ZANKER KOB65962XK Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
KOB65962XK
Tüüp
Kasutusjuhend
KOB65962XK
Käyttöohje
Uuni
Bruksanvisn‐
ing
Inbyggnad‐
sugn
Sisältö
Turvallisuustiedot 2
Turvallisuusohjeet 3
Laitteen kuvaus 5
Käyttöpaneeli 5
Käyttöönotto 6
Päivittäinen käyttö 6
Kellotoiminnot 8
Lisävarusteiden käyttäminen 9
Lisätoiminnot 10
Vihjeitä ja neuvoja 10
Hoito ja puhdistus 20
Vianmääritys 22
Asennus 24
Energiatehokkuus 25
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
2
Yleiset turvallisuusohjeet
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät
mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun
puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla
seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen
jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot
takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka
täyttää asennusvaatimukset.
Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä.
Sitä on käytettävä verkkovirralla.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos
virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuun
tai päästä niitä sen lähelle, varsinkaan luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
3
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön
direktiivejä.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen tai
räjähdyksen vaara.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa
toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät
aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja
ilman seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen
avatessasi luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien
estäminen:
Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen
pohjalle.
Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa
sen käytön jälkeen.
Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität
lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden
leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen
aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim.
oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen
ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä
suljetun kalusteen paneelin taakse ja se laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua.
Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen
rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on
painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei
vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata sen
tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos olemassa)
pesuaineella.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava
pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia
lamppuja.
Huolto
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
4
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
8
7
12
11
5
4
1
2
3
4 631 52
9
10
1
Käyttöpaneeli
2
Uunin toimintojen väännin
3
Virran merkkivalo / symboli
4
Näyttö
5
Lämpötilan valitsin
6
Lämpötilan merkkivalo / symboli
7
Lämpövastus
8
Lamppu
9
Puhallin
10
Sisätilan kuviointi
11
Irrotettava kannatinkisko
12
Kannatintasot
Lisävarusteet
Ritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien
alustana.
Combi-pannu
Kakkuja ja pikkuleipiä varten. Käytetään
leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana.
Käyttöpaneeli
Painikkeet
Kosketuspainike/painike Toiminto Kuvaus
MIINUS Ajan asettaminen.
KELLO Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS Ajan asettaminen.
5
Näyttö
A B C
A. Kellotoiminnot
B. Ajastin
C. Kellotoiminto
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan asettamisesta on
kappaleessa "Kellotoiminnot".
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien
kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet takaisin
alkuperäiseen asentoon.
Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Toiminto: True Fan Cooking PLUS Katso
luvun "Päivittäinen käyttö" kohta
"Toiminnon asettaminen: True Fan
Cooking PLUS".
1. Aseta toiminto .Aseta maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Aseta toiminto . Aseta maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Aseta toiminto . Aseta maksimilämpötila.
6. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
7. Sammuta uuni ja odota, että se jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän.
Uunista voi tulla hajua ja savua. Tarkista, että huoneen
ilmavirtaus on riittävä.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta. Väännin tulee
ulos.
Uunitoiminnon asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä uunitoiminnon
valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä uunin
toimintojen väännin Off-asentoon.
Uunitoiminnot
Uunin toiminto Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Uuni on kytketty pois toiminnas-
ta
Uunivalo
Lampun sytyttäminen ilman uu-
nitoimintoa.
6
Uunin toiminto Käyttötarkoitus
Kiertoilma + Höy-
ry
Ruokien höyrytys. Tällä toimin-
nolla voit lyhentää keittoaikaa ja
säilyttää ruokien vitamiinit ja ra-
vintoaineet. Valitse toiminto ja
aseta lämpötilaksi 130 °C - 230
°C.
Kostea Kiertoil-
ma
Tämä toiminto säästää energi-
aa paistamisen aikana. Katso
valmistusohjeet luvusta "Neuvo-
ja ja vinkkejä", Kostea Kiertoil-
ma. Uunin luukun on oltava
kiinni ruoanlaiton aikana, jotta
toiminto ei keskeytyisi ja uunin
energiatehokkuus olisi mahdol-
lisimman suuri. Kun käytät tätä
toimintoa, uunin sisälämpötila
voi poiketa lämpötila-asetuk-
sesta. Kuumennusteho voi las-
kea. Katso yleisiä energian
säästämiseen liittyviä suosituk-
sia luvusta "Energiatehokkuus",
Energiansäästö.Tätä toimintoa
käytettiin energiatehokkuusluo-
kan täyttämiseksi standardin
EN 60350-1 mukaisesti.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen pais-
taminen ja säilöminen.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatin-
tasolla kypsentäminen sama-
naikaisesti ja ruokien kuivaus.
Aseta lämpötila 20 - 40 °C al-
haisemmaksi kuin Ylä + alaläm-
pö-toiminnossa.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien
lihapalojen tai lintupaistien pais-
taminen yhdellä tasolla. Grati-
nointi ja ruskistus.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien
grillaus sekä leivän paahtami-
nen.
Pizzatoiminto
Pizzan valmistaminen. Voimak-
kaaseen ruskistamiseen ja ra-
pean pohjan luomiseen.
Uunin toiminto Käyttötarkoitus
Ylä + alalämpö
(Ylä-/Alalämpö)
Ruokien ja leivonnaisten paista-
minen yhdellä tasolla.
Toiminnon asettaminen:True Fan Cooking PLUS
Tämä toiminto mahdollistaa kosteuden parantamisen
kypsentämisen aikana.
VAROITUS! Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi vaurioitua.
Laitteesta tuleva kosteus voi aiheuttaa palovammoja:
Älä avaa uunin luukkua toiminnon ollessa
käynnissä.
Avaa uuninluukku varoen toiminnon käytön jälkeen.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja
vinkkejä".
1. Täytä lokero hanavedellä.
Lokeron maksimitilavuus on 250 ml.
Täytä lokero vedellä uunin ollessa kylmä.
HUOMIO! Lokeroon ei saa lisätä
vettä käytön aikana tai uunin ollessa
kuuma.
2. Aseta ruoka uuniin ja sulje uuninluukku.
3. Aseta toiminto: .
4. Valitse lämpötila kääntämällä väännintä.
5. Käännä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.
6. Poista vesi lokerosta.
VAROITUS! Varmista, että uuni on
kylmä ennen jäljellä olevan veden
poistamista lokerosta.
7
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
KELLONAIKA Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
KESTOAIKA Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa.
LOPETUS Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä.
AJASTIN KESTOAIKA ja LOPETUS -toimintojen yhdistelmä.
HÄLYTINAJASTIN Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla lait-
teen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois
päältä.
Kellonajan asetus. Aika-asetuksen muuttaminen
Kellonaika on asetettava ennen uunin käyttämistä.
-merkkivalo vilkkuu, kun laite kytketään
sähköverkkoon, sähkökatkon esiintymisen jälkeen tai
kun ajastinta ei ole asetettu.
Aseta kellonaika painamalla painiketta
tai .
Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin kuluttua ja
näytössä näkyy asetettu aika.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla painiketta
toistuvasti, kunnes alkaa vilkkua.
KESTOAIKA-toiminnon asettaminen
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta toistuvasti, kunnes alkaa
vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon aika painamalla
tai .
Näytössä näkyy .
4. Kun aika päättyy, merkkivalo
vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä
tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen väännin ja lämpötilan
väännin Off-asentoon.
LOPETUS-toiminnon asettaminen
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta toistuvasti, kunnes alkaa
vilkkua.
3. Aseta aika painamalla tai .
Näytössä näkyy .
4. Kun aika päättyy, merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä
tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen väännin ja lämpötilan
väännin Off-asentoon.
AJASTIN-toiminnon asettaminen
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta toistuvasti, kunnes alkaa
vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon aika painamalla
tai .
4. Paina painiketta .
5. Aseta LOPETUS-toiminnon aika painamalla
tai
.
6. Vahvista painamalla .
Laite käynnistyy automaattisesti myöhemmin, se toimii
asetetun KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu, kun
LOPETUS-toiminnon aika saavutetaan. Kun asetettu
aika loppuu, laitteesta kuuluu äänimerkki.
7. Laite kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla mitä
tahansa painiketta.
8
8. Käännä uunin toimintojen väännin ja lämpötilan
väännin Off-asentoon.
HÄLYTINAJASTIN-toiminnon asettaminen
1. Paina painiketta toistuvasti, kunnes alkaa
vilkkua.
2. Aseta vaadittu aika painamalla
tai .
Hälytinajastin käynnistyy automaattisesti viiden
sekunnin kuluttua.
3. Kun asetettu aika loppuu, laitteesta kuuluu
äänimerkki. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
4. Käännä uunin toimintojen valitsin ja lämpötilan
valitsin Off-asentoon.
Kellotoimintojen peruuttaminen
1. Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi
toiminnon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta .
Kellotoiminto sammuu joidenkin sekuntien jälkeen.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja
varmista, että jalat osoittavat alaspäin.
uunipannu:
Työnnä uunipannu kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Paistoritilä jauunipannuyhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon ohjauskiskojen väliin ja
paistoritilä yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät myös
kallistumisen. Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
9
Lisätoiminnot
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi
viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat
aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän
estämiseksi uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti
uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaa
antavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat
reseptistä sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia
Uunissa on viisi kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla
olevat taulukot sisältävät vakioasetukset lämpötilan,
keittoajan ja kannatintason säätämiseen.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit
soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja
höyryä jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä
ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää energian
kulutusta.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on
kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden
väliin yksi tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten ruokien
kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen
leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen
aikana, lisää grilli-/uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry
ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen
koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen
aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto,
kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja
määrille laitetta käyttäessä.
True Fan Cooking PLUS
Kakut / leivonnaiset / leivät
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Käytä leivinpeltiä.
Käytä toista kannatintasoa.
Ruokalaji Lokeron vesimäärä (ml) Lämpötila (°C) Aika (min)
Pikkuleivät, teeleivät,
kroissantit
100 150 - 180 10 - 20
Focaccia 100 200 - 210 10 - 20
Pizza 100 230 10 - 20
10
Ruokalaji Lokeron vesimäärä (ml) Lämpötila (°C) Aika (min)
Sämpylät 100 200 20 - 25
Leipä 100 180 35 - 40
Rusinakakku, omenapii-
rakka, korvapuustit kak-
kuvuoassa.
100 - 150 160 - 180 30 - 60
Pakastetut valmisateriat
Esikuumenna tyhjää uunia 10 minuutin ajan.
Käytä toista kannatintasoa.
Ruokalaji Lokeron vesimäärä (ml) Lämpötila (°C) Aika (min)
Pizza 150 200 - 210 10 - 20
Kroissantit 150 170 - 180 15 - 25
Lasagne 200 180 - 200 35 - 50
Esivalmistettujen ruokien kypsennys
Käytä toista kannatintasoa.
Lisää 100 ml vettä.
Aseta lämpötila 110 °C.
Ruokalaji Aika
(min)
Sämpylät 10 - 20
Leipä 15 - 25
Focaccia 15 - 25
Liha 15 - 25
Makaronilaatikko 15 - 25
Pizza 15 - 25
Riisi 15 - 25
Ruokalaji Aika
(min)
Vihannekset 15 - 25
Lihan paistaminen
Käytä lasiastiaa.
Käytä toista kannatintasoa.
Lisää 200 ml vettä.
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika
(min)
Paahtopaisti 200 50 - 60
Kana 210 60 - 80
Porsaanpaisti 180 65 - 80
11
Leivonta ja paistaminen
Kakut
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Vatkatut lei-
vonnaiset
170 2 160 3 (2 ja 4) 45 - 60 Kakkuvuoas-
sa
Murotaikina 170 2 160 3 (2 ja 4) 20 - 30 Kakkuvuoas-
sa
Piimä-juus-
tokakku
170 1 165 2 60 - 80 26 cm:n kak-
kuvuoassa
Omenapii-
ras
1)
170 2 160 2 (vasen ja
oikea)
80 - 100 Kahdessa
20 cm:n kak-
kuvuoassa
uuniritilän
päällä
Struudeli 175 3 150 2 60 - 80 Leivinpellillä
Hillotorttu 170 2 165 2 (vasen ja
oikea)
30 - 40 26 cm:n kak-
kuvuoassa
Sokerikakku 170 2 160 2 50 - 60 26 cm:n kak-
kuvuoassa
Joulukakku/
hedelmä-
kakku
1)
160 2 150 2 90 - 120 20 cm:n kak-
kuvuoassa
Rusinakak-
ku
1)
175 1 160 2 50 - 60 Leipävuoas-
sa
Pienet kakut
- yksi taso
170 3 140 - 150 3 20 - 30 Leivinpellillä
Pienet kakut
- kaksi ta-
soa
- - 140 - 150 2 ja 4 25 - 35 Leivinpellillä
Pienet kakut
- kolme ta-
soa
- - 140 - 150 1, 3 ja 5 30 - 45 Leivinpellillä
Pikkuleivät /
pasteijat -
yksi taso
140 3 140 - 150 3 30 - 35 Leivinpellillä
Pikkuleivät /
pasteijat -
kaksi tasoa
- - 140 - 150 2 ja 4 35 - 40 Leivinpellillä
12
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Pikkuleivät /
pasteijat -
kolme tasoa
- - 140 - 150 1, 3 ja 5 35 - 45 Leivinpellillä
Marengit -
yksi taso
120 3 120 3 80 - 100 Leivinpellillä
Marengit -
kaksi ta-
soa
1)
- - 120 2 ja 4 80 - 100 Leivinpellillä
Pullat
1)
190 3 190 3 12 - 20 Leivinpellillä
Eclair-lei-
vokset - yksi
taso
190 3 170 3 25 - 35 Leivinpellillä
Eclair-lei-
vokset -
kaksi tasoa
- - 170 2 ja 4 35 - 45 Leivinpellillä
Piiraat 180 2 170 2 45 - 70 20 cm:n kak-
kuvuoassa
Hedelmä-
kakku
160 1 150 2 110 - 120 24 cm:n kak-
kuvuoassa
Täytekakku-
pohja
170 1 160 2 (vasen ja
oikea)
50 - 60 20 cm:n kak-
kuvuoassa
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Leipä ja pizza
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Vaalea lei-
1)
190 1 190 1 60 - 70 1- 2 kappa-
letta, 500
g/kpl
Ruisleipä 190 1 180 1 30 - 45 Leipävuoas-
sa
Sämpylät
1)
190 2 180 2 (2 ja 4) 25 - 40 6 - 8 kpl lei-
vinpellillä
13
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Pizza
1)
230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 Leivinpellillä
tai uunipan-
nussa
Teeleipä
1)
200 3 190 3 10 - 20 Leivinpellillä
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Paistokset
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Pastapais-
tos
200 2 180 2 40 - 50 Vuoassa
Vihannes-
paistos
200 2 175 2 45 - 60 Vuoassa
Piiras
1)
180 1 180 1 50 - 60 Vuoassa
Lasagne
1)
180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 Vuoassa
Cannelloni
1)
180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 Vuoassa
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Liha
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Naudanliha 200 2 190 2 50 - 70 Uuniritilällä
Porsaanliha 180 2 180 2 90 - 120 Uuniritilällä
Vasikanliha 190 2 175 2 90 - 120 Uuniritilällä
Englantilai-
nen paahto-
paisti, raaka
210 2 200 2 50 - 60 Uuniritilällä
Englantilai-
nen paahto-
paisti, puoli-
kypsä
210 2 200 2 60 - 70 Uuniritilällä
14
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Englantilai-
nen paahto-
paisti, kypsä
210 2 200 2 70 - 75 Uuniritilällä
Porsaanlapa 180 2 170 2 120 - 150 Mukana ka-
mara
Porsaan
potka
180 2 160 2 100 - 120 2 kappaletta
Lammas 190 2 175 2 110 - 130 Koipi
Kana 220 2 200 2 70 - 85 Kokonainen
Kalkkuna 180 2 160 2 210 - 240 Kokonainen
Ankka 175 2 220 2 120 - 150 Kokonainen
Hanhi 175 2 160 1 150 - 200 Kokonainen
Jänis 190 2 175 2 60 - 80 Palasina
Jänis 190 2 175 2 150 - 200 Palasina
Fasaani 190 2 175 2 90 - 120 Kokonainen
Kala
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Taimen/
Lahna
190 2 175 2 40 - 55 3 - 4 kalaa
Tonnikala/
Lohi
190 2 175 2 35 - 60 4 - 6 fileetä
Grilli
Esikuumenna uunia 3 minuutin ajan.
Käytä neljättä kannatintasoa.
Aseta maksimilämpötila.
Ruokalaji Määrä Aika (min)
Kpl Määrä (kg) 1. puoli 2. puoli
Naudanfileepihvit 4 0,8 12 - 15 12 - 14
15
Ruokalaji Määrä Aika (min)
Kpl Määrä (kg) 1. puoli 2. puoli
Naudanlihapihvit 4 0,6 10 - 12 6 - 8
Makkarat 8 - 12 - 15 10 - 12
Porsaankyljykset 4 0,6 12 - 16 12 - 14
Kana (puolikkaat) 2 1 30 - 35 25 - 30
Kebab 4 - 10 - 15 10 - 12
Broilerin rintapala 4 0,4 12 - 15 12 - 14
Jauhelihapihvi 6 0,6 20 - 30 -
Kalafile 4 0,4 12 - 14 10 - 12
Lämpimät leivät 4 - 6 - 5 - 7 -
Paahtoleipä 4 - 6 - 2 - 4 2 - 3
Gratinointi
Käytä uunin ensimmäistä tai toista kannatintasoa.
Naudanliha
Esikuumenna uuni.
Paistoaika voidaan laskea kertomalla alla olevan
taulukon aika fileen senttimetripaksuudella.
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Paahtopaisti tai
filee, raaka
190 - 200 5 - 6
Paahtopaisti tai
filee, puolikyp-
180 - 190 6 - 8
Paahtopaisti tai
filee, kypsä
170 - 180 8 - 10
Porsaanliha
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Lapa, niska,
kinkku, 1 - 1,5
kg
160 - 180 90 - 120
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kyljykset, por-
saankyljet, 1 -
1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Lihamureke,
0,75 - 1 kg
160 - 170 50 - 60
Porsaan potka-
paisti (esikyp-
sennetty), 0,75
- 1 kg
150 - 170 90 - 120
Vasikanliha
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Vasikanpaisti 1
kg
160 - 180 90 - 120
Vasikanpotka,
1,5 - 2 kg
160 - 180 120 - 150
16
Lammas
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Lammaspaisti,
lampaanviulu,
1 - 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Lampaanselkä,
1 - 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
Lintupaisti
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Linnunliha pa-
loina, 0,2 -
0,25 kg kpl
200 - 220 30 - 50
Kana, puolikas,
0,4 - 0,5 kg kpl
190 - 210 35 - 50
Broileri, kana,
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Ankka 1,5 - 2
kg
180 - 200 80 - 100
Hanhi, 3,5 - 5
kg
160 - 180 120 - 180
Kalkkuna, 2,5 -
3,5 kg
160 - 180 120 - 150
Kalkkuna, 4 - 6
kg
140 - 160 150 - 240
Kala (haudutettu)
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kokonainen
kala, 1 - 1,5 kg
210 - 220 40 - 60
Kostea Kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Ruokalaji Lisävarusteet Lämpötila (°C) Kannatinta-
so
Aika (min)
Makeat sämpylät,
12 kpl
leivinpelti tai uunipannu 175 3 40 - 50
Sämpylät, 9 kpl leivinpelti tai uunipannu 180 2 35 - 45
Pizza, pakaste,
0,35 kg
paistoritilä 180 2 45 - 55
Kääretorttu leivinpelti tai uunipannu 170 2 30 - 40
Brownie leivinpelti tai uunipannu 170 2 45 - 50
Kohokkaat, 6 kpl keraamiset annosvuoat ritilällä 190 3 45 - 55
Torttupohja torttuvuoka ritilällä 180 2 35 - 45
Täytekakkupohja uunivuoka ritilällä 170 2 35 - 50
Höyrytetty kala, 0,3
kg
leivinpelti tai uunipannu 180 2 35 - 45
Kokonainen kala,
0,2 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 3 25 - 35
17
Ruokalaji Lisävarusteet Lämpötila (°C) Kannatinta-
so
Aika (min)
Kalafilee, 0,3 kg pizzapannu ritilällä 170 3 30 - 40
Haudutettu liha,
0,25 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 3 35 - 45
Shashlik, 0,5 kg leivinpelti tai uunipannu 180 3 40 - 50
Pikkuleivät, 16 kpl leivinpelti tai uunipannu 150 2 30 - 45
Mantelileivokset,
20 kpl
leivinpelti tai uunipannu 180 2 45 - 55
Muffinit, 12 kpl leivinpelti tai uunipannu 170 2 30 - 40
Suolaiset leivonnai-
set, 16 kpl
leivinpelti tai uunipannu 170 2 35 - 45
Murotaikinapikku-
leivät, 20 kpl
leivinpelti tai uunipannu 150 2 40 - 50
Piiraat, 8 kpl leivinpelti tai uunipannu 170 2 30 - 40
Höyrytetyt kasvik-
set, 0,4 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 2 35 - 45
Kasvismunakas pizzapannu ritilällä 180 3 35 - 45
Välimeren vihan-
nekset, 0,7 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 4 35 - 45
Kuivaus - Kiertoilma
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on suositeltavaa
sammuttaa uuni kuivausajan puolessa välissä, avata
uunin luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli kuivauksen
loppuun suorittamiseksi.
Vihannekset
Käytä yhden leivinpellin kohdalla kolmatta kannatintasoa.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (h)
Pavut 60 - 70 6 - 8
Paprikat 60 - 70 5 - 6
Vihannekset hapanruokiin 60 - 70 5 - 6
Sienet 50 - 60 6 - 8
Yrtit 40 - 50 2 - 3
18
Hedelmät
Ruokalaji Lämpötila (°C) Aika (h) Kannatintaso
1 taso 2 tasoa
Luumut 60 - 70 8 - 10 3 1 - 4
Aprikoosit 60 - 70 8 - 10 3 1 - 4
Omenaviipaleet 60 - 70 6 - 8 3 1 - 4
Päärynät 60 - 70 6 - 9 3 1 - 4
Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
Ruokalaji Toiminto Lisävarus-
teet
Kan-
natin-
taso
Läm-
pötila
(°C)
Aika (min) Kommentit
Pienet ka-
kut
Ylä + alaläm-
Uunipelti 3 170 20 - 30 20 pientä kakkua lei-
vinpeltiä kohti.
Pienet ka-
kut
Kiertoilma /
Kiertoilma
Uunipelti 3 150 -
160
20 - 35 20 pientä kakkua lei-
vinpeltiä kohti.
Pienet ka-
kut
Kiertoilma /
Kiertoilma
Uunipelti 2 ja 4 150 -
160
20 - 35 20 pientä kakkua lei-
vinpeltiä kohti.
Omenapii-
rakka
Ylä + alaläm-
Uuniritilä 2 180 70 - 90 Käytä kahta vuokaa
(halkaisija 20 cm), vi-
nottain.
Omenapii-
rakka
Kiertoilma /
Kiertoilma
Uuniritilä 2 160 70 - 90 Käytä kahta vuokaa
(halkaisija 20 cm), vi-
nottain.
Vähäras-
vainen so-
kerikakku
Ylä + alaläm-
Uuniritilä 2 170 40 - 50 Käytä kakkuvuokaa
(halkaisija 26 cm).
Esikuumenna uunia
10 minuutin ajan.
Vähäras-
vainen so-
kerikakku
Kiertoilma /
Kiertoilma
Uuniritilä 2 160 40 - 50 Käytä kakkuvuokaa
(halkaisija 26 cm).
Esikuumenna uunia
10 minuutin ajan.
Vähäras-
vainen so-
kerikakku
Kiertoilma /
Kiertoilma
Uuniritilä 2 ja 4 160 40 - 60 Käytä kakkuvuokaa
(halkaisija 26 cm). Vi-
nottain.
Esikuumenna uunia
10 minuutin ajan.
19
Ruokalaji Toiminto Lisävarus-
teet
Kan-
natin-
taso
Läm-
pötila
(°C)
Aika (min) Kommentit
Murokek-
sit
Kiertoilma /
Kiertoilma
Uunipelti 3 140 -
150
20 - 40 -
Murokek-
sit
Kiertoilma /
Kiertoilma
Uunipelti 2 ja 4 140 -
150
25 - 45 -
Murokek-
sit
Ylä + alaläm-
Uunipelti 3 140 -
150
25 - 45 -
Paahtolei-
4 - 6 kpl
Grilli Uuniritilä 4 maks. 2 - 3 minuuttia
ensimmäinen
puoli; 2 - 3 mi-
nuuttia toinen
puoli
Esikuumenna uunia 3
minuutin ajan.
Naudanli-
hapihvi
6 kpl, 0,6
kg
Grilli Ritilä ja
uunipan-
nu
4 maks. 20 - 30 Aseta ritilä uunin nel-
jännelle tasolle ja uu-
nipannu kolmannelle
tasolle. Käännä ruoka
keittoajan puolivälis-
sä.
Esikuumenna uunia 3
minuutin ajan.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla
pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä
puhdistusainetta.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan
tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna
niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Poista pinttyneet tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
Jos käytät varusteita, joissa on tarttumaton pinta, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin tarttumaton pinta voi
vaurioitua.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun
lasilevyihin. Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä uunia
10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä.Poista
kosteus uunin sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa
liinaa tai sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä
ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin puhdistuksen
aikana.
Lokeron puhdistaminen
Puhdistustoiminto poistaa kalkkijäämät lokerosta
höyrytoiminnon käytön jälkeen.
20
/

Teistes keeltes