EZetil E15 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

C-007
Elektryczna lodówk a
turystyczna
Wskazówki dotyczące obsługi i
bezpieczeństw a
Elektromos hűtődoboz
Kezelési és biztonsági utalások
Geleira elétrica
Instruções de utilização e de segurança
Електрическа хладилна
кутия
Инструкции за обслужване и безопасност
Ladă frigorifică electrică
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Električni prijenosni hladnjak
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Elektriline jahutuskast
Kasutus- ja ohutusnõuded
Холодильный электрошкаф
Указания по обслуживанию и правила
техники безопасности
Φορητό ψυγείο
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Elektrisk kjøleboks
Betjenings- og sikkerhetsanvisninger
Elektriskā aukstumkaste
Lietošanas un drošības norādījumi
Elektrinė šaldomoji dėžė
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
Elektrikli Portatif Buzdolabı
Kullanım ve Emniyet Uyarıları
Elektrisk køleboks
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
Elektrisk kylväska
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Nevera portátil eléctrica
Instrucciones de utilización y de seguridad
Glacière électrique
Instructions d‘utilisation et consignes
de sécurité
Elektrokühlbox
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Electric Cool Box
Operation and Safety Notes
Frigo elettrico portatile
Indicazioni per l’uso e per la sicurezza
Sähk ök äyttöinen
kylmälaukku
Käyttö- ja turvaohjeet
Elektrische koelbox
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Elektrický chladiaci box
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Električna hladilna torba
Navodila za upravljanje in varnostna
opozorila
Elektrický chladicí box
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
63 EE
Sissejuhatus / Üldised ohutusnõuded / Üldisi märkusi kasutamise kohta / Kasutamine
Elektriline jahutuskast
Sissejuhatus
Kasutusjuhend kuulub seadme juurde. See sisaldab olulisi märkusi ohutuse,
kasutamise ja utiliseerimise kohta. Tutvuge enne seadme kasutamist kõigi ka-
sutamist ja ohutust puudutavate nõuetega. Kasutage seadet ainult kirjeldatud
viisil ning ettenähtud kasutusvaldkondades. Kui annate seadme teisele isikule
üle, andke kaasa ka kogu dokumentatsioon.
Sihipärane kasutamine
Elektrilist jahutuskassti kasutatakse eranditult eelnevalt jahutatud toitude ja
jookide jahutamiseks. Seade on ette nähtud kasutamiseks eramajapidamises
või kämpingus, autos jms kohtades, nt kaupluste, kontorite jm töökohtade per-
sonaliköökides, põllumajanduses ning külaliste poolt hotellides, motellides jm
majutusasutustes, hommikusööki pakkuvates külalistemajades ning toitlustuses
jms hulgiettevõtetes. Seade ei ole ette nähtud kommertskasutuseks.
Tarnekomplekt
1 Elektriline jahutuskast
2 Varukaitsmed 6,3 Amp. (12 V
ühenduskaablile kinnitatud)
1 Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
Vt juuresolevat toote andmelehte või seadme kaanel olevat tüübisilti.
Üldised ohutusnõuded
MATERIAALSE KAHJU OHT! ÜLEKUUMENEMISOHT! Ärge
võtke defektset seadet kasutusele.
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimetega isikute või laste poolt ja / või isikute poolt, kellel puu-
duvad vajalikud kogemused ja teadmised. Selliste isikute poolt on kasuta-
mine lubatud juhul, kui nende üle teostab järelvalvet nende ohutuse eest
vastutav isik või kui neid on seadme kasutamise osas instrueeritud. Laste
üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad ei mängiks seadmega.
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHT! Ärge puudutage pistikut mär-
gade või higiste kätega.
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHT! Vigased ühenduskaablid tä-
hendavad elektrilöögist lähtuvat ohtu elule.
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHT! Ene igakordset puhastamist ja
pärast kasutamist tõmmake ühenduskaabel vooluvõrgust välja.
Ühendage nüüd seade järgmisel viisil:
kas tarnekomplekti kuuluva 230 V ühenduskaabliga 230 V ∼ (voolupistik)
või tarnekomplekti kuuluva 12 V ühenduskaabliga 12 V
(auto siga-
retisüütel või 12 V pesa)
Laske remonttöööd teha ainult spetsialistidel. Valesti teostatud remont
võib seada kasutaja suurde ohtu.
Ärge kunagi tõmmake pistikut ühenduskaablist hoides 12 V või 230 V
pistikupesast. Vastasel korral võite vigastada ühenduskaablit.
Ärge kasutage seadet samaaegselt mõlemast vooluallikast. Vastasel
korral võib olla tagajärjeks materiaalne kahju.
Ohutus seadme kasutamisel
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHT! Jälgige enne kasutuselevõttu,
et ühenduskaabel ja pistik oleksid kuivad.
ETTEVAATUST! TULEOHT! Ärge asetage seadet lahtise tule või
muude soojusallikate vahetusse lähedusse.
TÄHELEPANU! ÜLEKUUMENEMISOHT! Jälgige, et seadme kaanel
olevad õhuavad ei oleks kinni kaetud ning et kasutamisel tekiv soojus
pääseks välja. Hoolitsege selle eest, et seade asetseks seintest või teistest
esemetest piisavalt kaugel, nii et õhk pääseks vabalt ringlema.
Kaitske seadet ja ühenduskaablit kuuma, vihma ja niiskuse ning muude
kahjustuste eest. Vigased ühenduskaablid tähendavad elektrilöögist läh-
tuvat ohtu elule.
Ärge valage vedelikke vahetult sisemusse ega pange sinna lahtiselt jääd.
Eiramise tagajärjeks võib olla materiaalne kahju.
Ärge asetage seadet kunagi vette. Eiramise korral võivad tagajärjeks olla
elektrisüsteemi kahjustused.
Ärge transportige seadet autos sõites pagasiruumis.
12 V toitel töötades jälgige alati, et 12 V pistik oleks kindlalt sigaretisüü-
telis ning et süüteli pesa ei oleks must. Kui pistiku ja pesa vahel on ebapii-
sav kontakt, võib sõiduki vibratsioon põhjustada toite sisse- ja
väljalülitumist lühikeste ajavahemike tagant. Tagajärjeks võib olla ülekuu-
menemine.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on mittesihipärane või
vale kasutamine.
Üldisi märkusi kasutamise kohta
Jahutuskast ei sobi pidevaks kasutamiseks. Alumiiniumist kiirgurile võib
tekkida jääd. Soovitame pärast 6 päeva kestnud kasutamist jahutuskasti
välja lülitada. 2 tunni pärast võite jahutuskasti uuesti kasutusele võtta.
Kondensvee tekkimise vältimiseks kuivatage jahutatava toidu pind.
Kui jahutuskasti ei kasutata, säilitage ühenduskaableid selleks ettenähtud
pesas, mis asub jahutuskasti kaanes.
Kui seadet kasutatakse 12 V vooluallikast, tuleb auto mootorit sageli sisse
ja välja lülitades jälgida, et jahutuskasti vooluvarustus pidevalt ei katkeks.
Ühtlasi jälgige, et auto aku ei tühjeneks liialt, kui mootor seisab.
Et hoida ära jahutatavate toiduainete külmumine 12 V režiimil, ei tohi
jahutuskasti kasutada välistemperatuuril alla 18 °C.
Kasutamine
Enne kasutuselevõttu soovitame me jahutuskasti hügieeni huvides seest ja väl-
jast niiske lapiga pesta (vt ka osa “Puhastamine ja hooldus”). Lisaks on keela-
tud säilitada jahutuskastis pakendamata toiduaineid.
Asetage jahutuskast kindlale ja tasasele aluspinnale. Ühenduskaablid on
püsivalt jahutuskastiga ühendatud ja asuvad kaane tagaküljel või küljel
oleva(te)s kaablipesas / kaablipesades.
Pärast soovitud vooluallika valimist ühendage kas 12 V või 230 V ühen-
duskaabel valitud vooluallika pessa. Jahutuskast hakkab kohe tööle.
Funktsioon 230 V režiimil
Jahutuskast töötab 230 V normaalrežiimis alati ökorežiimis (ilma boost-funkt-
sioonita). See säästab maksimaalselt energiat ja tagab välistemperatuuridel
vahemikus 16 °C kuni 32 °C (kliimaklass N) jahutuskastis kontrollitud sise-
temperatuuri vahemikus 8 °C kuni 14 °C. Nii hoitakse ära jahutatavate too-
dete külmumine.
Sisetemperatuuri hoidmine vahemikus 8 °C kuni 14 °C toimub ökorežiimil au-
tomaatselt. Energiakulu optimeeritakse, kohandades vooluvarustust pidevalt
vastavalt välistemperatuurile. Nii välditakse temperatuuri reguleerimist mater-
jali kulutava pideva ON / OFF-lülitamisega nagu see toimub tavapärase ja-
hutustehnika puhul.
Et saavutada jahutuskastis külmem temperatuur, vajutage korraks nupule „Boost“
(kui boost-funktsioon on sisse lülitatud, põleb sinine LED). Seejuures väljutakse
ökofunktsioonist (normaalrežiim) ja vooluvarustus lülitub automaatselt maksi-
maalsele jahutusele. KUna termoelektriliste jahutuskastide puhul sõltub tem-
peratuur jahutuskastis alati välistemperatuurist, annab jahutusagregaat
sisselülitatud boost-funktsiooni korral alati jahutusruumi temperatuuri, mis on kuni
18 °C väiksem, kui vastav välistemperatuur (nt välistemperatuur 24 °C = sise-
temperatuur u. 6 ° C). Palun pidage meeles, et madalate välistemperatuuride
64 EE
Kasutamine / Näpunäiteid parima jahutustulemuse ja ... / 12 V kaitsme vahetamine / Puhastamine ja hooldus / Garantii
puhul on sisselülitatud boost-funktsiooni korral võimalik jahutatavate toiduai-
nete külmumine.
Boost-funktsioon on tehasepoolselt reguleeritud nii, et see lülitub pärast 24
tunnist tööd automaatselt ümber säästlikule normaalrežiimile (= automaatne
sisetemperatuur vahemikus 8 °C ja 14 °C). Et boot-funktsioon varem välja
lülitada, tuleb uuesti vajutada nupule „Boost“ (sinine LED kustub).
Funktsioon 12 V režiimil
Palun pidage meeles:
Kui jahutuskasti kasutatakse 12 V režiimis, hoiab jahutusagregaat alati kuni
18 °C maksimaalset temperatuurivahet välistemperatuuri suhtes. Lüliti „Boost“
toimib ainult 230 V režiimil; 12 V puhul ei ole lülitil funktsiooni!
Näpunäiteid parima jahutustulemuse ja
energiasäästu saavutamiseks
Valige välja hea ventilatsiooniga ja päikesekiirte eest kaitstud kasutuskoht.
Pange jahutuskasti ainult eelnevalt jahutatud toiduaineid.
Ärge hoidke jahutuskasti kunagi kauem kui vaja avatuna.
Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui vaja.
Jälgige, et jahutuskast ei oleks liiga täis ning et õhk pääseks jahutatavate
toiduainete vahel ringlema.
Et saavutada maksimaalne energiasääst, on soovitatav pikema kasutamise
korral 230 V toitel normaalrežiim (mitte boost-funktsioon).
12 V kaitsme vahetamine
Kaitsme vahetamiseks
6
keerake esmalt punane hülss
3
pistikult maha.
Keerake kruvi
1
sobiva ristpea-kruvikeerajaga ülemisest korpusepoolest
2
välja.
Tõstke ülemine korpusepool alumiselt
5
maha.
Märkus: Kaitset eemaldades hoidke kontaktvedru
4
kinni. Vastasel
korral võib kontaktvedru välja hüpata.
Tõstke kontakttihvt
7
ettevaatlikult korpusepoolest välja. Nüüd saab
kaitsme välja võtta.
Märkus: Kui kahe metalldetaili vahel olev õhuke metallist ühendus on
katkenud, on kaitse katki ja tuleb välja vahetada.
Suruge kontaktvedru taha ja pange uus kaitse ettevaatlikult selleks ette-
nähtud soonde. Pange nüüd kontakttihvti tagumine serv kaitsme eesmisele
metalldetailile. Kontaktvedru vabastades fikseeritakse kaitse ja kontakttihvt
soonde.
Kruvige ülemine ja alumine korpusepool uuesti kokku, pange hülss
3
peale ja keerake see uuesti kinni. Pistik on nüüd jälle kasutusvalmis.
3
12
7
6
46 5
Võimalikud talitlushäired
Kontrollige kõigepealt, kas olete järginud jahutuskasti kastuamise nõudeid.
Lisaks kontrollige:
Kas ühenduskaabel on õigesti ühendatud või kas auto sigaretisüütel /
kodune pistikupesa on laitmatult korras?
Kas olete paigutanud jahutuskasti nii, et õhk saab ringelda ning on taga-
tud jahutusagregaadi ventilatsioon?
Kas 12 V ühenduskaabli pistiku kaitse on korras?
Kui teil ei õnnestu talitlushäiret ise kõrvaldada, pöörduge meie klienditeenin-
dusse (vt ptk “Teenindus”).
Puhastamine ja hooldus
Ärge kasutage puhastamiseks teravatoimelist puhastusvahendit. Eiramise
korral võib tagajärjeks olla materiaalne kahju.
Enne puhastamist tõmmake alati ühenduskaabel pistikupesast või sigare-
tisüütelist välja. Eiramise korral elektrilöögi oht.
Ärge kunagi puhastage jahutuskasti voolava vee all. Eiramise korral
võivad tagajärjeks olla elektrisüsteemi kahjustused.
Enne puhastamist võtke ära elektriline kaas. Selleks hoidke seda kergelt
kaldu ja tõmmake läbi parempoolse tagumise õnaruse välja ning võtke ära.
Kasutage elektrilise kaane puhastamiseks kuiva lappi.
Kasutage jahutuskasti alumise osa puhastamiseks niisket lappi ja pehme-
toimelist seebivett.
Loputage pesuveega puhastatud osi puhta veega.
Garantii
Seadmele kehtib 2aastane garantii alates ostu kuupäevast. Kui seadmel on
puudusi, on teil seadme müüja suhtes seaduslikke õigusi. Meie allolev garantii
neid õigusi ei piira.
Garantiitingimused:
Garantiiaeg algab ostu päeval. Hoidke hoolikalt alles kassatšeki originaal.
Seda dokumenti on vaja ostu tõendamiseks.
Kui 2 aasta jooksul arvates selle seadme ostmise kuupäevast esineb materjal-
või valmistamisviga, remondime me seadmeteie jaoks tasuta või vahetame
välja (meie valikul). See garantiisooritus eeldab, et 2aastase tähtaja jooksul
esitatakse meile defektne seade ja ostu tõendav dokument ning kirjeldatakse
lühidalt kirjalikus vormis, milles puudus seisneb ja millal see ilmnes.
Kui defekt langeb meie garantii alla, saate te parandatud või uue seadme
tagasi. Seadme remondi või asendamisega ei alga uus garantiiaeg.
Garantiiaeg ja seaduslikud garantiitaotlused
Garantii sooritamine ei pikenda garantiiaega. See kehtib ka asendatud ja
remonditud osade kohta. Kui kahjstusi ja puudusi ilmneb juba ostmisel, tuleb
neist teatada kohe pärast kauba lahtipakkimist. Pärast garantiiaega sooritatud
remonttööd on tasulised.
Garantii ulatus
Seade valmistati hoolikalt kooskõlas rangete kvaliteedisuunistega ja seda
kontrolliti enne väljastamist põhjalikult.
Garantii kehtib materjali- või valmistamisvigadele. See garantii ei laiene toote
osadele, millele avaldub normaalne kulumine ning mida võib seetõttu käsi-
tada kuluvosadena, samuti mitte purunevate osade, nt lülitid ja nupud, vigas-
tustele.
See garantii kaotab kehtivuse, kui seadet vigastati, ei kasutatud või hooldatud
nõuetkohaselt. Seadme nõuetekohase kasutamise seisukohalt on vajalik kõigi
kasutusjuhendis loetletud juhiste täpne järgimine. Kasutusviise ja toiminguid,
mida kasutusjuhendis ei soovitata või mille eest hoiatatakse, tuleb kindlasti
vältida.
65 EE
Garantii / Teenindus / Utiliseerimine
Seade on ette nähtud vaid era-, mitte kommertskasutuseks. Väära või ebaso-
biva käsitsemise, jõu rakendamise ning sekkumiste korral, mida ei teostanud
mõni meie volitatud esindus, kaotab garantii kehtivuse.
Toimimine garantiijuhtumi korral
Et tagada probleemi kiire käsitlemine, toimige palun vastavalt alltoodud
märkustele:
Palun hoidke kõigi päringute tarbeks ostu tõenduseks käepärast kassat-
šekk ja mudeli number.
Mudeli numbri leiate tüübisildilt.
Kui esineb talitlusvigu või muid puudusi, palume esmalt pöörduda tele-
foni või e-posti teel allpool toodud teenindusosakonda. Kui toote tagasta-
mise kohta puudub eelnev teave, ei ole võimalik saadetist töödelda.
Defektse seadme võite siis tasuta saata teile eelnevalt teatatud teenin-
dusaadressile, lisades ostu tõendava dokumendi ja andmed, milles defekt
seisneb ja millal see esines. Kaebuse korral saatke meie teenindusaad-
ressile ainult jahutuskasti elektriline kaas.
Teenindus
Teeninduse kuum liin:
DE: 0180 54 78 000 (0,14 EUR / min. Saksa püsivõrgust, max. 0,42
EUR / min. Saksa mobiilivõrkudest)
Rahvusv.: +49 180 5 88 07 77 20
FR: 0450 709012
Web: www.ipv-hungen.de
Palun pidage meeles, et järgnev aadress ei ole teenindusaadress. Pöörduge
esmalt ülalnimetatud teeninduspunkti.
IPV – Inheidener Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH
Ezetilstraße 1
D-35410 Hungen-Inheiden, Germany
Utiliseerimine
Keskkonnakaitse huvides ärge visake kasutuselt kõrvaldatud sea-
det majapidamisjäätmete hulka, vaid suunake see nõuetekohasele
utiliseerimisele.
Infot kogumispunktide ja lahtiolekuaegade kohta saate oma pädevast
haldusasutusest.
Ärge visake elektriseadmeid
majapidamisjäätmete hulka!
Vastavalt Euroopa direktiivile 2002 / 96 / EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ning selle siseriiklikkuk õigusse ülevõtmisele tuleb kasutatud
elektriseadmeid koguda eraldi ja suunata need keskkonnasõbralikku taaska-
sutusse.
Vana seadme utiliseerimise võimaluste kohta saate teada kohalikust
omavalitsusest.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78

EZetil E15 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka