Stanley FMC625 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Stanley Fat Maxi drell ja kruvikeeraja on mõeldud kruvide
keeramiseks ning puidu, metalli, plastmassi ja pehme
müüritise puurimiseks. Tööriist on ette nähtud nii professio-
naalseks kui ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavi-
gastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtu-
mist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-
pesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-
dega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühendu-
ses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingi-
mustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriistaistlikult. Ärge kasutage elektri-
tööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-
davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-
tud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühenda-
des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-
ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete raken-
damine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise
ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatu-
tes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
5
EESTI KEEL
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes ar-
vesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.
Kui elektritööriista kasutatakse muuks kui sihtotstar-
beks, võib sellest tuleneda ohtlik olukord.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadi-
jat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud
akudega. Muud tüüpi aude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal kirjaklamb-
ritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest
jms metallesemetest, mis võivad kaasa tuua lühise.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku.
Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokku-
puute korral loputage see veega maha. Kui vedelik
satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tsee-
ritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaal-
varuosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! iendavad ohutusnõuded lööktrellidele
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel kõrvakaitseid.
Liigne müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepide-
meid. Kontrolli kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elekt-
ritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest. Voolu
all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui
töö käigus võib saeleht sattuda peidetud juhtmes-
se. Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet,
võivad pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised
metallosad ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale
alusele. Detaili hoidmisel käega või vastu keha on
detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Enne seinte, põrandate ja lagede puurimist kontrollige
juhtmete ja torude asukohta.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast puurimise
lõpetamist (see võib olla kuum).
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud. Ärge laske
lastel seadmega mängida.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud ots-
tarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusju-
hendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või
varalise kahju ohtu.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemee-
todile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Dek-
lareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibrat-
sioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudu-
tamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahe-
tamisel.
6
EESTI KEEL
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasu-
taja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarni-
tud laadurit.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
Kasutage oma Stanley Fat Maxi laadijat ainult selle
seadme/tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija
tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hool-
duskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Pöörlemissuuna lüliti
3. Režiimi valimise ja pöördemomendi muutmise rõngas
4. Padrun
5. Kiiruse valimise lüliti
6. Otsakuhoidja
7. Aku
8. LED-valgusti
9. Laetusindikaator
10. Vööklamber
Joonis A
11. Laadija
12. Laadimise indikaator
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista küljest
aku.
Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis B)
Aku (7) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see kseerub oma kohal.
Aku tööriistast eemaldamiseks vajutage vabastusnupp
(13) sisse ning tõmmake aku pesast välja.
Puurimis- ja kruvikeerajaotsakute paigaldamine ja
eemaldamine
Tööriist on otsakute hõlpsa vahetamise tagamiseks varusta-
tud võtmeta padruniga.
Lukustage tööriist pöörlemissuuna lüliti (2) keskasen-
disse viimisega.
Avage padrun (4), keerates seda ühe käega ja hoides
tööriista teise käega.
Viige otsaku vars padrunisse.
Keerake padrun (4) kindlalt kinni, keerates seda ühe
käega ja hoides tööriista teise käega.
Tööriistal on otsakuhoidikus (6) kahe otsaga kruvikeeraja-
otsak.
Kruvikeerajaotsaku vabastamiseks otsakuhoidikust
tõstke otsakut soonest.
Kruvikeerajaotsaku hoiule asetamiseks vajutage see
kindlalt hoidikusse.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Hoiatus! Enne seina, põranda või lae saagimist kontrollige
torustiku ja juhtmete asukohti.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
7
EESTI KEEL
teha. Aku võib laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline ega
tähenda, et aku oleks rikkis.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
rkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalam kui 0 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadijasse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
Aku laadimiseks (7) sisestage aku laadurisse (11).
Akut saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis.
Ärge kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult
laadijas.
Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimise märgutuli (12) hakkab rohelkisena vilkuma
(aeglaselt).
Laadimine on lõppenud, kui laadimise märgutuli (12) hakkab
püsivalt põlema. Pärast LED-märgutule süttimist võib aku
laadurisse jätta. Märgutuli hakkab rohelisena vilkuma (laadi-
mine), kui laadur aeg-ajalt akut täiendavalt laeb. Laadimise
märgutuli (12) põleb seni, kui aku on laaduriga ühendatud ja
laadur on sisse lülitatud.
Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku
laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märki-
misväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse.
Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (12) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt:
Sisestage aku uuesti laadurisse (7).
Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemi-
seks.
Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrolli-
miseks volitatud hoolduskeskusse.
rkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni
60 minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Pöörlemissuuna valimine (joonis C)
Puurimiseks ja kruvide kinnikeeramiseks kasutage päripäe-
va pöörlemist. Kruvide väljakeeramiseks ja kinnikiilunud
puuriotsaku väljatõmbamiseks kasutage vastupäeva
pöörlemissuunda.
Päripäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuu-
na lüliti (2) vasakule.
Vastupäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemis-
suuna lüliti paremale.
Tööriista lukustamiseks lükake pöörlemissuuna lüliti
keskasendisse.
Töörežiimi ja pöördemomendi valimine (joonis D)
Tööriist on varustatud rõngaga, millega saab valida sobiva
töörežiimi ja pöördemomendi kruvide keeramiseks. Suurte
kruvide ja kõvast materjalist detailide puhul on vaja suuremat
pöördemomenti kui väikeste kruvide ja pehmest materjalist
detailide puhul. Rõngal on suur hulk valikuid eri kasutusvii-
side jaoks.
Puidu, metalli ja plastmassi puurimiseks seadke rõngas
(3) puurimisasendisse, viies sümboli kohakuti tähise-
ga (14).
Kruvide keeramisel seadke rõngas soovitud pöörde-
momendi juurde. Kui te ei tea sobivat pöördemomenti,
toimige järgmiselt:
- Seadke rõngas (3) kõige madalamale pöördemo-
mendile.
- Keerake esimene kruvi kinni.
- Kui sidur vahetab enne soovitud tulemuse saavuta-
mist käiku, suurendage pöördemomenti ja jätkake
kruvi keeramist. Korrake seda, kuni olete leidnud
õige pöördemomendi. Kasutage seda pöördemo-
menti ülejäänud kruvide puhul.
Müüritise puurimine (joonised D ja E)
Müüritise puurimiseks seadke rõngas (3) löökpuurimise
asendisse, viies sümboli kohakuti tähisega (14).
Viige kiiruse valimise lüliti (5) tööriista eesmise osa
poole (2. käik).
Kiiruse valimise lüliti (joonis E)
Terase puurimiseks ja kruvide keeramiseks viige kiiruse
valimise lüliti (5) tööriista tagumise osa poole (1. käik).
Muude materjalide kui terase puurimiseks viige kiiruse
valimise lüliti (5) tööriista eesmise osa poole (2. käik).
Puurimine ja kruvide keeramine
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või vastupäeva
pöörlemine.
Vajutage tööriista sisselülitamiseks lülitit (1). Tööriista
kiirus sõltub sellest, kui kaugele te lüliti vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage lüliti.
LED-valgusti
Päästuku allavajutamisel süttib automaatselt LED-töövalgus-
ti (8). LED-valgusti süttib juba pääsiku osalisel allavajutami-
sel, enne kui seade hakkab tööle.
Laetusindikaator
Tööriist on varustatud laetusindikaatoriga. Seda saab kasu-
tada aku laetuse taseme kuvamiseks kasutamise ajal.
Vajutage laetusindikaatori nuppu (9).
8
EESTI KEEL
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puurimine
Avaldage alati kerget survet puuriotsakuga samas
suunas.
Vahetult enne seda, kui puuri ots tuleb detaili teiselt
küljelt välja, vähendage survet tööriistale.
Puruneda võivate detailide alla pange toeks puidust
klots.
Suure läbimõõduga avade puurimiseks puitu kasutage
tsenterpuuriterasid.
Metalli puurimiseks kasutage kiirlõiketerasest puuritera-
sid.
Pehme müüritise puurimiseks kasutage müüripuure.
Muude metallide puurimisel peale malmi ja messingi
kasutage määret.
Täpsuse suurendamiseks tehke puuritava augu keskele
kärniga lohuke.
Kruvide keeramine
Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga kruvikee-
rajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda kergelt pesu-
vedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel
joonel.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi tööriist on loodud pikaajaliseks kasu-
tamiseks minimaalse hooldusega.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti
hooldada ja regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage tööriista kül-
jest aku. Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage tolmust
tühjast.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saasta-
mist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Stanley Fat Maxi akusid saab laadida väga palju
kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlbulikud,
kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel:
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad.
Viige need volitatud remondikeskusse või kohalikku
taaskasutuskeskusesse.
Tehnilised andmed
FMC625 (H1)
Pinge V
DC
18
Koormata kiirus Min
-1
0-400/0-1600
Max pöördemoment Nm 51,4
Padruni suurus mm 13
Max puurimisvõimsus
Teras/puit/müüritis
mm 13/38/13
Laadija 905998**
tüüp 1
906086**
tüüp 1
Sisendpinge V
AC
230 230
Väljundpinge V
DC
18 18
Voolutugevus A 1 2
Ligikaudne laadimisaeg min 90 - 240 45 - 120
Aku FMC685L FMC687L FMC688L
Pinge V
DC
18 18 18
Võimsus Ah 1,5 2,0 4,0
Tüüp Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 88,1 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 99,1 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
9
EESTI KEEL
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Betooni löökpuurimine (a
h, HD
) 13,1 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Metalli puurimine (a
h, D
) < 2,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Kruvide keeramine ilma löögita (a
h, s
) < 2,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Juhtmeta löökpuur - FM625
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
panemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/04/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANEISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FMC625 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend