Braun 5-511 Kasutusjuhend

Kategooria
Epilaatorid
Tüüp
Kasutusjuhend
98
Eesti
Enne seadme kasutamist lugege palun
hoolikalt läbi kasutusjuhend ning hoidke
see alles hilisemaks tarvitamiseks.
Hoiatus
Hügieenilistel põhjustel ärge
jagage käesolevat seadet
teiste isikutega.
Seadmega käib kaasas spet-
siaalne juhtmekomplekt (6),
millel on sisseehitatud turvaline
madalpingeadapter. Ärge
vahetage või muutke adapteri
ühtegi osa.Vastasel juhul
püsib elektrilöögi saamise oht.
Elektriliste täpsustuste jaoks
vaadake spetsiaalsel juhtme-
komplektil olevat trükist.
Spetsiaalne juhtmekomplekt
ühildub mis tahes rahvusvahe-
lise vahelduvvooluadapteriga.
Seade sobib vannis või
duši all kasutamiseks.
Ohutuskaalutlustel võib
seda kasutada ainult juhtmeta.
Lapsed alates 8 eluaastast ning
füüsilise, sensoorse või vaimse
puudega või kogemuste ja väl-
jaõppeta isikud võivad seadet
kasutada, kui on tagatud järel-
valve ning on antud juhised
seadme ohutuks kasutamiseks
ja nad mõistavad kaasnevaid
ohtusid. Lapsed ei tohi sead-
mega mängida. Seadet võivad
puhastada ja hooldada ainult
üle 8 aastased lapsed ja seda
täiskasvanu järelvalve all.
Kui seade on sisse lülitatud, ei
tohi see kunagi kokku puutuda
teie juuste, ripsmekarvade, rii-
deribade vms materjaliga, et
vältida vigastuse ohtu ning
ennetada ka seadme ummistu-
mist või kahjustumist.
Kirjeldus
1 Nahaga kokkupuute otsak
2 Epilatsioonipea
3 Laadimistuli
4 Sisse-/väljalülitusnupp
5 Vabastusnupp
6 Spetsiaalne juhtmekomplekt
7 Massaažiotsak (mudelitel 5-531 ja
5-541)
8 Piiramisotsakuga raseerimispea
(mudelil 5-541)
9 Valgustusega pintsetid (mudelil 5-531)
Laadimine
Enne kasutamist laadige seadet. Ühen-
dage seade spetsiaalse juhtmekomp-
lekti (6) abil elektrikontakti, kui mootor
on välja lülitatud. Parima toimivuse saa-
vutamiseks soovitame alati kasutada
täislaetud seadet.
Laadimine võtab aega umbes 1 tund.
Laadimistuli vilgub, kui seadet lae-
takse. Kui aku on täis laetud, süttib laa-
dimistuli püsivalt põlema. Kui seade on
täis laetud, kasutage seda ilma juht-
meta. Töötamise ajal põleb laadimistuli
pidevalt. Kui tuli töötamise ajal kustub,
on aeg seadet laadida.
Täislaetult võimaldab seade kuni
30 minutit juhtmeta kasutusaega.
Parim temperatuurivahemik seadme
laadimiseks, kasutamiseks ja talletami-
seks on 15 °C-35 °C. Juhul kui tempera-
tuur erineb sellest vahemikust suurel
määral, võib laadimine kauem aega
võtta ning juhtmeta kasutamise aeg
lüheneda.
96865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 9896865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 98 12.08.14 13:5112.08.14 13:51
CSS APPROVED Effective Date 3Sep2014 GMT - Printed 11May2015 Page 98 of 108
99
Vananenud aku tuleb lasta välja vahe-
tada üksnes Brauni teeninduskeskuses.
Kuidas seadet kasutada
Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-
ja väljalülitamise nuppu (4).
Õrnaks epileerimiseks (1. kiirus) vajutage
üks kord.
Kiiremaks ja tõhusamaks epileerimiseks
(2. kiirus) vajutage nuppu kaks korda.
Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu
kolmas kord.
Epileerimisotsaku eemaldamiseks vaju-
tage vabastusnuppu (5).
Epilatsioon
Näpunäiteid epileerimiseks
Kui te pole varem epilaatorit kasutanud
või pole pikemat aega epileerinud, võib
teie nahk vajada epilatsiooniga harjumi-
seks pisut aega. Alguses kogetav
ebamugavustunne väheneb korduvalt
epileerides märgatavalt, kui nahk prot-
sessiga kohaneb. Soovitame esimese
kuu jooksul epileerida vähemalt üks
kord nädalas.
Esimest korda epileerides on soovitatav
teha seda õhtul, et võimalik nahapune-
tus saaks öösel kaduda. Naha rahusta-
miseks soovitame pärast epileerimist
kanda nahale niisutavat kreemi.
Epileerimine on lihtsam ja mugavam,
kui karvad on 2 kuni 5 mm pikad. Kui
karvad on pikemad, soovitame esmalt
raseerida ning pärast 3 kuni 5 nädala
möödumist lühemad, tagasikasvanud
karvad epileerida.
Peened tagasikasvavad karvad ei pruugi
nahapinnani kasvada. Massaažišvam-
mide regulaarne kasutamine (nt pärast
duši all käimist) või naha koorimine
aitab ennetada karvade sissekasvamist,
kuna kerge koorimine eemaldab naha
pindmise kihi ning peened karvad saa-
vad tungida läbi nahapinna.
Kuiv / niiske kasutus
Seadet kuival nahal kasutades ei tohi
nahal olla rasva ega kreemi.
Käesolevat seadet saab kasutada
märjal nahal ning isegi jooksva vee all.
Veenduge, et nahk on väga niiske.
Seadme optimaalsete libisemistule-
muste saavutamiseks võite epileerimi-
sel dušigeeli kasutada.
Kuidas toimub epileerimine (vt joonist A)
Epileerides venitage alati oma nahka.
Hoidke seadet õige nurga all (90°) ja juhtige
seda aeglaselt ning survet avaldamata
vastu karvakasvu liikudes lüliti suunas.
Nahaga kokkupuute otsak (1) tagab
nahaga lähema kokkupuute ning kohaldub
kõigi kehapiirkondadega.
Nahaga kokkupuute otsaku (1) asemel
võib kasutada ka massaažiotsakut (7,
mudelitel 5-531 ja 5-541). See stimuleerib
nahka, muutes epileerimise veelgi mõnu-
samaks.
Jalgade epilatsioon
Epileerige jalgu ülespoole suunduvate
liigutustega. Epileerides põlveõnnalt,
hoidke jalg sirgelt väljasirutatuna.
Kaenlaaluste ja bikiinijoone epilatsioon
Eriti esimestel kasutuskordadel on need
piirkonnad valu suhtes iseäranis tundlikud.
Soovitame alustada kiirusega I. Korduva
kasutuse puhul valutundlikkus väheneb.
Enne epilatsiooni puhastage vastav piir-
kond põhjalikult, et eemaldada ainejäägid
(nt deodorant).
Kui epileerite kaenlaalust, hoidke kätt
ülestõstetult ning liigutage seadet erine-
vates suundades, et eemaldada igas suu-
nas kasvanud karvad.
Puhastamine
Epilatsioonipea regulaarne puhastamine
tagab hügieeni, seadme töökindluse ja
jõudluse. Enne puhastamist eemaldage
otsak (1 või 7).
Harjaga puhastamine
Puhastage põhjalikult pintsette puhastus-
harjaga.
Puhastamine jooksva vee all
Pärast iga märgkasutust (iseäranis geeliga
kasutamist) puhastage epileerimispea
96865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 9996865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 99 12.08.14 13:5112.08.14 13:51
CSS APPROVED Effective Date 3Sep2014 GMT - Printed 11May2015 Page 99 of 108
100
jooksva vee all. Puhastamise ajal lülitage
epilaator mõneks sekundiks sisse. Seejä-
rel eemaldage epileerimispea ja laske sel
kuivada. Kui epileerimispea on täiesti kuiv,
asetage see tagasi.
Üldine epilatsioonialane teave
Olenevalt naha ja juuste olukorrast võivad
kõik juure tasandil karvaeemaldusmeeto-
did põhjustada karvade sissekasvamist ja
nahaärritust (nt sügelemine, ebamuga-
vustunne ja nahapunetus). Selline reakt-
sioon on normaalne ning möödub tavali-
selt kiiresti, kuid esimesel paaril juure
tasandil karvaeemaldamisel (või tundliku
naha korral) võib see olla tugevam. Kui
nahk on pärast 36 tunni möödumist endi-
selt ärritunud, soovitame ühendust võtta
arstiga.
Üldjuhul kahaneb Silk·épil epilaatori mit-
mekordsel kasutamisel nahareaktsioon
ja valu märgatavalt. Mõningal juhul võib
tekkida nahapõletik, kui naha all tungib
baktereid (nt seadme üle nahapinna
libistamise käigus). Põletikuriski saab
vähendada, kui epilatsioonipead enne
igat kasutuskorda põhjalikult puhastada.
Kui teil on selle seadme kasutamisel min-
geid kahtlusi, siis konsulteerige oma ars-
tiga. Järgmistel juhtudel võib seda seadet
kasutada ainult pärast arstiga konsulteeri-
mist. Juhul kui esineb ekseem, haavad,
põletikulised nahareaktsioonid nagu nt
follikuliit (mädane karvanääpsupõletik),
veenilaiendid, laigulised sünnimärgid,
naha immuunsuse vähenemine (nt diabeet,
rasedus, Raynaud ‚ sündroom, hemofiilia,
immuunpuudulikkus või pärmseen).
Raseerimine (vt joonise osa B)
Raseerimispea (8) on kujundatud jalgade,
kaenlaaluste ja bikiinijoone kiireks ja
nahalähedaseks raseerimiseks, kontuur-
joone piiramiseks ning karvad 5 mm pik-
kuseks lõikamiseks.
a Raseerimine: valige « ».
b Piirjoone korrastamine: valige « ».
c Karvade piiramine 5 mm pikkuseni:
valige « » ning kinnitage piiramisotsak
(I).
d Puhastamine
Koputage raseerimisvõrku (II) tasase
pinna vastu. Ärge seda harjaga puhas-
tage, kuna see võib võrku kahjustada.
e Raseerimispea detaile peab regulaar-
selt iga 3 kuu tagant määrdeainega
õlitama.
f Kui raseerija töövõime hakkab vähe-
nema, asendage pinnaraam (II) ja lõi-
kepea (III). Varuosad on kättesaadavad
jaemüüjalt, Brauni klienditeeninduse
keskustest või aadressil www.service.
braun.com. Ärge kasutage raseerimi-
seks kahjustatud raseerijat.
Valgustusega pintsetid
Tähelepanu
Pintsetid ei ole mõeldud lastele kasuta-
miseks.
Ärge suunake LED-valgust ei endale
ega kellelegi teisele silma.
Vältige pintsettide kokkupuutumist
veega ja märgade kätega.
Kontrollige pidevalt, kas pintsetid on
töökorras ning vigastuste või defektide
ilmnemisel ärge neid enam kasutage.
Hoidke nööppatareisid laste ja koduloo-
made eest, et nad ei saaks neid alla
neelata.
Tühi või kaua seisnud patarei võib lek-
kida. Seadme kaitsmiseks eemaldage
vanad patareid aegsasti ja asendage
uutega. Ärge kasutage korraga nii vanu
kui uusi patareisid.
Lekkiva patarei käsitsemisel vältige
kokkupuudet nahaga. Ärge visake pata-
reid tulle.
Kasutamine
Pintsetid (9) on mõeldud karvade eemal-
damiseks ükshaaval (nt kulmukarvad).
Need on kasutamiseks valmis, kuna
neisse on paigaldatud kolm nööppatareid.
96865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 10096865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 100 12.08.14 13:5112.08.14 13:51
CSS APPROVED Effective Date 3Sep2014 GMT - Printed 11May2015 Page 100 of 108
101
Enne esimest kasutamist eemaldage
lukustus (9a).
Valgustuse sisselülitamiseks vajutage
sisse- ja väljalülitamise nuppu (9b).
Karv tõmmake alati välja karvakasvu suu-
naliselt. Ärge eemaldage pintsettidega
sünnimärgist väljakasvavat karva.
Patareide vahetamine (9c)
1. Keerake väikse mündi abil patareipesa
kate lahti (keerake vastupäeva).
2. Eemaldage ettevaatlikult patareid ja
sisestage kolm uut patareid (LR41-
tüüpi), nii et «–»-klemm siseneb ees.
Asetage patareipesa kate tagasi, kee-
rates kruvi päripäeva.
Käitlemine
Käesolevad tooted sisaldavad
patareisid ja töödeldavaid elektroo-
nilisi jäätmeid. Keskkonna kaitsmi-
seks ärge visake neid prügikasti,
vaid viige see vastavasse kogumispunkti.
Toodud andmed võivad ilma ettehoiata-
mata muuta.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis
hakkab kehtima seadme müügipäevast
(müügitempel talongil). Garantiiaja jooksul
kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmne-
nud vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest
materjalist või valmistamisest ja koostami-
sest, vahetatakse välja vigased detailid või
kogu seade, kui praak on tekkinud tootja
süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke
on põhjustanud seadme vale kasutamine
(juhendi järgimata jätmine), ebaõige voo-
lupinge või kui seade on purunenud.
Samuti ei kehti garantii seadme normaalse
kulumise ning vigade korral, mis ei hal-
venda seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole paran-
datud Brauni ametlikus hooldus- ja paran-
dustöökojas ega Brauni varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme
puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste
pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta
ning elektriliste hambaharjade harjapeade
kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev
garantii- ja registreerimistalongil on kinni-
tatud kaupluse templi ja müüja allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teis-
tele isikutele õigust nõuda väärast kasuta-
misest johtuvate materiaalsete ja isiklike
kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat
seadet müüakse kas Brauni tütarfirma või
selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole
kehtestatud impordipiiranguid ega muid
seadusi, mis takistavad seadmele lubatud
garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab
olema komplektne. Klient toimetab
seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiipa-
randuses oldud aja võrra. Seadme üksikute
ümbervahetatud osade või kogu ümber-
vahetatud seadme garantii lõpeb kogu
seadme garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ
Türi 5, 11313 Tallinn, Tel: 645 3347
Aleksandri 6, 51004 Tartu, Tel: 734 3494
Laine 4, 80016 Pärnu, Tel: 442 7231
Esindaja: AbeStock AS, Laki 25, 12915
Tallinn, www.abestock.ee +372 6505 555
96865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 10196865443_SE_5-541_5_MN_S6-108.indd 101 12.08.14 13:5112.08.14 13:51
CSS APPROVED Effective Date 3Sep2014 GMT - Printed 11May2015 Page 101 of 108
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106

Braun 5-511 Kasutusjuhend

Kategooria
Epilaatorid
Tüüp
Kasutusjuhend