UNITED OFFICE KH 4465 DESKTOP PENCIL SHARPENER Safety guide

Tüüp
Safety guide
ID-Nr.: KH4465-09/09-V1
3A
q
e
r
w
t
y
u
i
DDEESSKKTTOOPP PPEENNCCIILL SSHHAARRPPEENNEERR KKHH 44446655
Preserve these instructions for future reference. Pass them on to whoever
might acquire the appliance at a future date.
Intended use
This appliance is intended for the sharpening of coloured and lead pen-
cils in domestic households. It is not intended for use in areas that allow
access for the general public or for commercial or industrial purposes.
Technical Data
Dimensions W x D x H: approx. 126 x 63 x 109 mm
Weight : approx. 280 Grams
For pencil sizes: 7 - 12 mm
Safety information
Do not insert fingers into the sharpening holes or any other ob-
jects, other than the intended coloured or lead pencils. Exercise
caution with the sharp blades, there is a risk of injury!
NEVER open any parts of the housing, unless instructions to do so
are given herein.
Always check to ensure that the appliance is in a serviceable condi-
tion before taking it into use. If there is recognisable damage to the
appliance it may not be used. Arrange for it to be safety-checked
by Customers Services before using it again.
This appliance is not intended for use by individuals (including
children) with restricted physical, physiological or intellectual
abilities or deficiencies in experience and/or knowledge unless
they are supervised by a person responsible for their safety or
receive from this person instruction in how the appliance is to be
used. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
Utilisation
Secure the appliance by means of the table clamp
q
to a table
top.
To insert a pencil, press both of the clamp levers
w
together and
draw the clamping-device
r
out.
With your other hand insert the pencil as far as it will go into the
sharpening hole and then release the clamp levers
w
. The pencil
will now be guided to the cutters with the pre-adjusted contact
pressure.
Evenly turn the handle
e
clockwise until a no-load rotation is
clearly noticable.
You can now withdraw the pencil. If you are not satisfied with the
result, simply repeat the above steps.
Cleaning
To empty the shavings collector
t
, simply pull it out and then slide
it back in afterwards.
Clean the applicance only with a lightly moistened cloth. Never use
aggressive cleansers. They can damage the surfaces.
Maintenance
To remove a broken-off pencil point or deposits on the grinder
i
you can take out the whole of the grinding unit
u
:
Turn the securing ring
y
anti-clockwise and take out the whole of
the grinding unit
u
.
Caution: The blades on the grinder
i
are sharp.
Either wear protective gloves or take care to avoid touching the
grinder.
Disposal
Dispose of all packaging materials in an environmentally
friendly manner.
Service
DES UK LTD
Tel.: 0871 5000 700 (£ 0,10 / minute)
Kompernass Service Ireland
Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.)
Standard call rates apply. Mobile operators may vary.
Importer
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
PPÖÖYYTTÄÄTTEERROOIITTIINN KKHH 44446655
Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje tuotteen
mukana eteenpäin.
Käyttötarkoitus
Tämä tuote on tarkoitettu väri- ja lyijykynien teroittamiseen yksityisessä
kotitalouskäytössä. Sitä ei ole tarkoitettu yleisillä paikoilla tai kaupallisiin
tai teollisiin tarkoituksiin käytettäväksi.
Tekniset tiedot
Mitat L x S x K: n. 126 x 63 x 109 mm
Paino: n. 280 grammaa
Kynien koot: 7 - 12 mm
Turvallisuusohjeita
Älä koskaan koske teroitusaukkoihin, äläkä työnnä niihin muita
esineitä kuin siihen tarkoitettuja väri- tai lyijykyniä. Varo teräviä
teriä, loukkaantumisvaara!
Älä koskaan avaa mitään kotelonosia, mikäli siihen ei ohjeissa
kehoteta.
Tarkista laitteen moitteeton kunto ennen jokaista käyttökertaa. Jos
havaitset laitteessa vaurioita, ei laitetta saa enää käyttää. Anna
silloin valtuutetun huoltoliikkeen ensin tarkistaa laitteen turvallisuus.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käyttöön, joiden rajoitetut, fyysiset, aistilliset tai henkiset
kyvyt tai kokemuksen ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun
ottamatta tilanteita, joissa heitä valvoo turvallisuudesta vastaava
henkilö tai joissa he ovat saaneet tältä ohjeita laitteen käytöstä.
Lapsia tulee valvoa, jotta varmistettaisiin, etteivät he leiki laitteella.
Käyttö
Kiinnitä laite pöytäkiinnittimellä
q
pöytälevyyn.
Paina kynän kiinnittämiseksi laitteeseen molemmat kiinnitysvivut
w
yhteen ja vedä kiinnityslaite
r
esiin.
Työnnä kynä toisella kädellä teroitusreikään vasteeseen asti ja päästä
kiinnitysvivut
w
irti. Kynä ohjautuu sitten esisäädetyllä puristuspai-
neella jyrsimeen.
Kierrä kampea
e
tasaisesti myötäpäivään, kunnes tunnet laitteen
käyvän selvästi tyhjää.
Tämän jälkeen voit ottaa kynän ulos. Jos tulos ei ole tyydyttävä,
toista vain edellä kuvatut vaiheet.
Puhdistus
Keruusäiliön t tyhjentämiseksi sinun tarvitsee vetää säiliö vain ulos
laitteesta ja työntää se tyhjentämisen jälkeen takaisin sisään.
Puhdista laite pelkällä kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään
syövyttäviä puhdistusaineita.
Ne saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.
Huolto
Jotta murtunut kynänkärki tai kerääntymät voidaan poistaa
jyrsimestä
i
, voit irrottaa koko kampiyksikön
u
laitteesta:
Kierrä sulkurengas
y
löyhälle vastapäivään ja vedä koko
kampiyksikkö
u
irti laitteesta.
Vaara: Jyrsimen terät
i
ovat teräviä. Käytä suojakäsineitä tai
vältä jyrsimen koskettam
ista.
Hävittäminen
Hävitä laite ja pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä
tavalla.
Huolto
Kompernass Service Suomi
Tel.:010 30 935 80
(Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min / Mat-
kapuhelimesta: 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min)
Maahantuoja
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
IB_KH4465_43221_LB3A 16.09.2009 11:17 Uhr Seite 1
PPEENNNNVVÄÄSSSSAARREE FFÖÖRR BBOORRDDEETT KKHH 44446655
Spara bruksanvisningen för senare bruk. Lämna över den tillsammans
med apparaten till en ev. ny användare.
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas för att vässa färg- och blyertspennor i
privata hushåll. Den är inte avsedd för att användas i offentlig verksam-
het, yrkesmässigt eller industriellt.
Tekniska data
Mått B x D x H: ca 126 x 63 x 109 mm
Vikt: ca 280 gram
för pennstorlekar: 7 - 12 mm
Säkerhetsanvisningar
Stoppa aldrig in fingret i öppningen för pennor och stick inte
heller in några andra föremål än de färg- och blyertspennor som
specificeras här. Akta så att du inte skadar dig på de vassa
skären!
Öppna aldrig några delar av höljet, såvida det inte uttryckligen
anges här.
Kontrollera apparatens skick varje gång innan du
använder den. Om du upptäcker några skador på apparaten får
du inte använda den längre. Lämna i så fall in den till kundtjänst för
en säkerhetskontroll.
Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn)
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristan-
de erfarenhet och kunskap om de inte först övervakats eller instrue-
rats av någon ansvarig person. Se noga till så att barnen inte leker
med apparaten.
Användning
Fäst apparaten på en bordsskiva med skruvtvingen
q
.
Tryck ihop de båda klämmorna
w
och dra ut fästanordningen
r
.
Stick in pennan ända fram till anslaget i hålet med den andra han-
den och släpp klämmorna
w
igen. Pennan förs nu in i vässaren med
det tryck som ställts in.
Snurra veven
e
medsols med jämna tag tills det inte tar emot
längre.
Nu kan du ta ut pennan. Om du inte är nöjd med resultatet
upprepar du proceduren.
Rengöring
För att tömma samlingsbehållaren
t
drar du bara ut den och
sätter sedan in den igen.
Torka bara av apparaten med en något fuktig trasa. Använd inga
starka rengöringsmedel. Då kan ytan angripas.
Skötsel
För att ta bort en avbruten penna eller smuts och beläggningar
skäret
i
kan du ta ut hela vevanordningen
u
:
Skruva låsringen
y
motsols för att lossa den och dra ut hela
vevanordningen
u
.
Varning: Skären
i
är mycket vassa. Ta på skyddshandskar om
du absolut måste röra vid dem.
Kassering
Lämna in både apparaten och förpackningen till miljövänlig
återvinning.
Service
Kompernass Service Sverige
Tel.:0770 93 00 35
Kompernass Service Suomi
Tel.:010 30 935 80
(Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min / Matkapuhelime-
sta: 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min)
Importör
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
q
e
r
w
t
y
u
i
IB_KH4465_43221_LB3A 16.09.2009 11:17 Uhr Seite 2
  • Page 1 1
  • Page 2 2

UNITED OFFICE KH 4465 DESKTOP PENCIL SHARPENER Safety guide

Tüüp
Safety guide