Braun KF 570 Kasutusjuhend

Bränd
Braun
Kategooria
kohvimasinad
Mudel
KF 570
Tüüp
Kasutusjuhend
34
Lai izt¥r¥tu kafijas automÇtu piln¥bÇ, maksimÇlajam
pie∫aujamam auksta dens daudzumam vismaz
divreiz jÇveic pilns pagatavo‰anas cikls.
Ieteikumi labÇkam rezultÇtam
·is kafijas automÇts ir veidots, lai maksimÇli saglabÇtu
kafijas aromÇtu. TÇpïc Braun iesaka:
Lietojiet tikai svaigu malto kafiju.
GlabÇjiet kafiju vïsÇ, sausÇ un tum‰Ç vietÇ (piem.
ledusskap¥) noslïgtÇ traukÇ.
Izmantojiet tikai Braun dens filtrus un nomainiet tos
ik pïc diviem mïne‰iem, regulÇri lietojot kafijas
automÇtu.
T¥riet un atka∫˙ojiet kafijas automÇtu regulÇri kÇ
aprakst¥ts IV un V noda∫Çs.
·eit minïtÇ informÇcija var tikt main¥ta, iepriek‰ nebr¥dinot.
·is produkts atbilst Eiropas direkt¥vai 2004/108/EC
un zemsprieguma direkt¥vai 2006/95/EC.
ApkÇrtïjÇs vides aizsardz¥ba
Lai aizsargÇtu apkÇrtïjo vidi – ja ier¥ce ir
nolietojusies un Js to vairs nelietosiet,
ldzu, neizmetiet to sadz¥ves atkritumos.
Par iespïjÇm bez maksas nodot lietotÇs
elektropreces, ldzu, interesïjieties veikalÇ, kurÇ
Js nopirkÇt produktu, vai skatieties mÇjas lapu
www.zalaispunkts.lv.
Servisa nodro‰inljana
·im produktam mïs nodro‰inam 2 gadu bezmaksas
servisu no produkta iegÇdes dienas. Servisa
nodro‰inljanas laikÇ, veicot remontu vai nomainot
bojÇtÇs produkta deta∫as, mïs bez maksas novers¥sim
visus defektus, kas radu‰ies raÏo‰anas procesÇ. Ja
produktu nav iespïjams salabot, to var apmain¥t pret
jaunu vai analoÆisku produktu. ·¥ garantija ir spïkÇ
jebkurÇ valst¥, kurÇ ‰o produktu piedÇvÇ Braun vai tÇ
pilnvaroti izplat¥tÇji.
Servisa nodro‰inljana neattiecas uz 1) bojÇjumiem, kas
radu‰ies nepareizas lieto‰anas rezultÇtÇ; 2) normÇlu
ier¥ces nolietojumu; 3) defektiem, kuri btiski neietekmï
ier¥ces darb¥bu vai tÇs vïrt¥bu. Servisa nodro‰inljana nav
spïkÇ, ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota
to dar¥t, kÇ ar¥ ja remonta laikÇ nav izmantotas oriÆinÇlÇs
Braun deta∫as.
Lai veiktu bezmaksas ier¥ces remontu servisa
nodro‰inljanas laikÇ, griezieties Braun pilnvarotÇ servisa
centrÇ, l¥dzi ¿emot ier¥ci, pirkuma ãeku un servisa talonu.
PatïrïtÇjam ir noteiktas ties¥bas saska¿Ç ar normat¥-
vajiem aktiem un ‰ie noteikumi neietekmï patïrïtÇja
ar likumu noteiktÇs ties¥bas.
RaÏotÇjs – Braun GmbH, Frankfurter Straße 145,
Kronberg, VÇcija.
PÇrstÇvniec¥ba – Procter&Gamble, Kr. ValdemÇra 21,
R¥ga, Latvija, LV1010 RaÏots âehijÇ.
Braun servisa centri:
Baltijas Servisa centrs, Br¥v¥bas 201, R¥ga, LV-1039.
Tel. 7070536 vai 7070520
Olimpeks Electronics, Bu∫∫u 70C, LV-1067.
Tel. 7425232 vai 26304860
Eesti
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-,
funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et Brauni
uuest tootest on Teile palju kasu. Vaadake palun
jooniseid võõrkeelsest kasutusjuhendist.
Tähelepanu!
Enne seadme esmakasutust lugege kasutusjuhend
hoolikalt läbi.
Hoidke seadet väljaspool laste käeulatust.
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas
vooluvõrgu pinge vastab seadme põhjal märgitule.
Vältige seadme kuumade osade (nt soojendusplaadi)
puudutamist. Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
soojendusplaati.
Ärge asetage klaaskannu mõnele teisele kuumale
pinnale (nt pliidile vms).
Ärge kasutage klaaskannu mikrolaineahjus.
Valmistades mitu kannutäit kohvi järjest, laske
seadmel vahepeal umbes 5 minutit jahtuda (lülitage
kohvimasin välja). Vastasel juhul võib külma vee
sissevalamisel kannust välja paiskuda kuum aur.
Brauni elektriseadmed vastavad kehtivatele
ohutusnõuetele. Elektriseadmeid tohib parandada
ainult tootja volitatud hooldus- ja parandustöökoda.
Oskamatu parandustöö võib põhjustada õnnetusi ja
vigastada kasutajat.
Kohvimasin on ette nähtud koduseks kasutamiseks.
Kohvi valmistamiseks kasutage alati külma värsket
vett.
Maksimaalkogus
10 tassi (1 tass 125 ml)
Seadme osad
· Toitejuhe/juhtmekamber
Kompensaator
Veetaseme näidik
Veenõu
 Veefilter (puudub mudelitel KF 520; tuleb eraldi j
uurde osta)
Ê Veefiltri vahetamist osutav ketas
Á Filtrihoidiku avamise nupp
Ë Tilgalukuga filtrihoidik
È Soojendusplaat
Í Sisse- ja väljalülitusnupp «on» = sees «off» = väljas
{ Kaanega klaaskann
I Kohvimasina kasutamine
Veefiltri paigaldus
(puudub mudelitel KF 520; tuleb eraldi juurde osta)
1. Eemaldage veefiltri
 pakend.
2. Eemaldage kompensaator
veenõust.
3. Asetage veefilter oma kohale (hoidke kompensaator
alles, pange see alati eemaldatud veefiltri asemele).
4. ga kahe kuu tagant vahetage kindlasti veefiltrit.
Seadke ketas
Ê näitama järgmist veefiltri vahetamise
aega nii, et jooksev kuu on näha vasakul (ehk
alguskuu) ning kuu, millal peaksite veefiltri välja
vahetama, on näha paremal pool (ehk lõpukuu).
98575920_KF520_4-46 Seite 34 Mittwoch, 9. Juli 2008 8:45 08
35
Tähelepanu!
Enne seadme esmakasutust. pärast veefiltri vahetamist
või kui kohvimasinat ei ole kaua aega kasutatud, keetke
esmalt seadmega ilma kohvipulbrit lisamata kannutäis
puhast vett.
II Kohvi valmistamine
Valage veenõusse külm vesi. Avage filtrihoidik nupule Á
vajutades, asetage hoidikusse paberfilter suurusega nr 4,
seejärel lisage kohvipulber. Asetage kann soojendus-
plaadile
È ja lülitage kohvimasin sisse Í. Kohvipulbri
lisamine ja kasutatud paberfiltri eemaldamine on
hõlpsam, kui võtate filtri hoidikust välja. Tilgalukk
võimaldab kannu kohvivalmistamise ajal soojendus-
plaadilt ära võtta, ilma et kohvi maha tilguks. Asetage
kann kohe jälle tagasi soojendusplaadile, et filter ei täituks
liialt.
Ühe tassi kohvi valmistamiseks kulub umbes 1 minut.
Valminud kohvi hulk on väiksem kui kannu valatud
veehulk.
Mudelil KF 570
on automaatne väljalüliti (auto-off), mis
lülitab kohvimasina välja kaks tundi pärast sisselülitamist.
III Veefilter
Veefilter eemaldab veest kloori, ebameeldiva kõrvalmait-
seja lõhna ning lahustumatud osakesed. Regulaarne
(iga kahe kuu möödudes) veefiltri vahetus tagab parema
maitsega kohvi ja pikendab kohvimasina kasutusiga ning
hoiab ära katlakivi tekke. Brauni veefiltreid müüvad kõik
hästivarustatud Brauni kauplused ja volitatud hooldus-ja
parandustöökojad.
IV Puhastamine
Alati enne kohvimasina puhastamist eemaldage
toitejuhtme pistik pistikupesast. Kohvimasinat ei tohi
kunagi puhastada voolava vee all ega vette kasta. Seadet
võib puhastada niiske lapiga.
Mudelil KF 570 on roostevabast terasest filtrihoidik
Ë,
mida võib puhastada vaid niiske lapiga. Võite kasutada
ka nõudepesuvahendit. Ärge kasutage abrasiivseid
puhastusvahendeid ega peske seda nõudepesumasinas.
Mudeli KF520 ja KF560 klaaskannu ja plastikust filtri-
hoidikut võib pesta nõudepesumasinas.
V Katlakivi eemaldamine (joonis puudub)
Kui kasutatav vesi on kare ja te ei kasuta kohvimasinas
veefiltrit, tuleb seadmest regulaarselt eemaldada
katlakivi. Kui kasutate veefiltrit ja vahetate seda iga
kahe kuu tagant, pole üldiselt katlakivi eemaldamine
vajalik. Kui kohvimasina töö on tunduvalt aeglustunud,
on seadmesse siiski ladestunud katlakivi, mis tuleks
eemaldada.
Tähelepanu!
Katlakivi eemaldamisel pange veenõusse
veefiltri asemele kompensaator.
Võite kasutada müügilolevat alumiiniumiga
mittereageerivat katlakivieemaldajat.
Järgige katlakivieemaldaja pakendil olevaid
kasutusjuhiseid.
Korrake toimingut seni, kuni valmistusaeg muutub
endiseks.
Pärast katlakivi eemaldamist keetke kohvimasinaga
vähemalt kaks kannutäit puhast külma vett.
Nõuandeid
Alltoodud nõuandeid järgides saate kohvile parima
aroomi:
Kasutage alati värsket kohvipulbrit.
Säilitage kohvipulbrit jahedas, kuivasja pimedas
kohas (näiteks külmikus). Kohvikarp olgu õhukindlalt
suletav.
Kasutage ainult Brauni veefiltreid. Kohvimasina
regulaarsel kasutamisel peab veefiltrit vahetama iga
kahe kuu tagant.
Puhastage kohvimasinat ja eemaldage katlakivi
regulaarselt IV ja V osas kirjeldatud viisil.
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
See toode vastab Euroopa Ühenduse
direktiividele
2004/108
/EMÜ (elektromagnetiline
ühilduvus) ja
2006/95
/EMÜ (madalpinge
elektriseadmed).
Keskkonnasäästlikkuse huvides ärge visake
kasutusest kõrvaldatud seadet ja patareisid (kui
toode sisaldab patareisid) kasutusaja lõppedes
koos tavaliste olmejäätmetega minema. Toimetage
kasutusest kõrvaldatud seade hävitamiseks vastavasse
kogumispunkti. Kasutuselt kõrvaldatud kodumasinate ja -
elektroonika tasuta vastuvõtu punktid: vt
www.eesringlus.ee.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud T‰ehhi Vabariigis.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,
Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil).
Garantiiaja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel
ilmnenud vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest
materjalist või valmistamisest ja koostamisest,
vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui
praak on tekkinud tootja süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine),
ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti
ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade
korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni
varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja lõiketera
kohta garantii ei kehti.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja
müüja allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele
õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate
materiaalsete ja isiklike kahjude korvamist.
98575920_KF520_4-46 Seite 35 Mittwoch, 9. Juli 2008 8:45 08
36
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse
kas Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu
ja kus ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid
seadusi, mis takistavad seadmele lubatud
garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema
komplektne. Klient toimetab seadme parandustöökotta
omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud
aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või
kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu
seadme garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Serwest AS, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730, 627 8732.
Arwest OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.
Tel: 7 344299.
êÛÒÒÍËÈ
      
  , -
  .  ,    -
    Braun.
ÇÌËχÌËÂ!
èÓÒ¸·‡ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÁ̇ÍÓ-
ÏËÚ¸Òfl Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ, ÔÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í Ì‡˜‡Ú¸
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÍÓÙ‚‡ÍÓÈ.
ùÚÓÚ ÔË·Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
‰ÂÚ¸ÏË ËÎË ‰Û„ËÏË Îˈ‡ÏË ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë Ë
ÔËÒÏÓÚ‡, ÂÒÎË Ëı ÙËÁ˘ÂÒÍËÂ, ÒÂÌÒÓÌ˚ ËÎË
ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ËÏ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸.
èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ Í ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ ÚÓ͇ ÒΉÛÂÚ
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ÛÓ‚Ì˛ ̇ÔflÊÂÌËfl
‚ ÒÂÚË. ÑÓÔÛÒÚËÏ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ÔflÊÂÌËfl Û͇Á‡Ì
̇ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÙ‚‡ÍË.
ç ÔË͇҇ÈÚÂÒ¸ Í „Ófl˜ËÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflÏ,
‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Í Ì‡„‚‡ÚÂθÌÓÈ Ô·ÒÚËÌÂ. çÂ
‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ¯ÌÛ‡ Ò Ì‡„‚‡ÚÂθÌÓÈ
Ô·ÒÚËÌÓÈ.
ç ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ÒÚÂÍÎflÌÌÛ˛ ÂÏÍÓÒÚ¸ ̇ ‰Û„ËÂ
̇„‚‡˛˘ËÂÒfl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË (ÔÎËÚ˚, ÔÓ‰ÌÓÒ˚
Ò ÔÓ‰Ó„‚ÓÏ).
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚÂÍÎflÌÌÛ˛ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‚ ÏËÍÓ-
‚ÓÎÌÓ‚˚ı Ô˜‡ı.
èÂ‰ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÌÓ‚ÓÈ ÔÓˆËË ÍÓÙÂ
ÒΉÛÂÚ ‰‡Ú¸ ÍÓÙ‚‡Í Óı·‰ËÚ¸Òfl ‚ Ú˜ÂÌËÂ
ÔËÏÂÌÓ 5 ÏËÌÛÚ (ÍÓÙ‚‡ÍÛ ÒΉÛÂÚ ÓÚÍβ-
˜ËÚ¸), ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔË Á‡ÔÓÎÌÂÌËË ÍÓÙÂ-
‚‡ÍË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚˚‰ÂÎÂÌË ԇ‡.
ùÎÂÍÚÓÔË·Ó˚ ÙËÏ˚ Braun ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Òڇ̉‡Ú‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. êÂÏÓÌÚ
˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚ Braun (‚Íβ˜‡fl Á‡ÏÂÌÛ ¯ÌÛ‡
ÔËÚ‡ÌËfl) ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÒÔˆˇÎËÒÚ‡ÏË
ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡. çÂ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È
ÂÏÓÌÚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÎÓÏÍ ˝ÎÂÍÚÓÔË-
·Ó‡ ËÎË Ú‡‚ÏÂ!
чÌ̇fl ÏÓ‰Âθ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ·˚ÚÓ‚Ó„Ó
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
ÑÎfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÙ ‚Ò„‰‡ ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ
ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ‚Ó‰Û.
å‡ÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˜‡¯ÂÍ
10 ˜‡¯ÂÍ (ÔÓ 125 ÏΠ͇ʉ‡fl)
éÔËÒ‡ÌËÂ
· òÌÛ/ï‡ÌÂÌË ¯ÌÛ‡
ᇄÎۯ͇ ‚ÏÂÒÚÓ Í‡Úˉʇ
# à̉Ë͇ÚÓ ÛÓ‚Ìfl ‚Ó‰˚
$ ÖÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl ‚Ó‰˚
% ä‡ÚË‰Ê ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ (Ì ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl
Ò ÏÓ‰Âθ˛ KF520; ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌ Á‡
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ Ô·ÚÛ)
& à̉Ë͇ÚÓ ÒÏÂÌ˚ ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡
Á äÌÓÔ͇ ÙËÍÒ‡ˆËË ÙËθÚ‡
Ë äÓÁË̇-ÙËθÚ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ drip stop
È ç‡„‚‡ÚÂθ̇fl Ô·ÒÚË̇
Í èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚Íβ˜./ÓÚÍβ˜. («on/off»)
{ äÛ‚¯ËÌ ‰Îfl ‚Ó‰˚
98575920_KF520_4-46 Seite 36 Mittwoch, 9. Juli 2008 8:45 08
/