Indesit KN3G210S(W)/U Kasutusjuhend

Kategooria
Köök
Tüüp
Kasutusjuhend
PL
1
KUCHENKA I PIEKARNIK
Spis treści
Instalacja, 2-5
Ustawienie i wypoziomowanie
Podłączenie do sieci elektrycznej
Podłączenie gazu
Dostosowanie do różnych rodzajów gazu
Tabela charakterystyk palników i dysz
Tabela charakterystyk
Opis urządzenia, 6
Widok ogólny
Panel kontrolny
Wyświetlacz
Uruchomienie i użytkowanie,7-8
Użytkowanie płyty grzejnej
Użytkowanie piekarnika
Tabela pieczenia
Zalecenia i środki ostrożności,9
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Zalecenia dotyczące odpadów
Oszczędność i ochrona środowiska
Konserwacja i utrzymanie,10
Odłączenie prądu elektrycznego
Czyszczenie urządzenia
Konserwacja kurków gazowych
Serwis Techniczny
Instrukcja obsługi
KN3G210S/U
GB
English,11English,11
English,11English,11
English,11
Polski, 1
Eesti keeles, 43
LV
Latviešu, 32
Lietuviu; 21
ET
LT
PL
2
PL
! Zachować niniejszą książeczkę instrukcji by móc
konsultować w przyszłości w dowolnej chwili. W
przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia
urządzenia, należy upewnić się, czy instrukcja
została przekazana wraz z nim.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona
ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
! Instalacja urządzenia powinna zostać wykonana
zgodnie z niniejszymi instrukcjami i przez
wykwalifikowany personel.
! Wszelkie działania w zakresie regulacji lub
konserwacji muszą być wykonywane przy kuchence
odłączonej od zasilania elektrycznego.
Wentylacja pomieszczeń
Urządzenie może zostać zainstalowane wyłącznie w
pomieszczeniach ze stałą wentylacją, zgodnie z
obowiązującymi normami krajowymi. W
pomieszczeniu, w którym jest instalowane urządzenie,
musi być zapewniony taki dopływ powietrza, jaki jest
niezbędny dla prawidłowego spalania gazu (natężenie
przepływu powietrza nie powinno być niższe od 2 m
3
/h
na kW zainstalowanej mocy).
Wloty powietrza, zabezpieczone przez kratki,
powinny mieć przewód o przekroju użytkowym co
najmniej 100 cm
2
i powinny zostać rozmieszczone
tak, aby nie mogły ulec nawet częściowemu zatkaniu
(patrz rysunek A).
Wymiar tych wlotów powinien zostać zwiększony o
100% do minimum 200 cm
2
jeśli płyta robocza
urządzenia nie posiada urządzenia zabezpieczającego
przed brakiem płomienia i kiedy dopływ powietrza
następuje w sposób niebezpośredni z przyległych
pomieszczeń (patrz rysunek B) o ile nie one
częściami wspólnymi budynku, pomieszczeniami
zagrożonymi pożarem lub sypialniami
wyposażonych w przewód wentylacyjny z wyjściem
na zewnątrz, jak opisano powyżej.
Odprowadzanie spalin
Odprowadzanie spalin musi być zapewnione przez
okap połączony z kominem o ciągu naturalnym i o
sprawnym działaniu lub przez wentylator elektryczny,
który włącza się automatycznie przy każdym
uruchomieniu urządzenia (patrz rysunki).
Instalacja
Pomieszczenie przyległe
Pomieszczenie przeznaczone do przewietrzania
A. B
! Po dłuższym użytkowaniu urządzenia zaleca się
otwarcie okna lub zwiększenie prędkości
ewentualnych wentylatorów.
! Skroplone gazy pochodne ropy naftowej, cięższe od
powietrza, opadają w dół, dlatego pomieszczenia, w
których znajdują się butle GPL, powinny być
wyposażone w otwory wychodzące na zewnątrz,
umożliwiające odpływ dołem ewentualnych wycieków
gazu.
Butle GPL, niezależnie od tego czy puste, czy
częściowo napełnione, nie powinny być instalowane
ani składowane w pomieszczeniach lub wnękach
położonych poniżej poziomu podłogi (piwnice, itp.).
W pomieszczeniu należy przechowywać jedynie
aktualnie użytkowaną butlę, z dala od źródeł ciepła
(piece, kominki, piecyki), mogących doprowadzić do
wzrostu jej temperatury powyżej 50°C.
Ustawienie i wypoziomowanie
! Możliwe jest zainstalowanie urządzenia obok mebli,
których wysokość nie przekracza poziomu
roboczego.
! Należy upewnić się, czy ściana stykająca się z
tyłem urządzenia wykonana jest z materiału
niepalnego i odpornego na ciepło (T 90°C).
Dla zapewnienia prawidłowej instalacji:
ustawić urządzenie w kuchni, w jadalni lub w
innym pomieszczeniu (nie w łazience);
jeśli płaszczyzna kuchenki jest wyższa w
stosunku do płaszczyzny mebli, powinny one
zostać umieszczone w odległości co najmniej 600
mm od urządzenia;
jeśli kuchenka jest instalowana pod szafką wiszącą,
powinna ona znajdować się w odległości minimum
420 mm od płyty kuchenki.
A
Otwarcie wentylacji dla
powietrza do spalania
Zwiększenie szczeliny
pomiędzy drzwiami a podłogą
Odprowadzanie
bezpośrednio na
zewnątrz
Odprowadzanie przez komin lub
rozgałęziony kanał dymowy
(wyłącznie do urządzeń
kuchennych)
PL
3
Odległość ta powinna
wynosić 700 mm, jeśli
szafki wiszące
łatwopalne (patrz
rysunek);
nie umieszczać
zasłon za kuchenką,
ani w odległości
mniejszej niż 200 mm
od jej krawędzi;
ewentualne okapy
powinny zostać
zainstalowane według zaleceń odpowiedniej
instrukcji.
Wypoziomowanie
Jeśli konieczne jest
wypoziomowanie urządzenia,
należy przykręcić nóżki
regulacyjne, dostarczane jako
wyposażenie, w odpowiednich
gniazdach umieszczonych w
rogach podstawy kuchenki
(patrz rysunek).
Nóżki* mocowane w
otworach pod podstawą
kuchenki.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę
dostosowaną do obciążeń wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz
tabela Dane techniczne).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy
urządzeniem a siecią wyłącznika polowego z
otwarciem minimalnym pomiędzy stykami 3 mm
przeznaczonego do obciążeń i odpowiadającego
obowiązującym normom (przewód uziemienia nie
powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód
zasilania powinien być umieszczony tak, aby w
żadnym punkcie jego temperatura nie przekraczała
temperatury otoczenia o 50°C.
Przed wykonaniem podłączenia należy upewnić się, czy:
gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i jest
zgodne z obowiązującymi przepisami;
gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie mocy urządzenia, wskazane na
tabliczce znamionowej;
napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym
na tabliczce znamionowej;
HOOD
420
Min.
min. 650 mm. with hood
min.
700 mm. without hood
mm.
600
Min. mm.
420
Min. mm.
gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia.
Jeśli gniazdko nie jest kompatybilne, wymienić
gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy
ani rozgałęźników.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny
i gniazdko prądu powinny być łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien mieć zgięć, ani nie powinien
być zgnieciony.
! Przewód musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany wyłącznie przez autoryzowany personel
techniczny.
! W przypadku nie przestrzegania powyższych
warunków producent zwolniony zostanie z
wszelkiej odpowiedzialności.
Podłączenie gazu
Podłączenie do sieci gazowej lub do butli gazowej
może być wykonane przy pomocy przewodu
giętkiego gumowego lub stalowego, zgodnie z
obowiązującymi normami krajowymi oraz po
upewnieniu się czy urządzenie jest wyregulowane
odpowiednio dla typu gazu, którym będzie zasilane
(patrz etykieta kalibracyjna na pokrywie: w
przeciwnym razie patrz niżej). W przypadku
zasilania płynnym gazem z butli, stosować
regulatory ciśnienia zgodne z obowiązującymi
normami krajowymi. Dla ułatwienia podłączenia
zasilanie gazem może być skierowane bocznie*:
zastąpić złączkę przewodu giętkiego zatyczką i
wymienić uszczelkę, dostarczaną jako wyposażenie.
! Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
odpowiedniego zużycia energii i zwiększenia trwałości
urządzenia, należy się upewnić czy ciśnienie
zasilania mieści się w granicach wskazanych w tabeli
Charakterystyka palników i dysz (patrz niżej).
Podłączenie gazu przy pomocy przewodu
gumowego
Sprawdzić czy przewód odpowiada obowiązującym
normom krajowym. Wewnętrzna średnica przewodu
powinna wynosić: 8 mm przy zasilaniu gazem
płynnym; 13 mm przy zasilaniu metanem.
Po wykonaniu podłączenia upewnić się czy przewód:
nie styka się w żadnym punkcie z częściami,
które osiągają temperatury przekraczające 50°C;
nie jest narażony na naciągnięcie ani poskręcanie
i nie ma na nim zagięć lub przewężeń;
4
PL
nie ma styczności z przedmiotami tnącymi,
ostrymi krawędziami, ruchomymi częściami i nie
jest przygnieciony;
jest łatwo dostępny na całej długości dla
umożliwienia wykonywania kontroli jego stanu;
jego długość wynosi mniej niż 1500 mm;
jest dobrze umocowany na dwóch końcach za
pomocą odpowiednich zacisków mocujących,
zgodnych z obowiązującymi normami krajowymi.
! Jeśli nie może być spełniony jeden z tych
warunków lub ich większa liczba, albo jeśli kuchenka
jest instalowana zgodnie z warunkami klasy 2 -
podklasy 1 (urządzenie umiejscowione pomiędzy
dwoma meblami), należy zastosować przewód giętki
stalowy (patrz niżej).
Podłączenie gazu przy pomocy przewodu
giętkiego ze stali nierdzewnej o pełnych
ściankach z gwintowanymi złączami.
Sprawdzić czy przewód i uszczelki odpowiadają
obowiązującym normom krajowym.
Aby zamontować przewód należy usunąć złączkę
przewodu giętkiego znajdującą się na urządzeniu
(złącze wejściowe gazu do urządzenia jest
gwintowane gwintem gazowym 1/2 walcowym
męskim).
! Wykonać podłączenie tak, aby całkowita długość
przewodów nie przekraczała 2 metrów oraz upewnić
się czy przewód nie styka się z ruchomymi
częściami i czy nie jest przygnieciony.
Kontrola szczelności
Po zakończeniu instalacji sprawdzić szczelność
wszystkich złącz stosując w tym celu roztwór
mydlany, nigdy płomień.
Dostosowanie do różnych rodzajów gazu
Urządzenie może być dostosowane do innego
rodzaju gazu niż ten, którym jest aktualnie zasilane
(wskazany na etykiecie kalibracyjnej na pokrywie).
Dostosowanie płyty grzejnej
Wymiana dysz palników płyty:
1. zdjąć kratki i wykręcić palniki
z gniazd;
2. odkręcić dysze, posługując
się kluczem rurowym 7 mm
(patrz rysunek) i wymienić je na
te, które przystosowane do
nowego rodzaju gazu (patrz
tabela Charakterystyka palników
i dysz);
3. przywrócić na swoje miejsce wszystkie
komponenty wykonując czynności w kolejności
odwrotnej w stosunku do powyższej sekwencji.
Regulacja minimum palników płyty:
1. ustawić kurek w położeniu minimum;
2. zdjąć pokrętło i kręcić śrubą regulacyjną
znajdującą się wewnątrz lub obok osi kurka do
uzyskania małego regularnego płomienia.
! W przypadku gazów płynnych śruba regulacyjna
powinna być dokręcona do końca;
3. sprawdzić czy podczas szybkiego obracania
pokrętłem z położenia maksymalnego do
minimalnego nie następuje gaśnięcie palników.
! Palniki płyty nie wymagają regulacji powietrza
pierwotnego.
! Po wykonaniu regulacji dla gazu innego niż
oryginalnie przewidziany, należy wymienić
poprzednią etykietę kalibracyjną na etykietę
odpowiadającą nowemu gazowi, dostępną w naszych
Autoryzowanych Centrach Obsługi Technicznej.
! W sytuacji, gdy ciśnienie gazu jest inne (lub
zmienne) od przewidzianego, konieczne jest
zainstalowanie na przewodach doprowadzających
regulatora ciśnienia, zgodnie z obowiązującą normą
krajową dotyczącą „kanałowych regulatorów gazu”.
PL
5
Podłączenie piekarnika
Wymiana dyszy piekarnika:
1)Wysuń szufladę piekarnika
2) Wyjmij panel
zabezpieczający A (patrz
rysunek)
3) Wyjmij palnik piekarnika po
odkręceniu śrub V (patrz
rysunek)
Łatwiej wykręcić palnik po
zdjęciu drzwi piekarnika.
4)Wykręć dyszę przy użyciu
specjalnego klucza do dyszy
lub klucza o rozmiarze 7mm i
zastąp nową dyszą
odpowiednią dla nowego typu
gazu (patrz: „Tabela dysz i
palników”)
A
V
DANE TECHNICZNE
Wymiary
piekarnika W x D
x G
34x44x39 cm
Objętość
(l) 58
Wymiary
użytkowe
szuflady do
podgrzewania
potraw
szerokość (cm) 42
głębokość (cm) 44
wysokość (cm) 18
Palniki
mogą być dostosowane do
wszystkich rodzajów gazu
wskazanych na tabliczce
znamionowej
Napięcie i
częstotliwość
zasilania
elektrycznego
patrz tabliczka znamionowa
Dyrektywy unijne: 2006/95/EC z
dnia 12/12/06 (niskie napięcie) z
źniejszymi zmianami -
2004/108/EC z dnia 15/12/04
(zgodność elektromagnetyczna) z
źniejszymi zmianami -
93/68/EEC z dnia 22/07/93 z
źniejszymi zmianami,
90/396/EEC z dnia 29/06/90 (gaz)
z późniejszymi zmianami, -
93/68/EEC z dnia 22/07/93 z
źniejszymi zmianami, -
2002/96/EC.
Tabela 1 (dla Polski)
G20 (GZ50)
G 2.350 (GZ35)
G30 (GPB)
Palnik
Średnica
(w mm)
Moc cieplna
(p.c.i.*)
kW
Dysza
1/100
(
w mm
)
Przepływ*
l/godz
Dysza
1/100
(
w mm
)
Przepływ*
l/godz
Moc cieplna
(p.c.i.*)
kW
Dysza
1/100
(
w mm
)
Przepływ*
g/godz
Duży (R) 100 3,00 128 286 158 397 3,40 87 247
łszybki (średni) (S) 75 1,90 104 181 143 251 2,20 70 160
Pomocniczy (mały) (A) 51
1,00
76 95 106 132 1,30 52 95
Piekarnik - 2,80 119 267 171 370 3,20 80 233
Ciśnienia zasilania
minimalne (mbar)
nominalne (mbar)
maksymalne (mbar)
16
20
25
10
13
16
29
37
44
* A 15°C 1013 mbar – gaz suchy
G20 (GZ50) p.c.i. = 37,78 MJ/m³
G2.350 (GZ35) p.c.i. = 27,20 MJ/m³
G30 (GPB) p.c.i. = 125,81 MJ/m³
S
S
R
A
Tabela charakterystyk palników i dysz
KN3G210S/U
6
PL
Opis urządzenia
Widok ogólny
Panel kontrolny
Ruszt
Szklana pokrywa
Panel sterujący
Kratka piekarnika
Tacka na kapiący tłuszcz
lub do pieczenia
Prowadnice do wsuwania
rusztu i tacy
pozycja 3
pozycja 2
pozycja 1
Palnik gazowy
Płyta podpalnikowa
Regulowane nóżki
Regulowane nóżki
pozycja 5
pozycja 4
Pokrętła
PALNIK
ALNIK
ÓW
płyty grzejnej
MINUTNIKA
kontrolka
GRILLA
PL
7
Uruchomienie i użytkowanie
Użytkowanie płyty grzejnej
Włączanie palników
Dla każdego pokrętła PALNIKA jest wskazany
wypełnionym kółkiem odpowiadający mu palnik.
W celu włączenia palnika na płycie grzejnej:
1. zbliżyć do palnika płomień lub zapalarkę;
2. nacisnąć i równocześnie przekręcić pokrętło
PALNIK w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara na symbol maksymalnego
płomienia E.
3. ustawić żądany płomień, obracając pokrętłem
PALNIK w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara: na minimum C, na maksimum E
lub na pozycję pośrednią.
Jeśli urządzenie jest
wyposażone w zapłon
elektroniczny* (C) wystarczy
nacisnąć i równocześnie
przekręcić pokrętło PALNIK
w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara na
symbol maksymalnego
płomienia, do zapalenia się palnika. Może się
zdarzyć, że palnik zgaśnie w chwili zwolnienia
pokrętła. W takim przypadku powtórzyć czynność,
trzymając pokrętło naciśnięte przez dłuższą chwilę.
! W razie przypadkowego zgaśnięcia płomienia
wyłączyć palnik i odczekać przynajmniej 1 minutę
przed ponowieniem próby jego zapalenia.
Jeśli palnik wyposażony jest w urządzenie
zabezpieczające* (X) przed brakiem płomienia,
należy przytrzymać naciśnięte pokrętło PALNIKA
przez około 2-3 sekundy, aby utrzymać zapalony
płomień i uruchomić urządzenie.
W celu wyłączenia palnika przekręcić pokrętło do
zatrzymania •.
Praktyczne rady dotyczące użytkowania palników
Dla uzyskania lepszej wydajności palników oraz
zminimalizowania zużycia gazu należy stosować
naczynia o płaskim dnie, wyposażone w pokrywkę i o
rozmiarach proporcjonalnych w stosunku do
rozmiarów palnika:
W celu zidentyfikowania rodzaju palnika należy
zapoznać się z rysunkami znajdującymi się w
paragrafie „Charakterystyki palników i dysz”.
Palnik ø Średnica naczyń (cm)
Szybki (R) 24 – 26
Średnio szybki (S) 16 – 20
Pomocniczy (A) 10 – 14
Użytkowanie piekarnika
! Przy pierwszym włączeniu należy uruchomić pusty
piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z
termostatem ustawionym na maksimum i z
zamkniętymi drzwiczkami. Następnie wyłączyć,
otworzyć drzwiczki piekarnika i przewietrzyć
pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy, jest
wynikiem parowania substancji stosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
Żeby zapalić palnik piekarnika, przystaw do jego
wylotu (F) zapałkę/ zapalniczkę, wciśnij pokrętło i
przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara na
pozycję MAX
11
11
1
.
Jeżeli po 15 sekundach
palnik się nie zapali, zwolnij
pokrętło i odczekaj 1 minutę
przed ponownym
zapaleniem.
Temperatura minimalna maksymalna oraz posrednie
ustawiane sa pokretlem piekarnika od MIN do MAX
! Piekarnik wyposażony jest w urządzenie
zabezpieczające, dlatego też należy trzymać
przekręcone pokrętło przez co najmniej 6 sekund.
! Jeżeli płomień nagle zgaśnie, wyłącz palnik i
odczekaj co najmniej 1minutę przed ponownym
zapaleniem.
Ustawianie temperatury
Aby ustawic temperature przekrec pokretlo
piekarnika przeciwnie do ruchu wskazowek zegara.
Temperatura waha sie od MIN (140°C) do MAX
(250°C). PO osiagfnieciu przez piekarnik pozadanej
temperatury zostanie ona w jego wnetrzu zachowana
poprzez dzialanie termostatu.
Grill
W celu uruchomienia funkcji grilla przekrec pokretlo
piekarnika przeciwnie do ruchu wskazowek zegara
do pozycji
, . Grill pozwala rowno przyrumienic
potrawe i swietnie nadaje sie do potraw smazonych,
sznycli i kielbasek.Ustaw ruszta na pozycji 4 i 5 a
brytfanne na pozycji 1 by zapobiec gromadzeniu sie
tluszczu i wytwarzaniu nadmiernej ilosci dymu.
X
C
F
8
PL
Tabela pieczenia
Uwaga! Czas wypiekania zalezy od indywidualnego gustu i smaku i moze byc inny od podanego w tabeliUwaga! Czas wypiekania zalezy od indywidualnego gustu i smaku i moze byc inny od podanego w tabeli
Uwaga! Czas wypiekania zalezy od indywidualnego gustu i smaku i moze byc inny od podanego w tabeliUwaga! Czas wypiekania zalezy od indywidualnego gustu i smaku i moze byc inny od podanego w tabeli
Uwaga! Czas wypiekania zalezy od indywidualnego gustu i smaku i moze byc inny od podanego w tabeli
..
..
.
Potrawy
Waga
(kg)
Położenie
łce
Wstępne
nagrzewanie
piek. (minuty)
Temperatura
zalecana
Czas
gotowania
(minuty)
Makarony
Lasagne
Pierożki
Makaron zapiekany
2.5
2.5
2.5
3
3
3
10
10
10
200-210
200
200
75-85
50-60
50-60
Mięso
Cielęcina
Kurczę
Kaczka
Królik
Wieprzowina
Jagniecina
1.7
1.5
1.8
2
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
200-210
210-220
200
200
200
200
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
Ryby
Makrela
Kielec
Pstrąg (pieczony w rękawie)
1.1
1.5
1
3
3
3
10
10
10
180-200
180-200
180-200
45-50
45-55
45-50
Pizza
Neapolitańska
1
4
15
210-220
20-25
Ciasta
Biszkopty
Tarty
Pikantne
Drożdżowe lub wyrastające na
proszku do pieczenia
0.5
1.1
1
1
4
4
4
4
15
15
15
15
180
180
180
170
25-35
40-45
50-55
40-45
Potrawy grillowane
Stek cielecy
Kotleciki
Hamburgery
Makrela
Tosty
1
1.5
1
1
4 шт.
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
15-20
20
20-30
15-20
4-5
UWAGA! Szklana pokrywa może
popękać jeżeli zostanie nagrzana.
Należy wyłączyć wszystkie palniki
przed zamknięciem pokrywy. *Dotyczy
tylko modeli ze szklana pokrywa.
PL
9
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Poniższe zalecenia dotyczą zasad bezpieczeństwa i należy je
uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku
domowego.
Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet jeśli
miejsce to jest zadaszone, ponieważ wystawienie
urządzenia na działanie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
Nie dotykać urządzenia stojąc przy nim boso lub gdy ręce
czy stopy mokre lub wilgotne.
Urządzenie powinno być używane przez osoby dorosłe jedynie do
gotowania, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
użytkownika. Wszelkie inne próby użycia urządzenia (np. do ogrzewania
pomieszczeń) uważa się za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwej i
nierozsądnej eksploatacji urządzenia.
Instrukcja dotyczy urządzenia klasy 1 (wolnostojącego) lub
klasy 2 podklasa 1 (zabudowanego pomiędzy dwoma
meblami).
Podczas użytkowania urządzenia elementy grzejne
oraz niektóre części drzwi piekarnika mocno się
nagrzewają. Uważać, aby nie dotknąć tych części i by
dzieci nie zbliżały się do piekarnika.
Należy uważać, aby przewody zasilające pozostałe
urządzenia domowe nie stykały się z rozgrzanymi
elementami urządzenia.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
Do wyjmowania i wkładania naczyń do/z piekarnika należy
zawsze używać rękawic ochronnych.
Nie stosować płynów łatwopalnych (alkohol, benzyna, itp.)
w pobliżu urządzenia, kiedy jest ono używane.
Nie umieszczać materiałów łatwopalnych w dolnej komorze
depozytowej lub w piekarniku; jeśli urządzenie zostałoby
niespodziewanie uruchomione, mogłoby się zapalić.
Wewnętrzne powierzchnie szuflady (jeśli jest w danym
modelu) mogą się nagrzewać.
Należy zawsze sprawdzić, czy pokrętła znajdują się w
pozycji
, kiedy urządzenie nie jest używane.
Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka trzymając za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
Nie czyścić urządzenia ani nie wykonywać czynności
konserwacyjnych bez uprzedniego odłączenia wtyczki od
sieci elektrycznej.
W razie awarii nie należy w żadnym wypadku ingerować w
wewnętrzne mechanizmy urządzenia próbując je naprawić.
Skontaktować się z Serwisem.
Nie stawiać ciężkich przedmiotów na otwartych
drzwiczkach piekarnika.
Nie dopuścić aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Nie jest przewidziane aby urządzenie było używane przez
osoby (również dzieci) niesprawne fizycznie i umysłowo,
przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości
urządzenia chyba, ze pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za jego bezpieczeństwo jak również bez otrzymania
instrukcji wstępnych co do jego użytku.
Zalecenia dotyczące odpadów
Usuwanie opakowania: Należy stosować się do zaleceń
dotyczących segregacji odpadów. Dzięki temu opakowania
będą mogły zostać ponownie wykorzystane.
Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie odpadów w
postaci urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych
(RAEE) przewiduje, że domowe urządzenia elektryczne nie
mogą podlegać zwykłemu cyklowi zagospodarowywania
stałych odpadów miejskich. Wycofane z użytku urządzenia
powinny być gromadzone oddzielnie w celu optymalizacji
stopnia odzysku i recyklingu materiałów, z których
wykonane, oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza
umieszczony na wszystkich produktach przypomina o
obowiązku zbiórki selektywnej.
W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących
prawidłowego złomowania sprzętu domowego,
użytkownicy mogą się zwrócić do właściwych służb
miejskich lub do skupujących go sprzedawców.
Oszczędność i ochrona środowiska
Korzystając z piekarnika w godzinach od późnego
popołudnia do pierwszych godzin porannych można
przyczynić się do zmniejszenia obciążenia zakładów
energetycznych. Opcje programowania, w szczególności
tryb „opóźnione pieczenie” (patrz Programy) i „opóźnione
czyszczenie automatyczne” (patrz Konserwacja i
utrzymanie), pomagają zorganizować w ten sposób pracę
piekarnika.
Należy utrzymywać sprawność i czystość uszczelek, tak
aby dokładnie przylegały do drzwiczek i nie powodowały
utraty ciepła.
10
PL
Odłączenie prądu elektrycznego
Przed każdą operacją należy odłączyć urządzenie od
sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
! Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy
używać oczyszczaczy parowych lub
wysokociśnieniowych.
Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox
oraz uszczelki gumowe mogą być czyszczone
przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą i
neutralnym mydłem. Jeśli plamy trudne do
usunięcia, należy stosować specjalne produkty
przeznaczone do tego typu urządzeń. Zaleca się
obficie spłukać i dokładnie osuszyć urządzenie po
umyciu. Nie należy stosować proszków ściernych
ani substancji wywołujących korozję.
Kratki, pokrywki, separatory płomienia oraz palniki
płyty grzejnej zdejmowalne dla ułatwienia ich
czyszczenia; należy je myć w ciepłej wodzie z
dodatkiem nie ściernego proszku, usuwając z nich
wszelkie osady, a następnie dokładnie je susząc.
Często czyścić końcówki urządzeń
zabezpieczających* przed brakiem płomienia.
Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po
każdym użyciu, gdy jest jeszcze ciepłe. Należy
użyć do tego celu ciepłej wody i środka
czyszczącego, spłukać i osuszyć miękką
szmatką. Unikać środków ściernych.
Szybę drzwiczek należy czyścić przy pomocy
gąbki i środków nieściernych, a następnie
osuszyć miękką szmatką; nie należy używać
szorstkich materiałów ściernych lub ostrych,
metalowych skrobaków, które mogą zarysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
Akcesoria mogą być myte jak zwykłe sztućce,
także w zmywarkach.
Unikać zamykania pokrywy dopóki palniki
włączone lub jeszcze ciepłe.
Sprawdzać uszczelki piekarnika
Kontrolować okresowo stan uszczelek wokół
drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, że
uszczelka jest uszkodzona, należy zwrócić się do
najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego.
Nie należy używać piekarnika do chwili zakończenia
naprawy.
Konserwacja kurków gazowych
Z czasem, może się zdarzyć, pokrętło zaworka gazu
zablokuje się lub jego obrót będzie utrudniony.
Wówczas zaworek należy wymienić.
! Czynność ta powinna być wykonywana przez
technika posiadającego autoryzację producenta.
Konserwacja i utrzymanie
Wymiana żarówki oświetleniowej w
piekarniku
W celu wymiany żarówki w piekarniku:
1. Odkręcić szklaną pokrywę obudowy
żarówki.
2. Wykręcić żarówkę i wymienić na
analogiczną : moc 25 W, złącze E 14.
3. wyjąć i otworzyć pokrywkę (patrz
ilustracja ).
Demonta˝ górnej pokrywy
Pokryw´ kuchni mo˝na w ∏a-
twy sposób zdjàç. Trzyma-
jàc oburàcz nale˝y jà tylko
lekko unieÊç do góry.
! Nie zamykaç pokrywy, za-
nim nie zostanà zgaszone
palniki.
! Przed otworzeniem pokry-
wy nale˝y usunàç z niej
ewentualne nieczystoÊci,
w szczególnoÊci ciek∏e.
Serwis Techniczny
Należy podać:
Rodzaj anomalii;
Model urządzenia (Mod.)
Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
Contents
Installation, 12-15
Positioning and levelling
Electrical connections
Gas connection
Adapting to different types of gas
Technical data
Table of burner and nozzle specifications
Description of the appliance, 16
Overall view
Control panel
Start-up and use, 17-18
Using the hob
Using the oven
Oven cooking advice table
Precautions and tips, 19
General safety
Disposal
Respecting and conserving the environment
Maintenance and care, 20
Switching the appliance off
Cleaning the appliance
Gas tap maintenance
Assistance
Operating Instructions
COOKER
GB
English,11English,11
English,11English,11
English,11
PL
GB
KN3G210S/UKN3G210S/U
KN3G210S/UKN3G210S/U
KN3G210S/U
Polski, 1
Eesti keeles, 43
LV
Latviešu, 32
Lietuviu; 21
ET
LT
12
GB
! Before operating your new appliance please read
this instruction booklet carefully. It contains
important information concerning the safe installation
and operation of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Make sure that the instructions are kept
with the appliance if it is sold, given away or moved.
! The appliance must be installed by a qualified
professional according to the instructions provided.
! Any necessary adjustment or maintenance must be
performed after the cooker has been disconnected
from the electricity supply.
Room ventilation
The appliance may only be installed in permanently-
ventilated rooms, according to current national
legislation. The room in which the appliance is
installed must be ventilated adequately so as to
provide as much air as is needed by the normal gas
combustion process (the flow of air must not be
lower than 2 m
3
/h per kW of installed power).
The air inlets, protected by grilles, should have a
duct with an inner cross section of at least 100 cm
2
and should be positioned so that they are not liable
to even partial obstruction (
see figure A
).
These inlets should be enlarged by 100% - with a
minimum of 200 cm
2
- whenever the surface of the
hob is not equipped with a flame failure safety
device. When the flow of air is provided in an
indirect manner from adjacent rooms (
see figure B
),
provided that these are not communal parts of a
building, areas with increased fire hazards or
bedrooms, the inlets should be fitted with a
ventilation duct leading outside as described above.
AB
! After prolonged use of the appliance, it is
advisable to open a window or increase the speed of
any fans used.
Disposing of combustion fumes
The disposal of combustion fumes should be
guaranteed using a hood connected to a safe and
efficient natural suction chimney, or using an electric
fan that begins to operate automatically every time
the appliance is switched on (
see figure
).
! The liquefied petroleum gases are heavier than air
and collect by the floor, therefore all rooms
containing LPG cylinders must have openings
leading outside so that any leaked gas can escape
easily.
LPG cylinders, therefore, whether partially or
completely full, must not be installed or stored in
rooms or storage areas that are below ground level
(cellars, etc.). Only the
cylinder being used should be stored in the room;
this should also be kept well away from sources
of heat (ovens, chimneys, stoves) that may cause
the temperature of the cylinder to rise above 50°C.
Positioning and levelling
! It is possible to install the appliance alongside
cupboards whose height does not exceed that of the
hob surface.
! Make sure that the wall in contact with the back of
the appliance is made from a non-flammable, heat-
resistant material (T 90°C).
To install the appliance correctly:
Place it in the kitchen, dining room or the bed-sit
(not in the bathroom).
If the top of the hob is higher than the cupboards,
the appliance must be installed at least 200 mm
away from them.
If the cooker is installed underneath a wall cabinet,
there must be a minimum distance of 420 mm
between this cabinet and the top of the hob.
This distance should be increased to 700 mm if
the wall cabinets are flammable (
see figure
).
A
Fumes channelled through
a chimney or branched
flue system reserved for
cooking appliances)
Installation
Adjacent room Room requiring
ventilation
Ventilation opening for
comburent air
Increase in the gap between
the door and the flooring
Fumes channelled
straight outside
13
GB
Do not position
blinds behind the
cooker or less than 200
mm away from its
sides.
Any hoods must be
installed according to
the instructions listed in
the relevant operating
manual.
Levelling
If it is necessary to level the
appliance, screw the
adjustable feet into the places
provided on each corner of the
base of the cooker (
see
figure
).
The legs* fit into the slots on
the underside of the base of
the cooker.
Electrical connection
Install a standardised plug corresponding to the
load indicated on the appliance data plate (
see
Technical data table
).
The appliance must be directly connected to the mains
using an omnipolar circuit-breaker with a minimum
contact opening of 3 mm installed between the
appliance and the mains. The circuit-breaker must be
suitable for the charge indicated and must comply with
NFC 15-100 regulations (the earthing wire must not be
interrupted by the circuit-breaker). The supply cable
must be positioned so that it does not come into
contact with temperatures higher than 50°C at any point.
Before connecting the appliance to the power
supply, make sure that:
The appliance is earthed and the plug is compliant
with the law.
The socket can withstand the maximum power of
the appliance, which is indicated by the data plate.
The voltage is in the range between the values
indicated on the data plate.
The socket is compatible with the plug of the
appliance. If the socket is incompatible with the
plug, ask an authorised technician to replace it.
Do not use extension cords or multiple sockets.
HOOD
420
Min.
min.
650
mm. with hood
min.
700
mm. without hood
mm.
600
Min. mm.
420
Min. mm.
* Only available in certain models
! Once the appliance has been installed, the power
supply cable and the electrical socket must be
easily accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced
by authorised technicians only.
! The manufacturer declines any liability should
these safety measures not be observed.
Gas connection
Connection to the gas network or to the gas cylinder
may be carried out using a flexible rubber or steel
hose, in accordance with current national legislation
and after making sure that the appliance is suited to
the type of gas with which it will be supplied (see the
rating sticker on the cover: if this is not the case
see
below
). When using liquid gas from a cylinder, install a
pressure regulator which complies with current national
regulations. To make connection easier, the gas
supply may be turned sideways*: reverse the position
of the hose holder with that of the cap and replace the
gasket that is supplied with the appliance.
! Check that the pressure of the gas supply is
consistent with the values indicated in the Table of
burner and nozzle specifications (
see below
). This
will ensure the safe operation and durability of your
appliance while maintaining efficient energy
consumption.
Gas connection using a flexible rubber hose
Make sure that the hose complies with current
national legislation. The internal diameter of the hose
must measure: 8 mm for liquid gas supply; 13 mm
for methane gas supply.
Once the connection has been performed, make
sure that the hose:
Does not come into contact with any parts that
reach temperatures of over 50°C.
Is not subject to any pulling or twisting forces and
that it is not kinked or bent.
Does not come into contact with blades, sharp
corners or moving parts and that it is not
compressed.
Is easy to inspect along its whole length so that
its condition may be checked.
Is shorter than 1500 mm.
Fits firmly into place at both ends, where it will be
fixed using clamps that comply with current
regulations.
14
GB
A
V
! If one or more of these conditions is not fulfilled or
if the cooker must be installed according to the
conditions listed for class 2 - subclass 1 appliances
(installed between two cupboards), the flexible steel
hose must be used instead (
see below
).
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe
to a threaded attachment
Make sure that the hose and gaskets comply with
current national legislation.
To begin using the hose, remove the hose holder on the
appliance (the gas supply inlet on the appliance is a
cylindrical threaded 1/2 gas male attachment).
! Perform the connection in such a way that the hose
length does not exceed a maximum of 2 metres,
making sure that the hose is not compressed and
does not come into contact with moving parts.
Checking the connection for leaks
When the installation process is complete, check
the hose fittings for leaks using a soapy solution.
Never use a flame.
Adapting to different types of gas
It is possible to adapt the appliance to a type of gas
other than the default type (this is indicated on the
rating label on the cover).
Adapting the hob
Replacing the nozzles for the hob burners:
1. Remove the hob grids and slide the burners off
their seats.
2. Unscrew the nozzles using a
7 mm socket spanner (
see
figure
), and replace them with
nozzles suited to the new type
of gas(
see Burner and nozzle
specifications table
).
3. Replace all the components
by following the above
instructions in reverse.
Adjusting the hob burners’ minimum setting:
1. Turn the tap to the minimum position.
2. Remove the knob and adjust the regulatory
screw, which is positioned inside or next to the tap
pin, until the flame is small but steady.
! If the appliance is connected to a liquid gas
supply, the regulatory screw must be fastened as
tightly as possible.
3. While the burner is alight, quickly change the position
of the knob from minimum to maximum and vice versa
several times, checking that the flame is not
extinguished.
! The hob burners do not require primary air adjustment.
Adapting the oven
Replacing the oven burner nozzle:
1. Remove the oven compartment.
2. Slide out the protection
panel A
(
see diagram
).
3. Remove the oven burner
after unscrewing the screws V
(
see figure
).
The whole operation will be
made easier if the oven door
is removed.
4. Unscrew the nozzle using a
special nozzle socket spanner
(
see figure
) or with a 7 mm
socket spanner, and replace it
with a new nozzle that is
suited to the new type of gas
(
see Burner and nozzle
specifications table
).
Adjusting the gas oven burner’s minimum setting:
1. Light the burner (
see Start-up and Use
).
2. Turn the knob to the minimum position (MIN) after
it has been in the maximum position (MAX) for
approximately 10 minutes.
3. Remove the knob.
4. Tighten or loosen the adjustment screws on the
outside of the thermostat pin (
see figure
) until the
flame is small but steady.
! If the appliance is connected to liquid gas, the
adjustment screw must be fastened as tightly as
possible.
15
GB
5. Turn the knob from the MAX position to the MIN
position quickly or open and shut the oven door,
making sure that the burner is not extinguished.
TECHNICAL DATA
Oven dimensions
(
HxWxD
)
34x39x 44 cm
Volume
58 l
Useful
measurements
relating to the oven
compartment
width 42 cm
depth 44 cm
height 18 cm
Power supply voltage
and frequency
see data plate
Burners
may be adapted for use with any
type of gas shown on the data
plate, which is located inside the
flap or, after the oven
compartment has been opened,
on the left-hand wall inside the
oven.
EC Directives: 2006/95/EC dated
12/12/06 (Low Voltage) and
subsequent amendments -
2004/108/EC dated 15/12/04
(Electromagnetic Com patibility)
and subsequent amendments -
90/396/EEC dated 29/06/90 (Gas)
and subsequent amendments -
93/68/EEC dated 22/07/93 and
subsequent amendments -
2002/96/EC.
Table of burner and nozzle specifications
S
S
R
A
KN3G210S/U
Table 1 (for Poland) G20 (GZ50) G2.350 (GZ35) G30 (GPB)
Burner Diameter
(mm)
Thermal
Power
(p.c.i.*)
kW
Nozzle
1/100
(mm)
Flow*
l/h
Nozzle
1/100
(mm)
Flow*
l/godz
Thermal
Power
(p.c.i.*)
kW
Nozzle
1/100
(w mm)
Flow*
g/godz
Fast (Large)(R)
100 3,00 128 286 158 397 3,40 87 247
Semi Fast
(Medium)(S)
75 1,90 104 181 143 251 2,20 70 160
Auxiliary (Small)(A)
51
1,00
76 95 106 132 1,30 52 95
Oven
-
2,80 119 267
171 370 3,20 80 233
Supply Pressures
MINIMUM (mbar)
NOMINAL (mbar)
MAXIMUM (mbar)
16
20
25
10
13
16
29
37
44
* At 15°C 1013 mbar – dry gas
G20 (GZ50) p.c.i. = 37,78 MJ/m³
G2.350 (GZ35) p.c.i. = 27,20 MJ/m³
G30
(
GPB
)
p
.c.i. = 125,81 MJ/m³
16
GB
Description of the
appliance
Control panel
Overall view
Hob BURNER
control knobs
THERMOSTAT
control knob
TIMER
knob
GRILL
pilot light
17
GB
Using the hob
Lighting the burners
For each BURNER knob there is a complete ring
showing the strength of the flame for the relevant
burner.
To light one of the burners on the hob:
1. Bring a flame or gas lighter close to the burner.
2. Press the BURNER knob and turn it in an
anticlockwise direction so that it is pointing to the
maximum flame setting E.
3. Adjust the intensity of the flame to the desired
level by turning the BURNER knob in an
anticlockwise direction. This may be the minimum
setting C, the maximum setting E or any position
in between the two.
If the appliance is fitted with
an electronic lighting
device* (
C
), press the
ignition button, marked with
the symbol
, then hold
the BURNER knob down
and turn it in an
anticlockwise direction, towards the maximum flame
setting, until the burner is lit.
Several models are equipped with an ignition device
which is built into the knob; in this case the
electronic ignition device* is present (
see figure
) but
the ignition button is not. Simply press the BURNER
knob and turn it in an anticlockwise direction so that
it is pointing to the maximum flame setting, until the
burner is lit. The burner may be extinguished when
the knob is released. If this occurs, repeat the
operation, holding the knob down for a longer period
of time.
! If the flame is accidentally extinguished, switch off
the burner and wait for at least 1 minute before
attempting to relight it.
If the appliance is equipped with a flame failure
safety device (X), press and hold the BURNER knob
for approximately 2-3 seconds to keep the flame
alight and to activate the device.
To switch the burner off, turn the knob until it
reaches the stop position •.
Start-up and use
Practical advice on using the burners
For the burners to work in the most efficient way
possible and to save on the amount of gas
consumed, it is recommended that only pans that
have a lid and a flat base are used. They should also
be suited to the size of the burner.
To identify the type of burner, please refer to the
diagrams contained in the “Burner and nozzle
specifications”.
Using the oven
! Before the first use clean the inside of the oven.
! The first time you use your appliance, heat the
empty oven with its door closed at its maximum
temperature for at least half an hour. Ensure that the
room is well ventilated before switching the oven off
and opening the oven door. The appliance may emit
a slightly unpleasant odour caused by protective
substances used during the manufacturing process
burning away.
! Before operating the product, remove all plastic
film from the sides of the appliance.
! Never put objects directly on the bottom of the
oven; this will avoid the enamel coating being
damaged. Only use position 1 in the oven when
cooking with the rotisserie spit.
Lighting the oven
To light the oven burner, bring a flame or gas lighter
close to opening F (
see figure
) and press the OVEN
control knob while turning it in
an anticlockwise direction until
it reaches the MAX
11
11
1
position.
If, after 15 seconds, the
burner is still not alight,
release the knob, open the
oven door and wait for at least 1 minute before trying
to light it again.
! The oven is fitted with a safety device and it is
therefore necessary to hold the OVEN control knob
down for approximately 6 seconds.
F
Burner ø Cookware diameter (cm)
Fast (R) 24 - 26
Semi Fast (S) 16 - 20
Auxiliary (A) 10 - 14
X
C
WARNING! The glass lid canWARNING! The glass lid can
WARNING! The glass lid canWARNING! The glass lid can
WARNING! The glass lid can
break in if it is heated up. Turnbreak in if it is heated up. Turn
break in if it is heated up. Turnbreak in if it is heated up. Turn
break in if it is heated up. Turn
off all the burners and theoff all the burners and the
off all the burners and theoff all the burners and the
off all the burners and the
electric plates before closingelectric plates before closing
electric plates before closingelectric plates before closing
electric plates before closing
the lid. *Applies to the modelsthe lid. *Applies to the models
the lid. *Applies to the modelsthe lid. *Applies to the models
the lid. *Applies to the models
with glass cover only.with glass cover only.
with glass cover only.with glass cover only.
with glass cover only.
18
GB
! If the flame is accidentally extinguished, switch off
the burner and wait for at least 1 minute before
attempting to relight the oven.
Adjusting the temperature
To set the desired cooking temperature, turn the
OVEN control knob in an anticlockwise direction.
Temperatures are displayed on the control panel and
may vary between MIN (140°C) and MAX (250°C).
Once the set temperature has been reached, the
oven will keep it constant by using its thermostat.
Grill
By turning the OVEN control knob in an
anticlockwise direction until it reaches the
position, the infrared ray grill is activated. The grill
enables the surface of food to be browned evenly
and is particularly suitable for roast dishes, schnitzel
and sausages. Place the rack in position 4 or 5 and
the dripping pan in position 1 to collect fat and
prevent the formation of smoke.
Oven cooking advice table
Foods
Weight (in
kg)
Rack
position
Preheating time (min)
Recommended
Temperature (°C)
Cooking time
(minutes)
Pasta
Lasagne
Cannelloni
Gratin dishes
2.5
2.5
2.5
3
3
3
10
10
10
200-210
200
200
75-85
50-60
50-60
Meat
Veal
Chicken
Duck
Rabbit
Pork
Lamb
1.7
1.5
1.8
2
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
200-210
210-220
200
200
200
200
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
Fish
Mackerel
Dentex
Trout baked in foil
1.1
1.5
1
3
3
3
10
10
10
180-200
180-200
180-200
45-50
45-55
45-50
Pizza
Neapolitan-style
1
4
15
210-220
20-25
Pies
Biscuits
Tart
Savoury pies
Leavened cakes
0.5
1.1
1
1
4
4
4
4
15
15
15
15
180
180
180
170
25-35
40-45
50-55
40-45
Grilled foods
Veal steak
Cutlets
Hamburgers
Mackerel
Toast
1
1.5
1
1
4 шт.
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
15-20
20
20-30
15-20
4-5
The cover
If the cooker is fitted with
a glass cover, this cover
should be cleaned using
lukewarm water. Do not
use abrasive products.
It is possible to remove
the cover in order to
make cleaning the area
behind the hob easier.
19
GB
Precautions and tips
! This appliance has been designed and
manufactured in compliance with international safety
standards.
The following warnings are provided for safety
reasons and must be read carefully.
General safety
These instructions are only valid for the
countries whose symbols appear in the manual
and on the serial number plate.
The appliance was designed for domestic use
inside the home and is not intended for
commercial or industrial use.
The appliance must not be installed outdoors,
even in covered areas. It is extremely dangerous
to leave the appliance exposed to rain and
storms.
Do not touch the appliance with bare feet or with
wet or damp hands and feet.
The appliance must be used by adults only for
the preparation of food, in accordance with the
instructions outlined in this booklet. Any other
use of the appliance (e.g. for heating the room)
constitutes improper use and is dangerous.
The manufacturer may not be held liable for
any damage resulting from improper, incorrect
and unreasonable use of the appliance.
The instruction booklet accompanies a class 1
(insulated) or class 2 - subclass 1 (recessed
between 2 cupboards) appliance.
Keep children away from the oven.
Make sure that the power supply cables of other
electrical appliances do not come into contact
with the hot parts of the oven.
The openings used for the ventilation and
dispersion of heat must never be covered.
Do not close the glass hob cover (selected
models only) when the burners are alight or when
they are still hot.
Always use oven gloves when placing cookware
in the oven or when removing it.
Do not use flammable liquids (alcohol, petrol,
etc...) near the appliance while it is in use.
Do not place flammable material in the lower
storage compartment or in the oven itself. If the
appliance is switched on accidentally, it could
catch fire.
Always make sure the knobs are in the • position
and that the gas tap is closed when the appliance
is not in use.
When unplugging the appliance, always pull the
plug from the mains socket; do not pull on the
cable.
Never perform any cleaning or maintenance work
without having disconnected the appliance from
the electricity mains.
If the appliance breaks down, under no
circumstances should you attempt to repair the
appliance yourself. Repairs carried out by
inexperienced persons may cause injury or further
malfunctioning of the appliance. Contact
Assistance.
Do not rest heavy objects on the open oven door.
Do not let children play with the appliance.
The appliance should not be operated by people
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capacities, by inexperienced
individuals or by anyone who is not familiar with
the product. These individuals should, at the very
least, be supervised by someone who assumes
responsibility for their safety or receive
preliminary instructions relating to the operation of
the appliance.
Disposal
When disposing of packaging material: observe
local legislation so that the packaging may be
reused.
The European Directive 2002/96/EC relating to
Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) states that household appliances should
not be disposed of using the normal solid urban
waste cycle. Exhausted appliances should be
collected separately in order to optimise the cost
of re-using and recycling the materials inside the
machine, while preventing potential damage to
the atmosphere and to public health. The
crossed-out dustbin is marked on all products to
remind the owner of their obligations regarding
separated waste collection.
Exhausted appliances may be collected by the
public waste collection service, taken to suitable
collection areas in the area or, if permitted by
current national legislation, they may be returned
to the dealers as part of an exchange deal for a
new equivalent product.
All major manufacturers of household appliances
participate in the creation and organisation of
systems for the collection and disposal of old and
disused appliances.
20
GB
Respecting and conserving the
environment
You can help to reduce the peak load of the
electricity supply network companies by using the
oven in the hours between late afternoon and the
early hours of the morning.
Check the door seals regularly and wipe them
clean to ensure they are free of debris so that
they adhere properly to the door, thus avoiding
heat dispersion.
Switching the appliance off
Disconnect your appliance from the electricity supply
before carrying out any work on it.
Cleaning the appliance
! Do not use abrasive or corrosive detergents such as
stain removers, anti-rust products, powder detergents or
sponges with abrasive surfaces: these may scratch the
surface beyond repair.
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on the
appliance.
It is usually sufficient simply to wash the hob using a
damp sponge and dry it with absorbent kitchen roll.
The stainless steel or enamel-coated external parts and
the rubber seals may be cleaned using a sponge that
has been soaked in lukewarm water and neutral soap.
Use specialised products for the removal of stubborn
stains. After cleaning, rinse well and dry thoroughly. Do
not use abrasive powders or corrosive substances.
The hob grids, burner caps, flame spreader rings
and the hob burners can be removed
to make cleaning easier; wash them in hot water and
non-abrasive detergent, making sure all burnt-on
residue is removed before drying them thoroughly.
For hobs with electronic ignition, the terminal part of the
electronic lighting devices should be cleaned
frequently and the gas outlet holes should be checked
for blockages.
The inside of the oven should ideally be cleaned after
each use, while it is still lukewarm. Use hot water and
detergent, then rinse well and dry with a soft cloth. Do
not use abrasive products.
Clean the glass part of the oven door using a sponge
and a non-abrasive cleaning product, then dry
thoroughly with a soft cloth. Do not use rough abrasive
material or sharp metal scrapers as these could
scratch the surface and cause the glass to crack.
The accessories can be washed like everyday
crockery, and are even dishwasher safe.
Stainless steel can be marked by hard water that has
been left on the surface for a long time, or by
aggressive detergents containing phosphorus. After
cleaning, rinse well and dry thoroughly. Any remaining
drops of water should also be dried.
Inspecting the oven seals
Check the door seals around the oven periodically. If the
seals are damaged, please contact your nearest
Authorised After-sales Service Centre. We recommend
that the oven is not used until the seals have been
replaced.
Gas tap maintenance
Over time, the taps may become jammed or difficult to
turn. If this occurs, the tap must be replaced.
!
This procedure must be performed by a qualifiedThis procedure must be performed by a qualified
This procedure must be performed by a qualifiedThis procedure must be performed by a qualified
This procedure must be performed by a qualified
technician who has been authorised by thetechnician who has been authorised by the
technician who has been authorised by thetechnician who has been authorised by the
technician who has been authorised by the
manufacturer.manufacturer.
manufacturer.manufacturer.
manufacturer.
Replacing the oven light bulb
1. After disconnecting the oven
from the electricity mains, remove
the glass lid covering the lamp
socket (
see figure
).
2. Remove the light bulb and
replace it with a similar one:
voltage 230 V, wattage 25 W, cap
E 14.
3. Replace the lid and reconnect the oven to the
electricity supply.
Assistance
Please have the following information handy:
The appliance model (Mod.).
The serial number (S/N).
This information can be found on the data plate located on
the appliance and/or on the packaging.
Care and maintenance
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Indesit KN3G210S(W)/U Kasutusjuhend

Kategooria
Köök
Tüüp
Kasutusjuhend