Microlife BP A1 Easy Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife BP A1 Easy BP A1 Easy
BP A1 Easy
BP A1 Easy
Guarantee Card
Name of Purchaser / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn /
Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer /
Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер
Date of Purchase / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato / Kjøpsdato /
Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias /
Special-forhandler / Spesialist forhandler /
Speciālists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga /
Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер
46
Näidik
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Sihtotsarbeline kasutus:
Antud ostsillomeetriline vererõhuapraat on ette nähtud mitte-inva-
siiseks vererõhu mõõtmiseks 12 aastastel ja vanematel inimestel.
Seade on kliiniliselt valideeritud patsientidel, kellel oli hüperten-
sioon, hüpotensioon, diabeet, pre-eklampsia, ateroskleroos, lõpp-
staadiumis neeruhaigus ja rasvumuse all kannatavate patsientide
puhul.
Austatud klient,
Aparaat on välja töötatud koostöös arstidega ning selle täpsus on
kliiniliste uuringutega tunnistatud väga heaks.*
Kui teil tekib küsimusi või probleeme või soovite tagavaraosi
tellida, võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga. Koha-
liku Microlife esindaja aadressi saate oma müügiesindajalt või
apteekrilt. Teise võimalusena külastage meie veebilehte
www.microlife.ee, kust leiate väärtuslikku teavet meie toodete
kohta.
Tugevat tervist – Microlife AG!
* Selles seadmes kasutatakse sama mõõtmistehnoloogiat, mis
Briti Hüpertensiooni Seltsi (British and Irish Hypertension Society,
BIHS) protokolli järgselt testitud ja auhinnatud «BP 3BTO-A»
mudelis.
Microlife BP A1 Easy
EE
1
ON/OFF nupp
2
Näidik
3
Manseti ühenduspesa
4
Vooluadapteri pesa
5
Patarei sahtel
6
Mansett
7
Manseti ühenduslüli
8
Süstoolne näit
9
Diastoolne näit
AT
Pulsisagedus
AK
Manseti kontrollnäitaja
AL
Käe liigutuse näitaja
AM
Pulsi näitaja
AN
Patarei näit
AO
Ebaregulaarse südamelöögi (IHB) sümbol
AP
Salvestatud mõõtmistulemus
Hoida kuivana
47BP A1 Easy
EE
Sisukord
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu
mõõtmise kohta
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Valige õige suurusega mansett
3. Vererõhu mõõtmine
4. Ebaregulaarse südamelöögi (IHB) sümboli ilmumine
5. Andmemälu
6. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Tühjade patareide vahetus – asendus
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Laetavate patareide kasutus
7. Vooluadapteri kasutus
8. Veateated
9. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Aparaadi hooldus
Manseti puhastamine
Täpsustest
Käitlus
10. Garantii
11. Tehnilised andmed
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu
mõõtmise kohta
Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekitatud
rõhk. Alati mõõdetakse kahte näitajat - süstoolset (ülemist) ja
diastoolset (alumist) vererõhku.
Aparaat mõõdab ka pulsisagedust (arv, mis näitab, mitu lööki
teeb süda minutis).
Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see
vajab arsti juhendatud ravi!
Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle,
kui olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole
milleski kindel. Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhu-
väärtusele.
Liiga kõrgel vererõhul võib olla palju põhjuseid. Arst selgitab
neid teile täpsemalt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite
langetab vererõhku ka kehakaalu alandamine ja treening.
Ravimi annuste muutmine või ravi alustamine arstiga
eelnevalt konsulteerimata ei ole mitte mingil tingimusel
lubatud.
Sõltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk
päeva lõikes oluliselt. Seetõttu peate vererõhku mõõtma
alati samades rahulikes tingimustes ja lõõgastununa!
Tehke vähemalt kaks mõõtmist (hommikul ja õhtul) ja arvutage
keskmine tulemus.
Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on
normaalne, kui saate märkimisväärselt erinevad tulemused.
Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus
mõõdetud tulemused ei ole sarnased, kuna need olukorrad
erinevad teineteisest täielikult.
Mitmed mõõtmised annavad palju parema informatsiooni teie
vererõhust kui üks ja ainus mõõdetud tulemus.
Jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 15-sekundiline paus.
Kui teil esineb südame arütmia siis on soovtav enne seadme
kasutamist konsulteerida oma arstiga. Tutvuge antud kasutus-
juhendi «Ebaregulaarse südamelöögi (IHB) sümboli ilmumine»
peatükiga.
Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!
Raseduse korral peaksite oma vererõhku regulaarselt jälgima,
kuna sel perioodil võib see olulisel määral muutuda.
Selle vererõhumõõtja kasutamist raseduse ja preeklampsia
korral on spetsiaalselt kontrollitud. Kui tuvastate raseduse
ajal ebatavaliselt kõrge näidu, peaksite veidi aja (nt tunni)
48
pärast uuesti mõõtma. Kui näit on endiselt liiga kõrge,
konsulteerige oma arsti või günekoloogiga.
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtuse järgi. Näide:
vererõhu väärtus 140/80 mmHg või 130/90 mmHg tähendab, et
«vererõhk on liiga kõrge».
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Pärast seadme lahtipakkimist, paigaldage esmalt patareid. Patarei
sahtel 5 on aparaadi all. Paigaldage patareid (4 x 1,5 V, suurus
AA) jälgides etteantud polaarsust.
Valige õige suurusega mansett
Microlife pakub erineva suurusega mansette. Valige õlavarre
ümbermõõdule sobiva suurusega mansett (mõõdetakse tihkelt
õlavarre keskelt).
Mugavamaks ja paremaks paigaldamiseks on lisatarvikutena
saadaval «Easy» mansetid.
Kasutage ainult Microlife mansette!
Pöörduge oma kohaliku
Microlife
esindaja poole, kui kaasasolev
mansett
6
ei sobi.
Ühendage mansett aparaadi külge, sisestades manseti ühen-
duslüli 7 manseti pessa 3 lõpuni sisse.
3. Vererõhu mõõtmine
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge
sööge ega suitsetage.
2. Istuge seljatoega toolile ja lõdvestuge viieks minutiks. Hoidke
jalatallad põrandal ja ärge ristake jalgu.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul). Soovi-
tatav on arsti esimesel visiidil teha mõlemalt käelt mõõtmised,
et määrata ära kummalt käelt edaspidi rõhku mõõdetakse.
Mõõdetavaks käeks peab olema kõrgema rõhuga käsi.
4. Eemaldage õlavarrelt kitsad riided. Soonimise vältimiseks ärge
käärige pluusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus
on märgitud mansetile).
Asetage mansett ümber käe tihed
alt, kuid m
itte liiga tugevalt.
Veenduge, et mansett oleks paigutatud 1-2 cm küünarliige-
sest kõrgemale.
Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama
arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
7. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage
ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
8. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk
hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud,
pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
9. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja AM.
10.Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest 8 ja dias-
toolsest 9 vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AT.
11.Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
12.Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul
automaatselt välja.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF
nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameel-
divat survet).
Tabel on täiskasvanu vererõhutulemuste hindamiseks ja vastab
rahvusvahelistele ravijuhenditele (ESH, ESC, JSH). Ühikud on
mmHg.
Vahemik
Süstooln
e
Dias-
toolne Soovitus
1. normaalne vere-
rõhk
< 120 < 74 Iseseisev kontroll
2. optimaalne vere-
rõhk
120 - 129 74 - 79 Iseseisev kontroll
3. kõrgenenud vere-
rõhk
130 - 134 80 - 84 Iseseisev kontroll
4. liiga kõrge vererõhk 135 - 159 85 - 99 Pöörduge arsti
poole
5. ohtlikult kõrge vere-
rõhk
160 100 Pöörduge viivita-
matult arsti poole!
Manseti suurus õlavarre ümbermõõt
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
49BP A1 Easy
EE
Kui on teada, et teil on väga kõrge ülemine vererõhk, on
soovitatav valida rõhk individuaalselt. Kui aparaadi näit on
pumpamisel jõudnud ligikaudu 30 mmHg-ni (on näha
näiduaknas), vajutage ON/OFF nuppu. Hoidke seda all, kui
vererõhu näit on ligikaudu 40 mmHg suurem, kui oodatav
süstoolse vererõhu väärtus ja vabastage seejärel nupp.
4. Ebaregulaarse südamelöögi (IHB) sümboli ilmu-
mine
See sümbol AO tähendab , et ebaregulaarsete südamelöökide
esinemine on tuvastatud. Sel juhul võivad vererõhu mõõtmise
näidud erineda teie tegelikest vererõhu näitudest. Soovtav on
korrata mõõtmist.
5. Andmemälu
Pärast mõõtmist salvestab aparaat alati viimase tulemuse. Et
mõõdetud näitu näha, vajutage ja hoidke all ON/OFF nuppu 1
(aparaat peab kõigepealt olema välja lülitatud). Vabastage nupp
kohe, kui kõik ekraani elemendid on kuvatud. Seejärel kuvatakse
salvestatud tulemus, mis on tähistatud tähega «M» AP.
6. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Kui patareid on ligikaudu ¾ kasutatud, süttib kohe pärast aparaadi
sisselülitamist patarei sümbol AN (osaliselt täis patarei sümbol).
Aparaat töötab küll usaldusväärselt edasi, kuid peaksite peagi
uued patareid kasutusele võtma.
Tühjade patareide vahetus – asendus
Kui patareid on tühjad, süttib kohe pärast aparaadi sisselülitamist
patarei sümbol AN (tühja patarei sümbol). Aparaati ei saa enne
patareide vahetust enam kasutada.
1. Avage patareisahtel 5 aparaadi all.
2. Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Kasutage 4 uut, pika elueaga 1,5 V, AA suurusega leelispa-
tareid.
Ärge kasutage patareisid, mille kasutusaeg on lõppenud.
Kui vererõhuaparaati ei ole plaanis pikka aega kasutada,
võtke palun patareid aparaadi seest välja.
Laetavate patareide kasutus
Te saate seda aparaati kasutada ka laetavate patareidega.
Palun kasutage ainult «NiMH» tüüpi korduvkasutatavaid
patareisid!
Kui näidikule ilmub patarei («patarei tühi») sümbol, tuleb
patareid aparaadi seest välja võtta ja laadida! Tühjasid
laetavaid patareisid ei tohi aparaadi sisse jätta, see võib
patareisid kahjustada (patareid võivad täielikult tühjeneda
ka siis kui aparaat on väljalülitatud).
Eemaldage alati laetavad patareid aparaadist, kui teil jääb
kasutamisse nädalane või pikem paus.
Patareisid EI TOHI vererõhuaparaadi sees laadida! Laadige
patareisid välises laadijas. Järgige juhiseid laadimise, hool-
duse ja kestvuse kohta!
7. Vooluadapteri kasutus
Aparaati võib kasutada
Microlife
vooluadapteriga (
DC 6V, 600 mA
).
Kasutage ainult Microlife vooluadapterit, mis on saadaval
originaal-lisatarvikuna ja mis sobib teie vooluvõrguga.
Kontrollige, et vooluadapter ja selle kaabel poleks vigastatud.
1. Ühendage adapteri kaabel vererõhuaparaadil olevasse voolu-
adapteri pessa 4.
2. Ühendage adapteri pistik seinakontakti.
Kui vooluadapter on ühendatud, siis patareidelt voolu ei kasutata.
8. Veateated
Kui mõõtmise ajal tekib viga, siis toiming katkestatakse ja vastav
veateade ilmub näidikule, nt «ERR 3».
Informatsioon arstile juhul, kui korduvalt ilmub ekraanile
IHB sümbol.
Antud seade on ostsillomeetriline vererõhuaparaat, mis samuti
mõõdab pulssi vererõhu mõõtmise ajal ja teavitab, kui esinevad
ebaregulaarsed südamelöögid.
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
«ERR 1» Liiga nõrk
signaal
Mansetini jõudvad pulsilöögid on liiga
nõrgad. Asetage mansett uuesti ja
korrake mõõtmist.*
50
* Kui see või mõni muu probleem ilmneb korduvalt, konsulteerige
kohe arstiga.
Kui teie meelest on tulemused ebatõenäolised, lugege
«1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.
9. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat
informatsiooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne
seadme kasutamist palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke
seda edasisteks juhisteks.
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatli-
kult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja
kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Mõõtes selle aparaadiga, ärge vahetage ega kasutage mõnda
muud tüüpi mansetti või ühenduslüli.
Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks
mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati
kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud
seadmetest.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos. See ei
asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui tulumus ei vasta patsiendi
sümptomitele. Ärge tuginege ainult mõõtetulemusele, alati arves-
tage teiste esinevate potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi
seisundiga. Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla
neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on
varustatud juhtmete ja voolikutega.
Aparaadi hooldus
Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.
Manseti puhastamine
Eemaldage plekid ettevaatlikult kasutades niisket lappi ja seebivahtu.
HOIATUS: Ärge peske mansetti pesumasinas ega nõude-
pesumasinas!
Täpsustest
Me soovitame vererõhuaparaadi mõõtetäpsust kontrollida iga
2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt
pärast maha pillamist). Täpsustesti tegemiseks pöörduge oma
kohaliku Microlife esindaja poole (vt eessõna).
«ERR 2»
AL
Veasignaal Mõõtmise ajal avastati manseti kaudu
veasignaal, mille võis põhjustada liiguta-
mine või lihaste pingutamine. Korrake
mõõtmist, hoides kätt rahulikult paigal.
«ERR 3»
AK
Manseti-
rõhk ei tõuse
Mansetti ei pumbata piisavas koguses
õhku. Võimalik on lekke olemasolu.
Kontrollige, et mansett oleks korralikult
ühendatud ja piisavalt tihedalt ümber
käe. Vajadusel vahetage patareid.
Korrake mõõtmist.
«ERR 5» Ebatõenäo-
line tulemus
Mõõtmissignaalid on ebatäpsed ja
tulemus ei ilmu näidikule. Lugege läbi
«olulised punktid usaldusväärseks
mõõtmiseks» ja korrake mõõtmist.*
«HI»Pulss või
mansetis
olev rõhk on
liiga kõrge
Mansetis olev rõhk on liiga kõrge (üle
299 mmHg) või pulss liiga sage (üle
200 löögi minutis). Lõõgastuge 5 minutit
ja korrake mõõtmist.*
«LO»Pulss on
liiga aeglane
Pulss on liiga aeglane (alla 40 löögi
minutis). Korrake mõõtmist.*
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
51BP A1 Easy
EE
Käitlus
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
10.Garantii
Sellele seadmele on antud
5 -aastane garantii
, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii alla ei kuulu patareid ja kandeosad.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patarei-
dest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest
tekkinud kahjusid.
Sellele mansetile anname 2-aastase funktsionaalse garantii
(puudutab sisekummi pingsuse püsimist).
Palun võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga (vt
eessõna).
11.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Töötingimused: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Kaal: 317 g (koos patareidega)
Mõõdud: 146 x 65 x 46 mm
Mõõtmisprotseduur: ostsillomeetriline, vastab Korotkovi meeto-
dile: faas I süstoolne, faas V diastoolne
Mõõtevahemik: 20 - 280 mmHg – vererõhk
40 - 200 lööki minutis – pulss
Mansetirõhu
vahemik näidikul: 0 - 299 mmHg
Resolutsioon: 1 mmHg
Staatiline täpsus: rõhu täpsus ± 3 mmHg
Pulsi täpsus: ± 5 % tegelikust
Vooluallikas:
4 x 1,5 V patareidega; suurus AA
Vooluadapter DC 6V, 600 mA (lisatarvik)
Patareide eluiga: ligikaudu 920 mõõtmist (uued patareid)
IP Klass: IP20
Vastavus
standarditele:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: Aparaat: 5 aastat või 10000 mõõtmist
Tarvikud: 2 aastat
1 / 1

Microlife BP A1 Easy Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend