EINHELL GE-WS 18/35 Li-Solo Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
GE-WS 18/35 Li-Solo
Tüüp
Kasutusjuhend
GE-WS 18/35 Li
GE-WS 18/75 Li
Art.-Nr.: 34.252.10 (Solo) I.-Nr.: 11019
Art.-Nr.: 34.252.20 (Solo) I.-Nr.: 11019
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-tryksprøjte
S Original-bruksanvisning
Batteridriven tryckspruta
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akku-paineruisku
EE Originaalkasutusjuhend
Akuga aiaprits
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 1Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 1 17.09.2019 14:02:2617.09.2019 14:02:26
- 2 -
1
2 3
8
7
69
4
32 1
9
10
11
12
5
1615
1413
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 2Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 2 17.09.2019 14:02:3317.09.2019 14:02:33
- 3 -
4a 4b
4c 5
6 7
C
CAB
5
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 3Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 3 17.09.2019 14:02:3717.09.2019 14:02:37
- 4 -
8 9
10 11
12 13
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 4Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 4 17.09.2019 14:02:4117.09.2019 14:02:41
- 5 -
14 15
16 17
18 19a
1
3
1
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 5Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 5 17.09.2019 14:02:4817.09.2019 14:02:48
- 6 -
19b
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 6Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 6 17.09.2019 14:02:5517.09.2019 14:02:55
DK/N
- 7 -
Fare! - Betjeningsvejledningen skal læses for at minimere risikoen for tilskadekomst
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller.
Forsigtig! Brug beskyttelsesmaske.
Forsigtig! Bær egnede beskyttelseshandsker!
Bær egnet, fast fodtøj.
Må ikke bruges, når det regner. Beskyt mod fugt!
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 7Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 7 17.09.2019 14:02:5517.09.2019 14:02:55
DK/N
- 8 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Advarsel!
Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger,
illustrationer og tekniske data, som dette
el-værktøj er udstyret med. Følges de efterføl-
gende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvis-
ninger skal opbevares for senere brug.
Bær tætsiddende, egnet tøj. Til arbejde over
hovedhøjde skal der bruges en væsketæt ho-
vedbeklædning.
Sørg for, at sprøjter aldrig står ude i solen.
Sprøjt ikke giftige sprøjtemidler. Overhold
sikkerhedsdatabladene for kemiske stoffer og
tilberedning. Kontakt producenten, hvis du er i
tvivl.
Hold fremmede og dyr væk fra området under
sprøjtearbejdet.
Dette produkt må ikke anvendes af børn. Pas
på, at børn ikke bruger produktet som legetøj.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennem-
føres af børn. Produktet må ikke anvendes af
personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller af personer med util-
strækkelig viden eller erfaring, medmindre de er
under opsyn eller instrueres af en person, der er
ansvarlig for dem.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1-2)
1. Indstilleligt sprøjtehoved
2. Sprøjtelanse med teleskopfunktion
3. Låsemøtrik
4. Sprøjtelanse faststående
5. Akku-beskyttelsesklap
6. Udløserarm
7. Pistolgreb
8. Slange
9. Remfastgørelse
10. Tankklap/målebæger
11. Bæregreb
12. Tænd/sluk-knap
13. Sprøjtemiddelbeholder
14. Motorhus
15. Beholderlås
16. Bæresele
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
• Tryksprøjte
• Slange
• Pistolgreb
• Sprøjtelanse
• Bæresele
• Original betjeningsvejledning
• Sikkerhedsanvisninger
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 8Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 8 17.09.2019 14:02:5517.09.2019 14:02:55
DK/N
- 9 -
3. Formålsbestemt anvendelse
Tryksprøjten bruges udelukkende til at sprøjte føl-
gende væsker i hus eller have eller i drivhuse:
Vand
Plantebeskyttelsesmidler,
Ukrudtsmidler,
Naturlige olietyper (f.eks. neemolie, rapsolie),
der er opløst i vand
Gødningsmidler, der er opløst i vand
Sprøjtevæsker, især naturlige olier, der er opløst
i vand, skal have en vandlignende konsistens.
Langsomt ydende væsker kan ikke bruges til
sprøjtning eller kun med indskrænket e ekt.
Der må kun bruges ydende gødningsmidler,
ukrudtsmidler og plantebeskyttelsesmidler
(PSM), der er godkendt af de lokale godken-
delsesmyndigheder i brugslandet. For disse
godkendte midler samt for naturlige olietyper, der
er opløst i vand, er ingen skadelige indvirkninger
på de anvendte materialer kendt på produktions-
tidspunktet. Gødningsmidlerne, plantebeskyttel-
sesmidlerne og ukrudtsmidlerne må kun sprøjtes
i de koncentrationer, der er angivet af sprøjtemid-
delproducenten. Kontakt producenten af midlet/
midlerne, hvis du er i tvivl.
Tryksprøjten er ikke egnet til brug i fødevareområ-
der og må ikke bruges til at sprøjte sprøjtevæsker
over den tilladte driftstemperatur på 40°C samt
syreholdige, ætsende og brandbare væsker med
et ammepunkt under 55°C. Der må heller ikke
sprøjtes med imprægnerings- eller desinfektions-
midler, lakker, lasur, fedter, mineralolier og synte-
tisk producerede olier.
Pas på! Forstøvede brandbare væsker er lige-
ledes letantændelige ved et ammepunkt over
55°C.
Tryksprøjten må under ingen omstændigheder
bruges:
til at svide
til at opbevare væsker
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
4. Tekniske data
Spændingsforsyning: .............................18 V d.c.
Pumpetype: .............................. Membranpumpe
GE-WS 18/35 Li
Beholdervolumen ca.: ...................................3,8 l
GE-WS 18/35 Li påfyldningsmængde maks.: 3,5 l
GE-WS 18/75 Li
Beholdervolumen ca.: ...................................8,2 l
GE-WS 18/75 Li påfyldningsmængde maks.: 7,5 l
Flowmængde, V: .................................... 30-60 l/h
Sprøjtetryk: .................................. 2.5 bar (36 psi)
Optimal sprøjteafstand: .............................. 0,6 m
Restmængde: .............................................25 ml
Tilladt maks. driftstemperatur: ................. + 40°C
Sprøjtelanselængde med tilslutning/dyse min.
maks.: ......................................... 33 cm – 50 cm
GE-WS 18/35 Li vægt med tilbehør (uden akku-
mulatorbatteri): .........................................2,26 kg
GE-WS 18/75 Li vægt med tilbehør (uden akku-
mulatorbatteri): .........................................2,40 kg
Pas på!
Produktet leveres uden akkumulatorbatterier og
uden ladeaggregat og må kun bruges sammen
med Li-Ion akkumulatorbatterierne fra Power-X-
Change serien!
Li-Ion akkumulatorbatterierne fra Power-X-
Change serien må kun lades med Power-X-
Charger.
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau L
pA
................................. 83 dB(A)
Usikkerhed K
pA
............................................. 3 dB
Lyde ektniveau L
WA
............................... 94 dB(A)
Usikkerhed K
WA
............................................3 dB
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 9Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 9 17.09.2019 14:02:5617.09.2019 14:02:56
DK/N
- 10 -
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745.
Håndtag
Svingningsemissionstal a
h
= 1,57 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
De angivede samlede svingningsværdier og de
angivede støjemissionsværdier er blevet målt iht.
en standardiseret analyseproces og kan anven-
des til at sammenligne el-værktøj indbyrdes.
De angivede samlede svingningsværdier og de
angivede støjemissionsværdier kan også bruges
til at gennemføre en foreløbig vurdering af belast-
ningen.
Advarsel:
Svingnings- og støjemissionerne kan afvige fra de
angivede værdier, når el-værktøjet bruges, dette
afhænger af den måde, el-værktøjet bruges på,
og især af, hvilke typen emne der bearbejdes.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet fors-
kriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risiko-
faktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konst-
ruktionsmåde:
1. Lungeskader, hvis du ikke bærer nogen egnet
beskyttelsesmaske.
2. Kontakt med farlige sto er. Sprøjtemateri-
aler kan være skadelige, hvis de indåndes,
sluges eller kommer i kontakt med hud eller
øjne. Overhold instruktionerne og bær egnet
beskyttelsesudstyr.
5. Inden ibrugtagning
Advarsel!
Produktet skal slukkes, og akkumulatorbatteriet
fjernes, før monteringsarbejde startes.
5.1 Montering af sprøjtelanse og slange
1. Skru sprøjtelansen fast til pistolgrebet (billede
3).
2. Stik slangen fast på pistolgrebet (billede 4a)
og skru den fast med fastspændingsmøtrik-
ken (billede 4b).
3. Forbind den anden ende på slangen med
huset og skru den fast med fastspændings-
møtrikken (billede 4c).
Bemærk! Kontroller ubetinget slangeforbin-
delserne. Eventuelle utætheder skal afhjælpes
med det samme, og produktet må først bruges
igen, når utæthederne er afhjulpet.
5.2 Påsætning af skulderrem
1. Fastgør enderne på skulderremmen i remfast-
gørelsen (billede 1 / pos. 9).
2. Læg skulderremmen hen over skulderen.
3. Indstil remmens længde på en sådan måde,
at remholderen be nder sig i hoftehøjde, så
du kan arbejde normalt uden at blive træt.
5.3 Montering af akkumulatorbatteri
Bemærk:
Produktet leveres uden akkumulatorbatteri og
uden ladeaggregat!
Beskyttelsesklappen lukker af sig selv og hol-
des lukket vha. magneter.
Åbn og hold beskyttelsesklappen (billede 5 / pos.
5). Skub akkumulatorbatteriet ind i akkumulator-
batteriets holder. Kontroller, at anslagsknappen
falder i hak (billede 5 / pos. C), så snart akkumu-
latorbatteriet er skubbet helt ind. Akkumulatorbat-
teriet tages ud i modsat rækkefølge.
5.4 Opladning af akkumulatorbatteri
1. Tag akkupack‘en ud af holderen på produk-
tet: Tryk hertil på anslagsknappen (billede 5/
pos.C).
2. Kontroller, at netspændingen, som står anført
på mærkepladen, svarer til den forhåndenvæ-
rende netspænding. Sæt stikket til ladeaggre-
gatet i stikkontakten. Den grønne LED-lampe
begynder at blinke.
3. Sæt akkumulatorbatteriet i ladeaggregatet.
4. Under punkt 10 „Visninger på ladeaggregat“
ndes en oversigt over LED-visningernes be-
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 10Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 10 17.09.2019 14:02:5617.09.2019 14:02:56
DK/N
- 11 -
tydning.
Under opladningen kan akkumulatorbatteriet blive
varm. Dette er helt normalt.
Hvis det ikke er muligt at oplade akku-pack‘en,
skal du kontrollere,
om der er netspænding i stikkontakten
om forbindelsen til ladekontakterne er i orden.
Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade akku-
pack‘en, bedes du indsende
ladeaggregatet
samt akku-pack‘en
til vores kundeservice.
Sørg for at genoplade akku-pack‘en i god tid for
at sikre en lang levetid. Genopladning skal under
alle omstændigheder ske, når du kan konstatere,
at ydelsen er aftagende. Undgå, at akku-pack‘en
a ades helt. Det vil ødelægge akku-pack‘en!
5.5 Akku-kapacitetsindikator ( g. 7)
Tryk på kontakten til akku-kapacitetsindikator
(pos. A). Akku-kapacitetsindikatoren (pos. B)
indikerer akkumulatorbatteriets ladetilstand ved
hjælp af 3 LED-lamper.
Alle 3 LED-lamper lyser:
Akkumulatorbatteriet er fuldt opladet.
2 eller 1 LED-lampe lyser
Akkumulatorbatteriet råder over tilstrækkelig rest-
kapacitet.
1 LED-lampe blinker:
Akkumulatorbatteriet er a adet; oplad akkumula-
torbatteriet.
Alle LED‘er blinker:
Akkumulatorbatteriet blev helt a adet og er de-
fekt. Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længe-
re bruges og oplades!
5.6 Sprøjtemiddel tilberedes og beholder
fyldes
Sluk for produktet og fjern akkumulatorbatteriet.
Bemærk:
Sprøjtemidler skal håndteres i henhold til
anvisningerne fra sprøjtemidlets producent.
Mængden bestemmes ud fra det faktiske be-
hov.
Sprøjtemidler skal have en vandlignende kon-
sistens.
GE-WS 18/35 Li: Sprøjtemiddelbeholderen
kan maks. fyldes med 3,5 liter væske.
GE-WS 18/75 Li: Sprøjtemiddelbeholderen
kan maks. fyldes med 7,5 liter væske.
Plantebeskyttelsesmidler må ikke tilberedes
i beboelsesrum, stalde eller lagerrum til lev-
nedsmidler eller foderstoffer – tilberedning
skal ske udendørs.
Sprøjtemidler kan tilberedes og blandes godt
i en separat beholder, før de fyldes i tryksprøj-
tens beholder.
Ved brug af sprøjtemidler, som er tilberedt på
basis af plantepræparater, skal væsken filtre-
res, før den fyldes i.
Rengør produktet umiddelbart efter brug. Kun
på denne måde forbliver produktets væske-
førende dele rene og klæber ikke sammen.
Dele, der er klæbet sammen, kan føre til de-
fekt.
1. Stil tryksprøjten på en plan ade. Fjern tank-
klappen (billede 8 / pos.10). Denne fungerer
samtidigt som målebæger.
2. Kom den mængde væske (f.eks. vand), der
er fastlagt af middelproducenten, i sprøjte-
middelbeholderen (billede 9). Såfremt sprøj-
temidlet endnu ikke er færdigt til sprøjtning,
tilsæt da herefter den afmålte mængde addi-
tiv og luk beholderen godt.
3. Bland additivkoncentratet med f.eks. vandet
ved at ryste tryksprøjten, hvis det endnu ikke
er sket.
4. Anbring betegnelsen på det anvendte sprøj-
temiddel på sprøjtemiddelbeholderen (billede
10)
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 11Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 11 17.09.2019 14:02:5617.09.2019 14:02:56
DK/N
- 12 -
6. Betjening
6.1 Tænding
Når akkumulatorbatteriet er sat i, tændes produk-
tet med tænd/sluk-knappen – kontaktposition „I“
(billede 11).
6.2 Slukning
Sluk for produktet med tænd/sluk-knappen - kon-
taktposition „0“ (billede 11).
6.3 Sprøjtning
ADVARSEL!
Læs det vedlagte hæfte med sikkerhedshenvis-
ningerne.
Sprøjt direkte på planterne eller andre gen-
stande med en ikke alt for bred stråle.
Trykkes på udløserarmen på pistolgrebet, kan
der pludselig opstå rekylkræfter, og sprøj-
telansen kan evt. komme til at rette sig mod
kroppen. Hold altid fast i pistolgrebet.
Under sprøjtningen kan sprøjtelansen forblive
i holderen eller tages ud af holderen og hol-
des i hånden (se billede 1).
6.3.1 Sprøjtning tændt/slukket
Tryk på udløserarmen på pistolgrebet til
sprøjtning (billede 12).
Når udløserarmen slippes, stopper sprøj-
testrålen.
Trykkes på udløserarmen og skubbes den
herefter fremad (billede 13), er udløserarmen
låst fast. Produktet sprøjter, indtil udløserar-
men trækkes tilbage og slippes igen.
Bemærk!
1. Er der ingen eller for lidt sprøjtevæske i
den integrerede pumpe, kører pumpen, når
produktet tændes. Tryk på udløserarmen på
pistolgrebet i ere sekunder. Pumpen fyldes,
sprøjtemiddel sprøjtes uregelmæssigt ud.
Sprøjtes sprøjtemidlet ensartet ud, slukker
pumpen, når udløserarmen slippes, og tæn-
der igen, når der trykkes på armen.
2. Er der for lidt sprøjtemiddel i sprøjtemiddelbe-
holderen, suger pumpen for lidt sprøjtevæske
(jvf. 1.) og fortsætter med at køre, når udlø-
serarmen slippes. Fyld sprøjtemiddel på (se
kapitel 5.6).
6.3.2 Sprøjtestråle indstilles
På dysen kan sprøjtestrålen indstilles fra punkt-
formet til lamelformet ( n sprøjtetåge) til en større
ade.
1. Afbryd sprøjtningen.
2. Drejes det indstillelige sprøjtehoved til venst-
re, fås en smal til punktformet sprøjtestråle
(billede 14 / pos. 1).
3. Drejes det indstillelige sprøjtehoved til højre,
fås en bred sprøjtestråle (billede 14 / pos. 1).
6.3.3 Sprøjtelanse forlænges
1. Løsn låsemøtrikken (billede 15 / pos. 3) ved at
dreje den til venstre.
2. Træk teleskoprøret udad for at indstille den
ønskede længde (billede 16).
3. Drej låsemøtrikken (billede 15 / pos. 3) fast
igen ved at dreje den til højre.
6.4 Transport
Transportér produktet i håndtaget (billede 1 / pos.
11) eller i bæreremmen (billede 1 / pos. 16).
7. Rengøring, vedligeholdelse og
bestilling af reservedele
Fare!
Træk akkumulatorbatteriet ud inden renholdelse.
Rengør under ingen omstændigheder produktet
med brændbare opløsningsmidler.
7.1 Rengøring (udvendig)
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
7.2 Beholder rengøres indvendig
Rengør tryksprøjten hver gang efter brug, og lad
beholderen tørre åbnet. Følg anvisningerne om
rengøring i brugsanvisningen til sprøjtemidlet
samt i denne vejledning.
Restmængder, der bliver tilbage i sprøjten, skal
fjernes fra beholderen via påfyldningsåbningen
og opbevares for senere brug eller bortska es
ifølge gældende forskrifter.
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 12Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 12 17.09.2019 14:02:5617.09.2019 14:02:56
DK/N
- 13 -
1. Klap beholderlåsene (billede 1 / pos. 15)
opad og løft motordelen væk fra beholderen
(billede 17).
2. Tøm beholderen helt.
3. Kom ca. 2 liter rent vand i den tomme behol-
der.
4. Anbring motordelen på beholderen igen og
luk beholderen ved at fastgøre beholderlåse-
ne på motordelen og klappe dem nedad.
5. Ryst tryksprøjten kraftigt ere gange.
6. Sprøjt indholdet ud på det før behandlede
eller udsparede restareal.
7. Gentag proceduren.
8. Nu kan beholderen tømmes helt via påfyld-
ningsåbningen, som beskrevet ovenfor.
9. Lad beholderen tørre helt, før den fastgø-
res på motordelen igen.
7.3 Dyse og indstilleligt sprøjtehoved rengø-
res
Skulle der be nde sig fremmedlegemer i dysen,
og skulle dysen være tilstoppet, rengøres den på
følgende måde (forsøg aldrig at blæse den ren
med munden):
1. Drej det indstillelige sprøjtehoved helt af til
venstre (billede 18).
2. Rengør den frilagte dyse (billede 19a) og
også hullet i sprøjtehovedet (billede 19b) for
rester med en tynd tråd.
3. Skyl dyse og sprøjtehoved med rent vand.
4. Lad dyse og sprøjtehoved tørre.
7.4 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
7.5 Reservedelsbestilling:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
Savens type.
Savens artikelnummer.
Savens identifikationsnummer.
Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger nder du på
internetadressen www.isc-gmbh.info
8. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
9. Opbevaring og transport
9.1 Opbevaring
Produktet og dets tilbehør skal opbevares et
mørkt, tørt og frostfrit sted. Den optimale lager-
temperatur ligger mellem 5 og 30 ˚C. Opbevar
maskinen i den originale emballage.
Produkter må kun opbevares, hvis de er helt reng-
jorte og tørre.
9.2 Transport
Sluk for produktet og træk akkumulatorbatte-
riet ud.
Anbring transportbeskyttelsesanordninger,
hvis sådanne findes.
Beskyt maskinen mod skader og kraftige
vibrationer, der især kan opstå, når maskinen
transporteres i køretøjer.
Sikr maskinen, så den hverken kan rutsje eller
vælte.
Sprøjtelansen kan opbevares i holderen (bil-
lede 1).
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 13Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 13 17.09.2019 14:02:5617.09.2019 14:02:56
DK/N
- 14 -
10. Fejlsøgningsskema
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Motor kører ikke. a) Produkt er ikke tændt
b) Tilslutninger er løsnet på motor
c) Akkumulatorbatteri er ikke sat rigtigt i
a) Stil tænd/sluk-knap på ”I”
(se 6.)
b) Lad det efterse på kundeser-
viceværksted
c) Fjern akkumulatorbatteri og
sæt det i igen (se 5.)
Produkt sprøjter
ikke eller med lav
kapacitet selv om
tank er fyldt op
a) Dyse er helt eller delvist tilstoppet
b) Væske for tykt ydende og derfor ikke
egnet
a) Rengør dyse (se 7.2)
b) Fjern væske, rengør produkt
og beholder (se 7.)
For meget sprøj-
tetåge
a) For stor afstand til genstand
b) For stor sprøjtebredde
a) Reducer sprøjteafstand
b) Reducer sprøjtebredde (se
6.3.2)
Motor stopper plud-
selig
Akkumulatorbatteri tomt Sæt ladet akkumulatorbatteri i
(se 5.3)
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 14Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 14 17.09.2019 14:02:5617.09.2019 14:02:56
DK/N
- 15 -
11. Visning på ladeaggregat
Visningsstatus
Betydning og påkrævet handling
Rød lysdi-
ode
Grøn lysdi-
ode
Slukket Blinker Standby-modus
Ladeaggregatet er forbundet med nettet og klar til drift, akkumulatorbatte-
riet er ikke i ladeaggregatet
Tændt Slukket Opladning
Ladeaggregatet lader akkumulatorbatteriet op i hurtigladningsmodus. De
pågældende ladetider ndes direkte på ladeaggregatet.
Bemærk! De faktiske ladetider kan afvige noget fra de angivede ladetider
afhængigt af den eksisterende akkuladning.
Slukket Tændt Akkumulatorbatteriet er opladt og klar til brug.
Herefter skiftes til skånende opladning, indtil fuldstændig opladning er
nået.
Lad hertil akkumulatorbatteriet blive ca. 15 min. længere på ladeaggrega-
tet.
Påkrævet handling:
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet. Afbryd ladeaggregatet fra
strømforsyningsnettet.
Blinker Slukket Tilpasningsopladning
Ladeaggregatet be nder sig i funktionen for skånsom opladning.
Her oplades akkumulatorbatteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og
skal bruge mere tid. Det kan have følgende årsager:
- Akkumulatorbatteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid.
- Akkumulatorbatteriets temperatur ligger ikke i det ideelle område.
Påkrævet handling:
Vent, indtil ladeprocessen er færdig, akkumulatorbatteriet kan stadigvæk
oplades.
Blinker Blinker Fejl
Opladning er ikke længere mulig. Akkumulatorbatteriet er defekt.
Påkrævet handling:
Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere oplades.
Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.
Tændt Tændt Temperaturfejl
Akkumulatorbatteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt
(under 0° C).
Påkrævet handling:
Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 15Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 15 17.09.2019 14:02:5717.09.2019 14:02:57
DK/N
- 16 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 16Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 16 17.09.2019 14:02:5717.09.2019 14:02:57
DK/N
- 17 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Dyse
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 17Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 17 17.09.2019 14:02:5717.09.2019 14:02:57
DK/N
- 18 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 18Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 18 17.09.2019 14:02:5717.09.2019 14:02:57
S
- 19 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Använd skyddsglasögon.
Obs! Använd skyddsmask.
Obs! Bär lämpliga skyddshandskar!
Bär lämpliga kraftiga skor.
Får inte användas i regn. Skyddas mot fukt.
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 19Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 19 17.09.2019 14:02:5717.09.2019 14:02:57
S
- 20 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Varning!
Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, inst-
ruktioner, bilder och tekniska data som nns
på detta elverktyg. Om nedanstående instrukti-
oner inte beaktas nns det risk för elektriska slag,
brand eller allvarliga personskador.
Spara på alla säkerhetsanvisningar och inst-
ruktioner för framtida bruk.
Använd tätt åtsittande och lämpliga kläder.
Bär en vätsketät huvudbonad vid arbeten
ovanför huvud.
Låt aldrig sprututrustningar stå kvar i solen.
Spruta aldrig giftiga sprutmedel. Beakta gäl-
lande säkerhetsdatablad för kemiska ämnen
och blandningar. Kontakta din återförsäljare
om du är osäker.
Se till att andra personer och djur hålls på
avstånd medan du sprutar.
Denna tryckspruta får inte användas av barn.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte an-
vänder trycksprutan som leksak. Trycksprutan
får inte rengöras eller underhållas av barn.
Trycksprutan får inte användas av personer med
begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller av personer med bristfällig kunskap eller
erfarenhet, såvida inte en ansvarig person håller
uppsikt eller ger instruktioner.
2. Beskrivning av trycksprutan samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av trycksprutan (bild 1-2)
1. Inställbart spruthuvud
2. Sprutrör med teleskopfunktion
3. Spärrmutter
4. Fast sprutrör
5. Batterilock
6. Avtryckare
7. Pistolhandtag
8. Slang
9. Bältesfäste
10. Tanklock/mätbägare
11. Bärhandtag
12. Strömbrytare
13. Sprutmedelsbehållare
14. Motorkåpa
15. Behållarspärr
16. Bärrem
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Tryckspruta
Slang
Pistolhandtag
Sprutrör
Bärrem
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 20Anl_GE_WS_18-35_Li_SPK3.indb 20 17.09.2019 14:02:5717.09.2019 14:02:57
/