ZANKER KBF11401SK Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
sügavkülmikud
Mudel
KBF11401SK
Tüüp
Kasutusjuhend
KBF11401SK
Ръководств
о за
употреба
Фризер
Upute za up‐
orabu
Zamrzivač
Brugsanvisn‐
ing
Fryser
Käyttöohje
Pakastin
Съдържание
Информация за сигурност 2
Инструкции за сигурност 3
ДЕЙСТВИЕ 5
Първа употреба 6
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА 6
Препоръки и съвети 7
Грижи и почистване 8
Отстраняване на неизправности 9
Техническа информация 11
Инсталиране 11
Запазваме си правото на изменения.
Информация за сигурност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи
отговорност за неправилно инсталиране и употреба,
предизвикани от неправилно използване. Винаги
запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, ако не са под наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Общи мерки за безопасност
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в
магазини, офиси и други работни места
От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
2
Не запушвайте вентилационните отвори от външната
или вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от
типовете, препоръчани от производителя, вътре в
отделенията за съхранение на хранителни продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте
абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като
аерозолни флакони със запалимо гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Инструкции за сигурност
Монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът
трябва да се инсталира само от
квалифицирани лица.
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги носете
предпазни ръкавици.
Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.
Изчакайте поне 4 часа преди за
свържете уреда към
електрозахранването. Това ще позволи
на смазката да потече обратно в
компресора.
Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или
котлони.
Задната част на уреда трябва да е до
стената.
Не инсталирайте уреда на места с
пряка директна светлина.
Не монтирайте този уред в зони, които
са прекалено влажни или студени като
строителни халета, гаражи или
винарски изби.
Когато местите корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с данни
3
съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр.
щепсел, кабел, компресор). Свържете
се с оторизираният сервизен център
или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или пожар.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
Внимавайте да не причините повреда
на хладилната верига. Той съдържа
изобутан (R600a), природен газ с високо
ниво на екологична съвместимост. Този
газ е запалим.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове да
се допират до пластмасовите части на
уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнерът за
напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща
от фризерното отделение, ако ръцете
Ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която
вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност
от нараняване или повреда на
уреда.
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
за отцеждане се запуши, размразената
вода ще се събере на дъното на уреда.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
4
ДЕЙСТВИЕ
Kомандно табло
1 2 3 4 5
1
Контролна лампичка
2
Регулатор за температурата
3
Супер лампичка
4
Супер ключ
5
Лампичка на алармата
Включване
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за температурата по
посока на часовниковата стрелка на
средно положение.
Контролната лампичка светва.
Ако температурата във
вътрешността на уреда е много
висока, лампичката на
алармата ще мига.
Активирайте функцията Супер
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в положение
"O".
Сигналната лампичка ще изгасне.
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
За да работите с уреда, процедирайте по
следния начин:
завъртете регулатора за
температурата към по-ниско
положение, за да е възможно най-
малко студено.
завъртете регулатора за
температурата към по-високо
положение, за да е възможно най-
студено.
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като се
има предвид, че температурата
във вътрешността на уреда
зависи от:
стайната температура
колко често се отваря
вратата
количеството на
съхраняваните храни
местоположението на
уреда.
функция Super
Натиснете ключа Super , за да активирите
функцията Super . Лампичката Super
светва.
Тази функция спира
автоматично след 52 часа.
Натиснете ключа Super, за да активирате
функцията по всяко време. Лампичката
Super се изключва.
Аларма за висока температура
Увеличаването на температурата в
отделението (например поради спиране на
тока), се указва от мигането на лампичката
на алармата.
Когато нормалните условия бъдат
възстановени, алармената лампичка ще
изгасне автоматично.
5
Първа употреба
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и
всички вътрешни принадлежности с хладка
сапунена вода и малко неутрален сапун, за
да отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това подсушете
напълно.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
миялни препарати или
абразивни прахове, тъй като
това ще повреди покритието.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Всекидневна употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Календар на дълбоко замразените храни
Символите показват различни типове
замразени продукти.
Цифрите показват времето за съхранение
в месеци за съответните типове замразени
продукти. Дали важи горната или долната
стойност за посоченото време на
съхранение зависи от количеството на
хранителните продукти и предварителната
им обработка преди замразяване.
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията Super
най-малко 24 часа преди поставянето на
хранителни продукти за замразяване във
фризерното отделение.
Поставете пресните хранителни продукти
за замразяване в горните две отделения.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24 часа,
е указано на табелката с данни, етикет,
поставен във вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
Съхраняване на замразена храна
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е
използван, оставете уреда да работи поне
2 часа на най-високата настройка, преди
да поставите хранителните продукти в
отделението.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случай
на случайно размразяване,
например поради спиране на
тока, ако уредът е бил
изключен за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време
на повишаване", замразената
храна трябва се консумира
бързо или да се сготви веднага
и след това да се замрази
отново (след охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, което имате за тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера: в
6
такъв случай готвенето ще отнеме повече
време.
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или повече
тавички за приготвяне на кубчета лед.
Напълнете тези тавички с вода, след това
ги поставете във фризерното отделение.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е опасен).
Слаб звук на щракане от температурния
регулатор, когато компресорът се
включва или изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви
помогнем да използвате най-добре
процеса на замразяване:
максималното количество хранителни
продукти, които могат да се замразят за
24 часа, е показано на табелката с
данни;
процесът на замразяване отнема 24
часа. През този период не трябва да се
добавя допълнително храна за
замразяване;
замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни
продукти;
разделяйте храната на малки порции, за
да може да се замрази бързо и напълно
и за да можете да размразявате
впоследствие само нужното ви
количество;
обвийте хранителните продукти в
алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички и проверете
дали торбичките са вакуумирани;
не позволявайте прясна, незамразена
храна да се допира до вече замразени
хранителни продукти, като така ще
избегнете повишаване на
температурата им;
крехките храни се съхраняват по-добре
и по-дълго, отколкото мазните; солта
намалява продължителността на
съхранение на храната;
има вероятност ледените кубчета, ако
се консумират веднага след
изваждането им от фризерното
отделение, да причинят "студено
изгаряне" на кожата;
препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете да
проверявате етикета за времето на
съхранение.
Съвети за съхранение на замразени
храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва да направите следното:
проверете дали фабрично замразените
хранителни продукти са правилно
съхранявани в магазина;
постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от
магазина до фризера за възможно най-
късо време;
не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото;
веднъж размразена, храната се разваля
бързо и не може да бъде замразявана
повторно;
не превишавайте срока на съхранение,
посочен от производителя на
хранителния продукт.
7
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Периодично почистване
Уредът трябва да се почиства редовно:
почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
изплакнете и подсушете напълно.
Не дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в корпуса.
Никога не използвайте миялни
препарати, абразивни прахове,
силно парфюмирани
почистващи продукти или
восъчни препарати за
полиране, тъй като могат да
повредят повърхността и да
оставят силна миризма.
Изчистете кондензатора (черната решетка)
и компресора в задната част на уреда с
четка. Тази операция ще подобри работата
на уреда и ще реализира икономия на
енергия.
Внимавайте да не повредите
охлаждащата система. Когато
местите корпуса, наклонете го
на предния му ръб, за да
избегнете надраскване на
пода.
Размразяване на фризера
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
остри метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за ускоряване
на процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването
на температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен срок
на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте по-
ниска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на
хладно място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
докосвайте замразени
храни с мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратата отворена и
поставете пластмасовата стъргалка на
съответното място в центъра на
дъното, като поставите под нея съда за
8
събиране на водата от разтопения
скреж.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
отстранете парченцата лед, които се
отделят преди края на размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част и
запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената преди
това храна обратно в отделението на
фризера.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
уредът ще остане включен,
помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на виното в
случай на спиране на тока.
Отстраняване на неизправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем Възможна причина Решение
Уредът не работи. Уредът е изключен. Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в
захранващия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Контролната лампичка мига Уредът не работи
правилно.
Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Лампичката на алармата
мига
Температурата в
отделението на фризера
е твърде висока.
Вж. „Аларма за висока
температура.
Уредът е шумен. Уредът не е укрепен
правилно.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Компресорът работи
непрекъснато.
Температурата е
зададена неправилно.
Вижте глава "Действие".
9
Проблем Възможна причина Решение
Поставени са прекалено
много хранителни
продукти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това проверете
температурата отново.
Температурата в
помещението е твърде
висока.
Вижте таблицата за
климатичен клас на
табелката с данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Има твърде много скреж и
лед.
Вратата не е затворена
правилно или
уплътнението е
деформирано/мръсно.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Тапата на отвора за
отцеждане на водата не е
позиционирана правилно.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на
водата правилно.
Хранителните продукти
не са увити правилно.
Увийте хранителните
продукти по-добре.
Температурата е
зададена неправилно.
Вижте глава "Действие".
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на
температурата не е
настроен правилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Температурата на
хранителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди
съхранение.
Дебелината на леда е
повече от 4-5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често. Отворете вратата само, ако е
необходимо.
Няма циркулация на
студен въздух в уреда.
Уверете се, че има
циркулация на студен въздух
в уреда.
10
В случай, че съветите не водят
до постигане на желаните
резултати, свържете се с най-
близкият оторизиран сервизен
център.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
Техническа информация
Технически данни
Размери на отвора за вграждане
Височина мм 880
Ширина мм 560
Дълбочина мм 550
Време на повишаване Часа 20
Волтаж Волта 230 - 240
Честота Hz 50
Техническите данни се намират на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета
за енергийна категория.
Инсталиране
Разполагане
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Климат
ичен
клас
Околна температура
SN +10°C до + 32°C
N +16°C до + 32°C
ST +16°C до + 38°C
Т +16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Свързване към електрическата мрежа
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
11
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран
техник.
Производителят не носи отговорност,
ако горепосочените мерки за
безопасност не са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
5 cm
min.
200 cm
2
min.
200 cm
2
ВНИМАНИЕ! За инсталация
вижте инструкциите за монтаж.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
12
Sadržaj
Informacije o sigurnosti 13
Sigurnosne upute 14
RAD UREĐAJA 15
Prva uporaba 16
SVAKODNEVNA UPORABA 16
Savjeti 17
Čišćenje i održavanje 18
Rješavanje problema 19
Tehnički podaci 21
Postavljanje 21
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Opća sigurnost
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i drugih
vrsta smještaja
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu ne smiju biti blokirani.
Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
13
Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje
namirnica ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo
neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije postaviti
ovaj uređaj.
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je
težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
Provjerite može li zrak kružiti oko uređaja.
Pričekajte najmanje 4 sata prije
priključivanja uređaja na električno
napajanje. Na taj način se omogućuje
povrat ulja u kompresor.
Uređaj ne postavljajte u blizini radijatora,
štednjaka, pećnica ili ploča za kuhanje.
Stražnji dio uređaja mora biti postavljen uz
zid.
Uređaj ne postavljajte na direktno sunčevo
svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na prevlažna i
prehladna mjesta, poput gradilišta, garaža
ili vinskih podruma.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni podaci
na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel napajanja,
kompresor). Za zamjenu električnih
komponenti kontaktirajte ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili požara.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to moguće.
Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
14
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj plin je
zapaljiv.
Ako dođe do oštećenja u sustavu hlađenja,
provjerite da nema vatre i izvora plamena
u prostoriji. Dobro prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u
uređaj, pored ili na njega.
Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute
namirnice.
Poštujte upute za spremanje na ambalaži
smrznutih namirnica.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust začepljen,
na dnu uređaja će se skupljati odmrznuta
voda.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali ovog
uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
RAD UREĐAJA
Upravljačka ploča
1 2 3 4 5
1
Kontrolno svjetlo
2
Regulator temperature
3
Svjetlo funkcije Super
4
Prekidač funkcije Super
5
Svjetlo alarma
Uključivanje
Umetnite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do središnje vrijednosti.
Uključiti će se kontrolno svjetlo.
Ako je temperatura unutar
uređaja previsoka, svjetlo alarma
će bljeskati. Aktivirajte funkciju
Super.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
15
Kontrolno svjetlo će se isključiti.
Regulacija temperature
Temperatura se podešava automatski.
Za upravljanje uređajem nastavite kako
slijedi:
okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
niži stupanj hladnoće.
okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli
viši stupanj hladnoće.
Općenito je najprikladnija srednja
postavka.
Međutim, potrebno je odabrati
točnu postavku imajući u vidu da
temperatura u uređaju ovisi o:
sobnoj temperaturi
koliko se često otvaraju
vrata
količini pohranjenih
namirnica
mjestu gdje je uređaj
postavljen.
Funkcija Super
Pritisnite Super prekidač za uključivanje
funkcije Super. Uključuje se svjetlo Super.
Funkcija se automatski isključuje
nakon 52 sata.
Pritisnite Super prekidač za isključivanje
funkcije u bilo koje vrijeme. Isključit će se
svjetlo Super.
Alarm za visoku temperaturu
Porast temperature u odjeljku (na primjer
uslijed prekida dovoda struje) prikazan je
treptanjem svjetla alarma.
Kada se vrate normalni uvjeti, svjetlo alarma
automatski će se isključiti.
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i sav
unutrašnji pribor operite toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan
miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
Pozor! Ne koristite deterdžente ili
abrazivna sredstva jer mogu
oštetiti završni sloj.
SVAKODNEVNA UPORABA
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Kalendar zamrzavanja hrane
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste zamrznute
hrane. Je li gornja ili donja vrijednost
označenog vremena čuvanja valjana ovisi o
kvaliteti namirnica te pripremi prije
zamrzavanja.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i
čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica uključite
funkciju Super najmanje 24 sata prije
stavljanja namirnica u odjeljak zamrzivača.
16
Stavite svježu hranu koju treba zamrznuti u
gornja dva odjeljka.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj
pločici, naljepnici koja se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata. tijekom
tog razdoblja nemojte zamrzavati druge
namirnice.
Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
UPOZORENJE! U slučaju
neželjenog odmrzavanja, na
primjer uslijed prekida napajanja
električnom energijom, ako je
napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici
tehničkih karakteristika pod
"vrijeme odgovora", odmrznute
namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati i
zatim zamrznuti (nakon što se
ohlade).
Odmrzavanje
Duboko smrznuta ili smrznutu hrana prije
uporabe može se odmrznuti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu dostupnom za tu radnju.
Mali komadi mogu se čak i skuhati zamrznuti,
izravno iz zamrzivača: u tom slučaju, kuhanje
će dulje trajati.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda. Napunite
te posude vodom, a zatim ih stavite u odjeljak
zamrzivača.
Ne koristite metalne instrumente
za uklanjanje posuda iz
zamrzivača.
Savjeti
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u cijevima
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom dilatacijom
(prirodna i neopasna fizička pojava).
Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata prikazana je
na nazivnoj pločici;
postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za
zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene
namirnice vrhunske kvalitete;
pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
potpuno zamrzavanje i kako biste
omogućili naknadno otapanje samo
željene količine;
zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da je
pakovanje nepropusno;
nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom
hranom, tako ćete spriječiti porast
temperature zamrznute hrane;
nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok
čuvanja namirnica;
17
vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjeljka zamrzivača,
može prouzročiti smrzotine na koži;
preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu
pohranjivanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih namirnica
Za postizanje najboljih performansi uređaja,
pridržavajte se slijedećeg:
provjerite je li prodavač ispravno čuvao
zamrznutu hranu koju ste kupili;
zamrznutu hranu iz trgovine namirnicama
prebacite u zamrzivač u što kraćem roku;
nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno;
nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;
namirnice ne čuvajte dulje od roka kojeg je
otisnuo proizvođač.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Redovito čišćenje
Opremu treba redovito čistiti:
očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
redovito provjeravajte brtve na vratima i
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.
dobro isperite i osušite.
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele unutar
elementa.
Nikad ne koristite deterdžente,
abrazivna sredstva, sredstva za
čišćenje vrlo intenzivnih mirisa ili
sredstvo za poliranje s voskom
jer bi mogli oštetiti površinu i
ostaviti jak miris.
Kondenzator (crna rešetka) i kompresor u
stražnjem dijelu uređaja čistite četkom. Ovaj
će postupak poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju.
Pazite da ne oštetite rashladni
sustav. Prilikom pomicanja
kućišta podignite prednji kraj
kako biste izbjegli ogrebotine na
podu.
Odleđivanje zamrzivača
Pozor! Nikada ne koristite oštre
metalne predmete za struganje
inja s isparivača jer biste ga mogli
oštetiti. Nemojte koristiti
mehaničke uređaje ili druga
sredstva za ubrzavanje postupka
odleđivanja osim onih koje
preporučuje proizvođač. Rast
temperature pakiranja zamrznutih
namirnica tijekom odleđivanja
može skratiti njihov siguran rok
čuvanja.
Otprilike 12 sati prije
odmrzavanja postavite nižu
temperaturu kako bi se nakupilo
dovoljno rezervne hladnoće za
slučaj prekida rada.
Određena količina inja uvijek će se nakupljati
na policama zamrzivača i oko gornjeg
odjeljka.
Zamrzivač odmrznite kada sloj inja dosegne
debljinu od 3-5 mm.
1. Isključite uređaj ili izvucite utikač iz
utičnice napajanja.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više
slojeva novinskog papira i stavite ih na
hladno mjesto.
UPOZORENJE! Zamrznute
namirnice nemojte dirati
vlažnim rukama. Ruke bi vam
se mogle zamrznuti na hrani.
3. Ostavite vrata otvorena i umetnite
plastični strugač u odgovarajuće sjedište
na sredini donjeg dijela, stavljajući
18
spremnik za sakupljanje odleđene vode
ispod njega.
Kako biste ubrzali proces odleđivanja,
stavite lonac tople vode u pretinac
zamrzivača. Nadalje, uklonite komade
leda koji se lome prije nego je odleđivanje
dovršeno.
4. Po završetku odmrzavanja, dobro osušite
unutrašnjost i čuvajte strugač za daljnje
korištenje.
5. Uključite uređaj.
Nakon tri sata vratite prethodno izvađene
namirnice u odjeljak zamrzivača.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Odmrznite (ako je potrebno) i očistite
uređaj i sav pribor.
4. Ostavite vrata otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
UPOZORENJE! Ako ćete uređaj
ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko provjeri
kako biste spriječili da se hrana u
njemu pokvari u slučaju prekida
napajanja.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti kad...
Problem Mogući uzrok Rješenje
Uređaj ne radi. Uređaj je isključen. Uključite uređaj.
Električni utikač nije isprav‐
no utaknut u utičnicu mrež‐
nog napajanja.
Ispravno utaknite utikač u utič‐
nicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni uređaj
na utičnicu mrežnog napajanja.
Obratite se ovlaštenom servi‐
seru.
Indikatorsko svjetlo bljeska Uređaj ne radi ispravno. Obratite se ovlaštenom servi‐
seru.
Svjetlo alarma bljeska Temperatura u zamrzivaču
je previsoka.
Pogledajte "Alarm za visoku
temperaturu.
Uređaj je bučan. Uređaj ne stoji pravilno. Provjerite stoji li uređaj stabilno.
Kompresor neprekidno radi. Temperatura je neispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Odjednom je u uređaj stavl‐
jeno puno namirnica.
Pričekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu.
19
Problem Mogući uzrok Rješenje
Sobna temperatura je pre‐
visoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Hrana stavljena u uređaj bi‐
la je pretopla.
Prije pohranjivanja ostavite na‐
mirnice da se ohlade do sobne
temperature.
Vrata nisu pravilno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje "Zatvar‐
anje vrata".
Stvara se previše inja i leda. Vrata nisu ispravno zatvor‐
ena ili je brtva deformirana/
prljava.
Pogledajte poglavlje "Zatvar‐
anje vrata".
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za is‐
puštanje vode.
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Temperatura je neispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempera‐
turu.
Temperatura hrane je pre‐
visoka.
Prije spremanja namirnica osta‐
vite ih da se ohlade na sobnu
temperaturu.
Debljina leda veća je od
4-5 mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju. Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
20
/

Teistes keeltes