Efco STARK 3800 S Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

2
H
EST
LT
FIN
LV
BEVEZETŐ
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A jelen kézikönyv  gyelmes elolvasása nélkül ne kezdjük el a munkát, csak így biztosítható a
fűszegélynyíró helyes használata és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az
egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra
vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyárra nézve nem kötelező
érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre
anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää trimmeriä oikein
ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja
huoltoa varten.
HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa
muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai pareizi lietotu krūmgriezi un izvairītos no negadījumiem, neuzsāciet darbu, iepriekš uzmanīgi
neizlasot šo lietošanas pamācību. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas ierīces
detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši.
Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot
šo lietošanas instrukciju.
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Võsalõikur-trimmeri õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda enne
käesoleva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö
kirjeldusi ning vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda
tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse
vastava märkuseta
ĮVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad teisingai naudotumėte krūmų pjoviklį ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, pradėkite
dirbt tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą, o taip pat
būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.
PASTABA: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir speciřkacijos gali būti skirtingos (tai priklauso
nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
FIGYELEM !!!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A
GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI HANGERŐ
HATÁS ELÉRHETI, VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB (A)
HUOMIO !!!
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA
PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI
KUIN
85 dB (A)
UZMANĪBU !!!
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR LIETOTĀJAM
RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI
KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
HOIATUS !!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA
SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB (A)
PERSPĖJIMAS !!!
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS ĮRENGINYS
GALI OPERATORIŲ VEIKTI KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU,
KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠMĘ
85 dB (A)
原文说明的翻译
原文说明的翻译
4
H
1 -
A gép használata előtt  gyelmesen olvassuk el a használati és
karbantartási utasítást.
2 - Viseljünk védősisakot, szemüveget és fülvédőt.
3 -
Fém vagy műanyag tárcsa használatakor viseljünk védőcipőt
és kesztyűt.
4 - Figyeljünk oda a repülő tárgyakra.
5 - Személyek csak 15 m-nél távolabb tartózkodhatnak.
6 - Különösen ügyeljünk a visszarúgás jelenségére. Ez ugyanis
veszélyes lehet.
1 -
Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä.
2 - ytä kypärää, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3 -
ytä turvajalkineita ja käsineitä kun työskentelet metalli- tai
muoviterillä.
4 - Varo esineiden sinkoutumista.
5 - Pidä kaikki henkilöt 15 metrin etäisyydellä.
6 - Varo erityisesti takapotkuilmiötä. Se voi olla vaarallinen.
1
- Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet lietošanas un tehniskās
apkopes pamācību.
2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un austiņas.
3
- Velciet speciālus apavus un cimdus, lietojot metāla vai plastmasas
diskus.
4 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
5 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m attālumā no ierīces
tās darbības laikā.
6 - Pievērsiet īpašu uzmanību tādam fenomenam kā pretsitiens.
Tas var būt bīstams.
FIN
LV
EST
1
- Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi
lugeda.
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid.
3
- Metall- või plastiklõiketerade kasutamisel tuleb kanda tugevaid
jalatseid ja töökindaid.
4 - Tuleb arvestada sellega, et seadmega töötamine paiskab õhku
lähipiirkonnas olevat prahti.
5 - Kõrvalised isikud peavad seadme töökohast viibima 15 m
(50 jala) kaugusel.
6 - Hoiatus! Tagasilöök on oht.
1
- Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus instrukci
vadovą.
2 - Užsidėkite galvos, akių ir ausų apsaugas.
3
- Pjovimui naudodami metalinius arba plastikinius ašmenis,
avėkite tvirtus batus ir mūvėkite pirštines.
4 - Saugokitės sviedžiamų daiktų.
5 - Žiūrėkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų 15 m atstumu.
6 - Perspėjimas! Atatranka kelia pavojų.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
LT
1
3
2
5
6
中文
中文
4
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
符号解释及安全警告
中文
中文
5
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
符号解释及安全警告
H
FIN
LV
EST
LT
中文
中文
中文
中文
12
7 - A gép típusa: BOKORNYÍRÓ
8 - Garantált maximális zajszint
9 - CE megfelelőségi jelzés
10 - Sorozatszám
11 - Gyártási év
12 - A kimenőtengely maximális sebessége,
fordulatszám/perc.
7 - Koneen tyyppi: RUOHORAIVURI
8 - Taattu akustisen tehon taso
9 - CE-merkintä.
10 - Sarjanumero
11 - Valmistusvuosi
12 - Vetoakselin maksiminopeus, kierrosta
minuutissa.
7 - Mašīnas tips: KRŪMGRIEZIS
8 - Garantïtais akustiskās jaudas līmenis
9 - CE atbilstības marķējums.
10 - Sērijas numurs
11 - Ražošanas gads
12 - Maksimālais vārpstas ātrums, apgr./min.
7 - Masina tüüp: VÕSALÕIKUR
8 - Müratugevuse tase
9 - CE vastavusmärgis
10 - Seerianumber
11 - Valmistamisaasta
12 - Väljundvõlli maks. kiirus, RPM.
7 - Mechanizmo tipas: KRŪMŲ PJOVIKLIS
8 - Garantuotas garso galios lygis
9 - CE atitikties ženklas
10 - Serijinis numeris
11 - Pagaminimo metai
12 - Maks. darbinio veleno greitis, aps./min.
7 -
割灌机
割灌机
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
9
7
119
10
8
H
LV
FIN
EST
LT
6
1 - Övek csatlakoztatása
2 - Föld megszakí
3 - Kipufogó védelem
4 - Gyertya
5 - Légszűrő
6 - Üzemanyagtartály dugó
7 - Üzemanyagtartály
8 - Gyorsító kar
9 - Fogantyú
1 - Lenču turētājs
2 - Slēdzis
3 - Izpūtēja atveres pārvalks
4 - Sveci
5 - Gaisa  ltrs
6 - Degvielas tvertnes vāciņš
7 - Degvielas tvertne
8 - Akseleratora svārsts
9 - Rokturis
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAS
1 - Valjaiden kiinnitys
2 - Kytkin
3 - Pakoputken suojus
4 - Sytytystulppa
5 - Ilmasuodatin
6 - Polttoainesäiliön korkki
7 - Polttoainesäiliö
8 - Kiihdytysvipu
9 - Kahva
TRIMMERIN OSAT
VÕSALÕIKUR-TRIMMERI KOMPONENDID
1 - Diržų komplekto
elementas
2 - Įjungimo/išjungimo
jungiklis
3 - Duslintuvo apsauga
4 - Uždegimo Žvakę
5 - Oro ltras
6 - Degalų bako dangtelis
7 - Degalų bakas
8 - Droselinė svirtis
9 - Rankena
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI
1 - Rihma kinnituskoht
2 - Pealüliti
3 - Summuti kaitse
4 - Süüteküünal
5 - Õhu lter
6 - Kütusepaagi kork
7 - Kütusepaak
8 - Gaasihoob
9 - Käepide
10 - Továbbítócső
11 - Feltekerő biztonsági
védelem
12 - Damilos tárcsa/fej
13 - Szíjak
14 - Indítókar
15 - Tisztítólámpa
16 - Szivatókar
17 - Biztonsági fogantyú
10 - Varsi
11 - Kaareva turvasuojus
12 - Terä/Nailonsiimapää
13 - Valjaat
14 - Käynnistyskahva
15 - Ilmausventtiili
16 - Rikastin
17 - Turvavipu
10 - Pagarinātājs
11 - Aptinamais drošības
pārvalks
12 - Neilona diegu disks/
galviņa
13 - Siksnas
14 - Startera rokturis
15 - Uzpludināšanas balons
16 - Gaisa vārsta svira
17 - Aizsargierīce
10 - Võlli pikendus
11 - Kaarjas turvakaitse
12 - Lõiketera/nailonjõhviga
trimmeripea
13 - Kandetraksid
14 - Starteri käepide
15 - Läbipuhumiskolb
16 - Õhuklapi hoob
17 - Turvatõkend
10 - Kotas
11 - Lenktoji apsauga
12 - Ašmenys/nailoninės
virvės galvutė
13 - Tvirtinamieji diržai
14 - Starterio rankena
15 - Prapūtimo „kriaušė“
16 - Droselinės sklendės
svirtis
17 - Apsauginė iškyša
13 -
13 -
14 -
14 -
15 -
15 -
16 -
16 -
17 -
17 -
10
Magyar Suomi Latviski
1
2
OHUTUSNÕUDED
1 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik tuo atveju, jei gavote
konkrečias jo eksploatavimo instrukcijas. Prieš pradėdamas dirbti
darbo aikštelėje, nepatyręs operatorius privalo nuodugniai susipažinti
su mechanizmo valdymu.
2 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik suaugusiems, geros  zinės
būklės asmenims, susipažinusiems su eksploatavimo instrukcijomis.
3 - Krūmų pjoviklio niekada nenaudokite, jeigu esate pavargęarba nusilpę,
arba jeigu gėrėte alkoholio, vartojote narkotikų arba vaistų (1 pav.).
4 - vėkite tinkamus drabužius ir apsaugines priemones: batus, tvirtos
medžiagos kelnes, pirštines, apsauginius akinius, ausų apsaugas ir
apsauginį šalmą. Dėvėkite prigludusius, tačiau patogius, drabužius
(žr. 12-13 psl.).
5 - Neleiskite krūmų pjoviklio naudoti vaikams.
6 - Naudodami krūmų ploviklį žiūrėkite, kad 15 metrų spinduliu nebūtų
žmonių (2 pav.).
7 - Prieš naudodami krūmų ploviklį įsitikinkite, ar ašmenis sutvirtinantys
varžtai yra gerai priveržti.
8 - Krūmų ploviklyje turi būti įrengti gamintojo rekomenduojami
pjovimo priedai (žr. 59 psl.).
9 - Niekada nenaudokite krūmų ploviklio be ašmenų apsaugos arba
galvutės.
ATSARGUMO PRIEMONĖS
PERSPĖJIMAS – jeigu naudojamas teisingai, krūmų pjoviklis
bus greitai veikiantis, patogus ir veiksmingas įrenginys; jeigu
naudojamas neteisingai arba nesiimant tinkamų atsargumo priemonių,
jis gali tapti pavojingas. Tam, kad dirbti būtų malonu ir saugu, visada
griežtai laikykitòs toliau šiame vadove pateiktų saugos taisyklių.
DĖMESIO: Jūsų prietaiso degimo sistema generuoja labai silpną
elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis laukas gali trikdyti kai
kurių širdies stimuliatorių darbą. Kad būtų sumažintas sunkių ar net
mirtinų sužalojimų pavojus, prieš pradėdami dirbti su šiuo prietaisu,
žmonės, kuriems yra implantuotas širdies stimuliatorius, turėtų
pasitarti su savo gydytoju ir širdies stimuliatoriaus gamintoju.
PERSPĖJIMAS! - Valstybiniuose reglamentuose gali būti
nustatyti šio mechanizmo naudojimo apribojimai.
Eesti keel
Lietuvių k.
3 4
ja ei ole kõrvaliste esemetega kokkupuutes.
11 - Töö käigus tuleb aegajalt mootor seisata ja kontrollida lõiketera.
Juba esmaste mõrade või pragude ilmnemisel tuleb lõiketera välja
vahetada (joon. 3).
12 - Seadet tohib kasutada ainult korralikult õhutatud ruumides;
keelatud on selle kasutamine plahvatusohtlikus või kergestisüttivas
keskkonnas ja suletud ruumides (Joon. 4).
13 - Mootori töötamise ajal ei tohi lõiketera puudutada ega läbi viia
hooldustoiminguid.
14 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja poole tarnitavaid
seadiseid.
15 - Keelatud on töötada vigasaanud, ebaõigesti parandatud, valesti
kokku pandud või omavoliliselt modi tseeritud seadmega. Ärge
püüdke ühtegi turvaseadist eemaldada või blokeerida. Kasutage
ainult tabelis äratoodud lõikeseadiseid.
16 - iki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuse puhul koheselt
asendada uutega (vt lk 4-5).
17 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud
kasutusjuhendis (vt lk 31).
18 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
19 - Mootorit ei tohi käivitada siis, kui võlli pikendus ei ole külge
monteeritud.
20 - Võsalõikur-trimmerit tuleb igapäevaselt kontrollida veendumaks,
et kõik osad ja ohutusseadmed töötavad laitmatult.
21 - Võsalõikur-trimmeri kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid operatsioone. Kahtluste
puhul tuleb ametliku vahendajaga ühendust võtta.
22 - Juhul kui seade tuleb kasutuselt kõrvaldada, tehke seda
keskkonnasäästlikult ja viige seade kas müügiesindusse või
jäätmekogumispunkti.
23 - Andke või laenake võsalõikurit ainult kogenud isikutele, kes on
kursis selle talitluse ja õige kasutamisega. Seadme laenamisel andke
sellega kaasa ka juhend ja veenduge, et seda enne töö alustamist
loetakse.
24 - Kõiki selliseid sae hooldus- ja remonditöid, mida käesolev
kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastava väljaõppe
saanud asjatundlik personal.
25 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning enne selle
seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega töötada.
Eelneva kogemuseta operaator peab enne seadmega tööle asumist
selle kasutamist harjutama.
2 - Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud, heas füüsilises vormis
isikud, kes tunnevad selle kasutamisreegleid.
3 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi kasutada füüsiliselt väsinud ega
alkoholi, narkootikume või ravimeid tarvitanud seisundis
(joon. 1).
4 - Kanda tuleb ettenähtud töörõivastust ja ohutusvarustust,
mille hulka kuuluvad: saapad, vastupidavad pikad
püksid, kindad, silmakaitsed, kõrvaklapid ja kaitsekiiver.
Kanda tuleb liibuvat kuid mugavat rõivastust
(vt lk 12-13).
5 - Lapsed ei tohi võsalõikur-trimmerit kasutada.
6 - Kõrvalised isikud ei tohi võsalõikur-trimmeri kasutamisel viibida
lähemal kui 15 meetri kaugusel (joon. 2).
7 - Enne võsalõikur-trimmeri kasutamist tuleb veenduda, et lõiketera
kinnituspolt on kindlalt  kseeritud.
8 - Võsalõikur-trimmeri tarviklõikeseadmed peavad olema seadme
tootja poolt heakskiidetud (vt lk 59).
9 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi ilma lõiketera kaitse või trimmeripeata
kasutada.
10 - Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et lõiketera liigub vabalt
HOIATUS – Õige kasutuse korral on võsalõikur-trimmer kiire,
kergesti kasutatav ja tõhus töövahend; ebaõige kasutuse või
ohutusnõuete eiramise korral võib see muutuda ohtlikuks
töövahendiks. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks tuleb alati rangelt
järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem tekitab madala
intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib põhjustada häireid teatud
südamestimulaatorite töös. Raskete ja eluohtlike kehavigastuste ohu
vähendamiseks peaksid südamestimulaatorit kandvad isikut enne
seadme kasutamist konsulteerima raviarsti ja südamestimulaatori
valmistajaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei pruugi lubada seadme
täiemahulist kasutamist.
5
76
13
OHUTUST TAGAV KAITSERÕIVASTUS
Võsalõikur-trimmeriga töötamisel tuleb alati
kasutada ohutust tagavat kaitserõivastust. Kaitserõivastuse
kasutamine ei välista õnnetusohtu, kuid see võib muuta
õnnetusest tulenevad vigastused kergemateks. Piisava
kaitsevarustuse valimisel tuleb konsulteerida usaldusväärse
vahendajaga.
Riietus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd takistada.
Soovitame kanda tootja poolt heakskiidetud sisselõikamist
tõkestavat riietust. Kõige tõhusamateks on Efco i
kaitsejakid (joon. 1) ja tunked (joon. 2). Ei tohi kanda
selliseid rõivaid, kaelasalle, lipse ega käevõrusid, mis võivad
haakuda okste külge. Pikad juuksed tuleb kinni siduda ja
varjata (nt fulaari, mütsi, kiivri jne alla).
Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla
kaitsedetailiga ohutusjalatsid (joon. 3).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset (joon. 4-5)!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid kõrvaklappe
(joon. 6) või kõrvatroppe. Mürakaitse kasutamisel peab
olema tunduvalt tähelepanelikum ja ettevaatlikum, sest
heliliste hoiatussignaalide (hõigete, ohusireenide jt)
tajumine on piiratud.
Kanda tuleb töökindaid (joon 7), mis tagavad
maksimaalse vibratsiooni sumbumise.
Efco pakub täisulatuslikke ohutusvarustuse komplekte.
APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI
Dirbdami su krūmų pjovikliu visada dėvėkite
patvirtintus apsauginius darbo drabužius. Apsauginių
drabužių dėvėjimas nepanaikina rizikos susižeisti, tačiau
tai sumažina sužeidimo apimtį nelaimingo atsitikimo atveju.
Dėl tinkamos įrangos pasirinkimo pasitarkite su savo
patikimu tiekėju.
Drabužiai turi būti tinkami, jie neturi nekliudyti. Dėvėkite
prigludusius apsauginius drabužius. Geriausiai tinka
„Efco” apsauginiai švarkai (1 pav.) ir kombinezonai
(2 pav.). Nedėvėkite drabužių, kaklajuosčių, kaklaraiščių
ar apyrankių, kurios gali įstrigti šakose. Susiriškite ir
apsaugokite ilgus plaukus (pavyzdžiui, su medžiagos skraiste,
kepure, šalmu ir t.t.).
Avėkite apsauginius batus, kurių padai neslysta ir turi
nuo pradūrimų saugančius įdėklus (3 pav.).
Užsidėkite apsauginius akinius arba antveidžius (4-5 pav.)!
Naudokitės apsaugomis nuo triukšmo, pavyzdžiui,
triukšmąmažinančiomis ausų apsaugomis (6 pav.) arba
ausų užkamšalais. Naudojant ausų apsaugas reikia būti
atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai pavojaus signalai
(šauksmai, signalizacijos ir kt.) yra sunkiau pastebimi.
Mūvėkite tokias pirštines (7 pav.), kurios pasižymi
maksimaliu vibracijos slopinimu.
Efco siūlo visapusį apsauginių priemonių asortimentą.
Eesti keel
Lietuvių k.
4
Efco
Efco
15
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KOOSTETÖÖD
TURVAKAITSE PAIGALDAMINE (joon. 1A-B-C)
Lõiketera kaitse (A) tuleb paigaldada võlli pikendusele kruvide
abil selliselt, et see võimaldaks võsalõikur-trimmeri kasutajal
tööoperatsioone ohutult teostada (B).
MÄRKUS: Kaitset (C, joon. 1A-B) kasutatakse üksnes nailonist
trimmeripea puhul. Kaitse (C) kinnitatakse kaitsele (A) kruvi
(G) abil.
Lõikeketta (hammastusega 22-60-80) kasutamisel, tuleb alati
paigaldada metallikaitse (vt joon. 1C).
KETTA MONTAAŽ (Joon.2A)
Keerake mutter (A) päripäeva maha; võtke ära kate (D) ja alumine
anš (E). Pange ketas (R) ülemise  anši (F) külge, jälgides seejuures
hoolega, et selle pöörlemissuund oleks õige. Pange külge alumine
anš (E) ja kate (D) ning keerake vastupäeva tagasi peale mutter
(A). Lükake komplekti kuuluv varras (L) selleks ette nähtud
avasse, et ketas paigale lukustada ja mutter 2,5 Kgm (25 Nm)
pöördemomendiga kinni keerata.
LÕIKEKETTA PAIGALDAMINE (joon. 2B)
Keerake polt (A) päripäeva lahti; eemaldage, kumerkate (D) ja
alumine äärik (E).
Kinnitage lõiketera (R) ülemisele äärikule (F) veendudes
samaaegselt, et pöörlemissuund on õige.
Kinnitage alumine äärik (E), kumerkate (D), ja  kseerige polt (A)
keerates seda vastupäeva.
Sisestage tihvt (L) vastavasse avasse, mille abil blokeeritakse
lõiketera ja võimaldatakse poldi (A) pingutada jõuga 2.5 kgm
(25 Nm).
SUMONTAVIMAS
APSAUGOS PRITVIRTINIMAS (1A-B-C pav.)
Ašmenų apsaugą(A) su varžtu pritvirtinkite prie koto tokioje
padėtyje, kad operatorius galėtų saugiai dirbti (B).
PASTABA: apsaugą(C, 1A-B pav.) naudokite tik kartu su
nailoninės virvės galvute. Apsaugą(C) prie apsauginio elemento
(A) pritvirtinkite varžtu (G).
Kai naudojate diskus medžiui (22-60-80 dantukų), visada uždėkite
metalinę apsaugą (žr. 1C pav.).
AŠMENŲ MONTAVIMAS (2A pav.)
Atsukite veržlę (A) ją sukdami pagal laikrodžio rodyklę; Nuimkite
gaubtelį (D) ir apatinį  anšą (E). Ašmenis (R) uždėkite ant viršutinio
anšo (F); žiūrėkite, kad būtų teisinga sukimosi kryptis. Uždėkite
apatinį  anšą (E) ir gaubtelį (D), taip pat priveržkite vežle (A) ją
sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Pateikiamą kaištį (L) įkiškite į
skylę ašmenims už ksuoti ir veržlę priveržkite 2,5 kgm (25 Nm)
jėga.
DISKŲ PRITVIRTINIMAS (2B pav.)
Pagal laikrodžio rodyklę atlaisvinkite varžtą (A). Nuimkite gaubtelį
(D) ir apatinį  anšą (E).
Ant viršutinio  anšo (F) pritvirtinkite ašmenis (R) atkreipdami
dėmesį į tai, kad sukimosi kryptis būtų teisinga.
Pritvirtinkite apatinį  anšą (E), gaubtelį (D), ir prieš laikrodžio
rodyklę priveržkite varžtą (A).
Pateikiamą kaištį (L) įkiškite į atitinkamą skylę, kad už ksuotumėte
ašmenis ir galėtumėte varžtą (A) priveržti 2,5 kgm (25 Nm) sūkio
momento jėga.
2B
刀盘的安装(图2A)
刀盘的安装(图2A)
2.5 kgm (25 Nm)
A-B-C):
A-B-C):
A-B
A-B
C
B
17
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KOOSTETÖÖD
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA PAIGALDAMINE
(joon. 9A-B)
Asetage ülemine äärik (F) oma kohale. Asetage (L) pea
kseerimistihvt (H) vastavasse avasse ja pingutage pead (N)
käe abil vastupäeva.
KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 10-11)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see kruvide (A),
seibide ja mutrite abil. Käepideme asend reguleeritakse nii,
et seadme kasutajal oleks mugav ja turvaline tööd teha.
HOIATUS! - Käepide peab olema paigaldatud kahe
ajamivõlli toru sälgu (M, joonis 10) vahele.
TURVATÕKENDI KOOSTETÖÖD (joon. 12)
Kui nailonjõhviga trimmeripea asemel kasutatakse
lõikeketast, tuleb paigaldada ka „ohutustõkend. Kinnitage
turvatõkend (A) kruvide (B) abil käepideme (C) kinnituse
alla. Veenduge, et „turvatõkend” jääb võsalõikur-trimmeri
vasakule küljele.
HOIATUS: Veenduge, et kõik komponendid on
õigesti ühendatud ja kõik kruvid on pingutatud.
SUMONTAVIMAS
NAILONINĖS VIRVĖS GALVUTĖS PRITVIRTINIMAS
(9A-B pav.)
Viršutinį (F)  anšąįdėkite į jo vietą. Galvutės (L) už ksavimo
kaištį (H) įkiškite į atitinkamąskylęir prieš laikrodžio
rodyklęranka priveržkite galvutę(N).
RANKENOS PRITVIRTINIMAS ( 10-11 pav.)
Rankenąpritvirtinkite ant koto ir jąpriveržkite varžtais (A),
poveržlėmis ir veržlėmis. Rankenos padėtis nustatoma
atsižvelgiant į operatoriaus reikalavimus.
PERSPĖJIMAS! - Rankeną reikia pritvirtinti tarp
dviejų įrantų (M, 10 pav.), kurios pažymėtos ant varomojo
veleno vamzdžio.
APSAUGINĖS IŠKYŠOS SUMONTAVIMAS (12 pav.)
Jeigu vietoj nailoninės virvės galvutės naudojate diską,
būtina uždėti „apsauginę iškyšą. Iškyšą (A) varžtais (B)
pritvirtinkite po rankenos elementu (C). Atkreipkite dėmesį,
kad „apsauginė iškyša” būtų kairėje krūmų pjoviklio pusėje.
PERSPĖJIMAS: įsitikinkite, ar visi komponentai yra
tinkamai sujungti ir visi varžtai priveržti.
12
9A-B)
9A-B)
12)
12)
19
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
ETTEVALMISTUS TÖÖKS
RIHM
Rihmakomplekti õige regulatsioon võimaldab tagada
trimmeri kaalu õiget jaotust ja lõikurseadme õiget
kõrgust maapinnast (joon. 16A-B).
- Pange ühe- või kahekordne rihmakomplekt selga.
- Ühendage trimmer konksu (A, joon. 17A-B) abil
rihma külge.
- Paigutage konks (B, joon. 17A-B) nii, et trimmer
oleks tasakaalus.
- Paigutage pannal (C, joon. 18A-B) nii, et võsalõikur-
trimmer oleks õigel kõrgusel.
HOIATUS! – Puidu lõikamiseks mõeldud
(22-60-80 hammastusega) lõikeketta kasutamisel tuleb
kanda kiirvabastusmehhanismiga kahekordset
rihmakomplekti.
PASIRUOŠIMAS DIRBTI
DIRŽŲ KOMPLEKTAS
Teisingas diržų komplekto sureguliavimas leidžia
tinkamai subalansuoti krūmų pjoviklį ir nustatyti
tinkamąjo aukätį nuo žemės (16A-B pav.).
- Uìsidėkite viengubų arba dvigubų dirìų komplektą.
- Su kabliu (A, 17A-B pav.) prikabinkite krūmų pjoviklį
prie diržų komplekto.
- Kablį (B, 17A-B pav.) nustatykite taip, kad krūmų
pjoviklis būtų kuo geriau subalansuotas.
- Sagtį (C, 18A-B pav.) nustatykite taip, kad bū
teisingas krūmų pjoviklio aukätis.
PERSPĖJIMAS! – Naudojant medį pjaunanãius
ašmenis (22-60-80 dantukų), būtina užsidėti dvigubus
diržus su greito atlaisvinimo mechanizmu.
18A 18B
( 17A-B)
( 17A-B)
( 16A-B)
( 18A-B)
21
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KÄIVITAMINE
KÜTUS
TÄHELEPANU: bensiin on äärmiselt tuleohtlik. Olge
bensiini või kütusesegu käitlemisel väga ettevaatlik. Kütuse
või seadme läheduses on keelatud suitsetada või kasutada
lahtist tuld (Joon. 20).
· Tulekahju- ja põletushaavade saamise ohu vähendamiseks
käidelge kütust äärmise ettevaatusega. Tegemist on
äärmiselt tuleohtliku ainega.
· Segage ja hoidke kütust kütuse jaoks sobilikuks tunnistatud
mahutis (Joon. 21).
· Segage kütuseid vabas õhus, eemal tulesädemetest ja lahtisest
tulest.
· Enne tankimist asetage seade maha, seisake mootor ja laske
sel maha jahtuda.
· Keerake kütusekork lahti aeglaselt, et vabastada paak rõhu
alt ja hoida ära kütuse väljapaiskumine.
· Pärast tankimist keerake kütusekork korralikult kinni.
Vibratsioon võib kütusepaagi korgi „lahti raputada“ ja tingida
tuse väljavoolamise.
· Vajadusel kuivatage seadmelt paagist väljavoolanud kütus.
Enne seadme käivitamist viige see tankimiskohast 3 meetri
kaugusele (Joon.22).
· Ärge põletage paagist mahavoolanud kütust.
· Ärge suitsetage, kui käitlete kütust või kui seade samal ajal
töötab.
· Säilitage kütust jahedas, kuivas ja korralikult õhutatud kohas.
· Ärge hoidke kütust kohtades, kus leidub kuivanud lehti, õlgi,
paberit vms.
· Hoidke seadet ja kütust kohas, kus kütuseaurud ei puutu
kokku sädemete ega lahtise tulega, kuumaveeboilerite,
elektrimootorite või lülititega, ahjudega jne.
· Keelatud on kütusekorgi eemaldamine töötava mootoriga.
· Ärge kasutage kütust puhastamiseks.
· Vältige kütuse sattumist rõivastele.
UŽVEDIMAS
启动
启动
DEGALAI
DĖMESIO: Benzinas yra labai degus skystis. Su benzinu
ar degalų mišiniu dirbkite ypatingai atidžiai. Prie degalų
arba mechanizmo nerūkykite, pasirūpinkite, kad arti
nebūtų liepsnos (20 pav.).
· Siekdami išvengti gaisro ir nudegimų, su degalai dirbkite
atidžiai. Degalai gali labai lengvai užsidegti.
· Degalus maišykite ir laikykite tokioje talpoje, kuri tinkama
degalams laikyti (21 pav.).
· Degalus maišykite atviroje vietoje, kurioje negalėtų kilti
kibirkščių ar liepsnos.
· Prieš užpildami degalus, prietaisą padėkite ant žemės,
išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atauš.
· Degalų bako kamštį atsukite lėtai, kad lėtai sumažėtų slėgis
bako viduje ir neišsipiltų degalai.
· Užpylę degalus bako kamštį tvirtai užsukite. Dėl vibracijos
degalų bako kamštis gali atsisukti ir iš bako išsipilti degalai.
· Išsipylusius degalus išvalykite. Prieš įjungdami variklį,
perneškite prietaisą mažiausiai 3 metrus nuo tos vietos,
kurioje pylėte degalus (22 pav.).
· Jokiu būdu nebandykite išsipylusių degalų padegti.
· Tvarkydami degalus arba eksploatuodami mechanizmą
nerūkykite.
· Degalus laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje
patalpoje.
· Nelaikykite degalų vietose, kuriose yra sausų la, šieno,
popieriaus ir kt.
· Prietaisą ir degalus laikykite tokiose vietose, kuriose degalų
garai negalėtų kontaktuoti su kibirkštimis ar atvira liepsna,
vandens šildymo katilais, elektros varikliais ar jungikliais,
krosnimis ir kt.
· Varikliui dirbant neatsukite degalų bako kamščio.
· Su degalais prietaiso neplaukite.
· Stenkitės, kad degalai nepatektų ant jūsų drabužių.
汽化器
汽化器
注意: 汽油是极为易燃的燃料。 处理汽油或燃料混
注意: 汽油是极为易燃的燃料。 处理汽油或燃料混
合物时应高度小心。 禁止吸烟或把火、火焰靠近燃
合物时应高度小心。 禁止吸烟或把火、火焰靠近燃
料或链锯(图 20)。
料或链锯(图 20)。
23
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KÄIVITAMINE
KÜTUS
Seadmel on kahetaktiline mootor ning selle jaoks tuleb eelnevalt omavahel
segada bensiin ja kahetaktilise mootori õli. Segage pliivaba bensiin ja
kahetaktilise mootori õli puhtas ja bensiinikindlas nõus (Joon. 23).
SOOVITATAV KÜTUS: MOOTOR ON SERTIFITSEERITUD
TÖÖTAMA MOOTORSÕIDUKITE JAOKS KASUTATAVA PLIIVABA
BENSIINIGA, MILLE OKTAANARV ON 89 ([R + M] / 2) VÕI SUUREM
(Joon. 24).
Segage kahetaktilise mootori õli bensiiniga vastavalt pakendil äratoodud
juhisele.
Soovitame kasutada 2% (1:50) Efco kahetaktilise mootori õli, mis on
spetsiaalselt ette nähtud õhkjahutusega Efco kahetaktilise mootorite jaoks.
Voldikus ära toodud (Joon. 25) õli/kütuse vahekorrad kehtivad
Efco PROSINT 2 ja EUROSINT 2 mootoriõli (Joon. 26)
või samaväärse kõrgekvaliteedilise mootoriõli kasutamisel
(spetsi katsioonid JASO FD või ISO L-EGD). Kui õli omadused EI OLE
samad või need pole teada, segage õli bensiiniga vahekorras 4% (1:25).
ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE AUTO- VÕI
KAHETAKTILISTE PÄRAMOOTORITE ÕLI.
ETTEVAATUST: ärge kasutage kütust, mille alkoholisisaldus
on suurem kui 10%; lubatud on Gasohol alkoholisisaldusega kuni
10% või kütus E10.
ETTEVAATUST:
- Ostke oma tarbimisele vastav kogus kütust; ärge ostke korraga
rohkem kui 1-2 kuu tarbeks;
- Hoidke bensiini hermeetiliselt suletud mahutis, jahedas ja
kuivas kohas.
MÄRKUS: kahetaktilistele mootoritele ette nähtud õli sisaldab
kütusestabilisaatorit ja säilib 30 päeva. ÄRGE SEGAGE valmis rohkem
kütust kui on vajalik 30 päevaks. Soovitatav on kasutada kahetaktiliste
mootorite õli, mis sisaldab kütusestabilisaatorit (Emak ADDITIX 2000,
kood art. 001000972, Joon. 27).
TANKIMINE (Joon. 29)
Enne tankimist loksutage kütuseseguga täidetud kanistrit (Joon. 28).
UŽVEDIMAS
启动
启动
DEGALAI
Šiame prietaise naudojamas 2 taktų variklis, dirbantis su iš anksto paruoštu benzino
ir alyvos mišiniu, koks yra paprastai naudojamas dvitakčiuose varikliuose. Bešvinį
benziną sumaišykite reikiama proporcija su alyva, kuri yra naudojama dvitakčių
variklių degalų mišiniui, švarioje talpoje, kurią galima naudoti benzinui (23 pav.).
REKOMENDUOJAMI DEGALAI: ŠIAM VARIKLIUI GALIMA NAUDOTI
AUTOMOBILINĮ BEŠVINĮ BENZINĄ SU OKTANINIU SKAIČIUMI 89 ([R +
M] / 2) ARBA SU DIDŽIAUSIU OKTANINIU SKAIČIUMI (24 pav.).
Dvitakčiams varikliams skirtą alyvą maišykite su benzinu, laikydamiesi ant alyvos
bakelio nurodytų instrukcijų.
Rekomenduojama naudoti dvitakčiams varikliams skirtą alyvą Efco proporcija
2% (1:50), specialiai skirtą dvitakčiams oru aušinamiems varikliams Efco.
Žemiau esančioje lentelėje (25 pav.) nurodytos alyvos ir benzino proporcijos
galioja, jeigu yra naudojama variklių alyva Efco PROSINT 2 ir EUROSINT 2
(26 pav.) arba analogiška aukštos kokybės variklių alyva (speci kacijos JASO FD
arba ISO L-EGD). Jeigu alyvos charakteristikos NĖRA ekvivalentiškos arba jos
nežinomos, naudokite alyvos ir degalų mišinio proporciją 4% (1:25).
ĮSPĖJIMAS: ALYVOS, SKIRTOS AU TOMOBILINĖMS TRANSPORTO
PRIEMONĖMS AR DVITAKČIAMS VALČIŲ VARIKLIAMS,
NENAUDOKITE.
ĮSPĖJIMAS: niekada nenaudokite benzino, kurio sudėtyje yra daugiau
nei 10% spirito; gali būti naudojamas gazoholis, kurio sudėtyje yra iki 10%
spirito, arba degalai E10.
ĮSPĖJIMAS:
- Pirkite tik tiek degalų, kiek jų reikia numatytam darbui atlikti;
nepirkite benzino daugiau, nei kad jūs jo sunaudosite per vieną ar
du mėnesius;
- Benziną laikykite sandariai uždarytoje talpoje, vėdinamoje ir sausoje
patalpoje.
PASTABA: dvitakčiams varikliams skirtoje alyvoje naudojamas degalų
stabilizacijos priedas, kurio dėka alyva išlieka šviežia 30 dienų. NEMAIŠYKITE
didesnio degalų kiekio, nei kad bus reikalingas 30 dienų laikotarpiui.
Rekomenduojama naudoti dvitakčiams varikliams skirtą alyvą su degalų
stabilizacijos priedu (Emak ADDITIX 2000 - kodas art. 001000972 - 27 pav.).
DEGALŲ UŽPYLIMAS (29 pav.)
Prieš užpildami degalus į variklio baką, degalų mišinį talpoje išmaišykite (28 pav.).
燃料
燃料
建议燃料:
建议燃料:
2%
2%
Efco
Efco
(1:50)
(1:50)
PROSINT 2
PROSINT 2
EUROSINT 2
EUROSINT 2
(特别是 JASO FD ISO L-EGD)
(特别是 JASO FD ISO L-EGD)
4% (1:25)
4% (1:25)
注意:不得使用汽车油或二冲程舷外发动机油。
注意:不得使用汽车油或二冲程舷外发动机油。
意:使用酒比大10%的燃以接
注意:不得使用酒精百分比大于10%的燃料。可以接受
酒精百分比达到10%的酒精/汽油混合燃料或者E10燃料。
酒精百分比达到10%的酒精/汽油混合燃料或者E10燃料。
注意:
注意:
-
- 根据自己的消耗量购买必要数量的燃料;如果每隔一
或两个月使用,不要购买过多的燃料;
或两个月使用,不要购买过多的燃料;
- 在密封容器中存放汽油,并置于阴凉干爽之处。
- 在密封容器中存放汽油,并置于阴凉干爽之处。
备注:
(Emak ADDITIX 2000 - 代号 art.
(Emak ADDITIX 2000 - 代号 art.
001000972 - 图27)
001000972 - 图27)
加油(图29)
加油(图29)
27
28 29
25
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KÄIVITAMINE
Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et
lõiketera liigub vabalt ja ei ole kõrvaliste esemetega
kokkupuutes.
Kui mootor töötab miinimumpööretel, ei tohi
lõikepea ringi käia. Vastasel juhul pöörduge volitatud
teeninduskeskus teostada kontrolli ja lahendab
probleemi.
HOIATUS: Hoidke võsalõikurit tugevasti mõlema
käega (joonis 31). Seiske alati torust vasakul. Ärge
kunagi kasutage ristkäe-käepidet. Ka vasakukäelised
peaksid neid juhiseid järgima.
Võtke sisse õige lõikamisasend.
Vereringe- või närvisüsteemihäirete all
kannatavatele isikutele võib vibratsioon põhjustada
terviserikkeid. Juhul kui jäsemetes tekib surin, need
muutuvad tundetuks, te tunnete jõuetust või märkate
muutusi naha värvis, konsulteerige arstiga. Antud
vaevused tekivad enamasti sõrmedes, kätes või
randmetes.
Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et
gaasihoova kang toimib vabalt.
UŽVEDIMAS
启动
启动
Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar ašmenys
laisvai juda ir neliečia pašalinių objektų.
Varikliui veikiant tuščiąja eiga, pjaunamasis
priedas turi nesisukti. Priešingu atveju kreipkitės į
įgaliotą aptarnavimo Centrą atlikti patikrinimą ir
nustatyti problemą.
PERSPĖJIMAS: krūmapjovę tvirtai laikykite
abejomis rankomis (31 pav.). Žiūrėkite, kad jūsų kūnas
visada būtų kairėje koto pusėje. Niekada įrenginio
nelaikykite sukryžiuotomis rankomis. Šių instrukcijų
turi paisyti ir kairiarankiai.
Stovėkite pjauti patogioje padėtyje.
Asmenims, turintiems kraujo apytakos sutrikimų,
pernelyg didelės vibracijos gali pažeisti kraujagysles
arba nervus. Jei pasireiškia tokie simptomai –
tirpimas, nejautrumas, jei jaučiamas jėgų mažėjimas,
pastebimas odos spalvos kitimas, kreipkitės į gydytoją.
Šie simptomai paprastai pasireiškia pirštuose, rankose
arba riešuose.
Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar droselinė svirtis
laisvai juda.
启动发动机前,确认刀片能自由运转,不受
界物体
阻挡。
发动机怠速运行时,切割装置不应转动。 否则,请
与授权服务中心进行检查和修复的问题。
警告: 双手抓紧割灌机(图31)。身体靠在传动轴的左
边。不要采取交叉抓握的方式。左撇子操作者必须遵循相
同说明。
采取适当的切割位置。
暴露于震动下有可能会对血液循环问题或神经问题患
者带来伤害。 如感到麻木、失去知觉、正常体力下降或肤
色改变等身体症状时,应寻求医生协助。 这些症状通常会
出现在手指、手掌或手腕部位。
启动发动机前,
门控制杆能自
工作。
27
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KÄIVITAMINE
TÄHELEPANU: pidage kinni kütuse käsitsemisel
kehtivatest turvanõuetest. Enne tankimist seisake alati
mootor. Keelatud on tankida töötava või kuuma mootoriga
seadet. Enne mootori käivitamist eemalduge tankimiskohast
vähemalt 3 meetrit (Joon. 35). SUITSETAMINE KEELATUD!
1. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus, et vältida
mustuseosakeste sattumist paaki.
2. Keerake kütusepaagi kork aeglaselt lahti.
3. Valage kütusesegu ettevaatlikult paaki. Vältige kütuse
mahavoolamist.
4. Enne kütusepaagi korgi tagasipanekut puhastage ja kontrollige
tihendit.
5. Pange kütusepaagi kork kohe tagasi ja keerake käega kinni.
Vajadusel eemaldage mahaläinud kütus.
TÄHELEPANU: kontrollige seadet võimaliku
kütuselekke suhtes ja vajadusel kõrvaldage see enne
kasutamist. Vajadusel võtke ühendust oma müügiesinduse
klienditeenindusega.
Mootor on üle ujutatud
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse STOPP.
- Kangutage süüteküünla piip maha (1, joonis 36).
- Kruvige süüteküünal lahti ja kuivatage ära.
- Avage gaas pärani.
- Tõmmake starteritrossi mitu korda, et puhastada
põlemiskamber.
- Paigaldage süüteküünal uuesti ja ühendage süüteküünla piip,
vajutage tugevasti alla – pange teised osad uuesti kokku.
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse /I, käivitusasendisse.
- Seadke õhuklapi hoob asendisse OPEN (avatud) – isegi siis, kui
mootor on külm.
- Nüüd käivitage mootor.
UŽVEDIMAS
DĖMESIO: pildami degalus laikykitės saugaus darbo
taisyklių. Prieš užpildami degalus, variklį būtinai išjunkite. Jokiu
būdu nepildykite degalų, jeigu variklis dirba arba yra karštas. Prieš
įjungdami variklį, paeikite mažiausiai 3 metrus nuo tos vietos,
kurioje pylėte degalus (35 pav.). NERŪKYKITE!
1. Kad pilant degalus į baką nepakliūtų nešvarumų, nuvalykite
paviršių aplink degalų kamštį.
2. Lėtai atsukite degalų kamštį.
3. Degalus į variklio baką pilkite atsargiai. Stebėkite, kad degalai
neišsilietų pro šalį.
4. Prieš užsukdami degalų kamštį, išvalykite kamščio tarpinę ir
patikrinkite jos būklę.
5. Degalų kamštį užsukite ranka. Išsiliejusius degalus nuvalykite.
DĖMESIO: patikrinkite, ar kur nors nenuteka degalai; jeigu
pastebėjote nutekėjimą, defektą sutvarkykite ir tik po to junkite
variklį. Jei reikia, susisiekite su savo prekybos agento klientų
aptarnavimo tarnyba.
Užtvindytas variklis
- Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį STOP
(IŠJUNGTA).
- kelkite uždegimo žvakės pagrindą (1, 36 pav.).
- Išsukite uždegimo žvakę ir ją išdžiovinkite.
- Plačiai atidarykite droselį.
- Kelis kartus patraukite starterio vir, kad išvalytumėte degimo
kamerą.
- Vėl sumontuokite uždegimo žvakę ir prijunkite uždegimo žvakės
pagrindą, tada jį tvirtai įstatykite; sumontuokite kitas dalis.
- Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį /I
(užvedimo padėtis).
- Droselinės sklendės svirtį nustatykite į padėtį OPEN
(ATIDARYTA) (net jei variklis šaltas).
- Užveskite variklį.
注意:遵循燃料配制的安全说明。在加油前必须停止
注意:遵循燃料配制的安全说明。在加油前必须停止
发动机。切勿在发动机运转或热机时向机内添加燃料。
发动机。切勿在发动机运转或热机时向机内添加燃料。在
3(35).
启动发动机前,至少从加油之处移开3米(图35). 切勿抽
烟!
烟!
注意:检查是否有燃料泄漏,如果有的话应在使用前
注意:检查是否有燃料泄漏,如果有的话应在使用前
清除。如有必要,可联络自己零售商的售后服务中心。
清除。如有必要,可联络自己零售商的售后服务中心。
流发动机
流发动机
STOP
STOP
(1,
(1,
36)
36)
用力
用力
启动
启动
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
29
KÄIVITAMINE
SEADME KÄIVITAMINE
itke karburaator kütteseguga vajutades luttpumpa (A, joon. 39).
IC – Tõmmake gaasihoova kangi (B) ja peatage see poolgaasi asendis.
Viige ON/OFF lüliti (A, joon.40) asendisse ning seejärel
vabastage gaasihoob (B).
Twin – Viige ON/OFF lüliti (A, joon. 41) asendisse „START “. Tõmmake
gaasihoova kangi (B) ja peatage see poolgaasi asendis vajutades nuppu
(C), seejärel vabastage gaasihoova kang (B).
Viige õhuklapi hoob (D, joon. 42) asendisse CLOSE. Asetage trimmer
stabiilsesse asendisse maapinnal. Veenduge, et lõiketera liigub vabalt.
Hoides võsalõikur-trimmerit maapinnal tõmmake aeglaselt starteri nööri,
kuni tunnete takistust (joon. 44). Seejärel tõmmake mitu korda järsult ja
kui mootor käivitub, viige õhuklapi hoob (D, joon. 45) tagasi oma algsesse
asendisse OPEN. Korrake seda kuni mootori käivitumiseni. Kui mootor
on käivitunud, vajutage gaasihoova päästikut (B, joon 40-41) millega
vabastate selle poolgaasi asendist ning viite mootori tühikäigu režiimi.
HOIATUS: Kui mootor on soe, ei ole vaja õhuklappi uuesti
käivitamisel kasutada.
HOIATUS – Poolgaasi võib kasutada ainult külma mootori
käivitamisel.
Kuuma mootori käivitamisel peab lüliti (F) olema joon. 43 näidatud
asendis.
MOOTORI SISSETÖÖTAMINE
Mootor saavutab oma maksimumvõimsuse peale 5÷8 tunnist töötamist.
Selle sissetöötamisperioodi jooksul ei tohi (ülemäärase koormuse
vältimiseks) lasta mootoril täisgaasil tühikäiguga töötada.
HOIATUS! - Sissetöötamisperioodil ei tohi muuta õhu ja
kütusesegu vahekorda üle ettemääratud taseme, nii võib kahjustada
mootorit.
MÄRKUS: on normaalne, et uus mootor enne ja pärast esimest
kasutamist suitseb.
UŽVEDIMAS
MECHANIZMO PALEIDIMAS
Paspausdami pripildymo „kriaušę” (A, 39 pav.) pripildykite karbiuratorių.
IC – Patraukite droselinę svirtį (B) ir ją sustabdykite patraukę iki pusės
greiãio padėties; ON/OFF (įjungimo/išjungimo) jungiklį (A, 40 pav.)
nustatykite į padėtį ir tada svirtį (B) atleiskite.
Twin - ON/OFF (įjungimo/išjungimo) jungiklį (A, 41 pav.) perjunkite į
padėtį START. Patraukite droselinę svirtį (B) ir ją sustabdykite patrau
iki pusės greiãio padėties paspausdami mygtuką (C); svirtį atleiskite (B).
Droselinę svirtį (D, Fig. 42) nustatykite į padėtį CLOSE (uždaryta). Krūmų
pjoviklį padėkite ant žemės stabilioje padėtyje. Patikrinkite, ar ašmenys
yra laisvi. Krūmų pjoviklį laikydami nuleistą, lėtai traukite užvedimo
virvę tol, kol pajusite pasipriešinimą (44 pav.). Tada kelis kartus stipriai
patraukite ir, kai variklis užsives, droselinę svirtį (D, 45 pav.) nustatykite į
jos pradinę padėtį OPEN (atidaryta). Kartokite tol, kol variklis užsives.
Varikliui užsivedus, paspauskite droselinį spragtuką (B, 40-41 pav.),
kad jį atlaisvintumėte iš pusės greiãio padėties, ir leiskite varikliui veikti
tušãiąja eiga.
PERSPĖJIMAS: varikliui sušilus droselio nenaudokite
pakartotiniam užvedimui.
PERSPĖJIMAS – pusės greičio greitinimo įtaisą naudokite tik
variklio užvedimo fazėje, kai jis yra šaltas.
Norint užvesti šiltą variklį, jungiklis (F) turi būti tokioje padėtyje, kaip
pavaizduota 43 pav.
PRADINIS VARIKLIO EKSPLOATAVIMAS
Variklis maksimalią galią pasiekia po 5 ÷ 8 valandų veikimo.
Pradinio eksploatavimo periodu neleiskite varikliui veikti visu greičiu
tuščiaja eiga, kad būtų išvengta pernelyg didelės darbinės apkrovos.
PERSPĖJIMAS! - Pradinio eksploatavimo periodu nekeiskite
karbiuracijos siekdami gauti laukiamą galios padidėjimą – taip galite
sugadinti variklį.
PASTABA: pirmą kartą užvedus variklį ir po pirmojo užvedimo variklis
gali išmesti daugiau dūmų; tai normalu.
Eesti keel
Lietuvių k.
43
44 45
备注:在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。
备注:在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。
43
( 39)
( 41)
( 44)
( 45)
( 40)
( 40-41)
( 42)
IC
31
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
MOOTORI SEISKAMINE
MOOTORI SEISKAMINE
Viige gaasihoova kang tühikäigu asendisse (B, joon. 47-48) ja
oodake mõne sekundi, kuni mootori kuumus väheneb.
Mootori väljalülitamiseks viige ON/OFF lüliti (A) asendisse STOP.
KASUTAMINE KEELATUD
HOIATUS: Vältige väljalööki, mis võib põhjustada tõsiseid
vigastusi. Väljalöök on masina äkiline külje- või ettesuunaline
liikumine, mis tekkib, kui lõiketera puutub kokku mõne sellise
objektiga nagu puuhalg või kivi või kui puu kiilub saelehe
kinni. Kokkupuutumine võõrkehaga võib põhjustada kontrolli
kaotamist võsalõikuri üle.
HOIATUS! - Ohutusnõudeid tuleb alati jälgida. Trimmerit
tohib kasutada ainult rohttaimede lõikamiseks. Lõigake puid
ainult sobiva saeteraga. Ärge lõigake metalli, plastmassi,
müüritisi ega mitte-puit ehitusmaterjale. Võsalõikur-trimmerit
ei tohi kasutada kangina objektide tõstmiseks, liigutamiseks
ega purustamiseks samuti ei tohi seda lukustada  kseeritud
tugedele. Võsalõikur-trimmeri jõuajamiga ei tohi ühendada
tööriistu ega teisi rakendusi, mida valmistajatehas ei ole ette
näinud.
HOIATUS: Kui kasutatakse jäiku lõiketerasid, tuleb
vältida tarade, ehitiste, puutüvede, kivide või muude selliste
objektide lähedal lõikamist, mis võivad põhjustada võsalõikuri
väljalööki või põhjustada lõiketera kahjustumist. Soovitame
selliste tööde jaoks kasutada nailonist jõhvi. Lisaks tuleb sellistes
olukordades olla tähelepanelik suurenenud rikošetiohu suhtes.
VARIKLIO SUSTABDYMAS
VARIKLIO SUSTABDYMAS
Droselinę svirtį nustatykite į tuščiosios eigos padėtį (B, 47-48 pav.)
ir palaukite kelias sekundes, kad variklis atvėstų.
Variklį išjunkite ON/OFF (įjungimo/išjungimo) jungiklį (A)
perjungdami į padėtį STOP.
DRAUDÎIAMA NAUDOTI
PERSPĖJIMAS: Pasirūpinkite, kad nebūtų trūktelėjimo
- dėl jo galite rimtai susižeisti. Tktelėjimas - tai staigus
mechanizmo judesys į šoną arba į priekį, kuris įvyksta tada, kai
ašmenys paliečia kokį nors objektą, pavyzdžiui, rąstą arba
akmenį, arba kai pjūvio vietoje medis susispaudžia ir suspaudžia
ašmenis. Krūmapjovei palietus pašalinį objektą galite prarasti
mechanizmo kontrolę.
PERSPĖJIMAS! - Visada imkitės atsargumo priemonių.
Krūmų pjoviklį galima naudoti tik augalinei medžiagai (žolei)
pjauti. Medieną pjaukite tik naudodami tinkamus pjūklinius
ašmenis. Nepjaukite metalo, plastmasės, mūrinio ar kitų
nemedinių statybinių medžiagų. Krūmų pjoviklio nenaudokite
kaip objektų kėlimo, stūmimo ar skaldymo svirties; taip pat jo
negalima už ksuoti ant  ksuotų stovų. Prie krūmų pjoviklio
galios atrankos mechanizmo draudžiama jungti įrankius ar
priemones, kurios nėra nurodytos gamintojo.
PERSPĖJIMAS: Jei naudojate kietus ašmenis, venkite
pjovimo darbus vykdyti arti tvorų, pastatų šonų, medžių
kamienų, akmenų ar kitų objektų, dėl kurių krūmapjovė gali
trūktelėti arba gali būti pažeisti ašmenys. Darbus tokiose vietose
rekomenduojama vykdyti naudojant nailoninių virvių galvutes.
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用
使用
禁忌用途
警告: 应避免反弹,因为可能造成严重伤害。反弹由
割罐机两侧或前方的意外移动造成,例如圆刀接触粗树枝
或石头,或者在切割时一块木头撞击割木圆刀。此外接触
异物也会导致割灌机失控。
警告! - 永远遵守安全措施。割灌机只用于剪草及小灌
木。割木只能用专用圆刀。不要切割金属、塑料、砖块或
非木质建筑材料。 严禁切割其它种类的材料。 严禁将割灌
机用于抬举, 移动或 开物体, 也不要 让其固定在某处。
严禁使用不是厂家指明的工其或备件装在割灌机的动力起
动处。
警告: 如果使用硬圆刀,避免在栅栏、建筑物墙、树
干、石头或其它可能会导致割灌机弹跳或损坏圆刀的物品
附近切割。进行这些操作时,建议使用尼龙绳头。此外,
注意在这些情况下碎片飞溅的危险性更高。
Eesti keel Lietuvių k.
33
中文
中文
KASUTAMINE
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage võsalõikurit maapinna
kohal ega maapinna suhtes risti oleva lõikeseadmega. Keelatud
on võsalõikuri kasutamine muruniiduki või hekilõikurina.
HOIATUS: Kui lõiketera pärast korralikku pingutamist
lahti tuleb, katkestage viivitamatult töö. Kinnitusmutter võib
olla kulunud või katki ja tuleks välja vahetada. Ärge kunagi
kasutage lõiketera kinnitamiseks autoriseeringuta osi. Kui
lõiketera jätkuvalt lahti tuleb, pöörduge edasimüüja poole.
Ärge kunagi kasutage lahtise lõiketeraga võsalõikurit.
Ettevaatusabinõud tööalas
Lõigates toetage alati mõlemad jalad kindlale pinnasele, et
vältida tasakaalu kaotamist.
Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista. Kontrollige
enda ümber olevat ala võimalike takistuste (juured, kivid,
oksad, kraavid jne) osas, juhuks kui teil tuleb ootamatult
liikuda.
Ärge lõigake rinna kõrgusest ülalpool, sest võsalõikurit, mida
hoitakse kõrgel, on raske väljalöögi jõudude vastu kontrollida.
Ärge töötage elektrikaablite läheduses. Jätke see
professionaalide hooleks.
Lõigake ainult hea nähtavuse korral ning heades
valgustingimustes.
Ärge lõigake redelilt, see on väga ohtlik.
Kui lõiketera põrkab vastu võõrobjekti, seisake võsalõikur.
Kontrollige ketast ja võsalõikurit; parandage võimalikud
vigastused.
Hoidke lõiketera mustusest ja liivast vaba. Isegi väike kogus
mustust muudab tera kiiresti nüriks ja suurendab väljalöögi
võimalust.
Enne võsalõikuri mahapanekut seisake mootor.
Olge eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, kui kannate
kuulmiskaitset, sest selline seadis võib piirata teie võimet
kuulda ohtu tähistavaid helisid (hüüded, signaalid, hoiatused
jne).
Olege kallakutel või ebatasasel pinnal töötades eriti
ettevaatlik.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage liikumatuid terasid,
kui lõikate kivistes piirkondades. Õhkupaiskuvad objektid
või nüridad terad võivad põhjustada kasutaja või
kõrvaltvaatajate tõsiseid või surmaga lõppevaid vigastusi.
Olge õhkupaiskuvate esemete suhtes ettevaatlik. Kandke alati
NAUDOJIMAS
Be to, tokiose vietose padidėja atšokimo tikimybė, todėl būkite
atsargūs.
PERSPĖJIMAS: Krūmapjovės niekada neeksploatuokite
virš žemės lygio arba pjovimo priedui esant statmenam žemei.
Krūmapjovės nenaudokite žolei pjauti arba gyvatvorėms genėti.
PERSPĖJIMAS: jei tinkamai priveržus ašmenis jos
atsilaisvina, darbus nedelsiant nutraukite. Gali būti susidėvėjusi
arba pažeista atraminė veržlė, todėl ją reikia pakeisti. Ašmenims
pritvirtinti niekada nenaudokite neaprobuotų dalių. Jei ašmenys
vis tiek atsilaisvina, kreipkitės į pardavėją. Niekada nenaudokite
krūmapjovės, kurios ašmenys atsilaisvinę.
Atsargumo priemonės darbo zonoje
Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, visada pjovimo darbus
vykdykite abejomis kojomis stovėdami ant tvirtos žemės.
Įsitikinkite, ar galite saugiai judėti ir stovėti. Žiūrėkite, kad
zonoje aplink jus nebūtų kliuvinių (šaknų, akmenų, šakų,
griovių ir kt.), jei kartais jums prireiktų atlikti staigius judesius.
Nepjaukite krūmapjovę iškėlę virš krūtinės lygio, nes bus sunku
suvaldyti jos trūktelėjimo jėgą.
Nedirbkite arti elektros laidų. Tokius darbus turėtų atlikti
profesionalai.
Pjovimo darbus vykdykite tik esant pakankamam matomumui ir
apšvietimui, kad galėtumėte viską aiškiai matyti.
Pjovimo darbų nevykdykite stovėdami ant kopėčių - tai labai
pavojinga.
Jei ašmenys suduoda į pašalinį objektą, krūmapjo
sustabdykite. Patikrinkite ašmenis ir krūmapjovę; prireikus, dalis
suremontuokite.
Saugokite ašmenis nuo purvo ir smėlio. Net ir dėl nedidelio
purvo kiekio ašmenys atbunka ir padidėja trūktelėjimo
tikimybė.
Prieš padėdami krūmapjovę, išjunkite variklį.
Jei dėvite klausos apsaugines priemones, būkite ypatingai atsargūs
ir budrūs, nes tokios priemonės gali riboti gebėjimą išgirsti apie
pavojų pranešančius garsus (šauksmą, signalus, perspėjimus ir
pan.).
Ypatingai atsargūs būkite dirbdami šlaituose arba ant nelygios
žemės.
PERSPĖJIMAS: Jei pjovimo darbus vykdote zonose,
kuriose yra daug akmenų, niekada nenaudokite kietų ašmenų.
Sviedžiami objektai arba pažeisti ašmenys gali rimtai ar net
警告: 不得在地面上或刀具与地面成直角位置时使用
割灌机。请勿把割灌机当作草坪机或绿篱机使用。
警告: 如果在正确固定后圆刀变松,应立即中止使
用。止动螺母可能损耗,需要更换。不得使用非安全部件
来固定圆刀。如果圆刀继续松脱,应向当地零售商咨询。
不得使用圆刀松脱的割灌机。
工作区域注意事项
不要在梯子上切割;这个位置格外危险。
警告: 不要使用硬圆刀在多石的地面上切割。飞溅的
碎片或损坏的圆刀可能会对操作者或旁观者造成严重或致
命伤害。注意飞溅物品。应戴上安全护目镜。不要伸出刀
具防护板以外。石头、碎片或其它东西可能会击中眼睛,
使用
使用
Eesti keel Lietuvių k.
35
中文
中文
KASUTAMINE
heakskiidetud silmakaitset. Ärge kunagi kummarduge üle
lõikeseadme kaitse. Kivid, praht jne võivad silma paiskuda,
põhjustades pimedaksjäämist või tõsiseid vigastusi. Hoidke
kõrvalised isikud piisavalt kaugel. Lapsed, loomad,
pealtvaatajad ja abilised peaksid olema 15 m turvatsoonist
väljaspool. Seisake masin koheselt, kui keegi läheneb. Ärge
kunagi viibutage masinat, olemata enne kontrollinud oma
seljatagust, et veenduda, kas turvatsoonis ei viibi kedagi.
Töötehnikad
Üldised juhised tööks
HOIATUS: Selles lõigus kirjeldatakse põhilisi
ohutusmeetmeid töötades raadamissaagide ja trimmeritega.
Kui esineb olukord, kus te ei ole kindel, kuidas toimida, tuleb
pöörduda asjatundja poole. Võtke ühendust oma
müügiesindajaga või pöörduge töökotta. Vältige igasugust
kasutamist, mis ületab teie võimed. Enne kasutamist tuleb teil
mõista erinevust metsa raadamise, rohu niitmise ja rohu
trimmimise vahel.
Põhilised ohutusreeglid
1. Vaadake ringi:
veendumaks, et inimesed, loomad ega muud asjad ei saa
mõjutada teie kontrolli masina üle.
veendumaks, et inimesed, loomad jne. ei puutu kokku
lõikeseadmega ega lahtiste objektidega, mis võidakse
lõikeseadme poolt õhku paisata.
HOIATUS: Ärge kasutage masinat, kui teil puudub
võimalus õnnetuse korral abi kutsuda.
2. Ärge kasutage masinat halva ilmaga, nt tihe udu, tugev vihm,
tugev tuul, kõva külm jne. Halva ilmaga töötamine väsitab
ja tähendab täiendavat riski, tingituna nt jäisest maapinnast,
puude ettearvamatust langemissuunast jne.
3. Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista. Kontrollige
enda ümber olevat ala võimalike takistuste (juured, kivid,
oksad, kraavid jne) osas, juhuks kui teil tuleb ootamatult
liikuda. Kallakutel töötades olge ettevaatlik.
4. Lülitage mootor välja, kui liigute teise piirkonda.
5. Ärge kunagi pange masinat maha, kui mootor töötab.
• Kasutage alati õiget varustust.
• Veenduge, et varustus on hästi reguleeritud.
• Organiseerige oma tööd hoolikalt.
NAUDOJIMAS
mirtinai sužeisti operatorių arba pašalinius asmenis.
Saugokitės sviedžiamų objektų. Visada dėvėkite aprobuotas
akių apsaugines priemonės. Niekada nesilenkite virš pjovimo
priedo apsaugos. Į akis gali būti sviedžiami akmenys, šiukšlės
ir kiti daiktai, todėl galite apakti arba rimtai susižeisti.
Pasirūpinkite, kad su vykdomais darbais nesusiję asmenys
stovėtų atokiai. Reikia pasirūpinti, kad vaikai, gyvuliai,
stebėtojai ir padėjėjai būtų už 15 m saugos zonos ribų. Jei kas
nors prieina arčiau, iš karto išjunkite mechanizmą. Niekada
nesiūbuokite mechanizmo, jei neįsitikinote, kad niekas-
neįėjo į saugos zoną.
Darbo procedūros
Bendrosios darbo instrukcijos
PERSPĖJIMAS: Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės
atsargumo priemonės, kurių reikia imtis dirbant su valomaisiais
pjūklais arba genėtuvais. Jei kartais nežinote, kokių imtis veiksmų,
derėtų kreiptis į profesionalą. Kreipkitės į pardavėją arba techninės
priežiūros dirbtuves. Nevykdykite tokių darbų, kurie, jūsų manymu,
gali viršyti jūsų galimybes. Prieš eksploatuodami įrenginį privalote
išsiaiškinti skirtumą tarp miško ploto valymo, žolės šalinimo ir
genėjimo.
Pagrindinės saugos taisyklės
1. Apsidairykite:
Įsitikinkite, ar žmonės, gyvuliai arba kokie nors objektai
netrukdys valdyti mechanizmo.
Įsitikinkite, ar žmonės, gyvuliai arba kiti objektai nepalies
pjovimo priedo ir ar į jų nekliudys pjovimo priedo
sviedžiami daiktai.
PERSPĖJIMAS: Mechanizmą eksploatuoti galima tik
tokiu atveju, jei įvykus nelaimingam atsitikimui galėsite
prisišaukti pagalbos.
2. Mechanizmo neeksploatuokite esant prastoms oro sąlygoms,
pavyzdžiui, tirštam rūkui, stipriam lietui, stipriam vėjui,
dideliam šalčiui ir pan. Darbas prastu oru vargina, dažnai
atsiranda papildomų pavojų, pavyzdžiui, žemė būna
apledėjusi, sunku nustatyti medžių virtimo kryptį ir t.t.
3. Įsitikinkite, ar galite saugiai judėti ir stovėti. Žiūrėkite, kad
zonoje aplink jus nebūtų kliuvinių (šaknų, akmenų, šakų,
griovių ir kt.), jei kartais jums prireiktų atlikti staigius judesius.
Ypatingai atsargūs būkite dirbdami šlaituose.
造成失明或严重伤害。未经授权的人员应远离。儿童、动
物、旁观者和助手必须保持15米的安全距离。如果有人靠
近,应立即停止割灌机。启动割灌机前应先检查在工作区
域是否有人在场。
操作技术
综合操作说明
警告: 本节说明关于疏草和割草机使用的基本安全规
则。在不清楚如何进行的情况下,请向专家求教。请向当
地的零售商或授权维修中心咨询。避免执行自己力不能及
的操作。使用前,必须理解疏伐森林、疏草及割草的区
别。
基本安全准则
警告: 如果在发生事故时没有可能要求急救,则请勿
使用割灌机。
使用
使用
Eesti keel Lietuvių k.
37
中文
中文
KASUTAMINE
• Kasutage alati täisgaasi, kui hakkate lõiketeraga lõikama.
• Kasutage alati teravaid lõiketeri.
HOIATUS: Ei masina kasutaja ega keegi teine ei tohi
püüda eemaldada lõigatud materjali, kui mootor töötab või
lõikeseade pöörleb, sest see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
Enne ketta ümber kogunenud materjali eemaldamist tuleb
mootor ja lõikeseadis seisata. Selliselt välditakse võimalike
kehavigastuste riski. Koonusülekanne võib kasutamisel
tuliseks minna ja püsida sellisena mõnda aega. Seda
puudutades võite end põletada.
HOIATUS: Mõnikord jäävad oksad või rohi kinni
kaitsekatte ja lõikeseadme vahele. Enne puhastamist seisake
alati mootor.
Kontrollige enne käivitamist
Kontrollige lõiketera, veendumaks, et hammaste põhja ega
keskmise augu juurde ei ole tekkinud mõrasid. Kui leiate
mõrasid, visake lõiketera minema (joonis 51, Ik 38).
Kontrollige, et tugiäärik ei oleks materjali väsimisest tingituna
mõranenud või tingituna asjaolust, et see on liiga tugevasti
kinni keeratud. Mõranenud tugiäärik tuleb minema visata
(joonis 52, Ik 38).
• Veenduge, et lukustusmutter ei ole oma kinnitusjõudu
kaotanud. Lukustusmutri pingutusmoment peaks olema 25 Nm
(joonis 52, Ik 38).
Kontrollige, et lõiketera kaitsekate ei ole kahjustatud
või mõranenud. Vahetage mõranenud kaitsekate välja
(joonis 53, Ik 38).
Kontrollige, et trimmeripea ja trimmeri kaitsekate ei
ole vigastatud ega mõranenud. Vahetage trimmeripea
või trimmeri kaitsekate välja, kui need on mõranenud
(joonis 53, Ik 38).
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage masinat, kui
kaitsekate puudub või kui see on defektne. Ärge kunagi
kasutage masinat ilma ülekandevõllita.
Metsa raadamine
Enne raadamise alustamist kontrollige raadatavat ala,
maastiku tüüpi, pinnase kallakut, kivide, lohkude leidumist
selles jne.
Alustage piirkonna sellest osast, kus see on kergem, ning
puhastage avatud ala, kust töötada.
NAUDOJIMAS
4. Prieš pereidami į kitą vietą, išjunkite variklį.
5. Niekada nepadėkite įrenginio su veikiančiu varikliu.
• Visada naudokite tinkamus įtaisus.
• Pasirūpinkite, kad įtaisai būtų gerai sureguliuoti.
• Rūpestingai suplanuokite savo darbą.
• Pradėdami pjauti su ašmenimis, visada įjunkite visą greitį.
• Visada naudokite aštrius ašmenis.
PERSPĖJIMAS: Ir operatoriui, ir kitiems žmonėms
draudžiama bandyti išimti pjovimo medžiagas, kai veikia
variklis arba sukasi pjovimo įrenginys - galima rimtai
susižeisti. Prieš išimdami medžiagas, apsisukusias aplink
ašmenis, išjunkite variklį ir sustabdykite pjaunamąjį įtaisą -
kitaip galite susižeisti.Kūginė krumplinė pavara naudojimo
metu įkaista; ji karšta būna dar kurį laiką baigus ją naudoti.
Palietę galite nusideginti.
PERSPĖJIMAS: Kartais šakos ar žolė gali įstrigti tarp
apsaugos ir pjovimo priedo. Prieš jas išvalydami, visada
išjunkite variklį.
Patikros prieš užvedant variklį
Patikrinkite ašmenis ir pažiūrėkite, ar ant dantukų apačios
arba ties centrine anga nėra įtrūkimų. Jei pastebite įtrūkimų,
ašmenis išmeskite (51 pav., 38 psl.).
Patikrinkite, ar dėl pernelyg didelės įtampos arba priveržimo
neįtrūko atraminis  anšas. Jei atraminis  anšas įtrūkęs, jį
išmeskite (52 pav., 38 psl.).
Patikrinkite, ar fiksuojamoji veržlė neprarado savo
fiksavimo galios. Fiksuojamosios veržlės sąsūkos
momentas turi būti 25 Nm (52 pav., 38 psl.).
Patikrinkite, ar nepažeista arba neįskilusi ašmenų apsauga. Jei
ašmenų apsauga įskilusi, ją pakeiskite (53 pav., 38 psl.).
Patikrinkite, ar nepažeista arba neįtrūkusi genėtuvo galvutė ir
genėtuvo apsauga. Jei genėtuvo galvutė arba genėtuvo apsauga
įtrūkusi, ją pakeiskite (53 pav., 38 psl.).
PERSPĖJIMAS: Niekada neeksploatuokite mechanizmo
be apsaugos arba jei apsauga pažeista. Niekada
neeksploatuokite mechanizmo be transmisijos veleno.
Miško ploto valymas
Prieš pradėdami valymo darbus, patikrinkite valymo zoną,
vietovės ypatumus, žemės nuožulnumą, ar yra akmenų,
警告: 在发动机或刀具转动时切勿清除割掉的材料,
以免造成严重伤害。 清理缠绕在圆盘上的碎料前,应先停
顿发动机和切割机构,以免造成人身伤害。 锥形杯罩在使
用期间可能变热,并在使用后仍保持高温一定时间。接触
杯罩可能会造成灼伤。
警告: 有时一些树枝或荆棘卡在防护板和刀具间。在
清洁前必须熄灭发动机。
初步检查
(图51, 第 38 页)
(图52, 第 38 页)
25 Nm (图52, 第 38 页)
(图53, 第 38 页)
(图53,
第38 页)
警告: 如果没有防护板或有毛病的防护板,切勿使用
割灌机。如果没有传动轴,切勿使用割灌机。
疏伐森林
使用
使用
39
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KASUTAMINE
Töötage süstemaatiliselt piirkonna ühest servast teise,
puhastades iga läbikäiguga 4-5 m. Nii saate ära kasutada
masina tööulatuse täielikult mõlemas suunas ära kasutada
ning saate mugava ja mitmekesise ala, kus töötada.
Puhastage umbes 75 m pikkune ala. Liigutage töö edenedes
kütusemahutit.
Kallakul tuleks töötada piki kallakut. On palju kergem
töötada piki kallakut kui üles-alla.
Puhastatav riba tuleks valida selliselt, et vältida kraavide või
muude maapinnal olevate takistuste ületamist. Riba tuleks
valida ka nii, et kasutada ära tuulesuund, et puhastatud tüved
langeksid puhastatud alale.
Rohu lõikamine rohu lõiketera abil
Rohu lõiketerasid ja rohulõikureid ei tohi kasutada puiste
tüvede juures.
• Rohu lõiketera kasutatakse igat tüüpi pika või tugeva rohu
lõikamiseks.
Rohi lõigatakse maha küljesuunaliste viibutavate liigutustega,
kusjuures liigutus paremalt vasakule on puhastav löök ja
liigutus vasakult paremale tagasiliikuv löök. Laske lõiketera
vasakpoolsel küljel teha lõikamine (kella 8 ja 12 vahel)
(joonis 54A-B).
Kui lõiketera on rohtu lõigates nurga all vasakule, koguneb
rohi ühele joonele, mis muudab selle koristamise kergemaks,
nt kraapimise teel.
Püüdke töötada rütmiliselt. Seiske tugevasti jalad harkis.
Liikuge pärast tagasi-lööki edasi ja võtke uuesti kindel asend.
Toetage tugikarp kergelt vastu maad. Seda kasutatakse
lõiketera kaitsmiseks vastu maad põrkamise eest.
Vähendage materjali lõiketera ümber mähkumise riski,
järgides allpool toodud juhiseid:
1. Töötage alati täisgaasil.
2. Vältige tagasilöögi ajal puudutamast eelnevalt lõigatud
NAUDOJIMAS
duobių ir kt.
Dirbti pradėkite nuo tos vietos, kur dirbti lengviausiai,
išvalykite atvirą vietą, iš kurios galėtumėte tęsti darbą.
Dirbkite sistemiškai pirmyn ir atgal per visą zoną, vienu
praėjimu išvalykite apytikriai 4 - 5 m plotą. Tokiu būdu
išnaudosite visą mechanizmo siekio į abi puses atstumą ir
turėsite patogią bei įvairumu pasižyminčią darbo zoną.
Išvalykite apytikriai 75 m ilgio juostą. Darbo eigos metu
perneškite indą su degalais.
Nuokalnėse reikia dirbti išilgai nuokalnės. Dirbti išilgai
nuokalnės daug lengviau, negu einant į nuokalnės viršų ir
apačią.
Valymo juostą reikia suplanuoti taip, kad jums nereikėtų
žengti per duobes arba kitus ant žemės esančius kliuvinius.
Šios juostos kryptį reikia pasirinkti atsižvelgiant į vėjo kryptį,
kad nupjauti kamienai kristų į išvalytą zoną.
Žolės šalinimas naudojant ašmenis žolei pjauti
Ašmenų žolei pjauti ir žolės pjoviklių negalima naudoti
sumedėjusiems stiebams pjauti.
Ašmenys žolei pjauti naudojami visų rūšių žolei - aukštai ir
stambiai - pjauti.
Žolė pjaunama šoniniais siūbavimo judesiais; judesys iš
dešinės į kairę yra žolės išvalomo judesys, o judesys iš kairės
į dešinę yra grįžtamasis judesys. Pjauti reikia kairiąja ašmenų
puse (8.00 - 12.00 val. ašmenų zona) (54A-B pav.).
Jei žolės išvalymo metu ašmenys pakreipiami į kairę pusę, žolė
guls į eilę, todėl ją bus lengviau surinkti, pvz., sugrėbti.
Dirbkite ritmiškai. Tvirtai stovėkite išžergtomis kojomis.
Atlikę grįžtamąjį judesį paeikite į priekį ir vėl tvirtai atsistokite.
Leiskite atraminiam gaubtui lengvai remtis į žemę. Jis saugo
ašmenis, kad jie nesuduotų į žemę.
Paisydami toliau pateiktų instrukcijų, sumažinsite pavojų, kad
medžiagos apsivynios aplink ašmenis:
用割草圆刀割草
(图54A-B)
使用
使用
54B
41
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KASUTAMINE
materjali.
Seisake mootor, päästke turvis lahti ja asetage masin maha,
enne kui hakkate lõigatud materjali kokku koguma.
Rohu trimmimine trimmeripeaga
ETTEVAATUST: Ärge töötage niitmisjõhviga, mis on
pikem kui kavandatud läbimõõt. Kui kaitsekate on
korralikult paigaldatud, reguleerib integreeritud lõikur
jõhvi pikkuse automaatselt õigeks. Liiga pikk jõhv võib
mootori üle koormata, mis kahjustab sidurimehhanismi ja
selle lähedal asuvaid osi.
Trimmimine
Hoidke trimmeripead nurga all just maapinna kohal. Tööd
teeb jõhvi ots. Laske jõhvil omas tempos töötada. Ärge
kunagi suruge jõhvi lõigatavasse alasse (joonis 59).
Jõhv võib kergesti eemaldada rohu ja umbrohu seinte,
tarade, puude ja piirete äärest, kuid see võib ka rikkuda
puude ja põõsaste õrna koort ning lõhkuda aiaposte.
Vähendage taimede vigastamise riski, lühendades jõhvi 10-
12 cm ja vähendades mootori kiirust.
Raadamine
• Raadamistehnika eemaldab kogu ebasoovitava taimestiku.
Hoidke trimmeripead just maapinna kohal ja kallutage
seda. Laske jõhvi otsal lüüa vastu maad puude, postide,
kujude jms ümber (joonis 60).
ETTEVAATUST: See tehnika suurendab jõhvi
kulumist.
NAUDOJIMAS
1. Visada dirbkite įrenginiui veikiant visu greičiu;
2. Grįžtamojo judesio metu neužkliudykite jau nupjautos
medžiagos.
Prieš pradėdami rinkti nupjautą medžiagą, sustabdykite
variklį, atsisekite saugos diržus ir mechanizmą padėkite ant
žemės.
Žolės genėtuvas su genėtuvo galvute
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik tokią virvę, kurios ilgis
pritaikytas konkrečiam diametrui. Jei apsauga tinkamai
sumontuota, įrengtas pjoviklis automatiškai nustatys tinkamą
virvės ilgį. Dėl pernelyg ilgos virvės variklis gali patirti
perkrovą, todėl gali sugesti sankabos mechanizmas ir greta
esančios dalys.
Genėjimas
Genėtuvo galvutę laikykite kampu šiek tiek ją pakėlę virš
žemės. Pjovimo darbą atlieka virvės galas. Leiskite virvei
darbą atlikti jai tinkamu greičiu. Virvės niekada nestumkite į
zoną, kurioje reikia pjauti (59 pav.).
Virvė gali lengvai pašalinti žoles ir piktžoles, esančias prie
sienų, tvorų, medžių ir bordiūrų, tačiau taip pat ji gali pažeisti
jautrią medžių ar krūmų žievę bei tvoros stulpus.
Pavojus pažeisti augalus bus mažesnis, jei virvę sutrumpinsite
iki 10 - 12 cm ir sumažinsite variklio greitį.
Išvalymas
Išvalymo būdu pašalinama visa nereikalinga augalija.
Genėtuvo galvutę laikykite šiek tiek virš žemės ir ją
pakreipkite. Leiskite virvės galui smūgiuoti į žemę aplinkui
medžius, stulpus, statulas ir panašius objektus (60 pav.).
ĮSPĖJIMAS: naudojant šį būdą virvė labiau dėvisi.
有尼龙绳头的割草刀具
小心:不要使用比规定直径更长的尼龙绳。防护板安
装正确的话,刀具自动调整尼龙绳的适当长度。使用过长的
尼龙绳可导致发动机过载并损坏离合器机构和邻近部件。
修整
(图59)
疏伐
(图60)
小心: 这一技术会增加尼龙绳的磨损。
使用
使用
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Efco STARK 3800 S Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka

teistes keeltes