Stanley FME142 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 9
4
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
See Stanley Fat Maxi lööktrell on mõeldud aukude puuri-
miseks puidu, metalli, plasti ja betooni sisse ning kruvide
keeraimiseks. Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks
kui ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektri-
löögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad säde-
meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama vooluvõrgule.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata kujul pistikud ja kontaktid
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. ltige maandatud pindade puudutamist (nt torud,
radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui olete on maan-
datud, suureneb elektrilöögioht.
c. Vältige elektritööriistade vihma kätte või mär-
gadesse tingimustesse sattumist. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-
seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välistingimustes, kasutage
kindlasti välistingimusteks ettenähtud pikendus-
kaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektriöriista niisketes tingimustes kasutami-
ne on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Lekkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektri-
tööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriis-
taga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kait-
seprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libise-
miskindlad jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c. Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge, et enne
tööriista vooluvõrguga ja/i akuga ühendamist
on toitelüliti väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrguga tööriista, mille
lüliti on tööasendis, kutsute esile õnnetuse.
d. Enne elektritööriista sisselitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage! Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need on ühenda-
tud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektriöriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektriöriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
meetmete järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatu-
tes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et
liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, osad
oleksid terved ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
5
EESTI KEEL
enne edasist kasutamist remontida. öriistade halb
hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hoolda-
tud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja otsikud
jne vastavalt juhendis seatud tingimustele, võttes
arvesse nii töötsooni kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldamine
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvali tseeri-
tud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalva-
ruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kohta
Hoiatus! iendavad ohutusnõuded lööktrellidele
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel kõrvakaitseid.
Liigne müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepide-
meid. Kontrolli kadumine võib põhjustada vigastusi.
Hoidke elektriöriista töötamise ajal vaid iso-
leeritud käepidemetest kohtades, kus lõikeseade
võib puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all
oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
Ärge kasutage puurirežiimil tööriistal meislit. Meisel
jääb materjali sisse kinni ja paneb pöörlema tööriista.
Kasutage kruustange või muud viisi, et materjal kindlalt
kseerida ja toestada. Kui hoiate töödetaili käes või
keha vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Enne seina, põranda või lae puurimist kontrollige
torustiku ja juhtmete asukohti.
Vahetult pärast puurimist vältige puuriotsaku puuduta-
mist, kuna see võib olla väga kuum.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstar-
vet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Kõrvaliste isikute ohutus
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmis-
tega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Ärge laske lastel seadmega mängida.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
Vigastused pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
Vigastused osade või tarvikute vahetamisel.
Vigastused seadme pikaajalisel kasutamisel. Seadme
pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustus.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme,
pöögi ja MDF-i puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis esitatud
vibratsiooni mõju väärtused on mõõdetud vastavalt standar-
dis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning
neid võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.
Esitatud vibratsiooni mõju väärtusi võib kasutada ka vibrat-
siooniga kokkupuute eelnevaks hindamiseks.
Hoiatus! Tegelik vibratsiooni mõju tööriista kasutamise ajal
oleneb tööriista kasutamise tingimustest. Vibratsioonitase
võib ületada esitatud väärtusi.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel vajalike kaitsemeet-
mete kindlaksmääramiseks direktiivi 2002/44/EÜ kohaselt,
et kaitsta regulaarselt elektritööriistu professionaalselt
kasutatavaid töötajaid, tuleb vibratsiooniga kokkupuute hin-
damiseks arvestada tegelikke kasutustingimusi ning tööriista
kasutusviisi, seal hulgas töötsükli eripärad, lisaks tegelikule
tööajale näiteks ka mitu korda tööriista välja lülitatakse ning
kui pikk on tühikäiguaeg.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Kui toitekabel on kahjustunud, tuleb see lasta ohutuse
tagamiseks vahetada tootjal või Stanley Fat Maxi
volitatud hoolduskeskuses.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Lukustusnupp
6
EESTI KEEL
3. Töökiiruse piiramise nupp
4. Suunalüliti
5. Käiguvalits
6. Puurirežiimi valits
7. Padrun
8. Sügavuspiirik
9. Külgkäepide
Kokkupanemine
Hoiatus! Veenduge, et tööriist on väljalülitatud ja vooluvõr-
gust eemaldatud.
Külgkäepideme ja sügavuspiiriku paigaldamine
(jn A)
Pöörake käepidet vastupäeva, kuni saate käepideme
(9) tööriista otsa lükata.
Pöörake külgkäepide sobivasse asendisse.
Paigaldage sügavuspiirik (8) vastavasse avasse.
Reguleerige puurimissügavus allpool kirjeldatud viisil.
Pingutage külgkäepide, seda päripäeva keerates.
Puurimissügavuse seadmine (jn A)
Vabastage külgkäepide (9), seda vastupäeva keerates.
Seadke sügavuspiirik (8) vajalikku asendisse. Maksi-
maalne puurimissügavus oleneb puuriotsaku tipu ja
sügavuspiiriku tipu vahemaast.
Pingutage külgkäepide, seda päripäeva keerates.
Tarvikute paigaldamine (jn B)
Avage padrun, keerates ühe käega selle esimest osa
(11) ja hoides teise käega padruni tagaosa (13) paigal.
Sisestage otsak (12) padrunisse ja keearke padrun
kindlalt kinni.
Kasutamine
Hoiatus! Vältige tööriistale surumist. Ärge koormake
tööriista üle.
Hoiatus! Enne seina, põranda või lae saagimist kontrollige
torustiku ja juhtmete asukohti.
Puurimisrežiimi valimine
Betooni löökpuurimise jaoks keerake töörežiimi valits
(6) asendisse .
Terase löökpuurimise jaoks keerake töörežiimi valits (6)
asendisse .
Käiguvalits (jn A)
Terase puurimiseks ja kruvide keeramiseks pöörake
käiguvalits (5) asendisse 1, seades noole (10) kohakuti
numbriga 1 (1. käik).
Muu materjali, mitte terase puurimiseks pöörake
käiguvalits (5) asendisse 2, seades noole (10) kohakuti
numbriga 2 (2. käik).
Valige padruni pöörlemissuund
Puurimiseks ja kruvide sissekeeramiseks kasutage päripäe-
va pöörlemissuunda. Kruvide väljakeeramiseks ja kinnikii-
lunud puuriotsaku väljatõmbamiseks kasutage vastupäeva
pöörlemissuunda.
Päripäeva keeramiseks lükake suunaliugur (4) vasaku-
le.
Vastupäeva keeramiseks lükake suunaliugur paremale.
Hoiatus! Ärge kunagi muutke pöörlemissuunda, kui mootor
töötab.
Sisse- ja väljalülitamine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage reostaadiga toitelü-
litit (1). Tööriista kiirus oleneb sellest, kui sügavale lüliti
on vajutatud. Kui lüliti peal on töökiiruse piiramise nupp
(3), seadke see sobivasse asendisse. Suure läbimõõdu-
ga puuriterade puhul kasutatakse tavaliselt väiksemat
kiirust, väikse läbimõõdu puhul aga suurt kiirust.
Pidevaks tööks vajutage lukustusnuppu (2) ja vabas-
tage reostaadiga toitelüliti. See on võimalik ainult
täiskiirusel või töökiiruse nupuga piiratud kiirusel (3).
Lukustusnupp ei toimi päästiklüliti tagasikeeramise
asendis.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage reostaadiga
toitelüliti. Tööriista väljalülitamiseks pidevalt töörežiimilt
vajutage veel kord reostaadiga toitelüliti ning vabasta-
ge.
Tarvikud
Seadme tööjõudlus oleneb kasutatavatest tarvikutest.
Stanley Fat Maxi tarvikud on konstrueeritud vastama
rangetele nõudmistele ning parandama tööriista efektiivsust.
Tarvikuid kasutades saate oma tööriista võimalikult tõhusalt
rakendada.
Hooldamine
See Stanley Fat Max juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hoolda-
mist toimige järgmiselt.
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see vooluvõr-
gust.
Kui seadmel/tööriistal on eraldi aku, lülitage seade välja
ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
Eemaldage laadur enne puhastamist vooluvõrgust.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Puhastage tarviku/tööriista/laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
7
EESTI KEEL
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhas-
tusvahendeid.
Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage tolmust
tühjast.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taaska-
sutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe’i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe’i volita-
tud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
FME142 (Tüüp 1)
Sisendpinge V
AC
230
Sisendvõimsus W850
Vabakäigukiirus min
-1
0–1100 / 0–3100
Löögisagedus min
-1
0–18 700 /
0–52 700
Max puurimismõõt
Betoon mm 18
Teras mm 13
Puit mm 50
Mass kg 2,5
rahk EN 60745 kohaselt:
Mürarõhk (L
pA
) 92 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Müravõimsus (L
WA
) 103 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) vastavalt
EN 60745-le:
Betooni löökpuurimine (a
h, ID
) 11 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
Metalli puurimine (a
h, D
) 1,5 m/s
2
, määramatus (K) 1,5 m/s
2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
FME142
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed” kir-
jeldatud tooted vastavad järgmistele standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Need tooted vastavad direktiividele 2014/30/EU ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
Stanley Europe’iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge Stanley Europe’iga
allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagakül-
jel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokku-
paneku eest ja kinnitab seda Stanley Europe’i nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014
8
EESTI KEEL
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi mittep-
rofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa
vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANEISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimu-
sed.
Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist.
Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida.
Esitatakse ostudokument.
Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil www.stanley.eu/3.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Stanley FME142 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend