Microlife IR 210 Kasutusjuhend

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife IR 210 IR 210Guarantee Card
Name of Purchaser / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn /
Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя / Nafn kaupanda
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer /
Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер / Lotunúmer
Date of Purchase / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato / Kjøpsdato /
Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки / Kaupdagur
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias /
Special-forhandler / Spesialist forhandler /
Speciālists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga /
Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер / Söluaðili
AT
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
BT
BK
BL
BO
7
8
9
BP
BR
BS
CT
BQ
BM
BN
CK
AT
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
BT
BK
BL
BO
7
8
9
BP
BR
BS
CT
BQ
BM
BN
CK
CL
43
Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
See Microlife termomeeter on uusima tehnoloogia alusel valmis-
tatud kvaliteettoode, mida on katsetatud rahvusvaheliste normide
järgi. Tänu oma unikaalsele tehnoloogiale tagab termomeeter alati
stabiilse mõõtetulemuse, mida ei mõjuta võimalikud soojusest
tingitud häired. Mõõteriist kontrollib end automaatselt iga kord
pärast sisselülitamist, et tagada mõõtmise määratletud täpsus.
Kõrvatermomeeter Microlife on ette nähtud inimese kehatempera-
tuuri perioodiliseks mõõtmiseks ja jälgimiseks. See on mõeldud
igas eas kasutajatele.
See termomeeter on läbinud kliinilised uuringud ning selle
ohutus ja täpsus on tõestatud, kui seda kasutada juhendis
ettenähtud viisil.
Palun lugege need kasutusjuhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki
funktsioone kasutada ning oleksite teadlikud ohutusnõuetest.
Sisukord
1. Selle termomeetri eelised
Mõõtetulemus 1 sekundiga
Indikaator - korrektne asend
Palju kasutusvõimalusi (suur mõõtevahemik)
Mõõteotsaku kate
Mõõteotsaku LED valgustus
Täpne ja usaldusväärne
Mugav ja lihtne kasutada
Mõõtetulemuste taasesitus
Ohutu ja hügieeniline
Palavikust alarmeerimine
2. Tähtsad ohutusjuhised
3. Kuidas termomeeter temperatuuri mõõdab
Vältimaks ebatäpset mõõtmist
4. Kontrollnäidud ja sümbolid
5. Kuupäeva ja kellaaja seadmine ja helisignaali funktsioon
6. Keha ja objekti režiimi vahetamine
7. Kasutusjuhised
Mõõtmine keha režiimiga
Mõõtmine objekti režiimiga
8. Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja vastu-
pidi
Microlife Kõrvatermomeeter IR 210
EE
1
Mõõteandur
2
Näidik
3
M-nupp (mälu)
4
MODE-nupp (režiim)
5
Patareipesa kate
6
START/IO-nupp
7
Kujutatud kõik sümbolid
8
Mälu
9
Mõõtmiseks valmis
AT
Indikaator - korrektne asend
AK
Mõõtmine lõpetatud
AL
Keha režiim
AM
Objekti režiim
AN
Indikaator - vale asend
AO
Veateate näit
AP
«Patarei tühi» näit
AQ
Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja vastupidi
AR
Taasesitamise režiim
AS
Viimase 30 lugemi taasesitus
BT
Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge
BK
Mõõdetud temperatuur on liiga madal
BL
Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge
BM
Keskkonnatemperatuur on liiga madal
BN
Eemaldage ja asendage otsiku kate
BO
Tühi ekraaninäit
BP
Tühi patarei
BQ
Kuupäev/kellaaeg
BR
Helisignaali režiimi seadmine
BS
Patarei asendamine
CT
Hoiukarp
CK
Mõõteotsaku kate
CL
Mõõteotsaku katte paigaldamine
44IR 210
ET
9. Kuidas taasesitada 30 mällu salvestatud tulemust
10. Veateated
11. Puhastamine ja desinfitseerimine
12. Patarei vahetus
13. Garantii
14. Tehnilised andmed
15. www.microlife.ee
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Selle termomeetri eelised
Mõõtetulemus 1 sekundiga
Uudne infrapunatehnoloogia võimaldab kõrvatemperatuuri mõõta
vaid ühe sekundiga.
Indikaator - korrektne asend
ACCUsens abisüsteem annab kinnituse korrektse asendi kohta
kõrvas kuvandiga «good» LCD ekraanil ja kostub piip-toon.
Palju kasutusvõimalusi (suur mõõtevahemik)
Sellel termomeetril on suur mõõtevahemik: 0 - 100,0 °C / 32,0 -
212,0 °F. Seetõttu saab käesolevat termomeetrit kasutada kui
termomeetrit, mõõtmaks nii kehatemperatuuri kui ka pinnatempe-
ratuuri järgmistel juhtudel:
piima temperatuuri lutipudelis,
imiku vannitamiseks mõeldud vee temperatuuri,
keskkonnatemperatuuri.
Mõõteotsaku kate
See termomeeter on kasutajasõbralik ja palju hügieenilisem kui
kasutatakse otsiku katet.
Mõõteotsaku LED valgustus
Sellel termomeetril on olemas mõõteotsaku LED valgustus, mis
aitab pimedas kasutajal leida õige kõrva asendi.
Täpne ja usaldusväärne
Mõõteotsaku unikaalne ehitus ja nüüdisaegne infrapunasensor
tagavad iga kord täpse ja usaldusväärse mõõtetulemuse.
Mugav ja lihtne kasutada
Ergonoomilise ehituse tõttu on termomeetrit lihtne ja mugav
kasutada.
Selle termomeetriga saab mõõta isegi magava lapse tempera-
tuuri, häirimata und.
Termomeeter annab näidu kiiresti, mistõttu on see lapsesõb-
ralik.
Mõõtetulemuste taasesitus
Kasutaja saab taasesitada 30 viimast mõõtetulemust koos salves-
tunud kuupäeva ja kellaajaga, valides selleks termomeetri taase-
situsrežiimi. See võimaldab saada parema ülevaate temperatuuri-
muutustest.
Ohutu ja hügieeniline
Pole klaasi purunemise ega elavhõbedaga kokkupuute ohtu.
Laste puhul täiesti ohutu kasutada.
Alati uue mõõteotsaku katte kasutamine tagab termomeetri
kasutamisel täieliku hügieenilisuse kogu perele.
Palavikust alarmeerimine
10 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus annavad
patsiendile märku, et tema temperatuur võib olla võrdne või
kõrgem kui 37,5 °C.
2. Tähtsad ohutusjuhised
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat
informatsiooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne
seadme kasutamist palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke
seda edasisteks juhisteks.
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
Ärge kunagi pange seda seadet üleni vette või muudesse
vedelikesse. Puhastamisel järgige alalõigus «Puhastamine
ja desinfitseerimine» toodud juhiseid.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kuulmekanalis olev kõrvavaik võib põhjustada madalama
temperatuurinäidu. Seetõttu on oluline veenduda, et mõõde-
tava isiku kuulmekäik on puhas.
Sellel termomeetril kasutage ainult uusi Microlife märgistatud ja
kahjustamata mõõteotsaku katteid vältimaks ristnakatumist.
Kui mõõtmistulemus ei ole kooskõlas patsiendi leiuga või on
liiga madal, korrake mõõtmist iga 15 minuti pärast või kontrol-
lige tulemust, mõõtes kehatemperatuuri mujalt.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaat-
likult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu-
ja kasutustingimusi!
45
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle
osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks
mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati
kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud
seadmetest.
Kaitske seadet:
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patarei
selle seest välja.
HOIATUS: Antud seadme poolt saadud tulemus pole diag-
noos! See ei asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui
tulumus ei vasta patsiendi sümptomitele. Ärge tuginege
ainult mõõtetulemusele, alati arvestage teiste esinevate
potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi seisundiga.
Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.
3. Kuidas termomeeter temperatuuri mõõdab
Termomeeter mõõdab keskkõrvast ja ümbritsevatest kudedest
kiirguvat infrapunaenergiat. See energia salvestatakse läätsede
abil ja teisendatakse temperatuuri mõõtmise ühikuteks. Täpseima
mõõtetulemuse saab siis, kui mõõta temperatuuri otse keskkõr-
vast (trummikilelt).
Kuulmekanalit ümbritsevatest kudedest mõõdetud temperatuur
annab madalamad väärtused ja palavik võib ekslikult jääda diag-
noosimata.
Vältimaks ebatäpset mõõtmist
1. Paigutage Microlife märgistatud ja kahjustamata mõõteotsaku
kate CK mõõtesensorile 1.
2. Lülitage termomeeter sisse, vajutades START/IO-nuppu 6.
3. Kui olete kuulnud ühte piip-tooni (ja näidikul hakkab vilkuma
temperatuuriskaala ikoon), tõmmake kõrvalesta selle kesk-
osast kinni hoides õrnalt taha ja ülespoole, et kuulmekanal
oleks võimalikult sirge.
4. Asetage mõõteotsak 1 kindlalt kuulmekanalisse. Kui seade
korrektses asendis kuvatakse ekraanile «good» ja kostub
lühike piip-toon. Vajutage START/IO-nuppu 6 ja hoidke
mõõteotsakut kõrvas seni, kuni termomeeter annab piip-
tooniga teada mõõtmise lõpetamisest.
4. Kontrollnäidud ja sümbolid
Kujutatud kõik kontrollnäidud ja sümbolid 7: Vajutage
termomeetri START/IO-nuppu 6, et see sisse lülitada.
1 sekundiks ilmuvad näidikule kõik ekraani segmendid.
Mõõtmiseks valmis 9: Termomeeter on mõõtmiseks
valmis, «°C» või «°F» ikoon jääb näidikule püsima.
Mõõteotsaku LED tuli on aktiveeritud ja vilgub.
Indikaator - korrektne asend AT: Kui mõõtesensor leiab
korrektse asendi, siis mõõteotsaku LED tule vilkumine lõppeb
(jääb põlema) ja «good» kuvatakse LCD ekraanile.
Mõõtmine lõpetatud AK: Mõõtetulemus ilmub näidikule 2
koos «°C» või «°F» ikooniga; kui «°C» või «°F» ikoon hakkab
uuesti vilkuma on termomeeter valmis järgmiseks kasutuseks.
«Patarei tühi» näit AP: Kui seade on sisse lülitatud, hakkab
vilkuma «patarei» sümbol, mis tuletab kasutajale meelde, et
patarei on vaja välja vahetada.
5.
Kuupäeva ja kellaaja seadmine ja helisignaali funktsioon
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
1. Kohe kui olete seadmesse sisestanud uue patarei, hakkab
ekraanil vilkuma aasta number BQ. Te saate panna aastaarvu
paika vajutades M-nuppu 3. Kinnitamiseks ja kuu seadmiseks
vajutage MODE-nuppu 4.
2. M-nuppu 3 vajutades pange paika kuu. Nüüd vajutage
MODE-nuppu 4 kinnitamiseks ja päeva paikapanemiseks.
3. Järgides ülaltoodud juhiseid, pange paika päev, tunnid ja minutid.
4. Kui minutid on paika reguleeritud ja vajutate START/IO-nuppu
6, on kuupäev ja kellaaeg paigas ja see jääb ekraanile näha.
Kui 20 sekundi jooksul ei ole ühtegi nuppu vajutatud, lülitub
seade automaatselt mõõtmiseks valmis režiimi 9.
Aja paika panemisest loobumine:
Vajutage aja paika
panemise režiimis START/IO-nuppu
6
. Ekraanile ilmub
ajasümbolina «--:--». Peale seda saate hakata mõõtma vaju-
tades uuesti START/IO-nuppu
6
. Kui te 60 sekundi järel
mõõtma ei hakka, lülitab aparaat end automaatselt välja.
Jooksva kuupäeva ja kellaaja muutmine: Vajutage ja
hoidke MODE-nuppu 4 umbes 8 sekundit all kuni ekraanil
hakkab vilkuma aasta arv BQ. Nüüd saate sisestada uue
väärtuse järgides üleval toodud juhiseid.
46IR 210
ET
Helisignaali seadmine
1. Vajutage ja hoike all MODE-nuppu 4 3 sekundit, et seadistada
«piip» helisignaal BR.
2. Helisignaali sisse- ja väljalülitamiseks vajutage M-nuppu 3.
Helisignaal on aktiveeritud kui helisignaali ikoon BR on läbikriip-
sutamata.
Kui helisignaali seadistus on valitud, siis vajutage START/
IO-nuppu 6, et siseneda «valmis mõõtmiseks» tööreziimi;
vastasel korral lülitub seade 10 sek. 9 jooksul automaat-
selt tööreziimi «valmis mõõtmiseks».
6. Keha ja objekti režiimi vahetamine
1. Vajutage START/IO-nuppu 6. Näidiku 2 aktiveerimisel
ilmuvad sellele 1 sekundiks kõik ekraani segmendid.
2. Vaikimisi on seadistatud keha-töörežiim. Vajutage MODE-
nuppu 4, et ümberlülituda objekti režiimile. Et taastad keha-
režiim, vajutage veelkord MODE-nuppu.
7. Kasutusjuhised
Mõõtmine keha režiimiga
Oluline: Enne igat mõõtmist asetage kohale uus kahjustamata
mõõteotsaku kate CK mõõtesensoril 1. Selle mittetegemine viib
vale mõõtetulemuseni.Kuidas õigesti paigutada mõõteotsaku kate
CL, on toodud antud juhendi alguses pildil.
1. Vajutage START/IO-nuppu 6. Näidiku 2 aktiveerimisel
ilmuvad sellele 1 sekundiks kõik ekraani segmendid.
2. Kui näidikul hakkab vilkuma «°C» või «°F» ikoon, kostub piip
toon ja termomeeter on valmis mõõtmiseks 9.
3. Mõõteotsaku LED tuli on aktiveeritud ja vilgub.
4. Tõmmake kõrvalesta selle keskosast kinni hoides õrnalt taha ja
ülespoole, et kuulmekanal oleks võimalikult sirge ja trummikile
selgelt näha.
Alla üheaastaste laste puhul: tõmmake kõrvalesta otse taha-
poole.
Aastaste ja vanemate laste puhul: tõmmake kõrvalesta otse
taha- ja ülespoole.
Palun tutvuge ka lühijuhendiga esikaanel üleval!
5. Kergelt kõrvalestast tõmmates asetage mõõteotsak mugavalt
kuulmekanalisse.
6. Kui mõõtesensor leiab korrektse asendi, siis mõõteotsaku LED
tule vilkumine lõppeb (jääb põlema) ja «good» kuvatakse LCD
ekraanile.
7. Vajutage koheselt START/IO-nuppu 6. Vabastage nupp ja
oodake, kuni kuulete piip-tooni. See kinnitab, et mõõtmine on
lõppenud.
8. Võtke termomeetri otsak kuulmekanalist välja. Näidikule ilmub
mõõdetud temperatuuri näit AK.
9. Vahetage mõõteotsaku kate
CK
enne kui alustate uue mõõtmisega.
10.Enne järgmist mõõtmist oodake kuni «°C»/«°F» ikoon vilgub ja
järgnevalt tehke nii nagu kirjeldatud punktides 3-4.
11.Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke alla START/IO-
nuppu 6 3 sekundit; vastasel korral lülitub seade automaatselt
välja 60 sek. jooksul.
Mõõtmine objekti režiimiga
Oluline:
objekti mõõtmise reziimis eemaldage alati mõõteotsaku
kate enne mõõtmist. Selle mittetegemise viib vale mõõtetulemuseni.
1. Vajutage START/IO-nuppu 6. Näidiku 2 aktiveerimisel
ilmuvad sellele 1 sekundiks kõik ekraani segmendid.
2. Vajutage MODE-nuppu 4 objekti lülitumine.
3. Asetage termomeeter mõõdetava objekti keskkohta, maksi-
maalselt 5 cm kaugusele sellest. Vajutage START/IO-nuppu
6; 1 sekundiks pärast kostub pikk piip toon andmaks teada, et
mõõtmine on lõppenud.
4. Lugege salvestunud tulemust LCD ekraanilt.
5. Enne järgmist mõõtmist oodake kuni «°C»/«°F» ikoon vilgub ja
järgnevalt tehke nii nagu kirjeldatud punktides 3-4.
MÄRKUS:
Patsient ja termomeeter peavad olema enne mõõtmist
stabiilsetes sisetingimustes vähemalt 30 minutit.
Et saada täpset mõõtetulemust, tuleb 3-5 järjestikuse
mõõtmise järel pidada vahet vähemalt 30 sekundit.
On hädavajalik, et enne igat mõõtmist kasutataks uut
mõõteotsaku katet CK. Sellepärast tuletab seade väljalülita-
misel kasutajale meelde, et eemaldage juba kasutatud mõõte-
otsaku kate. «Mõõteosaku» ikoon BN kuvatakse ekraanile ja
otsaku LED tuli vilgub 3 sekundit. Puhastamisel järgige
alalõigus «Puhastamine ja desinfitseerimine» toodud juhiseid.
Kui olete mõõteotsakut 1 alkoholiga puhastanud, tuleb
enne järgmist mõõtmiskorda oodata 5 minutit, et termo-
meeter saavutaks tööks vajaliku lähtetemperatuuri.
10 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus annavad
patsiendile märku, et tema temperatuur võib olla võrdne või
kõrgem kui 37,5 °C.
47
Imikul on temperatuuri parim mõõta lamades, pea küljele
pööratud, kõrv ülespoole. Vanematel lastel ja täiskasvanutel on
otstarbekam seista mõõdetava kõrval, pisut tagapool.
Mõõtke temperatuuri alati samast kõrvast, kuna vasaku ja
parema kõrva temperatuurid võivad erineda.
Järgmistel juhtudel on soovitatav mõõta temperatuuri samast
kõrvast kolm korda järjest ja arvestada kõrgeimat tulemust:
1. Vastsündinud imikud esimesel 100 elupäeval.
2. Alla kolmeaastased lapsed, kelle immuunsüsteem on nõrge-
nenud ja kelle puhul on palaviku olemasolu/puudumise
väljaselgitamine kriitilise tähtsusega.
3. Kui termomeetrit õpitakse esimest korda kasutama: kuni
mõõteriistaga harjutakse ja saavutatakse püsivad tulemused.
4. Kui tulemus on üllatavalt madal.
Imikut ärge mõõtke ravimise käigus või vahetult peale seda.
Ärge kasutage termomeetrit kõrge niiskusega keskkonnas.
Mõõtmise ajal või vahetult enne seda ei tohiks patsient juua,
süüa või teha harjutusi.
Arstid soovitavad vastsündinul kuni 6 kuud mõõta temperatuuri
rektaalselt, kuna kõik ülejäänud mõõtmisviisid võivad anda
ebaselge tulemuse.
Erinevatest kohtadest mõõdetud tulemusi ei tohi omavahel
võrrelda, kuna normaalne kehatemperatuur varieerub eri
paigus ja erineval kellaajal päeva jooksul, olles kõrgeim
õhtul ja madalaim tund enne ärkamist.
Normaalse kehatemperatuuri vahemikud:
- Kaenla alt: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Suust: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Pärasoolest: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife IR 210: 35.4 - 37.4 °C / 95.7 - 99.3 °F
8. Üleminek Celsiuse skaalalt Fahrenheiti skaalale ja
vastupidi
See termomeeter näitab temperatuuri mõõtmise tulemusi kas
Fahrenheiti või Celsiuse skaala järgi. Et minna üle °C- või °F-skaa-
lale, vajutage ja hoidke MODE-nuppu 4 all 3 sekundit; helisig-
naali ikoon on näha ekraanil. VajutageMODE-nuppu veelkord;
jookev mõõteskaala °C» või «°F» ikoon) kuvatakse ekraanil AQ.
Vahetage mõõteskaala °C ja °F vahel vajutades M-nuppu 3. Kui
mõõteskaala on valitud, siis vajutage START/IO-nuppu 6 sisene-
maks «valmis mõõtmiseks» tööreziimi; vastasel juhul seade lültib
automaatselt 10 sekundi 9 jooksul «valmis mõõtmiseks» reziimi.
9. Kuidas taasesitada 30 mällu salvestatud tulemust
Antud termomeeter on suuteline esitama teile 30 viimast näitu
koos kellaaja ja kuupäevaga.
Taasesitusrežiim AR: Kui termomeeter on välja lülitatud, vaju-
tage taasesitusrežiimile üleminekuks M-nuppu 3 Ilmub mälu
ikoon «M».
Näit 1 - viimane mõõtetulemus AS: Vajutage M-nuppu 3 ja
vabastage see, et taasesitada viimane mõõtetulemus. Näidi-
kule ilmub 1 koos mälu ikooniga.
Kui pärast viimase 30 mõõtetulemuse taasesitamist vajutada M-
nuppu 3 ja see vabastada, esitatakse mõõtetulemused uuesti
alates esimesest näitajast.
10.Veateated
Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge BT: Näidikule ilmub
«H», kui mõõdetud temperatuur on kehatemperatuurirežiimis
üle 43 °C / 109,7 °F või objekti režiimis üle 100 °C / 212 °F.
Mõõdetud temperatuur on liiga madal BK: Näidikule
ilmub «L», kui mõõdetud temperatuur on kehatemperatuurire-
žiimis alla 32 °C / 89.6 °F või objekti režiimis alla 0 °C / 32 °F.
Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge BL: Näidikule ilmub
«AH», kui keskkonnatemperatuur on üle 40,0 °C / 104,0 °F.
Ruumitemperatuur on liiga madal BM: Näidikule ilmub «AL»,
kui ruumitemperatuur on alla 10,0 °C / 50,0 °F.
Indikaator - vale asend
AN
:
Mõõteotsak on valesti sisestatud kuul-
mekanalisse. Palun sisestage otsak nii nagu kirjeldatud juhises.
Veateade AO: Kui termomeetri töös on tekkinud häire.
Tühi ekraaninäit
BO
:
Palun kontrollige, kas patarei on õigesti
asetatud. Kontrollige muu hulgas patarei polaarsust (<+> ja <->).
«Patarei tühi» näit BP: Kui näidikul on püsivalt kujutatud ainult
«patarei» sümbol, tuleb patarei kohe asendada uutega.
11.Puhastamine ja desinfitseerimine
Termomeetri korpuse ja mõõteotsaku puhastamiseks kasutage
alkoholis (70% isopropüül) niisutatud svammi või puuvillalappi.
Olge ettevaatlik, et termomeetri sisemusse ei satuks vedelikku.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, vedeldit ega
benseeni. Ärge kunagi asetage seadet üleni vette või muudesse
puhastusvedelikesse. Olge ettevaatlik, et mitte kriimustada mõõte-
läätse ega näidikut.
48IR 210
ET
12.Patarei vahetus
Selles seadmes on üks liitiumpatarei, tüüp CR2032. Patarei tuleb
kohe asendada kui näidikul on püsivalt ainult «patarei» BP sümbol.
Eemaldage patareisahtli kate BS nihutades etteantud suunas.
Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
13.Garantii
Sellele seadmele on antud 5 -aastane garantii, mis algab ostu-
kuupäevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantii-
kaardi (vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii on antud ainult seadmele. Garantii ei hõlma patareid
ega pakendit.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud pata-
reist, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest
tekkinud kahjusid.
Võtke ühendust Microlife-teenindusega.
14.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Meditsiinitoodete kasutamise akti järgi (Medical Product User Act)
soovitatakse professionaalse kasutamise puhul teha seadme
tehnilist kontrolli iga kahe aasta järel. Käitlemisel järgige kohalikku
seadusandlust.
15.www.microlife.ee
Üksikasjalikku teavet meie termomeetrite, vererõhuaparaatide ja
teenuste kohta leiate veebilehelt www.microlife.ee.
Tüüp: Kõrvatermomeeter IR 210
Mõõteva-
hemik:
Keha režiim: 32.0-43.0 °C / 89.6-109.4°F
Objekti režiim: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Resolut-
sioon: 0,1 °C / °F
Mõõtetäpsus
(Labora-
toorne):
Keha režiim:
±0,2 °C, 35,0 42,0 °C / ±0,4 °F, 95,0 107,6 °F
±0.3 °C, 32.0 34.9 °C ja 42.1 43.0 °C /
±0.5 °F, 89.6 94.8 °F ja 107.8 109.4 °F
Objekti režiim:
±1,0 °C, 0 100,0 °C / ±2 °F, 32,0 212 °F
Näidik: Vedelkristallnäidik, neljakohaline, spetsiaalsete
ikoonidega
Akustika:
Instrument on SISSE lülitatud ja mõõtmiseks
valmis: 1 lühike piip toon
Mõõtmine lõpetatud: 1 pikk piip-toon
Viga süsteemis või rike: 3 lühikest piip-tooni
Palavikust alarmeerimine: 10 lühikest piip-tooni
Mälu: Antud termomeeter on suuteline esitama teile 30
viimast näitu koos kellaaja ja kuupäevaga.
Tausta-
valgus:
Ekraani valgus on 1 sekund ROHELINE kui termo-
meeter sisse lülitada.
Ekraani valgus on 5 sekundit ROHELINE kui mõõt-
mine on lõpetatud ja tulemus madalam kui 37,5 °C
/ 99,5 °F.
Ekraani valgus on 5 sekundit PUNANE kui mõõt-
mine on lõpetatud ja tulemus võrdne või kõrgem
kui 37,5 °C / 99,5 °F.
Töötingi-
mused:
10 - 40 °C / 50,0 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingi-
mused:
-25 - +55 °C / -13 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Automaatne
väljalülitus:
Ligikaudu ühe minuti möödumisel viimasest mõõt-
misest.
Patarei: 1 x CR2032 patarei 3V
Patareide
eluiga: ligikaudu 800 mõõtmist (uue patarei kasutamisel)
Mõõdud: 159 x 43 x 60 mm
Kaal: 60 g (patareiga), 58 g (patareita)
IP Klass:
IP22
Vastavus
standarditele:
EN 12470-5; ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Teeninduse
välp: 5 aastat või 12000 mõõtmist
1 / 1