Groupe Brandt BT552BE Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
Lave-linge
Washing machine
Wasmachine
Pyykinpesukone
Automatická práčka
Pračka
PRALKA
Πλυντήριο ρούχων
MANUEL D’INSTRUCTION FR
INSTRUCTION MANUAL EN
HANDLEIDING NL
YTTÖOPAS FI
NÁVOD NA POUŽITIE SK
NÁVOD K POUŽITÍ CS
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
Εγχειρίδιο οδηγιών EL
29
1 -
FI
Tämä vain kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite on suun-
niteltu pyykinpesua varten.
Erittäin tärkeää: lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
asennusta ja käyttöä.
TURVALLISUUS
FI
SUOSITELLUT TÄYTTÖMÄÄRÄT:
— Laitteen maksimaalinen täyttökapasiteetti on 5,5 kg.
Seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava:
ASENNUS:
— Vedenpaineen on oltava 0,1–1 MPa (1–10 baaria).
— Älä käytä jatkojohtoa, sovitinta, ohjelmoitavaa tai monipistorasiaa.
— Sähköasennuksen on kestettävä ilmoituslevyssä mainittua maksi-
maalista tehoa, ja pistorasian on oltava asianmukaisesti maadoitettu.
— Kun laite on asennettu, pistoke tulee olla saatavilla.
— Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua syöttöletkua ja uusia
tiivisteitä.
— Jos virtajohto on vioittunut, pyydä huoltopalvelua tai pätevää
ammattilaista vaihtamaan se mahdollisten riskien välttämiseksi.
— Ei ole suositeltavaa asentaa laitetta matolle tai kokolattiamatolle,
jotta ilma pääsee virtaamaan laitteen pohjassa.
— Jos et pysty itse ratkaisemaan ongelmaa (katso sivu 35), älä koske
laitteeseen vaan ota yhteyttä jälleenmyyjän tai valmistajan tekniseen
tukeen.
KÄYTTÖ:
— Tätä laitetta saa käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joi-
den fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei
ole kokemusta tai osaamista laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan
asianmukaisella tavalla tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turval-
lista käyttöä varten ja heille on kerrottu laitteen käyttöön liittyvistä ris-
keistä. On suositeltavaa valvoa lapsia, jotta he eivät leiki laitteella, ja
pitää alle 3-vuotiaat lapset kaukana laitteesta, paitsi jos he ovat jatku-
van valvonnan alaisia.
— Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
G
30
1 -
TURVALLISUUS
(jatkuu)
KÄYTTÖ
(jatkuu)
:
— Älä laita koneeseen tahranpoistoaineella, liuotinaineella tai tulena-
ralla aineella käsiteltyä pyykkiä heti käsittelyn jälkeen (räjähdys-
vaara).
— Tämä pyykinpesukone on varustettu turvatoiminnolla, joka estää
mahdollisen veden tulvimisen.
— Pesujakson lopuksi muista sulkea vesihana ja irrottaa sähköjohto
sähköverkosta.
ÄYMPÄRIS
1 - ASENNUS
Tämä pyykinpesukone on valmistettu ympäristöä
kunnioittaen.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Annostele pyykinpesuainetta pyykin likaisuuden ja
veden kovuuden mukaan. Älä ylitä pyykinpesuai-
neen valmistajan suosittelemia annoksia.
Tämän laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrät-
tää.
Osallistu ympäristönsuojeluun viemällä pakkaus-
materiaalit niille tarkoitettuihin kunnallisiin keräys-
pisteisiin.
Pyykinpesukoneesi sisältää myös monia
kierrätettäviä materiaaleja. Tämä laitteessa
oleva logo muistuttaa, että käytettyjä lait-
teita ei saa sekoittaa muiden jätteiden
kanssa.
Laitteen kierrätys suoritetaan oikein lajiteltuna
eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY (sähkö- ja
elektroniikkaromut) mukaisesti.
Ota yhteys kuntasi jätehuoltoon tai jälleenmyyjääsi ja
pyydä tietoa asuinpaikkasi lähellä olevista keräyspis-
teistä.
ENERGIANSÄÄSTÖ
Käytä esipesua vain, kun se on todella välttämätöntä.
Vähän tai normaalisti likaiselle pyykille riittää pesu
alhaisessa lämpötilassa.
FI
1.1 - PAKKAUKSEN PURKAMINEN
(Kuva. 1.1.2 à 1.1.4)
Seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava:
— Poista rummun luukun ja läppien kiilat ja avaa ja
sulje rumpu huolellisesti.
— Nosta pyykinpesukonetta ja poista jalusta ja
moottorin kiila
(
Kuva.
1.1.2)
.
A
B
me reikää levyillä
(
Kuva
. 1.1.4).
1.2 - LIITTÄMINEN VESIJOHTOVERKKOON
(Kuva. 1.2 )
Liitä uusilla tiivisteillä varustettu syöttöletku pyykin-
pesukoneen takana olevaan liittimeen ja kierteisellä
suukappaleella varustettuun vesihanaan Ø 20x27.
1.3 - VEDENPOISTO
(
Kuva.
1.3)
Aseta letkukaarella varustettu tyhjennysletku
noudattamalla oikein kuvan ohjeita ja erityisesti var-
mistamalla, että liitos ei ole tiivis: anna ilman kulkea
H
F
— Poista kiinnike ja tuki reiät levyillä
(
Kuva.
1.1.3)
.
— Poista kolme letkun kiristintukea ja tuki heti kol-
C
D
E
vapaasti tyhjennysletkun ja poistokanavan välillä
estääksesi käytetyn veden patoutumisen ja kaikkien
pahojen hajujen jäämisen laitteeseen.
1.4 - ASETTAMINEN VAKAALLE TASOLLE
(Kuva. 1.4)
Laite on ehdottomasti asennettava vaakatasoiselle
pinnalle. Jos laitteen etuosassa on säädettävät jalat,
niitä voidaan tarvittaessa säätää pyykinpesukoneen
vakauttamiseksi. Jos laite on varustettu kokoontai-
tettavilla pyörillä, konetta voidaan siirtää vetämällä
laitteen alalaidassa olevaa vipua kunnolla vasem-
malle.
1.5 - S
Ä
HKÖLIIT
Ä
NT
Ä
(
Kuva.
1.1.1)
Noudata laitteen ilmoituslevyssä olevia ohjeita.
1.6 - ALUSTAVA PUHDISTUS
Asennuksen jälkeen on välttämätöntä puhdistaa
pyykinpesukone ennen käyttöä ohjelmoimalla kone
90 °C:n puuvillaohjelmavaiheelle ilman pyykkiä ja
puolikkaalla pyykinpesuaineannoksella.
31
1 -
FI
2 - KÄYTTÖ
SUOSITUKSET:
— Ennen kuin täytät koneen pyykillä, lajittele pyykki
värin, likaisuuden ja tekstiilityypin mukaan. Tyhjennä
taskut, sulje vetoketjut, poista verhojen pidikkeet,
aseta pienet pyykit pesuverkkoon.
— Poista huonosti ommellut napit, neulat ja niitit.
— Kiinnitä vyöt, esiliinojen nauhat jne.
2.1 - KONEEN TÄYTTÄMINEN
(Kuva. 2.1)
Paina kannen kahvasta ja avaa rumpu
painamalla painonappia .
A
1 -
3 - OHJELMOINTI
3.1 - OHJAUSPANEELI
Kun olet laittanut pyykin koneeseen, varmista
että rumpu on kunnolla kiinni. Tarkista, että
painonapin reuna näkyy kunnolla.
3.2 - PESUJAKSON OHJELMOINTI LAITTEEN K
Ä
YNNISTYS
1
2
3
4
7
1
2
Käynnistys/Keskeytys
Ohjelman valinta
5
4
7
Linkousnopeuden valinta
Lapsilukon merkkivalo
6
Äänimerkki ilmoittaa, jos valintasi ovat epäyhdenmu-
kaisia ohjelmasi kanssa.
Käynnistä ohjelma painamalla painiketta
«Käynnistys/Keskeytys» .
Merkkivalo «Ohjelmajakson kulku» palaa vilkku-
matta. Laitteen merkkivalot ilmaisee, missä vai-
heessa ohjelmavaihetta kone on.
1
8
8
Lämpötilan valinta
Lisävalinnat
Ohjelmoidun käynnistyksen valinta
Ohjelmajakson kulku
Virtakatkaisin
8
9
5
9
2.2 - PYYKINPESUAINEET JA MUUT AINEET
(Kuva.2.2)
Pesuainelokero on jaettu kolmeen osaan:
esipesu (jauhe), pesu (jauhe tai neste)
huuhteluaine.
— Käytä kotitalouden pyykinpesuun hyväksyttyjä
pesuaineita.
— Älä käytä nestemäisiä pesuaineita esipesuvai-
heessa ja/tai ohjelmoidussa pesuohjelmassa.
— Älä ylitä lokeroiden enimmäistäyttörajaa.
Merkkivalo «Ohjelmajakson kulku» vilkkuu
(kuva
3.2.1)
ilmaisten, että olet valintatilassa.
Kun käytät pyykinpesukonetta ensimmäisiä kertoja,
kone ehdottaa sinulle valmistajan ohjelmaa, ja myö-
hemmin lempiohjelmasi näkyy koneen näytössä
automaattisesti «Easy start» -toiminnon ansiosta.
Voit halutessasi muokata painikkeella ohjelmaa,
8
2
painikkeella lämpötilaa, painikkeella linkous-
3
4
nopeutta, ja valita lisävalintoja painikkeella .
6
LAITTEEN K
Ä
YNNISTYS
Paina painiketta «Virtakatkaisin» .
9
32
1 -
FI
1 -
3 - OHJELMOINTI
(jatkuu)
Tiedoksi:
Sähkökatkon sattuessa ohjelmajaksosi käynnistyy
automaattisesti siitä kohdasta, mihin jakso jäi heti,
kun sähköt toimivat taas.
OHJELMAN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI
Voit ohjelmoida ohjelman käynnistysajan myö-
hemmäksi painikkeella . Painamalla paini-
ketta monta kertaa peräkkäin voit ohjelmoida
pesuohjelman alkamaan 3, 6, 9 tai 12 tunnin
kuluttua. Vahvista ohjelmointi painamalla paini-
ketta «Käynnistys/Keskeytys» .
7
1
Ohjelmavaiheen kulun merkkivalot vilkkuvat
ilmaisten, että ohjelmointisi on tallennettu.
Valinnastasi riippuen yksi, kaksi, kolme tai neljä
LED-valoa palaa samaan aikaan
(kuva 3.2.2)
. LED-
valot sammuvat kukin kolmen tunnin välein, kunnes
ohjelmoitu ohjelmajaksosi käynnistyy.
VAATTEEN LAITTO TAI POISTAMINEN KESKEN
PESUN
(mahdotonta linkouksen aikana)
Keskeytä ohjelma painamalla pitkään painiketta
«Käynnistys/Keskeytys» . Ohjelmajakson kulun
8
1
merkkivalo vilkkuu.
Laita vaate koneeseen tai poista vaate koneesta.
Luukun avausaika riippuu koneen sisäisestä
lämpötilasta, ja luukun avaus saattaa kestää
turvallisuussyistä useita minuutteja.
Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla painiketta
«Käynnistys/Keskeytys» . Ohjelmajakson kulun
merkkivalo palaa vilkkumatta.
Huomautus: Jos olet valinnut ohjelmoidun ohjelma-
jakson, voit avata luukun ja käsitellä rumpua heti vai-
heen aikana, joka on ennen pesujakson käynnisty-
mistä.
OHJELMAN PERUMINEN
Paina pitkään painiketta «Virtakatkaisin» .
Kaikki merkkivalot sammuvat.
Tämä toiminto voidaan tehdä milloin vain - ohjelma-
jakson, ohjelmoinnin tai jopa keskeytyksen aikana.
Huomautus: Kaikissa tapauksissa peruutuksen jäl-
keen sinun on ohjelmoitava kaikki uudelleen alusta
asti
(katso kappale 3.2)
.
8
1
9
PESUN PÄÄTTYMINEN
Merkkivalo «End» palaa ja äänimerkki ilmoittaa
ohjelman päättymisen. Tämä merkkivalo sammuu
automaattisesti enintään 5 minuutin kuluttua ener-
gian säästämiseksi valmiustilassa.
Avaa luukku ja tyhjennä rumpu pyykistä.
Joissakin malleissa kone asettaa automaattisesti
rummun ylöspäin, jotta pyykin poistaminen on hel-
pompaa. Tämä toiminto vie enintään 3 minuuttia.
Sammuta pyykinpesukone painamalla pitkään paini-
ketta «Virtakatkaisin» .
LAPSILUKKO
Voit lukita ohjelmasi käynnistämällä «Lapsilukko»-
toiminnon painamalla samaan aikaan ensimmäistä
ja toista lisävalintapainiketta. Kun lapsilukko on
otettu käyttöön, merkkiä ( ) vastaava
merkkivalo syttyy.
Ota «Lapsilukko» pois käytöstä painamalla uudel-
leen kahta samaa painiketta.
OPTIA-OHJELMA 39 minuuttia
40 °C:n ohjelma pesee 39 minuutissa enintään 3 kg
tavallisen likaista puuvillaa tai sekalaisia tekstiilejä.
Ohjelma takaa täydellisen pesutuloksen.
FLASH-OHJELMA 25 minuuttia
30°C:n ohjelma pesee 25 minuutissa enintään 2,5
kg vähän likaista puuvillaa tai sekalaisia tekstiilejä.
Tärkeää: Käytä tässä ohjelmassa vain puolet
pyykinpesuaineannoksesta.
PUUVILLA-OHJELMA Esipesu
Mullan, hiekan ja veritahrojen poistamiseksi... ohjel-
maa voi jatkaa pesuohjelmalla puhtaassa vedessä.
Tässä ohjelmassa on annosteltava pesuai-
netta (vain jauhemaista pesuainetta) myös
pesuainelokeron esipesulokeroon
(Kuva
2.2)
.
KAULUSPAITA-OHJELMA
Erityinen ohjelma on suunniteltu kuuden tavallisen
likaisen, yhtenä päivänä pidetyn kauluspaidan pese-
miseen alle 40 minuutissa. Linkousnopeus sääde-
tään sopivaksi paitojen rypistymisen rajoittami-
seksi.
HELLÄVARAINEN VILLA-OHJELMA
Ohjelma, joka pesee herkimmätkin villavaatteet erit-
täin hellävaraisesti (heiluvaliikkeinen pyykinpyöritys)
vanuttamatta tai nyppyyntymättä pyykkiä On suosi-
teltavaa kääntää villavaatteet nurinpäin ennen
pesua.
HUUHTELU/LINKOUS-OHJELMA
Kun valitset tämän ohjelman, lisävalinta «Herkkä
iho» käynnistyy automaattisesti. Jos haluat vain lin-
kouksen, poista ohjelma käytöstä.
9
5
33
1 -
FI
1 -
3 - OHJELMOINTI
(jatkuu)
(*) Ohjelmajaksojen ajat ovat keskimääräisiä arvoja «ilman lisävalintoja», ja ne voivat vaihdella riippuen
pyykin määrästä, lämpötilasta jne.
- Jos käytät ohjelmaa «Herkkä iho» -lisävalinnalla, lisää kestoon 17 minuuttia.
VALUTUSTOIMINTO ()
Tämä toiminto sopii erittäin herkälle pyykille.
Mahdollistaa pyykinpesukoneen tyhjennyksen pois-
tamalla linkousvaiheen.
KESKEYTYS SÄILIÖ TÄYNNÄ VETTÄ ()
Tämän toiminnon avulla voit poistaa pyykin
koneesta ennen linkousvaihetta tai siirtää linkous-
vaiheen myöhemmäksi. Näin pyykkisi voi pysyä
vedessä rypistymisen ehkäisemiseksi.
Kun kone pysähtyy säiliö täynnä vettä, merkkivalo
«Keskeytys säiliö täynnä vettä» vilkkuu
(Kuva 3.2.5)
.
Sen jälkeen voit tyhjentää säiliön (asento « ») tai
valita toisen linkousnopeuden.
Ohjelma päättyy automaattisesti.
HERKKÄ IHO -OHJELMA
Lisää huuhtelu. Sopii herkkäihoisille henkilöille.
HELPPO SILITYS -LISÄVALINTA
Linkouksen rytmi ja nopeus on säädetty vaatteiden
rypistymisen rajoittamiseksi.
LIKAISUUSASTE-LISÄVALINTA
Tämän toiminnon avulla voit vähentää tai lisätä
pesujakson kestoa kahdessa tasossa. Valitse taso
painamalla painiketta toistuvasti.
— Taso 1 (vasen LED-valo) tarkoittaa likaista pyykkiä.
Taso lisää pesujakson kestoa keskimäärin 15 %:lla
(Kuva 3.2.3)
.
— Taso 2 (oikea LED-valo) tarkoittaa raikastusta tar-
vitsevaa pyykkiä. Taso vähentää pesujakson kestoa
keskimäärin 40 %:lla
(Kuva 3.2.4)
.
Ohjelmataulukko
Ohjelmat
Lämpötila
(°C)
Kuivan
pyykin
maksimi-
määrä
Ohjelmajak-
son kesto
(*)
h = tunnit
min = minuutit
Likaisuusaste
Herkkä iho
Helppo silitys
Valutus
Keskeytys säiliö
täynnä vettä
PUUVILLA / PESUSIENI Kylmä - 90 5,5 kg 1h50 - 2h10
PUUVILLA ECO Kylmä - 60 5,5 kg 2h00 - 3h20
PUUVILLA ESIPESU Kylmä - 40 5,5 kg 2h00 - 3h00
SEKAPESU Kylmä - 60 2,5 kg 1h20
Erityisohjelmat
OptiA 39 minuuttia Kylmä - 40 3,0 kg 39 min
Flash 25 minuuttia Kylmä - 40 2,5 kg 25 min
Hellävarainen villa Kylmä - 30 1,0 kg 32 min
Kauluspaidat Kylmä - 40 1,5 kg 38 min
Erikoisohjelmat
Huuhtelu / Linkous - - 19 min
DELEGOIDUN KOMISSION ASETUKSEN (EY) N°1061/2010 MUKAISET KOEPESUOHJELMAT
- Peruspuuvillaohjelma 60 °C Puuvilla ECO - - ei lisävalintoja - maksimilinkous
60°c60°c
- Peruspuuvillaohjelma 40 °C: Puuvilla ECO - - ei lisävalintoja - maksimilinkous
40°c40°c
34
1 -
FI
4 - NORMAALI HUOLTO
1 -
3 - OHJELMOINTI
(jatkuu)
Opti 4
Optimoidaksesi mahdollisimman tarkkaan pesuajan
ja veden- ja energiankulutuksen, pyykinpesukone
voi säätää nämä parametrit automaattisesti joka
kerta, kun käytät konetta.
- Koneen säätö pyykin määrän mukaan:
Koska 1 kg:n pyykkimäärää ei pestä täyden kapasi-
teetin ohjelmalla, kone on varustettu antureilla,
jotka määrittävät rumpuun laitetun pyykin määrän ja
laskevat automaattisesti oikeat vesi- ja energiatasot
taaten optimaalisen pesulaadun.
- Koneen säätö veden kovuuden mukaan:
Koska vesijohtoverkkosi veden kovuus vaikuttaa
koneen pesu- ja huuhtelutehoon, koneesi säätää
automaattisesti pyörimisajan ja huuhtelukerrat täy-
dellisen lopputuloksen takaamiseksi.
Veden kovuuden säätö tehdään laitteen käyttööno-
ton aikana (katso käyttöönottoa koskeva liite).
- Koneen säätö likaisuusasteen mukaan:
Koska pesuaika ja -voimakkuus vaihtelevat pyykin
likaisuusasteen mukaan, koneesi voi vaihdella ohjel-
majakson kestoa jopa 40 %:lla valitun asetuksen
mukaan (katso sivu 33).
- Koneen säätö tekstiilityypin mukaan:
Koska puuvillapaitaa ei pestä samalla tavalla kuin
kashmir-neuletta, koneesi säätää pyörimisnopeu-
den kunkin tekstiilityypin mukaan.
Tiedoksi: ohjelman valinnan aikana koneen näyt-
tämä aika vastaa keskiarvoista pyykkimäärää. Tätä
aikaa säädetään ensin heti, kun kone on tehnyt mit-
tauksensa, ja sen jälkeen koko ohjelman ajan eri-
näisten muuttuvien parametrien mukaan (pesuai-
netta on liikaa, pyykin epätasainen jakautuminen
rummussa linkouksen aikana jne.)
Easy start
Pyykinpesukone tallentaa pesutapasi.
Jokaisen ohjelman käynnistyksen aikana kone tal-
lentaa useimmiten käyttämäsi lisävalinnat ja ehdot-
taa niitä heti koneen päälle kytkemisen jälkeen.
4.1 - PAHOJEN HAJUJEN EHKÄISEMINEN
Noudata kappaleessa 1.3 mainittuja tyhjennysput-
ken asennusohjeita ja jätä kansi auki ohjelmajakson
lopussa. Käytä konetta kerran kuussa tyhjänä ja
pesuaineen kanssa 60 °C:n tai 90 °C:n lämpöti-
lassa.
4.2 - PESUAINELOKERO
(Kuva 4.1)
— Irrota lokero painamalla painikkeista ja vedä
A
lokeroa itseesi päin. Poista hajulukko ja erota
lokero rasiasta .
— Huuhtele kaikki osat vesihanan alla.
— Aseta kaikki lokeron osat takaisin paikoilleen ja
kiinnitä kokonaisuus takaisin laitteen kannen alle.
B
C
D
4.3 - PUMPUN SUODATIN
(Kuva 4.2)
— Irrota osa rummun sisältä painamalla kynällä
A
reikään ja työntämällä sitä oikealle.
— Käännä rumpua eteenpäin.
— Irrota pumpun suodatin , poista kaikki osat sen
sisältä ja huuhtele vesihanan alla.
— Aseta osat ja takaisin paikoilleen.
B
C
C
A
— Työnnä osa vasempaan, kunnes se napsahtaa
kunnolla kiinni.
4.4 - RUNKO
Älä puhdista runkoa hankaavilla tuotteilla tai pesu-
sienillä. Käytä nestemäistä saippuaa. Kuivaa peh-
meällä liinalla.
A
35
1 -
FI
5 -
VIANMÄÄRITYS
Pyykinpesukoneen käytön aikana saattaa ilmaantua ongelmia:
Ongelmat: Syyt / Ratkaisut:
Pesukone ei käynnisty: - Konetta ei ole kytketty sähköverkkoon tai sähköt ovat poikki.
- Et ole painanut painiketta «Käynnistys/Keskeytys».
- Olet valinnut ohjelmoidun käynnistyksen.
- Katso epäkohdat 5.1–5.3.
Pyykki on huonosti lingottu tai sitä ei ole lin-
gottu ollenkaan:
- Olet valinnut ohjelman ilman linkousta tai rajatulla linkouksella.
- Koneen linkouksen turvatoiminto on havainnut pyykin huonon
jakautumisen rummussa: levitä pyykkejä ja ohjelmoi uusi lin-
kous.
- Tarkista tyhjennyskaaren korkeus
(Kuva 1.3)
.
H
Lattialla on vettä: Irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Tarkista -tiivisteiden kunto sekä virtajohdon liitinten kireys
(Kuva 1.2)
.
- Tarkista tyhjennyskaaren asento
(Kuva 1.3)
.
G
Kone tärisee voimakkaasti linkouksen
aikana:
- Kone on huonosti kiinni
(Kuva 1.1.3)
.
- Koneen alla oleva lattia ei ole tasainen
(kappale 1.4)
.
Pesukone ei tyhjene vedestä: - Olet ohjelmoinut lisävalinnan «Keskeytys säiliö täynnä vettä».
- Tyhjennysletku on taittunut tai litistynyt (Kuva 1.3).
- Katso epäkohta 5.2.
Kansi ei aukea: - Ohjelma ei ole vielä päättynyt.
- Odota, että koneen sisäinen lämpötila laskee.
Rumpu on jumissa: - Jos voit avata rummun, tarkista että pyykkiä ei ole päässyt säi-
liön ja rummun väliin vetämällä osa pois rummun pohjasta
(Kuva 4.2)
.
- Katso epäkohta 5.3.
A
Rummun läpät aukeavat liian hitaasti (kos-
kee koneita, joissa on hitaasti aukeavat
läpät):
- Kone ei ole ollut käytössä pitkään aikaan.
- Kone on liian kylmässä tilassa.
- Läppien saranoissa on (jauhemaista) pesuainetta.
- Kaikissa tapauksissa kaikki korjaantuu ensimmäisen aukai-
sun jälkeen.
Ohjelman jälkeen kaikki merkkivalot ovat
sammuneet:
- Energian säästämiseksi kaikki merkkivalot sammuvat auto-
maattisesti enintään viisi minuuttia ohjelman päättymisen jäl-
keen. Näyttö toimii uudelleen, kun painat mitä tahansa paini-
ketta.
Jos nopeuden merkkivalot vilkkuvat ja äänimerkki soi, tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin soitat huoltopal-
veluun:
Alla näet muutamia tarkistettavia kohtia:
tarkista:
onko vesihana auki.
5.1
V maxi
rpm
___
___
tarkista:
onko pumpun suodatin tukossa;
puhdista suodatin
(kappale 4.3)
.
5.2
V maxi
rpm
___
___
tarkista:
- onko kansi huonosti kiinni.
- onko rumpu jumissa.
5.3
V maxi
rpm
___
___
Jos joku muu nopeuden merkkivalo kuin yllä olevissa kuvissa näkyvät merkkivalot vilkkuu, ota yhteys huoltopal-
veluun ja kerro mitkä merkkivalot vilkkuvat helpottaaksesi huoltohenkilöstön työtä.
36
1 -
FI
6 -
1015/2010/EY -SÄÄNNÖSTÄ KOSKEVAT TIEDOT
(*) Ohjelma ilman lisävalintoja, maksimilinkous.
Energiansäästösyistä todellinen pesulämpötila voi olla eri kuin koneessa ilmoitettu ohjelman lämpötila.
Sammutustila:
0,47 W
Kone jätettynä päälle -tila:
0,47 W
Säännöksen 1015/2010/EY mukaisesti löydät alta tuotteen lisätiedot. Lisätietojen tarkoitus: energiansäästöä
koskevat säännökset, joita kaikkien Euroopan unionissa myytävien laitteiden on noudatettava.
TUOTETIEDOT
Tutustu laitteesi linkousteholuokkaan lukemalla laitteen mukana toimitettava energiatarra ja alla olevan taulukon
tiedot:
Pyykin jälkikosteus
72 D < 81
54 D < 63
D < 45
Jäljelle jäävä kosteus D (%)
45 D < 54
Linkousteholuokka
A (erittäin tehokas)
B
C
D
63 D < 72
E
Näillä ohjelmilla voidaan pestä tavallisen likaiset tekstiilit. Ohjelmat ovat veden- ja energiankulutukseltaan tehok-
kaimpia.
Delegoidun komission asetuksen (EY) N°1061/2010 mukaiset koepesuohjelmat
Virrankulutus sammutustilassa ja kone jätettynä päälle
OIKEAN PESUAINEEN VALITSEMINEN
Pyykin huoltomerkki määrittää oikean pesuaineen valinnan, oikean lämpötilan ja pyykin asianmukaisen käsittelyn.
Valkopyykki puuvilla
Kirjopyykki pellava tai puuvilla
Tekstiilityyppi Ohjelma Pesuaine
Valkaiseva pesuaine
Pesuaine kirjopyykille ilman valkai-
suaineita
Pesuaine kirjopyykki/herkät pyykit
Pesuaine herkille pyykeille
Pesuaine villalle
Puuvilla lämpöt.
60°C
Synteettiset
Sekapyykin
lämpöt.
60°C
Herkät tekstiilit
Hellävarainen villa
lämpöt.
30°C
Villa
Hellävarainen villa
lämpöt.
30°C
Puuvilla lämpöt. 90°C
min
Kuivan pyykin maksimimäärä (5,5 kg)
Ohjelma (*)
PUUVILLA ECO 60 °C täysi kone
PUUVILLA ECO 60 °C puolitäysi kone
PUUVILLA ECO 40 °C puolitäysi kone
kWh
litraa
0.79
0.54
0.48
201
121
47
30
32
119
37
FI
HUOMAUTUKSET
1 -
VIENTITUOTTEIDEN KULUTTAJIEN YHTEYDENOTOT/TUOTTEEN TOIMENPITEET
Vain merkin haltijan pätevä ammattilainen saa suorittaa laitteelle tehtäviä mahdollisia toimenpiteitä. Kun soitat
huoltopalveluun, pyyntösi helpottamiseksi tarvitsemme laitteen täydellisiä viitetietoja (kaupallinen viitenumero,
huoltonumero, sarjanumero). Löydät nämä tiedot laitteen ilmoituslevyltä
(Kuva 1.1.1)
.
Alkuperäiset osat:
Pyydä, että toimenpiteen aikana käytetään ainoastaan alkuperäisiä sertifioituja varaosia.
Saat lisätietoja sivustolta:
tai ottamalla yhteyden suoraan jälleenmyyjääsi.
DPN
74
1
13mm
1
2
2
D
CLIC
12
12
90cm
maxi
65cm
mini
/
o 34mm
mini
E
F
1.1.1 1.1.2
1.1.3
1.1.4 1.2
1.3 1.4
A
B
C
C
D
G
H
75
2
3
4
1
2
1
2
2
CLIC
1
A
B
C
4.2
CLAC
30
70
100
ml
ml
ml
50
100
150
40
70
100
200
2.1 2.2
A
1
1
2
A
B
C
D
4.1
Prewash
End
Wash
Rinse
3.2.1
3.2.3
3h
6h
9h
12h
3h
6h
9h
12h
3h
6h
9h
12h
3h
6h
9h
12h
3.2.2
400
or 600
3.2.5
3.2.4
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Groupe Brandt BT552BE Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal