Efco DS 2400 S Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
*
FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla
DS 220 - DS 240
(21.7 cm
3
) Euro 1* -
DS 2200 - DS 2400
(21.7 cm
3
) Euro 2
FIN
YTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
7
ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS
JOHDANTO
Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi
ja onnettomuuksien välttämiseksi työtä ei saa
koskaan aloittaa lukematta ensin huolellisesti
tätä käsikirjaa. Tämä käyttöohje sisältää
kuvauksen koneen eri osien toiminnasta sekä
ohjeet tarvittavien tarkastusten ja
huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi.
HUOM. Oheisen käsikirjan sisältämät
selitykset ja kuvat eivät ole tiukasti sitovia.
Valmistaja pidättää oikeuden tehdä
mahdollisia muutoksia sitoutumatta
päivittämään tätä käsikirjaa jokaisen
muutoksen kohdalla.
Käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi tämä käsikirja
sisältää kohtia, joihin tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Nämä kohdat on merkitty
seuraavanlaisilla symboleilla:
HUOMIO: varoittaa henkilövahinkojen tai jopa
kuolemaan johtavien onnettomuuksien
vaarasta tai vakavista omaisuusvahingoista.
VAROITUS: varoittaa koneelle tai sen osille
aiheutuvien vahinkojen vaarasta.
HUOMIO
KUULOVAMMOJEN VAARA
NORMAALEISSA YTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ
KONE VOI ALTISTAA KÄYTTÄJÄN
PÄIVITTÄISELLE MELUTASOLLE, JOKA ON YHTÄ
SUURI TAI SUUREMPI KUIN 85 dB (A)
SISÄLLYSLUETTELO
1. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET (koneen
turvallisen käytön ohjeet)
7
2. SYMBOLEIDEN KUVAUS JA
VAROITUKSET (koneen tunnistetiedot ja
symboleiden merkitys)
9
3. PERUSOSAT (koneen perusosien sijainti)
9
4. KOKOONPANO (pakkauksen
purkaminen ja irrallisten osien asennus)
9
5. YNNISTYS
10
6. MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
13
7. KONEEN KÄYTTÖ
13
8. KULJETUS
16
9. HUOLTO (koneen kunnossapito-ohjeet)
17
10. VARASTOINTI
20
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU (ympäristön
huomioivat koneen käyttöohjeet)
20
12. TEKNISET TIEDOT (koneen
perusominaisuudet)
21
13. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
24
14. TAKUU (takuuehdot)
24
15. VIANMÄÄRITYSOHJEET (ohjeita käyt-
töön liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi)
25
1. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
HUOMIO
- Oikein käytettynä tämä kone on nopea,
kätevä ja tehokas työkalu.
Epäasianmukainen ja huolimaton käyttö
voi aiheuttaa vaaratilanteita. Noudata
aina alla olevia turvallisuusohjeita, jotta
työnteko sujuu mukavasti ja turvallisesti.
- Altistuminen polttomoottorilla toimivien
laitteiden käytönaikaiselle tärinälle voi
aiheuttaa verisuonisto-oireita tai
sormien, käsien ja ranteiden
hermovaurioita henkilöillä, jotka ovat
alttiita verenkiertohäiriöille tai
epänormaalille turvotukselle. Alhaisessa
lämpötilassa pitkään jatkuvan käytön on
todettu aiheuttavan verisuonisto-oireita
muuten terveillä henkilöillä. Jos
henkilöllä esiintyy tunnottomuutta,
kipuja, voimattomuutta, ihon
värimuutoksia tai sormien, käsien tai
ranteiden tunnottomuutta, laitteen
käyttö on lopetettava ja on käännyttävä
lääkärin puoleen.
- Yksikön käynnistysjärjestelmä kehittää
voimakkuudeltaan hyvin heikon
sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä
voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin
sydämentahdistimiin. Vakavien tai
kuolemaan johtavien vammojen vaaran
välttämiseksi henkilöiden, joilla on
sydämentahdistin, on pyydettävä
lääkärin ja tahdistimen valmistajan lupa
ennen tämän koneen käyttämistä.
8
16 - Säilytä vaara- ja turvamerkintätarrat
hyväkuntoisina. Jos tarrat vahingoittuvat,
niiden tilalle on vaihdettava uudet
mahdollisimman pian (Katso sivu 25).
17 - Älä käytä laitetta muihin käyttötarkoituksiin
kuin tässä käyttöoppaassa mainitut (Katso
sivu 13).
18 - Älä poistu laitteen luota moottorin käydessä.
19 - Älä käynnistä moottoria, jos varsi ei ole
asennettu paikalleen.
20 - Tarkista trimmeri päivittäin ja varmista, että
jokainen osa, liittyipä se turvallisuuteen tai
ei, toimii moitteettomasti.
21 - Suorita vain tavallinen huolto, älä koskaan
tee muita toimenpiteitä tai korjauksia. Ota
yhteys valtuutettuun erikoiskorjaamoon.
22 - Kun kone täytyy poistaa käytöstä, älä jätä sitä
luontoon, vaan toimita se jälleenmyyjälle,
joka hävittää sen oikealla tavalla.
23 - Luovuta ruohoraivuri tai lainaa sitä ainoastaan
päteville henkilöille, jotka tietävät miten se
toimii ja osaavat käyttää sitä oikein. Luovuta
myös käyttöopas, joka on luettava ennen
laitteen käyttämistä.
24 - Käänny aina jälleenmyyjän puoleen, kun
tarvitset lisätietoja tai korjauksia.
25 - Säilytä tämä opas huolella ja lue se aina ennen
moottorisahan käytön aloittamista.
HUOMIO
- Älä käytä koskaan laitetta, jonka
turvatoiminnot ovat epäkunnossa.
Laitteen turvatoiminnot on tarkastettava
ja huollettava tämän kappaleen ohjeiden
mukaisesti. Jos tarkastuksessa havaitaan
puutteita, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen koneen korjausta
varten.
- Kaikenlainen koneen käyttö, joka
poikkeaa tässä käsikirjassa
nimenomaisesti mainitusta, katsotaan
epäasianmukaiseksi käytöksi ja se
muodostaa henkilö- ja
omaisuusvahinkojen vaaran.
HUOMIO! – Paikalliset määräykset saattavat
rajoittaa koneen käyttöä.
1 - Älä käytä konetta ennen kuin olet oppinut
käyttämään sitä oikein. Ensi kertaa laitetta
käyttävän henkilön tulee harjoitella laitteen
käyttöä työalueella.
2 - Vain hyväkuntoiset, käyttöohjeet tuntevat
aikuiset saavat käyttää konetta.
3 - Älä käytä trimmeriä, jos olet väsynyt tai
alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden
vaikutuksen alainen.
4 - Käytä sopivia vaatteita ja turvavarusteita,
kuten saappaita, paksuja housuja,
suojakäsineitä ja -laseja, kuulonsuojaimia ja
kypärää. Käytä vartaloa myötäileviä, mukavia
vaatteita.
5 - Älä anna lasten käyttää trimmeriä.
6 - Älä anna kenenkään oleskella 15 metriä
lähempänä työskentelyaluetta trimmerin
käytön aikana.
7 - Varmista ennen trimmerin käyttämistä, että
terän kiinnitysmutteri on kunnolla kiristetty.
8 - Trimmerissä saa käyttää ainoastaan
valmistajan suosittelemia teriä (katso sivuja
22).
9 - Älä käytä trimmeriä ilman terän tai siimapään
suojusta.
10 - Varmista ennen moottorin käynnistämistä,
että terä pyörii vapaasti eikä kosketa
mihinkään.
11 - Tarkista terä usein työskentelyn aikana. Se
tehdään moottori sammutettuna. Vaihda
terä heti, jos siinä näkyy säröjä tai halkeamia.
12 - Käytä konetta vain hyvin tuuletetussa tilassa,
älä käytä sitä räjähdysalttiilla alueella tai
suljetussa tilassa.
13 - Älä koske terää äläkä suorita
huoltotoimenpiteitä moottorin ollessa
käynnissä.
14 - Muiden kuin valmistajan toimittamien
laitteiden kytkeminen koneen voimanottoon
on kielletty.
15 - Älä k äytä vahingoittunutta, huonosti korjattua
tai koottua tai itse muunnettua konetta. Älä
irrota, vahingoita tai poista käytöstä mitään
turvalaitetta. Käytä ainoastaan taulukossa
mainittuja leikkuuteriä.
9
2. SYMBOLEIDEN KUVAUS JA VAROITUKSET
(kuva 25)
1 - Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen
käyttämistä.
2 - Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3 - Käytä turvajalkineita ja käsineitä kun
työskentelet metalli- tai muoviterillä.
4 - Varo esineiden sinkoutumista.
5 - Pidä kaikki henkilöt 15 metrin etäisyydellä.
6 - Trimmeriä ei saa käyttää raivausterällä.
7 - Varo erityisesti takapotkuilmiötä. Se voi olla
vaarallinen.
8 - Koneisiin, joiden voimansiirtoakseli on
kaareva, ei voi asentaa minkäänlaista
levyterää, vaan ainoastaan nailonsiimpäitä.
9 - Koneen tyyppi: RUOHORAIVURI
10 - Taattu akustisen tehon taso
11 - CE-merkintä.
12 - Sarjanumero
13 - Valmistusvuosi
14 - Vetoakselin maksiminopeus, kierrosta
minuutissa.
15 - Ilmausventtiili
3. PERUSOSAT (kuva 1)
4 - Valjaat
5 - Pari kartiomainen
6 - Kaareva turvasuojus
7 - Nailonsiimapää
8 - Polttoainesäiliön korkki
9 - IImausventtiili
10 - Kaasuttimen säätöruuvit
11 - Pakoputken suojus
12 - Sytytystulppa
13 - Ilmasuodatin
14 - Käynnistyskahva
15 - Rikastin
16 - Kaasun lukitusvipu
17 - Pysäytyspainike
18 - Kiihdytysvipu
19 - Valjaiden kiinnitys
20 - Kahva
21 - Varsi
22 - Työlaitemallien DS 2400 D kytkin
4. KOKOONPANO
NAILONSIIMAPÄÄN KOKOAMINEN (Kuva 8)
Laita paikalleen ylälaippa (F). Laita pään lukitustap-
pi (L) reikäänsä ja ruuvaa pää (N) kiinni kääntämällä
sitä käsin vastapäivään.
KAHVAN KOKOAMINEN (Kuva 2)
Kokoa kahva varteen ja kiinnitä se ruuveilla (A).
Kahvanasentoa voidaan säätää käyttäjän tarpeen
mukaan.
TURVAVIVUN KOKOAMINEN (Kuva 9A)
Kun käytät siimapään tilalla terälevyä, täytyy
asentaa “turvavipu”. Kiinnitä vipu (A) kahvan
kiinnityskohdan (20B, Kuva 1) alapuolelle (C)
ruuveilla (B) ja varmista, että “turvavipu” tulee
trimmerin vasemmalle puolelle.
Ohjaustangon kiinnittäminen
DS 2200 T (kuva 4)
- Aseta ohjaustanko (A) alempaan
kiinnikkeeseen (B1).
VAROITUS Ohjaustanko (A) asetetaan
kiinnikkeeseen (B) siten, että kiinnike
jää ohjaustankoon merkittyjen kahden
merkinnän (C) sisäpuolelle.
- Aseta ylempi kiinnike (B2) paikalleen ja kiristä
neljä ruuvia (D) alkukireyteen.
- Aseta ohjaustanko kulmaan voimansiirto-
putkeen nähden.
- Kiristä ruuvit (D) loppukireyteen.
DS 2400 T (säädettävä ohjaustanko) (kuva 5)
- Löysää siipiruuvi (E) ja avaa ruuvia sen verran,
että ohjaustanko (F) kiertyy vastapäivään.
- Kierrä ohjaustankoa (F) 90° ja käännä kahvat
sen jälkeen ylöspäin.
- Kiristä siipiruuvi (E) tiukkaan.
Varastointi- ja kuljetusasento (DS 2400 T)
- Kahvat käännetään ylöspäin ja ohjaustanko
käännetään myötäpäivään suorittamalla
edellä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Ohjauskahvojen kiinnittäminen (DS 2200 T –
DS 2400 T) (kuva 6)
- Löysää ruuvi (G). Mutteri (H) jää ohjauskahvan
10
että voimansiirtoakseli kiertyy liitokseen.
Tarkista, että kytkimessä ei ole likaa.
Kiristä nuppi (C) tiukkaan kiertämällä sitä
myötäpäivään.
Irrottaminen:
Löysää liitos kiertämällä nuppia (C) vastapäivään
ja irrota työlaite.
Hyväksytyt varusteet (kuva 19)
Peruslaitteeseen voi kiinnittää seuraavat Emakin
lisävarusteet:
EH 24 Pensasleikkuri (säädettävä) (1) (2)
EH 48 Pensasleikkuri (säädettävä) (1) (2)
EP 100 Oksasaha (2)
Oksasaha: D-PP (3)
Pensasleikkuri: D-HC (3)
Lehtipuhallin: D-BV (3)
Jatko-osa (3)
(1) Turvasalpa (A, kuva 9A) on kiinnitettävä
silmukkakahvan alapuolelle.
(2) Ei hyväksytty käytettäväksi ohjaustangollisten
mallien kanssa (DS 2200 T - DS 2400 T).
(3) Hyväksytty käytettäväksi mallin DS 2400 D
kanssa
5. KÄYNNISTYS
POLTTOAINE
HUOMIO: Bensiini on hyvin tulenarkaa.
Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi
bensiiniä tai polttoaineseosta. Älä tupakoi tai
tuo avotulta polttoaineen tai ruohoraivurin
lähelle.
· Käsittele polttoainetta varovasti välttääksesi
tulipalon ja palovammojen vaaran. Polttoaine
on erittäin tulenarkaa.
· Ravistele polttoaineseosta ja laita se
polttoaineelle hyväksyttyyn säiliöön.
· Valmista polttoaineseos ulkona kaukana
kipinöistä tai avotulesta.
· Aseta laita maahan, sammuta moottori ja anna
(L) sisään.
- Purista ohjaustangossa (N) olevaa
ohjauskahvaa (L) (kaasuttimen M on oltava
kartiovaihteeseen päin) siten, että reiät (P)
tulevat kohdakkain.
- Työnnä ruuvi (G) reikään ja kiristä tiukkaan.
TURVASUOJUKSEN KOKOAMINEN (Kuva 7)
- Työnnä suojuksen kaksi tappia (E) reikiin (F).
- Kiinnitä suojus (A) ruuveilla (B) varren sellaiseen
kohtaan, jossa se takaa työskentelyn turvallisuuden.
HUOMAA: Asenna suojus (C) vain silloin
kun käytät nailonsiimapäätä. Suojus (D)
kiinnitetään ruuvilla (D) suojukseen (A).
TERÄN ASENNUS (Kuva 9)
Avaa pultti (A) kääntämällä sitä myötäpäivään,
poista välirengas (B), tukikuppi (D) ja alalaippa
(E). Asenna terä (R) ylälaipalle (F) varmistaen,
että pyörintäsuunta on oikea. Aseta paikalleen
alalaippa (E), tukikuppi (D), välirengas (B) ja kiristä
pultti (A) kääntämällä sitä vastapäivään. Laita
toimitettu tappi reikäänsä (L), jotta voit lukita
terän ja kiristää pultin (A, Kuva 2) arvoon 2,5 kgm
(25 Nm).
HUOMIO – Holkin (katso nuolet C, kuva 9)
on asetuttava laikan asennusreikään.
HUOMIO! - Näitä koneita ei ole tarkoitettu
käytettäväski raivausterien (22-60-80 hammasta)
ja metallisuojusten kanssa.
HUOMIO: Varmista, että kaikki trimmerin
osat ovat kunnolla paikallaan ja että ruuvit on
kiristetty.
TYÖLAITEMALLIEN DS 2400 D KUVA 5A
KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN
Kiinnittäminen:
Löysää kytkin (E) kiertämällä nuppia (C)
vastapäivään.
Kohdista työlaitteen kieleke (B) kytkimessä (E)
olevaan uraan (A).
Työnnä työlaitteen varsi (D) kytkimeen (E)
katkoviivaan (F) saakka.
HUOM. Voit helpottaa toimenpidettä
kiertämällä työlaitteen leikkuuvälinettä siten,
11
ohjeiden mukaan.
Suositeltavaa on käyttää 2-tahtimoottoriöljyä
Efco 2 % (1:50), joka on tarkoitettu erityisesti
ilmajäähdytteisille 2-tahtimoottoreille Efco.
Taulukossa (kuva A) mainitut öljyn ja bensiinin
oikeat määrät pätevät käytettäessä moottoriöljyä
Efco PROSINT 2 ja EUROSINT 2 tai vastaavaa
korkealaatuista öljyä (standardit JASO FD
tai ISO L-EGD). Jos öljyn ominaisuudet EIVÄT
ole vastaavat tai niitä ei tiedetä, käytä öljyn ja
polttoaineen seossuhdetta 4 % (1:25).
VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ AJONEUVOILLE
TAI 2-TAHTIPERÄMOOTTOREILLE
TARKOITETTUA ÖLJYÄ.
VAROITUS:
- Hanki vain kulutuksen vaatima määrä
polttoainetta. Älä osta polttoainetta liikaa,
sillä se vanhenee parissa kuukaudessa.
- Säilytä bensiini tiiviisti suljetussa säiliössä
viileässä ja kuivassa tilassa.
VAROITUS – Älä käytä polttoaineseokseen
valmistukseen koskaan polttoainetta, jonka
etanolipitoisuus on yli 10 %. Seokseen voi
käyttää bensiinin ja etanolin seosta, jonka
etanolipitoisuus on enintään 10 % tai E10-
polttoainetta.
HUOMAA Valmista vain käyttöön tarvittava
polttoaineseos. Älä säilytä seosta astiassa
pitkiä aikoja. Suositeltavaa on käyttää Emakin
polttoaineen stabilointiainetta ADDITIX
2000, koodi 001000972, jolloin seos säilyy 30
vuorokauden ajan.
Alkylaattibensiini
VAROITUS – Alkylaattibensiinin tiheys
ei ole sama kuin normaalin bensiinin. Sen
vuoksi moottorit, jotka on säädetty normaali-
bensiinillä, saattavat vaatia H-ruuvin erilai-
sen säädön. Tämä toimenpide tehdään val-
tuutetussa huoltokeskuksessa.
POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN
Ravista seosastiaa ennen polttoaineen lisäämistä.
sen jäähtyä ennen kuin lisäät polttoainetta.
· Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti, jotta
paine vapautuu hitaasti ja vältat polttoaineen
roiskumisen ulos säiliöstä.
· Kierrä polttoainesäiliön korkki kunnolla kiinni
täytön jälkeen.Tärinä voi aiheuttaa korkin
löystymisen ja polttoaineen vuotamisen.
· Pyyhi polttoaineroiskeet pois laitteesta. Siirrä
laite kolmen metrin päähän polttoaineen
täyttöpaikasta ennen kuin käynnistät moottorin.
· Älä missään olosuhteissa yritä polttaa
yliroiskunutta polttoainetta.
· Älä tupakoi polttoaineen käsittelyn tai koneen
käytön aikana.
· Säilytä polttoaine puhtaassa, kuivassa ja hyvin
ilmastoidussa tilassa.
· Älä säilytä polttoainetta paikassa, jossa on kuivia
lehtiä, olkia, paperia jne.
· Säilytä laite ja polttoaine paikassa, jossa
polttoainehöyryt eivät pääse kosketukseen
kipinöiden tai avotulen, lämmityslaitteiden
vedenlämmittimien, sähkömoottoreiden tai
kytkimien, uunien jne. kanssa.
· Älä poista säiliön korkkia moottorin käydessä.
· Älä käytä polttoainetta puhdistukseen.
· Varo roiskuttamasta polttoainetta vaatteillesi.
Laite toimii 2-tahtimoottorilla, jossa käytetään
bensiinin ja 2-tahtimoottoriöljyn seosta. Sekoita
lyijytön bensiini ja 2-tahtimoottoriöljy puhtaassa
ja bensiinille hyväksytyssä säiliössä.
SUOSITELTU POLTTOAINE: TÄSSÄ MOOT TORISSA
VOI KÄYTTÄÄ AJONEUVOILLE TARKOITETTUA
LYIJYTÖNTÄ BENSIINIÄ, JONKA OKTAANILUKU ON
89 ([R + M] / 2) TAI SUUREMPI.
Sekoita 2-tahtimoottoriöljy ja bensiini pakkauksen
ÖLJY
2%-50 : 1
4%-25 : 1
1
5
10
15
20
25
BENSIINI
l
0,04 (40)
0,20 (200)
0,40 (400)
0,60 (600)
0,80 (800)
1,00 (1000)
0,02 (20)
0,10 (100)
0,20 (200)
0,30 (300)
0,40 (400)
0,50 (500)
l (cm
3
) l (cm
3
)
A
12
HUOMIO: Noudata polttoaineen
käsittelystä annettuja turvallisuusohjeita.
Sammuta moottori aina ennen kuin lisäät
polttoainetta. Älä koskaan lisää polttoainetta
moottorin käydessä tai kun moottori on vielä
kuuma. Siirrä laite vähintään kolmen metrin
päähän polttoaineen lisäyspaikasta ennen
kuin käynnistät moottorin. ÄLÄ TUPAKOI!
1. Puhdista polttoainesäiliön korkkia ympäröivät
pinnat likaantumisen välttämiseksi.
2. Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti.
3. Kaada polttoaine säiliöön varovasti. Vältä
roiskumista.
4. Tarkista tiivisteen kunto ja puhdista tiiviste
ennen kuin kiinnität korkin paikalleen.
5. Kiinnitä korkki takaisin paikalleen ja kiristä
se käsin heti täytön jälkeen. Pyyhi pois
mahdolliset polttoaineroiskeet.
HUOMIO: Tarkista ja korjaa mahdolliset
polttoainevuodot ennen käyttöä. Ota
tarvittaessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Moottori on saanut liikaa polttoainetta
- Käännä On/O-kytkin asentoon STOP.
- Työnnä sopiva työkalu sytytystulpan
suojukseen.
- Irrota sytytystulpan suojus työkalun avulla
vipuamalla.
- Ruuvaa sytytystulppa irti ja kuivaa se.
- Avaa kaasu auki.
- Vedä käynnistysnarua useita kertoja siten, että
polttokammio puhdistuu.
- Kierrä sytytystulppa ja kiinnitä sen
suojus takaisin paikalleen. Paina suojusta
lujastialaspäin. Kokoa muut osat.
- Käännä On/O-kytkin asentoon I eli
käynnistysasentoon.
- Käännä kuristimen vipu OPEN-asentoon –
vaikka moottori on kylmä.
- Käynnistä nyt moottori.
YNNISTYS
1) Paina hitaasti rikastinta kuusi kertaa (9, kuva 1).
2) Siirrä käynnistysvipu (15, kuva 1) asentoon CLOSE
(0) (A, kuva 13). Tällöin myös puolikaasutus
VALMISTELUTOIMENPITEET
VALJAAT
Valjaiden oikean säädön avulla trimmeri pysyy
tasapainossa ja sopivalla etäisyydellä maasta
(Kuva 10).
- Käytä yksinkertaisia kaksoisvaljaita.
- Kiinnitä trimmeri valjaisiin jousihaalla (A, Kuva
10).
- Sijoita koukku (19A, Kuva 1) siten, että trimmeri
on tasapainossa.
- Aseta solki (C, Kuva 11) siten, että trimmerin
korkeus maasta on sopiva.
Mallit DS 220 S – DS 2200 S
Valjaiden kiinnitys ei ole säädettävissä näissä
malleissa (19 B, kuva 1).
YNNISTYS
Varmista ennen moottorin käynnistämistä,
että terä pyörii vapaasti eikä kosketa mihinkään.
Terä ei saa liikkua kun moottori käy
minimikierrosluvulla. Muussa tapauksessa
ota yhteys valtuutettuun huoltoon suorittaa
tarkistaa ja korjaa ongelman.
VAROITUS: Pidä ruohoraivurista
tukevasti kiinni kummallakin kädellä.
Vartalon tulee aina olla runkoputken
vasemmalla puolella. Älä käytä koskaan
ristiotetta. Myös vasenkätisten tulee
noudattaa näitä ohjeita.
Pysyttele oikeassa leikkausasennossa.
Altistuminen värähtelyille voi aiheuttaa
vahinkoja henkilöille, joilla on verenkierto- tai
hermostollisia häiriöitä. Käänny lääkärin
puoleen, jos havaitset fyysisiä oireita,
esimerkiksi puutumista, tuntoaistin
heikkenemistä, normaalien voimien
vähenemistä tai ihon värinmuutoksia. Tällaisia
oireita esiintyy yleensä sormissa, käsissä ja
ranteissa.
Varmista, että kiihdytysvipu toimii oikein
ennen kuin käynnistät moottorin.
13
ensimmäisen käytön yhteydessä.
6. MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
Vie kiihdytysvipuminimiasentoon (18, Kuvat 1) ja
odota muutaman sekunnin ajan, jotta moottori
jäähtyy.
Sammuta moottori viemällä kytkin (17) asentoon
“STOP”.
7. KONEEN KÄYTTÖ
KIELLETYT KÄYTTÖKOHTEET
VAROITUS: Vältä takaiskuja, jotka voivat
aiheuttaa vakavia vammoja. Takaiskulla
tarkoitetaan sivulle suuntautuvaa äkillistä
riuhtaisevaa liikettä, joka syntyy, kun terä
koskettaa esimerkiksi pölkkyä tai oksaa, tai
kun sahanterä puristuu leikkauskohdan sisälle.
Kosketus vierasesineeseen voi aiheuttaa myös
ruohoraivurin hallinnan menettämisen.
HUOMIO! - Noudata aina turvaohjeita.
Trimmeriä saa käyttää ainoastaan ruohon tai
pienten pensaiden leikkaamiseen. Leikkaa
puuta vain asianmukaisella sahanterällä. Ä
leikkaa metallia, muovia, betonia tai muita
rakennusmateriaaleja, jotka eivät ole puuta.
Muunlaisten materiaalien leikkaaminen on
kielletty. Älä käytä trimmeriä vipuna esineiden
nostamiseen, siirtämiseen tai hakkaamiseen,
äläkä kiinnitä sitä kiinteisiin tukiin. Muiden
kuin valmistajan mainitsemien työvälineiden
tai laitteiden kytkeminen trimmerin
voimanottoon on kielletty.
VAROITUS: Kun käytät jäykkiä teriä, vältä
leikkaamasta aitojen, rakennusten seinien,
puunjuurien, kivien tai muiden sellaisten
kohteiden lähellä, jotka voivat aiheuttaa
ruohoraivurin iskeytymisen taaksepäin tai
terän vaurioitumisen. Tällaisessa työssä on
suositeltavaa käyttää nailonsiimaa. Näissä
olosuhteissa on lisäksi varottava sinkoutumisen
vaaraa.
VAROITUS: Älä koskaan käytä
ruohoraivuria pidellen sitä maanpinnan
aktivoituu automaattisesti.
3) Aseta ruohotrimmeri tukevasti maahan.
Tarkista, että leikkuuterä on vapaa. Pitele
ruohotrimmeriä toisella kädellä (kuva 12), vedä
käynnistysköydestä (korkeintaan 3 kertaa),
kunnes moottori pyörähtää kerran. Uusi laite
voi vaatia, että käynnistysköydestä vedetään
useampia kertoja.
4) Siirrä käynnistysvipu (15, kuva 1) asentoon OPEN
(I) (B, kuva 13).
5) Käynnistä moottori vetämällä
käynnistysköydestä. Kun moottori on
käynnistynyt, anna sen lämmetä muutaman
sekunnin ajan koskematta kaasuttimeen. Kone
saattaa vaatia pitemmän lämpenemisajan
kylmällä säällä tai korkealla sijaitsevassa
käyttöpaikassa. Kytke lopuksi automaattinen
puolikaasutus pois toiminnasta painamalla
kaasutinta (18, kuva 1).
VAROITUS
- Älä kiedo käynnistysköyttä koskaan käden
ympärille.
- Älä vedä käynnistysköyttä ulos sen koko
pituudelta. Köysi voi vaurioitua.
- Älä irrota otettasi käynnistysköydestä
äkillisesti. Pidä kiinni käynnistyskahvasta
(14, kuva 1) ja anna köyden kelautua takaisin
hitaasti.
HUOMIO: Älä käytä käynnistintä kun
moottori on lämmin.
HUOMIO - Käytä puolikiihdytyslaitetta
ainoastaan moottorin
kylmäkäynnistysvaiheessa.
MOOTTORIN TOTUTUSAJO
Moottori saavuttaa maksimitehon 5-8 työtunnin
jälkeen.
Totutusajon aikana moottoria ei saa käyttää
tyhjäkäynnillä maksimikierrosluvulla.
HUOMIO! - Älä muuta kaasuttimen säätöä
totutusajon aikana halutun tehon
saavuttamiseksi. Moottori voi vaurioitua.
HUOMAA: Uudesta moottorista voi tulla savua
14
Sinkoutuvat esineet tai vaurioituneet terät
voivat aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia
vahinkoja käyttäjälle tai sivullisille. Varo
sinkoutuvia esineitä. Käytä aina hyväksyttyjä
suojalaseja. Älä koskaan kumarru
leikkuuterän suojuksen yli. Silmiin voi lentää
kiviä, roskia jne., josta voi olla seurauksena
sokeutuminen tai vakavia vammoja. Pidä
sivulliset turvallisen välimatkan päässä.
Lasten, eläinten, sivullisten ja apulaisten on
pysyteltävä 15 metrin turvaetäisyydellä.
Sammuta moottori välittömästi, jos joku tulee
lähemmäs. Älä koskaan pyöräytä laitetta
ympäri, ennen kuin olet tarkistanut selkäsi
takaa, että- ketään ei ole turva-alueella.
Työskentelytekniikat
Yleiset työohjeet
VAROITUS:Tässä osassa on esitetty
raivaussahojen ja trimmereiden käyttöön
liittyvät perusturvaohjeet. Jos jossakin
tilanteessa olet epävarma oikeasta
toimintatavasta, kysy neuvoa asiantuntijalta.
Ota yhteys jälleenmyyjään tai
huoltoliikkeeseen. Vältä kaikkia sellaisia
käyttötapoja, joiden arvelet ylittävän omat
kykysi. Käyttäjän tulee ymmärtää pensaikon
raivauksen, ruohon raivauksen ja ruohon
siistimisen välillä olevat erot ennen laitteen
käyttöä.
Perusturvallisuusmääräykset
1. Katso ympärillesi:
Varmista, että sivulliset, eläimet tai muut asiat
eivät vaikuta kykyysi hallita laitetta.
Varmista, että ihmiset, eläimet jne. eivät
kosketa leikkuuterää eivätkä joudu alttiiksi
leikkuuterän mahdollisesti sinkoamille
esineille.
VAROITUS: Älä käytä laitetta, ellet pysty
pyytämään apua mahdollisen
onnettomuuden sattuessa.
2. Älä käytä laitetta, kun sääolosuhteet ovat
huonot, esimerkiksi sankka sumu, rankkasade,
yläpuolella tai siten, että leikkuuterä on
kohtisuorassa maahan. Älä koskaan käytä
ruohoraivuria kuten pensasleikkurina.
VAROITUS: Jos terä löystyy kunnollisen
kiristämisen jälkeen, lopeta työskentely
välittömästi. Kiristysmutteri voi olla kulunut
tai vaurioitunut, ja se on vaihdettava. Älä
koskaan kiinnitä terää valtuuttamattomien
varaosien avulla. Jos terä löystyy edelleen, ota
yhteys jälleenmyyjään. Älä koskaan käytä
ruohoraivuria, jos terä on löysällä.
Työaluetta koskevia varotoimia
Pidä leikatessasi molemmat jalat tukevasti
maassa, jotta et menetä tasapainoasi.
Varmista, että pystyt kävelemään ja seisomaan
turvallisesti. Tarkista ympäristö mahdollisten
esteiden varalta (juuret, kivet, oksat, ojat jne.)
siltä varalta, että joudut liikkumaan äkillisesti.
Älä leikkaa rinnan korkeuden yläpuolelta.
Jos ruohoraivuria pidetään ylempänä,
takaiskuvoimia on vaikea hallita.
Älä työskentele sähkölankojen läheisyydessä.
Jätä tällainen työ ammattilaisille.
Leikkaa vain silloin, kun näkyvyys ja valoisuus
ovat riittävät.
Älä leikkaa tikkailla seisten. Sellainen on
erittäin vaarallista.
Pysäyty ruohoraivuri, jos terä iskeytyy
vierasesineeseen. Tarkista terä ja ruohoraivuri;
korjaa mahdollisesti vioittuneet osat.
Pidä terä poissa liasta ja hiekasta. Vähäinenkin
lika tylsyttää terän nopeasti ja lisää takaiskun
vaaraa.
Sammuta moottori ennen kuin lasket
ruohoraivurin maahan.
Ole erityisen varovainen ja valppaana
käyttäessäsi kuulosuojaimia, sillä
kuulosuojaimet voivat estää varoitusäänten
kuulemisen (huudot, merkkiäänet, varoitukset
jne.).
• Ole erittäin varovainen työskennellessäsi
kaltevassa tai epätasaisessa maastossa.
VAROITUS: Älä koskaan käytä jäykkiä
teriä leikatessasi kivisessä maastossa.
15
on tallella. Lukitusmutterin kiristysmomentin
tulee olla 25 Nm.
Tarkista, että terän suojus ei ole vaurioitunut
tai murtunut. Jos terän suojus on murtunut,
vaihda sen tilalle uusi.
VAROITUS: Älä käytä laitetta koskaan
ilman suojusta tai jos suojus on vaurioitunut.
Älä käytä laitetta koskaan ilman vetoakselia.
Pensaikkojen raivaus
• Ennen kuin aloitat raivaustyön, tarkista
työskentelyalue, maaston tyyppi ja kaltevuus,
onko alueella kiviä, kuoppia jne.
Aloita palstan helpommalta sivulta ja raivaa
avoin alue, josta on hyvä työskennellä.
Liiku järjestelmällisesti edestakaisin palstan
poikki ja leikkaa noin 4-5 metrin leveydeltä
jokaisella iskulla. Tällä tavoin laite toimii
täydellä ulottuvuudellaan kumpaankin
suuntaan, ja työskentelyalue on käyttäjälle
mukava ja vaihteleva.
Raivaa noin 75 metriä pitkä kaistale. Siirrä
polttoainesäiliötä työn edetessä.
Etene kaltevassa maastossa rinteen
suuntaisesti. Työskentely on huomattavasti
helpompaa rinteen suuntaisesti kuin
siirryttäessä rinnettä ylös ja alas.
Suunnittele raivattava kaistale siten, että
pystyt välttämään ojien tai muiden maaston
esteiden ylittämistä. Huomioi raivattavan
kaistaleen suunnittelussa myös tuulen suunta,
jotta katkaistut rungot kaatuvat jo raivatulle
alueelle.
Ruohonraivaus ruohoterällä
Ruohoteriä ja ruohoveitsiä ei saa käyttää
puumaisten runkojen leikkaamiseen.
Ruohoterää käytetään kaikentyyppisen pitkän
tai paksun ruohon leikkaamisessa.
Ruoho niitetään edestakaisella
sivuttaisliikkeellä, jossa liike oikealta
vasemmalle on raivausisku ja liike vasemmalta
oikealle on paluuisku. Käytä terän vasenta
puolta (kello 8 ja 12 välinen teräsektori).
Jos terää kallistetaan raivattaessa vähän
vasemmalle, ruoho jää aumaksi, josta se on
helpompi kerätä pois esimerkiksi haravoimalla.
voimakas tuuli, erittäin kylmä sää jne.
Työskentely huonolla säällä on hyvin rasittavaa
ja lisää onnettomuusriskiä, esimerkiksi jäinen
maasto tms.
3. Varmista, että pystyt kävelemään ja seisomaan
turvallisesti. Tarkista ympäristö mahdollisten
esteiden varalta (juuret, kivet, oksat, ojat jne.)
sen varalta, että joudut liikkumaan äkillisesti.
Ole erittäin varovainen työskennellessäsi
kaltevassa maastossa.
4. Sammuta moottori ennen kuin siirryt toiseen
paikkaan.
5. Älä koskaan laita laitetta maahan moottorin
käydessä.
Käytä aina oikeita varusteita.
Tarkista, että varusteet on hyvin säädetty.
Organisoi työ huolellisesti.
Käytä aina täyttä kaasua aloittaessasi
leikkaamisen terällä.
Käytä aina teräviä teriä.
VAROITUS: Laitteen käyttäjä tai kukaan
muu henkilö ei saa yrittää poistaa
leikkuujätettä moottorin käydessä tai
leikkuuterän pyöriessä: vakavien vammojen
vaara.Tapaturmien välttämiseksi pysäytä
moottori ja leikkuuterä ennen kuin poistat
terän ympärille takertuneen materiaalin.
Kartiopyörä voi kuumentua käytön aikana ja
voi olla kuuma vielä jonkun aikaa käytön
jälkeen. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja.
VAROITUS: Oksat tai ruoho voivat joskus
takertua suojuksen ja leikkuuterän väliin.
Sammuta moottori aina ennen kuin poistat
takertuneet aineet.
Tarkastukset ennen käynnistämistä
Tarkasta, ettei terään ole tullut murtumia
hampaiden alaosaan tai keskireiän ympärille.
Poista terä käytöstä ja heitä se pois, jos siinä on
murtumia.
Tarkasta, ettei tukilaippa ole murtunut
metallin väsymisen tai liiallisen kiristämisen
vuoksi. Poista tukilaippa käytöstä ja heitä se
pois, jos se on murtunut.
Tarkista, että lukitusmutterin kiinnitysvoima
16
Pyri työskentelemään tasaisella rytmillä.
Seiso tukevassa haara-asennossa. Siirry
paluuliikkeen jälkeen eteenpäin ja asetu taas
tukevaan asentoon.
Anna tukikupin nojata kevyesti maata vasten.
Tukikuppi suojaa terää maakosketukselta.
Voit välttää raivatun materiaalin
kerääntymisen terän ympärille noudattamalla
seuraavia ohjeita:
1. Työskentele aina täydellä kaasulla.
2. Väistä raivattua materiaalia paluuliikkeen
aikana.
Sammuta moottori, riisu valjaat ja aseta laite
maahan ennen kuin aloitat leikkuujätteen
kokoamisen.
Ruohon trimmaus trimmeripäällä
HUOMIO: Älä käytä sallittua pitempää
leikkaussiimaa. Kun suojus on asennettu
kunnolla paikalleen, laitteen sisäinen
leikkuri leikkaa siiman automaattisesti
oikeaan pituuteen. Liian pitkät siimat voivat
ylikuormittaa moottoria aiheuttaen
vaurioita kytkinmekanismiin ja sen lähellä
oleviin osiin.
Trimmaus
Pidä trimmeripää hieman maanpinnan
yläpuolella ja kallista sitä. Siiman pää
leikkaa ruohon. Annan siiman toimia
omaa tahtiaan. Älä koskaan paina siimaa
leikattavaan kohtaan.
Siimalla on helppo leikata ruohoa ja heiniä
seinien, aitojen, puiden ja reunusten vierestä,
mutta se voi myös vahingoittaa arkojen
puiden kuorta ja pensaita ja tehdä jälkiä
aidanpylväisiin.
Voit välttää vahingoittamasta kasveja
lyhentämällä siiman 10-12 cm:n mittaiseksi
ja alentamalla moottorin nopeutta.
Kaapiminen
Kaapimismenetelmä poistaa kaiken turhan
kasvullisuuden. Pidä trimmeripää hieman
maanpinnan yläpuolella ja kallista sitä. Anna
siiman pään iskeä maahan puiden, pylväiden,
patsaiden ja vastaavien vierustalla (Kuva 14).
HUOMIO: Kaapimistekniikka kuluttaa
siimaa enemmän.
Siima kuluu nopeammin ja sitä on syötettävä
eteenpäin useammin työskenneltäessä
kivien, tiilien, betonin, metalliaitojen jne.
ympärillä kuin puiden ja puuaitojen lähellä.
Käytä trimmauksen ja kaapimisen yhteydessä
pienempää kuin täyskaasua, jotta siima kestää
pitempään ja trimmeripää ei kulu liikaa.
Leikkaaminen
Trimmeripää sopii erityisen hyvin ruohon
leikkaamiseen kohdissa, joihin tavallisella
ruohonleikkurilla on vaikea päästä. Pidä siima
maanpinnan suunnassa leikkauksen aikana.
Älä paina trimmeripäätä maata vasten,
sillä tämä voi vahingoittaa nurmikkoa ja
vaurioittaa työkalua (Kuva 15).
Älä anna trimmeripään koskettaa jatkuvasti
maata normaalin leikkauksen aikana. Jatkuva
kosketus voi aiheuttaa vaurioita ja kuluttaa
trimmeripäätä.
Puhdistaminen
Pyörivän siiman puhallusvaikutusta voidaa
käyttää nopeaan ja helppoon puhdistukseen.
Pidä siima puhdistettavan alueen suuntaisesti
sen yläpuolella ja liikuta työvälinettä
edestakaisin (Kuva 16).
Käytä leikkauksen ja puhdistuksen
aikana täyttä kaasua parhaan tuloksen
aikaansaamiseksi.
VAROITUS: Älä leikkaa, kun näkyvyys
on huono tai jos sää on hyvin kuuma tai kylmä
tai lämpötila on pakkasen puolella.
8. KULJETUS
KULJETUS
Kuljeta trimmeri moottori sammutettuna ja terän
suojus paikallaan (Kuva 3).
HUOMIO: Jos trimmeriä täytyy kuljettaa tai
se varastoidaan, asenna paikalleen terän suojus,
koodi 4196086, kuten kuvissa 3.
17
9. HUOLTO
Huomaa, että seuraavat huoltovälit koskevat ainoastaan normaaleja
työskentelyolosuhteita. Jos laitetta käytetään päivittäin normaalia pitempään, tai
jos työolosuhteet ovat vaikeat, tässä tapauksessa huoltovälejä on lyhennettävä
vastaavasti.
Koko laite
Tarkasta (vuodot, säröt ja kuluminen)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Puhdista päivittäin työn päätyttyä
Tarkasta toiminta
Tarkasta (vuodot, säröt ja kuluminen)
Tarkasta
Tarkasta (vauriot, terävyys ja kuluminen)
Tarkasta (vauriot, kuluminen ja rasvataso)
Puhdista
Tarkastukset (pysäytyspainike, rikastin,
kaasuliipaisin, liipaisimen varmistin)
Polttoainesäiliö
Polttoainesuodatin ja letkut
Leikkuuterät
Leikkuuterän suojus
Kaikki näkyvissä olevat ruuvit ja mutterit (ei
säätöruuvit)
Ilmansuodatin
Ennen jokaista
käyttöä
Kuukausittain
Tarvittaessa
6 kuukautta tai
50 tuntia
1 vuosi tai 100
tuntia
Sylinterin rivat
Käynnistysjärjestelmän ilmanvaihtoaukot
Kaasutin
Sytytystulppa
Värähtelyalustat
Leikkuuterän mutterit ja ruuvit
Työlaitemallien DS 2400 D kytkin
Puhdista, vaihda suodatinelementti
Tarkista kireys
Vaihda
Tarkasta
Kiristä
Puhdista
Puhdista
Puhdista päivittäin työn päätyttyä
Vaihda
Tarkista elektrodiväli
Tarkasta (vauriot ja kuluminen)
Vaihdata jälleenmyyjäliikkeessä
Tarkista, että leikkuuterän
lukitusmutteri on oikein kiristetty
Rasvaa
Vaihda
Tarkista tyhjäkäynti (leikkuuterä ei saa
pyöriä tyhjäkäynnillä)
Vaihda
Tarkasta (vauriot ja kuluminen)
x
Huoltotaulukko
Teroita
Kartiopyörä
x
Tarkasta (vauriot ja kuluminen)
Käynnistysköysi
x
Jos vaurioitunut
tai vioittunut
18
m:n pituinen pätkä.
1. Aseta nuolet kohdakkain ja työnnä siimaa
siimapäähän (kuva 20.1), kunnes se tulee ulos
vastakkaiselta puolelta (kuva 20.2).
2. Jaa siima kahteen yhtä pitkään osaan (kuva 20.3)
ja kierrä kelan ympärille kiertämällä nuppia (kuva
20.4).
HUOMIO! – Huoltotoimenpiteiden aikana
on aina käytettävä suojakäsineitä. Älä tee
huoltotoimenpiteitä moottorin ollessa lämmin.
ILMASUODATIN
Joka 8-10 työtunnin jälkeen irrota kansi (A, Kuva
23) ja puhdista suodatin (C):
DS 220 - 2200: Puhdista rasvanpoistorineellz
Emak koodi 001101009, pese vedellä ja kuivaa
paineilmalla puhaltamalla etäältä sisältä ulospäin.
DS 240 - 2400: Puhdista rasvanpoistoaineella,
Emak koodi 001101009A, pese vedellä ja kuivaa
paineilmalla puhaltamalla etäältä sisältä ulo-
späin.
Vaihda, jos se on likainen tai vioittunut.
Tukossa oleva suodatin aiheuttaa moottorin
käynnin epäsäännöllisyyttä lisäten polttoaineen
kulutusta ja heikentäen koneen tehoa.
POLTTOAINESUODATIN
Tarkista polttoainesuodattimen kunto
säännöllisesti. Likainen suodatin vaikeuttaa
käynnistämistä ja heikentää moottorin tehoa. Kun
suodatin täytyy puhdistaa, ota se irti polttoaineen
täyttöaukosta. Jos se on hyvin likainen, vaihda se
(Kuva 22).
MOOTTORI
Puhdista sylinterin siivet säännöllisesti sudilla
tai paineilmalla. Epäpuhtauksien kerääntyminen
sylinteriin voi aiheuttaa ylikuumenemista, joka
heikentää moottorin toimintaa.
SYTYTYSTULPPA
Puhdista sytytystulppa säännöllisesti ja tarkista
elektrodien mitta (Kuva 24). Käytä sytytystulppaa
NGK CMR7H tai muuta merkkiä, jonka lämpöaste
on vastaava.
RUOHOTERIEN TEROITUS (2-3-4 HAMMASTA)
1. Ruohoterät ovat käännettäviä: kun yksi puoli ei
enää ole terävä, voit kääntää terän ja käyttää
toista puolta (Kuva 17).
2. Ruohoterät teroitetaan tasaisella yksinkertaisella
viilalla (Kuva 17).
3. Tasapainon säilyttämiseksi viilaaminen täytyy
tehdä tasaisesti joka puolelta.
4. Jos teriä ei ole teroitettu oikein, ne saattavat
aiheuttaa koneen epänormaalia tärinää, joka
voi johtaa terien rikkoutumiseen.
TEROITUS (8 HAMPAAT)
Tarkista aina terän yleiskunto. Terän oikeanlainen
teroitus parantaa trimmerin tehoa.
Hampaat teroitetaan hiomaviilalla vähän kerrallaan
noudattaen kuvissa 11A näkyviä kulmia ja mittoja.
HUOMIO! - Väärä leikkuuterä tai väärin
teroitettu terä lisää takaiskuvaaraa. Tarkista
ruohoterät. Jos niissä näkyy halkeamia tai muita
vaurioita, vaihda ne.
VAROITUS: Älä koskaan korjaa
vaurioituneita leikkuuteriä hitsaamalla,
suoristamalla tai muotoa muuttamalla.
Tämän seurauksena voi olla leikkuutyökalun
osien irtoaminen ja vakavia henkilövahinkoja
tai hengenvaara.
NAILONSIIMAPÄÄ
Käytä aina siimaa, jonka halkaisija on sama kuin
alkuperäisellä siimalla. Näin vältät moottorin
ylikuormituksen (Kuva 18).
Nailonsiiman pidentämiseksi siimapäätä lyödään
maahan työskentelyn aikana.
HUOMAA: Älä lyö siimapäätä sementtiin tai
mukulakiviin, se voi olla vaarallista.
LOAD&GO-tyyppisen nailonsiimapään siiman
vaihtaminen (kuva 20)
DS 220 S – DS 220 T - DS 2200 S - DS 2200 T (Ø
110 mm): leikkaa nailonsiimasta, Ø 2,4 mm, 4 m:n
pituinen pätkä.
DS 240 S – DS 240 T - DS 2400 S - DS 2400 T (Ø
130 mm): leikkaa nailonsiimasta, Ø 2,4 mm , 8,5
19
valtuutetun korjaamon hoidettavaksi.
HUOMIO - Ilmaston ja korkeuden
muutokset saattavat vaikuttaa kaasutukseen.
PUHDISTUS (DS 2200 - DS 2400)
VAROITUS! – Pakoputki on varustettu
katalysaattorilla, joka tarvitaan, jotta moottori
vastaisi pakokaasupäästövaatimuksia.
Katalysaattoriin ei saa tehdä muutoksia eikä sitä
saa irrottaa. Muussa tapauksessa seurauksena on
lainrikkomus.
VAROITUS! – Katalyyttiset pakoputket
kuumenevat hyvin kuumiksi käytön aikana ja
pysyvät kuumina vielä pitkään moottorin
sammuttamisen jälkeen. Kuumentumista
tapahtuu myös moottorin käydessä
minimikierroksilla. Kosketus voi aiheuttaa
palovammoja. Huomioi tulipalon vaara!
HUOMIO! – Vaurioitunut pakoputki on
vaihdettava. Usein tukkeutuva pakoputki saattaa
olla merkki katalysaattorin huonosta toiminnasta.
VAROITUS: Älä käytä ruohoraivuria, jos
äänenvaimennin on vaurioitunut, irrotettu
tai jos siihen on tehty muutoksia. Virheellisesti
huollettu äänenvaimennin lisää tulipalon
vaaraa ja kuulovammojen riskiä.
ERITYISHUOLTO
Käyttökauden päättyessä, jos laitetta on käytetty
runsaasti, ja normaalikäytössä kahden vuoden
välein, laite on annettava huoltoverkostomme
asiantuntevan teknikon tarkistettavaksi.
HUOMIO: Kaikki sellaiset
huoltotoimenpiteet, joita tässä oppaassa ei
mainita, täytyy antaa valtuutetun korjaamon
tehtäväksi. Trimmerin jatkuvan, säännöllisen
toiminnan takaamiseksi on muistettava, että kun
osia täytyy vaihtaa, on käytettävä ainoastaan
ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Valtuuttamattomat muutokset ja/tai
KARTIOHAMMASPYÖRÄPARI
Joka 30 työtunnin jälkeen
kartiohammaspyöräparin ruuvi (D, Kuva 8)
täytyy irrottaa rasvan tason tarkistamista varten.
Älä lisää rasvaa enempää kuin 10 grammaa. Käytä
hyvälaatuista molybdeenidisuldirasvaa.
Älä käytä polttoainetta puhdistamiseen.
TYÖLAITEMALLIEN DS 2400 D KYTKIN
Jotta kone toimii tasalaatuisesti ja
moitteettomasti, irrota työlaite (D, kuva 5A),
rasvaa voimansiirtoakselin kytkimen sisäosa (E,
kuva 5A) sekä voimansiirtoakselin työlaitteen
kiinnityskohta (D, kuva 5A) 30 käyttötunnin välein.
Käytä korkealaatuista molybdeeni-bisuldi-rasvaa.
Tarkista kytkimen rasvaus aina työlaitteen vaihdon
yhteydessä.
KAASUTIN
Ennen kaasuttimen säätämistä on
puhdistettavailmasuodatin (C, Kuva 23) ja
lämmitettävä moottori. Tämä moottori on
suunniteltu ja valmistettu direktiivien 97/68/EU,
2002/88/EU ja 2004/26/EU mukaisesti. Kaasutin
(Kuva 21) on suunniteltu siten, että ainoastaan
ruuvien L ja H säätäminen 1/4 verran on
mahdollista. Ruuvien L ja H ±1/8 säätöalue on
valmistajan määräämä eikä sitä voi muuttaa.
HUOMIO: Älä yritä kääntää ruuveja
väkisin yli mahdollisen säätöalueen!
Minimikierrosluvun ruuv T on säädetty siten, että
minimikierrosluvun ja kytk imen kytkentänopeuden
välillä on sopiva turvaväli.
Ruuvi L täytyy säätää niin, että moottori vastaa
nopeasti äkilliseen kiihdytykseen ja toimii
moitteettomasti minimillä.
Ruuvi H täytyy säätää niin, että moottori pystyy
käyttämään maksimitehoa sahaamisen aikana.
HUOMIO: Moottorin käydessä
minimikierrosluvulla
(2800-3000 kierrosta/min) levyn ei pidä pyöriä.
On suositeltavaa antaa kaikki kaasuttimen
säätötoimenpiteet jälleenmyyjän tai
20
Käytöstäpoisto ja hävittäminen
Kun laite poistetaan lopullisesti käytöstä, se on
toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Suuri osa koneen osista on kierrätyskelpoisia.
Kaikki metallit (teräs, alumiini, messinki) voi
toimittaa normaaliin metallinkeräykseen.
Lisätietoja on saatavana paikallisesta jätteiden
vastaanottokeskuksesta. Koneen
käytöstäpoistossa syntyvät jätteet on
hävitettävä ympäristöä suojellen ja estäen
maaperän, ilman ja veden saastuminen.
Kaikissa tapauksissa on noudatettava
paikallista lainsäädäntöä.
muiden kuin alkuperäisten varaosien
käyttäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai
muille henkilöille vakavia tapaturmia tai
hengenvaaran.
10. VARASTOINTI
Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan:
- Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö hyvin
ilmastoidussa tilassa. Kaasutin tyhjennetään
käynnistämällä moottori, jonka jälkeen
odotetaan, kunnes moottori sammuu (jos
kaasuttimeen jää polttoaineseosta, kalvot
voivat vahingoittua).
- Talvivarastoinnin jälkeen suoritetaan samat
käyttöönottotoimenpiteet kuin konetta
tavallisesti käynnistettäessä (sivu 10).
- Noudata kaikkia edellä kuvattuja huolto-
ohjeita.
- Puhdista trimmeri huolellisesti ja rasvaa
metalliosat.
- Irrota terä, puhdista ja voitele se, jotta se ei
pääse ruostumaan.
- Irrota terän kiinnityslaipat, puhdista ne ja voitele
kartiohammaspyöräparin pesä.
- Tyhjennä polttoainesäiliö ja sulje sen korkki.
- Puhdista huolellisesti jäähdytysaukot ja
ilmansuodatin (Kuva 23).
- Säilytä kuivassa tilassa, irti maasta, jos
mahdollista, ja etäällä lämmönlähteistä.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristön huomiointi on ensisijaisen tärkeä
näkökohta laitteen käytössä muiden
henkilöiden viihtyvyyden ja ympäristön
suojelun turvaamiseksi.
- Laitetta ei saa käyttää siten, että se häiritsee
naapureita.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä
leikkuujätteiden hävittämisestä.
- Noudata tarkasti paikallisia määräyksiä
pakkausmateriaalien, öljyjen, bensiinin,
akkujen, suodattimien, käytettyjen osien tai
muiden ympäristölle haitallisten tuotteiden
hävittämisestä. Tällaisia jätteitä ei saa laittaa
normaalin sekajätteen keräysastioihin, vaan
ne on toimitettava erillään asianmukaisiin
erikoisjätteiden keräys- ja kierrätyspisteisiin.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Efco DS 2400 S Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal