ZANKER KBB29011SK Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
sügavkülmikud
Mudel
KBB29011SK
Tüüp
Kasutusjuhend
KBB29011SK
Ръководств
о за
употреба
Хладилник-
фризер
Upute za up‐
orabu
Zamrzivač
hladnjak
Brugsanvisn‐
ing
Køle-/fryse‐
skab
Käyttöohje
Jääpakastin
Съдържание
Информация за сигурност 2
Инструкции за сигурност 3
Действие 5
Всекидневна употреба 5
Препоръки и съвети 7
Грижи и почистване 8
Отстраняване на неизправности 10
Техническа информация 12
Инсталиране 12
Запазваме си правото на изменения.
Информация за сигурност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи
отговорност за неправилно инсталиране и употреба,
предизвикани от неправилно използване. Винаги
запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, ако не са под наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Общи мерки за безопасност
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в
магазини, офиси и други работни места
От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
2
Не запушвайте вентилационните отвори от външната
или вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от
типовете, препоръчани от производителя, вътре в
отделенията за съхранение на хранителни продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте
абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като
аерозолни флакони със запалимо гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Инструкции за сигурност
Монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът
трябва да се инсталира само от
квалифицирани лица.
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги носете
предпазни ръкавици.
Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.
Изчакайте поне 4 часа преди за
свържете уреда към
електрозахранването. Това ще позволи
на смазката да потече обратно в
компресора.
Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или
котлони.
Задната част на уреда трябва да е до
стената.
Не инсталирайте уреда на места с
пряка директна светлина.
Не монтирайте този уред в зони, които
са прекалено влажни или студени като
строителни халета, гаражи или
винарски изби.
Когато местите корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с данни
3
съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр.
щепсел, кабел, компресор). Свържете
се с оторизираният сервизен център
или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или пожар.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
Внимавайте да не причините повреда
на хладилната верига. Той съдържа
изобутан (R600a), природен газ с високо
ниво на екологична съвместимост. Този
газ е запалим.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове да
се допират до пластмасовите части на
уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнерът за
напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща
от фризерното отделение, ако ръцете
Ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която
вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност
от нараняване или повреда на
уреда.
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
за отцеждане се запуши, размразената
вода ще се събере на дъното на уреда.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
4
Действие
Включване
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата на позиция
"0".
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като се
има предвид, че температурата
във вътрешността на уреда
зависи от:
стайната температура,
колко често се отваря
вратата,
количеството на
съхраняваните храни,
местоположението на уреда.
1. Завъртете регулатора за
температурата на по-ниска настройка с
цел минимално охлаждане.
2. Завъртете регулатора температурата
на по-висока настройка с цел
максимално охлаждане.
ВНИМАНИЕ! Ако
температурата в помещението
е висока или ако уредът е
напълно зареден и е настроен
на най-ниската температура,
тогава уредът може да работи
непрекъснато, предизвиквайки
образуването на скреж по
задната стена. В такъв случай
кръговият селектор трябва да
се завърти на по-висока
температура, за да се
задейства автоматичното
размразяване и следователно
да се намали консумацията на
енергия.
Всекидневна употреба
Почистване на вътрешността
Прди да използвате уреда за първи път,
почистете вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка
сапунена вода (неутрален сапун), за да
отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте миялни препарати
или абразивни прахове, тъй
като това ще повреди
покритието.
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани със
серия от плъзгачи, така че рафтовете да
могат да се разположат според
предпочитанията ви.
Позициониране на рафтовете на
вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна големина,
рафтовете на вратата могат да се
поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта по
посока на стрелките, докато не я
освободите
5
2. Необходимо е препозициониране.
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към по-
високите положения, за да получите
максимално изстудяване.
При това положение
температурата на хладилника
може да падне до под 0°C. Ако
това се случи, завъртете
регулатора на температурата
на по-висока настройка.
Поставете свежата храна, която искате да
замразите в средното отделение.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24 часа,
е указано на табелката с данни, етикет,
поставен във вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
Календар на дълбоко замразените
храни
Символите показват различни типове
замразени продукти.
Цифрите показват времето за съхранение
в месеци за съответните типове замразени
продукти. Дали важи горната или долната
стойност за посоченото време на
съхранение зависи от количеството на
хранителните продукти и предварителната
им обработка преди замразяване.
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или повече
тавички за приготвяне на кубчета лед.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.
1. Напълнете тези тавички с вода
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, което имате за тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера: в
такъв случай готвенето ще отнеме повече
време.
Съхраняване на замразена храна
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е
използван, оставете уреда да работи поне
2 часа на най-високата настройка, преди
да поставите хранителните продукти в
отделението.
Ако трябва да се съхраняват големи
количества храна, извадете всички
чекмеджета и кошници от уреда и
поставете храните върху охлаждащите
рафтове, за да получите максимално
добри резултати.
6
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете
се, че хранителните продукти
не превишават количественото
ограничение, указано отстрани
на горната част (където е
приложимо)
В случай на аварийно
размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-
дълго време, отколкото е
посочено в таблицата с
техническите спецификации
срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се
консумира бързо или да се
сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е опасен).
Слаб звук на щракане от температурния
регулатор, когато компресорът се
включва или изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в хладилник
на пресни хранителни продукти
За да постигнете най-добри резултати:
не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилника
покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма
поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
Месо (всички видове) : завийте в
полиетиленови пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджето за
зеленчуци.
За да е безопасно, съхранявайте
храната по този начин най-много за
един или два дни.
Готвени храни, студени ястия и т.н.:
трябва да са покрити и могат да се
поставят на всеки рафт.
Плодове и зеленчуци: трябва да са
добре измити и поставени в
специалното предоставено чекмедже.
Масло и сирене: трябва да се поставят
в специални херметично затворени
контейнери или да са завити с
алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички, за да се
предпазят възможно най-добре от
влиянието на въздуха.
Бутилки: трябва да са с капачка и да се
съхраняват или на поставката за
бутилки или на рафта за бутилки на
вратата.
Банани, картофи, лук и чесън, ако не са
пакетирани, не трябва да се съхраняват
в хладилника.
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви
помогнем да използвате най-добре
процеса на замразяване:
максималното количество хранителни
продукти, които могат да се замразят за
24 часа, е показано на табелката с
данни;
процесът на замразяване отнема 24
часа. През този период не трябва да се
7
добавя допълнително храна за
замразяване;
замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни
продукти;
разделяйте храната на малки порции, за
да може да се замрази бързо и напълно
и за да можете да размразявате
впоследствие само нужното ви
количество;
обвийте хранителните продукти в
алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички и проверете
дали торбичките са вакуумирани;
не позволявайте прясна, незамразена
храна да се допира до вече замразени
хранителни продукти, като така ще
избегнете повишаване на
температурата им;
крехките храни се съхраняват по-добре
и по-дълго, отколкото мазните; солта
намалява продължителността на
съхранение на храната;
има вероятност ледените кубчета, ако
се консумират веднага след
изваждането им от фризерното
отделение, да причинят "студено
изгаряне" на кожата;
препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете да
проверявате етикета за времето на
съхранение.
Съвети за съхранение на замразени
храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва да направите следното:
проверете дали фабрично замразените
хранителни продукти са правилно
съхранявани в магазина;
постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от
магазина до фризера за възможно най-
късо време;
не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото;
веднъж размразена, храната се разваля
бързо и не може да бъде замразявана
повторно;
не превишавайте срока на съхранение,
посочен от производителя на
хранителния продукт.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Периодично почистване
ВНИМАНИЕ! Не дърпайте, не
движете и не повреждайте
тръбите и/или кабелите в
корпуса.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
повредите охлаждащата
система.
ВНИМАНИЕ! Когато местите
корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да
избегнете надраскване на
пода.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията
на вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в задната
част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия.
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране
на компресора на електромотора. Водата
от размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда, над
електромотора на компресора, откъдето се
изпарява.
8
Важно е периодично да почиствате отвора
за оттичане на размразената вода в
средата на хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
Размразяване на фризера
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
остри метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за ускоряване
на процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването
на температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен срок
на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте по-
ниска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на
хладно място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
докосвайте замразени
храни с мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратата отворена и
поставете пластмасовата стъргалка на
съответното място в центъра на
дъното, като поставите под нея съда за
събиране на водата от разтопения
скреж.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
отстранете парченцата лед, които се
отделят преди края на размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част и
запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената преди
това храна обратно в отделението на
фризера.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
уредът ще остане включен,
помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на виното в
случай на спиране на тока.
Отстраняване на неизправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем Възможна причина Решение
Уредът не работи. Уредът е изключен. Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Уредът е шумен. Уредът не е укрепен пра‐
вилно.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Компресорът работи непре‐
къснато.
Температурата е зададе‐
на неправилно.
Вижте глава "Действие".
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това проверете темпе‐
ратурата отново.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Тапата на отвора за отце‐
ждане на водата не е по‐
зиционирана правилно.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на вода‐
та правилно.
Хранителните продукти
не са увити правилно.
Увийте хранителните продук‐
ти по-добре.
10
Проблем Възможна причина Решение
Температурата е зададе‐
на неправилно.
Вижте глава "Действие".
В хладилника се стича во‐
да.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
предотвратяват изтичане‐
то на водата в съда за съ‐
биране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до за‐
дната стена.
Водата тече на пода. Изходящият маркуч за то‐
пящата се вода не е
свързан към тавата на из‐
парителя над компресо‐
ра.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тавата
на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпера‐
турата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Температурата на храни‐
телните продукти е твър‐
де висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.
Съхранявайте едновременно
по-малко хранителни продук‐
ти.
Дебелината на леда е по‐
вече от 4-5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често. Отворете вратата само, ако е
необходимо.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уреда.
В случай, че съветите не водят
до постигане на желаните
резултати, свържете се с най-
близкият оторизиран сервизен
център.
Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ! Изключете
щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
1. Едновременно с това, с пръстите
разширете нагоре и надолу прозрачния
капак и го разкачете в посоката на
стрелките.
11
1
1
2
2. Сменете крушката с нова със същата
мощност и специално проектирана за
домашни уреди. (максималната
мощност е посочена на капака на
крушката).
3. Сглобете отново капака на крушката.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката свети.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
Техническа информация
Технически данни
Размери на отвора за вграждане
Височина мм 1780
Ширина мм 560
Дълбочина мм 550
Време на повишаване Часа 22
Волтаж Волта 230 - 240
Честота Hz 50
Техническите данни се намират на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета
за енергийна категория.
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Разполагане
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN +10°C до + 32°C
N +16°C до + 32°C
ST +16°C до + 38°C
Т +16°C до + 43°C
12
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Свързване към електрическата мрежа
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран
техник.
Производителят не носи отговорност,
ако горепосочените мерки за
безопасност не са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
5 cm
min. 200cm
2
min.
200cm
2
Промяна на посоката на отваряне на
вратата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди
извършването на каквито и да
било операции, извадете
щепсела от контакта.
ВНИМАНИЕ! Препоръчително
е да извършите следващите
операции заедно с друго лице,
което да държи здраво вратите
на уреда по време на работа.
1. Разхлабете горния щифт и свалете
раздалечителната подложка.
2. Извадете горния щифт и горната
вратичката.
3. Разхлабете средната панта.
4. Отстранете долната врата.
5. Разхлабете долния щифт.
6. Монтирайте долния щифт на
отсрещната страна.
7. Затегнете средната панта.
8. Монтирайте горната врата.
9. Затегнете раздалечителната подложка
и горния щифт.
13
Направете финална проверка,
за да се уверите, че:
Всички винтове са
затегнати.
Магнитното уплътнение
прилепва към рамката.
Вратата се отваря и затваря
правилно.
Ако стайната температура е
ниска (напр. през зимата),
уплътнението може да не
прилепва идеално към
рамката. В такъв случай, след
време ще се получи естествено
прилягане на уплътнението.
Ако не искате да извършвате
горните операции, обърнете се
към най-близкият оторизиран
сервизен център. Специалист
от оторизираният сервиз ще
извърши обръщането на
вратата за ваша сметка.
Инсталиране на уреда
Уверете се, че захранващият
кабел може да се движи
свободно.
1. Ако е необходимо, срежете
залепващата уплътнителна лента и я
поставете на уреда, както е показано
на фигурата.
x
x
2. Натиснете уреда по посока на
стрелките (1), докато горният капак
опре в кухненската мебел.
3. Натиснете уреда по посока на
стрелките (2) към шкафа на
срещуположната страна на пантата.
1
2
4. Уверете се, че разстоянието между
уреда и лицевия ръб на шкафа е 44
мм.
4mm
44mm
Капачето на долната панта (в
торбичката с принадлежности)
гарантира, че разстоянието между
уреда и кухненските шкафове е
правилно.
5. Уверете се, че разстоянието между
уреда и шкафа е 4 мм.
6. Отворете вратата. Поставете
покритието на долната панта на
мястото му.
7. Закрепете уреда към нишата с 4 винта.
I
I
8. Свалете правилната част от капачето
на пантата (E). Уверете се, че сте
отстранили частта DX от дясната
панта, SX от обратната страна.
14
9. Прикрепете капачетата (C, D) към
палците и отворите на пантата.
E
E
D
C
B
10. Поставете вентилационната решетка
(B).
11. Прикрепете капачетата на пантата (E)
към нея.
12. Свържете уреда странично към
страничната стена на кухненския шкаф:
a. Развинтете винтовете на частта (G)
и преместете частта (G) до
страничната стена на
мебелировката.
b. Стегнете отново винтовете на
частта (G).
c. Прикрепете частта (Н) към частта
(G).
G
H
13. Разкачете частите (Ha), (Hb), (Hc) и
(Hd).
Ha Hb
HdHc
a. Монтирайте част (Ha) от
вътрешната страна на кухненския
шкаф.
21 mm
21 mm
~50 mm
~50 mm
90
o
90
o
b. Притиснете част (Hc) към част (Ha).
Ha
Hc
14. Отворете вратата на уреда и вратата
на кухненския шкаф на 90°.
a. Поставете малката квадратна
пластина (Hb) във водача (На).
Hb
Ha
8 mm
b. Притиснете вратата на уреда и
вратата на шкафа една към друга и
отбележете отворите.
15. Свалете скобите и отбележете
разстояние от 8 мм от външния ръб на
вратата, където трябва да се постави
пиронът (K).
15
Ha
8 mm
K
16. Поставете отново малката квадратна
пластина във водача и го закрепете с
предоставените винтове.
17. Подредете вратата на кухненския
шкаф и вратата на уреда, като
регулирате част Hb.
Hb
18. Притиснете част (Hd) към част (Hb).
Hb
Hd
Направете финална проверка,
за да се уверите, че:
Всички винтове са
затегнати.
Магнитната уплътнителна
лента е прикрепена плътно
към корпуса.
Ако температурата в
помещението е ниска (напр.
през зимата), размерът на
уплътнението се намалява.
Размерът му се увеличава,
когато околната температура
се покачи.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
16
Sadržaj
Informacije o sigurnosti 17
Sigurnosne upute 18
Rad uređaja 19
Svakodnevna uporaba 20
Savjeti 21
Čišćenje i održavanje 22
Rješavanje problema 24
Tehnički podaci 26
Postavljanje 26
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Opća sigurnost
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i drugih
vrsta smještaja
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu ne smiju biti blokirani.
Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
17
Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje
namirnica ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo
neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije postaviti
ovaj uređaj.
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je
težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
Provjerite može li zrak kružiti oko uređaja.
Pričekajte najmanje 4 sata prije
priključivanja uređaja na električno
napajanje. Na taj način se omogućuje
povrat ulja u kompresor.
Uređaj ne postavljajte u blizini radijatora,
štednjaka, pećnica ili ploča za kuhanje.
Stražnji dio uređaja mora biti postavljen uz
zid.
Uređaj ne postavljajte na direktno sunčevo
svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na prevlažna i
prehladna mjesta, poput gradilišta, garaža
ili vinskih podruma.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni podaci
na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel napajanja,
kompresor). Za zamjenu električnih
komponenti kontaktirajte ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili požara.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to moguće.
Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
18
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj plin je
zapaljiv.
Ako dođe do oštećenja u sustavu hlađenja,
provjerite da nema vatre i izvora plamena
u prostoriji. Dobro prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u
uređaj, pored ili na njega.
Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute
namirnice.
Poštujte upute za spremanje na ambalaži
smrznutih namirnica.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust začepljen,
na dnu uređaja će se skupljati odmrznuta
voda.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali ovog
uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
Rad uređaja
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do srednje vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "0".
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
Općenito je najprikladnija srednja
postavka.
Međutim, potrebno je odabrati
točnu postavku imajući u vidu da
temperatura u uređaju ovisi o:
sobnoj temperaturi,
koliko se često otvaraju vrata,
količini čuvane hrane,
mjestu gdje je uređaj
postavljen.
1. Okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.
2. Okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli veći
stupanj hladnoće.
19
Pozor! Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on može
neprekidno raditi pa se na
stražnjoj stjenci može stvarati
inje. U tom slučaju, regulator se
mora postaviti na višu
temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja potrošnja
električne energije.
Svakodnevna uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i sav
unutrašnji pribor operite toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan
miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
UPOZORENJE! Ne koristite
deterdžente ili abrazivna sredstva
jer mogu oštetiti završni sloj.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Stavljanje polica u vratima
Za spremanja pakiranja hrane različitih
veličina police vrata mogu se postaviti na
različitim visinama.
1. Postupno povlačite policu u smjeru
strelica dok se ne oslobodi
2. Razmjestite kako je potrebno.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i
dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica nije
potrebno mijenjati središnje postavke.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim
postavkama kako biste postigli najviši stupanj
hladnoće.
U ovom slučaju, temperatura
odjeljka hladnjaka može pasti
ispod 0°C. Ako se to dogodi
ponovno postavite regulator
temperature na topliju postavku.
Stavite svježu hranu da se zamrzne u srednji
odjeljak.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj
pločici, naljepnici koja se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata: tijekom
tog perioda nemojte dodavati druge namirnice
za zamrzavanje.
20
/

Teistes keeltes