Juliana Qube Lean-to 68-612 Assembly Instructions

Tüüp
Assembly Instructions
7,1 m² / 612
4,7 m² / 68
Qube
Lean-to
04082023 - 1.06
www.hallsgreenhouses.com
Please refer to website for the most up to date instruction
3
Tillykke med dit nye drivhus
DK
Tillykke med dit valg af drivhus
Juliana Drivhuse A/S et dansk privatejet firma, der
blev etableret i 1963. Hos Juliana Drivhuse designer,
udvikler og fremstiller vi selv vores drivhuse ud fra
principper om enkelthed, æstetik, funktionalitet og
kvalitet. Igennem årene har Juliana Drivhuse opkøbt
en række konkurrerende virksomheder, således at
vi i dag tilbyder disse tre brands: Halls, Juliana og
Gabriel Ash. Hvert brand indeholder produkter med
unikke designs og funktionaliteter, men hvor det
gennemgående træk er en sammenhæng imellem
kvalitet og pris.
Alle produkter er designet og fremstillet til at holde i
rigtig mange år og danne rammen for mennesker og
det gode liv, hvad enten det primært er til dyrkning
eller som en oase i haven. www.juliana.com kan
du læse mere om virksomheden, de enkelte brands
og det store udvalg af tilbehørsprodukter, der findes
til vores drivhuse.
Denne vejledning
Montagen af dit nye drivhus kræver, at du følger
denne vejledning trin for trin. Alle bolte, møtrikker og
fittings er samlet i en kasse for sig selv.
BEMÆRK: Denne vejledning kan være beregnet til
flere størrelser af samme drivhusmodel.
Alle detaljetegningerne er mærket med symbol:
Set indefra: Set udefra:
Nogle steder angives, at en komponent fra en kasse
skal bruges en senere side. Dette vises med
symbol:
Forholdsregler
• Det anbefales, at montage foregår i tørt og stille vejr.
• Det er nødvendigt at have en medhjælper.
Brug altid handsker ved glasmontage. Glas har
skarpe kanter, især hvis det går i stykker.
Medhjælpere og især børn skal gøres opmærksomme
på, at knust glas er et faremoment. Saml straks knust
glas op og bortskaf det med omtanke.
Ved brug af stige skal denne placeres et plant
underlag.
Valg af opstillingssted
Den rette placering af drivhuset er vigtigt for at skabe
de bedste vækstmuligheder for planter og for at
størst mulig glæde af drivhuset.
Drivhuset anbefales en placering solrigt som muligt,
og skærmes for stærk vind. Undgå vidt muligt at
placere drivhuset under træer som kaster skygge, da
dette vil fremme algevækst. Samtidig kan nedfaldne
grene og blade beskadige huset og tilstoppe
tagrenderne. Vi anbefaler at placere drivhuset der,
hvor du opholder dig mest i haven, specielt hvis du
også ønsker, at drivhuset skal benyttes til andet end
dyrkning.
VIGTIGT: Inden opstilling af drivhuset skabes en plan
bund svarende, som minimum, til drivhusets ydre mål
– dette vil lette opsætningen af drivhuset.
Fundament
Fundamentet indgår ikke som en del af denne
leverance, men originalt fundament kan købes
særskilt.
Hvis du køber vores originale fundament, skal det
punktstøbes i frostfri dybde. Følg angivne mål
tegning, alle mål er ydermål.
Bruges originalt fundament, fastgøres huset ved hver
lodret tremme som vist på tegning A/B.
Bedste rækkefølge for støbning af fundament:
1. Plant underlag sikres.
2. Fundament samles og opmåles efter tegning.
Kontrollér at diagonalmål er ens.
3. Huller markeres og fundament flyttes.
4. Huller bores/graves til frostfri dybde. Følg lokale
anbefalinger.
5. Nedstøbningsbeslag bøjes let i enderne som vist
på tegning. 
6. Fundament med nedstøbningsbeslag placeres over
hullerne.
7. Kontrollér breddemål, og at fundamentet er 100% i
vater og vinkel. Kontrollér diagonalmål er ens.
8. Fyld hullerne med beton.
Eksempel: ved ø150 mm og 900 mm dybde bruges
ca. 16 l beton pr. hul.
9. Kontrollér at fundament stadig overholder mål og
er 100% i vater og vinkel.
Efter anbefalet hærdetid kan du påbegynde
opsætning af dit drivhus.
Placering uden nedstøbning
Placeres huset uden nedstøbning skal det tilsikres,
at det sker med egnede beslag. Beslag og skruer/
bolte til montagen skal købes separat i nærmeste
byggemarked og skal matche til underlaget.
Købes originalt fundament, skæres hjørne- og evt.
centerbeslag til i samme højde som fundamentet.
Originalt fundament er konstrueret til nedstøbning,
derfor der påregnes ekstra boring og indkøb af
materialer hertil. Vær opmærksom på at de fleste
forsikringsselskaber ikke dækker drivhuse, som ikke
har nedstøbt fundament.
Monteringsrækkefølge af hus
Følg montagerækkefølgen som vist i manual.
Læg komponenterne op som vist tegningen, og
saml derefter sektionen i den rækkefølge, billederne
viser. Undlad at stramme møtrikkerne helt, før hele
sektionen er samlet.
Når alle sektioner er klar, kan husets skelet samles.
BEMÆRK: Flere steder i manualen vises der, at der
skal isættes ekstra bolte i profilkanalerne. Disse skal
bruges til montage af elementer senere i processen.
Døre og vinduer
Skruerne til døren smøres med olie for lettere
montage. Glas eller polycarbonat til døre og vinduer
monteres samtidig med profilerne.
VIGTIGT: Inden montage af glas/polycarbonat
kontrolleres, at gavle og sider er i lod og vinkel, samt
at dør(e) og vindue(r) fungerer perfekt.
Når glas-/polycarbonatarbejdet påbegyndes, skal det
afsluttes i samme arbejdsgang.
Glasmontage
1. Montér et glas ad gangen - påfør butyl tape (20-1230)
på lodrette profiler.
2. Placér glas og afslut med montagelister.
Anbefalet rækkefølge: tag - sider – gavle.
Evt. knust glas vippes forsigtigt udad. Skrab profilet
helt rent før nyt glas isættes.
Polycarbonatmontage
Oversigtstegningerne viser, hvorledes pladerne samt
lister monteres. Eventuel tilpasning foretages med en
fintandet sav.
BEMÆRK: For at undgå algedannelse plader ikke
komme i kontakt med jorden.
Pladerne kan eventuelt forsegles mod insekter.
Foroven med alu-tape eller silikone, forneden kun
med diusionsåben tape (fås i byggemarkedet) af
hensyn til afløb af kondensvand.
Værktøj
Til samling af drivhuset kræves det i manualen viste
værktøj.
Tips og tricks
Se www.juliana.com for yderligere tips til opsætning
af dit drivhus.
Vedligeholdelse
• Smør dørens hængsler, lås og eventuelle glide-
skinner ca. hvert halve år.
• Efterspænd bolte/møtrikker.
• Rengør tagrender for blade m.m.
• Justér eventuelt vinduer.
• Udskift ituslået glas.
• Rengør drivhuset før og efter vækstsæson.
Vinter- og stormsikring
I områder, hvor der kan forekomme sne, anbefaler vi
følgende vintersikring:
• Understøttelse af tagsektionen.
• Større mængder sne på taget skal ernes.
• Tag forholdsregler mod nedstyrtende snemasser
f.eks. fra træ eller hustag.
Demontér cylindre til automatiske vinduesåbnere
(ekstraudstyr).
Fastgør dør(e) og vindue(r) så vinden ikke kan få fat
og lave skade på drivhuset.
Vær opmærksom på, at mange forsikringsselskaber
ikke automatisk dækker drivhuse.
Garantierklæring - 12 års Garanti
Se www.juliana.com for garantierklæringen i sin fulde
ordlyd.
Under forudsætning af, at drivhuset bliver monteret
i overensstemmelse med montagevejledningens
forskrifter samt bliver vedligeholdt efter anvis-
ningerne, yder vi 12 års garanti. I tilfælde af fejl og
mangler anmeldes dette straks.
Almindelig vedligeholdelse af drivhuset såsom
rengøring, smøring, efterspænding af møtrikker/
skruer skal efterleves, da dette kan have betydning
for drivhusets konstruktionsmæssige kvalitet og dets
modstandsdygtighed overfor vind- og snebelastning.
Vi gør opmærksom på, at ovennævnte garanti ikke
omfatter;
Skader og funktionsproblemer med baggrund i
manglende smøring og vedligehold.
For lakerede drivhuse gælder der en toårig garanti
på lakeringen.
Nuanceforskelle i farven kan forekomme, og der
kan være små mærker i profilerne, som stammer
fra ophængningen af profilerne under lakerings-
processen. Dette er ikke reklamationsberettiget.
Glas, polycarbonat, fragt, montage, eventuel
afmontering, eventuelle følgeskader, arbejdsløn m.m.
Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger,
såsom: andre bygningsdele, klimapåvirkninger,
hærværk, force majeure eller andre udefrakommende
forhold. Husk f.eks. at erne sne fra taget, for at undgå
eventuelt brud pga. for høj vægt.
• Sliddele (såsom håndtag, hjul, glideskinner, cylindre
og låseanordninger). Sliddele beregnes udskiftet
med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.
• Garantien bortfalder desuden, hvis produktfejlen
skyldes forkert/uhensigtsmæssig anvendelse af dele
i konstruktionen.
BEMÆRK: et drivhus er en enkeltlagskonstruktion,
der ikke er 100% tæt. Afhængig af vejrforholdene kan
der forekomme utætheder ved tag, vinduer, døre og
hjørner. Vi opfordrer til at have dette i tankerne, når
drivhuset indrettes.
Reklamationer
Vi har strenge kvalitetskrav for at sikre et fejlfrit
produkt. Skulle der alligevel være fejl eller mangler,
kontakt da din forhandler. Husk at være klar med navn
på drivhusmodel og komponentnummer.
Vi ønsker stort tillykke med dit nye drivhus, som vi
håber, vil bringe stor glæde i mange år fremover.
4
May we congratulate you on your new greenhouse
GB USA
Congratulations On Your Choice Of Greenhouse
Juliana Drivhuse A/S is a privately owned Danish
company established in 1963. At Juliana Drivhuse we
design, develop and manufacture our greenhouses
based on principles of simplicity, aesthetics,
functionality and quality. Over the years, Juliana
Drivhuse has acquired several competing companies,
so that today we oer three brands: Halls, Juliana and
Gabriel Ash. Each brand contains products with unique
designs and functionalities, but where the common
feature is a correlation between quality and price.
All products are designed and manufactured to last
for many years and form the framework for people
and the good life, whether it is primarily for cultivation
or as an oasis in the garden. On www.juliana.com you
can read more about the company, the individual
brands, and the wide range of accessories available
for our greenhouses.
This Installation Manual
When assembling your new greenhouse, you need to
follow these instructions step by step. You will find all
bolts, nuts and fittings in a separate box.
NOTICE: These instructions might be designed for
several sizes of the same greenhouse model.
All illustrations are marked with the following symbol:
Seen from the inside: Seen from the outside:
If a component from a box is to be used at a later
time in the assembly it is indicated by the following
symbol:
Safety Precautions
• Only carry out assembly in dry and calm weather.
• Make sure you have an assistant to help you.
Always wear work gloves while glazing. Greenhouse
glass has sharp edges, especially if it breaks.
Assistants, and especially children, must be warned
that broken glass presents a safety hazard. Pick up all
broken glass at once and remove it with care.
• Any ladders used must be placed on a level surface.
Location
The right location of the greenhouse is important
to create the best growth conditions for plants and
ensure the longevity of the greenhouse.
The greenhouse must be placed in as sunny a position
as possible and shielded from strong winds. As far as
possible, avoid positioning the greenhouse under
trees as the shade will encourage algae growth.
Likewise, fallen branches and leaves can damage the
greenhouse and clog up the gutters.
We recommend that you locate the greenhouse on
your favourite spot in your garden, especially if you
want to use the greenhouse for purposes other than
growing plants.
IMPORTANT: Before installing the greenhouse you
must create a flat and true surface at least as big as
the external dimensions of the greenhouse - this will
ease the setup of the greenhouse.
Base
There is not a base included with this product.
However, one of our pre-fabricated bases can be
purchased separately. If you purchase our pre-
fabricated base anchor holes must be deep enough
to extend below the frost line. Follow measurements
shown on the following pages. All measurements are
external measurements.
If our pre-fabricated base is used this is attached to
the greenhouse at every vertical glazing bar as shown
on drawing A/B.
The best assembly order:
1. Ensure level ground.
2. Assemble base and ensure measurements as show
on drawing. Make sure diagonal measurements are
identical.
3. Mark holes and move the base.
4. Dig holes to extend below the frost line. Follow
local recommendations.
5. Add a bend on the end of the ground anchors as
shown on the drawing.
6. Place base with ground anchors above holes.
7. Make sure that the base is 100% level and at a
straight angle. Make sure diagonal measurements are
identical.
8. Fill up the holes with concrete.
Example: a hole with dimensions ø150 mm and
900mm in depth needs approximately 16 liters of
concrete.
9. Make sure that the base is still 100% level and at a
straight angle. Make sure diagonal measurements are
still identical.
Upon recommended time of curing you may start
assembling your greenhouse.
Locating The Greenhouse On A Solid Base
If the greenhouse is not going to be concreted down,
it must be secured using suitable brackets. Brackets/
bolts are not part of this purchase. If a pre-fabricated
base is used ground anchors should be cut o with a
hacksaw at the same height as the base.
Pre-fabricated base is designed for casting and
therefore additional drilling and purchase of materials
for this purpose is to be expected. Be aware that most
insurance companies do not cover greenhouses that
do not have a cast base.
Order of Assembly
Follow the assembly order as shown on the following
pages.
Place components as shown on the drawing and
then assemble the section in the order shown in the
pictures. Do not tighten the nuts completely until the
entire section is assembled.
When all sections are complete the body of the
greenhouse can be assembled.
NOTICE: In several places the assembly instruction
shows that extra bolts must be inserted in the profiles.
These are to be used for attaching other parts later in
the process.
Doors and Windows
Add grease on the screws for the door to ease
assembly. Doors and vents should be glazed during
the initial assembly.
IMPORTANT: Before glazing make sure that the
gables and sides are level and straight, and that
door(s) and window(s) work perfectly.
A greenhouse should never be left partially glazed.
Glazing
1. Fit one glass at a time add butyl tape (20-1230)
on vertical profiles.
2. Fit the glass and finish with cappings.
Recommended order of glazing: roof sides
gables.
If you accidentally break a pane, carefully pull the
broken glass outwards. Clean the profile completely
before fitting a new pane of glass.
Polycarbonate Installation
The illustrations show how to fit the sheets and strips.
If adjustment is necessary use a fine-tooth saw.
NOTICE: To avoid the growth of algae, do not allow
the polycarbonate sheets to come into contact with
the ground.
If desired, the sheets may be sealed against insects.
Seal the top using aluminium tape or silicone. The
bottom should only be sealed with air-strip tape to
allow condensation to escape.
Tools
The tools needed to assemble the greenhouse are
shown on the following pages.
Tips and Tricks
See www.juliana.com for more tips on assembly of
your greenhouse.
Maintenance
• Grease the hinges of the doors, lock and
– if included – sliders approximately every 6 months.
• Tighten bolts/nuts.
• Clean the gutters from leaves etc.
• Adjust windows if necessary.
• Replace broken glass.
• Clean the greenhouse before and after the growing
season.
Winter and Storm Protection
If you anticipate snow and/or a storm we recommend
the following:
• Support the roof section.
• Remove larger amounts of snow from the roof.
Take precautions to prevent snow falling from e.g.
a tree or roof.
Remove the cylinders from the automatic window
openers (accessory).
Secure door(s) and window(s) to prevent wind
damage to the greenhouse.
Please note that not all insurance companies
automatically cover greenhouses.
12-year Guarantee
A full description of the guarantee can be found on
www.juliana.com.
Provided that the greenhouse is assembled and
maintained according to the requirements, the
greenhouse is covered by a 12-year guarantee. In
case of missing parts/defects this must be reported
immediately.
General maintenance of the greenhouse such
as cleaning, lubrication, post-tensioning of nuts/
screws must be complied with, as this may aect the
structural quality of the greenhouse and its resistance
to wind and snow load.
Please note that the guarantee does not cover;
Damage and functional problems due to lack of
lubrication and maintenance.
• Any paintwork is covered by a 2-year guarantee.
Nuance dierences in colour may occur and there
may be small marks on the profiles due to the painting
process. This is not covered by the guarantee.
Glass, polycarbonate, freight, assembly, possible
removal, possible consequential damage, labour
costs, etc.
Parts damaged by external influences, such as:
other building parts, climate impacts, vandalism,
force majeure or other external conditions. E.g.
remember to remove snow from the roof to avoid
possible breakage due to excessive weight.
Wear parts (such as handles, wheels, sliders,
cylinders and locking devices). Wear parts must be
replaced on a regular basis depending on use and
operation.
Product defects arising from incorrect/inappropriate
use of parts.
NOTICE: a greenhouse is a single-skin, dry-build
construction that is not 100% dense. Depending
on weather conditions, leaks may occur at roofs,
windows, doors and corners.
Complaints
All our greenhouses are built according to the
highest quality standards. However, should you
experience any problems, please contact your dealer
at once. When describing the defect, please state the
greenhouse model and component number.
Congratulations on your new greenhouse, which we
hope will bring you great joy for many years to come.
5
Wir gratulieren Ihnen zu Ihren neuen Gewächshaus
D
Herzlichen Glückwunsch mit Ihrer
Gewächshauswahl
Juliana Drivhuse A/S ist ein dänisches Privat-
unternehmen, das im Jahr 1963 gegründet wurde. Bei
Juliana Drivhuse entwerfen, entwickeln und stellen
wir unsere eigenen Gewächshäuser her nach den
Prinzipien – Simplizität, Ästhetik, Funktionalität und
Qualität. Durch die Jahre hat Juliana Drivhuse eine
Reiche von Konkurrenten gekauft, sodass wir heute 3
Marken anbieten: Halls, Juliana und Gabriel Ash. Jede
Marke enthält Produkte mit besonderen Designs und
Funktionalitäten, aber ein durchgehendes Merkmal ist
der Zusammenhang von Preis und Qualität.
Die Produkte sind entworfen und hergestellt, um
sehr viele Jahre zu halten und einen Rahmen für den
Menschen und das gute Leben zu bilden, ob dies in
erster Linie für das Anbauen von Pflanzen ist oder als
Oase im Garten ist. Auf www.juliana.com/de können
Sie mehr über das Unternehmen lesen, die einzelnen
Marken und die große Auswahl an Zubehör für unsere
Gewächshäuser entdecken.
Diese Anleitung
Bei der Montage Ihres Gewächshauses ist es
notwendig, dass Sie diese Anleitung Schritt für Schritt
folgen. Alle Muttern, Bolzen und Fittings sind in einer
separaten Box gelegt.
HINWEIS: Diese Anleitung kann für mehrere Größen
des gleichen Gewächshausmodelles gelten.
Alle detaillierten Zeichnungen sind mit folgenden
Symbolen gekennzeichnet:
Von Innen gesehen: Von Außen gesehen:
An verschiedenen Stellen ist angegeben, welche
Komponente von welcher Box auf einer späteren Seite
benutzt werden. Dies wird mit diesem Symbol gezeigt:
Sicherheitshinweise
• Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem
Wetter erfolgen.
• Zur Montage ist eine Hilfskraft notwendig.
• Tragen Sie beim Einsetzen der Glasscheiben un-
bedingt Arbeitshandschuhe. Gewächshaus Glas hat
scharfe Kanten, besonders wenn es zerbricht.
Helfer und besonders Kinder müssen auf das
Risiko von zerbrochenem Glas hingewiesen werden.
Glasscherben müssen sofort aufgesammelt und
sorgfältig entsorgt werden.
• Tragen Sie bei der Montage der Glasfedern evtl. eine
Schutzbrille.
• Falls Sie bei der Montage eine Leiter benötigen,
stellen Sie diese unbedingt auf eine ebene Fläche.
Auswahl des Standorts
Die Wahl des richtigen Standorts ist wichtig, um die
bestmöglichen Wachstumsbedingungen für Ihre
Pflanzen zu schaen und um sicherzustellen, dass das
Gewächshaus sicher steht und möglichst lange hält.
Das Gewächshaus sollte so platziert werden, dass es
so viel Sonnenlicht wie möglich abbekommt, aber
keinem starken Wind ausgesetzt ist. Vermeiden Sie
es, dass Gewächshaus unter Bäumen aufzustellen,
da diese Schatten werfen und somit Algenwachstum
begünstigen. Außerdem könnten herabfallende Äste
das Gewächshaus beschädigen und herabfallendes
Laub die Regenrinnen verstopfen.
Wir empfehlen das Sie das Gewächshaus dort
platzieren, wo Sie sich am meisten im Garten aufhalten,
besonders falls Sie einen Wunsch haben, dass
Gewächshaus für mehr als Gemüseanbau zu benutzen.
WICHTIG: Vor dem Aufbau Ihres Gewächshauses
sollte ein ebener Untergrund, der den äußeren
Maßen des Gewächshauses entspricht, geschaen
werden - dies vereinfacht den späteren Aufbau des
Gewächshauses.
Fundament
Das Fundament ist nicht ein Teil dieser Lieferung, aber
das originale Fundament kann separat dazu gekauft
werden.
Falls Sie unser originales Fundament kaufen, muss
dieses in frostfreier Erde punktbetoniert werden.
Folgen Sie den Angaben der Maße der Zeichnung, alle
Maße sind Außenmaße.
Wird das originale Fundament verwendet, wird das
Haus wie in der Zeichnung A/B abgebildet mit einer
Schrägstrebe festmontiert.
Die optimale Reihenfolge für die Betonierung des
Fundamentes:
1. Ebener Untergrund ist gewährleistet.
2. Fundament wird gesammelt und wie in der
Zeichnung angegeben gemessen. Kontrollieren Sie
das die Diagonalmaßen gleich sind.
3. Die Löcher werden markiert und das Fundament
wird entfernt.
4. Die Löcher werden zu einer frostfreien Tiefe
gebohrt/gegraben. Folgen Sie lokale Angaben.
5. Die Anker des Fundaments werden leicht am Ende
gebogen wie in der Zeichnung angegeben.
6. Fundament wird mit Ankern in die Löcher platziert.
7. Kontrollieren Sie die Breitmaße, und ob das
Fundament 100% waagerecht und im rechten Winkel
liegt. Kontrollieren Sie dann ob die Diagonalmaßen
gleich sind.
8. Befüllen Sie die Löcher mit Beton.
Beispiel: bei Ø150 mm und 900 mm Tiefe sind
geschätzt 16 L Beton per Loch notwendig.
9. Kontrollieren Sie, ob die Maße des Fundaments
noch korrekt sind und ob es 100 % waagerecht und im
rechten Winkel liegt.
Nach der empfohlen Härtezeit des Betons können Sie
mit dem Aufbau des Gewächshauses beginnen.
Platzierung ohne Betonierung
Wird das Haus ohne Betonierung platziert muss es
mit den rechten Beschlägen abgesichert werden.
Beschläge und Schrauben/Bolzen für diese Montage
können separat im Baumarkt gekauft werden und
muss zum Untergrund passen. Wird das originale
Fundament gekauft, werden die Anker an den
Ecken und Langseiten in der gleichen Höhe wie das
Fundament abgeschnitten.
Das originale Fundament ist für die Betonierung
konstruiert und deswegen müssen extra Bohrungen
und Einkauf von Material hinzugelegt werden. Bitte
beachten Sie, dass die meisten Versicherungen nicht
das Gewächshaus versichern, wenn das Fundament
nicht in den Boden betoniert ist.
Montierungsreihenfolge des Hauses
Folgen Sie die Montagereihenfolge wie in der
Montage- anleitung angegeben.
Legen Sie die Komponenten wie in den Zeichnungen
angegeben und sammeln Sie danach die Sektionen
i der Reihenfolge, die die Bilder anzeigen. Spannen
Sie nicht die Bolzen ganz, bevor die ganze Sektion
gesammelt ist.
Wenn alle Sektionen bereit sind, wird das Skelet des
Hauses gesammelt.
HINWEIS: An verschiedenen Stellen in der Anleitung
wird veranschaulicht, wie zwei extra Bolzen im
Profilkanal eingesetzt werden. Diese werden für die
Montage von Elementen später im Aufbau benötigt.
Fenster und Türen
Die Schrauben zur Tür schmieren Sie leicht mit Öl für
eine leichtere Montage. Glas oder Hohlkammerplatten
für Fenster und Türen werden gleichzeitig mit den
Profilen montiert.
WICHTIG: Vor der Montage vom Glas/Hohlkammer-
platten muss kontrolliert werden, ob die Giebel und
Seiten waagerecht und im rechten Winkel stehen, und
das Fenster und Tür(en) korrekt funktionieren.
Wenn die Glas-/Hohlkammerplattenarbeit beginnt,
muss dieses im gleichen Arbeitsablauf beendet werden.
Glasmontage
1. Montieren Sie jeweils ein Glas – Butyltape (20-1230)
wird vertikal an die Profile geklebt.
2. Platzieren Sie das Glas und beenden Sie mit der
Befestigung der Montageleisten.
Empfohlene Reihenfolge: Dach – Seiten – Giebel.
Bei z.B. zerbrochenen Glas wird das Glas vorsichtig
nach außen gekippt. Kratze vorsichtig das Profil sauber
und montieren neues Glas.
Stegdobbelplattenmontage
Die Übersichtszeichnungen zeigen, wo die Platten und
Leisten zu montieren sind. Evtl. Längenanpassungen
sollten mit einer feinen Säge/ Klinge vorgenommen
werden.
HINWEIS: Um Algenbildung zu vermeiden, dürfen die
Platten nicht mit der Erde in Kontakt kommen.
Die Platten können gegen Insekten versiegelt werden,
oben mit Alu-Klebeband oder Silikon, unten mit
Rücksicht auf den Ablauf von Kondenswasser nur
mit diusionsoenem Klebeband (Materialien sind im
Baumarkt erhältlich).
Werkzeug
Zur Montage des Gewächshauses wird das in der
Anleitung gezeigte Werkzeug benötigt.
Tipps und Tricks
Weitere Tipps zum Einrichten Ihres Gewächshauses
finden Sie unter www.juliana.com/de.
Pflege
Schmieren Sie die Türen, Scharniere, Schlösser und
Gleitschienen ca. jedes halbe Jahr.
Säubern Sie die Dachrinnen regelmäßig von Blättern o.ä.
• Muttern und Schrauben müssen angezongen werden.
• Justieren Sie gegebenenfalls die Fenster.
• Tauschen Sie gebrochene Glasscheiben aus.
Reinigen Sie das Gewächshaus vor und nach der
Anbausaison.
Winter- und Stormsicherung
In Gebieten, in denen mit Schneefall zu rechnen ist,
empfehlen wir folgende Maßnahmen:
Unterstützen Sie den Dachrücken mit einer
zusätzlichen Stütze.
Befreien Sie, bei starker Schneelast, das Dach
regelmäßig vom Schnee.
Sichern Sie das Haus vor evtl. abstürzenden
Schneemassen von Bäumen o.ä.
• Demontieren Sie die Zylinder der automatischen
Fensteröner (sofern vorhanden, extra Zubehör) und
lagern Sie diese an einem geschützten Ort.
Sichern Sie Türen und Fenster, damit der Wind sie
nicht hin und her schlagen kann.
Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Versicherungen
automatisch Gewächshäuser abdecken.
Garantieerklärung – 12 Jahre Garantie
Unter www.juliana.com/de finden Sie die volle
Garantieerklärung.
Unter der Voraussetzung, dass das Gewächshaus unter
der Übereinstimmung der Montageanleitung montiert
wurde, und nach den Vorschriften gehalten wurde,
geben wir 12 Jahre Garantie. Im Fall von Schäden oder
Mängeln müssen diese umgehend gemeldet werden.
Normale Pflege des Gewächshaues sowie die
Reinigung, die Schmierung, das Nachziehen von
Bolzen/Schrauben muss eingehalten werden,
da dies einen Einfluss auf die konstruktionsmäße
Qualität und Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und
Schneebelastung hat.
Wir machen darauf aufmerksam, dass die oben
erwähnte Garantie nicht folgendes beeinhaltet;
Schäden und Funktionsprobleme aufgrund von
fehlender Schmierung und Pflege.
Für lackierte Gewächshäuser gilt eine 2-jährige
Garantie für die Lackierung.
Farbunterschiede können auftreten, und es
können kleine Markierungen in den Profilen sein,
die von der Aufhängung der Profile unter dem
Lackierungsprozess entstanden sind. Diese sind nicht
Reklamationsberechtigt.
Glas, Hohlkammerplatten, Fracht, Montage und
eventuelle Abmontage, eventuelle folgenden
Schäden, Arbeitslohn o.Ä.
Produkte die von äußeren Einflüssen belastet werden,
wie z.B.: andere Gebäudeelemente, Umwelteinflüsse,
Vandalismus, Force Majeure oder andere äußere
Bedingungen. Entfernen Sie z.B. Schnee vom Dach,
um einen möglichen Bruch zu verhindern wegen zu
hoher Schneelast.
• Verschleißteile (wie Türgri, Räder, Gleitschienen,
Zylinder und Schließvorrichtungen). Verschleißteile
müssen wegen täglichem Gebrauch, der Verwendung
und Bedingung ersetzt werden.
Die Garantie fällt weg, wenn ein Produktfehler
wegen falschem/unangemessen Gebrauch der Teile
in der Konstruktion entstanden ist.
HINWEIS: Ein Gewächshaus ist eine einlagige Konstruk-
tion und somit nicht 100 % dicht. Je nach Wetterlage
können undichten im Dach, bei den Fenstern, Türen
und Ecken entstehen. Wir empfehlen dies bei der
Inneneinrichtung des Gewächshauses zu beachten.
Reklamationen
Wir haben strenge Qualitätsanforderungen, um ein
fehlerfreies Produkt sicherzustellen. Sollte dennoch
Fehler oder Mängel entstehen, kontaktieren Sie
Ihren Händler. Bitte haben Sie den Namen des
Gewächshauses und die Artikelnummer bereit.
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gewächshaus
und hoen, dass es Ihnen viele Jahre Freude bereitet.
6
Lycka till med ditt nya växthus
S
Grattis till det växthus du valt
Juliana Drivhuse A/S är ett danskt privatägt företag
som startades 1963. Vi Juliana Drivhuse designar,
utvecklar och tillverkar våra växthus själva utifrån
principer om enkelhet, estetik, funktionalitet och
kvalitet. Juliana Drivhuse har under åren förvärvat flera
konkurrerande företag och därför kan vi idag erbjuda
följande tre varumärken: Halls, Juliana och Gabriel
Ash. Varje märke består av produkter med unika
former och funktioner, men där den gemensamma
nämnaren är sambandet mellan kvalitet och pris.
Alla produkter är utformade och tillverkade för att
hålla i många år och bilda en ram runt människor och
det goda livet, oavsett om de främst ska användas
för odling eller som en oas i trädgården. www.
juliana.com kan du läsa mer om företaget, de enskilda
varumärkena och det breda utbud av tillbehör som
finns tillgängliga för våra växthus.
Monteringsanvisningen
För att montera ditt nya växthus är det viktigt att du
följer den här monteringsanvisningen steg för steg.
Alla skruvar, muttrar och beslag ligger separat i en
påse.
OBS! Denna monteringsanvisning kan vara avsedd för
flera storlekar av samma växthusmodell.
Alla detaljritningar är markerade med symbol:
Sett inifrån: Sett utifrån:
På vissa ställen anges om en komponent från en
påse ska användas på en senare sida. Detta visas med
symbolen:
Försiktighetsåtgärder
• Vi rekommenderar att monteringen görs i torrt och
lugnt väder.
• Medhjälpare krävs.
Använd alltid handskar vid glasmontering. Glas har
vassa kanter, särskilt om det går sönder.
Medhjälpare och framför allt barn ska göras upp-
märksamma på att krossat glas är en fara. Samla direkt
upp allt krossat glas och kassera det på lämpligt sätt.
När du använder stege ska du placera den ett
plant underlag.
Val av plats
Det är viktigt att placera växthuset rätt för att skapa
de bästa förutsättningarna för växterna och för att
största möjliga nytta av växthuset.
Växthuset bör placeras så soligt som möjligt och
skyddas från starka vindar. Undvik långt som
möjligt att placera växthuset under träd som skuggar,
eftersom detta bidrar till algtillväxt. Samtidigt kan
grenar och löv som faller ner skada växthuset och
täppa igen takrännorna. Vi rekommenderar att du
placerar växthuset där du oftast är i trädgården,
särskilt om du också vill att växthuset ska användas
för något annat än odling.
VIKTIGT: Innan växthuset monteras ska ett plant
underlag som minst motsvarar växthusets yttre mått
skapas – detta underlättar monteringen av växthuset.
Fundament
Fundamentet ingår inte i leveransen, men original
fundament kan köpas separat.
Om du köper vårt originalfundament ska plintar gjutas
frostfritt djup. Följ de angivna måtten i ritningen,
alla mått är yttermått.
Om originalfundament används monteras växthuset
på varje lodrät stag enligt ritning A/B.
Bästa ordningsföljden för att gjuta fundamentet:
1. Se till att underlaget är plant.
2. Fundamentet monteras och mäts upp enligt
ritningen. Se till att diagonalmåtten är samma.
3. Hål markeras och fundamentet flyttas.
4. Hål borras/grävs till frostfritt djup. Följ lokala
rekommendationer.
5. Böj gjutbeslagen något i ändarna enligt ritningen.
6. Fundamentet med gjutbeslagen placeras över hålen.
7. Kontrollera breddens mått och att fundamentet är
helt i våg och vinkel. Se till att diagonalmåtten är samma.
8. Fyll hålen med betong.
Exempel: Vid ø150 mm och 900 mm djup används ca
16 l betong per hål.
9. Kontrollera att fundamentet fortfarande har samma
mått och är helt i våg och vinkel.
Efter rekommenderad härdningstid kan du börja
montera ditt växthus.
Placering utan gjutning
Om växthuset placeras utan gjutning måste det
göras med lämpliga beslag. Monteringar och
skruvar/bultar till monteringen köps separat
närmaste byggmarknad och ska passa underlaget.
Om originalfundament köps ska hörn och eventuellt
mittbeslag kapas till samma höjd som fundamentet.
Originalfundamentet är konstruerat för gjutning,
därför kan ytterligare borrning och inköp av material
tillkomma. Tänk att de flesta försäkringsbolag inte
försäkrar växthus som inte har ett gjutet fundament.
Monteringsföljd av växthus
Följ monteringsföljden i manualen.
Lägg ut delarna enligt ritningen och montera därefter
sektionen i den ordning som bilderna visar. Undvik
att dra åt muttrarna helt innan hela sektionen har
monterats.
När alla sektioner är klara kan växthusets stomme
monteras.
OBS! flera ställen i manualen visas att ytterligare
bultar ska sättas in i profilkanalerna. De används för
att montera delar senare i processen.
Dörrar och fönster
Skruvarna till dörren ska smörjas med olja för enklare
montering. Glas eller polykarbonat till dörrar och
fönster monteras samtidigt som profilerna.
VIKTIGT: Innan montering av glas/polykarbonat ska
du kontrollera att gavlarna och sidorna är lodräta
och vinkelräta samt att dörr(ar) och fönster fungerar
perfekt.
När glas-/polykarbonatarbetet påbörjas måste det
slutföras i samma moment.
Glasmontering
1. Montera ett glas i taget – applicera butyltejp (20-1230)
på vertikala profiler.
2. Sätt in glaset och avsluta med monteringslister.
Rekommenderad följd: tak – sidor – gavlar.
Vid behov lutas det trasiga glaset försiktigt utåt.
Skrapa profilen helt ren innan du sätter i nytt glas.
Montering av polykarbonat
Översiktsritningarna visar hur rutorna och listerna
monteras. Eventuella justeringar görs med en
fintandad såg.
OBS! För att slippa algpåväxt får rutorna inte komma
i kontakt med jord.
Rutorna kan eventuellt förseglas mot insekter. Högst
upp med aluminiumtejp eller silikon, i botten endast
med diusionsöppen tejp (finns byggmarknaden)
för avrinning av kondensvatten.
Verktyg
För montering av växthuset krävs de verktyg som
visas i manualen.
Tips och tricks
Se www.juliana.com för fler tips om hur du ställer in
ditt växthus.
Underhåll
Smörj dörrens gångjärn, lås och eventuella
glidskenor ungefär var sjätte månad.
• Dra åt bultar/muttrar.
• Rensa takrännor från löv m.m.
• Justera eventuellt fönster.
• Byt ut trasigt glas.
• Rengör växthuset före och efter växtsäsongen.
Vinter- och stormsäkring
I områden där snö kan förekomma rekommenderar vi
följande vintersäkring:
• Stöttning av taksektionen.
• Större snömängder på taket måste tas bort.
• Vidta försiktighetsåtgärder mot nedfallande snö-
massor, t.ex. från trä eller hustak.
Avlägsna cylindrar för automatiska fönsteröppnare
(tillval).
Stäng dörr(ar) och fönster att vinden inte kan
skada växthuset.
Tänk på att växthus inte automatiskt täcks av alla
försäkringsbolag.
Garantiförklaring – 12 års garanti
Se www.juliana.com för garantivillkoren i sin helhet
Förutsatt att växthuset monterats i enlighet med
bestämmelserna i monteringsanvisningen och
underhållits enligt instruktionerna ger vi 12 års garanti.
Defekter ska rapporteras omedelbart.
Allmänt underhåll av växthuset såsom rengöring,
smörjning, efterdragning av muttrar/skruvar ska
utföras, eftersom detta kan påverka växthusets
konstruktionsmässiga kvalitet och dess
motståndskraft mot vind- och snöbelastning.
Observera att ovanstående garanti inte omfattar:
Skador och funktionsproblem baserade brist
smörjning och underhåll.
För lackerade växthus gäller två års garanti
lackeringen.
Nyansskillnader i färgen kan förekomma och det
kan finnas små märken i profilerna som härrör från
upphängningen av profilerna under lackeringsprocessen.
Detta är inte en reklamationsgrund.
Glas, polykarbonat, frakt, montering, eventuell
nedmontering, eventuella följdskador, arbetskostnad
m.m.
Produkter som belastas av yttre påverkan, såsom:
andra byggnadskomponenter, klimatpåverkan,
vandalism, force majeure eller andra yttre
förhållanden. Kom till exempel ihåg att ta bort snö
från taket för att undvika eventuella skador grund
av för hög vikt.
• Slitdelar (t.ex. handtag, hjul, glidskenor, cylindrar
och låsanordningar). Slitdelar måste småningom
bytas ut vid daglig användning och drift.
Garantin gäller inte heller om produktfelet
beror felaktig/olämplig användning av delar i
konstruktionen.
OBS! Ett växthus är en englaskonstruktion som inte är
100 % tät. Beroende på väderförhållanden kan läckor
uppstå i tak, fönster, dörrar och hörn. Vi uppmanar
dig att ha detta i åtanke när du inreder växthuset.
Reklamationer
Vi har höga kvalitetskrav för att säkerställa en felfri
produkt. Om du ändå hittar fel eller brister ska du
kontakta din återförsäljare. Kom ihåg att ha namnet
växthusmodellen och komponentnummer till
hands.
Stort grattis till ditt nya växthus. Vi hoppas att du ska
stor glädje av det under många år framöver.
7
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
avec votre nouvelle serre
F
Grattis till det växthus du valt
Juliana Drivhuse A/S är ett danskt privatägt företag
som startades 1963. Vi Juliana Drivhuse designar,
utvecklar och tillverkar våra växthus själva utifrån
principer om enkelhet, estetik, funktionalitet och
kvalitet. Juliana Drivhuse har under åren förvärvat flera
konkurrerande företag och därför kan vi idag erbjuda
följande tre varumärken: Halls, Juliana och Gabriel
Ash. Varje märke består av produkter med unika
former och funktioner, men där den gemensamma
nämnaren är sambandet mellan kvalitet och pris.
Alla produkter är utformade och tillverkade för att
hålla i många år och bilda en ram runt människor och
det goda livet, oavsett om de främst ska användas
för odling eller som en oas i trädgården. www.
juliana.com kan du läsa mer om företaget, de enskilda
varumärkena och det breda utbud av tillbehör som
finns tillgängliga för våra växthus.
Monteringsanvisningen
För att montera ditt nya växthus är det viktigt att du
följer den här monteringsanvisningen steg för steg.
Alla skruvar, muttrar och beslag ligger separat i en
påse.
OBS! Denna monteringsanvisning kan vara avsedd för
flera storlekar av samma växthusmodell.
Alla detaljritningar är markerade med symbol:
Sett inifrån: Sett utifrån:
På vissa ställen anges om en komponent från en
påse ska användas på en senare sida. Detta visas med
symbolen:
Försiktighetsåtgärder
• Vi rekommenderar att monteringen görs i torrt och
lugnt väder.
• Medhjälpare krävs.
Använd alltid handskar vid glasmontering. Glas har
vassa kanter, särskilt om det går sönder.
Medhjälpare och framför allt barn ska göras upp-
märksamma på att krossat glas är en fara. Samla direkt
upp allt krossat glas och kassera det på lämpligt sätt.
När du använder stege ska du placera den ett
plant underlag.
Val av plats
Det är viktigt att placera växthuset rätt för att skapa
de bästa förutsättningarna för växterna och för att
största möjliga nytta av växthuset.
Växthuset bör placeras så soligt som möjligt och
skyddas från starka vindar. Undvik långt som
möjligt att placera växthuset under träd som skuggar,
eftersom detta bidrar till algtillväxt. Samtidigt kan
grenar och löv som faller ner skada växthuset och
täppa igen takrännorna. Vi rekommenderar att du
placerar växthuset där du oftast är i trädgården,
särskilt om du också vill att växthuset ska användas
för något annat än odling.
VIKTIGT: Innan växthuset monteras ska ett plant
underlag som minst motsvarar växthusets yttre mått
skapas – detta underlättar monteringen av växthuset.
Fundament
Fundamentet ingår inte i leveransen, men original
fundament kan köpas separat.
Om du köper vårt originalfundament ska plintar gjutas
frostfritt djup. Följ de angivna måtten i ritningen,
alla mått är yttermått.
Om originalfundament används monteras växthuset
på varje lodrät stag enligt ritning A/B.
Bästa ordningsföljden för att gjuta fundamentet:
1. Se till att underlaget är plant.
2. Fundamentet monteras och mäts upp enligt
ritningen. Se till att diagonalmåtten är samma.
3. Hål markeras och fundamentet flyttas.
4. Hål borras/grävs till frostfritt djup. Följ lokala
rekommendationer.
5. Böj gjutbeslagen något i ändarna enligt ritningen.
6. Fundamentet med gjutbeslagen placeras över hålen.
7. Kontrollera breddens mått och att fundamentet är
helt i våg och vinkel. Se till att diagonalmåtten är samma.
8. Fyll hålen med betong.
Exempel: Vid ø150 mm och 900 mm djup används ca
16 l betong per hål.
9. Kontrollera att fundamentet fortfarande har samma
mått och är helt i våg och vinkel.
Efter rekommenderad härdningstid kan du börja
montera ditt växthus.
Placering utan gjutning
Om växthuset placeras utan gjutning måste det
göras med lämpliga beslag. Monteringar och
skruvar/bultar till monteringen köps separat
närmaste byggmarknad och ska passa underlaget.
Om originalfundament köps ska hörn och eventuellt
mittbeslag kapas till samma höjd som fundamentet.
Originalfundamentet är konstruerat för gjutning,
därför kan ytterligare borrning och inköp av material
tillkomma. Tänk att de flesta försäkringsbolag inte
försäkrar växthus som inte har ett gjutet fundament.
Monteringsföljd av växthus
Följ monteringsföljden i manualen.
Lägg ut delarna enligt ritningen och montera därefter
sektionen i den ordning som bilderna visar. Undvik
att dra åt muttrarna helt innan hela sektionen har
monterats.
När alla sektioner är klara kan växthusets stomme
monteras.
OBS! flera ställen i manualen visas att ytterligare
bultar ska sättas in i profilkanalerna. De används för
att montera delar senare i processen.
Dörrar och fönster
Skruvarna till dörren ska smörjas med olja för enklare
montering. Glas eller polykarbonat till dörrar och
fönster monteras samtidigt som profilerna.
VIKTIGT: Innan montering av glas/polykarbonat ska
du kontrollera att gavlarna och sidorna är lodräta
och vinkelräta samt att dörr(ar) och fönster fungerar
perfekt.
När glas-/polykarbonatarbetet påbörjas måste det
slutföras i samma moment.
Glasmontering
1. Montera ett glas i taget – applicera butyltejp (20-1230)
på vertikala profiler.
2. Sätt in glaset och avsluta med monteringslister.
Rekommenderad följd: tak – sidor – gavlar.
Vid behov lutas det trasiga glaset försiktigt utåt.
Skrapa profilen helt ren innan du sätter i nytt glas.
Montering av polykarbonat
Översiktsritningarna visar hur rutorna och listerna
monteras. Eventuella justeringar görs med en
fintandad såg.
OBS! För att slippa algpåväxt får rutorna inte komma
i kontakt med jord.
Rutorna kan eventuellt förseglas mot insekter. Högst
upp med aluminiumtejp eller silikon, i botten endast
med diusionsöppen tejp (finns byggmarknaden)
för avrinning av kondensvatten.
Verktyg
För montering av växthuset krävs de verktyg som
visas i manualen.
Tips och tricks
Se www.juliana.com för fler tips om hur du ställer in
ditt växthus.
Underhåll
Smörj dörrens gångjärn, lås och eventuella
glidskenor ungefär var sjätte månad.
• Dra åt bultar/muttrar.
• Rensa takrännor från löv m.m.
• Justera eventuellt fönster.
• Byt ut trasigt glas.
• Rengör växthuset före och efter växtsäsongen.
Vinter- och stormsäkring
I områden där snö kan förekomma rekommenderar vi
följande vintersäkring:
• Stöttning av taksektionen.
• Större snömängder på taket måste tas bort.
• Vidta försiktighetsåtgärder mot nedfallande snö-
massor, t.ex. från trä eller hustak.
Avlägsna cylindrar för automatiska fönsteröppnare
(tillval).
Stäng dörr(ar) och fönster att vinden inte kan
skada växthuset.
Tänk på att växthus inte automatiskt täcks av alla
försäkringsbolag.
Garantiförklaring – 12 års garanti
Se www.juliana.com för garantivillkoren i sin helhet
Förutsatt att växthuset monterats i enlighet med
bestämmelserna i monteringsanvisningen och
underhållits enligt instruktionerna ger vi 12 års garanti.
Defekter ska rapporteras omedelbart.
Allmänt underhåll av växthuset såsom rengöring,
smörjning, efterdragning av muttrar/skruvar ska
utföras, eftersom detta kan påverka växthusets
konstruktionsmässiga kvalitet och dess
motståndskraft mot vind- och snöbelastning.
Observera att ovanstående garanti inte omfattar:
Skador och funktionsproblem baserade brist
smörjning och underhåll.
För lackerade växthus gäller två års garanti
lackeringen.
Nyansskillnader i färgen kan förekomma och det
kan finnas små märken i profilerna som härrör från
upphängningen av profilerna under lackeringsprocessen.
Detta är inte en reklamationsgrund.
Glas, polykarbonat, frakt, montering, eventuell
nedmontering, eventuella följdskador, arbetskostnad
m.m.
Produkter som belastas av yttre påverkan, såsom:
andra byggnadskomponenter, klimatpåverkan,
vandalism, force majeure eller andra yttre
förhållanden. Kom till exempel ihåg att ta bort snö
från taket för att undvika eventuella skador grund
av för hög vikt.
• Slitdelar (t.ex. handtag, hjul, glidskenor, cylindrar
och låsanordningar). Slitdelar måste småningom
bytas ut vid daglig användning och drift.
Garantin gäller inte heller om produktfelet
beror felaktig/olämplig användning av delar i
konstruktionen.
OBS! Ett växthus är en englaskonstruktion som inte är
100 % tät. Beroende på väderförhållanden kan läckor
uppstå i tak, fönster, dörrar och hörn. Vi uppmanar
dig att ha detta i åtanke när du inreder växthuset.
Reklamationer
Vi har höga kvalitetskrav för att säkerställa en felfri
produkt. Om du ändå hittar fel eller brister ska du
kontakta din återförsäljare. Kom ihåg att ha namnet
växthusmodellen och komponentnummer till
hands.
Stort grattis till ditt nya växthus. Vi hoppas att du ska
stor glädje av det under många år framöver.
Félicitations pour l’achat de votre serre
Juliana Drivhuse A/S est une entreprise familiale
danoise fondée en 1963. Chez Juliana Drivhuse nous
concevons, développons et fabriquons nos serres
en nous basant sur les principes suivants : simplicité,
esthétique, fonctionnalité et qualité.
Avec le temps l’entreprise Juliana Drivhuse s’est
agrandie et ore aujourd’hui 3 marques diérentes :
Halls, Juliana et Gabriel Ash.
Nos marques proposent des produits à la conception
et aux fonctionnalités uniques, tout en conservant un
très bon rapport qualité prix.
Pour faire pousser des plantes ou flâner au jardin,
nos produits sont conçus et fabriqués pour durer de
nombreuses années.
Rendez-vous sur www.juliana.com pour en savoir
plus sur l’entreprise, les diérentes marques ainsi
que les nombreux accessoires pour serres de jardin
disponibles.
Instructions de montage
Veuillez respecter chaque étape de montage pour
l’assemblage de votre nouvelle serre. Vous trouverez
toute la visserie dans une boîte séparée.
REMARQUE : Ce manuel peut être conçu pour
diérentes tailles d’un même modèle de serre.
Chaque illustration contient les symboles suivants :
Vu de l’intérieur de la serre :
Vu de l’extérieur de la serre :
Le symbole suivant apparaîtra si une pièce d’une
boîte doit être utilisée à une étape ultérieure dans
l’assemblage :
Conseils de sécurité
• Monter la serre par temps calme et sec.
• Eectuer l’installation avec l’aide d’une seconde
personne.
Utiliser des gants de travail pour la pose du verre. Les
carreaux peuvent casser, leurs bords être tranchants.
• Prévenir les assistants du danger que comporte
le verre. Avertir les enfants du danger. Ramasser les
éventuels bris de verre et les jeter soigneusement.
Utiliser une échelle sur sol plat en respectant les
règles de sécurité.
Emplacement
Choisir le bon emplacement est important pour créer
les meilleures conditions de production et garantir la
durabilité de la serre de jardin.
La serre doit être placé dans un endroit ensoleillé et
protégé du vent.
Éviter de positionner la serre sous un arbre car
l’ombre et l’humidité pourrait encourager la formation
d’algue.
Aussi, les branches en tombant pourraient abîmer la
structure, et les feuilles boucher les gouttières.
Nous vous recommandons d’installer la serre dans
votre endroit préféré du jardin si le but n’est pas de
cultiver des plantes.
IMPORTANT : Le sol devra être aplani, de niveau et de
préférence compacté avant le montage de la serre.
La surface requise pour l’emplacement devra être au
minimum aux dimensions extérieures de la serre.
Embase
L’embase pour ce produit n’est pas incluse. Nous
fabriquons des embases qui peuvent être achetées
séparément en option.
Si vous faîte l’acquisition de l’une de nos embases,
sachez que les trous creusés pour la fondation
devront être susamment profond pour être hors
gel.
Les diérentes dimensions sont indiquées dans les
pages suivantes. Sachez que toutes les dimensions
sont notées hors tout.
L’embase est fixée au bas de chacun des profilés
verticaux comme indiqué sur l’illustration A/B.
Ordre de montage :
1. S’assurer que le sol soit plat.
2. Assembler l’embase en respectant les dimensions
indiquées. S’assurer que les longueurs des diagonales
sont identiques.
3. Baliser les endroits où seront creusés les trous, puis
déplacer l’embase.
4. Creuser le sol susamment profond pour être hors gel.
5. Plier l’extrémité des piquets d’ancrage comme
illustré.
6. Placer l’embase et ses piquets d’ancrage dans les
trous creusés.
7. Vérifier que l’embase est bien de niveau. S’assurer
que les diagonales sont de mêmes longueurs.
8. Remplir les trous avec du béton. Exemple: un trou
aux dimensions ø150 mm et 900mm de profondeur
nécessitera environ 16 litres de béton.
9. Vérifier que l’embase est toujours de niveau et que
les angles sont droits. S’assurer que les diagonales
sont de mêmes longueurs.
Respecter le temps de séchage du béton puis
commencer l’assemblage de la serre.
Emplacement sur sol dur
Si la fondation de la serre n’est pas coulée dans du
béton, elle devra être sécurisée à l’aide de fixations
adéquates.
Fixations qui devront être achetées séparément.
Si notre embase est utilisée sur une dalle ou un
plancher, les piquets d’ancrage devront alors être sciés.
Nos embases sont conçues pour être coulées dans
du béton, ainsi tout matériel de perçage ou de forage
prévu sera nécessaire (non inclus dans la livraison).
Attention, la plupart des compagnies d’assurance
ne couvre pas les serre dont la fondation n’est pas
coulée dans du béton.
Ordre d’assemblage
Veuillez bien respecter l’ordre de montage indiqué
dans les pages suivantes.
Placer chaque élément comme illustré, puis
assembler la section dans l’ordre indiqué sur les
illustrations.
Ne serrer complètement les vis et boulons que
lorsque la section entière est assemblée.
Lorsque toutes les sections sont terminées, la
structure de la serre peut alors être assemblée.
REMARQUE : À plusieurs endroits le manuel indique
des vis et boulons additionnels qui doivent être
insérés dans les profilés. Ceux-ci seront utilisés plus
tard pour fixer d’autres éléments.
Portes et fenêtres
Graisser les vis afin de faciliter l’assemblage de la
porte. Le vitrage et les diérents éléments composant
la porte et les fenêtres doivent être assemblés
ensembles.
IMPORTANT : Avant de poser le vitrage de la serre,
veillez à ce que les pignons et les côtés soient de
niveau et que la porte et les fenêtres fonctionnent
correctement.
Ne pas suspendre la pose du vitrage. La pose du
vitrage de la serre doit être réalisé en une fois.
Vitrage
1. Poser un carreau à la fois. Ajouter du ruban
« Butyl tape » (20-1230) sur les profilés verticaux
2. Positionner les carreaux et les fixer avec les joints PVC
Ordre recommandé pour la pose du vitrage : Toit
Côtés - Pignons.
Si un carreau est cassé accidentellement, retirer
soigneusement les bris de verre ainsi que la couche
de silicone à l’aide d’un couteau.
Vitrage en polycarbonate
Les illustrations indiquent comment poser les
panneaux en polycarbonate. Si nécessaire, ajuster les
dimensions des panneaux à l’aide d‘une scie.
REMARQUE : Pour éviter l’apparition d’algues ne pas
mettre en contact les panneaux polycarbonate avec
le sol. Il est possible de boucher les bordures des
panneaux polycarbonate contre les insectes.
Pour cela utiliser du ruban aluminium ou du silicone
pour les parties supérieures.
Pour les parties inférieures, utiliser seulement du
ruban air-strip qui permettra à la condensation d’être
évacué.
Outils
L’outillage nécessaires à l’assemblage de la serre est
indiqué dans les pages suivantes.
Conseils et astuces
Rendez-vous sur www.juliana.com pour plus de
conseils de montage pour votre serre de jardin.
Entretien
Graisser les charnières, la porte, la serrure et si inclus
les glissières de porte tous les 6 mois.
• Resserrer les vis et boulons.
• Nettoyer les gouttières bouchées par les feuilles.
• Ajuster les fenêtres si nécessaire
• Remplacer les carreaux éventuellement cassés
• Nettoyer la serre avant et après les périodes de
cultures.
Précautions hiver et tempêtes
En cas de neige et/ou de vents violents nous
recommandons de:
• Soutenir la faîtière de toit.
• Retirer la neige accumulée sur le toit.
Anticiper les chutes de neige provenant des arbres
environnants ou du toit d’une maison.
Retirer les éventuelles ouvertures automatiques de
fenêtres.
• Sécuriser les ouvertures, porte et fenêtres en cas de
vents violents pour protéger la serre.
Merci de noter que les compagnies d’assurance
peuvent avoir des politiques d’assurance diérentes.
Garantie 12 ans
Retrouvez une description complète de la garantie
sur www.juliana.com.
Dans les conditions ou la serre est installée en
respectant les instructions de montage ainsi que
les recommandations, la serre est couverte par une
garantie de 12 ans.
Les pièces manquantes ou défectueuses doivent être
signalés immédiatement.
Un entretien général et régulier de la serre tels que le
nettoyage, graissage et resserrage des vis et boulons
doit être respecté.
Merci de noter que la garantie ne couvre pas :
Les dommages et problèmes fonctionnels liés au
manque d’entretien (graissage et nettoyage).
Toutes les parties peintes sont couvertes par une
garantie de 2 ans.
Des nuances de couleurs ou des marques sur les
profilés peuvent être liés au processus de peinture.
Ceci n’est pas couvert par la garantie.
• Le verre, le polycarbonate, la livraison, l’assemblage,
le retrait des produits, les dommages advenus après
livraison, la main d’œuvre, etc.
Les parties endommagées par des causes
extérieures: bâtiments environnants, impact du
climat, vandalisme, force majeure et autres conditions
extérieures. Exemple: N’est pas couvert par la garantie
une serre abîmée par le poids trop important de neige
accumulée et non retirée du toit.
Éléments fonctionnels tels que les poignées,
éléments de porte coulissante, serrure et autres
fermetures. Ces pièces devront être entretenue et si
nécessaire remplacées périodiquement.
• Produits défectueux liés à une utilisation incorrecte
ou non approprié des pièces.
REMARQUE : une serre de jardin n’est pas entièrement
étanche. Selon les conditions météo des fuites d’eau
peuvent apparaître dans la toiture, les fenêtres, la
porte ou aux angles du toit.
Réclamations
La fabrication de nos serres de jardin répond aux
standards de qualités des plus élevés. Cependant, en
cas de problèmes merci de contacter immédiatement
votre revendeur. Revendeur à qui vous devrez indiquer
le modèle de la serre concerné et les numéros des
pièces défectueuses.
Nous espérons que vous serez satisfait(e) de
votre nouvelle serre et en profiterez pendant de
nombreuses années.
8
Gefeliciteerd met uw nieuwe kas
NL
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw kas
Juliana Drivhuse A/S is een Deense onderneming in
particulier bezit en werd opgericht in 1963. Bij Juliana
Drivhuse ontwerpen, ontwikkelen en produceren
we onze eigen kassen op basis van de principes van
eenvoud, esthetiek, functionaliteit en kwaliteit. In
de loop der jaren heeft Juliana Drivhuse een aantal
concurrerende bedrijven overgenomen, zodat wij nu
de volgende drie merken kunnen aanbieden: Halls,
Juliana en Gabriel Ash. Elk merk heeft producten met
unieke ontwerpen en functionaliteiten, maar de rode
draad is de samenhang tussen kwaliteit en prijs.
Alle producten zijn ontworpen en vervaardigd om
jarenlang mee te gaan en bieden ruimte voor mensen
en het goede leven, of het nu is voor de teelt of om een
oase in de tuin te creëren. Op www.juliana.com leest u
meer over het bedrijf, de afzonderlijke merken en het
ruime assortiment accessoires voor onze kassen.
Deze handleiding
Voor de montage van uw nieuwe kas is het belangrijk
dat u deze handleiding stap voor stap volgt. Alle
bouten, moeren en fittingen zijn verpakt in een
afzonderlijke doos.
OPMERKING: Deze handleiding kan bedoeld zijn
voor meerdere maten van hetzelfde kasmodel.
Alle detailtekeningen zijn voorzien van een symbool:
Van binnenuit gezien: Van buitenaf gezien:
Op sommige locaties wordt aangegeven of een
onderdeel uit een doos op een latere pagina moet
worden gebruikt. Dit wordt aangegeven met een
symbool:
Voorzorgsmaatregelen
Het wordt aanbevolen om de montage uit te voeren
als het buiten droog en windstil is.
Bij de montage hebt u de hulp van iemand anders nodig.
Draag altijd handschoenen bij het monteren van
glas. Glas heeft scherpe randen, vooral als het breekt.
Wijs ondersteunend personeel en vooral kinderen
erop dat gebroken glas gevaarlijk kan zijn. Ruim
gebroken glas meteen op en verpak het goed voordat
u het weggooit.
Als u een ladder gebruikt, moet u deze op een
vlakke ondergrond plaatsen.
Locatie van de installatie
De juiste locatie van de kas is belangrijk om de beste
groeiomstandigheden te creëren voor planten en om
het meeste uit de kas te halen.
Aanbevolen wordt de kas op een zo zonnig mogelijke
locatie te plaatsen, beschut tegen harde wind. Plaats
de kas voor zover mogelijk niet onder schaduwrijke
bomen, want dat bevordert de algengroei.
Tegelijkertijd kunnen afgevallen takken en bladeren
het huis beschadigen en de dakgoten verstoppen.
Wij raden aan de kas te plaatsen op een plek in de
tuin waar u het grootste deel van uw tijd doorbrengt,
vooral als u de kas ook voor andere doeleinden wilt
gebruiken dan de teelt.
BELANGRIJK: Maak voordat u de kas opzet de
ondergrond vlak zodat deze ten minste overeenkomt
met de buitenafmetingen van de kas. Zo wordt het
opbouwen van de kas gemakkelijker.
Fundering
De fundering maakt geen deel uit van deze levering,
maar een originele fundering is afzonderlijk te koop.
Als u een originele fundering bijkoopt, moet u tot
vorstvrije diepte een bevestigingspunt gieten. Volg de
afmetingen die op de tekening zijn aangegeven. Alle
afmetingen zijn buitenmaten.
Indien u een originele fundering gebruikt, wordt de kas
bij elke verticale spijl vastgezet, zoals afgebeeld op A/B.
Beste volgorde voor het gieten van de fundering:
1. Zorg voor een vlakke ondergrond.
2. Monteer en meet de fundering volgens de tekening.
Controleer of de diagonale metingen hetzelfde zijn.
3. Markeer gaten en verplaats de fundering.
4. Boor/graaf gaten tot vorstvrije diepte. Volg de
lokale aanbevelingen.
5. Buig de ingegoten beugels lichtjes aan de uiteinden
zoals aangegeven op de tekening.
6. Plaats de fundering met ingegoten beugels over de
gaten.
7. Controleer de breedtematen en of de fundering
100% waterpas en loodrecht is. Controleer of de
diagonale afmetingen hetzelfde zijn.
8. Vul de gaten met beton.
Voorbeeld: gebruik bij ø150 mm en 900 mm diepte
ca. 16 l beton per gat.
9. Controleer of de fundering nog steeds voldoet aan
de afmetingen en 100% waterpas en loodrecht is.
Na de aanbevolen uithardingstijd kunt u beginnen
met het opzetten van uw kas.
Plaatsen zonder gieten
Als u het huis plaatst zonder gieten, moet u ervoor
zorgen dat dit gebeurt met geschikte beugels.
Beugels en schroeven/bouten voor de montage
moeten apart worden gekocht bij de dichtstbijzijnde
bouwmarkt en moeten passen bij de ondergrond.
Als u de originele fundering hebt gekocht, zaagt u
de hoek- en eventuele middenbeugels op dezelfde
hoogte als de fundering.
De oorspronkelijke fundering is ontworpen om te
worden gegoten, daarom moet er rekening worden
gehouden met extra boren en de aanschaf van
materialen. Houd er rekening mee dat de meeste
verzekeringsmaatschappijen geen dekking bieden
voor kassen die geen gegoten fundering hebben.
Montagevolgorde van het huis
Volg de montagevolgorde zoals aangegeven in de
handleiding.
Leg de onderdelen neer zoals op de tekening en zet
het gedeelte daarna in elkaar in de volgorde van de
afbeeldingen. Draai de moeren pas helemaal vast als
het hele gedeelte in elkaar is gezet.
Als alle gedeelten klaar zijn, kan het frame van het
huis in elkaar worden gezet.
OPMERKING: Op diverse plaatsen in de handleiding
wordt aangegeven dat er extra bouten moeten
worden aangebracht in de profielkanalen. Deze
worden later in het proces gebruikt om de elementen
samen te stellen.
Deuren en ramen
Smeer de schroeven voor de deur eerst met olie
in om de montage eenvoudiger te maken. Glas
of polycarbonaat voor deuren en ramen wordt
gelijktijdig met de profielen gemonteerd.
BELANGRIJK: Controleer vooraf dat de montage
van het glas/polycarbonaat of de gevels en zijkanten
loodrecht en haaks staan en of de deuren en ramen
naar behoren werken.
Als eenmaal met het glas/polycarbonaat is begonnen,
moet het in dezelfde handeling worden voltooid.
Glasmontage
1. Plaats één glas per keer - breng butyltape (20-1230)
aan op verticale profielen.
2. Plaats glas en werk het af met montagestrips.
Aanbevolen volgorde: dak - zijkanten - gevels.
Kantel evt. gebroken glas voorzichtig naar buiten.
Schraap het profiel helemaal schoon voordat u het
nieuwe glas erin zet.
Polycarbonaat monteren
Op de overzichtstekeningen is te zien hoe de platen en
het lijstwerk moeten worden gemonteerd. Eventuele
aanpassingen doet u met een fijngetande zaag.
OPMERKING: Om algengroei te voorkomen, mogen
de platen niet met aarde in aanraking komen.
De platen zijn eventueel tegen insecten te dichten.
Aan de bovenzijde met aluminium tape of siliconen,
aan de onderzijde alleen met diusietape (verkrijgbaar
in de bouwmarkt) voor afvoer van condenswater.
Werktuig
Voor de montage van de kas heeft u het gereedschap
nodig dat in de handleiding is afgebeeld.
Tips en trucs
Zie www.juliana.com voor meer tips over het
inrichten van uw kas.
Onderhoud
Smeer de deurscharnieren, het slot en eventuele
schuifrails ca. elke zes maanden.
• Draai de bouten/moeren weer vast.
• Maak de goten vrij van bladeren enz.
• Pas de ramen zo nodig aan.
• Vervang kapot glas.
• Maak de kas voor en na het groeiseizoen schoon.
Winter- en stormbescherming
In gebieden waar sneeuw kan vallen, raden wij het
volgende aan:
• Ondersteun van het dakgedeelte.
Grote hoeveelheden sneeuw op het dak moeten
worden verwijderd.
Neem voorzorgsmaatregelen tegen neerstortende
sneeuw van bomen of huisdaken.
Demonteer cilinders voor automatische raam-
openers (optioneel).
• Zet deuren en ramen vast, zodat de wind de kas niet
kan beschadigen.
Denk eraan dat veel verzekeringsmaatschappijen
kassen niet automatisch verzekeren.
Garantieverklaring - 12 jaar garantie
Zie www.juliana.com voor de volledige
garantieverklaring.
Mits de kas volgens de installatie-instructies is
geïnstalleerd en volgens de instructies wordt
onderhouden, geven wij 12 jaar garantie. Fouten en
onvolledigheden moet u onmiddellijk melden.
Regelmatig onderhoud van de kas, zoals
schoonmaken, smeren, aandraaien van moeren/
bouten, moet in acht worden genomen, omdat dit van
invloed kan zijn op de constructieve kwaliteit van de
kas en de weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting.
Wij wijzen erop dat de bovenstaande garantie het
volgende niet dekt:
Schade en defecten door gebrek aan smering en
onderhoud.
Voor geverfde kassen geldt een garantie van twee
jaar op het schilderwerk.
Er kunnen kleurverschillen optreden en er kunnen
kleine vlekken in de profielen ontstaan als gevolg van
het ophangen van de profielen tijdens het schilderen.
Dit wordt niet gedekt door de garantie.
• Glas, polycarbonaat, vracht, montage, eventuele
demontage, eventuele gevolgschade, loon enz.
Producten die onderhevig zijn aan invloeden
van buitenaf, zoals andere bouwonderdelen,
klimaatinvloeden, vandalisme, overmacht of andere
externe omstandigheden. Vergeet bijv. niet om
sneeuw van het dak te verwijderen om mogelijke
breuken door een overmatig gewicht te voorkomen.
• Versleten onderdelen (zoals handgrepen, wielen,
schuifrails, cilinders en vergrendelingen). Versleten
onderdelen moeten op basis van dagelijks gebruik,
toepassing en bediening worden vervangen.
• De garantie vervalt tevens indien het defect aan het
product te wijten is aan onjuist/oneigenlijk gebruik
van onderdelen in de constructie.
OPMERKING: een kas is een constructie met één
laag die niet 100% dicht is. Afhankelijk van de
weersomstandigheden kunnen er lekkages optreden
bij het dak, de ramen, de deuren en de hoeken. We
raden u aan hier rekening mee te houden als u uw
kas inricht.
Reclamaties
Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen om een
foutloos product te garanderen. Als er toch fouten of
gebreken zijn, neem dan direct contact op met uw
dealer. Vergeet niet de naam van het model kas en
het onderdeelnummer bij de hand te hebben.
Wij feliciteren u van harte met uw nieuwe kas en wij
hopen dat u er jarenlang veel plezier van zult hebben.
9
Onnittelut kasvihuoneen hankinnan johdosta
FIN
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw kas
Juliana Drivhuse A/S is een Deense onderneming in
particulier bezit en werd opgericht in 1963. Bij Juliana
Drivhuse ontwerpen, ontwikkelen en produceren
we onze eigen kassen op basis van de principes van
eenvoud, esthetiek, functionaliteit en kwaliteit. In
de loop der jaren heeft Juliana Drivhuse een aantal
concurrerende bedrijven overgenomen, zodat wij nu
de volgende drie merken kunnen aanbieden: Halls,
Juliana en Gabriel Ash. Elk merk heeft producten met
unieke ontwerpen en functionaliteiten, maar de rode
draad is de samenhang tussen kwaliteit en prijs.
Alle producten zijn ontworpen en vervaardigd om
jarenlang mee te gaan en bieden ruimte voor mensen
en het goede leven, of het nu is voor de teelt of om een
oase in de tuin te creëren. Op www.juliana.com leest u
meer over het bedrijf, de afzonderlijke merken en het
ruime assortiment accessoires voor onze kassen.
Deze handleiding
Voor de montage van uw nieuwe kas is het belangrijk
dat u deze handleiding stap voor stap volgt. Alle
bouten, moeren en fittingen zijn verpakt in een
afzonderlijke doos.
OPMERKING: Deze handleiding kan bedoeld zijn
voor meerdere maten van hetzelfde kasmodel.
Alle detailtekeningen zijn voorzien van een symbool:
Van binnenuit gezien: Van buitenaf gezien:
Op sommige locaties wordt aangegeven of een
onderdeel uit een doos op een latere pagina moet
worden gebruikt. Dit wordt aangegeven met een
symbool:
Voorzorgsmaatregelen
Het wordt aanbevolen om de montage uit te voeren
als het buiten droog en windstil is.
Bij de montage hebt u de hulp van iemand anders nodig.
Draag altijd handschoenen bij het monteren van
glas. Glas heeft scherpe randen, vooral als het breekt.
Wijs ondersteunend personeel en vooral kinderen
erop dat gebroken glas gevaarlijk kan zijn. Ruim
gebroken glas meteen op en verpak het goed voordat
u het weggooit.
Als u een ladder gebruikt, moet u deze op een
vlakke ondergrond plaatsen.
Locatie van de installatie
De juiste locatie van de kas is belangrijk om de beste
groeiomstandigheden te creëren voor planten en om
het meeste uit de kas te halen.
Aanbevolen wordt de kas op een zo zonnig mogelijke
locatie te plaatsen, beschut tegen harde wind. Plaats
de kas voor zover mogelijk niet onder schaduwrijke
bomen, want dat bevordert de algengroei.
Tegelijkertijd kunnen afgevallen takken en bladeren
het huis beschadigen en de dakgoten verstoppen.
Wij raden aan de kas te plaatsen op een plek in de
tuin waar u het grootste deel van uw tijd doorbrengt,
vooral als u de kas ook voor andere doeleinden wilt
gebruiken dan de teelt.
BELANGRIJK: Maak voordat u de kas opzet de
ondergrond vlak zodat deze ten minste overeenkomt
met de buitenafmetingen van de kas. Zo wordt het
opbouwen van de kas gemakkelijker.
Fundering
De fundering maakt geen deel uit van deze levering,
maar een originele fundering is afzonderlijk te koop.
Als u een originele fundering bijkoopt, moet u tot
vorstvrije diepte een bevestigingspunt gieten. Volg de
afmetingen die op de tekening zijn aangegeven. Alle
afmetingen zijn buitenmaten.
Indien u een originele fundering gebruikt, wordt de kas
bij elke verticale spijl vastgezet, zoals afgebeeld op A/B.
Beste volgorde voor het gieten van de fundering:
1. Zorg voor een vlakke ondergrond.
2. Monteer en meet de fundering volgens de tekening.
Controleer of de diagonale metingen hetzelfde zijn.
3. Markeer gaten en verplaats de fundering.
4. Boor/graaf gaten tot vorstvrije diepte. Volg de
lokale aanbevelingen.
5. Buig de ingegoten beugels lichtjes aan de uiteinden
zoals aangegeven op de tekening.
6. Plaats de fundering met ingegoten beugels over de
gaten.
7. Controleer de breedtematen en of de fundering
100% waterpas en loodrecht is. Controleer of de
diagonale afmetingen hetzelfde zijn.
8. Vul de gaten met beton.
Voorbeeld: gebruik bij ø150 mm en 900 mm diepte
ca. 16 l beton per gat.
9. Controleer of de fundering nog steeds voldoet aan
de afmetingen en 100% waterpas en loodrecht is.
Na de aanbevolen uithardingstijd kunt u beginnen
met het opzetten van uw kas.
Plaatsen zonder gieten
Als u het huis plaatst zonder gieten, moet u ervoor
zorgen dat dit gebeurt met geschikte beugels.
Beugels en schroeven/bouten voor de montage
moeten apart worden gekocht bij de dichtstbijzijnde
bouwmarkt en moeten passen bij de ondergrond.
Als u de originele fundering hebt gekocht, zaagt u
de hoek- en eventuele middenbeugels op dezelfde
hoogte als de fundering.
De oorspronkelijke fundering is ontworpen om te
worden gegoten, daarom moet er rekening worden
gehouden met extra boren en de aanschaf van
materialen. Houd er rekening mee dat de meeste
verzekeringsmaatschappijen geen dekking bieden
voor kassen die geen gegoten fundering hebben.
Montagevolgorde van het huis
Volg de montagevolgorde zoals aangegeven in de
handleiding.
Leg de onderdelen neer zoals op de tekening en zet
het gedeelte daarna in elkaar in de volgorde van de
afbeeldingen. Draai de moeren pas helemaal vast als
het hele gedeelte in elkaar is gezet.
Als alle gedeelten klaar zijn, kan het frame van het
huis in elkaar worden gezet.
OPMERKING: Op diverse plaatsen in de handleiding
wordt aangegeven dat er extra bouten moeten
worden aangebracht in de profielkanalen. Deze
worden later in het proces gebruikt om de elementen
samen te stellen.
Deuren en ramen
Smeer de schroeven voor de deur eerst met olie
in om de montage eenvoudiger te maken. Glas
of polycarbonaat voor deuren en ramen wordt
gelijktijdig met de profielen gemonteerd.
BELANGRIJK: Controleer vooraf dat de montage
van het glas/polycarbonaat of de gevels en zijkanten
loodrecht en haaks staan en of de deuren en ramen
naar behoren werken.
Als eenmaal met het glas/polycarbonaat is begonnen,
moet het in dezelfde handeling worden voltooid.
Glasmontage
1. Plaats één glas per keer - breng butyltape (20-1230)
aan op verticale profielen.
2. Plaats glas en werk het af met montagestrips.
Aanbevolen volgorde: dak - zijkanten - gevels.
Kantel evt. gebroken glas voorzichtig naar buiten.
Schraap het profiel helemaal schoon voordat u het
nieuwe glas erin zet.
Polycarbonaat monteren
Op de overzichtstekeningen is te zien hoe de platen en
het lijstwerk moeten worden gemonteerd. Eventuele
aanpassingen doet u met een fijngetande zaag.
OPMERKING: Om algengroei te voorkomen, mogen
de platen niet met aarde in aanraking komen.
De platen zijn eventueel tegen insecten te dichten.
Aan de bovenzijde met aluminium tape of siliconen,
aan de onderzijde alleen met diusietape (verkrijgbaar
in de bouwmarkt) voor afvoer van condenswater.
Werktuig
Voor de montage van de kas heeft u het gereedschap
nodig dat in de handleiding is afgebeeld.
Tips en trucs
Zie www.juliana.com voor meer tips over het
inrichten van uw kas.
Onderhoud
Smeer de deurscharnieren, het slot en eventuele
schuifrails ca. elke zes maanden.
• Draai de bouten/moeren weer vast.
• Maak de goten vrij van bladeren enz.
• Pas de ramen zo nodig aan.
• Vervang kapot glas.
• Maak de kas voor en na het groeiseizoen schoon.
Winter- en stormbescherming
In gebieden waar sneeuw kan vallen, raden wij het
volgende aan:
• Ondersteun van het dakgedeelte.
Grote hoeveelheden sneeuw op het dak moeten
worden verwijderd.
Neem voorzorgsmaatregelen tegen neerstortende
sneeuw van bomen of huisdaken.
Demonteer cilinders voor automatische raam-
openers (optioneel).
• Zet deuren en ramen vast, zodat de wind de kas niet
kan beschadigen.
Denk eraan dat veel verzekeringsmaatschappijen
kassen niet automatisch verzekeren.
Garantieverklaring - 12 jaar garantie
Zie www.juliana.com voor de volledige
garantieverklaring.
Mits de kas volgens de installatie-instructies is
geïnstalleerd en volgens de instructies wordt
onderhouden, geven wij 12 jaar garantie. Fouten en
onvolledigheden moet u onmiddellijk melden.
Regelmatig onderhoud van de kas, zoals
schoonmaken, smeren, aandraaien van moeren/
bouten, moet in acht worden genomen, omdat dit van
invloed kan zijn op de constructieve kwaliteit van de
kas en de weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting.
Wij wijzen erop dat de bovenstaande garantie het
volgende niet dekt:
Schade en defecten door gebrek aan smering en
onderhoud.
Voor geverfde kassen geldt een garantie van twee
jaar op het schilderwerk.
Er kunnen kleurverschillen optreden en er kunnen
kleine vlekken in de profielen ontstaan als gevolg van
het ophangen van de profielen tijdens het schilderen.
Dit wordt niet gedekt door de garantie.
• Glas, polycarbonaat, vracht, montage, eventuele
demontage, eventuele gevolgschade, loon enz.
Producten die onderhevig zijn aan invloeden
van buitenaf, zoals andere bouwonderdelen,
klimaatinvloeden, vandalisme, overmacht of andere
externe omstandigheden. Vergeet bijv. niet om
sneeuw van het dak te verwijderen om mogelijke
breuken door een overmatig gewicht te voorkomen.
• Versleten onderdelen (zoals handgrepen, wielen,
schuifrails, cilinders en vergrendelingen). Versleten
onderdelen moeten op basis van dagelijks gebruik,
toepassing en bediening worden vervangen.
• De garantie vervalt tevens indien het defect aan het
product te wijten is aan onjuist/oneigenlijk gebruik
van onderdelen in de constructie.
OPMERKING: een kas is een constructie met één
laag die niet 100% dicht is. Afhankelijk van de
weersomstandigheden kunnen er lekkages optreden
bij het dak, de ramen, de deuren en de hoeken. We
raden u aan hier rekening mee te houden als u uw
kas inricht.
Reclamaties
Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen om een
foutloos product te garanderen. Als er toch fouten of
gebreken zijn, neem dan direct contact op met uw
dealer. Vergeet niet de naam van het model kas en
het onderdeelnummer bij de hand te hebben.
Wij feliciteren u van harte met uw nieuwe kas en wij
hopen dat u er jarenlang veel plezier van zult hebben.
Onnittelut kasvihuoneen valinnan johdosta
Juliana Drivhuse A/S on tanskalainen yksityiso-
mistuksessa oleva yritys, joka on perustettu vuonna
1963. Juliana Drivhuse suunnittelee, kehittää ja
valmistaa omat kasvihuoneensa yksinkertaisuuden,
esteettisyyden, toimivuuden ja laadun periaatteiden
mukaisesti. Vuosien varrella Juliana Drivhuse on ostanut
useita kilpailevia yrityksiä, joten nykyään tarjoamme
näitä kolmea tuotemerkkiä: Halls, Juliana ja Gabriel
Ash. Kukin tuotemerkki tarjoaa tuotteita, joilla on
ainutlaatuinen muotoilu ja toiminnallisuus, mutta joiden
yhteinen tekijä on laadun ja hinnan välinen yhteys.
Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kestämään
useita vuosia ja muodostamaan puitteet ihmisille ja
hyvälle elämälle, olipa kyse ensisijaisesti viljelystä tai
keitaasta puutarhassa. Kotisivuiltamme juliana.com
voit lukea lisää yrityksestä, yksittäisistä tuotemerkeistä
ja kasvihuoneisiimme saatavilla olevista laajasta
lisävarustevalikoimasta.
Tämä opas
Noudata huolella näitä ohjeita kasvihuonetta
pystyttäessäsi. Kaikki ruuvit, mutterit ja muut
asennustarvikkeet on koottu yhteen laatikkoon.
HUOM: Tämä opas voi olla tarkoitettu saman
kasvihuonemallin eri kokoja varten.
Kaikki detaljipiirustukset on merkitty symbolilla:
Sisäpuolelta: Ulkopuolelta:
Joissakin kohdissa ilmoitetaan, että laatikon
komponenttia on tarkoitus käyttää myöhemmällä
sivulla. Tämä ilmaistaan symbolilla:
Varotoimenpiteet
On suositeltavaa, että asennus tapahtuu kuivalla ja
tyynellä säällä.
• Asennuksessa on käytettävä avustajaa.
Käytä aina käsineitä lasia asentaessasi. Lasissa on
teräviä reunoja, varsinkin jos se rikkoutuu.
Työntekijöille ja erityisesti lapsille on tehtävä selväksi,
että lasinsirut ovat vaaraksi. Kerää rikkoutunut lasi
talteen välittömästi, ja hävitä se vastuullisesti.
Kun käytät tikkaita, ne on asetettava tasaiselle
alustalle.
Sijainnin valinta
Kasvihuoneen oikea sijainti on tärkeää, jotta kasveille
voidaan luoda parhaat kasvuolosuhteet ja jotta
kasvihuoneesta saadaan kaikki hyöty irti.
Kasvihuone suositellaan sijoitettavaksi
mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan ja suojaan
voimakkailta tuulilta. Jos mahdollista, vältä
kasvihuoneen sijoittamista varjostavien puiden alle,
sillä se edistää sammaloitumista. Samalla pudonneet
oksat ja lehdet voivat vahingoittaa kasvihuonetta
ja tukkia kourut. Suosittelemme kasvihuoneen
sijoittamista sinne, missä vietät suurimman osan
ajastasi puutarhassa, varsinkin jos haluat käyttää
kasvihuonetta muuhunkin kuin viljelyyn.
TÄRKEÄÄ: Ennen kasvihuoneen pystyttämistä
on luotava tasainen alusta, joka vastaa vähintään
kasvihuoneen ulkomittoja - tämä helpottaa
kasvihuoneen pystyttämistä.
Perustus
Perustus ei sisälly tähän toimitukseen, mutta
alkuperäisen perustuksen voi ostaa erikseen.
Jos ostat alkuperäisen perustuksemme, sille on
valettava anturat routimattomaan syvyyteen. Noudata
piirustuksessa esitettyjä mittoja, kaikki mitat ovat
ulkomittoja.
Jos käytetään alkuperäistä perustusta, kasvihuone
kiinnitetään jokaisen pystyrangan kohdalta
piirustuksen A/B mukaisesti.
Paras järjestys anturoiden valua varten:
1. Varmista alustan tasaisuus.
2. Kokoa perustukset ja mittaa piirustusten mukaisesti.
Tarkista, että diagonaalimitat ovat samat.
3. Merkitse anturoiden paikat ja siirrä perustus.
4. Poraa/kaiva kuopat routimattomaan syvyyteen.
Noudata paikallisia suosituksia.
5. Taivuta valuankkureita hieman päistään piirustuksen
osoittamalla tavalla.
6. Aseta perustus valuankkureineen kuoppien päälle.
7. Tarkista leveysmitat ja että perustus on
100-prosenttisesti vaakasuorassa ja suorakulmainen.
Tarkista, että diagonaalimitat ovat samat.
8. Täytä kuopat betonilla.
Esimerkki: ø150 mm:n ja 900 mm:n syvyisiin kuoppiin
tarvitaan n. 16 l betonia anturaa kohti.
9. Tarkista, että perustus on edelleen mittojen
mukainen ja että se on 100-prosenttisesti
vaakasuorassa ja suorakulmainen.
Suositellun kovettumisajan jälkeen voit aloittaa
kasvihuoneen pystyttämisen.
Asennus ilman valua
Jos kasvihuone asennetaan ilman valua, on
varmistettava, että se kiinnitetään sopivilla
kiinnikkeillä. Asennukseen tarvittavat kiinnikkeet
ja ruuvit on hankittava erikseen lähimmästä
rautakaupasta, ja niiden on vastattava alustaa. Jos olet
ostanut alkuperäisen perustuksen, katkaise kulma- ja
keskikiinnikkeet perustuksen tasoon.
Alkuperäinen perustus on suunniteltu valettavaksi,
joten se vaatii lisäporausta ja lisää materiaaleja.
Huomaa, että useimmat vakuutusyhtiöt eivät kata
kasvihuoneita, joissa ei ole valettua perustusta.
Kasvihuoneen asennusjärjestys
Noudata käyttöohjeen asennusjärjestystä.
Aseta osat piirustuksen mukaisesti ja kokoa sitten
lohkot kuvien osoittamassa järjestyksessä. Älä kiristä
liitoksia ennen kuin koko lohko on koottu.
Kun kaikki lohkot ovat valmiita, kasvihuoneen runko
voidaan koota.
HUOM: Useissa kohdissa käyttöohjeessa mainitaan,
että profiilikanaviin on asetettava ylimääräisiä
ruuveja. Näitä käytetään elementtien kokoamiseen
myöhemmin prosessin aikana.
Ovet ja ikkunat
Voitele oven ruuvit öljyllä kokoonpanon
helpottamiseksi. Ovien ja ikkunoiden lasit tai
polykarbonaattilevyt asennetaan samanaikaisesti
profiilien kanssa.
TÄRKEÄÄ: Tarkista ennen lasien/
polykarbonaattilevyjen asentamista, että päädyt ja
sivut ovat pystysuorassa ja suorassa kulmassa ja että
ovet ja ikkunat toimivat täydellisesti.
Kun lasien/polykarbonaattilevyjen asennustyö on
aloitettu, se on saatettava loppuun samalla kertaa.
Lasien asennus
1. Asenna lasit yksi kerrallaan - kiinnitä butyyliteippi
(20-1230) pystysuoriin profiileihin.
2. Aseta lasi ja viimeistele kiinnityslistoilla.
Suositeltava järjestys: katto - sivut - päädyt.
Kallista rikkinäinen lasi varovasti ulospäin. Kaavi profiili
täysin puhtaaksi ennen uuden lasin asettamista.
Polykarbonaattilevyjen asennus
Yleispiirustuksissa näytetään, miten levyt ja
listat asennetaan. Mahdollinen säätö tehdään
hienohampaisella sahalla.
HUOM: Sammaloitumisen välttämiseksi levyt eivät
saa koskettaa maata.
Levyt voidaan tarvittaessa tiivistää hyönteisiä vastaan.
Yläpäästä alumiiniteipillä tai silikonilla, alapäästä
ainoastaan diuusioteipillä (saatavana rautakaupoista)
kondenssiveden poistamiseksi.
Työkalut
Kasvihuoneen kokoamiseen tarvitaan käyttöohjeessa
esitetyt työkalut.
Vinkkejä ja vihjeitä
Katso www.juliana.com lisää vinkkejä kasvihuoneen
määrittämiseen.
Kunnossapito
Voitele oven saranat, lukko ja mahdolliset liukukiskot
noin kuuden kuukauden välein.
• Kiristä ruuvit/mutterit.
• Puhdista kourut lehdistä jne.
• Säädä ikkunoita tarvittaessa.
• Vaihda rikkoutuneet lasit.
• Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.
Talvi- ja myrskysuojaus
Suosittelemme seuraavia toimenpiteitä kasvihuoneen
suojaamiseksi talven varalta:
• Tue katto.
• Poista lumi katolta.
Varmista, että kasvihuoneen päälle ei pääse
putoamaan lunta katoilta tai puista.
Poista automaattisten tuuletusluukunavaajien
sylinterit (lisävaruste).
Lukitse ovet ja tuuletusluukut tuulen aiheuttamien
vaurioiden estämiseksi.
Huomaa, että kaikki vakuutukset eivät automaattisesti
kata kasvihuoneita.
Takuuilmoitus - 12 vuoden takuu
Takuuilmoituksen koko teksti on osoitteessa www.
juliana.com
Myönnämme kasvihuoneelle 12 vuoden takuun
edellyttäen, että se on asennettu asennusohjeiden
mukaisesti ja sitä huolletaan ohjeiden mukaisesti.
Mahdolliset viat ja puutteet on ilmoitettava
välittömästi.
Kasvihuoneen yleisiä kunnossapito-ohjeita koskien
mm. puhdistusta, voitelua ja muttereiden/ruuvien
kiristämistä on noudatettava, koska se voi vaikuttaa
kasvihuoneen rakenteelliseen laatuun ja sen
kestävyyteen tuuli- ja lumikuormia vastaan.
Huomaa, että edellä mainittu takuu ei kata seuraavia;
Puutteellisen voitelun ja huollon aiheuttamat vauriot
ja toimintahäiriöt.
Maalatuille kasvihuoneille myönnetään kahden
vuoden maalipinnan kattava takuu.
Maaleissa voi esiintyä sävyeroja, ja profiileissa
voi olla pieniä jälkiä, jotka johtuvat profiilien
ripustamisesta maalausprosessin aikana. Tämä ei ole
reklamaatioperusta.
Lasit, polykarbonaattilevyt, rahti, kokoonpano,
mahdollinen purkaminen, mahdolliset välilliset
vahingot, työkustannukset jne.
Tuotteet, joita rasittavat ulkoiset vaikutukset,
kuten muut rakenteet, ilmastovaikutukset, ilkivalta,
ylivoimainen este tai muut ulkoiset olosuhteet. Muista
esimerkiksi poistaa lumi katolta, jotta vältät liiallisesta
painosta johtuvat mahdolliset rikkoutumiset.
Kuluvat osat (kuten kahvat, pyörät, liukukiskot,
sylinterit ja lukituslaitteet). Kuluvat osat on vaihdettava
päivittäisen käytön, käytön ja toiminnan perusteella.
Takuu raukeaa myös, jos tuotteen vika johtuu osien
virheellisestä/epätarkoituksenmukaisesta käytöstä.
HUOMAA: kasvihuone on yksikerroksinen rakenne,
joka ei ole 100-prosenttisesti vesitiivis. Sääolosuhteista
riippuen vuotoja voi esiintyä katoissa, ikkunoissa,
ovissa ja kulmissa. Kehotamme sinua pitämään tämän
mielessäsi, kun suunnittelet kasvihuonettasi.
Reklamaatiot
Meillä on tiukat laatuvaatimukset virheettömän
tuotteen varmistamiseksi. Jos tuotteessa on
kaikesta huolimatta vikoja tai puutteita, ota yhteys
jälleenmyyjään. Muista ilmoittaa kasvihuoneen mallin
nimi ja osan numero.
Toivotamme sinulle onnea uuden kasvihuoneesi
johdosta ja toivomme, että siitä on sinulle iloa
moneksi vuodeksi.
10
Gratulujemy ei nowej szklarni
PL
Gratulujemy wyboru Państwa nowej szklarni
Juliana Drivhuse A/S to duńska, prywatna firma
założona w 1963 roku. Sami projektujemy,
opracowujemy i produkujemy nasze szklarnie w
oparciu o zasady prostoty, estetyki, funkcjonalności
i jakości. Na przestrzeni lat przejęliśmy szereg
konkurencyjnych firm, dzięki czemu dziś oferujemy
produkty aż trzech marek: Halls, Juliana i Gabriel Ash.
W asortymencie każdej z nich znajdują się artykuły
o unikalnych wzorach i funkcjach, ale ich wspólną
cechą jest odpowiedni stosunek jakości do ceny.
Wszystkie produkty są projektowane i wytwarzane
tak, by przetrwały wiele lat i by pomagały stworzyć
warunki do wygodnego życia, niezależnie od tego,
czy mają one służyć głównie do upraw, czy też
jako swojego rodzaju oaza w ogrodzie. Na stronie
internetowej www.juliana.com można znaleźć
więcej informacji o firmie, poszczególnych markach i
szerokiej gamie akcesoriów do naszych szklarni.
Niniejsza instrukcja
Aby prawidłowo wykonać montaż nowej szklarni,
należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych
w niniejszej instrukcji. Wszystkie śruby, nakrętki i
kształtki zostały zapakowane w osobne pudełka.
UWAGA: Niniejsza instrukcja może dotyczyć kilku
rozmiarów tego samego modelu szklarni.
Wszystkie rysunki szczegółowe zostały oznaczone
symbolem:
Widok od wewnątrz: Widok z zewnątrz:
W niektórych miejscach wskazano, że komponent z
pudełka powinien zostać wykorzystany do montażu
elementu przedstawionego na kolejnej stronie.
Informuje o tym symbol:
Środki ostrożności
Zaleca się, aby montaż odbywał się przy suchej i
bezwietrznej pogodzie.
• Przystępując do montażu należy poprosić o pomoc
inną osobę.
• Montując elementy szklane należy zawsze nosić
rękawiczki. Szkło ma ostre krawędzie, szczególnie
jeśli pęknie.
• Należy uczulić pomocników, a w szczególności
dzieci na fakt, że stłuczone szkło stanowi zagrożenie.
Natychmiast należy je zebrać i usunąć zachowując
należytą ostrożność.
Ewentualną drabinę należy ustawić na płaskiej
powierzchni.
Wybór miejsca montażu
Odpowiednia lokalizacja szklarni ma decydujące
znaczenie, nie tylko dla stworzenia roślinom
optymalnych warunków wzrostu, ale również dla
pełnego wykorzystywania jej walorów.
Zaleca się umieszczenie szklarni w możliwie jak
najbardziej nasłonecznionym miejscu, nienarażonym
na działanie silnego wiatru. Na tyle, na ile jest to
możliwe należy unikać montowania szklarni pod
rzucającymi cień drzewami, ponieważ będzie
to sprzyjało wzrostowi glonów. Jednocześnie
opadające gałęzie i liście mogą uszkodzić konstrukcję
i blokować rynny. Zalecamy umieszczenie szklarni
w miejscu, w którym najczęściej przebywamy w
ogrodzie, zwłaszcza jeżeli planujemy wykorzystywać
ją do innych celów, aniżeli sama uprawa roślin.
WAŻNE: Przed montażem należy zapewnić płaskie
podłoże odpowiadające co najmniej zewnętrznym
wymiarom szklarni – ułatwi to montaż.
Fundament
Niniejsza dostawa nie obejmuje fundamentu.
Oryginalny fundament można dokupić osobno.
Fundament należy zakotwić na głębokości, na której
ziemia nie przemarza i zabetonować otwory, w
których umieszczono kotwy. Należy stosować się do
wymiarów podanych na rysunku. Wszystkie wymiary
są wymiarami zewnętrznymi.
W przypadku korzystania z oryginalnego fundamentu
szklarnię należy zamocować przy każdym pionowym
słupku, jak pokazano na rysunku A/B.
Optymalna kolejność kotwienia fundamentu:
1. Zapewnić płaskie podłoże.
2. Zmontować i zmierzyć fundament zgodnie z
rysunkiem. Upewnić się, czy przekątne są równe.
3. Zaznaczyć miejsca, w których wykonamy dołki w
ziemi i przenieść fundament.
4. Wywiercić/wykopać dołki na głębokość, na
której ziemia nie przemarza. Postępować zgodnie z
lokalnymi zaleceniami.
5. Wygiąć końcówki kotew, jak pokazano na rysunku.
6. Fundament z kotwami umieścić nad otworami.
7. Sprawdzić szerokość i upewnić się, czy fundament
jest właściwie ustawiony w poziomie i pod kątem.
Upewnić się, czy przekątne są równe.
8. Zalać dołki betonem.
Przykład: przy ø150 mm i głębokości 900 mm stosuje
się około 16 l betonu na otwór.
9. Sprawdzić, czy wymiary fundamentu nadal
właściwe i czy jest on ustawiony w poziomie i pod
odpowiednim kątem.
Po zalecanym czasie utwardzania można rozpocząć
montaż szklarni.
Montaż bez kotwienia
Montując szklarnię bez kotwienia należy się
upewnić, że zostanie ona zamocowana za pomocą
odpowiednich wsporników. Wsporniki i śruby/
wkręty do montażu należy kupić osobno w sklepie
budowlanym. Prosimy pamiętać o tym, że muszą
one być odpowiednie w stosunku do podłoża.
W przypadku zakupu oryginalnego fundamentu
wsporniki narożne i ew. środkowe należy przyciąć na
takiej samej wysokości, co fundament.
Oryginalny fundament został zaprojektowany z myślą
o kotwieniu go w ziemi, w związku z czym należy
liczyć się z koniecznością wykonania dodatkowych
wykopów i zakupu materiałów. Należy pamiętać o
tym, że większość towarzystw ubezpieczeniowych
nie obejmuje ochroną szklarni montowanych bez
zakotwionego fundamentu.
Kolejność montażu szklarni
Należy przestrzegać kolejności montażu
przedstawionej w instrukcji.
Ułożyć elementy w sposób pokazany na rysunku,
a następnie zmontować sekcję w przedstawionej
kolejności. Dopóki cała sekcja nie zostanie
zmontowana, nie należy całkowicie dokręcać nakrętek.
Po przygotowaniu wszystkich sekcji można przystąpić
do montażu szkieletu konstrukcji.
UWAGA: W kilku miejscach w instrukcji wskazano, że
w kanałach profili należy umieścić dodatkowe wkręty.
Posłużą one do późniejszego montażu elementów.
Drzwi i okna
Nasmarować śruby drzwi olejem w celu ułatwienia
montażu. Szkło lub poliwęglan w drzwiach i oknach
montuje się jednocześnie z montażem profili.
WAŻNE: Przed zamontowaniem szkła/poliwęglanu
należy sprawdzić, czy szczyty i boki konstrukcji
zostały ustawione w pionie i pod odpowiednim
kątem oraz czy drzwi i okna działają bez zarzutów.
Szkło/poliwęglan należy montować „na raz”.
Montaż szkła
1. Szyby montować pojedynczo na pionowych
profilach przykleić taśmę butylową (20-1230).
2. Osadzić szkło i zamontować listwy montażowe.
Zalecana kolejność: dach – boki – szczyty.
Ewentualne stłuczone szkło należy ostrożnie
wyciągnąć. Przed zamontowaniem nowej szyby
dokładnie oczyścić profil.
Montaż poliwęglanu
Na rysunkach poglądowych przedstawiono sposób
montażu płyt oraz listew. Elementy można ew.
dociąć za pomocą piły o drobnym uzębieniu.
UWAGA: Aby uniknąć rozwoju glonów należy
pamiętać o tym, że płyty nie mogą stykać się z ziemią.
Ewentualnie można je zabezpieczyć przed owadami.
Na górze taśmą aluminiową lub silikonem, na
dole tylko taśmą umożliwiającą dyfuzję (dostępna
w marketach budowlanych) w celu ułatwienia
odprowadzania skraplającej się wody.
Narzędzia
Do montażu szklarni niezbędne wskazane w
instrukcji narzędzia.
Porady i wskazówki
Zobacz www.juliana.com, aby uzyskać więcej
wskazówek dotyczących konfigurowania szklarni.
Konserwacja
• Średnio raz na 6 miesięcy smarować zawiasy, zamki
i ew. prowadnice w drzwiach.
• Dokręcać śruby/nakrętki.
• Czyścić rynny z liści i in.
• Ew. regulacja okien.
• Wymiana uszkodzonego szkła.
Przed sezonem wegetacyjnym i po jego zakończeniu
szklarnię należy wyczyścić.
Zabezpieczenie przed zimą i burzami
Na obszarach, gdzie mogą występować opady
śniegu, zalecamy następujące zabezpieczenia:
• Podparcie sekcji dachowej.
• Usuwanie dużych ilości śniegu z dachu.
Zabezpieczenie przed masami śniegu spadającymi
np. z drzew lub dachów budynków.
• Demontaż siłowników automatycznych otwieraczy
okien (wyposażenie dodatkowe).
• Zamocowanie drzwi i okien w taki sposób, by wiatr
nie uszkodził szklarni.
Należy pamiętać o tym, że w przypadku wielu
towarzystw ubezpieczeniowych ochrona nie
obejmuje szklarni w sposób automatyczny.
Oświadczenie gwarancyjne – 12 lat gwarancji
Pełną treść oświadczenia gwarancyjnego można
znaleźć na stronie www.juliana.com.
Pod warunkiem zamontowania szklarni zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu oraz
prawidłowej konserwacji, udzielamy 12-letniej
gwarancji. Ewentualne wady i usterki należy zgłaszać
niezwłocznie.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących ogólnej
konserwacji szklarni, w tym czyszczenia, smarowania
oraz dokręcania nakrętek/śrub, ponieważ mogą one
mieć znaczenie dla jakości konstrukcyjnej szklarni
oraz jej odporności na obciążenie wiatrem i śniegiem.
Należy pamiętać o tym, że powyższa gwarancja nie
obejmuje:
Uszkodzeń i problemów o charakterze
funkcjonalnym wynikających z braku smarowania i
konserwacji.
W przypadku szklarni lakierowanych, na lakier
obowiązuje dwuletnia gwarancja.
Mogą wystąpić różnice odcieni. Na profilach mogą
występować również niewielkie ślady związane z ich
podwieszaniem podczas procesu lakierowania. Nie
stanowią one podstawy do reklamacji.
Szkła, poliwęglanu, transportu, montażu, ew.
demontażu, ew. szkód ubocznych, kosztów
robocizny i in.
Produktów narażonych na oddziaływania
zewnętrzne takie jak: elementy konstrukcyjne
innych budynków, odziaływania atmosferyczne,
akty wandalizmu, siła wyższa lub inne okoliczności
zewnętrzne. Należy pamiętać o usuwaniu śniegu
z dachu, by uniknąć jego zarwania z uwagi na
nadmierne obciążenie.
Części eksploatacyjnych (takich jak uchwyty, koła,
prowadnice, siłowniki i zamki). Tego rodzaju części
należy wymieniać w zależności od ich codziennego
użytkowania i obsługi.
Gwarancja wygasa również, jeżeli wada produktu
wynika z nieprawidłowego/niewłaściwego zastoso-
wania poszczególnych części konstrukcji.
UWAGA: szklarnia stanowi konstrukcję
jednowarstwową, która nie jest w 100% szczelna.
W zależności od warunków atmosferycznych mogą
występować nieszczelności na dachu, przy oknach,
drzwiach i w narożnikach. Podczas urządzania
szklarni należy mieć to na względzie.
Reklamacje
Zależy nam na tym, by oferować naszym klientom
produkty wolne od wad, dlatego też przestrzegamy
rygorystycznych wymogów jakościowych. Jeżeli
mimo to stwierdzą Państwo jakiekolwiek wady lub
usterki, prosimy o kontakt z dystrybutorem. W takim
wypadku prosimy o przygotowanie modelu szklarni
oraz numeru komponentu.
Gratulujemy zakupu nowej szklarni. Mamy nadzieję,
że będzie ona służyć Państwu przez wiele lat.
www.hallsgreenhouses.com
Please refer to website for the most up to date instruction
Gratulujemy wyboru Państwa nowej szklarni
Juliana Drivhuse A/S to duńska, prywatna firma
założona w 1963 roku. Sami projektujemy,
opracowujemy i produkujemy nasze szklarnie w
oparciu o zasady prostoty, estetyki, funkcjonalności
i jakości. Na przestrzeni lat przejęliśmy szereg
konkurencyjnych firm, dzięki czemu dziś oferujemy
produkty aż trzech marek: Halls, Juliana i Gabriel Ash.
W asortymencie każdej z nich znajdują się artykuły
o unikalnych wzorach i funkcjach, ale ich wspólną
cechą jest odpowiedni stosunek jakości do ceny.
Wszystkie produkty są projektowane i wytwarzane
tak, by przetrwały wiele lat i by pomagały stworzyć
warunki do wygodnego życia, niezależnie od tego,
czy mają one służyć głównie do upraw, czy też
jako swojego rodzaju oaza w ogrodzie. Na stronie
internetowej www.juliana.com można znaleźć
więcej informacji o firmie, poszczególnych markach i
szerokiej gamie akcesoriów do naszych szklarni.
Niniejsza instrukcja
Aby prawidłowo wykonać montaż nowej szklarni,
należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych
w niniejszej instrukcji. Wszystkie śruby, nakrętki i
kształtki zostały zapakowane w osobne pudełka.
UWAGA: Niniejsza instrukcja może dotyczyć kilku
rozmiarów tego samego modelu szklarni.
Wszystkie rysunki szczegółowe zostały oznaczone
symbolem:
Widok od wewnątrz: Widok z zewnątrz:
W niektórych miejscach wskazano, że komponent z
pudełka powinien zostać wykorzystany do montażu
elementu przedstawionego na kolejnej stronie.
Informuje o tym symbol:
Środki ostrożności
Zaleca się, aby montaż odbywał się przy suchej i
bezwietrznej pogodzie.
• Przystępując do montażu należy poprosić o pomoc
inną osobę.
• Montując elementy szklane należy zawsze nosić
rękawiczki. Szkło ma ostre krawędzie, szczególnie
jeśli pęknie.
• Należy uczulić pomocników, a w szczególności
dzieci na fakt, że stłuczone szkło stanowi zagrożenie.
Natychmiast należy je zebrać i usunąć zachowując
należytą ostrożność.
Ewentualną drabinę należy ustawić na płaskiej
powierzchni.
Wybór miejsca montażu
Odpowiednia lokalizacja szklarni ma decydujące
znaczenie, nie tylko dla stworzenia roślinom
optymalnych warunków wzrostu, ale również dla
pełnego wykorzystywania jej walorów.
Zaleca się umieszczenie szklarni w możliwie jak
najbardziej nasłonecznionym miejscu, nienarażonym
na działanie silnego wiatru. Na tyle, na ile jest to
możliwe należy unikać montowania szklarni pod
rzucającymi cień drzewami, ponieważ będzie
to sprzyjało wzrostowi glonów. Jednocześnie
opadające gałęzie i liście mogą uszkodzić konstrukcję
i blokować rynny. Zalecamy umieszczenie szklarni
w miejscu, w którym najczęściej przebywamy w
ogrodzie, zwłaszcza jeżeli planujemy wykorzystywać
ją do innych celów, aniżeli sama uprawa roślin.
WAŻNE: Przed montażem należy zapewnić płaskie
podłoże odpowiadające co najmniej zewnętrznym
wymiarom szklarni – ułatwi to montaż.
Fundament
Niniejsza dostawa nie obejmuje fundamentu.
Oryginalny fundament można dokupić osobno.
Fundament należy zakotwić na głębokości, na której
ziemia nie przemarza i zabetonować otwory, w
których umieszczono kotwy. Należy stosować się do
wymiarów podanych na rysunku. Wszystkie wymiary
są wymiarami zewnętrznymi.
W przypadku korzystania z oryginalnego fundamentu
szklarnię należy zamocować przy każdym pionowym
słupku, jak pokazano na rysunku A/B.
Optymalna kolejność kotwienia fundamentu:
1. Zapewnić płaskie podłoże.
2. Zmontować i zmierzyć fundament zgodnie z
rysunkiem. Upewnić się, czy przekątne są równe.
3. Zaznaczyć miejsca, w których wykonamy dołki w
ziemi i przenieść fundament.
4. Wywiercić/wykopać dołki na głębokość, na
której ziemia nie przemarza. Postępować zgodnie z
lokalnymi zaleceniami.
5. Wygiąć końcówki kotew, jak pokazano na rysunku.
6. Fundament z kotwami umieścić nad otworami.
7. Sprawdzić szerokość i upewnić się, czy fundament
jest właściwie ustawiony w poziomie i pod kątem.
Upewnić się, czy przekątne są równe.
8. Zalać dołki betonem.
Przykład: przy ø150 mm i głębokości 900 mm stosuje
się około 16 l betonu na otwór.
9. Sprawdzić, czy wymiary fundamentu nadal
właściwe i czy jest on ustawiony w poziomie i pod
odpowiednim kątem.
Po zalecanym czasie utwardzania można rozpocząć
montaż szklarni.
Montaż bez kotwienia
Montując szklarnię bez kotwienia należy się
upewnić, że zostanie ona zamocowana za pomocą
odpowiednich wsporników. Wsporniki i śruby/
wkręty do montażu należy kupić osobno w sklepie
budowlanym. Prosimy pamiętać o tym, że muszą
one być odpowiednie w stosunku do podłoża.
W przypadku zakupu oryginalnego fundamentu
wsporniki narożne i ew. środkowe należy przyciąć na
takiej samej wysokości, co fundament.
Oryginalny fundament został zaprojektowany z myślą
o kotwieniu go w ziemi, w związku z czym należy
liczyć się z koniecznością wykonania dodatkowych
wykopów i zakupu materiałów. Należy pamiętać o
tym, że większość towarzystw ubezpieczeniowych
nie obejmuje ochroną szklarni montowanych bez
zakotwionego fundamentu.
Kolejność montażu szklarni
Należy przestrzegać kolejności montażu
przedstawionej w instrukcji.
Ułożyć elementy w sposób pokazany na rysunku,
a następnie zmontować sekcję w przedstawionej
kolejności. Dopóki cała sekcja nie zostanie
zmontowana, nie należy całkowicie dokręcać nakrętek.
Po przygotowaniu wszystkich sekcji można przystąpić
do montażu szkieletu konstrukcji.
UWAGA: W kilku miejscach w instrukcji wskazano, że
w kanałach profili należy umieścić dodatkowe wkręty.
Posłużą one do późniejszego montażu elementów.
Drzwi i okna
Nasmarować śruby drzwi olejem w celu ułatwienia
montażu. Szkło lub poliwęglan w drzwiach i oknach
montuje się jednocześnie z montażem profili.
WAŻNE: Przed zamontowaniem szkła/poliwęglanu
należy sprawdzić, czy szczyty i boki konstrukcji
zostały ustawione w pionie i pod odpowiednim
kątem oraz czy drzwi i okna działają bez zarzutów.
Szkło/poliwęglan należy montować „na raz”.
Montaż szkła
1. Szyby montować pojedynczo na pionowych
profilach przykleić taśmę butylową (20-1230).
2. Osadzić szkło i zamontować listwy montażowe.
Zalecana kolejność: dach – boki – szczyty.
Ewentualne stłuczone szkło należy ostrożnie
wyciągnąć. Przed zamontowaniem nowej szyby
dokładnie oczyścić profil.
Montaż poliwęglanu
Na rysunkach poglądowych przedstawiono sposób
montażu płyt oraz listew. Elementy można ew.
dociąć za pomocą piły o drobnym uzębieniu.
UWAGA: Aby uniknąć rozwoju glonów należy
pamiętać o tym, że płyty nie mogą stykać się z ziemią.
Ewentualnie można je zabezpieczyć przed owadami.
Na górze taśmą aluminiową lub silikonem, na
dole tylko taśmą umożliwiającą dyfuzję (dostępna
w marketach budowlanych) w celu ułatwienia
odprowadzania skraplającej się wody.
Narzędzia
Do montażu szklarni niezbędne wskazane w
instrukcji narzędzia.
Porady i wskazówki
Zobacz www.juliana.com, aby uzyskać więcej
wskazówek dotyczących konfigurowania szklarni.
Konserwacja
• Średnio raz na 6 miesięcy smarować zawiasy, zamki
i ew. prowadnice w drzwiach.
• Dokręcać śruby/nakrętki.
• Czyścić rynny z liści i in.
• Ew. regulacja okien.
• Wymiana uszkodzonego szkła.
Przed sezonem wegetacyjnym i po jego zakończeniu
szklarnię należy wyczyścić.
Zabezpieczenie przed zimą i burzami
Na obszarach, gdzie mogą występować opady
śniegu, zalecamy następujące zabezpieczenia:
• Podparcie sekcji dachowej.
• Usuwanie dużych ilości śniegu z dachu.
Zabezpieczenie przed masami śniegu spadającymi
np. z drzew lub dachów budynków.
• Demontaż siłowników automatycznych otwieraczy
okien (wyposażenie dodatkowe).
• Zamocowanie drzwi i okien w taki sposób, by wiatr
nie uszkodził szklarni.
Należy pamiętać o tym, że w przypadku wielu
towarzystw ubezpieczeniowych ochrona nie
obejmuje szklarni w sposób automatyczny.
Oświadczenie gwarancyjne – 12 lat gwarancji
Pełną treść oświadczenia gwarancyjnego można
znaleźć na stronie www.juliana.com.
Pod warunkiem zamontowania szklarni zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu oraz
prawidłowej konserwacji, udzielamy 12-letniej
gwarancji. Ewentualne wady i usterki należy zgłaszać
niezwłocznie.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących ogólnej
konserwacji szklarni, w tym czyszczenia, smarowania
oraz dokręcania nakrętek/śrub, ponieważ mogą one
mieć znaczenie dla jakości konstrukcyjnej szklarni
oraz jej odporności na obciążenie wiatrem i śniegiem.
Należy pamiętać o tym, że powyższa gwarancja nie
obejmuje:
Uszkodzeń i problemów o charakterze
funkcjonalnym wynikających z braku smarowania i
konserwacji.
W przypadku szklarni lakierowanych, na lakier
obowiązuje dwuletnia gwarancja.
Mogą wystąpić różnice odcieni. Na profilach mogą
występować również niewielkie ślady związane z ich
podwieszaniem podczas procesu lakierowania. Nie
stanowią one podstawy do reklamacji.
Szkła, poliwęglanu, transportu, montażu, ew.
demontażu, ew. szkód ubocznych, kosztów
robocizny i in.
Produktów narażonych na oddziaływania
zewnętrzne takie jak: elementy konstrukcyjne
innych budynków, odziaływania atmosferyczne,
akty wandalizmu, siła wyższa lub inne okoliczności
zewnętrzne. Należy pamiętać o usuwaniu śniegu
z dachu, by uniknąć jego zarwania z uwagi na
nadmierne obciążenie.
Części eksploatacyjnych (takich jak uchwyty, koła,
prowadnice, siłowniki i zamki). Tego rodzaju części
należy wymieniać w zależności od ich codziennego
użytkowania i obsługi.
Gwarancja wygasa również, jeżeli wada produktu
wynika z nieprawidłowego/niewłaściwego zastoso-
wania poszczególnych części konstrukcji.
UWAGA: szklarnia stanowi konstrukcję
jednowarstwową, która nie jest w 100% szczelna.
W zależności od warunków atmosferycznych mogą
występować nieszczelności na dachu, przy oknach,
drzwiach i w narożnikach. Podczas urządzania
szklarni należy mieć to na względzie.
Reklamacje
Zależy nam na tym, by oferować naszym klientom
produkty wolne od wad, dlatego też przestrzegamy
rygorystycznych wymogów jakościowych. Jeżeli
mimo to stwierdzą Państwo jakiekolwiek wady lub
usterki, prosimy o kontakt z dystrybutorem. W takim
wypadku prosimy o przygotowanie modelu szklarni
oraz numeru komponentu.
Gratulujemy zakupu nowej szklarni. Mamy nadzieję,
że będzie ona służyć Państwu przez wiele lat.
2,5-3 mm
4-5mm
6-7mm
15
16 - 17
24 - 25
28 - 29
41
45
35 - 36
37 - 40
7,1 m
2
/ 612
4,7 m
2
/ 68
18 - 23
26 - 27
30 - 31
32 - 34
42 - 44
Anbefalet Værktøj - Recommended Tools -
Empfohlen Werkzeug - Rekommenderas Verktyg
- Recommandés Outillage -
Aanbevolen Gereedschap -
Suositellut Työkalut - Zalecane Narzędzia
#134
#625
12
Oversigt - Overview - Übersicht - Översikt - Détails
Overzicht - Sisällys - Zawartość
13
#134
#625
Oversigt - Overview - Übersicht - Översikt - Détails
Overzicht - Sisällys - Zawartość
14
# BOX 11
00281650
A
C
D
E
F
G
4
6
2
22
5
68 68
4
4
612 612
#
57
56
71
20-40100642-57S
20-40090642-56S
20-40240595-71S
BOX 2
58
75
99
31S
24S
22S
20-40190642-58S
20-40200642-75S
20-40011862-99S
20-40011740-31S
20-40010269-24S
20-40010137-22S
77S
306S
31S
59S
20-40260593-77S
20-40041851-305S
20-40041851-306S
20-40011225-31S
70 20-40230650-70S
19S 20-10300640-19S
305S
21S 20-40010385-21S
20-40010595-59S
1
2
2
4
2
2
8
2
2
2
2
2
4
2
1
1
4
6
68
1
2
2
4
2
2
8
2
2
2
2
2
4
2
1
1
4
6
612
Sider/Dør/Vindue - Sides/Door/Window -
Seiten/Tür/Fenster
BOX 1
Fittings
15
Dør - Door - Tür
Vindue - Window -
Fenster
22
72 20-40250595-72S 22
BOX 3
99S
#
20-40011862-99S
09S
10S
50S
32S
326S
20-40040615-09S
20-40040615-10S
20-40131212-50S
20-40110594-32S
20-40111212-326S
18S
19S
00S
20-10301258-18S
20-10300640-19S
20-40051259-00S
5
1
1
2
2
1
2
2
1
68
7
1
-
-
1
5
-
1
612
For/Tag - Front/Roof - Vorder/Dach
31S 20-40011740-31S -2
-
-
09S 20-40041233-09S -
10S 20-40041233-10S -1
325S 20-40111212-325S -2
50S 20-40131830-50S 2 2
BOX 12#
68 612
3 mm - Hærdet glas - Toughened glass -
Sicherheitsglas (ESG)
A1 00281651
00281613
00281652
00281653
00281654
00281655
10
2
2
2
2
2
2
12
4
2
2
2
2
2
Montagelister - Cappings - Montageleiste
H
437N
20-1203
70
88
A607
U590
20-1204
20-1030
RN00310437N
20-1203
07093070
07093088
07300607
07086590
20-1204
2
6
8
2
24
7
4
6
2
Fundament - Base
613S 00510613S 2-
1231S 00511231S -2
1268S 00511268S 11
341S 00310341S 11
342S 00310342S 11
889S 00500889S 22
989S 00500989S 22
992S F00040 810
995 00500995 20 20
996 00500996 20 20
280 00402280 32 32
1879S 00511879S 22
BOX 14
#
68 612
B070602400 46
BEMÆRK - NOTICE - HINWEIS - OBS
REMARQUE - OPMERKING - HUOM - UWAGA
- Skruer/bolte til montagen på væg er ikke inkluderet.
- Brackets/bolts for the wall mounting are not included.
- Schrauben/Bolzen für die Montage an der Wand sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
- Skruvar/bultar för montering på väggen ingår inte.
- Les vis/boulons pour l’installation sur le mur ne sont
pas inclus.
- Schroeven/bouten voor de installatie aan de muur zijn
niet inbegrepen.
- Seinälle asennettavat ruuvit/pultit eivät sisälly
toimitukseen.
- Wkręty/śruby do instalacji na ścianie nie są dołączone.
Oversigt - Overview - Übersicht - Översikt - Détails
Overzicht - Sisällys - Zawartość
15
# #
451
20-1016
20-1017
4
1
1
301B 2 F018114
6
134
M6x11
177
458 4
24
24
6
200
18
8
24
01S
02S
4
F018118
3
4
1
1
2
6
177
4
24
24
6
200
18
8
24
4
3
F018118
F018163
F018118
SUB246
SUB208
F018143
F018181
20-1230
206S
6
820-1025 200
20-1027 2
20-1213
20-1214
19
6
4
3
6
8200
2
19
6
4
3
SUB209
F018154
F01895
F01893
F018189
F018117
F018183
321S
501S
2 220-1020
F018176
32 32 F018188
2 220-1251 F018176
20-1250 4 4 F018180
F018115
20S 88
664S
3,5x16 2 2 F018184
20-1253 4 4 F018186
20-1254 2 2 F018179
20-1255 2 2
20-1256 4 4 F018178
20-1257 3 3
SUB221
F0181854
20-1015 F0181852
20-1252
20-1222 F0181774
20-1259 4 F018177
SUB246
663S
4,2x13 4 F0181874
2
4
4
4
617
M6x11
616
M6
44
44 F01847
F01844
F018178
F018179
F018176
F018176
F018181
F018183
F018118
F018118
RN322
M6
602
M4x8
603
M4
625
M6x15
631
M6x30
632
3,5x16
697
M6
229
3,5x6
01645
M4
7,1m2
612
4,7m2
68
7,1m2
612
4,7m2
68
Fittings - Kleinteile - Beslag - Visserie - Hulpstukken - Helat - Podzespoły
16
Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires
Toebehoren - Lisävarusteet - Akcesoria
17
Monteringshjælp
Assembly support
Montage Hilfe
1268S
Monteringshjælp
Assembly support
Montage Hilfe
995
996
613S-1 / 1231S
341S
341S
989S
995
/ 996
613S-1 / 1231S
LH RH
613S-1 / 1231S
LH RH
613S-1 / 1231S
342S
989S
995
/ 996
613S-1 / 1231S
889S
995
/ 996
995
/ 996
989S
6
2
4
5
3
1
2
1
6
2
4
5
3
1
2
1
#1879S
#1879S
#613S-1 #613S-1
#1268S
#1268S
4,7 m² / 68
#1879S
#1879S
#1231S #1231S
7,1 m² / 612
-
-
889S 114
2
2
1231S
1879S 1879 22
-
345
345
345
M6
M6 x 10
32
32
8
10
20
20
20
20
2
2
1
1
1
1
1
2
2
-
1
280
992S
989S
996
341S
1231
1268
613
# mm
342S
613S-1
1268S
995
4,7 m2
68
7,1 m2
612
FUNDAMENT - BASE - EMBASE - FUNDERING - PERUSTUS
Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires
Toebehoren - Lisävarusteet - Akcesoria
18
01S
632 321S
PZ2
2.5 ~ 3 mm
321S
01S
625
697
32S
20-1256
7,1 m2
612
01S
321S
20-1256
625
697
632
#
180
24
M6 x 15
M6
3.5 x 16
-
mm
1
2
2
1
4,7 m2
68
1
1
2
2
1
1
1
1
156 mm
24 mm
625
697
SUBASM-01
x1
632
32S
20-1256
625
697
01S
Forberedelse - Preparation - Vorbereitung - Förberedelse - Préparation -
Voorbereiding - Valmistelu - Przygotowanie
19
321S
01S
01S
632
321S
PZ2
2.5 ~ 3 mm
625
697
32S
20-1256
156 mm 24 mm
632
321S
20-1256
625
697
01S
625
697
SUBASM-02
x1
4,7 m
2
68
7,1 m
2
612
01S
321S
20-1256
625
697
632
#
180
24
M6 x 15
M6
3.5 x 16
-
mm
1
1
1
22
22
1 1
1
1
1
Forberedelse - Preparation - Vorbereitung - Förberedelse - Préparation -
Voorbereiding - Valmistelu - Przygotowanie
20
02S
632
20-1213
501S
PZ2
2.5 ~ 3 mm
501S
02S
625
697
501S
501S
20-1257
02S
501S
20-1257
625
697
632
#
180
24
M6 x 15
M6
3.5 x 16
-
mm
4,7 m2
68
1
1
2
2
1
1
7,1 m2
612
1
2
2
1
1
1
156 mm
24 mm
632
501S
20-1213
625
697
02S
20-1257
SUBASM-03
x1
2.5 mm
20-1213
Forberedelse - Preparation - Vorbereitung - Förberedelse - Préparation -
Voorbereiding - Valmistelu - Przygotowanie
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Juliana Qube Lean-to 68-612 Assembly Instructions

Tüüp
Assembly Instructions