Brandt BT8650ME Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
YTTÖOPAS FI
Εγχειρίδιο οδηγιών EL
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD NA POUŽITIE SK
NÁVOD K POUŽITÍ CS
Pyykinpesukone
Πλυντήριο ρούχων
PRALKA
Automatická práčka
Pračka
2
FI
Hyvä asiakas,
Olet hankkinut BRANDT-tuotteen, ja haluamme kiittää sinua luottamukses-
tasi merkkiämme kohtaan.
Olemme suunnitelleet ja valmistaneet tämän tuotteen ajatellen asiakkai-
tamme, heidän elämäntapaansa ja tarpeitaan, jotta tuote vastaisi mahdol-
lisimman hyvin odotuksiasi. Olemme käyttäneet tuotteen valmistuksessa
tietotaitoamme, innovatiivista henkeämme ja intohimoa työhömme, joka
on vienyt meitä eteenpäin jo 60 vuoden ajan.
Koska haluamme jatkuvasti vastata asiakkaidemme vaatimuksiin, kulutta-
japalvelumme on käytettävissäsi ja vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi
ja ehdotuksiisi.
Sivustoltamme www.brandt.com
löydät tietoja uusista innovaatioistamme
sekä hyödyllisiä lisätietoja.
BRANDT on ylpeä voidessaan olla osa jokapäiväistä elämääsi. Toivomme,
että ostamasi tuote on odotustesi arvoinen.
Tärkeää: Ennen kuin käytät laitetta, lue huolellisesti nämä
asennus- ja käyttöohjeet tutustuaksesi nopeasti laitteen
käyttöön.
3
FI
Tämä vain kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite on suun-
niteltu pyykinpesua varten.
FI -
SUOSITELLUT TÄYTTÖMÄÄRÄT:
— Laitteen maksimaalinen täyttökapasiteetti on 6,5 kg.
Seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava:
ASENNUS:
— Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa
vastaavissa paikoissa, kuten:
- liikkeiden, toimistojen ja muiden ammattiympäristöjen henkilökun-
nalle varatuissa keittiötiloissa;
- maatiloilla;
- hotellien, motellien ja muiden majoitusympäristöjen asiakkaiden
käyttöön;
- Bed&Breakfast-tyylisissä majoituspaikoissa.
— Vedenpaineen on oltava 0,1–1 MPa (1–10 baaria).
— Älä käytä jatkojohtoa, sovitinta, ohjelmoitavaa tai monipistorasiaa.
— Sähköasennuksen on kestettävä ilmoituslevyssä mainittua maksi-
maalista tehoa, ja pistorasian on oltava asianmukaisesti maadoitettu.
— Kun laite on asennettu, pistoke tulee olla saatavilla.
— Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua syöttöletkua ja uusia
tiivisteitä.
— Jos virtajohto on vioittunut, pyydä huoltopalvelua tai pätevää
ammattilaista vaihtamaan se mahdollisten riskien välttämiseksi.
— Ei ole suositeltavaa asentaa laitetta matolle tai kokolattiamatolle,
jotta ilma pääsee virtaamaan laitteen pohjassa.
— Jos et pysty itse ratkaisemaan ongelmaa (katso sivu 12), älä koske
laitteeseen vaan ota yhteyttä jälleenmyyjän tai valmistajan tekniseen
tukeen.
G
TURVALLISUUS
4
FI
KÄYTTÖ:
— Tätä laitetta saa käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joi-
den fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei
ole kokemusta tai osaamista laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan
asianmukaisella tavalla tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turval-
lista käyttöä varten ja heille on kerrottu laitteen käyttöön liittyvistä ris-
keistä. On suositeltavaa valvoa lapsia, jotta he eivät leiki laitteella, ja
pitää alle 3-vuotiaat lapset kaukana laitteesta, paitsi jos he ovat jatku-
van valvonnan alaisia.
— Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
— Älä laita koneeseen tahranpoistoaineella, liuotinaineella tai tulena-
ralla aineella käsiteltyä pyykkiä heti käsittelyn jälkeen (räjähdysvaara).
— Tämä pyykinpesukone on varustettu turvatoiminnolla, joka estää
mahdollisen veden tulvimisen.
— Pesujakson lopuksi muista sulkea vesihana ja irrottaa sähköjohto
sähköverkosta.
TURVALLISUUS
(jatkuu)
ÄYMPÄRIS
Tämä pyykinpesukone on valmistettu ympäristöä
kunnioittaen.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Annostele pyykinpesuainetta pyykin likaisuuden ja
veden kovuuden mukaan. Älä ylitä pyykinpesuai-
neen valmistajan suosittelemia annoksia.
Tämän laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrät-
tää.
Osallistu ympäristönsuojeluun viemällä pakkaus-
materiaalit niille tarkoitettuihin kunnallisiin keräys-
pisteisiin.
Pyykinpesukoneesi sisältää myös monia
kierrätettäviä materiaaleja. Tämä laitteessa
oleva logo muistuttaa, että käytettyjä lait-
teita ei saa sekoittaa muiden jätteiden
kanssa.
Laitteen kierrätys suoritetaan oikein lajiteltuna
eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY (sähkö- ja
elektroniikkaromut) mukaisesti.
Ota yhteys kuntasi jätehuoltoon tai jälleenmyyjääsi ja
pyydä tietoa asuinpaikkasi lähellä olevista keräyspis-
teistä.
ENERGIANSÄÄSTÖ
Käytä esipesua vain, kun se on todella välttämätöntä.
Vähän tai normaalisti likaiselle pyykille riittää pesu
alhaisessa lämpötilassa.
5
FI
2 - KÄYTTÖ
1 - ASENNUS
1.1 - PAKKAUKSEN PURKAMINEN
(Kuva. 1.1.2 à 1.1.4)
Seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava:
— Poista rummun luukun ja läppien kiilat ja avaa ja
sulje rumpu huolellisesti.
— Nosta pyykinpesukonetta ja poista jalusta ja
moottorin kiila
(
Kuva.
1.1.2)
.
A
B
me reikää levyillä
(
Kuva
. 1.1.4).
1.2 - LIITTÄMINEN VESIJOHTOVERKKOON
(Kuva. 1.2 )
Liitä uusilla tiivisteillä varustettu syöttöletku pyykin-
pesukoneen takana olevaan liittimeen ja kierteisellä
suukappaleella varustettuun vesihanaan Ø 20x27.
1.3 - VEDENPOISTO
(
Kuva.
1.3)
Aseta letkukaarella varustettu tyhjennysletku
noudattamalla oikein kuvan ohjeita ja erityisesti var-
mistamalla, että liitos ei ole tiivis: anna ilman kulkea
H
F
— Poista kiinnike ja tuki reiät levyillä
(
Kuva.
1.1.3)
.
— Poista kolme letkun kiristintukea ja tuki heti kol-
C
D
E
vapaasti tyhjennysletkun ja poistokanavan välillä
estääksesi käytetyn veden patoutumisen ja kaikkien
pahojen hajujen jäämisen laitteeseen.
1.4 - ASETTAMINEN VAKAALLE TASOLLE
(Kuva. 1.4)
Laite on ehdottomasti asennettava vaakatasoiselle
pinnalle. Jos laitteen etuosassa on säädettävät jalat,
niitä voidaan tarvittaessa säätää pyykinpesukoneen
vakauttamiseksi. Jos laite on varustettu kokoontai-
tettavilla pyörillä, konetta voidaan siirtää vetämällä
laitteen alalaidassa olevaa vipua kunnolla vasem-
malle.
1.5 - S
Ä
HKÖLIIT
Ä
NT
Ä
(
Kuva.
1.1.1)
Noudata laitteen ilmoituslevyssä olevia ohjeita.
1.6 - ALUSTAVA PUHDISTUS
Asennuksen jälkeen on välttämätöntä puhdistaa
pyykinpesukone ennen käyttöä ohjelmoimalla kone
90 °C:n puuvillaohjelmavaiheelle ilman pyykkiä ja
puolikkaalla pyykinpesuaineannoksella.
SUOSITUKSET:
— Ennen kuin täytät koneen pyykillä, lajittele pyykki
värin, likaisuuden ja tekstiilityypin mukaan. Tyhjennä
taskut, sulje vetoketjut, poista verhojen pidikkeet,
aseta pienet pyykit pesuverkkoon.
— Poista huonosti ommellut napit, neulat ja niitit.
— Kiinnitä vyöt, esiliinojen nauhat jne.
2.1 - KONEEN TÄYTTÄMINEN
(Kuva. 2.1)
Paina kannen kahvasta ja avaa rumpu
painamalla painonappia .
A
Kun olet laittanut pyykin koneeseen, varmista
että rumpu on kunnolla kiinni. Tarkista, että
painonapin reuna näkyy kunnolla.
2.2 - PYYKINPESUAINEET JA MUUT AINEET
(Kuva.2.2)
Pesuainelokero on jaettu kolmeen osaan:
esipesu (jauhe), pesu (jauhe tai neste)
huuhteluaine.
— Käytä kotitalouden pyykinpesuun hyväksyttyjä
pesuaineita.
— Älä käytä nestemäisiä pesuaineita esipesuvai-
heessa ja/tai ohjelmoidussa pesuohjelmassa.
— Älä ylitä lokeroiden enimmäistäyttörajaa.
6
FI
1 -
3 - OHJELMOINTI
4
3.1 - OHJAUSPANEELI
1
2
Virtakatkaisin
Käynnistys/Keskeytys
4
3
5
Ohjelman valitsin
Lisävalinnat
Näyttö
1
2
3
5
11
10
12
9
7
6
Likaisuusaste
8
Linkousnopeuden valinta
9
Ajastettu käynnistys
11
10
"Easy start" -toiminnon merkkivalo
12
Luukun lukituksen merkkivalo
LÄHIKUVA, NÄYTTÖ
7
6
8
Lämpötilan valinta
Lapsilukon merkkivalo
7
L
AITTEEN K
Ä
YNNISTYS
Paina painiketta «Virtakatkaisin» . Kun käytät
pyykinpesukonetta ensimmäisiä kertoja, kone
ehdottaa sinulle valmistajan ohjelmaa, ja myöhem-
min lempiohjelmasi näkyy koneen näytössä auto-
maattisesti «Easy start» -toiminnon ansiosta.
Merkkivalo palaa. Jos valittu ohjelma on sopiva,
1
10
FI
3 - OHJELMOINTI
(jatkuu)
3.2 - PESUJAKSON OHJELMOINTI LAITTEEN K
Ä
YNNISTYS
OHJELMAN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI
Valitse ohjelma.
Paina painiketta «Ajastettu käynnistys» siirtääk-
sesi ohjelmasi käynnistystä tunti kerrallaan, kunnes
saavutat haluamasi ajan (enint. 24 tuntia).Vahvista
jakson valinta painamalla painiketta
«Käynnistys/Keskeytys» . Valinnastasi riippuen
yksi kahdesta merkkivalosta palaa. Se sammuu,kun
jakso käynnistyy.
Näyttö ilmoittaa ennen ohjelman käynnistymistä jäl-
jellä olevan ajan tunteina, ja viimeisen tunnin aikana
minuutteina.
9
2
Voit käynnistää ohjelman painikkeella
«Käynnistys/Keskeytys» , jolloin täyttöaukon
2
paina painiketta «Käynnistys/Keskeytys» ohjel-
man käynnistämiseksi.
Muuten voit muuttaa ohjelmaa kääntämällä valit-
sinta . Ohjelmaa vastaava merkkivalo syttyy.
Kone näyttää valitulle ohjelmalle parhaiten soveltu-
van lämpötilan ja linkousnopeuden sekä jakson kes-
ton. Voit halutessasi muuttaa pesulämpötilaa paina-
malla useamman kerran peräkkäin painiketta
(Kuva. 3.2.1).
Huomautus: Jos haluat pestä kylmällä vedellä,
valitse lämpötila «0».
Painikkeella voit:
- muuttaa linkousnopeutta (automaattisesti rajoi-
tettu tietyille ohjelmille)
(Kuva. 3.2.2)
- valita valutustoiminnon
(Kuva. 3.2.3)
. Jakso päät-
tyypyykinpesukoneen tyhjennykseen poistamalla
linkousvaiheen
- tai keskeytykseen säiliö täynnä vettä
(Kuva. 3.2.4).
Voit säätää muita ohjelmavalintoja painikkeilla
ja . Valintaasi vastaava merkkivalo syttyy.
Äänimerkki ilmoittaa, jos valintasi ovat epäyhden-
mukaisia ohjelmasi kanssa.
7
2
3
8
4
6
merkkivalo syttyy palamaan
(Kuva. 3.2.5)
Muutaman minuutin kuluttua pesuohjelman käynnis-
tyksestä jäljellä olevan pesuajan näyttö päivittyy riip-
puen koneessa olevan pyykin määrästä ja tyypistä.
12
8
3.2 - P
ESUJAKSON OHJELMOINTI LAITTEEN K
Ä
YNNISTYS
(jatkuu)
VAATTEEN LAITTO TAI POISTAMINEN KESKEN
PESUN
(mahdotonta linkouksen aikana)
Keskeytä ohjelma painamalla pitkään painiketta
«Käynnistys/Keskeytys» .
Jäljellä oleva aika vilkkuu näytössä, ja täyttöaukon
lukitusta ilmaiseva merkkivalo sammuu.
Laita vaate koneeseen tai poista vaate koneesta.
Luukun avausaika riippuu koneen sisäisestä
lämpötilasta, ja luukun avaus saattaa kestää
turvallisuussyistä useita minuutteja.
Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla painiketta
«Käynnistys/Keskeytys» . Laskenta jatkuu.
Huomautus: Jos olet valinnut ohjelmoidun ohjelma-
jakson, voit avata luukun ja käsitellä rumpua heti vai-
heen aikana, joka on ennen pesujakson käynnisty-
mistä.
OHJELMAN PERUMINEN
Paina pitkään painiketta «Virtakatkaisin» .
Kaikki merkkivalot sammuvat.
Tämä toiminto voidaan tehdä milloin vain - ohjelma-
jakson, ohjelmoinnin tai jopa keskeytyksen aikana.
Huomautus: Kaikissa tapauksissa peruutuksen jäl-
keen sinun on ohjelmoitava kaikki uudelleen alusta
asti
(katso kappale 3.2)
, ja laite suorittaa osittaisen
tyhjennyksen.
PESUN PÄÄTTYMINEN
Näyttöön ilmestyy «End»
(kuva 3.2.7)
, ja täyttöaukon
lukituksen merkkivalo sammuu.
Voit valita uuden ohjelman tarvitsematta painaa pai-
niketta «Käynnistys/Keskeytys» .
Tämä merkkivalo sammuu automaattisesti enintään
5 minuutin kuluttua energian säästämiseksi laitteen
ollessa valmiustilassa.
Joissakin malleissa on toiminto, joka asettaa rum-
mun aukaisun automaattisesti korkeaan asentoon
jakson lopussa, jotta pyykki on helpompi poistaa
(posistop). Tämä toiminto voi kestää enintään 3
minuuttia, mikä lisätään pesuohjelmajaksoon.
Avaa luukku ja tyhjennä rumpu pyykistä.
Sammuta pyykinpesukone painamalla pitkään paini-
ketta «Virtakatkaisin» .
2
2
1
1
1
LAPSILUKKO
Voit lukita ohjelmasi käynnistämällä «Lapsilukko»-
toiminnon painamalla samaan aikaan painikkeita
ja .
6
7
Tiedoksi:
Sähkökatkon sattuessa ohjelmajaksosi käynnistyy
automaattisesti siitä kohdasta, mihin jakso jäi heti,
kun sähköt toimivat taas.
FI
3 - OHJELMOINTI
(jatkuu)
Kun lapsilukko on otettu käyttöön, merkkiä ( )
vastaava merkkivalo syttyy
(Kuva. 3.2.8).
Ota «Lapsilukko» pois käytöstä painamalla uudel-
leen kahta samaa painiketta.
11
9
FI
3 - OHJELMOINTI
(jatkuu)
PÄIVITTÄINEN OPTIA 39' -OHJELMA
Ohjelma pesee 39 minuutissa tavallisen määrän
likaista puuvillaa tai sekalaisia tekstiilejä. Ohjelma
takaa täydellisen pesutuloksen. Lisää enintään 3
minuuttia, jos mallisi on varustettu"Posistop"-toi-
minnolla.
PUUVILLA / PESUSIENI -OHJELMA
Ohjelma pesee pesusienistä tai kestävästä valkoi-
sesta puuvillasta valmistetut sekä värilliset pyykit.
PUUVILLA ECO -OHJELMA
Ohjelma pesee likaiset puuvillatekstiilit takaamalla
optimoidun energian- ja vedenkulutuksen.
PUUVILLA-OHJELMA Esipesu
Mullan, hiekan ja veritahrojen poistamiseksi... ohjel-
maa voi jatkaa pesuohjelmalla puhtaassa vedessä.
Tässä ohjelmassa on annosteltava pesuai-
netta (vain jauhemaista pesuainetta) myös
pesuainelokeron esipesulokeroon
(Kuva
2.2)
.
SEKAPESU-OHJELMA
Ohjelma on tarkoitettu sekakuituvalmisteiselle pyy-
kille.
VILLAOHJELMA
Ohjelman pyörimis- ja linkousnopeudet on mukau-
tettu tekstiileille sopiviksi.
FLASH-OHJELMA 25 minuuttia
Ohjelma pesee 25 minuutissa pienen määrän vähän
likaista puuvillaa tai sekalaisia tekstiilejä. Lisää enin-
tään 3 minuuttia, jos mallisi on varustettu"Posistop"-
toiminnolla.
Tärkeää: Käytä tässä ohjelmassa vain puolet
pyykinpesuaineannoksesta.
SPORT-OHJELMA
urheiluvaatteet ja tekniset vaatteet Tämä pesuoh-
jelma on suunniteltu käsittelemään hellävaraisesti
ja venyttämättä urheiluvaatteiden sisältämiä jousta-
via kuituja.
JEANS-OHJELMA
Tämä ohjelma on suunniteltu erityisesti ehkäise-
mään ryppyyntymistä ja haalistumista. Tehostettu
huuhtelutoiminto poistaa pesuainejäämät tehok-
kaasti. ("Helppo silitys" ja "Tummat värit" -lisävalin-
toja ei voida poistaa).
39
KAULUSPAITA-OHJELMA
Erityinen ohjelma on suunniteltu kuuden tavallisen
likaisen, yhtenä päivänä pidetyn kauluspaidan pese-
miseen alle 40 minuutissa. Linkousnopeus sääde-
tään sopivaksi paitojen rypistymisen rajoittamiseksi
("Helppo silitys" -lisävalintaa ei voida poistaa).
KÄSINPESU-OHJELMA
Ohjelma on suunniteltu erityisen hellävaraiseen
pesuun (heilurimainen pyöritys), joka kunnioittaaher-
kimpiäkin tekstiilejä. On suositeltavaa kääntää vaat-
teet nurinpäin ennen pesua.
HUUHTELU/LINKOUS-OHJELMA
Kun valitset tämän ohjelman, lisävalinta «Herkkä iho»
käynnistyy automaattisesti. Jos haluat vain linkouk-
sen, poista ohjelma käytöstä.
HERKKÄ IHO -OHJELMA
Lisää huuhtelu. Sopii herkkäihoisille henkilöille.
HELPPO SILITYS -LISÄVALINTA
Linkouksen rytmi ja nopeus on säädetty vaatteiden
rypistymisen rajoittamiseksi.
TUMMAT VÄRIT -VALINTA
Tämän valinnan avulla pesukone pesee tehokkaasti
tummasävyiset pyykit ehkäisten ryppyyntymistä ja
pesuainejäämiä.
LIKAISUUSASTE-LISÄVALINTA
Tämän toiminnon avulla voit vähentää tai lisätä pesu-
jakson kestoa kahdessa tasossa. Valitse taso paina-
malla painiketta toistuvasti.
— Taso 1 tarkoittaa likaista pyykkiä. Taso lisää pesu-
jakson kestoa keskimäärin 15 %:lla
(Kuva 3.2.9)
.
— Taso 2 tarkoittaa raikastusta tarvitsevaa pyykkiä.
Taso vähentää pesujakson kestoa keskimäärin
40 %:lla
(Kuva 3.2.10)
.
Tärkeää: Käytä tässä ohjelmassa vain puolet
pyykinpesuaineannoksesta.
10
FI
Ohjelmataulukko
Ohjelmat
Lämpötila
(°C)
Kuivan
pyykin
maksimi-
määrä
Herkkä iho
Helppo silitys
Tummat värit
Likaisuusaste
Valutus
Keskeytys säiliö
täynnä vettä
PUUVILLA / PESUSIENI Kylmä - 90 6,5 kg
PUUVILLA ECO 40 - 60 6,5 kg
PUUVILLA ESIPESU Kylmä - 60 6,5 kg
SEKAPESU Kylmä - 60 2,5 kg
VILLA Kylmä - 40 1,5 kg
Erityisohjelmat
OptiA 39 minuuttia Kylmä - 40 3,0 kg
Flash 25 minuuttia Kylmä - 40 2,5 kg
Sport Kylmä - 40 2,5 kg
Jeans Kylmä - 40 2,5 kg
Kauluspaidat Kylmä - 40 1,5 kg
Käsinpesu Kylmä - 30 1,0 kg
Erikoisohjelmat
Huuhtelu / Linkous - -
3 - OHJELMOINTI
(jatkuu)
VALUTUSTOIMINTO ()
Tämä toiminto sopii erittäin herkälle pyykille.
Mahdollistaa pyykinpesukoneen tyhjennyksen pois-
tamalla linkousvaiheen.
KESKEYTYS SÄILIÖ TÄYNNÄ VETTÄ ()
Tämän toiminnon avulla voit poistaa pyykin
koneesta ennen linkousvaihetta tai siirtää linkous-
vaiheen myöhemmäksi. Näin pyykkisi voi pysyä
vedessä rypistymisen ehkäisemiseksi.
Kun ohjelma on päättynyt ja rumpu on täynnä vettä,
« » -merkki vilkkuu ja jäljellä olevan ajan näyttö
näyttää ”00:00”.
(Kuva. 3.2.11)
.
Tämän jälkeen:
Voit valita vedenpoiston yhdessä linkouksen
kanssa valitsemalla pyykille sopivan linkousnopeu-
den.
Jos valitset pelkän vedenpoiston, valitse "valutustoi-
minto" (linkousnopeus " ").
Ohjelma päättyy automaattisesti.
39
11
FI
3 - OHJELMOINTI
(jatkuu)
- Opti 4
Optimoidaksesi mahdollisimman tarkkaan pesuajan
ja veden- ja energiankulutuksen, pyykinpesukone
voi säätää nämä parametrit automaattisesti joka
kerta, kun käytät konetta.
- Koneen säätö pyykin määrän mukaan:
Koska 1 kg:n pyykkimäärää ei pestä täyden kapasi-
teetin ohjelmalla, kone on varustettu antureilla,
jotka määrittävät rumpuun laitetun pyykin määrän ja
laskevat automaattisesti oikeat vesi- ja energiatasot
taaten optimaalisen pesulaadun.
- Koneen säätö veden kovuuden mukaan:
Koska vesijohtoverkkosi veden kovuus vaikuttaa
koneen pesu- ja huuhtelutehoon, koneesi säätää
automaattisesti pyörimisajan ja huuhtelukerrat täy-
dellisen lopputuloksen takaamiseksi.
Veden kovuuden säätö tehdään laitteen käyttööno-
ton aikana (katso käyttöönottoa koskeva liite).
- Koneen säätö likaisuusasteen mukaan:
Koska pesuaika ja -voimakkuus vaihtelevat pyykin
likaisuusasteen mukaan, koneesi voi vaihdella ohjel-
majakson kestoa jopa 40 % :lla valitun asetuksen
mukaan (katso sivu 9).
- Koneen säätö tekstiilityypin mukaan:
Koska puuvillapaitaa ei pestä samalla tavalla kuin
kashmir-neuletta, koneesi säätää pyörimisnopeu-
den kunkin tekstiilityypin mukaan.
Tiedoksi: ohjelman valinnan aikana koneen näyt-
tämä aika vastaa keskiarvoista pyykkimäärää. Tätä
aikaa säädetään ensin heti, kun kone on tehnyt mit-
tauksensa, ja sen jälkeen koko ohjelman ajan eri-
näisten muuttuvien parametrien mukaan (pesuai-
netta on liikaa, pyykin epätasainen jakautuminen
rummussa linkouksen aikana jne.). Lisää enintään 3
minuuttia, jos mallisi on varustettu"Posistop"-toimin-
nolla.
- Easy start
Pyykinpesukone tallentaa pesutapasi.
Jokaisen ohjelman käynnistyksen aikana kone tal-
lentaa useimmiten käyttämäsi lisävalinnat ja ehdot-
taa niitä heti koneen päälle kytkemisen jälkeen.
4 - NORMAALI HUOLTO
4.1 - PAHOJEN HAJUJEN EHKÄISEMINEN
Noudata kappaleessa 1.3 mainittuja tyhjennysput-
ken asennusohjeita ja jätä kansi auki ohjelmajakson
lopussa. Käytä konetta kerran kuussa tyhjänä ja
pesuaineen kanssa 60 °C:n tai 90 °C:n lämpöti-
lassa.
4.2 - PESUAINELOKERO
(Kuva 4.1)
— Irrota lokero painamalla painikkeista ja vedä
A
lokeroa itseesi päin. Poista hajulukko ja erota
lokero rasiasta .
— Huuhtele kaikki osat vesihanan alla.
— Aseta kaikki lokeron osat takaisin paikoilleen ja
kiinnitä kokonaisuus takaisin laitteen kannen alle.
B
C
D
4.3 - PUMPUN SUODATIN
(Kuva 4.2)
— Irrota osa rummun sisältä painamalla kynällä
A
reikään ja työntämällä sitä oikealle.
— Käännä rumpua eteenpäin.
— Irrota pumpun suodatin , poista kaikki osat sen
sisältä ja huuhtele vesihanan alla.
— Aseta osat ja takaisin paikoilleen.
B
C
C
A
— Työnnä osa vasempaan, kunnes se napsahtaa
kunnolla kiinni.
4.4 - RUNKO
Älä puhdista runkoa hankaavilla tuotteilla tai pesu-
sienillä. Käytä nestemäistä saippuaa. Kuivaa peh-
meällä liinalla.
A
12
FI
5 -
VIANMÄÄRITYS
Pyykinpesukoneen käytön aikana saattaa ilmaantua ongelmia:
Jos näyttöön ilmestyy jokin alla olevista häiriöilmoituksista ja laitteesta kuuluu hälytysääni, suorita seuraavat tar-
kistukset ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun:
tarkista:
onko vesihana
auki.
5.1
tarkista:
- onko kansi huo-
nosti kiinni.
- onko rumpu
jumissa.
5.2
tarkista:
onko pumpun suoda-
tin tukossa; puhdista
suodatin
(kappale 4.3)
.
5.3
Ongelmat: Syyt / Ratkaisut:
Pesukone ei käynnisty: - Konetta ei ole kytketty sähköverkkoon tai sähköt ovat poikki.
- Et ole painanut painiketta «Käynnistys/Keskeytys».
- Olet valinnut ohjelmoidun käynnistyksen.
- Katso epäkohdat 5.1–5.2.
Pyykki on huonosti lingottu tai sitä ei ole lin-
gottu ollenkaan:
- Olet valinnut ohjelman ilman linkousta tai rajatulla linkouksella.
- Koneen linkouksen turvatoiminto on havainnut pyykin huonon
jakautumisen rummussa: levitä pyykkejä ja ohjelmoi uusi lin-
kous.
- Tarkista tyhjennyskaaren korkeus
(Kuva 1.3)
.
H
Lattialla on vettä: Irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Tarkista -tiivisteiden kunto sekä virtajohdon liitinten kireys
(Kuva 1.2)
.
- Tarkista tyhjennyskaaren asento
(Kuva 1.3)
.
G
Kone tärisee voimakkaasti linkouksen
aikana:
- Kone on huonosti kiinni
(Kuva 1.1.3)
.
- Koneen alla oleva lattia ei ole tasainen
(kappale 1.4)
.
Pesukone ei tyhjene vedestä: - Olet ohjelmoinut lisävalinnan «Keskeytys säiliö täynnä vettä».
- Tyhjennysletku on taittunut tai litistynyt (Kuva 1.3).
- Katso epäkohta 5.3.
Kansi ei aukea: - Ohjelma ei ole vielä päättynyt.
- Odota, että koneen sisäinen lämpötila laskee.
Rumpu on jumissa: - Jos voit avata rummun, tarkista että pyykkiä ei ole päässyt säi-
liön ja rummun väliin vetämällä osa pois rummun pohjasta
(Kuva 4.2)
.
- Katso epäkohta 5.2.
A
Rummun läpät aukeavat liian hitaasti (kos-
kee koneita, joissa on hitaasti aukeavat
läpät):
- Kone ei ole ollut käytössä pitkään aikaan.
- Kone on liian kylmässä tilassa.
- Läppien saranoissa on (jauhemaista) pesuainetta.
- Kaikissa tapauksissa kaikki korjaantuu ensimmäisen aukai-
sun jälkeen.
Ohjelman jälkeen kaikki merkkivalot ovat
sammuneet:
- Energian säästämiseksi kaikki merkkivalot sammuvat auto-
maattisesti enintään viisi minuuttia ohjelman päättymisen jäl-
keen. Näyttö toimii uudelleen, kun painat mitä tahansa paini-
ketta.
Alla näet muutamia tarkistettavia kohtia:
Huomautus laitteen toiminnoista, kyseessä ei ole toimintahäiriö:
Ohjelman kesto voi lyhentyä
tai pidentyä ohjelman
ollessa käynnissä.
Kyseessä ei ole vika tai toimintahäiriö. Ohjelman alussa näkyvä jäljellä olevan
ajan näyttö päivittyy automaattisesti koneeseen laitetun pyykkimäärän mukaan
(automaattinen punnitus). Pyykkimäärän mukaan säätyvä pesuautomatiikka
takaa huippuluokan pesutuloksen ja auttaa vähentämään veden- ja sähkönkulu-
tusta. Tämä on siis normaalia toimintaa. Linkouksen turvatoiminto ja vaahtoa-
misen estotoiminto voivat pidentää ohjelman alussa ilmoitettua pesuaikaa.
13
FI
6 -
1015/2010/EY -SÄÄNNÖSTÄ KOSKEVAT TIEDOT
Säännöksen 1015/2010/EY mukaisesti löydät alta tuotteen lisätiedot. Lisätietojen tarkoitus: energiansäästöä
koskevat säännökset, joita kaikkien Euroopan unionissa myytävien laitteiden on noudatettava.
TUOTETIEDOT
Näillä ohjelmilla voidaan pestä tavallisen likaiset tekstiilit. Ohjelmat ovat veden- ja energiankulutukseltaan tehok-
kaimpia.
Nämä arvot ovat suuntaa-antavia. Ne voivat vaihdella vallitsevien olosuhteiden mukaan.
Ohjelma Lämpötila
Tilavuus
(kg)
Energiakulu
tus
(kWh/jakso)
Kesto
(min)
Vedenkulut
us (l/jakso)
Jäljelle jäävä
kosteus D (%)
Puuvilla/ Pesusieni
40°C 3.5 0.45 106 40
1000 / 1100 rpm
54 D < 63
1200 / 1300 rpm
45 D < 54
60°C 3.5 0.90 110 40
Puuvilla ECO
60°c60°c
6.5 0.96 199 48
60°c60°c
3.25 0.60 137 35
40°c40°c
3.25 0.44 132 35
Sekapesu 40°C 2.5 0.44 81 46
OptiA 39 minuuttia
40°C 3.0 0.51 39 47
Flash 25 minuuttia 30°C 2.5 0.21 25 38
Villa 30°C 1.0 0.20 32 44
45 D < 50
DELEGOIDUN KOMISSION ASETUKSEN (EY) N°1061/2010 MUKAISET KOEPESUOHJELMAT
- Peruspuuvillaohjelma 60 °C Puuvilla ECO - - ei lisävalintoja - maksimilinkous
60°c60°c
- Peruspuuvillaohjelma 40 °C: Puuvilla ECO - - ei lisävalintoja - maksimilinkous
40°c40°c
Sammutustila:
0,49 W
Kone jätettynä päälle -tila:
0,49 W
Virrankulutus sammutustilassa ja kone jätettynä päälle
14
FI
6 -
1015/2010/EY -SÄÄNNÖSTÄ KOSKEVAT TIEDOT
(jatkuu)
VIENTITUOTTEIDEN KULUTTAJIEN YHTEYDENOTOT/TUOTTEEN TOIMENPITEET
HUOMAUTUKSET
OIKEAN PESUAINEEN VALITSEMINEN
Pyykin huoltomerkki määrittää oikean pesuaineen valinnan, oikean lämpötilan ja pyykin asianmukaisen käsittelyn.
Valkopyykki puuvilla
Kirjopyykki pellava tai puuvilla
Tekstiilityyppi Ohjelma Pesuaine
Valkaiseva pesuaine
Pesuaine kirjopyykille ilman valkai-
suaineita
Pesuaine kirjopyykki/herkät pyykit
Pesuaine herkille pyykeille
Pesuaine villalle
Puuvilla lämpöt.
60°C
Synteettiset
Sekapyykin
lämpöt.
60°C
Herkät tekstiilit
Käsinpesu
lämpöt.
40°C
Villa
ViIla
lämpöt.
30°C
Puuvilla lämpöt. 90°C
Vain merkin haltijan pätevä ammattilainen saa suorittaa laitteelle tehtäviä mahdollisia toimenpiteitä. Kun soitat
huoltopalveluun, pyyntösi helpottamiseksi tarvitsemme laitteen täydellisiä viitetietoja (kaupallinen viitenumero,
huoltonumero, sarjanumero). Löydät nämä tiedot laitteen ilmoituslevyltä
(Kuva 1.1.1)
.
Alkuperäiset osat:
Pyydä, että toimenpiteen aikana käytetään ainoastaan alkuperäisiä sertifioituja varaosia.
Saat lisätietoja sivustolta:
tai ottamalla yhteyden suoraan jälleenmyyjääsi.
DPN
68
1 -1
13mm
1
2
2
D
CLIC
12
12
90cm
maxi
65cm
mini
/
o 34mm
mini
E
F
1.1.1 1.1.2
1.1.3
1.1.4 1.2
1.3 1.4
A
B
C
C
D
G
H
69
1 -2
CLAC
2.1
A
30
70
100
ml
ml
ml
50
100
150
40
70
100
200
2.2
°C
h : min
rpm
3.2.1 3.2.2
°C
h : min
rpm
°C
h : min
rpm
3.2.3 3.2.4
°C
h : min
rpm
3
°C
h : min
rpm
3.2.5 3.2.6
°C
h : min
rpm
70
3.2.11
°C
h : min
rpm
3
3.2.7
°C
h : min
rpm
°C
h : min
rpm
3.2.8
3.2.9
°C
h : min
rpm
°C
h : min
rpm
3.2.10
71
4
1
2
1
2
2
CLIC
1
A
B
C
4.2
1
1
2
A
B
C
D
4.1
TW2G01328-01 04/18
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Brandt BT8650ME Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal