ViewSonic Pro9520WL Kasutusjuhend

Kategooria
Andmeprojektorid
Tüüp
Kasutusjuhend
Pro9510L/Pro9520WL/
Pro9530HDL/Pro9800WUL
DLP Projektori
Käyttöopas
Model No. VS16505/VS16506/VS16507/VS16508
Hyväksyntä
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraa-
valle kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän
laitteen täytyy hyväksyä minkä tahansa vastaanotetun häiriön, mukaanlukien häiriön,
joka voi aiheuttaa ei-halutun toiminnon.
Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilait-
teiden luokituksen B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä
riittävän suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja
voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden
mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita
siitä ettei yksittäisessä asennuksessa esiintyisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa häiriöitä
radio- tai tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä laite pois päältä ja takaisin
päälle. Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
y Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.
y Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
y Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.
y Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.
Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai muunnelmat, joita yhdenmukaisuud-
esta vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä valtuutesi
käyttää laitteistoa.
Kanadaa varten
y Tämä Luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadan vaatimukset ICES-003.
y Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten
Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan
direktiivin 2014/30/EU ja matalajännitedirektiivin 2014/35/EU mukainen.
Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita:
Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa
(WEEE) koskevaa direktiiviä 2012/19/EU.
Tällä tunnuksella merkittyjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana
vaan ne on vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palau-
tuspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti.
Jos laitteen paristoissa, akuissa tai nappiparistoissa on kemiallinen
symboli Hg, Cd, tai Pb, se tarkoittaa, että pariston raskasmetallisisältö
on yli 0,0005 % elohopeaa tai yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
Tärkeitä turvaohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähellä. Varoitus: Tulipalon tai sähköiskun vaaran
vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
6. Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.
7. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria,
lämpörekisteriä tai uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka
tuottavat lämpöä.
9. Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta.
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoite-
tussa pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta var-
ten. Leveä terä ja kolmas piikki on turvatae. Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi,
ota yhteyttä sähkömieheen, joka vaihtaa sähkörasian pistokkeeseen sopivaksi.
10. Varmista että virtajohdon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistoke-
ja liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde
on lähellä laitetta helposti saavutettavissa.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita.
12. Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai
pöydän kanssa, joka on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi
rattaita, ole varovainen liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmää, jotta
välttyisit vahingolta sen kaatuessa.
13. Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
14. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä
huoltoon, jos laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke
vahingoittuu, nestettä kaatuu laitteen päälle tai tavaroita kaatuu laitteeseen,
laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti tai putoaa.
Selvitys RoHS2-yhteensopivuudesta
Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
2011/65/EU-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön
rajoittamista sähkö- ja elktroniikkalaitteistossa (RoHS2-direktiivi) ja se täyttää
Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan
kaavion mukaan:
Aine Ehdotettu enimmäispitoisuus Todellinen pitoisuus
Lyijy (Pb) 0.1% < 0.1%
Elohope (Hg) 0.1% < 0.1%
Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01%
Kuudenarvoinen kromi (Cr
6+
) 0.1% < 0.1%
Polybromibifenyyli (PBB) 0.1% < 0.1%
Polybromidifenyylieetteri (PBDE) 0.1% < 0.1%
Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS2-
direktiivin liitten III mukaisesti.
Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat:
1. Elohopean määrä kylmäkatodiloisteputkissa ja ulkoelektrodiloisteputkissa (CCFL
ja EEFL) erikoistarkoituksiin eivät ylitä arvoja (lamppua kohti):
(1) Lyhyt pituus (500 mm): maksimi 3,5 mg lamppua kohti.
(2) Keskivälin pituus (500 mm ja 1.500 mm): maksimi 5 mg lamppua kohti.
(3) Pitkä pituus (1.500 mm): maksimi 13 mg lamppua kohti.
2. Lyijy katodisädeputkien lasissa.
3. Lyijyn määrä lasisissa loisteputkissa ei ylitä 0,2 % painosta.
4. Lyijy alumiinin seososana sisältää painosta enintään 0,4 %.
5. Kupari seososana sisältää painosta enintään 4 %.
6. Lyijy korkea sulamislämpötila -tyyppisissä juotteissa (eli lyijypohjaisissa
seoksissa, jotka sisältävät 85 % painosta tai enemmän lyijyä).
7. Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa
muussa kuin eristävässä keramiikassa kondensaattoreissa, esim.
pietsoelektronisissa laitteissa tai lasi- tai keramiikkamatriisiyhdisteessä.
Copyright-tiedot
Copyright © ViewSonic
®
Corporation, 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.
Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS
ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä.
PS/2, VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan
teknisistä tai painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista,
jotka johtuvat tämän materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai
käytöstä.
Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muut-
taa tuotteen teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin
voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta.
Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään
tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen rekisteröinti
Mahdollisiin tuotteen tulevaisuuden tarpeisiin varautuaksesi ja vastaanottaaksesi
lisätuotetietoja, kun niitä on saatavilla, siirry aluettasi vastaavaan osaan ViewSonicin
web-sivustolla ja rekisteröi tuotteesi verkossa.
ViewSonic CD-levy tarjoaa myös mahdollisuuden tulostaa tuotteen rekisteröintilo-
makkeen. Kun olet täyttänyt lomakkeen, lähetä se postitse tai faksaa se asiaankuu-
luvalle ViewSonic-toimistolle. Rekisteröintilomake sijaitsee hakemistossa “:\CD\Reg-
istration”.
Tuotteen rekisteröinti antaa sinulle parhaat valmiudet tulevaisuuden asiakaspalvelu-
tarpeiden täyttämiseen.
Tulosta tämä käyttöopas ja täytä tiedot “Omaa arkistoa varten”-osaan.
Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan “Asiakastuki”-osasta.
Rekisteritiedot
Tuotteen nimi: Pro9510L/Pro9520WL/Pro9530HDL/Pro9800WUL
ViewSonic DLP Projector
Mallinumero: VS16505/VS16506/VS16507/VS16508
Asiakirjan numero: Pro9510L/Pro9520WL/Pro9530HDL/Pro9800WUL_UG_
FIN Rev. 1A 07-29-16
Sarjanumero: __________________________________________
Ostopäivä: __________________________________________
Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa
Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa, joka voi olla vaarallista sinulle ja
ympäristölle. Käsittele sitä varoen ja hävitä paikallisten tai alueellisten säädösten
mukaisesti.
ViewSonic kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään
vihreästi. Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. Katso
lisätietoja ViewSonicin web-sivustolta.
Yhdysvallat ja Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Eurooppa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
i
Tekijänoikeudet
Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä
tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei
saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa.
© Tekijänoikeudet 2016
Vastuuvapauslauseke
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita
tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai
soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja
tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista
kenellekään.
Tavaramerkkien tunnustaminen
Kensington on ACCO Brand Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki, jolla on
julkaistuja rekisteröintejä ja vireillä olevia hakemuksia muissa maissa eri puolilla maailmaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
MHL, MHL-logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL licensing, LCC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä
täten tunnustetaan.
Ver.: 1
ii
Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa
Tärkeää:
On vahvasti suositeltavaa, että luet tämän osan huolellisesti ennen kuin käytät projektoria. Nämä
turvallisuus- ja käyttöohjeet mahdollistavat projektorin useiden vuosien turvallisen käytön. Säilytä
tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Käytetyt symbolit
Tässä laitteessa ja käyttöoppaassa käytettyjen varoitussymbolien tarkoitus on varoittaa sinua vaarallisista
tilanteista.
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkintätapoja ilmoittamaan tärkeistä tiedoista.
Huomaa:
Tarjoaa lisätietoja käsiteltävästä asiasta.
Tärkeää:
Tarjoaa lisätietoja, jotka on syytä huomioida.
Vaara:
Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
Varoitus:
Varoittaa tilanteista, jotka voivat vahingoittaa laitetta, luoda vaarallisen tilanteen tai aiheuttaa
henkilövahingon.
Tässä käyttöoppaassa osien nimet ja OSD-valikkokohteet on esitetty lihavoituina, kuten tässä esimerkissä:
”Paina kaukosäätimen MENU-painiketta avataksesi Päävalikon.”
Yleisiä turvallisuustietoja
Älä avaa laitteen koteloa. Tässä laitteessa ei ole projektorin lamppua lukuun ottamatta käyttäjän
huollettavia osia. Laitteen tarvitessa huoltoa, ota yhteys pätevään huoltohenkilöstöön.
Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan ja laitteen kotelon varoituksia ja ilmoituksia vaaroista.
Projektorin lamppu on suunniteltu erittäin kirkkaaksi. Älä katso linssiin lampun palaessa
välttääksesi silmien vahingoittumisen.
Älä aseta tätä laitetta epävakaalle alustalle, jalustalle tai telineelle.
Vältä käyttämästä laitetta lähellä vettä, suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämmityslaitetta.
Älä aseta laitteen päälle raskaita kohteita kuten kirjoja tai kasseja.
iii
Huomautus projektorin asentamisesta
Älä kallista projektoria vasemmalle tai oikealle, lampun kesto voi lyhentyä merkittävästi ja
seurauksena voi olla muita ennakoimattomia vahinkoja.
Ylös- ja alas-kallistuskulmaa ei ole rajoitettu.
Jätä vähintään 50 cm:n tyhjä tila tuulettimen ilmanpoiston ympärille.
Varmista, etteivät ilmanottoaukot kierrätä poistoaukon kuumaa ilmaa.
Kun projektoria käytetään suljetussa tilassa, varmista, ettei suljetun tilan ilman lämpötila ylitä
käyttölämpötilaa projektorin ollessa käynnissä, ja ettei ilman otto- ja poistoaukkoja ole tukittu.
Kaikkien koteloiden on läpäistävä sertifioitu lämpötesti, jolla varmistetaan, ettei projektori kierrätä
poistoilmaa, mikä voisi aiheuttaa laitteen sammumisen, vaikka kotelon lämpötila olisi hyväksytyn
käyttölämpötilan sisällä.
Vähintään 500mm
(19,69 tuumaa)
Vähintään 500mm
(19,69 tuumaa)
Vähintään 500mm
(19,69 tuumaa)
Vähintään 500mm
(19,69 tuumaa)
Minimum 300mm
(11,81 tuumaa)
iv
Tarkista asennuspaikka
Virran saamiseksi on käytettävä 3-lehtistä (maadoitusjohtimellista) pistoketta oikean maadoituksen
ja tasoitetun maadoituspotentiaalin varmistamiseksi kaikille projektorijärjestelmän laitteille.
Projektorin mukana tulevaa virtakoodia tulee käyttää. Jos osia puuttuu, muuta laatukelpoisuuden
täyttävää virtajohtoa, jossa on 3-lehtinen (maadoitusjohtimellinen) pistoke, voi käyttää korvikkeena.
Älä kuitenkaan käytä virtajohtoa, jossa on 2-lehtinen pistoke.
Tarkista onko jännite vakaa, onko maadoitus tehty oikein, ja ettei sähkövuotoja ole.
Mittaa kokonaisvirrankulutus, joka ei saisi olla korkeampi kuin turvallisuuskapasiteetti ja vältä
turvallisuusongelmia ja oikosulkua.
Kytke korkean paikan tila päälle, kun laitetta käytetään korkean paikan alueilla
Projektorin voi asentaa vain pystyyn tai ylösalaisin.
Jos projektori asennetaan kannattimille, varmista, että painoraja ei ylity, ja että kannattimet on
lujasti kiinnitetty.
Vältä asentamasta lähelle ilmastointikanavaa tai subwooferia.
Vältä asentamista sijainteihin, joissa on korkea lämpötila, riittämätön jäähdytys ja runsaasti pölyä.
Pidä tuote etäällä loistelampuista (>1 metri) estääksesi infrapunahäiriöstä aiheutuvia
toimintahäiriöitä
VGA IN -liitin tulee liittää VGA IN -porttiin. Huomaa, että johto on liitettävä tiukasti kummallakin
puolella olevalla ruuvilla signaalijohdon kunnollisen liitännän varmistamiseksi, jotta saavutetaan
optimaalinen näytön toiminta.
AUDIO IN -liitin tulee liittää AUDIO IN -porttiin EIKÄ sitä saa liittää AUDIO OUT - tai muihin
portteihin, kuten BNC, RCA; muuten äänilähtö mykistyy, ja portti voi VAHINGOITTUA.
Asenna projektori vahinkojen välttämiseksi yli 200 cm:n korkeudelle.
Virtajohto ja signaalikaapeli tulee liittää ennen kuin projektorin virta kytketään päälle. Älä liitä tai
poista signaalikaapelia tai virtajohtoa projektorin käynnistyksen ja käytön aikana välttääksesi
projektorin vahingoittumisen.
Jäähdytyshuomautukset
Ilmanpoisto
Varmista, ettei ilmanpoiston edessä ole 50 cm:n etäisyydellä mitään esteitä kunnollisen
jäähdytyksen varmistamiseksi.
Ilmanpoisto ei saa sijaita toisen projektorin linssin edessä, jotta vältytään kuvan vääristymiltä.
Pidä ilmanpoisto vähintään 100 cm:n etäisyydellä muiden projektorien ilmanotoista
Projektori tuottaa käytön aikana hyvin suuren määrän kuumuutta. Sisäinen tuuletin haihduttaa
projektorin kuumuuden sammutettaessa, ja tämä prosessi kestää jonkin aikaa. Kun projektori
siirtyy VALMIUSTILAAN, paina vaihtovirtapainiketta kytkeäksesi projektorin pois päältä ja irrota
virtajohto. ÄLÄ irrota virtajohtoa sammutuksen aikana, se voi vahingoittaa projektoria. Viivästynyt
lämmön säteily vaikuttaa myös projektorin käyttöikään. Sammutusprosessi vaihtelee käytetyn
mallin mukaan. Varmista kuitenkin aina, että irrotat virtajohdon, kun projektori siirtyy
VALMIUSTILAAN.
Ilmanotto
Varmista, ettei mikään kohde estä ilmanottoa 30 cm:n etäisyydellä.
Pidä ilmanotto etäällä lämmönlähteistä
Vältä hyvin pölyisiä alueita
For Australia and
M
a
inl
a
n
d
C
hin
a
For the U.S.A. and
Canada
For the U.K.
Ground
For Continental Europe
Ground
Ground
Ground
Maa Maa Maa
Maa
Australia ja Manner-Kiina Yhdysvallat ja Kanada Manner-Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
v
Sähköturvallisuus
Käytä vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa.
Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Aseta virtajohto paikkaan, jossa sen päältä ei kävellä.
Poista paristot kaukosäätimestä, kun varastoit sen tai et käytä sitä pitkään aikaan.
Lampun vaihtaminen
Lampun vaihtaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään väärin. Katso luvun Projektorin lampun
vaihtaminen sivulta 55 tämän toimenpiteen selkeät ja turvalliset ohjeet. Ennen lampun vaihtamista:
Irrota virtajohto pistorasiasta.
Anna lampun jäähtyä noin tunti.
Projektorin puhdistaminen
Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Katso Lamppu-ajan nollaus sivu 58.
Anna lampun jäähtyä noin tunti.
Säädösvaroitukset
Ennen kuin asennat projektorin ja käytät sitä, lue säädösilmoitukset osan Säädöstenmukaisuus sivulta 75.
Tärkeitä kierrätysohjeita:
Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa. Tämä tuote voi sisältää muuta elektroniikkaromujätettä,
joka voi olla vaarallista, jollei sitä hävitetä oikein. Kierrätä tai hävitä lamppu paikallisten tai alueellisten
säädösten mukaisesti. Lisätietoja saat elektroniikkateollisuuden liitosta osoitteesta WWW.EIAE.ORG.
Lamppukohtaista kierrätystietoa on osoitteessa WWW.LAMPRECYCLE.ORG.
Symbolien selitykset
HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä sähkö- ja elektronisia laitteita kotitalous- tai
kunnallisessa jätehuollossa. EU-maissa on käytettävä erillisiä kierrätys-
keräyskeskuksia.
vi
Tärkeimmät ominaisuudet
Yhteensopiva kaikkien yleisten videostandardien kanssa, mukaan lukien NTSC, PAL ja
SECAM.
Korkea kirkkausarvo mahdollistaa esitykset päivänvalossa tai valaistuissa huoneissa.
Joustava asennus sallii etu- ja takaprojisoinnin.
Näköakseliprojektiot pysyvät suorakulmaisina, samoin kulmaprojisoinnit kehittyneellä
trapetsikorjauksella.
tulolähde tunnistetaan automaattisesti.
Hyvin kirkas projisointi lähes missä tahansa ympäristössä.
Tukee erottelukykyjä WUXGA:aan saakka terävien ja selkeiden kuvien tuottamiseksi.
DLP
®
ja BrilliantColor™ -teknologiat Texas Instrumentsilta.
Keskikohtaistettu linssi asennuksen helpottamiseksi.
Vaakasuoran ja pystysuoran linssin siirto.
MHL-laitteen yhteensopivuus videon streaming -toimintoa ja äänen sisältöä varten
yhteensopivasta mobiililaitteesta.
Sisäänrakennettu kaiutin moninaisilla äänen sisään- ja ulostuloaukoilla varustettuna.
Verkko valmiina yhteensovittamista ja järjestelmän hallintaa varten RJ45:n kautta.
Tiivistetty moottori pölyn ja savun vaikutusten minimoimiseksi.
Yläpuolinen lampun kansi lampun poistamisen ja sisäänlaittamisen helpottamiseksi.
Varkaudeneston turvaominaisuuksiin kuuluu: Kensington® -turvakolo, -turvapalkki.
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjille, ja oppaassa kuvataan, kuinka DLP-projektori asennetaan
ja kuinka sitä käytetään. Aina kun mahdollista, asiaan liittyvät tiedot, kuten kuvitus ja toiminnon kuvaus, on
pidetty yhdellä sivulla. Tämä tulostusystävällinen muoto on mukava ja säästää paperia suojellen siten
ympäristöä. On suositeltavaa tulostaa vain osat, jotka ovat merkityksellisiä tarpeittesi kannalta.
vii
Sisältö
NÄIN PÄÄSET ALKUUN ................................................................................................................................................... 1
PAKKAUKSEN TARKISTUSLISTA ........................................................................................................................................... 1
PROJEKTORIN OSIEN ESITTELY ........................................................................................................................................... 2
Näkymä edestä oikealta .............................................................................................................................................. 2
Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet ja merkkivalot .................................................................... 3
Näkymä takaa ............................................................................................................................................................... 4
Näkymä alta .................................................................................................................................................................. 6
KAUKOSÄÄDIN ..................................................................................................................................................................... 7
Kaukosäädinkoodi ........................................................................................................................................................ 9
Etähiiriohjauksen käyttäminen .................................................................................................................................. 10
KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖALUE ......................................................................................................................................... 10
PROJEKTORIN JA KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET ............................................................................................................... 10
ASETUS JA KÄYTTÖ ....................................................................................................................................................... 11
KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN ASETTAMINEN .................................................................................................................. 11
PROJEKTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN ..................................................................................................... 12
KÄYTTÖSALASANAN ASETTAMINEN (TURVALUKKO) ........................................................................................................ 14
PROJEKTORIN TASON SÄÄTÄMINEN .................................................................................................................................. 16
PROJEKTIOKUVAN SIJAINNIN SÄÄTÄMINEN LINSSIN SIIRTOA KÄYTTÄEN ........................................................................... 17
Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö ....................................................................................................................... 18
Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö ..................................................................................................................... 20
ZOOMAUKSEN, TARKENNUKSEN JA TRAPETSIKORJAUKSEN SÄÄTÖ ................................................................................. 21
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ ......................................................................................................................................... 22
KUVARUUTUNÄYTÖN (OSD) VALIKKOASETUKSET ............................................................................................. 23
OSD-VALIKON SÄÄTIMET .................................................................................................................................................. 23
Kuvaruutuvalikossa navigointi .................................................................................................................................. 23
NÄYTTÖVALIKON KIELEN VALINTA ................................................................................................................................... 24
OSD-VALIKON YLEISKATSAUS .......................................................................................................................................... 25
KUVAVALIKKO .................................................................................................................................................................. 28
Lisäasetukset .............................................................................................................................................................. 29
NÄYTTÖVALIKKO ............................................................................................................................................................... 32
VIDEO/AUDIO-VALIKKO ..................................................................................................................................................... 33
ääni ............................................................................................................................................................................... 34
PERUSVALIKKO.................................................................................................................................................................. 35
Aloitusnäyttö ................................................................................................................................................................ 36
Vaaka- ja pystytrap.korj. ............................................................................................................................................ 36
Lisäasetukset .............................................................................................................................................................. 37
LISÄASETUKSET ................................................................................................................................................................. 40
LISÄASETUKSET ................................................................................................................................................................. 41
OSD-valikon asetus ................................................................................................................................................... 42
Lampputuntien nollaus .............................................................................................................................................. 42
3D ................................................................................................................................................................................. 43
Verkkoasetukset ......................................................................................................................................................... 43
Tila ................................................................................................................................................................................ 54
KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS ........................................................................................................................ 55
PROJEKTORIN LAMPUN VAIHTAMINEN .............................................................................................................................. 55
Lamppu-ajan nollaus ................................................................................................................................................. 58
PROJEKTORIN PUHDISTAMINEN ........................................................................................................................................ 59
Linssin puhdistaminen ............................................................................................................................................... 59
Kotelon puhdistaminen .............................................................................................................................................. 59
Ilmansuodattimen puhdistaminen ............................................................................................................................ 60
FYYSISEN LUKON KÄYTTÖ ................................................................................................................................................. 62
Kensington -turvakolon käyttö .................................................................................................................................. 62
Turvapalkin lukon käyttö ............................................................................................................................................ 62
VIANETSINTÄ .................................................................................................................................................................... 63
YLEISIÄ ONGELMIA JA RATKAISUJA ................................................................................................................................... 63
VIHJEITÄ VIANETSINTÄÄN .................................................................................................................................................. 63
viii
LED-
VIRHEVIESTIT ............................................................................................................................................................ 64
KUVAONGELMAT ............................................................................................................................................................... 65
LAMPPUONGELMAT ........................................................................................................................................................... 65
KAUKOSÄÄDINONGELMAT ................................................................................................................................................. 66
ÄÄNIONGELMAT ................................................................................................................................................................. 66
PROJEKTORIN TOIMITTAMINEN HUOLTOON ...................................................................................................................... 66
HDMI - KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ............................................................................................................................... 67
TEKNISET TIEDOT ........................................................................................................................................................... 68
TEKNISET TIEDOT .............................................................................................................................................................. 68
PROJISOINTIETÄISYYS JA -KOKO ...................................................................................................................................... 70
PRO9510L / PRO9520WL / PRO9530HDL / PRO9800WUL .............................................................................. 70
AJOITUSTILATAULUKKO ..................................................................................................................................................... 72
PROJEKTORIN MITAT ......................................................................................................................................................... 74
SÄÄDÖSTENMUKAISUUS ............................................................................................................................................. 75
FCC-VAROITUS ................................................................................................................................................................. 75
KANADA ............................................................................................................................................................................. 75
TURVALLISUUSVARMENNUKSET ....................................................................................................................................... 75
LIITE I .................................................................................................................................................................................. 76
IR-KOODITAULUKKO ......................................................................................................................................................... 76
LIITE II ................................................................................................................................................................................. 77
RS-232C-PROTOKOLLA ..................................................................................................................................................... 77
1
N
ÄIN PÄÄSET ALKUUN
Pakkauksen tarkistuslista
Pura projektori varovasti pakkauksesta ja tarkista, että seuraavat nimikkeet ovat mukana:
Projektori
Kaukosäädin
(Paristot kuulu toimitukseen)
VGA-kaapeli Virtajohto
CD-ROM
(Tämä käyttöopas)
Pikaopas
Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään, jos jokin nimike puuttuu, näyttää vahingoittuneelta tai jos laite ei
toimi. On suositeltava säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali mahdollista laitteen tulevaa palautusta
takuuhuoltoon.
Vaara:
Vältä käyttämästä projektoria pölyisessä ympäristössä.
2
Projektorin osien esittely
Näkymä edestä oikealta
KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU
1.
Lampun kansi Poistaa kannen lampun vaihtamiseksi.
55
2.
Kallistuksen säädin Säädä kulmaa kallistuksen säätimellä.
14
3.
Linssi Projektorin linssi.
4.
IR-vastaanotin Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä.
7
5.
LEDit Näyttää projektorin tilan.
3
6.
Ilma-aukko Jäähdytysilmanotto.
60
7.
Linssin pystysuuntainen
siirto
Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa.
18
8.
Linssin vaakasuuntainen
siirto
Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa.
20
9.
Zoomausrengas Suurentaa projisoitua kuvaa.
21
10.
Tarkennusrengas Tarkentaa projisoidun kuvan.
21
11.
Toimintonäppäimet Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet.
3
Tärkeää:
Projektorin tuuletusaukot tarjoavat hyvän ilmankierron, joka jäähdyttää projektorin lamppua. Älä tuki
tuuletusaukkoja.
1 2 3 4 5 2
7
3
Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet ja merkkivalot
KOHTA MERKINTÄ KUVAUS
KATSO
SIVU
1.
Virran LED-merkkivalo Virran peräkkäisen päälle/pois tilan näyttö.
64
2.
Lamp LED Lampun tilan näyttö.
64
3.
Lämpötilan LED-
merkkivalo
Lämpötilan näyttö.
64
4.
Suodattimen LED Suodattimen vaihdon varoitusilmoituksen näyttö.
64
5.
Kytkee projektorin päälle tai pois.
12
6.
MENU/EXIT Avaa ja sulkee OSD-valikot.
23
7.
OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen.
Pikavalikko - Vaakatrapetsi varten.
23
8.
OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen.
Pikavalikko - Pystytrapetsi varten.
23
9.
Siirry korostettuun OSD-valikkokohteeseen tai vahvista
se.
Näyttää Kulman säätö -sivun.
23
10.
OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen.
Pikavalikko - Vaakatrapetsi varten.
23
11.
SOURCE Siirry Lähdevalikkoon.
23
12.
(Oma painike)
Antaa käyttäjän määrittää tämän painikkeen
pikavalintanäppäimen, ja toimintokohde on valittu OSD-
valikossa.
23
13.
OSD-valikossa siirtymiseen ja asetusten muuttamiseen.
Pikavalikko - Pystytrapetsi varten.
23
ZOOM
FOCUS
LENS SHIFT
SOURCE
MENU
EXIT
ENTER
1 2 3 4
5 6 7 8 910 11 12 13
ENTER
4
Näkymä takaa
KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU
1.
HDMI 1 /MHL
HDMI/MHL-laitteen HDMI/MHL-Kaaoelin liittämiseen.
Huomaa: Asettaminen lähteeksi HDMI 1/MHL voidaan myös tehdä
MHL:ään yhteensopivan älylaitteen ollessa kytkettynä niin
kauan kun projektori on päällä.
2.
HDMI 2 HDMI-laitteen HDMI-Kaaoelin liittämiseen.
3.
DVI-D Liitä DVI-KAAPELI näyttöön.
4.
RS-232 Kaukosäätimen RS-232-sarjaporttikaapelin liittämiseen.
5.
Computer Out RGB-kaapelin liittämiseen näyttöön (Läpikäynti vain VGA1:n kautta).
6.
S-VIDEO Videolaitteen S-VIDEO liittämiseen.
7.
Computer In 1 RGB-kaapelin liittämiseen tietokoneesta tai videolaitteesta.
8.
BNC BNC-kaapelin liittämiseen tietokoneesta.
9.
Computer In 2 RGB-kaapelin liittämiseen tietokoneesta tai videolaitteesta.
10.
RJ45 (LAN) Lähiverkon Ethernet-kaapelin liittämiseen.
11.
USB
Kytke USB-kaapeli isäntäkoneeen USB:hen.
Huomaa: 5V/1,0A:n tuki kunkin portin ulostuloa varten niin kauan kun
pojektori on päällä.
12.
3D-VESA Liitä 3D-infrapunalasien vastaanotin.
13.
Kensington -turvakolo
Kiinnittää laitteen kiinteään kohteeseen Kensington-
lukkojärjestelmällä.
62
14.
AUDIO IN V/O
Kytkee äänikaapelit äänilaitteesta VIDEOn tai S-VIDEOn äänen
sisääntuloon.
15.
AUDIO IN Tulolaitteen AUDIO-kaapelin liittämiseen.
16.
IR Vastaanottaa kaukosäätimen IR-signaalin.
17.
12V OUT
Liitettynä näyttöön kaupoista saatavalla kaapelilla, näyttö otetaan
käyttöön automaattisesti projektorin käynnistyksen yhteydessä. Näyttö
sammuu, kun projektori sammutetaan (katso huomautukset alla).
18.
ÄÄNILÄHTÖ AUDIO-kaapelin liittämiseen audiosilmukkaa varten.
19.
ÄÄNILÄHTÖ V/O AUDIO-kaapelin liittämiseen audiosilmukkaa varten.
20.
VIDEO Videolaitteen komposiittikaapelin liittämiseen.
21.
MIKROFONI Kytkee mikrofonin tulolaitteen.
S-Video
Service
Vide o RL
Audio
In
DV I-D In 1 In 2
Audio
In
RL
Audi o
OutMIC
Computer In 1
RGB HV
Computer Out
LAN
Computer In 2 3D V ESAUSB
RS 232-
DVI-D
HDM I 2HDM I 1 MH L/
IRAudio Out
In OutRemote
Wi re d
12VOut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
14
15
1
6
17
1
8
19
2
0
21
2
2
23
2
4
5
KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU
22.
HUOLTO Vain huoltohenkilöstöä varten.
23.
LANGALLISEN
KAUKOSÄÄÄTIMEN
SISÄÄNTULOON/
ULOSTULON
Kytkee langallisen kaukosäätimen yhteyden kaukosäätimestä
projektoriin langallisen kaukosäätimen käyttämiseksi.
Kytkee "LANGALLISEN KAUKOSÄÄÄTIMEN ULOSTULON" toisen
projektorin (saman mallin) "LANGALLISEN KAUKOSÄÄÄTIMEN
SISÄÄNTULOON" sarjaohjausta varten.
24.
AC IN Virtakaapelin liittämiseen.
Huomaa:
Voidaksesi käyttää tätä toimintoa sinun on suoritettava liitäntä ennen kuin käynnistät/sammutat
projektorin.
Näytön valmistaja toimittaa näytön säätimet ja tukee niitä.
Älä käytä tätä liitintä mihinkään muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön.
Varoitus:
Irrota turvallisuusvarotoimena kaikki projektorin virtajohdot ja liitetyt laitteet ennen liitäntöjen
tekemistä.
S-Video
Service
Vid eo RL
Audio
In
DVI-D In1 In 2
Audio
In
RL
Audio
OutMIC
Computer In 1
RGBH V
Computer Out
LAN
Computer In 2 3D VESAUSB
RS 232-
DVI-D
HDMI 2 HDMI 1 MHL /
IRAudioOut
In Out
Remote
Wir ed
12V Out
14
3
13
12
11
10
9
8
5
6
4
7
6
5
4
3
21
1. Komposiittivideokaapeli
2. S-Videokaapeli
3. Audio V/O -kaapeli
4. HDMI-kaapeli
5. VGA-kaapeli
6. VGA - DVI-D -kaapeli
7. RS-232-kaapeli
8. RJ45-kaapeli
9. Tyyppi-A -portin virta 1 A
10. Audiokaapeli
11. BNC-kaapeli
12. 12 V DC -liitin
13. Audiokaapeli
14. USB-kaapeli
A
/V-laite
Monitori
Kannettava tai
työpöytätietokone
DVD-soitin, digisovitin,
HDTV-vastanotin
Kannettava tai
työpöytätietokone
A
udiolähtö Kaiuttimet
Ruutu
6
Näkymä alta
KOHTA MERKINTÄ KUVAUS KATSO SIVU:
1.
Kallistuksen säädin Säädä kulmaa kallistuksen säätimellä.
14
2.
Kattoasennusreiät
Jos haluat asentaa projektorin kattoon, ota yhteys jälleenmyyjään
saadaksesi lisätietoja.
Huomautus:
Varmista asentaessasi, että käytät vain UL-listattuja kattokiinnikkeitä.
Käytä kattoasennukseen hyväksyttyjä asennuslaitteita ja M4-ruuveja, joiden maksimisyvyys on
12 mm (0,47 inch).
kattokiinnityksen on oltava rakenteeltaan sopivan muotoinen ja riittävän tukeva. Kattokiinnityksen
kuormakapasiteetin on oltava suurempi kuin asennetun laitteen, ja lisävarotoimena sen on
pystyttävä kantamaan kolme kertaa laitteen paino 60 sekunnin ajan.
Kattokiinnitysruuvit:
M4 x 5 (Maks P = 12 mm)
Yksikkö: mm
7
Kaukosäädin
Tärkeää:
1. Vältä käyttämästä projektoria kirkkaassa loistelamppuvalaistuksessa. Tietyt korkeataajuuksiset
loistevalot voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa.
2. Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Jos kaukosäätimen ja projektorin
välillä on esteitä, voit heijastaa signaalin joidenkin heijastavien pintojen, kuten projektorin
valkokankaan, kautta.
3. Projektorin painikkeilla ja näppäimillä on samat toiminnot kuin kaukosäätimen vastaavilla. Tässä
käyttöoppaassa toiminnot kuvataan kaukosäätimeen perustuen.
Huomautus:
Yhteensopiva FDA:m lasertuotteiden suorituskyvyn kanssa paitsi poikkeamat Laser Notice No.
50:n mukaisesti, päiväys 24. kesäkuuta 2007
Vaara:
Muiden kuin tässä määritettyjen ohjainten käyttö, säätöjen tai toimenpiteiden tekeminen voi
johtaa altistumiseen vaaralliselle lasersäteilylle.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98

ViewSonic Pro9520WL Kasutusjuhend

Kategooria
Andmeprojektorid
Tüüp
Kasutusjuhend