Honeywell HT-112E Omaniku manuaal

Kategooria
Majapidamisfännid
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

36
EESTI
TÄHTSAD OHUTUSALASED JUHISED
1. Enne ventilaatori kasutamist lugege palun läbi kogu juhend.
2. Kasutage antud ventilaatorit üksnes vastavalt käesolevale
kasutusjuhendile. Muud mittesoovitatud kasutusviisid võivad
põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.
3. Ühendage ventilaator üksnes ühefaasilisse toite seinakontakti,
mille tüübimärgistusel on nõutav voolutarve.
4. Lülitage toide sisse alles pärast ventilaatori täielikku kokku
panemist. Ventilaatorit ühest kohast teise tõstes, osasid külge
pannes või neid ära võttes ning enne puhastamist tõmmake
see seinakontaktist välja. Kui ventilaatorit ei kasutata tuleb see
seinakontaktist välja tõmmata. Pistiku lahtiühendamisel ärge
voolujuhtmest kõvasti tõmmake.
5. Järelevalve on vajalik, kui ventilaator töötab laste läheduses.
Antud seade pole mõeldud kasutamiseks laste poolt või teiste
isikute poolt, kelle kas füüsiline-, meele- või vaimne puue
takistab seadmeid ohutult kasutamast ilma abistamise või
järelvaatamiseta.
6. Kui toitejuhe on vigastatud, peab ohu vältimiseks kas tootja
või hooldusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle välja
vahetama.
7. Kerige toitejuhe täies ulatuses lahti. Lahtikerimata toitejuhe
võib üle kuumeneda ning põhjustada tulekahju. Ärge märgade
kätega toitejuhet puudutage. Asetage toitejuhe selliselt, et keegi
ei saaks selle taha komistada ning kohta, kus seinakontakt on
hõlpsalt ligipääsetav.
8. Ärge pidevalt varieeruva kiiruse regulaatorit kasutage. See võib
põhjustada ülekuumenemist, tulekahju, elektrilööki või seadme
rikkeid.
9. Ärge kasutage ventilaatorit ilma paigaldatud eesmise ja
tagumise kaitsevõreta. Ärge puudutage mingi kehaosaga
pöörlevaid ventilaatori labasid. See võib kaasa tuua kehalisi
vigastusi.
10. Ärge kunagi pistke sõrmi, pliiatseid või muid esemeid läbi
kaitsevõre ventilaatori töötamise ajal.
11. Ärge käivitage ventilaatorit, kui see on katki, võib olla
defektne või kui seade ei tööta korralikult. Võtke toitepistik
seinakontaktist välja.
12. Ärge ventilaatorit kasutage kergsüttivate gaaside või ainete,
nagu lahustid, lakid, liimid jne, läheduses.
13. Ventilaator on mõeldud üksnes koduseks ja siseruumides
kasutuseks ning pole sobilik välistingimustes ega tööstuslikul
otstarbel. Ärge ventilaatorit kasutage vanni, dušši või
ujumisbasseini läheduses või muudes sellistes kohtades, kus võib
vett pritsida.
14. Ärge kastke ventilaatorit vette või teistesse vedelikesse ning
ärge valage vett või mõnd muud vedelikku ventilaatorile.
15. Asetage ventilaator tugevale, tasasele, kuivale alusele.
Veenduge, et ventilaator on töötamise ajal stabiilsel alusel,
et vältida ümberkukkumist. Veenduge, et ventilaator seisab
kindlalt ning ei saa kalduda ega ümber kukkuda. Jätke ohutuks
vahekauguseks teistest esemetest vähemalt 50 cm.
16. Puhastage ventilaatorit regulaarselt järgides puhastamise
juhiseid.
KOOSTISOSAD
1. Eesmine võre
2. Spiraalratas
3. Labad
4. Plastikust mutter
5. Tagumine võre
6. Mootori võll
7. Kiiruse nupp
8. Vibreerimise siduri nupp
9. Mootorikere
10. Kalde reguleerimise nupp
11. Toitejuhe pistikuga
12. Alus
13. Raam
KOOSTEJUHISED
Ventilaatori aluse monteerimine raamile
1. Võtke raami ja aluse osad pakendist ning kruvige aluse küljest
plastikust mutter (joon. 1).
2. Sisestage alus raami lükates seda alla seni, kuni see lukustub
raami (joon. 2).
3. Pingutage raami kruvi, et alust lukustada (joon. 3).
Laba ja võrede montaaž
1. Keerake spiraalratast päripäeva ja mutrit vastupäeva, seejärel
võtke mõlemad ära (joon. 4).
2. Asetage tagumine võre mootori võllile nii, et pide oleks üleval.
3. Kruvige plastikust mutter päripäeva tagumise võre
kinnitamiseks kõvasti kinni.
4. Võtke ära ja visake minema väike plastikust mootori võlli peal
olev muhv.
5. Paigaldage laba mootori võllile kuni see ulatub lukustustihvtini
(joon. 5).
6. Veenduge, ka ventilaatori laba pilu sobitub mootori võlli
lukustustihvtile, seejärel keerake spiraalratas vastupäeva kõvasti
kinni.
7. Kinnitage mõlemad võred kindlalt kruvisid pingutades. 1 kruvi
ja 2 klambril mudelil HT-112E, 1 kruvi ja 4 klambrit mudelil HT-
116E (joon. 6).
HT-112-116_OM.indd 36 1/10/07 8:42:23 AM
37
EESTI
KASUTAMISJUHEND
Kiiruse nupp
Ventilaatori kiirust reguleeritakse kiiruse nuppu pöörates.
Nupul olev number näitab, milline kolmest kiirusest on kasutuses:
0 = väljas; 1 = väike;
2 = keskmine; 3 = suur.
Vibreerimine
Selleks, et ventilaator vibreeriks, vajutage vibreerimise
siduri nupp alla, mis asub mootorikere ülaosas. Vibreerimise
peatamiseks tõmmake nupp üles.
Kalde reguleerimine
Õhujoa reguleerimiseks kas alla või üles, keerake kruvi lahti,
lükake kaitsepiirded (1, 5) soovitud asendisse ning siis pingutage
kruvi.
PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE
Puhastamine
1. Tõmmake ventilaator seinakontaktist välja.
2. Kasutage ventilaatori pühkimiseks üksnes pehmet lappi.
3. ÄRGE kastke ventilaatorit vette ning ärge kunagi laske veel
tilkuda mootorikeresse.
4. ÄRGE kasutage ventilaatori puhastamiseks bensiini,
värvivedeldajat või teisi kemikaale.
5. Ventilaatori puhastamiseks selle lahtimonteerimine pole
soovitatav. Võrede puhastamiseks kasutage tolmuimejat koos
pehme harjaga, seejärel pehmet, niisket lappi.
Hoiustamine
Hoiustamiseks puhastage ventilaator õpetuse järgi hoolikalt ning
hoiustage jahedas, kuivas kohas.
Jäätmekäitlus:
Ärge kohelge elektrilisi seadmeid kui sorteerimata
üldjäätmeid, kasutage vastavaid kogumispunkte. Kasutatavate
kogumissüsteemide osas võtke teabe saamiseks ühendust
kohaliku omavalitsusega. Kui elektrilisi seadmeid utiliseerida
maasse kaevatud süvendites või prügimägedel, võib neist
põhjavette lekkida ohtlikke aineid, mis omakorda võivad sattuda
toitumise ahelasse ning kahjustada tervist ja heaolu.
OSTUTINGIMUSED
Ostu tingimusena võtab ostja endale kohustuse antud KAZi
toodet õigesti ning vastavalt käesolevale kasutusjuhendile
kasutada ja hooldada.
HOIATUS: KUI ANTUD KAZ-I TOOTEGA TEKIB PROBLEEME,
SIIS PALUME JÄRGIDA GARANTIITINGIMUSTE JUHISEID. ÄRGE
PÜÜDKE KAZ-I TOOTEID ISE AVADA VÕI REMONTIDA, KUNA
SELLINE TEGEVUS VÕIB KAASA TUUA GARANTII KATKEMISE
NING PÕHJUSTADA VIGASTUSI INIMESTELE JA OMANDILE.
Tehnilised muudatused reserveeritu
d.
HT-112-116_OM.indd 37 1/10/07 8:42:23 AM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Honeywell HT-112E Omaniku manuaal

Kategooria
Majapidamisfännid
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka