Laserliner ActiveMaster Omaniku manuaal

Bränd
Laserliner
Mudel
ActiveMaster
Tüüp
Omaniku manuaal
02
DE
EN
NL
DA
FR
ES
IT
PL
FI
PT
SV
NO
TR
RU
UK
CS
ET
RO
BG
EL
SL
HU
SK
HR
04
10
16
22
28
34
40
46
Rev18W48
SERVICE
Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com
Umarex GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com
ActiveMaster ActiveMaster
02
DE
EN
NL
DA
FR
ES
IT
PL
FI
PT
SV
NO
TR
RU
UK
CS
ET
RO
BG
EL
SL
HU
SK
HR
04
10
16
22
28
34
40
46
Rev18W48
SERVICE
Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com
Umarex GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com
ActiveMaster ActiveMaster
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende
Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“ sowie die aktu-
ellen Informationen und Hinweise im Internet-Link am
Ende dieser Anleitung vollständig durch. Befolgen Sie
die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlage
ist aufzubewahren und bei Weitergabe des Gerätes
mitzugeben.
!
03 04
DE
Funktion/Verwendung
Spannungs- und Durchgangstester zur automatischen Messung
von Wechsel- (AC) und Gleichspannungen (DC). Mit dem Gerät
kann ein Einzelphasentest und ein Drehfeldtest mit Anzeige der
Phasenrichtung durchgeführt werden. Die Anzeige erfolgt über
ein LED-Display und ein akustisches Signal.
Sicherheitshinweise
Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem
Verwendungszweck innerhalb der Spezikationen ein.
Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug.
Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.
Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet,
dabei erlischt die Zulassung und die Sicherheitsspezikation.
Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung,
enormen Temperaturen oder starken Vibrationen aus.
Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine
oder mehrere Funktionen ausfallen oder die Batterieladung
schwach ist.
Beim Umgang mit Spannungen größer 24 V/AC rms bzw.
60 V/DC ist besondere Vorsicht geboten. Beim Berühren der
elektrischen Leiter besteht bei diesen Spannungen bereits
eine lebensgefährliche Stromschlaggefahr. Seien Sie besonders
vorsichtig ab Aueuchten der 50V-Leuchtdiode.
Ist das Gerät mit Feuchtigkeit oder anderen leitfähigen
Rückständen benetzt, darf unter Spannung nicht gearbeitet
werden. Ab einer Spannung von 24 V/AC rms bzw. 60 V/DC
besteht durch die Feuchtigkeit eine erhöhte Gefahr lebensge-
fährlicher Stromschläge.
• Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der Verwendung.
Achten Sie beim Außeneinsatz darauf, dass das Gerät nur
unter entsprechenden Witterungsbedingungen bzw. bei
geeigneten Schutzmaßnahmen eingesetzt wird.
In den Überspannungskategorien III / IV (CAT III - 1000V /
CAT IV - 600V) dürfen die Spannungen von 1000V / 600V
zwischen Prüfgerät und Erde nicht überschritten werden.
Das Gerät darf für die Messung in der Überspannungs-
kategorien CAT III - 1000V und CAT IV - 600V nur zusammen
mit der Schutzkappe eingesetzt werden.
ActiveMaster
53
ActiveMaster
1.
2.
F G
A
E
B C D
CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
12
13
1
11
2
3
7
10
14
9
8
6
5
4
+
H
I
Lugege käsitsusjuhend, kaasasolev vihik „Garantii-
ja lisajuhised“ ja aktuaalne informatsioon ning juhised
käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil
täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev
dokument tuleb alles hoida ja seadme edasiandmisel
kaasa anda.
!
03 04
ET
Funktsioon / kasutamine
Pinge- ja ühendustester vahelduv- (AC) ning alalispingete (DC)
automaatseks mõõtmiseks. Seadmega saab testida üksikut
faasi ja pöördvälja koos faasisuundade näitamisega. Näidud
väljastatakse LED-displei ja akustilise signaali kaudu.
Ohutusjuhised
Kasutage seadet eranditult spetsikatsioonide piires vastavalt
selle kasutusotstarbele.
Mõõteseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele
mõeldud mänguasjadega. Hoidke lastele kättesaamatult.
Ümberehitused või muudatused pole seadmel lubatud, seejuures
kaotavad luba ning ohutusspetsikatsioon kehtivuse.
Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid
temperatuure ega tugevat vibratsiooni.
Seadet ei tohi enam kasutada, kui üks või mitu funktsiooni
on rivist välja langenud või patarei laeng on nõrk.
24 V/AC rms või vastavalt 60 V/DC ületavate pingetega
ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik. Elektrijuhi puudutamisel
valitseb neil pingetel juba eluohtliku elektrilöögi oht.
Olge 50
V-valgusdioodi süttimisel eriti ettevaatlik.
Kui seade on kaetud niiskuse või muu elektrit juhtiva ainega,
siis ei tohi pinget mõõta. Alates > 24 V/AC rms või vastavalt
60 V/DC pingest valitseb niiskuse tõttu kõrgendatud eluohtlike
elektrilöökide oht.
• Puhastage ja kuivatage seade enne kasutamist.
Jälgige õues kasutades, et seadet kasutatakse üksnes vastavates
ilmastikutingimustes või sobivate kaitsemeetmetega.
Ülepingekategooriates III/IV (CAT III 1000V / CAT IV
600V) ei tohi kontrollseadme ja maa vahelised pinged
ületada 1000V / 600V.
Seadet võib kasutada mõõtmiseks ülepingekategooriates
CAT III (1000 V) ja CAT IV (600V) vaid koos kaitsekattega.
ActiveMaster
53
ActiveMaster
1.
2.
F G
A
E
B C D
CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
12
13
1
11
2
3
7
10
14
9
8
6
5
4
+
H
I
ActiveMaster
05
ET
Veenduge iga kord enne mõõtmist, et kontrollitav piirkond
(nt juhe), kontrollseade ja kasutatavad tarvikud (nt ühendusjuhe)
on laitmatus seisukorras. Testige seadet tuntud pingeallikatel
(nt 230 V pistikupesa vahelduvvoolu (AC) või autoaku alalisvoolu
(DC) kontrollimiseks).
Seade tuleb enne katte avamist patarei(de) või kaitsme(te)
vahetamiseks kõigist vooluallikatest ning mõõteahelatest
lahutada.
Palun järgige kohalike või vastavalt riiklike ametite
ohutusmeetmeid seadme asjakohase kasutamise ja võimalike
ettekirjutatud turvavarustuste (nt elektrikukindad) kohta.
Seadet ei tohi kauem kui 30 sekundit pinge all hoida.
Seade pole ette nähtud järelevalveta pidevkasutuseks.
Võtke mõõteotsakutest kinni üksnes käepidemete kaudu.
Mõõtekontakte ei tohi mõõtmise ajal puudutada.
Ärge teostage töid elektriliste seadmete ohtlikus läheduses
üksinda ja töötage ainult vastutava elektrispetsialisti
korralduse kohaselt.
Lisajuhis kasutamise kohta
Järgige tehnilisi ohutusreegleid elektriliste seadmete kallal
töötamise kohta, muuhulgas: 1. Vabakslülitamine,
2. Taassisselülitamise vastu kindlustamine, 3. Pingevabaduse
kahepooluseline kontrollimine, 4. Maandamine ja lühistamine,
5. Naabruses asuvate pinget juhtivate detailide kindlustamine
ja ärakatmine.
Ohutusjuhised
Ümberkäimine tehisliku optilise kiirgusega (Saksa OStrV)
Seade töötab riskigrupi RG 0 (vaba grupp, risk puudub)
LEDidega vastavalt fotobioloogilisele ohutusele
(EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) nende
aktuaalsetes väljaannetes.
LEDide ligipääsetav kiirgus on sihtotstarbekohasel kasutusel
ja mõistlikult ettenähtavatel tingimustel inimsilmale ning
inimnahale ohutu.
Ajutisi, ärritavaid optilisi toimeid (nt pimestamine, välkpimedus,
järelpild
id, värvide nägemise halvenemine) ei saa täielikult
välistada, eelkõige madala ümbrusheleduse korral.
• Ärge vaadake pikemat aega ettekavatsetult otse kiirgusallikasse.
Riskigrupi RG 0 piirväärtustest kinnipidamiseks pole hooldus
nõutav.
LEDi väljumisava (vt joonist A)
06
ET
CAT IV:
Ülepingekategooria IV: Seadmed, mis on ette nähtud
kasutamiseks hoonete elektriinstallatsiooni võrguühendus-
punkti kallal ja selle läheduses; eriti just peajaotuskilbist võrgu
suunas nagu nt voolumõõtjatel, liigvoolu kaitselülititel ning
võrgupulsatsiooni vastuvõtuseadmetel.
CAT III:
Ülepingekategooria III: Püsiinstallatsiooniga töövahenditel
ja sellistel juhtudel, kus töövahendite usaldusväärsusele ja kasu-
tatavusele esitatakse erilisi nõudeid nagu nt püsiinstallatsiooniga
lülitid ja tööstuslikuks kasutuseks mõeldud seadmed, mis on
pidevalt püsiinstallatsiooniga ühendatud.
Patareide sisestamine (vt joonist E)
1
Seade on pärast patareide sissepanekut vahetult
töövalmis. Tal puudub eraldi Sisse-/Välja-lüliti ja on
seega alati aktiivne. Alates mõõtepingest 50V töötab
seade avariirežiimil ka ilma patareita.
!
Avage patareide kast ja asetage patareid sisse nii, nagu sümbolil
näidatud. Pöörake sealjuures tähelepanu õigele polaarsusele.
CAT II:
Ülepingekategooria II: ühefaasilised tarbijad, mis ühen-
datakse harilike pistikupesade külge; nt: majapidamisseadmed,
kaasaskantavad tööriistad.
Sümbolid
Joonis
C:
Hoiatus ohukoha eest
Joonis
D:
Kaitseklass II: Kontrollseade on varustatud
tugevdatud või kahekordse isolatsiooniga.
Joonis
B: Hoiatus ohtliku elektripinge eest: Seadme sisemuses
võib kaitsmata, pinge all olevate koostedetailide tõttu esineda
piisav oht, et inimene saab elektrilöögi.
Ohutusjuhised
Elektromagnetilise kiirgusega ümber käimine
Mõõteseade täidab elektromagnetiline ühilduvuse eeskirju
ja piirväärtusi vastavalt EMC direktiivile 2014/30/EL, mis on
kaetud RED direktiiviga 2014/53/EL.
Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates,
lennujaamades, tanklates või südamerütmuritega inimeste
läheduses. Valitseb ohtliku mõjutamise või häirimise võimalus
elektrooniliste seadmete poolt ja kaudu.
ActiveMaster
07
ET
Pingekontroll
3
Talitluse kontroll / enesetest
2
• Testige pingetestrit tuntud pingeallikatel
Ühendage mõõteotsakud (1) ja (2) külge. Süttib ühenduse
olemasolu testi LED (8) ja kõlab signaal.
Vajutage klahvi „AUTOTEST“. Testi edukuse korral süttivad
kõik LEDid (4), ühenduse olemasolu testi LED (8) ning kõlab
signaal.
Pingetester on aktiivne alates 12V-pingest ja näitab
mõõdetud pinget vastavate LEDidega (4).
Võtke põhiseade (+)
paremasse kätte ja teine
kontrollotsak (-) vasakusse
kätte. Pange mõõteotsakud
vastu kontrollitavaid kontakte
(nt juhe, pistikupesa vms).
Kaitseklassi CAT III 1000 V või CAT IV 600 V
saavutamiseks tuleb kaasasolevad kaitsekübarad (14)
mõõteotsakute peale pista.
!
Mõõteotsak -
Mõõteotsak +
Taskulamp
Pingenäidu
LEDidÜhepooluselise
faasikontrolli
Pingehoiatus > 50V
LEDVasaku / parema
pöördvälja
LEDÜhenduse olemasolu
1
2
3
4
5
6
7
8
LEDEnesetest
Taskulamp
Sisse / Välja
Akulaegas
+DC-pinge LED
-DC-pinge LED
9
10
11
12
13
AC-pinge LED
12 + 13
Kaitsekübarad
CAT III 1000 V /
CAT IV 600 V jaoks
14
Seadme kirjeldus (vt joonist F)
08
ET
ELi nõuded ja utiliseerimine (vt jooniseid I)
Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks
EL-i piires. Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt
Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kohta eraldi koguda ning kõrvaldada. Edasised ohutus- ja
lisajuhised aadressil:
http://laserliner.com/info/?an=AAE
Taskulamp
6
Taskulambi sisselülitamiseks hoidke klahvi 10 allavajutatult.
Klahvi lahtilaskmisel lülitub valgus automaatselt välja.
Kalibreerimine
7
Pingetestrit tuleb mõõtmistulemuste täpsuse tagamiseks
regulaarselt kalibreerida ja kontrollida. Me soovitame kohaldada
üheaastast kalibreerimisintervalli.
Pöördvälja suuna kindlaksmääramine
5
Parem pöördväli (vt joonist G): Kui süttib LED R (8), siis on
kahtlustatav faas L1 tegelik faas L1 ning kahtlustatav faas L2
tegelik faas L2.
Vasak pöördväli (vt joonist H): Kui süttib LED L (7), siis on
kahtlustatav faas L1 tegelik faas L2 ning kahtlustatav faas L2
tegelik faas L1.
Äravahetatud kontrollotsakutega vastupidiselt
proovides peab põlema vastupidine sümbol.
!
Ühepooluseline faasikontroll ei sobi pingevabaduse
kontrollimiseks. Sel eesmärgil tuleb kasutada
kahepooluselist faasikontrolli.
!
Ühepooluseline faasikontroll
4
Puudutage mõõteotsakuga L2 testitavat juhet, L1 jääb
mõõtmisel vabaks. Kui juhtmes esineb vahelduvpinge,
siis põleb LED (5).
Ühepooluselist faasikontrolli saab läbi viia ainult siis,
kui patareid on sisse pandud ja heas seisukorras.
Ühepooluselist faasikontrolli saab läbi viia vahelduvpingel
alates u 100V AC.
Ühepooluselise faasikontrolliga välisjuhti kindlaks määrates
võib olla näidufunktsioon teatud tingimustel piiratud
(nt isoleerivate kehakaitsevahendite puhul või isoleeritud
kohtades).
ActiveMaster
09
ET
Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks. 18W48
Tehnilised andmed
Pingevahemik
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400,
690 V AC/DC
LED resolutsioon ± 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400,
690 V AC/DC
Tolerants
-30%…0% lugemist
Pinge tuvastus
automaatne
Polaarsuse tuvastus
kogu vahemik
Vahemiku tuvastus
automaatne
Rakendumisaeg
< 0,1s LED
Sagedusvahemik
50/60Hz
Automaatne koormus
(RCD/FI)
jah
Internne baaskoormus
u 2,1 W 600 V juures
Tippvool
1s < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA
Sisselülituskestus
SK = 30s / 10 min.
Ühepooluseline faasikontroll
Pingevahemik
100 ... 690 V AC
Sagedusvahemik
50/60Hz
Ühenduse kontroll
Takistusvahemik
< 300 Ω
Kontrollvool
5μA
Ülepingekaitse
690 V AC/DC
Pöördvälja suunanäit
Pingevahemik (LEDid)
100 ... 400V
Sagedusvahemik
50/60Hz
Mõõtmisprintsiip
kahepooluseline ja puute-elektrood
Voolutoide
2 x 1,5 tüüp AAA, LR03, leelis
Voolutarve
max 30 mA / u 250 mW
Töötingimused
-10°C … 55°C, õhuniiskus max
80%rH, mittekondenseeruv, Töökõrgus
max 2000 m üle NN (normaalnull)
Ladustamistingimused
-10°C ... 70°C, õhuniiskus max 80%rH
Ülepingekategooria CAT II 1000 V
kaitsekübaraga:
CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Mustumisaste
2
Kaitseliik
IP64
Kaal
220 g
Kontrollnormid
EN 61243-3; EN 61326
10
Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor
„Indicații privind garanția și indicații suplimentare“
precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând
link-ul de internet de la capătul acestor instrucțiuni.
Urmați indicațiile din cuprins. Acest document trebuie
păstrat și la predarea mai departe a aparatului.
!
Indicaţii de siguranţă
Utilizaţi aparatul exclusiv conform destinaţiei sale de utilizare
cu respectarea specicaţiilor.
Aparatele de măsură şi accesoriile nu constituie o jucărie.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Reconstruirea sau modicarea aparatului nu este admisă,
astfel se anulează autorizaţia şi specicaţiile de siguranţă.
Nu expuneţi aparatul la sarcini mecanice, temperaturi ridicate
sau vibraţii puternice.
Aparatul nu trebuie să mai e folosit atunci când una sau
mai multe dintre funcțiile acestuia s-au defectat sau nivelul
de încărcare a bateriilor este redus.
La manipularea unor tensiuni mai mari de 24 V/AC rms resp.
60 V/DC este necesară o atenție deosebită. La atingerea
conductorilor electrici există, la aceste tensiuni, pericol producerii
unui şoc electric cu potenţial letal iminent. Fiţi deosebit de atenţi
de la aprinderea diodei luminescente de 50 V.
Dacă aparatul este acoperit de umiditate sau de alte reziduuri
conductoare, nu trebuie să se lucreze sub tensiune. De la o
tensiune de > 24 V/AC rms resp. 60 V/DC există, din cauza
umidităţii, un pericol sporit de producere a unui şoc electric
posibil letal.
• Curăţaţi şi uscaţi aparatul înainte de utilizare.
Atunci când utilizaţi echipamentulîn exterior, acordaţi
atenţieca aparatul să e utilizat numai în condiţii de mediu
corespunzătoare resp. cu adoptarea măsurilor de protecţie
adecvate.
În categoriile de supratensiune III / IV (CAT III - 1000V /
CAT IV - 600V) nu au voie se depășească tensiunile
de 1000V / 600V între aparatul de control și pământ.
Aparatul are voie să e utilizat pentru măsurarea categoriilor
de supratensiune CAT III - 1000V și CAT IV - 600V numai
împreună cu capacul de protecție.
Funcţie / Utilizare
Tester de tensiune şi tranzit pentru măsurarea automată a
curentului alternativ (AC) şi a celui continuu (DC). Cu acest
aparat poate  efectuat un test monofazic şi un test trifazat
cu aşarea direcţiei fazei. Aşajul are loc prin intermediul
unui display LCD şi al unui semnal acustic.
RO
ActiveMaster
11
Asiguraţi-vă înaintea ecărei măsurători că obiectul de vericat
(de ex. cablu conductor), aparatul de vericare şi accesoriile
utilizate (de ex. cablu conector) se aă în stare ireproşabilă.
Testaţi aparatul la surse cunoscute de tensiune (de ex. priză
de 230 V pentru vericarea AC sau la o baterie auto pentru
vericarea DC).
Aparatul trebuie să e deconectat de la toate sursele de curent
și circuitele de măsurare înainte de deschiderea capacului pentru
a schimba bateria/bateriile sau siguranța/siguranțele.
Respectaţi prevederile de siguranţă locale resp. ale autorităţilor
naţionale pentru utilizarea conformă a aparatului şi eventual
a echipamentelor de siguranţă recomandate (de ex. mănuşi
electrician).
Aparatul nu trebuie să rămână mai mult de 30 de secunde
conectat la o sursă de tensiune.
Aparatul nu este prevăzut pentru o utilizare permanentă
nesupravegheată.
Ţineţi vârfurile de măsurare numai de mânerele destinate
în acest sens. Contactele de măsură nu trebuie să e atinse
în timpul măsurătorii.
Nu executați singur/ă lucrările în apropierea instalațiilor electrice
periculoase și numai conform instrucțiunilor unui specialist
electronist responsabil.
Indicaţii suplimentar pentru utilizare
Respectaţi regulile tehnice de siguranţă pentru lucrul la
instalaţiile electrice, printre altele: 1. Eliberarea, 2. asigurarea
contra repornirii, 3. Verificaţi lipsa tensiunii la cei doi poli,
4. Împământarea şi scurtcircuitarea, 5. asigurarea şi acoperirea
părţilor conductoare de tensiune învecinate.
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele optice artificiale OStrV
Aparatul lucrează cu LED-uri din grupul de risc RG 0 (grupă
liberă, fără risc) conform standardelor în vigoare pentru
siguranța fotobiologică (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR
62471:2006-07ff) în edițiile actuale ale acesteia.
Razele de acces a ledurilor nu sunt periculoase pentru ochiul
uman și pielea umană în cazul utilizării conforme cu destinația
și în cazul deservirii în mod rezonabil și previzibil.
Nu pot fi complet excluse în principal efecte de iritare optică
temporare (de ex. orbire, orbirea de la bliț, vederea de imagini
consecutive, lezarea capacității de vizualizare culorilor),
în special la luminozitate redusă a mediului înconjurător.
Nu priviți în mod intenționat mai mult timp direct în sursa
de emitere a razei.
Pentru a asigura respectarea valorilor limită ale grupului
de risc RG 0 nu este necesară nicio întreținere.
Orificiu LED (vezi imaginea A)
RO
12
Introducerea bateriilor (vezi imaginea E)
1
După introducerea bateriilor, aparatul este gata de
utilizare. Nu dispune de nici un întrerupător Pornit/
Oprit şi de aceea este întotdeauna activ. De la o
tensiune de măsurare de 50V aparatul funcţionează
în regim auxiliar de asemenea fără baterie.
!
Se deschide compartimentul de baterii şi se introduc
bateriileconform simbolurilor de instalare. Se va respecta
polaritatea corectă.
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele electromagnetice
Aparatul de măsurare respectă prescripțiile și valorile limită
pentru compatibilitatea electromagnetică conf. Directivei EMV
(compatibilitatea electromagnetică) 2014/30/UE care este
acoperită prin intermediul Directivei RED 2014/53/UE.
Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex.
în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea
persoanelor cu stimulatoare cardiace. Există posibilitatea
unei influențe periculoase sau a unei perturbații de la și
din cauza aparatelor electrice.
CAT III: Categorie de supratensiune III: Mijloc de exploatare
în instalaţii fixe şi în cazurile în care sunt formulate cerinţe
speciale privind fiabilitatea şi disponibilitatea mijlocului de
exploatare, de ex. comutatoare în instalaţii fixe şi aparate
pentru uz industrial cu conexiune permanentă la instalaţia fixă.
CAT II:
Categorie de supratensiune II: Consumatorii monofazici
care se racordează la prizele normale; de ex.: electrocasnicele,
sculele portabile.
Imaginea D: Clasa de protecţie II: Aparatul de control
dispune de o izolaţie consolidată sau dublată.
Imaginea
C:
Avertisment aspra unui pericol
Imaginea B: Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă:
Din cauza elementelor constructive conductoare neprotejate
din interiorul carcasei există un pericol semnicativ de expunere
a persoanelor unui risc de electrocutare.
Simboluri
RO
CAT IV: Categorie de supratensiune IV: Aparate pentru
utilizarea la sau în apropierea surselor de alimentare în
instalaţia electrică a clădirilor şi chiar de la distribuţia principală
către reţea, cum ar  de ex. contoare electrice, întrerupătoare
de protecţie la supra-curent şi aparate de comandă auxiliare.
ActiveMaster
13
Vericarea tensiunii
3
Vericare funcţionare / autotest
2
• Vericaţi testerul de tensiune în surse cunoscute de energie
Conectaţi vârfurile de măsurare (1) şi (2). LED-ul pentru testul
de tranzit (8) luminează şi este emis un semnal.
Apăsaţi tasta „AUTOTEST“. În cazul unui test reuşit,
luminează toate ledurile (4) şi led-ul pentru testul de tranzit
(8) şi este emis un semnal.
Testerul de tensiune este activ în mod automat de la
o tensiune de 12 V şi aşează tensiunea măsurată prin
intermediul ledului corespunzător (4).
Luaţi aparatul de bază (+) în
mâna dreaptă şi al doilea vârf
de vericare (-) în mâna
stângă. Treceţi acum cu
vârfurile de măsură peste
contactele de vericat
(de ex. cablu, priză, etc.).
Pentru a atinge clasa de protecţie CAT III 1000 V resp.
CAT IV 600 V se pun capacele de protecţie (14) ataşate
pe vârfurile de măsurare.
!
LED pentru curent AC
12 + 13
Capace de protecţie
CAT III 1000 V /
CAT IV 600 V
14
Vârf de măsurare -
Vârf de măsurare +
Lanternă
LED pentru aşajul
tensiunii
LED pentru vericarea
fazelor unipolare
Avertisment privind
tensiunea > 50V
LED pentru sistem trifazat
stânga / dreapta
1
2
3
4
5
6
7
LED pentru tranzit
Autotest
Lanternă pornită / oprită
Compartiment pentru
baterii
LED pentru curent +DC
LED pentru curent -DC
8
9
10
11
12
13
Descrierea aparatului (vezi imaginea F)
RO
14
Prevederile UE şi debarasarea (vezi imaginile I)
Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulaţ ia
liberă a mărfii pe teritoriul UE. Acest produs este un aparat
electric şi trebuie colectat separat şi debarasat în conformitate
cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice
şi electrice. Pentru alte indicaţii privind siguranţa şi indicaţii
suplimentare vizitaţi: http://laserliner.com/info/?an=AAE
Lanternă
6
Pentru a aprinde lanterna, ţineţi apăsat butonul 10. Lumina se
stinge automat în momentul în care tasta este eliberată.
Calibrare
7
Testerul de tensiune trebuie să e calibrat şi vericat în mod
regulat pentru a garanta exactitatea rezultatelor măsurătorilor.
Recomandăm un interval de calibrare de un an.
Determinarea direcţiei curentului trifazic
5
Curent trifazic de dreapta (vezi imaginea G): Dacă luminează
ledul R (8), faza presupusă L1 este în fapt faza L1 şi faza
presupusă L2 este în fapt faza L2.
Curent trifazic de stânga (vezi imaginea H): Dacă luminează
ledul L (7), faza presupusă L1 este în fapt faza L2 şi faza
presupusă L2 este în fapt faza L1.
La proba inversă cu vârfurile de vericare
interschimbate trebuie să lumineze simbolul opus.
!
Vericarea fazelor unipolare nu este adecvată pentru
vericarea absenţei tensiunii. În acest scop este
necesară vericarea fazelor bipolare.
!
Vericarea fazelor unipolare
4
Contactaţi cu vârful de măsurare L2 cablul de testare,
L1 rămâne liber în timpul măsurătorii. Atunci când prin
cablu trece curent alternativ, luminează LED-ul (5).
Vericarea fazelor unipolare este posibilă numai atunci
când bateriile sunt introduse şi sunt în stare bună.
Vericarea unipolară a fazelor poate  efectuată de
la o tensiune alternativă de cca. 100V CA.
La determinarea conductorului exterior prin intermediul
vericării fazelor unipolare, funcţia de aşare poate să e
inuenţată de anumite condiţii (de ex. de mijloace
de protecţie a corpului izolatoare sau în locuri izolate).
RO
ActiveMaster
15
Ne rezervăm dreptul să efectuăm modicări tehnice.
18W48
Date tehnice
Interval tensiune
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400,
Declanşare led ± 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400,
Toleranţă
Recunoaşterea tensiunii
Recunoaşterea polarităţii
Recunoaşterea intervalului
Timp de răspuns
Interval frecvenţă
Sarcină automată (RCD/FI)
Sarcină de bază internă
Curentul la vârfuri
Durata de pornire
Verifarea fazelor unipolare
Interval tensiune
Interval frecvenţă
Vericarea tranzitului
Intervalul de rezistenţă
Curent de vericare
Protecţie la supra-tensiune
Aşaj direcţie curent trifazat
Interval tensiune (leduri)
Interval frecvenţă
Principiul de măsurare
Alimentare curent
Consum de energie
Condiții de lucru
-10°C … 55°C, Umiditate aer
max. 85%rH, fără formare
condens, Înălțime de lucru max.
Condiții de depozitare
Umiditate aer max. 80%rH
Categorie de
supratensiune
cu capac de protecţie:
Grad de poluare
Tip protecţie
Greutate
Norme de testare
RO
16
Прочетете изцяло ръководството за експлоатация,
приложената брошура „Гаранционни и допълнителни
инструкции“, както и актуалната информация
и указанията в препратката към интернет в края на
това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях
инструкции. Този документ трябва да бъде съхранен
и да бъде предаден при предаването на устройството.
!
Функция/Използване
Тестер за напрежение и проходимост за автоматично
измерване на променливи (AC) и постоянни напрежения (DC).
С уреда може да се извърши еднофазен тест и тест на трифазно
поле с показание на посоката на фазите. Показанието се
извършва чрез LED-дисплей и акустичен сигнал.
Инструкции за безопасност
Използвайте уреда единствено съгласно предназначението
за употреба в рамките на спецификациите.
Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки
за деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще
доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията
за безопасност.
Не подлагайте устройството на механично натоварване,
твърде високи температури или на силни вибрации.
Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко
функции откажат или ако зарядът на батериите е нисък.
При боравене с напрежения, по-високи от 24 V/AC rms,
съответно 60 V/DC, трябва да се внимава особено. При
докосване на електрически проводници при тези напрежения
вече съществува опасност за живота поради токов удар.
Особено внимавайте след светване на 50 V-диода.
Ако приборът е овлажнен с влага или други проводящи
остатъци, не трябва да се работи под напрежение.
От напрежение > 24 V/AC rms съответно 60 V/DC поради
влагата съществува повишена опасност от опасни за живота
токови удари.
• Почистете и изсушете прибора преди да го използвате.
При използване навън обърнете внимание устройството да
се използва само при съответни метеорологични условия,
съответно при подходящи защитни мерки.
В категориите на пренапрежение III/IV (CAT III – 1000 V/
CAT IV – 600 V) не трябва да се надвишават напрежения
от 1000 V/600 V между тестера и заземяването.
Уредът може да се използва за измерване в категориите
на пренапрежение CAT III – 1000 V и CAT IV – 600 V само
в комбинация със защитна капачка.
BG
ActiveMaster
17
Уверете се преди всяко измерване, че измерваната област
(например проводник), изпитателният прибор и използваните
аксесоари (например свързващ проводник) се намират
в безупречно състояние. Проверете прибора на познати
източници на напрежение (например 230 V-щепселна розетка
за AC-тестване или автомобилен акумулатор за DC-тестване).
Преди да бъде отворен капакът с цел смяна на батерията/
батериите или предпазителя/предпазителите, уредът трябва
да бъде разединен от всички източници на ток и измервателни
кръгове.
Моля, съблюдавайте превантивните мерки за безопасност
на местните, съотв. националните власти за правилно
използване на уреда и евентуално предписаните предпазни
съоръжения (напр. предпазни ръкавици за електротехници).
Приборът не трябва да се поставя за по-дълго от 30 секунди
към напрежения.
Уредът не е предвиден за продължителна експлоатация
без надзор.
Хващайте измервателните електроди само за ръкохватките.
Измервателните контакти не трябва да се докосват по време
на измерването.
Не извършвайте работите в опасна близост до електрическите
инсталации сами и ги извършвайте само след инструктаж
от отговорния електротехник.
Допълнителни указания за употреба
Съблюдавайте техническите правила за безопасност за работа
по електрически инсталации, които между другото включват:
1. Свободно включване, 2. Обезопасяване срещу повторно
включване, 3. Двуполюсна проверка на свободата на
напрежението, 4. Заземяване и свързване накъсо,
5. Обезопасяване и изолиране на съседните токопровеждащи
детайли.
Инструкции за безопасност
Работа с изкуствено, оптично лъчение OStrV
Уредът работи със светодиоди от рискова група RG 0
(свободна група, без наличие на риск) в съответствие
с валидните стандарти за фотобиологична безопасност
(EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) в техните
актуални редакции.
Достъпното лъчение на светодиодите не е опасно за човешкото
око и човешката кожа при употреба по предназначение и при
разумно предвидими условия.
Не е възможно пълното изключване на временни, дразнещи
оптични въздействия (напр. отблясъци, заслепяване,
остатъчни образи, увреждания на цветното зрение),
особено при по-ниска осветеност на околната среда.
Не гледайте умишлено и продължително директно към
източника на лъчение.
Не се изисква техническо обслужване за гарантиране на
спазването на граничните стойности за рискова група RG 0.
Изходен отвор LED (вижте фигура A)
BG
18
CAT IV: Категория на превишено напрежение IV: Уреди,
които са предназначени за използване на или в близост
до захранване в електрическата инсталация на сгради,
погледнато от главния разпределител в посока към мрежата,
например електромери, защитни изключватели срещу
претоварване и централизирани контролери.
CAT III: Категория на превишено напрежение III: Технологични
средства във фиксирани инсталации и в такива случаи,
в които се поставят специални изисквания към надеждността
и готовността за работа на технологичните средства,
например прекъсвач във фиксирани инсталации и устройства
за индустриална употреба с постоянно свързване към
фиксираната инсталация.
Поставяне на батериите (вижте фигура E)
1
Устройството е готово за работа веднага след поставяне
на батериите. То не разполага с отделен превключвател
Вкл/Изкл и поради това винаги е активно. От
измервателно напрежение 50V нагоре приборът
работи в авариен режим също и без батерия.
!
Отворете гнездото за батерии и поставете батериите според
инсталационните символи. При това следете за правилна
полярност.
CAT II:
Категория на превишено напрежение II: Еднофазни
консуматори, които се присъединяват към нормални контактни
кутии, например: домакински уреди, преносими инструменти.
Символи
Фигура
C:
Предупреждение за опасно място
Фигура
D:
Клас на защита II: Тестерът притежава усилена или
двойна изолация.
Фигура
B: Предупреждение за опасно електрическо напрежение:
Поради незащитени токопроводящи компоненти във
вътрешността на корпуса може да възникне достатъчна опасност
хора да бъдат изложени на риска на електрически (токов) удар.
Инструкции за безопасност
Работа с електромагнитно лъчение
Измервателният уред спазва предписанията и граничните
стойности за електромагнитната съвместимост съгласно
Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната
съвместимост, която се покрива от Директива 2014/53/EС
за предоставяне на пазара на радиосъоръжения.
Трябва да се спазват локалните ограничения в работата,
като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или
в близост до лица с пейсмейкъри. Съществува възможност
за опасно влияние или смущение от електронни уреди.
BG
ActiveMaster
19
LED за AC-напрежение
12 + 13
Защитни капачки
за CAT III 1000 V /
CAT IV 600 V
14
Проверка на напрежение
3
Функционална проверка / самопроверка
2
Проверете тестера за напрежение на известни източници
на напрежение
Свържете измерителните накрайници (1) и (2).
LED за теста за проходимост (8) свети и прозвучава сигнал.
Натиснете бутона „AUTOTEST“ (САМОПРОВЕРКА).
При успешен тест всички LED (4) светят и LED за теста за
проводимост (8) се включва и прозвучава сигнал.
Тестерът за напрежение е активен автоматично от напрежение
12 V и показва измереното напрежение чрез съответните LED (4).
Вземете базовия уред (+) в
дясната ръка, а втория тестов
накрайник (-) в лявата ръка.
Насочете измервателните
накрайници до тестваните
контакти (например проводник,
щепселна розетка и др.).
За да се достигне клас на защита CAT III 1000 V респ.
CAT IV 600 V, върху измервателните накрайници трябва
да се поставят приложените защитни капачки (14).
!
Измерителен накрайник -
Измерителен накрайник +
джобно фенерче
LED`s за показание на
напрежение
LED за еднополюсна
проверка на фаза
Предупреждение за
напрежение > 50V
LED за въртящо се
поле ляво / дясно
1
2
3
4
5
6
7
LED за проходимост
Самопроверка
Джобно фенерче
вкл / изкл
гнездо за батерии
LED за +DC-напрежение
LED за -DC-напрежение
8
9
10
11
12
13
Описание на уреда (вижте фигура F)
BG
20
ЕС-разпоредби и изхвърляне (вижте фигури I)
Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно
движение на стоки в рамките на ЕС. Този продукт е
електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно
европейската директива относно отпадъците от електрическо
и електронно оборудване (ОЕЕО). Още инструкции за
безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:
http://laserliner.com/info/?an=AAE
Джобно фенерче
6
За да включите джобното фенерче, задръжте натиснат бутон
10. Светлината се изключва отново автоматично, щом бутонът
бъде отпуснат.
Калибриране
7
Тестерът за напрежение трябва редовно да се калибрира и изпитва,
за да се гарантира точността на резултатите от измерването.
Препоръчваме интервал на калибриране една година.
Определяне на посоката на въртене
5
Дясно въртящо се поле (вижте фигура G): Ако светодиодът
LED R (8) светне, предполагаемата фаза L1 действително
е фаза L1 и предполагаемата фаза L2 действително е фаза L2.
Ляво въртящо се поле (вижте фигура H): Ако светодиодът
LED L (7) светне, предполагаемата фаза L1 в действителност е
фаза L2 и предполагаемата фаза L2 в действителност е фаза L1.
При насрещна проба с разменени измервателни
накрайници трябва да светне противоположният
символ.
!
Еднополюсната проверка на фаза не е подходяща за
проверка за неналичие на напрежение. За тази цел е
необходима двуполюсна проверка на фаза.
!
Еднополюсна проверка на фаза
4
С измервателна сонда направете контакт с L2 на изпитвания
проводник, L1 остава свободен по време на измерването.
Когато върху проводника има променливо напрежение,
светва LED (5).
Еднополюсната проверка на фаза е възможна само тогава,
когато са поставени батерии и те са в добро състояние.
Еднополюсната проверка на фаза може да се извършва от
променливо напрежение ок. 100V AC нагоре.
При определянето на външния проводник чрез
еднополюсната проверка на фаза, функцията на показанието
може да се влоши от определени условия (например при
изолиращи лични предпазни средства или на изолирани
местоположения).
BG
/