ECG RK 1220 ST Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised veekeetjad
Tüüp
Kasutusjuhend
RYCHLOVARNÁ KONVICE
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
RÝCHLOVARNÁ KANVICA
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
GYORSFORRALÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
HU
WASSERKOCHER
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
ELECTRIC KETTLE
INSTRUCTION MANUAL
GB
KUHALO ZA VODU
UPUTE ZA UPORABU
HR/BIH
GRELNIK VODE
NAVODILA
SI
APARAT ZA KUVANJE VODE
UPUTE ZA UPORABU
SR/MNE
BOUILLOIRE ELECTRIQUE
MODE D'EMPLOI
FR
BOLLITORE ELETTRICO
MANUALE DI ISTRUZIONI
IT
PAVA ELÉCTRICA
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ES
ELEKTRIKANN
KASUTUSJUHEND
ET
ELEKTRINIS VIRDULYS
INSTRUKCIJŲ VADOVAS
LT
ELEKTRISKĀ TĒJKANNA
ROKASGRĀMATA
LV
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpečnostní pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod mu býtdyilen kpřístroji. Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený kprístroju. Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt
gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the  rst time. The user´s manual must be always included. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.
Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
knapravi.
Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisnko uputstvo mora uvek biti priloženo.
Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. Prieš naudodamiesi prietaisu pirjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norājumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
RK 1220 ST
POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜK RÉSZEI / BESCHREIBUNG/ DESCRIPTION/
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS
1
2
3
4
5
6
7
CZ
1. Víko
2. Tlačítko otevírání víka
3. Vypínač
4. Základna snapájecím kabelem
5. rka hladiny vody
6. Hrdlo
7. Odnímatelné sítko vodního
kamene
SK
1. Veko
2. Tlačidlo otrania veka
3. Vypínač
4. Základňa snapájacím káblom
5. Mierka hladiny vody
6. Hrdlo
7. Odoberateľné sitko vodného
kameňa
PL
1. Pokrywka
2. Przycisk otwarcia pokrywy
3. Wyłącznik
4. Podstawka zprzewodem
zasilającym
5. Wskaźnik poziomu wody
6. Lejek
7. Wyjmowalny ltr kamienia
HU
1. Fedél
2. Fedélnyitó gomb
3. Kapcsoló
4. Talp hálózati vezetékkel
5. Vízszintjelző
6. Kiöntő csőr
7. Kivehető vízkő szita
DE
1. Deckel
2. Taste zum Ö nen des Deckels
3. Schalter
4. Sockel mit Stromkabel
5. Wasserstand-Markierung
6. Ausguss
7. Herausnehmbarer Wasserstein-
Filter
GB
1. Lid
2. Lid opening button
3. On/O switch
4. Base with power cord
5. Water level gauge
6. Spout
7. Removable limescale  lter
HR/BIH
1. Poklopac
2. Tipka za otvaranje poklopca
3. Prekidač
4. Podloga skabelom za napajanje
5. Oznaka za mjerenje razine vode
6. Grlo
7. Odvojiva mrežica za vodeni
kamenac
SI
1. Pokrov
2. Tipka za odpiranje pokrova
3. Stikalo
4. Osnovna plošča zelektričnim
kablom
5. Merilec nivoja vode
6. Grlo
7. Odstranljiva mrežica za vodni
kamen
SR/MNE
1. Poklopac
2. Dugme za otvaranje poklopca
3. Prekidač
4. Osnova skablom za napajanje
5. Oznaka za merenje nivoa vode
6. Grlo
7. Mrežica za vodeni kamenac koja
se skida
FR
1. Couvercle
2. Bouton d’ouverture du couvercle
3. Interrupteur
4. Base avec câble d’alimentation
5. Indicateur de niveau de l’eau
6. Bec verseur
7. Filtre anti-calcaire amovible
IT
1. Coperchio
2. Pulsante di apertura del
coperchio
3. Interruttore di accensione/
spegnimento
4. Base con cavo di alimentazione
5. Indicatore di livello dell’acqua
6. Beccuccio
7. Filtro anticalcare estraibile
ES
1. Tapa
2. Botón de apertura de la tapa
3. Interruptor ON/OFF (Encendido/
Apagado)
4. Base con cable de alimentación
5. Indicador de nivel de agua
6. Boca vertedora
7. Filtro antisarro extraíble
ET
1. Kaas
2. Kaane avamisnupp
3. Sees/väljas lüliti
4. Toitejuhtmega alus
5. Veetaseme mõõdik
6. Tila
7. Eemaldatav katlakivi  lter
LT
1. Dangtis
2. Dangčio atidarymo mygtukas
3. ON/OFF jungimo/išjungimo)
mygtukas
4. Pagrindas su maitinimo laidu
5. Vandens lygio matuoklis
6. Snapelis
7. Išimamas nuovirų  ltras
LV
1. Vāks
2. Vāka atvēršanas poga
3. Iesl./izsl. slēdzis
4. Pamatne ar barošanas vadu
5. Ūdens līmeņa rādītājs
6. Snīpis
7. Noņemams kaļķakmens  ltrs
CZ
RYCHLOVARNÁ KONVICE
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu
nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít.
ivatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
zvýrobků, je zdravý rozum, opatrnost apéče. Tyto faktory tedy musí být
zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení.
Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným
používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakoliv části
zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla by
t při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření,
včetně těch následujících:
1. Ujis těte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na š títk u
zařízení aže je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována
podle platných bezpečnostních předpisů.
2. Nepoužívejte konvici, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy
etně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu!
Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
3. Chraňte zařízení před přímým kontaktem svodou ajinými tekutinami,
aby nedošlo kpřípadnému úrazu elektrickým proudem.
4. Nepoužívejte konvici venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se
přívodního kabelu nebo konvice mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
5. Doporučujeme nenechávat konvici se zasunutým přívodním kabelem
vzásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové
zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte
ze zásuvky uchopením za vidlici.
6. ívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
7. Používejte pouze originální příslušenství.
CZ
5
8. Konvice by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
9. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte konvici v blízkosti dětí.
Nikdy nenecvejte manipulovat s přístrojem samotné děti, abyste je
ochránili před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Postavte konvici
pouze na takové místo, aby děti neměly ke spotřebiči přístup. Dbejte na
to, aby přívod nevisel dolů.
10. Konvici nepokládejte na horký povrch ani jej nepoužívejte v blízkosti
zdroje tepla (na. plotýnky sporáku).
11. Používejte konvici pouze vsouladu spokyny uvedenými vtomto návodu.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto
zařízení.
12. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných
prostorech, jako jsou:
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích
- spotřebiče používané v zemědělství
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných
oblastech
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní
13. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu
prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let
apod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče
ajeho přívodu.
DO NOT IMMERSE IN WATER! – NEPONOŘOVAT DO VODY!
CZ
6
UPOZORNĚNÍ
1. Při plnění konvice používejte pouze studenou vodu.
2. Hladina vody musí být mezi značkami MAX. aMIN.! Při přeplnění konvice by mohlo dojít kvystříknutí
horké vody.
3. Před odejmutím ze základny konvici vypněte.
4. Vždy se ujistěte, že je víko dobře zavřeno.
5. Základna avnější strana konvice nesmí být mokrá.
6. Konvici používejte vždy pouze sdodanou základnou.
POKYNY KPOUŽÍVÁNÍ
Před prvním použitím byste měli konvici dvakrát „vyvařit“ čistou vodou.
1. Konvici naplňte vodou. Nepřeplňujte, sledujte indikátor úrovně hladiny vody.
2. Umístěte konvici na základnu.
3. Po zapojení do elektrické zásuvky zapněte vypínač do polohy ON. Kontrolka zapnutí signalizuje ohřev vody.
4. Po uvedení vody do varu se konvice automaticky vypne a zhasne kontrolka ohřevu. Konvici můžete ta
kdykoli vypnout manuálně pomocí vypínače.
Poznámka: Bezprostředně po vypnutí se nepokoušejte vypínače znovu násilně zapnout, mohli byste
poškodit mechanismus vypínače.
5. Odpojte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
6. Při vylévání neotevírejte víko.
ÚDRŽBA AČIŠTĚNÍ
Před čištěním konvice vždy odpojte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky a spotřebič nechejte důkladně
zchladnout!
Vnější části spotřebiče otírejte navlhčeným hadříkem a poté vyete do sucha. K čištění nepoužívejte
ostré předměty nebo abrazivní prostředky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu.
• Vyjměte ltr vodního kamene a omyjte jej čistou vodou.
Pravidelně odstraňujte usazený vodní kámen. K tomuto účelu používejte běžně dostupné prostředky
určené k odvápnění kuchyňského náčiní.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 1,2 l
Jmenovité napětí: 220240 V~ 50/60 Hz
Jmenovitý příkon: 1850–2200 W
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace poitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným sysmem tříní odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá kochraně přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
08/05
SK
RÝCHLOVARNÁ KANVICA
7
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia apokyny uvedené vtomto návode
nezahŕňajú všetky možné podmienky asituácie, ku ktorým môže dôjsť.
Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať
do žiadneho zvýrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť astarostlivosť. Tieto
faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi
a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené
počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo
zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo kvzniku požiaru alebo kúrazu elektrickým prúdom, mali by sa
pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia,
vrátane týchto:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému
na štítku zariadenia aže je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí
byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
2. Nepoužívajte kanvicu, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy
vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu!
Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom!
3. Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými
tekutinami, aby nedošlo kprípadnému úrazu elektrickým prúdom.
4. Nepoužívajte kanvicu vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte
sa prívodného kábla alebo kanvice mokrými rukami. Hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
5. Odporúčame nenechávať kanvicu so zasunutým prívodným káblom
v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo
sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
6. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré
hrany.
SK
8
7. Používajte iba originálne príslušenstvo.
8. Kanvicu by ste nemali ponechať počas chodu bez dozoru.
9. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate kanvicu vblízkosti detí.
Nikdy nenechávajte manipulovať sprístrojom samotné deti, aby ste
ich ochránili pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
Postavte kanvicu iba na také miesto, aby deti nemali k spotrebiču
prístup. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel dole.
10. Kanvicu neklaďte na horúci povrch ani ju nepoužívajte v blízkosti
zdroja tepla (napr. platne sporáka).
11. Používajte kanvicu iba vsúlade spokynmi uvedenými vtomto návode.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím
tohto zariadenia.
12. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných
priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty vobchodoch, kanceláriách aostatných pracoviskách
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve
- spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných
obytných oblastiach
- spotrebiče používané vpodnikoch zaisťujúcich nocľah sraňajkami
13. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú
prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie aúdržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak
nie sú staršie ako 8 rokov apod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa
musia držať mimo dosahu spotrebiča ajeho prívodu.
DO NOT IMMERSE IN WATER! – NEPONÁRAJTE DO VODY!
SK
9
UPOZORNENIE
1. Pri plnení kanvice používajte iba studenú vodu.
2. Hladina vody musí byť medzi značkami MAX. aMIN.! Pri preplnení kanvice by mohlo dôjsť kvystreknutiu
horúcej vody.
3. Pred odobratím zo základne kanvicu vypnite.
4. Vždy sa uistite, či je veko dobre zatvorené.
5. Základňa avonkajšia strana kanvice nesmú byť mokré.
6. Kanvicu používajte vždy iba sdodanou základňou.
POKYNY NA POUŽÍVANIE
Pred prvým použitím by ste mali kanvicu dvakrát „vyvariť“ čistou vodou.
1. Kanvicu naplňte vodou. Nepreplňujte, sledujte indikátor úrovne hladiny vody.
2. Umiestnite kanvicu na základňu.
3. Po zapojení do elektrickej zásuvky zapnite vypínač do polohy ON. Kontrolka zapnutia signalizuje ohrev vody.
4. Po uvedení vody do varu sa kanvica automaticky vypne azhasne kontrolka ohrevu. Kanvicu môžete takisto
kedykoľvek vypnúť manuálne pomocou vypínača.
Poznámka: Bezprostredne po vypnutí sa nepokúšajte vypínač znovu násilne zapnúť, mohli by ste poškodiť
mechanizmus vypínača.
5. Odpojte vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
6. Pri vylievaní neotvárajte veko.
ÚDRŽBA AČISTENIE
Pred čistením kanvice vždy odpojte vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky aspotrebič nechajte dôkladne
schladnúť!
Vonkajšie časti spotrebiča utierajte navlhčenou handričkou a potom vytrite do sucha. Na čistenie
nepoužívajte ostré predmety alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu.
• Vyberte lter vodného kameňa aumyte ho čistou vodou.
Pravidelne odstraňujte usadený vodný kameň. Na tento účel používajte bežne dostupné prostriedky
určené na odvápnenie kuchynského náčinia.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 1,2 l
Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Menovitý príkon: 1850 – 2200 W
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických aelektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že sproduktom by sa nemalo nakladať ako sdomovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických aelektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia
materiálov prispieva kochrane prírodných zdrojov. Viac informácií orecyklácii tohto produktu vám poskytne
obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
08/05
PL
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
10
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Uwaga: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie
obejmują wszystkich warunków i sytuacji mogących spowodować
zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie zurządzeń elektrycznych jest ostrożność izdrowy rozsądek.
Należy mieć to na uwadze wtrakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahania napięcia oraz zmiany lub
mody kacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym,
korzystając zurządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnij się, że napięcie wsieci odpowiada napięciu podanemu na
naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione.
Gniazdko musi być zamontowane zgodnie zodpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
2. Nie wolno korzystać zczajnika, kiedy uszkodzony jest przewód zasilania.
Wszelkie naprawy, wtym wymianę przewodu zasilającego, należy
zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmuj osłon urządzenia,
mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy chronić
urządzenie przed bezpośrednim kontaktem zwodą iinnymi cieczami.
4. Nie korzystaj zurządzenia na zewnątrz ani wwilgotnym środowisku.
Nie dotykaj czajnika ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
5. Nie należy pozostawiać czajnika podłączonego do gniazda zasilania
bez nadzoru. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy wyciągać
wtyczki pociągając za kabel. Odłącz kabel chwytając za wtyczkę.
6. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani
ostrych krawędzi.
PL
11
7. Korzystaj wyłącznie zoryginalnych akcesoriów.
8. Nie pozostawiaj włączonego czajnika bez nadzoru.
9. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli wpobliżu urządzenia
przebywają dzieci. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie
należy pozwalać dzieciom na samodzielną obsługę urządzenia. Czajnik
należy umieścić poza zasięgiem dzieci. Należy zadbać, aby przewód
nie zwisał zblatu.
10. Czajnika nie należy stawiać na rozgrzanej powierzchni ani korzystać
zniego wpobliżu źródeł ciepła (np. płyty grzewczej kuchenki).
11. Należy stosować urządzenie tylko zgodnie zzaleceniami zawartymi
w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
12. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz wpodobny
sposób, jako np.:
- urządzenia w aneksach kuchennych w biurach i pozostałych
miejscach pracy
- urządzenia stosowane wrolnictwie
- urządzenia używane przez gości whotelach, motelach itp.
- urządzenia używane w pensjonatach, oferujących nocleg ze
śniadaniem
13. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat oraz osoby
oograniczonych zdolnościach psycho zycznych lub niewystarczającym
doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub zostały przeszkolone
w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają świadomość ew.
zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie
i konserwację można powierzyć dzieciom od 8 lat, ale tylko pod
nadzorem. Dzieci do lat 8 powinny przebywać zdaleka od urządzenia
iprzewodu zasilania.
DO NOT IMMERSE IN WATER! – NIE WOLNO ZANURZAĆ WWODZIE!
UWAGA
1. Czajnik należy napełniać wyłącznie zimną wodą.
2. Poziom wody musi mieścić się pomiędzy znakami MAX. iMIN.! Przy zbyt dużej ilości wody, woda mogłaby
wylać się zczajnika.
3. Przed zdjęciem zpodstawki należy wyłączyć czajnik.
4. Pokrywka czajnika powinna być dokładnie zamknięta.
PL
12
5. Podstawa, ani zewnętrzna część czajnika, nie mogą być mokre.
6. Z czajnika można korzystać tylko wpołączeniu zoryginalną podstawką.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Przed pierwszym użyciem czajnika należy wnim dwukrotnie przegotować czystą wodę.
1. Napełnij czajnik wodą. Nie przepełniaj czajnika, sprawdzaj wskaźnik poziomu wody.
2. Postaw czajnik na podstawce.
3. Po podłączeniu do gniazdka elektrycznego należy umieścić przełącznik wpozycji ON. Kontrolka włączenia
sygnalizuje ogrzewanie wody.
4. Po osiągnięciu temperatury wrzenia czajnik wyłączy się automatycznie, a kontrolka ogrzewania zgaśnie.
Czajnik można także wyłączyć ręcznie wdowolnym momencie za pomocą wyłącznika.
Uwaga: Bezpośrednio po wyłączeniu nie należy próbować włączyć urządzenia ponownie na siłę –
mogłoby dojść do uszkodzenia mechanizmu wyłącznika.
5. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda zasilania.
6. Podczas nalewania wody zczajnika nie należy otwierać pokrywki.
KONSERWACJA ICZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem czajnika należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda zasilania ipoczekać,
aż czajnik ostygnie!
Przetrzyj urządzenie z zewnątrz mokrą szmatką, a następnie wytrzyj do sucha. Aby nie uszkodzić
powierzchni urządzenia, nie należy czyścić go za pomocą ostrych przedmiotów iśrodków trących.
• Wyjmij ltr przeciw osadzaniu kamienia wodnego iumyj czystą wodą.
Należy regularnie usuwać kamień osadzający się wczajniku. Wtym celu należy używać dostępnych na
rynku środków przeznaczonych do odwapniania naczyń kuchennych.
DANE TECHNICZNE
Pojemność 1,2 l
Napięcie nominalne: 220–240 V~ 50/60 Hz
Moc nominalna: 1850–2200 W
EKSPLOATACJA IUSUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia itektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy zplastiku
– wrzucić do pojemników zplastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE iinnych
krajów europejskich zwprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego iśrodowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
orecyklingu tego produktu należy się skontaktować zlokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
ibezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
08/05
HU
GYORSFORRALÓ
13
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el  gyelmesen és akésőbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!
Figyelmeztetés! Ajelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és
utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amely
a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie,
hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni afelhasználótól elvárha
elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket használó és
kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget
akészülék helytelen használatából, ahálózati feszültségingadozásokból,
vagy akészülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő
károkért.
A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az
elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az
alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:
1. Mielőtt csatlakoztatná akészüléket aszabályszerűen leföldelt hálózati
konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy ahálózati feszültség értéke
megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség
értékével. A hálózati konnektor feleljen meg a hatályos biztonsági
előírásoknak.
2. Amennyiben a gyorsforraló hálózati vezetéke megsérült, akkor
a készüléket használni tilos. A készülék minden javítását,
beleértve atápvezeték cseréjét is, bízza szakszervizre! Akészülék
védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek
áramütést okozhatnak!
3. A készüléket óvja víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben
áramütés érheti.
4. A gyorsforralót szabadban vagy nedves környezetben ne használja.
A hálózati vezetéket és a gyorsforralót vizes vagy nedves kézzel ne
fogja meg. Áramütés veszélye!
5. Lehetőleg ne hagyja felügyelet nélkül a hálózathoz csatlakoztatott
gyorsforralót. Karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket
HU
14
húzza ki a konnektorból. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne
húzza ki akonnektorból. Aművelethez fogja meg acsatlakozódugót.
6. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles
eszközökre se helyezze rá.
7. Kizárólag csak eredeti tartozékokat használjon.
8. A gyorsforralót működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
9. Legyen nagyon körültekintő, amikor a gyorsforralót gyermekek
közelében használja. Ne engedje, hogy a készüléket gyerekek
használják. A készülék áramütést és égési sérüléseket okozhat!
Agyorsforralót olyan helyre állítsa fel, ahol agyerekek nem férhetnek
hozzá. Ügyeljen arra, hogy ahálózati vezeték ne lógjon le az asztalról.
10. A gyorsforralót ne helyezze le forró felületre és azt hőforrások (pl.
tűzhely) közelében se használja.
11. A gyorsforralót kizárólag csak ajelen útmutatóban leírtak szerint, az
utasításokat betartva használja. Agyártó nem felel akészülék helytelen
használata miatt bekövetkezett károkért.
12. A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet
használni:
-konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
-mezőgazdasági üzemekhez tartozó konyhák,
-szállodai és motelszobák, munkásszállások konyhái,
-turistaszállások, és egyéb jellegű szállások.
13. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi
fogyatékos személyek, illetve akészülék használatát nem ismerő és
hasonló készülék üzemeltetéseinek atapasztalataival nem rendelkező
személyek csak akészülék használati utasítását ismerő és akészülék
használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett
használhatják. Akészülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete
mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell
elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
DO NOT IMMERSE IN WATER! – VÍZBE MÁRTANI TILOS!
HU
15
FIGYELMEZTETÉS!
1. A gyorsforralóba csak hideg vizet töltsön bele.
2. A vízszintnek aMIN és MAX jel között kell lennie. Túltöltés esetén aforrási hőmérséklet elérése után aforró
víz kifröccsenhet.
3. A talpról való levétel előtt agyorsforralót kapcsolja le.
4. A fedelet mindig jól zárja le.
5. A gyorsforraló és atalp nem lehet vizes.
6. A gyorsforralót kizárólag csak amellékelt talpra helyezve kapcsolja be.
HASZNÁLATI ÚTMUTA
Az első használatba vétel előtt agyorsforralóban legalább kétszer forraljon vizet. Ezt avizet öntse ki.
1. A gyorsforralóba töltsön vizet. Ne töltse túl. Figyelje avízszintjelzőt.
2. A gyorsforralót tegye atalpra.
3. A hálózati vezetéket csatlakoztassa az elektromos aljzathoz, a kapcsolót kapcsolja ON állásba. A lámpa
bekapcsolása avíz melegítését mutatja.
4. A víz felforrása után agyorsforraló automatikusan kikapcsol, alámpa elalszik. Agyorsforraló kézzel bármikor
lekapcsolható.
Megjegyzés: a kikapcsolás után ne próbálja erőszakkal ismét bekapcsolni a kapcsolót, a kapcsoló
meghibásodhat.
5. Húzza ki acsatlakozódugót afali aljzatból.
6. A víz kiöntése közben afedelet ne nyissa ki.
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A tisztítás megkezdése előtt ahálózati vezetéket mindig húzza ki afali aljzatból és várja meg akészülék
teljes lehűlését!
A készülék külső felületét vízbe mártott puha ruhával törölje meg, majd törölje szárazra. Atisztításhoz ne
használjon éles tárgyakat, agresszív vagy karcoló tisztítószereket. Ezek akészülék felületét károsíthatják.
A vízkő szűrőt vegye ki és mossa el folyó víz alatt.
A készülékből rendszeresen távolítsa el a vízkövet. Ehhez konyhai készülékekben használható vízkő
eltávolító szereket használjon.
MŰSZAKI ADATOK
Térfogat 1,2 l
Névleges feszültség: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 1850–2200 W
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól,
aháztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.
A készülék használati útmutatója a www.ecg-electro.eu oldalon található.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
08/05
DE
WASSERKOCHER
16
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen
und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen
es kommen kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde
Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in
kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen durch den Anwender
bzw. mehrere Anwender bei der Verwendung und Bedienung dieses
Geräts gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch
Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen
oder eine Modi kation des Geräts entstehen.
Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, müssen bei der
Verwendung von elektrischen Geräten u.a. folgende Vorsichtsmaßnahmen
eingehalten werden:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose mit
der Spannung auf dem Etikett übereinstimmt und die Steckdose
ordnungsgemäß geerdet wurde. Die Steckdose muss gemäß den
geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
2. Wasserkocher nicht benutzen, falls das Anschlusskabel beschädigt
ist. Sämtliche Reparaturen, sowie das Auswechseln der
Stromversorgungsleitung muss ein Fachservice durchführen!
Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es
könnte zu einem Stromunfall kommen!
3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und sonstigen
Flüssigkeiten, um Stromunfällen vorzubeugen.
4. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht im Freien oder in einer
feuchten Umgebung. Stromkabel oder Wasserkocher nicht mit nassen
Händen berühren. Es besteht die Gefahr eines Stromunfalls.
5. Der Wasserkocher sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden,
falls dieser an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der Wartung das
Stromkabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um
DE
17
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das
Kabel aus der Steckdose zu ziehen.
6. Das Stromkabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen
noch über scharfe Kanten führen.
7. Verwenden Sie ausschließlich originelles Zubehör.
8. Der Wasserkocher sollte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt
gelassen werden.
9. Seien Sie aufmerksam, falls Sie den Wasserkocher in der Nähe von
Kindern verwenden. Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen, falls diese
mit dem Gerät manipulieren. Sie könnten einen Stromunfall erleiden.
Wasserkocher außer Reichweite von Kindern halten. Achten Sie darauf,
dass das Stromkabel nicht herunterhängt.
10. Wasserkocher weder an eine heiße Ober äche noch in die Nähe einer
Wärmequelle (z.B. Herdplatte) platzieren.
11. Verwenden Sie den Wasserkocher ausschließlich gemäß den in dieser
Bedienungsanleitung angeführten Anweisungen. Der Hersteller haftet
nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses
Gerätes entstanden sind.
12. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Räumen
bestimmt:
- Küchenzeilen in Geschäftsräumen, Büros und sonstigen
Arbeitsräumen
-Geräte, die in der Landwirtschaft benutzt werden
- Geräte, die Gäste in Hotels, Motels und sonstigen
Unterkunftseinrichtungen benutzen
- Geräte für Unterkunftseinrichtungen inkl. Übernachtung und
Frühstück
13. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen
und mentalen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und
Kenntnissen können dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder
nachdem diese über einen gefahrlosen Gebrauch belehrt und mit
möglichen Gefahren bekannt gemacht wurden. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Die seitens des Anwenders vorgenommenen
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur Kinder ab 8 Jahren
DE
18
durchführen, die beaufsichtigt werden. Kinder unter 8 Jahren sind
außer Reichweite des Gerätes und Zuleitungskabels zu halten.
DO NOT IMMERSE IN WATER! – NIEMALS INS WASSER TAUCHEN!
HINWEIS
1. Wasserkocher nur mit kaltem Wasser befüllen.
2. Der Wasserspiegel im Wasserkocher muss zwischen den Markierungen MAX. und MIN. liegen! Beim
Überfüllen des Wasserkochers könnte heißes Wasser heraus spritzen.
3. Möchten Sie den Wasserkocher vom Sockel abnehmen, vergewissern Sie sich, dass dieser ausgeschaltet ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel gut anliegt.
5. Die Basis des Wasserkochers und seine Außenwände dürfen niemals nass sein.
6. Wasserkocher ausschließlich mit dem mitgelieferten Sockel verwenden.
ANWENDUNGSHINWEISE
Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Wasserkocher zweimal mit reinem Wasser „auskochen“.
1. Wasserkocher mit Wasser befüllen. Diesen nicht überfüllen – auf den max. Wasserpegel achten.
2. Wasserkocher auf den Sockel stellen.
3. Stromkabel in die Steckdose stecken und Schalter ein Position ON setzen. Die Kontrollleuchte signalisiert,
dass das Wasser erwärmt wird.
4. Sobald das Wasser kocht schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus und die Betriebsanzeige hört auf zu
leuchten. Der Wasserkocher kann jederzeit manuell mit dem Schalter ausgeschaltet werden.
Bemerkung: Wasserkocher unmittelbar nach dem ausschalten nicht mit Gewalt einschalten, Sie könnten
den Schalter-Mechanismus beschädigen.
5. Stecker aus der Steckdose ziehen.
6. Deckel beim Ausgießen nicht ö nen.
REINIGUNG UND WARTUNG
Vor der Reinigung Stromkabel herausziehen und Gerät abkühlen lassen!
Äußere Teile des Gerätes mit einem befeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken wischen.
Verwenden Sie zur Reinigung weder spitze Gegenstände noch abrasive Reinigungsmittel, welche die
Ober äche des Geräts beschädigen könnten.
Wasserstein-Filter herausnehmen und mit reinem Wasser reinigen.
Der Wasserstein sollte regelmäßig entfernt werden. Verwenden Sie hierzu gewöhnliche Reinigungsmittel,
die zur Entkalkung des Küchengeschirrs dienen.
TECHNISCHE ANGABEN
Volumen 1,2 l
Nennspannung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Anschlusswert: 1850–2200 W
DE
19
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer
für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern
der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll
abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Ein üssen
auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die
Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität
und elektrische Sicherheit.
Bedienungsanleitung s. www.ecg-electro.eu.
Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.
08/05
GB
ELECTRIC KETTLE
20
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual,
do not include all conditions and situations possible. The user must
understand that common sense, caution and care are factors that cannot
be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured
by the user/s using and operating this appliance. We are not liable for
damages caused during shipping, by incorrect use, voltage  uctuation or
the modi cation or adjustment of any part of the appliance.
To protect against arisk of  re or electric shock, basic precautions shall be
taken while using electrical appliances, including the following:
1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage
provided on the appliance label and that the socket is properly
grounded. The outlet must be installed according to valid safety
instructions.
2. Do not operate kettle with adamaged cord. All repairs including cord
replacements shall be performed by aprofessional service centre!
Do not remove protective covers of the appliance, risk of electric
shock!
3. Protect the appliance against direct contact with water and other
liquids, to prevent potential electric shock.
4. Do not use the kettle outdoors or in wet environments. Do not touch
the cord or kettle with wet hands. Risk of electric shock.
5. Leaving the kettle cord connected to outlet unattended is not
recommended. Disconnect the cord from the electrical outlet prior
to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet by
yanking the cord. Unplug the cord from the outlet by grasping the
plug.
6. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp
edges.
7. Use original accessories only.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

ECG RK 1220 ST Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised veekeetjad
Tüüp
Kasutusjuhend