Microlife MT 700 Navigation Manual

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Navigation Manual
MT 700
IB MT 700 N-V9 2214
Termomeetri kirjeldus
Tähtsad ohutusjuhised
Instrumenti võib kasutada ainult kehatemperatuuri mõõtmiseks!
Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!
Lapsed ei tohi instrumenti ilma järelvalveta kasutada; mõned instru-
mendi osad on küllalt väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
Termomeetri otsa ei tohi painutada üle 45°!
Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigus «Puhastamine ja
desinfitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid.
Me soovitame instrumendi mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta
järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha
pillamist). Mõõtetäpsuse kontrollimiseks võtke ühendust Microlife
esindusega.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olmeprügi
hulka.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Termomeetri sisse lülitamine
Termomeetri sisselülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu
1
; lühikese
piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud».
Toimub näidiku test. Kõik ekraani elemendid peavad ilmuma nähtavale.
Seejärel tekib ekraanile
«-- -»
ja vilkuv
«°C»
või
«°F»
2
. Termomeeter
on nüüd kasutuseks valmis.
Töökorrasoleku kontroll
Termomeetri töökorrasoleku kontroll toimub automaatselt iga kord, kui
selle sisse lülitate. Avastatud rikkele (mõõtmise ebatäpsus) viitab
näidikule ilmuv «ERR» ja termomeetrit ei saa kasutada. Sel juhul tuleb
termomeeter välja vahetada.
Termomeetri kasutus
Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikul pide-
valt mõõdetavat temperatuuri ja tähis «°C» vilgub. Kui kuulete piip-
tooni 10 korda ja «°C» enam ei vilgu, tähendab see, et mõõdetav
temperatuur tõusis vähem kui 0,1 °C 6 sekundi jooksul ja nüüd võib
lugeda termomeetri näitu.
Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vaju-
tades korra ON/OFF nupule 1. Vastasel juhul lülitub termomeeter
automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.
Viimati mõõdetud tulemuse kuvamine
Termomeetrit käivitades hoidke ON/OFF nuppu 1 all 2 sekundit.
Viimati mõõdetud tulemust kuvatakse koos «M» tähega, mis tähistab
mälu. Termomeetri välja lülitamiseks vajutage uuesti ON/OFF nuppu.
Mõõtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur
Suust (oraalselt) / 35,5 - 37,5 °C
Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keele-
juurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur 4 peab olema
tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et
sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 30 sekundit!
Pärasoolest (rektaalselt) / 36,6 - 38,0 °C
See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja
väikelaste puhul. Sisestage termomeetri mõõteandur 4 ettevaatli-
kult 2 kuni 3 cm sügavusele pärasoolde.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 30 sekundit!
Kaenla alt (aksillaarselt) / 34,7 - 37,3 °C
Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri
mõõta suu kaudu või rektaalselt. Hoolimata helisignaalist on mini-
maalne soovituslik mõõtmise aeg 3-5 minutit.
Puhastamine ja desinfitseerimine
Termomeetri puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutage alkoholiga
(70% Isopropüül) niisutatud puuvillast lappi.
Palun ärge kunagi kastke termomeetrit vedelikesse!
Patarei vahetus
Kui näidikule ilmub «» tähis (tagurpidi kolmnurk), on patarei tühi ja
vajab vahetamist. Et patereid asendada, eemaldage termomeetri
patareipesalt kate 3. Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval.
Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareisid saate osta
igast elektritarvete poest.
Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Garantii
Anname tootele eluaegse garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest
käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei
hõlma patareid ega pakendit. Ka kõik muud kahjuga seotud kaebused
ei kuulu garantii alla. Garantiitaotlusele tuleb lisada ostutšekk. Palun
pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatekuludega Micro-
life müügiesindajale.
1 ON/OFF nupp
2 Näidik
3 Patareipesa kate
4 Mõõteandur
Tüüp: Maksimum termomeeter
Mõõtevahemik: 32,0 °C kuni 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: näidikule ilmub «-- -», mis viitab liiga mada-
lale temperatuurile
Temp. > 42,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
temperatuurile
Mõõtetäpsus: ± 0,1 °C vahemikus 34...42 °C
Töötemperatuur: 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutemperatuur: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Patarei: 1,5/1,55 V; LR 41
Vastavus
standarditele:
EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
EE
Описание термометра
Важные указания по безопасности
Прибор можно использовать только для измерения температуры тела!
Минимальное время измерения до появления звукового сигнала
обязательно должно соблюдаться!
Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор
без присмотра взрослых, поскольку некоторые его мелкие части
могут быть проглочены.
Оберегайте прибор от ударов и падений!
Избегайте сгибания наконечника термометра более чем на 45°!
При хранении и использовании прибора температура окружающей
среды не должна превышать 60 °С. НИКОГДА не подвергайте
прибор кипячению!
Для очистки прибора используйте только имеющиеся в продаже
дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе «Очистка
и дезинфекция».
Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые два года либо
после механического удара (например, падения). Для проверки
прибора, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу Microlife.
Батареи и электронные приборы следует утилизировать
в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
Перед использованием прибора внимательно прочтите
данное руководство.
Класс защиты BF
Включение термометра
Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1;
короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра.
Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор
символов, подтверждающих исправность прибора.
После этого, на дисплее
«-- -»
появляется мигающий символ
«°C»
или
«°F»
2
. Термометр готов к работе.
Функциональная проверка
Правильность работы термометра проверяется автоматически
при каждом включении. При обнаружении ошибок работы (неточ-
ность измерения) на дисплей выводится сообщение «ERR», и
измерение становится невозможным. В этом случае термометр
необходимо заменить.
Использование термометра
Bыберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения
на дисплее непрерывно отображается текущая температура, символ
«°C»
мигает. Измерение прекращается, когда увеличение темпера-
туры составляет менее 0,1 °С за 6 секунд. Окончание измерения
подтверждается 10-кратным звуковым сигналом, символ
«°C»
прекращает мигать. Теперь показания термометра можно считывать.
Для продления срока службы батареи выключайте термометр
кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
1
. Автоматически термометр
выключается примерно через 10 минут.
Просмотр последнего измерения
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1 в течение 2 секунд во время вклю-
чения термометра. Последнее измерение будет отображаться
вместе с «M» символом памяти. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
снова, чтобы выключить устройство.
Способы измерения / Нормальная температура тела
Во рту (орально) / 35,5 - 37,5 °C
Расположите термометр в подъязычной области, слева или справа от
корня языка. Измерительный датчик
4
должен находиться в хорошем
контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы вдыха-
емый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения.
Приблизительное время измерения: 30 секунд!
В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C
Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий
для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный
датчик
4
термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.
Приблизительное время измерения: 30 секунд!
В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C
Для получения более надежных результатов мы рекомендуем
измерять температуру орально или ректально. Рекомендуется
соблюдать минимальное время измерения 3-5 минут независимо
от звукового сигнала.
Очистка и дезинфекция
Для очистки корпуса термометра и измерительного датчикa
используйте тампон или хлопковую ткань, смоченные в спиртовом
растворе (70%-раствор изопропилового спирта).
Пожалуйста, не помещайте в жидкости и растворы!
Замена батареи
Если на дисплее появился символ
«»
перевернутый» треу-
гольник), это означает, что батарея разряжена и нуждается в замене.
Батареи можно приобрести в любом магазине электротоваров.
Убедитесь, что вы взяли батарею такого же типа. Чтобы заменить
батарею, снимите крышку батарейного отсека
3
с термометра.
Вставьте новую батарею (положительным полюсом кверху).
Технические характеристики
Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕЭС о
медицинском оборудовании 93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется.
Гарантия
Мы предоставляем Вам пожизненную гарантию с даты покупки.
Данная гарантия не распространяется на любые повреждения,
вызванные неправильным обращением с прибором. Гарантия также
не распространяется на батарею и упаковку. Любые требования по
возмещению ущерба в этих случаях исключены. Гарантийные
претензии должны подаваться с документом, подтверждающим
покупку. Пожалуйста, тщательно упакуйте неисправный прибор и
отправьте его по почте дистрибьютору Microlife, проследив за доста-
точностью оплаты почтовых расходов.
1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2 Дисплей
3 Крышка батарейного отсека
4 Измерительный датчик
Тип: Максимальный термометр
Диапазон измерений:
от 32,0 °C до 42,9 °C
Темп. < 32,0 °C: отображается «-- -» (слишком низкая)
Темп. > 42,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Точность измерений: ± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
Диапазон рабочих
температур:
10 - 40 °C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Температура
хранения:
-25 - +60 °C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Батарея: 1,5/1,55 В; LR 41
Соответствие
стандартам:
EN 12470-3, медицинские термометры
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
RU
IB MT 700 N-V9 2214
4 2 1 3
Šī termometra apraksts
Svarīgas drošības instrukcijas
Instrumentu var izmantot tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai!
Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas
signāla izdzirdēšanai!
Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo instrumentu bez uzraudzības!
Dažas sastāvdaļas ir pietiekami mazas, lai tās varētu norīt.
Instrumentu nemest zemē un pasargāt pret triecieniem!
Nenolieciet termometra uzgali vairāk par 45°!
Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra pārsniedz
60 °C. NEKAD nevāriet izstrādājumu!
Izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezinfekcijas līdzekļus, kas
uzrādīti nodaļā «Tīrīšana un dezinficēšana», lai instrumentu tīrītu.
Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai
pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, nometot to zemē). Lūdzu,
sazinieties ar Microlife dienestu - par testa veikšanu.
Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskaņā ar
vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.
Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju.
Aizsardzības klase: BF
Termometra ieslēgšana
Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu
1
; īss skaņas
signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja tests.
Jāuzrāda visi segmenti.
Pēc tam «-- -» un mirgojošs «°C» vai «°F» parādās displeja laukā 2.
Tagad termometrs ir gatavs lietošanai.
Funkcionēšanas tests
Termometra pareiza funkcionēšana tiek automātiski pārbaudīta katru
reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja tiek atklāta nepareiza darbība
(mērīšanas neprecizitāte), tā tiek norādīta ar «ERR» uz displeja, un
mērīšanu veikt nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.
Termometra lietošana
Izvēlieties nepieciešamo mērījuma metodi. Veicot mērīšanu, uz
displeja tiek attēlota pašreizējā temperatūra un «°C» simbols mirgo.
Ja skaņas signāls tiek izdzirdēts 10 reizes un «°C» uz displeja
nemirgo, tas nozīmē, ka mērītā paaugstinātā temperatūra ir mazāka
par 0,1°C 6 sekundēs un ka var veikt termometra nolasījumu.
Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi
nospiežot ON/OFF pogu 1. Pretējā gadījumā termometrs automā-
tiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.
Pēdējā mērījuma caurskatīšana
Ieslēdzot termometru, nospiest ON/OFF pogu 1 uz 2 sekundēm.
Pēdējais mērījums tiks attēlots kopā ar «M» atmiņai. Nospiest ON/
OFF pogu vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.
Mērīšanas metodes / Normāla ķermeņa temperatūra
Mutē (orāli) / 35,5 - 37,5 °C
Novietojiet termometru vienā no diviem iedobumiem zem mēles - pa
labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram 4 ir jābūt
saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur
degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 30 sek.!
Anālajā atverē (taisnajā zarnā) / 36,6 - 38,0 °C
Šī ir visuzticamākā mērīšanas metode, un jo īpaši ir piemērota zīdai-
ņiem un maziem bērniem. Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas
sensoru 4 2-3 cm anālajā atverē.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 30 sek.!
Padusē / 34,7 - 37,3 °C
Iesakām pirms lietošanas ielikt termometru padusē, pēc tam piespiest
pogu. Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs iesakām mērīt
temperatūru mutē vai taisnajā zarnā. Minimālais mērīšanas laiks ietei-
cams 3-5 minūtes, neatkarīgi no skaņu signāla.
Tīrīšana un dezinficēšana
Lai notīrītu termometra korpusu un mērīšanas galiņu izmantojiet alko-
holā (70% izopropila) samērcētu vates tamponu.
Lūdzu nekad neiegremdēt šķidrumos!
Bateriju nomainīšana
Kad uz displeja parādās
«»
simbols (otrādi apgriezts trīsstūris), bate-
rija ir nosēdusies un to nepieciešams apmainīt. Lai nomainītu bateriju,
noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu
3
no termometra. Ielieciet jaunu
bateriju ar + uz augšu. Pārliecinieties, ka jums ir tāda paša veida baterija
nomaiņai. Baterijas var iegādāties jebkurā elektronisko preču veikalā.
Tehniskās specifikācijas
Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.
Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
Garantija
Mēs jums garantējam beztermiņa kalpošanas ilgumu no iegādāšanās
dienas. Garantija neattiecas uz jebkādiem zaudējumiem, kas radušies
neatbilstošas lietošanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumu
garantija neattiecas. Visas pārējās sūdzības par zaudējumiem netiek
izskatītas. Garantijas sūdzība ir jāiesniedz kopā ar pirkuma čeku.
Lūdzu, iesaiņojiet bojāto izstrādājumu un nosūtiet to Microlife izplatī-
tājam, sedzot pasta izdevumus.
1 Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)
2 Displejs
3 Bateriju nodalījuma apvāks
4 Mērīšanas sensors
Veids: Maksimālās temperatūras
Mērīšanas diapazons: 32,0 °C - 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: displejā parādās «-- -» (low), kas
nozīmē zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 42,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Mērīšanas precizitāte: ± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C
Darbības temperatūra: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Uzglabāšanas tempe-
ratūra: -25 - +60°C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Baterija: 1,5/1,55 V; LR 41
Atsauce uz standar-
tiem:
EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
LV
Termometro aprašymas
Atsargumo priemonės
Prietaisas skirtas tik kūno temperatūros matavimui!
Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusiųjų priežiūros -
vaikas gali praryti mažas detales.
Prietaiso nemėtyti ir netrankyti!
Nelankstykite galiuko daugiau nei 45° kampu!
Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
Prietaiso valymui naudokite tik pastraipoje «Valymas ir dezinfekcij
nurodytus dezinfektantus.
Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) reko-
menduojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl patikros kreipkitės į
Microlife.
Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų
konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utili-
zuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.
Panaudotos BF tipo dalys
Termometro įjungimas
Įjunkite termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1;
trumpas pyptelėjimas reiškia «termometras įjungtas». Vyksta ekrano
testas. Turi matytis visi segmentai.
Po to ekrane 2 pasirodo «-- -» ir mirksintis «°C» arba «°F» simbolis.
Termometras parengtas naudojimui.
Veikimo testas
Termometro veikimo patikrinimas įvyksta automatiškai kiekvieną kartą
jį įjungiant. Nustačius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas),
ekrane atsiranda simbolis «ERR» ir temperatūros matavimas pasi-
daro nebeįmanomas. Tokiu atveju termometrą reikia pakeisti.
Kaip naudotis termometru
Pasirinkite matavimo metodą. Visą matavimo laiką ekrane rodoma
daviklio temperatūra, mirksi «°C» simbolis. Kai pasigirsta signalas ir
«°C» nustoja mirksėti, tai reiškia, kad daviklio temperatūra kyla
mažiau nei 0.1 °C per 6 sek. ir temperatūros matavimas baigtas.
Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, išjunkite
termometrą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką
1
. Termome-
tras taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 10 min. nuo paskutinio
matavimo.
Paskutinio matavimo peržiūra
Palaikykite 2 sekundes nuspaustą įjungimo/išjungimo mygtuką 1.
Ekrane pasirodys paskutinio matavimo rodmuo kartu su «M» simboliu.
Paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką dar kartą prietaisas išsijungs.
Matavimo būdai / Normali kūno temperatūra
Burnoje (oralinis) / 35.5 - 37.5 °C
Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuvio
šaknies pusėje. Matavimo daviklis 4 turi gerai priglusti prie glei-
vinės. Uždarykite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkve-
piamo/iškvepiamo oro įtakos.
Apytikrė matavimo trukmė 30 sek.!
Tiesiojoje žarnoje (rektalinis) / 36.6 - 38.0 °C
Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir
mažiems vaikams. Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 4
2-3 cm į išangę.
Apytikrė matavimo trukmė 30 sek.!
Pažastyje (aksiliarinis) / 34.7 - 37.3 °C
Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrą matuoti
rekomenduojama burnoje arba tiesiojoje žarnoje. Minimali matavimo
trukmė 3-5 minutės, nepriklausomai nuo garsinio signalo.
Valymas ir dezinfekcija
Termometrą valykite ir dezinfekuokite 70% izopropilo alkoholiu suvilgytu
vatos tamponėliu.
Prašome niekada prietaiso nenardinti į skystį!
Baterijų pakeitimas
Ekrano dešinėje apačioje pasirodęs «» simbolis signalizuoja, kad
maitinimo elementas išsikrovė ir jį būtina pakeisti. Tai atliekama taip:
nuimamas termometro baterijos skyrelio dangtelis 3. Naujas baterija
įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai
to paties tipo baterija. Baterijų galima įsigyti artimiausioje elektros
prekių parduotuvėje.
Techninės specifikacijos
Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB
reiklavimus.
Galimi techniniai pakeitimai.
Garantija
Termometrui suteikiama neribota garantija. Garantija netaikoma, jei
prietaisas sugadinamas dėl neteisingo naudojimo. Garantija netai-
koma baterija bei pakuotei. Garantija netaikoma pažeistiems prietai-
sams. Išsaugokite prietaiso pirkimo kvitą. Neveikiantį prietaisą saugiai
supakuokite ir siųskite paštu Microlife atstovybei.
1 Įjungimo/išjungimo mygtukas
2 Ekranas
3 Baterijos skyriaus dangtelis
4 Matavimo daviklis
Tipas Maksimalios temperatūros termometras
Matavimo ribos: 32.0 - 42.9 °C
Esant 32.0 °C temperatūrai, ekrane matomas «-- -»
Esant 42.9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Matavimo tikslumas: ± 0.1 °C 34 - 42 °C ribose
Darbinė temperatūra: 10 - 40 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Saugojimo temperatūra: -25 - +60 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Baterija: 1.5/1.55 V; LR 41
Standartų nuorodos: EN 12470-3, klinikiniams termometrams;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
LT
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Microlife MT 700 Navigation Manual

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Navigation Manual

teistes keeltes