Sisemise aku puhul laske sel tühjaks saada ja
seejärel lülitage välja.
Enne puhastamist eemaldage laadija pisti-
kust. Laadija ei vaja peale puhastamise erilist
hooldust.
EESTI KEEL
13
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil regulaar-
selt seadme/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid.
Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid
puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrunit ja koputage sellele, et
eemaldada sisemusest tolm (kui on paigaldatud).
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõr val-
dada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKERi
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavaheta-
mist, ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pak-
kimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-
tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
BLACK+DECKER pakub võimalust
BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks ja ring-
lussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldus-
töökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
örduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKERi volitatud remonditöö-
kodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksik-
asjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
KA280 TÜÜP 1
Pinge V vahelduvvool 230
Tarbitav võimsus W 220
Viirang (koormuseta) min
-1
8500 / 13 000
Vibratsioon (koormuseta) min
-1
17 000 / 26 000
Kaal kg 1,9
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 78,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
Helivõimsus (L
WA
) 89,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsiooni emissioonväärtus (a
h
) 7,8 m/s
2
, määramatus (K)
1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KA280 KA280L
BLACK+DECKER kinnitab, et tehniliste andmetes kir-
jeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/EÜ,
EN60745-1, EN60745-2-4.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2014/30/EÜ ja
2011/65/EÜ.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
BLACK+DECKERiga järgmisel aadressil või vaa-
dake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumen-
tatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda
BLACK+DECKERi nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
Garantii
BLACK+DECKER on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui BLACK+DECKERi tootel ilmneb materjali-, toot-
misdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
BLACK+DECKER, et asendab defektsed osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe eba-
meeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
Tööriista on edasi müüdud, kasutatud profes-
sionaalselt või välja renditud.
Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
Remonti on üritanud läbi viia kolman-
dad isikud peale volitatud töökojad või
BLACK+DECKERi hooldusmeeskonna.
EESTI KEEL
14
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volita-
tud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöö-
koja leidmiseks võite pöörduda BLACK+DECKERi
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesole-
vast kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKERi
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Inter-
netis aadressil: www.2helpU.com.
EESTI KEEL
/