Black & Decker BDCDD186 Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
BDCDD186
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKER BDCDD186 trell on
mõeldud kruvide keeramiseks ning puidu,
metalli ja plastmassi puurimiseks. See tööriist on
mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused
ja juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles. Hoiatustes kasutatud termin
„elektritööriist” viitab võrgutoitel töötavatele
(juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korralageduse ja puuduliku
valgustuse korral võivad kergesti juhtuda
õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud
elektritööriista kasutamise ajal eemal.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektriögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektriögi saamise oht
suureneb, kui teie keha on maandatud.
c. Vältige elektriöriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage
kindlasti välitingimustesse sobivat
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektriöriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise
ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes
kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/i
aku külge ühendamist on käivitusliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda
õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmega on kaasas
tolmueemaldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
5
EESTI KEEL
4. Elektritööriistade kasutamine ja
hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö
paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see on
mõeldud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on
ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja hoiulepanemist lahutage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
ettevaatusabinõude rakendamine vähendab
seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatus kohas ning
ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes tööriista ei tunne või pole lugenud
seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektriöriistu. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
jutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektriöriista, lisaseadmeid,
otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava
ö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku
olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija
võib teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi patareide
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Kokkupuute korral peske veega. Kui
vedelikku satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
tekitada ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvali tseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused trellide
jaoks
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kaotamisel riskite
kehavigastustega.
Kui te teete tööd, mille käigus võib
iketarvik puutuda kokku varjatud
juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult
isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud
pindadest, kui töö käigus võib saeleht
sattuda peidetud juhtmesse. Kui kinnitused
puudutavad pinge all olevat juhet, võivad
pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised
metallosad ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge
pitskruvidega või muul sobival viisil.
Detaili hoidmisel käega või vastu keha on
detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda
kontroll.
Enne seina, põranda või lae puurimist
kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast
puurimise lõpetamist (see võib olla kuum).
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või tööriista
kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis
ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse
või varalise kahju ohtu.
6
EESTI KEEL
Kõrvaliste isikute ohutus
Käesolev seade ei ole ette nähtud
kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes,
kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on
lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab
tööriista kasutamisel nende ohutuse eest
vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui
kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud.
Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise,
pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Nende hulka kuulub:
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkivad vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest
põhjustatud vigastused. Tööriista
pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt
puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti
tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel)
tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud
terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning
neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti
kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal
tekkiva vibratsiooni väärtused võivad selle
kasutamisviisist sõltuvalt deklareeritud väärtustest
erineda. Vibratsioonitase võib tõusta üle
deklareeritud taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks
reaalse kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist
on välja lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised sümbolid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Täiendavad ohutusnõuded akude ja
laadurite kohta (Pole tööriistaga kaasas)
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna
temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni
40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult koos seadmega
tarnitud laadijat.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise
„Keskkonnakaitse” juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid
patareisid.
Akulaadijad
Kasutage oma BLACK+DECKERi laadijat
ainult selle tööriista aku laadimiseks, millega
koos laadija tarniti. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja
kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaetavaid akusid.
Laske vigased juhtmed viivitamata välja
vahetada.
Vältige laadija kokkupuudet veega.
Ärge avage laadijat.
Ärge torgake laadijasse võõrkehi.
Akulaadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Akulaadija on topeltisolatsiooniga ega vaja
seega lisamaandust. Kontrollige alati, et
võrgupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige vahetada
laadijat välja tavalise toitepistiku vastu.
7
EESTI KEEL
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKERi volitatud teeninduskeskusel
välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned
neist.
1. Kiiruseregulaatoriga lüliti
2. Suunaliugur
3. Pöördemomendi muutmise rõngas
4. Võtmeta padrun
5. Kahekäiguline hammasülekanne
6. LED-valgusti
7. A ku
8. Pea vabastamisnupp
9. Kruvikeeraja otsahoidik
Kokkupanemine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada.
Ärge koormake tööriista üle.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist
ja alati, kui see ei anna enam piisavalt voolu
töödel, mis varem käisid kergelt. Aku võib
laadimisel soojeneda; see on normaalne ega viita
tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev
temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on ligikaudu 24 °C.
rkus: Laadija ei lae akut, kui aku
temperatuur on madalam kui 10 °C või kõrgem
kui 40 °C. Aku võib jätta laadijasse, mis
alustab automaatselt laadimist, kui aku on
piisavalt soojenenud või jahtunud.
Ühendage laadija standardse 230-voldise
50 Hz elektripistikupesaga.
Libistage akupatarei akulaadijasse, nagu
näidatud joonisel A.
Roheline märgutuli hakkab vilkuma, mis viitab
sellele, et akut laetakse.
Laadimise lõpetamisele viitab püsivalt
helendav roheline leedlamp. See tähendab,
et aku on täielikult laetud ning seda võib
kasutada või ka laadijasse jätta.
Hoiatus! Tuleoht. Kui katkestate akulaadija
ühenduse tööriistaga, tuleb kindlasti eemaldada
esmalt akulaadija pistikupesast ja siis katkestada
akulaadija juhtme ühendus tööriistaga.
Akupatarei paigaldamine tööriista ja
sellest eemaldamine (joonis B)
Hoiatus! Enne aku paigaldamist või eemaldamist
veenduge, et vabastusnupp on aktiveeritud
sisselülitamise vältimiseks.
Akupatarei paigaldamiseks:
Sisestage akupatarei tööriista, kuni kuulete
klõpsatust (joonis B)
Akupatarei eemaldamine tööriistast
(joonis C)
Vajutage aku vabastusnuppu, nagu näidatud
joonisel C, ja tõmmake akupatarei tööriista
sees välja.
Kasutusjuhend
Päästiklüliti ja pöörlemissuuna
kontrollnupp
Trell lülitub SISSE ja VÄLJA, kui tõmmata
ja vabastada päästiklülitit (1). Mida rohkem
te päästikut vajutate, seda suurem on puuri
kiirus.
Edasi/tagasi pöörlemissuuna nupp (2)
määrab tööriista pöörlemissuuna ja toimib ka
vabastamisnupuna.
Edaspidise pöörlemissuuna valimiseks
vabastage käivituslüliti ja vajutage tööriist
pöörlemissuuna kontrollnupp vasakule.
Tagurpidise pöörlemissuuna valimiseks
vajutage tööriista pöörlemissuuna
kontrollnuppu vastassuunas.
Märkus: Kontrollnupu keskasend lukustab
tööriista väljalülitatud asendis. Kui muudate
kontrollnupu asendit, tuleb veenduda, et
käivituslüliti on vabastatud.
Pingutusmomendi reguleerimisrõngas
(joonis D)
Tööriist on varustatud pingutusmomendi
reguleerimise rõngaga (3), millega saab valida
sobiva töörežiimi ja pöördemomendi kruvide
keeramiseks. Suurte kruvide ja kõvast materjalist
detailide puhul on vaja suuremat pöördemomenti
kui väikeste kruvide ja pehmest materjalist
detailide puhul.
Puidu, metalli ja plastmassi puurimiseks
seadke rõngas puurimisasendisse.
Kruvide keeramisel seadke rõngas soovitud
pöördemomendi juurde. Kui te ei tea sobivat
pöördemomenti, toimige järgmiselt:
Seadke rõngas kõige madalamale
pöördemomendile.
Keerake esimene kruvi kinni.
Kui sidur vahetab enne soovitud
tulemuse saavutamist käiku, suurendage
pöördemomenti ja jätkake kruvi keeramist.
8
EESTI KEEL
Korrake seda, kuni olete leidnud õige
pöördemomendi. Kasutage seda
pöördemomenti ülejäänud kruvide puhul.
Võtmeta padrun (joonis E)
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist või
eemaldamist veenduge, et vabastusnupp on
aktiveeritud sisselülitamise vältimiseks.
Puuriotsaku või muu tarviku sisestamiseks:
Haarake padruni tagumine osa (4) ühe käega
ja kasutage teist kätt eesmise osa vastupäeva
keeramiseks, vaadatuna padruni otsast.
Sisestage tera või muu tarvik täies ulatuses
padrunisse ja kinnitage tugevalt, hoides
padruni tagumist osa ja keerates eesmist osa
päripäeva, vaadatuna padruni otsast.
Hoiatus! Ärge püüdke kseerida puuriotsakuid
(ega mingeid muid tarvikuid) padruni eesmisest
osast hoidmise ja tööriista sisselülitamisega.
Tarvikute vahetamisel võib padrun kahjustuda ja
tekkida kehavigastus.
Kahekäiguline hammasülekanne
(joonis F)
Kahekäiguline funktsioon teie puuri
jaoks võimaldab muuta käike seadme
mitmekesistamiseks. Madala kiiruse valimiseks,
suurema pöördemomendi seadistamiseks
(asend 1), lülitage tööriist välja ja laske sellel
täielikult seiskuda. Libistage käigunihuti nuppu
(5) padrunist eemale. Kõrge kiiruse valimiseks,
väiksema pöördemomendi seadistamiseks
(asend 2), lülitage tööriist välja ja laske sellel
täielikult seiskuda. Libistage käigunihuti nuppu
padruni suunas.
Märkus: Ärge muutke käike, kui tööriist töötab.
Kui teil on käikude vahetamisega raskusi,
veenduge, et kahekäiguline käigunihuti nuppu
on kas täielikult ette lükatud või täielikult tagasi
lükatud.
Puurimine ja kruvide keeramine
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või
vastupäeva pöörlemine.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage lülitit (1).
Töökiirus sõltub sellest, kui tugevalt te lülitit
vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage lüliti.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puurimine
Kasutage vaid teravaid puure.
Toestage ja kinnitage töödetail korralikult,
vastavalt ohutusalastes juhistes toodud
juhistele.
Kasutage sobivat ja nõuetekohast
ohutusvarustust, nagu toodud ohutusalaste
juhistes.
Hoidke oma tööala ohutu ja korras, vastavalt
ohutusalastes juhistes toodud juhistele.
Käitage puuri väga aeglaselt, avaldades
kergelt survet, kuni auk on piisavalt ette
tehtud, et vältida otsa väljalibisemist.
Avaldage kerget survet puuriotsakuga samas
suunas. Kasutage piisavat survet, et ots oleks
pidevalt töös, kuid mitte liiga palju, et mootor
seiskuks või et otsak kalduks kõrvale.
Hoidke puuri tugevalt kahe käega, et
kontrollida selle pöörlevaid liigutusi.
ÄRGE VAJUTAGE PÄÄSTIKUT SISSE JA
VÄLJA EESMÄRGIGA PÜÜDA KÄIVITADA
SEISKUNUD PUURI. SELLE TAGAJÄRJEL
VÕIB PUUR KAHJUSTADA SAADA.
Materjali läbimisel seiskumise
minimeerimiseks vähendage survet ja puurige
aeglaselt augu viimane osa.
Laske mootoril töötada, kui tõmbate otsaku
puuritud august välja. Seeläbi vähendate
kiilumist.
Veenduge, et lüliti lülitab puuri sisse ja välja.
Puidu puurimine
Puitu puuritud augud saab teha sama
spiraalotsakutega, nagu metalli puhul, või
labapuuriga. Need otsakud peavad olema teravad
ning need tuleb sageli välja tummata, kui puurida
soontest laastud puhtaks.
Metalli puurimine
Kasutage lõikamiseks määret, kui puurite metalli.
Eranditeks on malm ja messing, mida tuleb kuivalt
puurida. Paremini töötavad lõikamise määrded on
väävliga rikastatud lõikeõlid või rasvaõlid.
Kruvide keeramine
Kasutage alati õiget tüüpi ja õige suurusega
kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati
kruviga ühel joonel.
9
EESTI KEEL
rkeotsing
Probleem Võimalik põhjus Võimalik lahendus
Seade ei
käivitu.
Akupatarei pole
laetud.
Kontrollige
akupatarei
laadimistingimusi.
Akupatarei
ei lae.
Laadija pole
vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage
laadija töötava
pistikupesaga.
Ümbritsev õhk on
liiga kuum või liiga
külm.
Viige laadija
ja akupatarei
keskkonda, mille
õhutemperatuur
ületab 40 kraadi F
(4,5 °C) või on
alla 105 kraadi F
(+40,5 °C)
Seade
lülitub
ootamatult
välja.
Akupatarei on
saavutanud
maksimaalse
soojuslimiidi.
Laske akupatareil
jahtuda.
Tühi. Akupatarei
eluea
maksimeerimiseks
on soovituslik järsk
väljalülitus, kui
patarei on tühi.
Ühendage
akulaadijaga ja
laadige.
Hooldus
Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset
hooldamist. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise
mingit hooldust.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage
tööriista küljest aku. Eemaldage laadija
pistikupesast enne puhastamist.
Puhastage tööriista ja laaduri
ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja
või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt
niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrun ja koputage vastu
seda, et eemaldada padrunisse kogunenud
tolm.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga
märgistatud tooteid ja akusid ei tohi
kõrvaldada koos olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mille saab
eemaldada ja taaskasutada, vähendades
toorainenõudlust. Elektriseadmed ja akud tuleb
ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
BDCDD186
Pinge V
DC
18
Koormuseta kiirus min
-1
0 - 360 / 0 - 1400
Max pingutusmoment Nm 17,5 / 40
Padruni mahutavus mm 1 - 10
Max puurimisvõimsus
terases/puidus mm 10 / 25
Kaal kg 0,84 (akuga 1,24)
Akulaadija 905898**
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
18
Vool mA 200
Ligikaudne laadimisaeg tunnid 8 - 20
Akulaadija 905902**
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
18
Vool mA 400
Ligikaudne laadimisaeg tunnid 4 - 10
Akulaadija 905998**
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
18
Vool Amp 1
Ligikaudne laadimisaeg tunnid 1,5 - 4
Aku BL1518
Pinge V
AC
18
Mahutavus Ah 1,5
Tüüp Li-Ion
Aku BL2018
Pinge V
AC
18
Mahutavus Ah 2,0
Tüüp Li-Ion
Aku BL4018
Pinge V
AC
18
Mahutavus Ah 4,0
Tüüp Li-Ion
10
EESTI KEEL
Helihu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 65,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
helivõimsus (L
WA
) 76,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
vastavalt standardile EN 60745:
Puurimine metalli (a
h, D
) <1,3 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²,
kruvikeeramine ilma löögita (a
h
) <0,6 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
BDCDD186 - trell, kruvits
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19/04/2016), 2014/30/
EÜ (alates 20/04/2016) ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või
vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
01.12.2015
Garantii
Black & Decker on kindel oma toodete kvaliteedis
ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiid alates
ostukuupäevast. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema
kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega
ning müüjale või volitatud remonditöökojale tuleb
esitada ostukviitung.
Black & Deckeri 2-aastase garantii
kasutustingimused ja lähima volitatud
remonditöökoja asukoha leiate veebiaadressilt
www.2helpU.com või võttes ühendust
Black & Deckeri kohaliku esindusega
kasutusjuhendis toodud aadressil.
Meie veebilehel www.blackanddecker.co.uk
saate registreerida oma uue Black & Deckeri
seadme ning tutvuda uudistoodete ja
eripakkumistega.
/