Robus RHCXCCT3P-01 Kasutusjuhend

Kategooria
Turvaseadme komponendid
Tüüp
Kasutusjuhend
OHIO MULTI WATTAGE 8W 12W 18W IP54 CIRCULAR BULKHEAD
3000K 4000K 6500K PIR C/W WHITE AND BLACK TRIMS
OHIO MEERDERE WATTAGES 8/12/18 W IP54 ROND SCHOT
3000 K 4000 K 6500 K PIR C/W WITTE EN ZWARTE RANDEN
OHIO MULTI-WATTLEISTUNG 8 W 12 W 18 W IP54 RUNDES
BULKHEAD 3000 K, 4000 K, 6500 K PIR MIT WEISSER UND
SCHWARZER EINFASSUNG
OHIO VEČ MOČI 8 W 12 W 18 W IP54 OKROGLA LADIJSKA
SVETILKA 3000 K 4000 K 6500 K PIR C/W BELA IN ČRNA
OBROBA
Issue 1 150623 Page 1
Information for the Product user:
Installation
1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic
Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out
wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning
this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or
a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a
replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the
environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from
normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The “crossed out wheelie bin symbol” on a product indicates this equipment
must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of
according to local WEEE regulations
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class II, IP54
Luminaire is non-dimmable.
Suitable for mounting on a normally flammable surface.
Max. Mounting Height: 3m
Sens Detection Range: 1-4m and angle 120°
Time Delay: 3 (±1) Seconds - 8 (±1) Minutes
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP54
Niet-dimbare armatuur.
Geschikt voor montage op normaal ontvlambaar oppervlakte.
Max. montagehoogte: 3 m
Sensordetectiebereik: , bereik 1-4 m en 120o Detectiehoek
tijdsduur: 3 (±1) seconden - 8 (±1) minuten
-20°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP54
Leuchte ist nicht dimmbar.
Kann auf normal entflammbaren Oberflächen montiert werden.
Max. Montagehöhe: 3 m
Erfassungsbereich: , 1-4 m Bereich, 120o Erfassungswinkel
Zeitverzögerung: 3 (±1) Sekunden - 8 (±1) Minuten
Installatie Installation
Informatie voor de gebruiker van het product:
1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA,
pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product
aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch
afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het
milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze
gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in
het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit
apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid,
maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving
voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).
Informationen für den Benutzer:
1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten
getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer
durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie
dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für
Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie
einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind,
falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll
getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses
Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften
für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss
EN NL DE
Nameščanje
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Razred II, IP54
Svetlobe svetilke se ne da regulirati.
Primerna je za namestitev na normalno vnetljivo površino.
Maks. višina montaže: 3 m
Območje zaznavanja smeri: 1–4 m maks in 120o kot zaznavanja
Časovni zamik: 3(±1) sekunde–8(±1) minut
SL
Informacije za uporabnika:
1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske
opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEEO
s simbolom: prekrižanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu
njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke
ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja
nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih
gospodinjskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrižani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da
tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke,
temveč skladno s predpisi o OEEO.
RHCXCCT3P-01 RHCXCCT3P-01 RHCXCCT3P-01 RHCXCCT3P-01
1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Ensure there is at least 100mm of free space around the fitting location. Avoid
positions close to exhaust gas flues, heat extraction vents, or heat sources to avoid
false triggering.
3. Unclip the trim and expose the base by removing the screws. Remove diffuser/LEDs
from base and unplug the connector.
4. Drill mounting holes in the base. And Mark appropriate fixing hole positions on wall,
check location of buried cables, pipes and other building services before drilling.
5. Feed supply cables through cable entry hole and attach base to surface.
6. Connect supply to terminals Brown to L and Blue to N.
7. Adjust the switch on the driver to select the desired colour temperature
(3000K, 4000K, or 6500K) and wattage (8W, 12W, or 18W). WARNING: DO NOT
change the colour temperature and wattage when the fitting is turned on!
8. Perform walk test, see below, to adjust PIR to desired settings.
9. Plug in connector, attach diffuser/ LEDs to base.
10. Tighten screws and attach trim, ensuring it is secure.
Walk test: The detection area can be determined by conducting walk testing at a slow
walking pace. Set Lux control to daylight position (Sun) and set time to minimum. When
the detector senses movement, the load will be switched on for the pre-set time. Adjust
sensitivity to suit requirements. When finished adjust lux and time to desired settings.
Turning Lux control toward the moon position will stop switching action during bright
daylight hours (for energy saving). Turning Time control toward + increases on-time up
to 8 minutes. Note: Once sensor has been triggered, subsequent detection restarts
timing period from beginning, so the light will stay on until the set time elapses after last
triggering detection.
Market Surveillance:
LS Code of energy efficiency Class E. RHCXCCT3-LS
Disconnect LED section from the base, expose LED plate.
1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Zorg dat u minstens 100 mm vrije ruimte hebt rond het installatiepunt. Vermijd
plaatsen in de buurt van uitlaatgaskokers, verluchtingsgaten of warmtebronnen om
vals alarm te voorkomen.
3. Maak de rand los om bij de basis te kunnen komen door de schroeven te
verwijderen. Verwijder de diffusor/leds. van de basis en maak de stekker los.
4. Boor montagegaten in de basis en markeer de plaats van de bevestigingsgaten op
de muur. Zorg dat u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van
het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren.
5. Steek de stroomkabels door de kabelingang en bevestig de basis aan het oppervlak.
6. Sluit de voeding aan op de aansluitklemmen Bruin op L en Blauw op N.
7. Stel de schakelaar op de driver in op de gewenste kleurtemperatuur (3000 K, 4000 K
of 6500 K) en wattage (8 W, 12 W of 18 W). WAARSCHUWING: WIJZIG de
kleurtemperatuur en het wattage NIET wanneer de armatuur aan is!
8. Voer de wandeltest uit, zie hieronder, om de gewenste waarden voor PIR in te
stellen.
9. Sluit de stekker aan, bevestig de diffusor/leds aan de basis.
10. Draai de schroeven aan, zet de rand vast en zorg dat alles goed vast zit.
Wandeltest: het detectiegebied kan worden bepaald door wandeltests uit te voeren in
een langzaam wandeltempo. Stel het luxniveau in op dagmodus (zon) en de tijd op
minimaal. Wanneer de sensor beweging detecteert, wordt de belasting ingeschakeld
gedurende de vooraf ingestelde tijdsduur. Stel de gevoeligheid zo in dat aan de
vereisten wordt voldaan. Stel wanneer u klaar bent het luxniveau en de tijdsduur naar
wens in. Door het Luxniveau naar de nachtmodus (maan) te draaien, wordt
inschakeling voorkomen bij helder daglicht (om energie te besparen). Door de tijdknop
naar + te draaien, wordt de tijd tot 8 minuten verhoogd. Opmerking: wanneer de sensor
is geactiveerd, begint de tijdsduur opnieuw en blijft de lamp dus branden tot de
ingestelde tijdsduur verstreken is na de laatste activering.
Markttoezicht: LS-code van energie-efficiëntieklasse E. RHCXCCT3-LS
Maak de ledgroep van de basis los om bij de ledplaat te kunnen.
1. Pred začetkom dela izključite omrežno napajanje.
2. Okoli fitinga mora biti najmanj 100 mm prostora. Ne namestite na mesto v bližini
izhoda za izpušne pline, ventilatorja za odjem vročine ali toplotnega vira, da
preprečite nenamerno sproženje.
3. Odpnite obrobo in razkrijte osnovno enoto tako, da odstranite vijake. Odstranite
difuzor/svetilke LED z osnovne enote in odklopite konektor.
4. Izvrtajte montažne luknje v bazo. Na steni označite ustrezna mesta za pritrdilne
luknje; preden zavrtate preglejte in poiščite morebitne skrite kable, cevi in drugo
napeljavo.
5. Napeljite napajalne kable skozi kabelsko luknjo in pritrdite bazo na površino.
6. Priključite napajalni kabel na sponke: rjava na L in modra na N.
7. Stikalo na gonilniku prestavite na želeni barvno temperaturo (3000 K, 4000 K ali
6500 K) in moč (8 W, 12 W ali 18 W). OPOZORILO: NE spreminjati barvne
temperature in moči, ko je svetilka vključena!
8. Opravite preizkus s hodom – glejte spodaj – da nastavite pasivni infrardeči senzor
(PIR) na želeno vrednost.
9. Priklopite konektor, pritrdite difuzor/svetilke LED na osnovno enoto.
10. Privijte vijake in trdno pritrdite obrobo.
Preizkus s hodom: Območje detekcije lahko določite tako, da opravite preizkus s
počasnim hodom. Nastavite stikalo za upravljanje luksov v položaj za dnevno svetlobo
(sonce) in čas na min. Ko detektor zazna gibanje, sistem vključi svetilko za nastavljen
čas. Nastavite ustrezno občutljivost. Ko končate, nastavite luske in čas na želeni
vrednosti. Preklopite stikalo za upravljanje luksov na luno in sistem ne bo preklapljal
med urami dnevne svetlobe (varčni sistem). Z obračanjem stikala za upravljanje časa
proti +, podaljšujete čas vkl. na do osem minut. Pomni: Ko se senzor sproži, naslednja
detekcija zažene merjenje časa od začetka, tako da svetilka ostane vključena do izteka
nastavljenega časa po zadnjem sproženju detekcije.
Nadzor trga: Koda LS energetske učinkovitosti razreda E. RHCXCCT3-LS
Izključite del LED z baze, tako da razkrijete ploščo LED.
1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der
Installation beginnen.
2. Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich mindestens 100 mm Platz sind.
Meiden Sie Installationsorte in der Nähe von Abgaskanälen, Warmluftklappen oder
Wärmequellen, um irrtümliche Auslösungen zu vermeiden.
3. Lösen Sie die Verkleidung und legen Sie die Bodenplatte frei, indem Sie die Schrauben
entfernen. Nehmen Sie den Diffusor, von der Bodenplatte ab und ziehen Sie den Stecker.
4. Bohren Sie Montagelöcher in die Bodenplatte. Zeichnen Sie die passenden Löcher für die
Montage an der Wand an und überprüfen Sie vor dem Bohren, dass Sie keine unter Putz
liegenden Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigen.
5. Führen Sie die Stromkabel durch den Kabeleingang und befestigen Sie die Bodenplatte an
der vorgesehenen Montagestelle.
6. Schließen Sie die Stromversorgung an die Anschlussleiste an: Braun an L, Blau an N.
7. Stellen Sie den Wahlschalter am Treiber auf die gewünschte Farbtemperatur (3000K,
4000K oder 6500K) und auf die Wattzahl (8W, 12W, oder 18W). WARNHINWEIS:
ÄNDERN SIE die Farbtemperatur und die Wattzahl nicht, wenn die Leuchte
eingeschaltet ist!
8. Führen Sie den Begehungstest (siehe unten) durch, um den PIR auf die gewünschten
Einstellungen zu bringen.
9. Stecken Sie den Stecker ein und befestigen Sie den Diffusor/die LEDs an der Bodenplatte.
10. Ziehen Sie die Schrauben an, befestigen Sie die Verkleidung und achten Sie darauf,
dass alles fest sitzt.
Begehungstest: Der Erfassungsbereich kann durch Begehungstests in langsamem
Schritttempo ermittelt werden. Stellen Sie die Lux-Steuerung auf Tageslicht (Sonne) und die
Zeit auf Minimum. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, schaltet sich die Ladung
für die voreingestellte Zeit ein. Passen Sie die Empfindlichkeit an Ihre Anforderungen an.
Danach können Sie Lux und Zeit auf die gewünschten Werte einstellen. Wenn Sie die
Lux-Steuerung auf die Mond-Position stellen, schaltet sich das Licht bei hellem Tageslicht
nicht ein (Energiesparmodus). Durch Vorwärtsdrehen der Zeitsteuerung verlängern Sie die
Einschaltzeit um bis zu 8 Minuten. Hinweis: Wenn der Sensor ausgelöst wurde, startet der
Zeitraum der Erfassung wieder neu, sodass das Licht bis nach Ablauf der eingestellten Zeit
nach der letzten Auslösung eingeschaltet bleibt.
Marktüberwachung: LS Code der Energieeffizienzklasse E. RHCXCCT3-LS
Nehmen Sie den LED-Teil von der Bodenplatte ab und legen Sie die LED-Platine frei.
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR
FUTURE REFERENCES.
! Electrical products can cause death or injury, or damage to property.
The Installation must
be carried out by a qualified electrician
.
Note:
The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing.
Product technical information and specification may change over time without prior
notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com
or robusdirect.com
LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ
VOOR LATER.
! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen
beschadigen.
De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien
.
Opmerkingen:
De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest.
Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website
www.robus.com of robusdirect.com
LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.
! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen.
Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden
.
Hinweis:
Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom
getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der
Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder
robusdirect.com für aktuelle technische Informationen.
PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA
VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.
! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo.
Priklop
sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko
.
Opomba:
Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do
sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše
tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robusdirect.com.
OHIO MULTI-PUISSANCE 8W 12W 18W IP54 HUBLOT
CIRCULAIRE 3000K 4000K 6500K PIR C/W GARNITURES
BLANCHES ET NOIRES
Page 2
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP54
Ce luminaire est non-dimmable.
Convient à une installation sur une surface normalement inflammable.
Hauteur maximale d'installation : 3 m
Portée de détection : distance 1 à 4 m et secteur 120°
Temporisation : 3 (±1) secondes - 8 (±1) minutes
1. Vérifier que l’alimentation secteur est coupée avant d’entreprendre l’installation.
2. Vérifier de disposer d’un dégagement minimal de 100 mm autour de l’emplacement choisi. Éviter
les positions proches d’évacuations de gaz brulés, exutoires de chaleur ou sources de chaleur
susceptibles de provoquer un déclenchement inopiné.
3. Déclipsez la garniture et exposez la base en retirant les vis. Retirez le diffuseur/les LED de la base
et débranchez le connecteur.
4. Percer les trous de fixation dans l’embase. Marquer l’emplacement des trous de fixation contre le
mur. Avant de percer, vérifier l’emplacement des câbles, canalisations ou autres servitudes
masqués.
5. Passer le câble d’alimentation dans son orifice d’entrée, puis fixer l’embase sur la surface.
6. Connecter les bornes d’alimentation, conducteur brun sur L et bleu sur N.
7. Réglez l'interrupteur du pilote pour sélectionner la température de couleur (3000K, 4000K ou
6500K) et la puissance (8W, 12W ou 18W) souhaitées. AAVERTISSEMENT : NE modifiez PAS la
température de couleur et la puissance pendant que l’armature est allumée !
8. Effectuez un test de marche (voir ci-dessous) pour ajuster le PIR aux paramètres souhaités.
9. Rebranchez le connecteur, fixez le diffuseur/les LED à la base.
10. Serrez les vis et fixez la garniture, en vous assurant qu’elle tient bien.
Test de marche : la zone de détection peut être déterminée en effectuant un test de marche à un
rythme lent. Réglez la commande Lux sur la position de lumière du jour (Sun) et réglez la durée au
minimum. Lorsque le capteur détecte un mouvement, la charge s'allume pendant la durée prédéfinie.
Ajustez la sensibilité en fonction des besoins. Lorsque vous avez terminé, réglez la luminosité et le
temps sur les paramètres souhaités. Tournez la commande Lux vers la position de lune pour arrêter
la commutation pendant les heures de clarté (afin d'économiser l'énergie). Tournez la commande
Time vers le + pour augmenter le temps d’activation jusqu'à 8 minutes. Remarque : une fois que le
capteur a été déclenché, toute détection ultérieure redémarre la période de temporisation depuis le
début. La lumière reste donc allumée jusqu'à ce que le temps défini se soit écoulé après le dernier
déclenchement de détection.
Surveillance du marché : Code de rendement énergétique LS Classe E. RHCXCCT3-LS
Déconnecter la section LED de l’embase, exposer la platine de LED.
IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare
l’apparecchio. In caso di dubbi sull’installazione o sull’utilizzo di questo prodotto, consultare un
elettricista competente.
Assicurarsi che l’alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.
EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui
teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö
alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.
SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na
majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným
elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj
Informations pour l’utilisateur du produit :
Installation
1. Veuillez, s’il vous plait, noter l’importance de disposer des Déchets d’Equipement Electriques
et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle
barrée d’une croix).
2. Veuillez tenir compte de l’importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de
ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des
équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l’achat du
produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l’environnement
s’il est jeté n’importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler
dans une consigne DEEE appropriée.
4. La “poubelle barrée d’une croix” présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être
jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation
DEEE locale.
FR
Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Website: www.robus.com
L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean
House, 12th Floor, The Ring, Bracknell,
Berkshire RG12 1AX, UK
RHCXCCT3P-01
1 2
3 4
55mm
Ø211mm
L N 8W 12W 18W
3000K 4000K 5700K
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION ET
CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.
Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels.
L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié
.
Remarque :
Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance a l’isolation. Les
informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification
préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet
www.robus.com ou robusdirect.com.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Robus RHCXCCT3P-01 Kasutusjuhend

Kategooria
Turvaseadme komponendid
Tüüp
Kasutusjuhend