Ryobi CHV182 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektritrellid
Tüüp
Kasutusjuhend
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
nel manuale.
Let op !
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
in gebruik neemt.
Atenção!
É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.
Advarsel!
Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z
zaleceniami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Důležité upozornění!
Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az üzembe helyezés
előtt elolvassa!
Atenţie!
Este esenţial să citiţi instrucţiunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanību!
Svarīgi, lai jūs pirms mašīnas darbināšanas izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
Dėmesio!
Prieš pradėdami eksploatuoti šį prietaisą, svarbu, kad perskaitytumėte šiose instrukcijose
pateiktus nurodymus.
Tähtis!
Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
Upozorenje!
Neophodno je da pročitate ove upute prije uporabe ovog uređaja.
Pomembno!
Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega priročnika.
Dôležité!
Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si prečítali pokyny v tomto návode.
Προσοχή!
Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν και τη θέση σε
λειτουργία.
Dikkat!
Cihazın çalıştırılmasından önce bu kılavuzda bulunan talimatları okumanız zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Změny technických údajů vyhrazeny / A műszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaţiilor tehnice /
Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius
pakeitimus /Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnične spremembe dopuščene/
Technické zmeny vyhradené / Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων / Teknik değişiklik hakkı saklıdır
CHV182 manual (EU).indd A4CHV182 manual (EU).indd A4 3/4/09 7:54:17 PM3/4/09 7:54:17 PM
104
Eesti
EE
GB HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT
OHUTUSE ÜLDEESKIRJAD
HOIATUS!
Lugege kõik hoiatused ja ohutusjuhised
läbi. Hoiatuste ja juhiste eiramine puhul
on oht saada elektrilööki või raskeid
kehavigastusi ning/või põhjustada tulekahju.
Hoidke hoiatusi ja juhiseid edaspidiseks
juhindumiseks alles.
Hoiatustes kasutatav termin (mehaaniline)
elektritööriist tähendab elektritoitevõrgust või akust
toidet saavat mehaanilist tööriista.
TÖÖKOHA OHUTUS
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.
Korrastamata ja pimedas kohas töötamisel võivad
juhtuda õnnetused.
Ärge kasutage mehaanilisi tööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
kergestisüttivate vedelike, gaaside läheduses
ja tolmuses kohas. Elektrilised tööriistad võivad
tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või gaasid
süüdata.
Elektrilise tööriistaga töötamisel hoidke
lapsed ja kõrvalisi isikud eemale. Tähelepanu
hajumise korral võib teil kontroll kaduda.
ELEKTRIOHUTUS
Elektripistik peab pistikupessa sobima.
Ärge püüdke pistiku konstruktsiooni
mingil moel muuta. Ärge ühendage
maanduskontaktiga elektrilisi tööriistu
elektrivõrku läbi vahepistmike. Pistiku ja
pistikupesa konstruktsiooni muutmise korral
tekib elektrilöögi oht.
Töötamisel hoiduge kehalisest kontaktist
maandatud pindadega, näiteks torude,
radiaatorite, elektripliitide ja külmikutega.
Kehaosade maandamisel tekib suurendatud
elektrilöögi oht.
Ärge jätke elektrilisi tööriistu vihma kätte
või niiskesse kohta. Vee sattumisel elektrilise
tööriista sisemusse suureneb elektrilöögi oht.
Ärge kasutage toitekaablit nõuetevastaselt.
Ärge kasutage toitekaablit tööriista
kandmiseks, vedamiseks ja pistikupesast
välja tõmbamiseks. Hoidke toitekaablit eemale
küttekehadest, õlist, teravatest servadest ja
liikuvatest osadest. Vigastatud või keerdus
toitekaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
Väljas töötamisel kasutage välitingimustes
kasutamiseks lubatud pikendusjuhtmeid.
Välitingimustes kasutatav pikendusjuhe
vähendab elektrilöögi ohtu.
Kui niisketes oludes töötamine on vältimatu,
siis kasutage rikkevoolu-kaitselülitiga (RCD)
kaitstud toitevõrku. RCD kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
MÄRKUS. Termin „rikkevoolu-kaitselüliti (RCD)”
tähendab sama, mis „maanduseahela rikke
kaitselüliti (GFCI)” või „maanduse lekkevoolu
kaitselüliti (ELCB)”.
ISIKUKAITSE
Tööriistaga töötamisel jälgige tööpiirkonda
ja kasutage sealjuures tervet mõistust.
Ärge kasutage tööriista siis, kui te olete
väsinud, uimastite, alkoholi või ravimite
mõju all. Hetkeline tähelepanu hajumine
tööriista kasutamise ajal võib põhjustada raske
kehavigastuse.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
silmade kaitsevahendeid. Kui tööolud seda
nõuavad tuleb kasutada isikukaitsevahendeid,
näiteks tolmumaski, libisemiskindlaid
tööjalatseid, kiivrit ja kuulmiskaitsevahendeid,
mis kehavigastuste riski vähendavad.
Vältige tööriista tahmatut käivitamist. Enne
toitekaabli või aku ühendamist, tööriista
kättevõtmist või teisaldamist veenduge,
et tööriista lüliti on välja lülitatud asendis.
Õnnetuste vältimiseks ärge hoidke tööriista
kandmise ajal sõrme lülitil ega ühendage
tööriista toitevõrku siis, kui selle lüliti on sisse
lülitatud.
Enne tööriista sisselülitamist eemaldage
sellelt reguleervõti või mutrivõti. Elektrilise
tööriista külge jäetud reguleervõti või mutrivõti
võivad põhjustada tõsise kehavigastuse.
Ärge küünitage end liigselt välja. Hoidke end
pidevalt jalgadel ja tasakaalus. Siis on teil
parem kontroll tööriista üle ootamatu olukorra
tekkimisel.
Kandke tööks sobivat riietust. Ärge kandke
lõtvu riideid ja ehteid. Hoidke juuksed,
riietusesemed ja töökindad liikuvatest osadest
eemal. Lahtised riietusesemed, ehted ja pikad
juuksed võivad haakuda liikuvate osade külge.
Kui tööriistal on tolmu eraldamis- või
kogumisseadised, siis veenduge, et need on
nõuetekohaselt ühendatud ja kasutatavad.
Tolmukoguri kasutamisega saab vähendada
tolmuga seotud riske.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:104CHV182 manual (EU).indd Sec1:104 3/4/09 7:54:56 PM3/4/09 7:54:56 PM
105
Eesti
EE
GB HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT
OHUTUSE ÜLDEESKIRJAD
ELEKTRILISE TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
KORRASHOID
Ärge koormake tööriista üle. Kasutage tööks
sobivat tööriista. Õigesti valitud tööriist töötab
paremini ja ohutumalt selles võimsuspiirkonnas,
millele on see ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui selle lüliti ei
lülita seda sisse ja välja. Lülitiga lülitamatu
tööriista kasutamine on ohtlik ja see tuleb lasta
ära remontida.
Enne tööriista reguleerimist, tarvikute
vahetamist või hoiustamist võtke toitekaabel
pistikupesast välja või eemaldage aku. Need
ennetavad turvameetmed vähendavad tööriista
tahtmatu käivitumise riski.
Hoidke kasutuses mitteolevaid tööriistu
lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage
tööriista mittetundvaid või kasutusjuhendiga
mittetutvunud isikuid tööriista kasutada.
Oskamatu kasutaja käes olev tööriist on ohtlik.
Hoidke tööriist korras. Kontrollige liikuvate
osade tsentreeritust, kinnitust ja vigastusi
ning muude osade seisundit, mis võivad
mõjustada tööriista tööd. Kui mõni osa on
vigastatud, siis laske tööriist enne kasutamist
ära parandada. Halvasti hooldatud tööriistad
põhjustavad palju õnnetusi.
Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad. Teravate
lõikeservadega ja nõuetekohaselt hooldatud
lõikeriistad jäävad harvemini kinni ja neid on
kergem juhtida.
Tööriistade, tarvikute, otsakute ja muude
lisaseadmete kasutamisel juhinduge nende
kasutusjuhenditest, võttes arvesse tehtavat
tööd ja tööolusid. Tööoperatsiooniks mitte
ettenähtud tööriista kasutamine võib tekitada
ohtliku olukorra.
AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID
Laadige akut ainult tootja poolt ettenähtud
laadimisseadmega. Akule mittesobiva
laadimisseadme kasutamine võib põhjustada
tulekahju.
Kasutage akutööriista ainult selleks
ettenähtud akudega. Muu aku kasutamine võib
põhjustada kehavigastuse või tulekahju.
Sel ajal kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal teistest metallesemetest, nagu
kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid
või muudest väikestest metallobjektidest, mis
võivad akuklemmid lühistada. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletust või
tulekahju.
Aku vale kasutamise korral võib akuvedelik
välja voolata. Vältige kokkupuudet
väljavoolava vedelikuga. Akuvedeliku nahale
sattumisel peske see veega maha. Silma
sattumisel tuleb pöörduda arsti poole.
Akuvedelik võib tekitada nahaärritust või -
põletust.
TEENINDUS
Laske oma elektritööriista hooldada
väljaõppinud teenindustöötajal. Remondil
tohib kasutada ainult originaal-varuosi.
Sellega on tagatud tööriista ohutus.
SPETSIIFILISED OHUTUSREEGLID
Ärge lubage lastel mängida käsitolmuimejaga
või kasutada käsitolmuimejat mänguasjana.
Tähelepanelikkus on laste läheduses kasutamisel
vajalik.
See käsitolmuimeja on mõeldud kasutamiseks
AINULT majapidamises.
Kasutage seda käsitolmuimejat AINULT selleks
ettenähtud otstarbeks, mida on kirjeldatud
selles juhendis. Kasutage ainult selles juhendis
soovitatud lisatarvikuid.
Kui käsitolmuimeja ei tööta korralikult, on
kukkunud, kahjustatud, jäetud õue või pillatud
vette, viige see lähimasse teeninduskeskusesse.
Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge kunagi kandke
laadijat või alust juhtmest hoides või tõmmake
seda juhet pidi pistikust välja. Ärge haarake
laadijat juhtmest ega tõmmake sellest pistikust
lahti ühendamiseks. Ärge laske juhtmel rippuda
üle laua või leti serva või puutuda vastu kuuma
pinda.
Ärge käsitsege laadijat või käsitolmuimejat
märgade kätega.
Ärge pistke ühtegi eset ventilatsiooniavadesse.
Ärge kasutage blokeeritud avadega seadet.
Hoidke avad puhtad tolmust, riidest, karvadest ja
kõigest, mis võib vähendada õhujuga.
ÄRGE kunagi imege selliseid materjale nagu
kuumad söed, sigaretikonid, tuletikud jne.
Ärge kasutage paigaldamata tolmukausi või
ltrita.
Lülitage kõik seadme kontrollsüsteemid enne
pistikust lahti ühendamist või laadimiseks
pistikusse ühendamist välja.
Olge eriliselt valvas, kui kasutate seadet trepil.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:105CHV182 manual (EU).indd Sec1:105 3/4/09 7:54:56 PM3/4/09 7:54:56 PM
106
Eesti
EE
GB HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT
SPETSIIFILISED OHUTUSREEGLID
Ärge kasutage tugevate esemete nagu naelad,
kruvid, mündid jne korjamiseks. Tagajärjeks võib
olla kahjustus.
Käsitolmuimeja ei vaja ühendamist vooluvõrku,
seetõttu on see alati töövalmis. Kui kasutate
käsitolmuimejat või vahetate lisatarvikuid, olge
valvas võimalike ohtude suhtes.
Kui tolmuimejat ei kasutata ja enne hooldamist,
eemaldage aku.
Ärge asetage käsitolmuimejat ega akut tule või
kuumusallika lähedusse. Need võivad plahvatada.
Käsitolmuimejat tuleb laadida kohas, kus
temperatuur on üle 10°C kuid jääb alla 38°C.
Pideva kasutamise või ekstreemsete
temperatuuride korral võivad esineda akulekked.
Kui vedelik satub nahale, peske seda vähemalt 10
minutit ja seejärel otsige koheselt meditsiinilist
abi.
SPETSIIFILISED OHUTUSREEGLID
Akud eraldavad gaasilist vesinikku ja võivad
süütamisallika läheduses, näiteks patareilambi,
korral plahvatada. Tõsiste kehavigastuste
vältimiseks, ärge kasutage kunagi juhtmevaba
toodet lahtise leegi läheduses. Lõhkenud aku võib
eraldada prahti ja kemikaale. Kokkupuute korral
loputage koheselt veega.
Tundke oma tööriista. Lugege hoolikalt
kasutusjuhendit. Õppige tundma rakendusi ja
piiranguid, nagu ka selle tööriistaga seotud
spetsii lisi potentsiaalseid ohte. Selle reegli
järgimine vähendab elektrilöögi, tulekahju või
tõsise enesevigastamise ohtu.
Elektrilöögi ohu vähendamiseks, kasutage
käsitolmuimejat ainult siseruumis.
Kandke alati kaitseprille. Igapäevastel prillidel
on ainult löögikindlad läätsed; need EI ole
kaitseprillid. Selle reegli järgimine vähendab
tõsise enesevigastamise ohtu.
Kaitske oma kopse. Tolmuse töö korral kandke
näo- või tolmumaski. Selle reegli järgimine
vähendab tõsise enesevigastamise ohtu.
Elektrilöök võib tekkida laadimisel välitingimustes
või märjal pinnal.
Kontrollige kahjustunud osi. Enne tööriista
edasist kasutamist, tuleb hoolikalt kontrollida
ega kaitse või mõni muu osa ei ole kahjustunud,
töötab korralikult ja täidab sellele ettenähtud
funktsiooni. Kontrollige liikuvate osade joondust,
kinnitust, osade murdumist, paigaldatust ja muid
tingimusi, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kui
kaitse või mõnu muu osa on kahjustatud, tuleb
see õigesti remontida või asendada volitatud
teeninduskeskuse poolt. Selle reegli järgimine
vähendab elektrilöögi, tulekahju või tõsise
enesevigastamise ohtu.
Säilitage need juhendid. Uurige neid sageli ja
kasutage neid teiste selle seadme kasutajate
juhendamiseks. Kui te laenate seda tööriista
kellelegi, siis laenutage ka need juhendid.
LAADIJA OHUTUS
Ärge asetage laadijat märgadesse või niisketesse
tingimustesse.
Lisaseadme kasutamine, mida akulaadija tootja
pole soovitanud või müünud, võib põhjustada
tulekahju-, elektrilöögi või kehavigastuste ohu.
Laadija keha ja juhtme kahjustamise ohu
vähendamiseks, tõmmake laadija pistik välja
enne, kui lahutate laadija.
Veenduge, et juhe on asetatud nii, et sellele ei
astutaks peale ega kahjustataks ja mõjutataks
muul viisil.
Pikendusjuhet võib kasutada ainult siis, kui see
on vältimatult vajalik. Ebasobiva pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tulekahju või
kehavigastuste ohu. Kui pikendusjuhtme
kasutamine on vajalik, veenduge:
a. et pikendusjuhtme pistikul on sama arv harusid,
need on sama suured ja kujuga nagu akulaadijal.
b. et pikendusjuhe on õigesti varistatud ja
elektriliselt heas korras.
Ärge kasutage vigastatud juhtme või pistikuga
laadijat. Kui need on vigastatud, laske need
koheselt kvali tseeritud hooldustehnikul
asendada.
Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud tugevaid
lööke, kukkunud või on muul viisil kahjustunud,
viige see kvali tseeritud hooldustehniku juurde.
Ärge võtke ise laadijat lahti, kui on vaja
hooldust või remonti, viige see kvali tseeritud
hooldustehniku juurde. Valesti kokkupanek võib
põhjustada elektrilöögi või tulekahju ohu.
Elektrilöögi ohu vähendamiseks, lahutage laadija
seinapistikust, enne kui hakkate seda hooldama
või puhastama. Kontrollnuppude välja lülitamine
ei vähenda ohtu.
Kui laadijat ei kasutata, lahutage see
elektritoitest.
Elektrilöögi oht. Ärge puudutage väljundkonnektori
isoleerimata osa või isoleerimata akuterminali.
Säilitage need juhendid. Uurige neid sageli ja
kasutage neid teiste selle seadme kasutajate
juhendamiseks. Kui te laenate seda seadet
kellelegi, siis laenutage ka need juhendid.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:106CHV182 manual (EU).indd Sec1:106 3/4/09 7:54:57 PM3/4/09 7:54:57 PM
107
Eesti
EE
GB HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT
KIRJELDUS
1. Liitium-ioon akublokk
2. Nikkel-kaadmium akublokk
3. On/O lüliti
4. Sisse lülitamiseks
5. Välja lülitamiseks
6. Piluotsiku/harja kinnitus
7. Tolmukauss
8. Vabastusnupp
9. Filter
10. Lapatsid
11. Pilu
12. Sakk
TEHNILISED ANDMED
P
inge 18 V
Õhujoa tugevus 0,83 m
3
/min
Tolmukoguri mahtuvus 650 ml
Kaal 0,91 kg
MUDEL AKUBLOKK
(ei sisaldu)
LAADIJA
(ei sisaldu)
CHV182 BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
KASUTAMINE
HOIATUS:
Ärge lubage sellel, et tunnete seda toodet,
muuta teid hooletuks. Pidage meeles, et het-
keline hooletus, võib olla piisav tõsise vigas-
tuse tekitamiseks.
HOIATUS:
Kandke toodet kasutades küljekaitsmetega
ohutus- või kaitseprille. Selle eiramine võib
tähendada, et võõrkehad võivad sattuda teile
silma põhjustades võimalikku tõsist vigas-
tust.
HOIATUS:
Ärge kasutage lisaseadmeid ega lisandeid,
mida pole selle toote tootja soovitanud. Soo-
vitamata lisaseadmete ja lisandite kasutamine
võib põhjustada tõsist enese vigastamist.
RAKENDUSALAD
Te võite kasutada seda toodet alltoodud
eesmärkidel:
Väikse koormusega tolmu imemine kuivadelt
pindadelt.
HOIATUS:
Kui monteerite osi, reguleerite, paigaldate
osi, puhastate või kui ei kasuta, eemaldage
alati tööriistast akublokk. Akubloki eemal-
damine välistab õnnetusliku käivitamise, mis
võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
AKU KAITSMISE OMADUSED
Ryobi 18 V liitium-ioonakud on on varustatud
omadustega, mis kaitsevad liitium-ioon elemente ja
pikendavad aku eluiga. Mõningates töötingimustes
võivad need sisse ehitatud omadused põhjustada
aku ja seda kasutava tööriista erinevat käitumist
nikkel-kaadmium akudest.
Mõningate rakenduste puhul võib aku elektroonika
anda signaali aku väljalülitamiseks ja ja
põhjustada tööriista seiskumise. Aku ja tööriista
alglähtestamiseks vabastage päästik ja pöörduge
tagasi normaalse kasutuse juurde.
MÄRKUS: Aku edaspidise väljalülitamise
vältimiseks, vältige tööriista survestamist.
Kui päästiku vabastamine ei alglähtesta akut ja
tööriista on akublokk tühi. Kui aku on tühi, alustab
akublokk laadimist pärast asetamist liitium-ioon
laadijasse.
AKUBLOKI PAIGALDAMISEKS
Vt. joonist 1.
Veenduge, et kelklüliti oleks väljalülitatud
asendis.
Paigaldage akublokk tootesse nii nagu näidatud.
Enne kasutamise alustamist veenduge, et akubloki
mõlemal küljel olevad ksaatorid klõpsatavad
oma kohale ja, et akublokki hoitakse tootel
kindlalt paigal.
AKUBLOKI EEMALDAMISEKS
Vajutage kummalgi pool akublokki olevatele
ksaatoritele.
Eemaldage akublokk tolmuimeja küljest.
HOIATUS:
Akutooted on alati töövalmis olekus. Seetõttu
peab lüliti olema alati lukustatud, kui neid ei
kasutata või kantakse enda küljes.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:107CHV182 manual (EU).indd Sec1:107 3/4/09 7:54:57 PM3/4/09 7:54:57 PM
108
Eesti
EE
GB HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT
KASUTAMINE
TOLMUIMEJA KÄIVITAMINE/SEISKAMINE
Vt. joonist 2
Tolmuimeja käivitamiseks: lükake lülitit
tolmuimeja esiotsa poole.
Tolmuimeja seiskamiseks: tõmmake lülitit
tolmuimeja tagaosa poole.
HARJA/PILUOTSIKU KINNITUS
Vt. jooniseid 3 - 5.
Harja/piluotsiku kombinatsiooni hoitakse mugavalt
tolmukausi alumise poole küljes.
Harja/piluotsiku eemaldamiseks tõmmake seda
ettepoole ja eemaldage see tolmukausilt.
Harja/piluotsiku kaas nihkub harja katmiseks
ettepoole nii, et lisaseadet saab kasutada
hooldustööriistana.
Lülitage tolmuimeja välja.
Eemaldage akublokk.
Paigaldage lisaseade tolmukausi esiotsale,
veendudes, et lisaseade on tugevalt oma kohale
surutud.
HOOLDUS
HOIATUS:
Kui hooldate, kasutage ainult identseid va-
ruosi. Muude osade kasutamine võib luua
ohuolukorra või põhjustada toote kahjustu-
mist.
HOIATUS:
Kui kasutate seda seadet või puhute tolmu,
kandke alati küljekaitsmetega ohutus- või
kaitseprille. Kui töötamine on tolmune, kand-
ke ka tolmumaski.
ÜLDINE HOOLDUS
Plastikosasid puhastades vältige lahusteid. Enamik
plastikuid on erinevat tüüpi poes müüdavate
lahuste kahjustuste suhtes altid ja võivad saada
neid kasutades kahjustatud. Kasutage mustuse,
tolmu, õli, määrde jne eemaldamiseks puhast riiet.
HOIATUS:
Ärge lubage mitte kunagi pidurivedelikel,
bensiinil, petrooleumist valmistatud toodetel,
immutusõlidel jne puutuda kokku plastikosa-
dega. Kemikaalid võivad kahjustada, nõrgen-
dada või hävitada plastiku, mis võib omakorda
põhjustada vigastusi kasutajale.
Ärge avage ise akut. Siin on lühise oht.
Kliendil on lubatud remontida ja asendada ainult
osi, mis on näidatud osade nimekirjas. Kõiki muid
osi peaks vahetama volitatud teeninduskeskus.
KÄSITOLMUIMEJA PUHASTAMINE
Käsitolmuimejat tuleb kontrollida, tühjendada
ja regulaarselt puhastada maksimaalsetest
tolmukogumitest.
TOLMUKAUSI EEMALDAMINE
Vt. joonist 6
Eemaldage akublokk tolmuimeja küljest.
Vajutage tolmuimeja peal olev vabastusnupp
sisse.
Tõmmake tolmukaussi alla ja välja, nagi näidatud,
et lahutada see mootori korpusest.
FILTRI EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE/
VAHETAMINE
Vt. joonist 7
Eemaldage akublokk tolmuimeja küljest.
Eemaldage lter vajutades lapatseid sissepoole ja
nihutage lter tolmuekraanist välja.
Raputage või harjake õrnalt kogu tolm ja mustus
ltrilt maha.
Raputage või harjake õrnalt kogu tolm ekraanilt ja
ekraanimehhanismilt ära. Vajadusel peske.
Tühjendage tolmukauss, vajadusel peske. Ene kui
panete käsitolmuimeja külge tagasi, veenduge, et
kõik osad on täiesti kuivad.
Kui ostate asendus ltrit, nõudke soovitatud osa
numbriga 019484002004.
TOLMUKAUSI TAGASIPANEK
Vt. joonist 8
Suunake kaks osa nii nagu näidatud. Joondage
tolmukausi põhjas olev pilu mootori korpuse
põhjal oleva lapatsiga, seejärel klõpsake mõlemad
sektsioonid üksteise külge.
KESKKONNAKAITSE
Töödelge toormaterjalid jäätmetena
utiliseerimise asemel ümber. Masin, selle
lisaseadmed ja pakend tuleb
keskkonnasõbralikuks jäätmekäitluseks
sorteerida.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:108CHV182 manual (EU).indd Sec1:108 3/4/09 7:54:58 PM3/4/09 7:54:58 PM
LV
GARANTIJAS PAZIŅOJUMS
Šī produkta izejmateriālu un ražošanas defektus divdesmit četrus
(24) mēnešus sedz garantija, kas stājas spēka no rēķina vai piegādes
dokumenta izrakstīšanas datuma.
Normālas nolietošanas, nepilnvarotas/nepareizas apkopes/apiešanās
vai pārslodzes radītos defektus garantija nesedz; garantija neattiecas
arī uz akumulatoriem, spuldzītēm, asmeņiem, kaltiem utt.
Ja garantijas perioda laikā radusies kļūme, atgrieziet NEIZJAUKTU
produktu ar iegādi apstiprinošiem dokumentiem savam dīlerim vai
tuvākajā Ryobi servisa centrā.
Garantija neskar ar likumu noteiktās tiesības attiecībā uz defektīviem
produktiem.
LT
GARANTINIS PAREIŠKIMAS
Garantuojame, kad šiame prietaise 24 mėnesius, pradedant nuo
pirmojo pirkimo ar pristatymo datos, nurodytos ant kvito, nebus
medžiagų ir gamybos defektų.
Defektai dėl įprasto naudojimo ir nusidėvėjimo, netinkamo ir
neleistino naudojimo ir priežiūros ar perkrovų į garantijos apimtį
neįeina. Taip pat garantija neteikiama tokiems priedams kaip
baterijos, lemputės, antgaliai ir pan.
Gedimo atveju garantiniu laikotarpiu NEIŠARDYTĄ prietaisą su
pirkimo datos įrodymu grąžinkite pardavėjui arba į artimiausią
„Ryobi“ techninio aptarnavimo centrą.
Jūsų statutinės teisės gedimų turinčių produktų atžvilgiu garantijos
nėra apribojamos.
EE
GARANTIIAVALDUS
Käesoleva toote garantii katab kahekümne nelja (24) kuu jooksul
materjali ja tootevalmistamise defektid, mis hakkab kehtima ning
mis tõestatakse arve või saatelehe kuupäevast.
Tavalise kasutamise ja kulumise, volitamata/väära hooldamise või
ülekoormuse käigus tekkinud defektid käesoleva garantii alla ei
kuulu, nagu ei kuulu garantii alla ka lisavarustus, sh akud, pirnid,
terad, osakesed jne.
Garantiiperioodil esineva tõrke korral tagastage toode palun LAHTI
VÕTMATA ning koos ostu tõendava
dokumendiga oma kohalikule edasimüüjale või lähimasse Ryobi
hoolduskeskusesse.
Garantii ei mõjuta teie seaduslikke õigusi defektsete toodete
suhtes.
HR
UVJETI GARANCIJE
Ovaj Ryobi proizvod je pod garancijom za sve nedostatke unutar
dvadeset i Ëetiri (24) mjeseca od datuma koji se nalazi na originalnom
raËunu koji je prodavaË izdao krajnjem korisniku.
OπteÊenja uzrokovana normalnom uporabom, neprikladnim ili
nedozvoljenim koriπtenjem ili odræavanjem ili pak prevelikim
optereÊenjem nisu ukljuËena u ovu garanciju, kao ni dodaci poput
baterija, æarulja, noæeva, vrhova, torbi itd.
U sluËaju da tijekom garancijskog razdoblja alat radi neispravno,
proizvod koji NISTE RASTAVLJALI zajedno s dokazom o kupnji
poπaljite vaπem dobavljaËu ili najbliæem Ovlaπtenom Ryobi
servisu. Vaπa prava koja se odnose na neispravne proizvode ovom
se garancijom ne dovode u pitanje.
SI
GARANCIJSKA IZJAVA
Vsi izdelki znamke Ryobi imajo garancijo za napake v izdelavi in
neustrezne sestavne dele za obdobje 24-ih mesecev od datuma,
ki je naveden na originalnem računu, ki ga je prodajalec izdal
končnemu uporabniku.
Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka, njegova
nepooblaščena ali neustrezna uporaba ali vzdrževanje, ali
preobremenitev, je izvzeto iz te garancije. Enako velja tudi za
dodatno opremo kot so baterijski vložki, žarnice, rezila, pribor,
vrečke, ipd.
Če pride v garancijskem roku do napake v delovanju izdelka, vas
prosimo, da ga NERAZSTAVLJENEGA, skupaj z dokazilom o nakupu,
odnesete vašemu prodajalcu ali v najbližji Ryobi servisni center.
Ta garancija nikakor ne vpliva na vaše pravice, ki vam jih v zvezi z
neustreznimi izdelki daje zakon.
SK
ZÁRUKA –PREHLÁSENIE
Tento produkt prichádza so zárukou na chyby v materiáli a
spracovaní v dĺžke 24 mesiacov od dátumu kúpy, alebo dodania.
Chyby spôsobené normálnym opotrebovaním, nedovolenou /
nesprávnou údržbou / narábaním, alebo preťažením, sú z tejto
záruky vylúčené podobne ako príslušenstvo ako batériové články,
čepele a hrotov atď.
V prípade poruchy v období záruky, prineste prosím NEROZOBRANÝ
s dokladom o kúpe vášmu predajcovi, alebo do najbližšieho
servisného centra Ryobi.
Vaše zákonné práva ohľadom poškodeného výrobku nie sú
ovplyvnené touto zárukou.
GR
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτό το προϊόν Ryobi φέρει εγγύηση κατά των
κατασκευαστικών ελαττωμάτων και των ελαττωματικών
τμημάτων για μια διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, από την
ημερομηνία που αναφέρεται στο πρωτότυπο του τιμολογίου που
καταρτίστηκε από τον μεταπωλητή για τον τελικό χρήστη.
Οι φυσιολογικές φθορές ή εκείνες που θα προκληθούν από
μη φυσιολογική ή μη
επιτρεπτή χρήση ή συντήρηση, ή από
υπερφόρτιση δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση
καθώς και τα εξαρτήματα όπως μπαταρίες, λάμπες, μύτες,
σακούλες κλπ.
Σε περίπτωση κακής λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης,
παρακαλείστε να απευθύνετε το προϊόν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ
ΑΝΟΙΞΕΤΕ, με την απόδειξη αγοράς, στον προμηθευτή σας ή
στο κοντινότερο
Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ryobi.
Τα νόμιμα δικαιώματά σας που αφορούν στα ελαττωματικά
προϊόντα δεν αμφισβητούνται από την παρούσα εγγύηση.
TR
GARANTİ - ŞARTLAR
Bu Ryobi ürünü, üretim hatalarına ve kusurlu parçalara karşı
satıcı tarafından son kullanıcıya verilmiş olan orijinal fatura
tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca garantilidir.
Normal kullanım sonucunda yı pranmalar, anormal ya
da izin verilmeyen kullanım ya da bakı m, ya da aşırı
yüklenme ve ayrıca bataryalar, ampuller, bıçaklar, rakorlar,
torbalar gibi aksesuarlar sözkonusu garantinin dışındadır.
Garanti dönemi süresinde meydana gelen bir arıza durumunda,
ürünü SÖKMEDEN satınalma belgesi ile yetkili satıcınıza ya da
size en yakın Ryobi Yetkili Servis Merkezi'ne gönderiniz. Bu
garanti, defolu mallara ilişkin yasal haklarınızı hiçbir şekilde
etkilemez.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:141CHV182 manual (EU).indd Sec1:141 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
HU
SZABVÁNY RENDELKEZÉSEK
Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a jelen termék
megfelel a következő szabványoknak és előírásoknak:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
RO
DECLARA
Ţ
IE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este conform
cu normele sau documentele normative următoare:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
LV
ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS
Mēs uz savu atbildību paziņojam, ka šis produkts atbilst
šādiem standartiem vai standartizācijas dokumentiem.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
LT
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Prisiimdami visą atsakomybę, pareiškiame, kad produktas
atitinka žemiau išvardintus standartus ar standartų
dokumentus.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame oma ainuvastutusel, et see toode on vastavuses
järgmiste standardite või standardiseeritud dokumentidega.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
HR
DEKLARACIJA O USKLA–ENOSTI
Odgovorno izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa
sljedeÊim normama ili normiranim dokumentima:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
SI
IZJAVA O SKLADNOSTI
Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek skladen
z zahtevami sledečih standardov ali standariziranih
dokumentov:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
SK
PREHLÁSENIE O ZHODE
Vyhlasujeme našu výhradnú zodpovednosť za produkt,
ktorý spĺňa nasledovné štandardy alebo štandardizované
dokumenty.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
GR
ΔHΛΩΣH ΣΥMMΟΡΦΩΣΗΣ
Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό συμμορφούται
προς τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
TR
UYGUNLUK BELGESİ
Bu ürünün aşağıdaki normlar ya da norm belgeleri ile uyumlu
olduğunu kendi sorumluluğumuzu ortaya koyarak beyan
ederiz:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Machine: 18V HAND VACUUM Type: CHV182
Name of company: TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.
Address: 24/F, CDW BUILDING
388 CASTLE PEAK ROAD
TSUEN WAN
HONG KONG
Web: www.ttigroup.com
Name/Title: Brian Ellis
Vice President - Engineering
Signature:
Trademarks:
The use of the trademark Ryobi is pursuant to a license granted by Ryobi Limited.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:143CHV182 manual (EU).indd Sec1:143 3/4/09 7:55:19 PM3/4/09 7:55:19 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147

Ryobi CHV182 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektritrellid
Tüüp
Kasutusjuhend