Black & Decker BDCS36G Kasutusjuhend

Bränd
Black & Decker
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
BDCS36G
Tüüp
Kasutusjuhend
2
Eesti keel (originaaljuhend) 4
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 13
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Вlack & Decker kruvikeeraja on
loodud kruvikeeramistööde jaoks. See
tööriist on mõeldud ainult tarbijale ka-
sutamiseks.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tule-
viku tarvis alles. Hoiatustes kasutatud
termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töö-
tavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi
valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad
soodustavad õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas,
näiteks tuleohtlike vedelike, gaa-
side või tolmu läheduses. Elekt-
ritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal
ohutus kauguses.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada
kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad
sobima pistikupesaga. Ärge
kunagi mingil moel muutke pisti-
kut. Ärge kasutage maandusega
elektritööriistade puhul adapter-
pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektri-
löögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti maan-
datud pindadega nagu torud,
radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha
on maaga ühenduses.
c. Ärge hoidke elektritööriistu
vihma käes ega märgades tingi-
mustes. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toite-
kaablit selle kandmiseks, tõm-
bamiseks või pistiku eemalda-
miseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate
servade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas,
kasutage kindlasti välitingimus-
tesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva piken-
duskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on välti-
matu, kasutage rikkevoolukaitset
(RCD). Rikkevoolukaitsme kasuta-
mine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida
teete, ja kasutage elektritööriis-
ta mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsimuse korral
5
EESTI KEEL
või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid.
Kandke alati nägemiskaitset. Isi-
kukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigas-
tusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge enne tööriista voolu-
võrku ja/või aku külge ühenda-
mist, kättevõtmist ja kandmist,
et toitelüliti on väljalülitatud
asendis. Kandes tööriista, sõrm
lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis,
võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselüli-
tamist eemaldage kõik regulee-
rimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid
ega ehteid. Hoidke juuksed, rii-
ded ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted
ja pikad juuksed võivad jääda liiku-
vate osade külge kinni.
g. Kui seadmel on tolmu eemal-
damise ja kogumise seadmete
ühendamise võimalus, veenduge,
et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti. Tolmuko-
gumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja
hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista
üle. Kasutage konkreetseks ots-
tarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks
ette nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülita-
da. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, tar-
vikute vahetamist või tööriista
säilituskohta panekut eemalda-
ge tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitse-
meetmete rakendamine vähendab
elektritööriista soovimatu käivitami-
se ohtu.
d. Hoidke hetkel mittekasutatavaid
elektritööriistu lastele kättesaa-
matus kohas ning ärge lubage
tööriista kasutada inimestel, kes
pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhen-
dit. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoolda-
da. Veenduge, et liikuvad osad
sobivad kokku ja ei kiilu kinni,
osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist ka-
sutamist remontida. Tööriistade
halb hooldamine põhjustab palju
õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja
6
EESTI KEEL
puhtana. Õigesti hooldatud, tera-
vate lõikeservadega lõiketarvikud
kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tar-
vikuid, otsakuid jne vastavalt
sellele kasutusjuhendile, võttes
arvesse nii töötingimusi kui ka
tehtava töö iseloomu. Kui elekt-
ritööriista kasutatakse muuks kui
sihtotstarbeks, võib sellest tuleneda
ohtlik olukord.
5. Elektritööriistade kasutamine ja
hooldamine
a) Kasutage laadimiseks ainult
tootja määratud laadijat. Ühele
akule sobiv laadija võib teise aku
laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Muud tüüpi
aude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke
seda eemal kirjaklambritest,
müntidest, võtmetest, naeltest,
kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise.
Aku klemmide lühistamine võib
põhjustada põletusi ja tulekahju.
d. aledes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige selle-
ga kokkupuutumist. Kokkupuute
korral peske veega. Kui vedelikku
satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust lekkinud vedelik
võib tekitad ärritust või põletusi.
6. Hooldamine
a. Laske tööriista korrapäraselt
hooldada kvali tseeritud remon-
ditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. Nii tagate elekt-
ritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade
kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad ohu-
tusnõuded kruvikeerajatele ja
löökmutrivõtmetele
Lööktrelli kasutamisel kandke
kuulmiskaitset. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas
olevaid lisakäepidemeid. Kontrolli
kadumine võib põhjustada kehavi-
gastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus
võib kinnitus puutuda kokku
varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Kui kinnitused
puudutavad pinge all olevat juhet,
võivad pinge alla sattuda ka elekt-
ritööriista lahtised metallosad ja
kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse
külge pitskruvidega või muul so-
bival viisil. Detaili hoidmisel käega
või vastu keha on detail ebastabiilne
ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Käesolev seade ei ole ette näh-
tud kasutamiseks selliste isikute
(sh laste) käes, kelle füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed
on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmi-
sed. See on lubatud vaid siis, kui
neid valvab või juhendab seadme
kasutamisel nende ohutuse eest
vastutav isik. Laste üle tuleb pida-
da järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Teiste isikute ohutus
See seade ei ole mõeldud kasuta-
7
EESTI KEEL
miseks isikute (sealhulgas laste)
poolt, kelle füüsilised, tajumis- või
vaimsed võimed on piiratud või
kellel puuduvad teadmised ja koge-
mused, välja arvatud nende ohutu-
se eest vastutava isiku järelevalve
või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet,
et nad ei mängiks seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida
muud ohud, mida ei ole lisatud hoiatustes
kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasu-
tamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel
ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa
teatud ohte vältida. Need on järgmised:
Liikuvate osade puudutamisest
põhjustatud vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahe-
tamisel tekkinud vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest
põhjustatud vigastused. Tööriista
pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks pui-
du, eriti tamme, kase ja MDF-plaa-
tide töötlemisel) tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud ter-
viseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdek-
laratsioonis sisalduvad deklareeritud
vibratsioonitasemed on mõõdetud vas-
tavalt standardis EN 60745 kirjeldatud
standardsele katsemeetodile ning neid
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib
samuti kasutada kokkupuute esmaseks
hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasu-
tamisel võib vibratsioon erineda dekla-
reeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase
võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel
selleks, et määrata kindlaks direktiiviga
2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaits-
miseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näi-
teks lisaks reaalse kasutamise ajale ka
neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi
sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähen-
damiseks peab kasutaja tähe-
lepanelikult lugema kasutus-
juhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja
laadijate kohta
Akud
Ärge proovige akusid kunagi avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille tem-
peratuur võib kerkida üle 40 °C.
Laadimiskeskkonna temperatuur
peab olema vahemikus 10 °C kuni
40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult sead-
me/tööriistaga tarnitud laadurit.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise
8
EESTI KEEL
„Keskkonnakaitse“ juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaa-
ditavaid patareisid.
Laadijad
Kasutage oma Вlack & Deckeri
laadijat ainult selle seadme/tööriis-
ta aku laadimiseks, millega koos
laadija tarniti. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada keha-
vigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaadita-
vaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivita-
mata välja.
Vältige laaduri kokkupuudet veega.
Ärge avage laadurit.
Ärge uurige laadurit.
Laadur on mõeldud kasutami-
seks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasu-
tusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga
ega vaja seega lisamaandust.
Kontrollige alati, et võrgupinge
vastab andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi pro-
ovige vahetada laadijat välja
tavalise toitepistiku vastu.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks
tootjal või Вlack & Deckeri volitatud
hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või
mõned neist.
1. Liikumiskontrollli aktivaator
2. Otsakuhoidja
3. Laaduri konnektor
4. LED-valgusti
Joonis A
5. Laadija
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemalda-
ge tööriista küljest aku.
Kuriveekrajaotsaku või
padrunvõtme paigaldamine
(jn B)
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist
või eemaldamist veenduge, et tööriist on
sisselülitamise vastu lukustatud.
Kruvikeeraja padrunvõtme pai-
galdamiseks suruge seda võtit
hoidikusse (2), kuni see on lukus.
Kruvikeeraja padrunvõtme eemal-
damiseks tõmmake see otse võtme
hoidikust välja.
Märkus! Otsaku/padrunvõtme eemalda-
miseks korrake toimingut.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada
oma kiirusega. Ärge koormake seda
üle.
Aku laadimine (joonis C)
Aku vajab laadimist enne esimest kasu-
tamist ja alati, kui tööriista võimsus aku
kasutamisel hakkab vähenema. Aku võib
laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline
ega tähenda, et aku oleks rikkis.
Patarei vahetamiseks sisestage laa-
duri pistik (5) laaduri konnektorisse
(3).
9
EESTI KEEL
Ühendage laadija vooluvõrku.
Jätke tööriist laaduriga ühendatuks
16 tunniks.
Laadur võib laadimise ajal ümisevat hääl
teha ja soojeneda, mis on tavaline ega
tähenda, et aku oleks rikkis.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümb-
ritsev temperatuur on alla 10 °C või üle
40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur
on ligikaudu 24 °C.
Patareide tühjenemise
indikaator
Kui patarei saab tühjaks, hakkab LED-in-
dikaator kiiresti vilkuma.
LED vilkumine kestab 5 sekundit
madalpinge korral mustrina - - - - -..
Hoiatus! Ärge jätkake toote kasutamist,
kui patareid on ammendunud. Laadige
tühjad patareid kohe täis.
Kõrge temperatuuri
indikaator
Kui ringluse töötemperatuur tõuseb liiga
kõrgeks, hakkab LED-valgusti vilkuma
pikkade ja lühikeste kombinatsioonis.
LED vilkumine kestab 5 sekundit
kui ringlus on kõrge temperatuuriga
mustrina - . - . - . - .. Laske seadmel
jahtuda optimaalse töötemperatuu-
rini, milleks on umbes 24°C.
Esialgse stardipunkti
seadistamine (jn. D)
Haarake kruvikeeraja, nagu näida-
tud pildil D.
Vajutage ja hoidke liikumiskontrolli
aktivaatorit (1) tööriista tagaküljel
peopesas.
Kui LED-valgusti (4) helendab, on
tööriist kasutusvalmis.
Esialgse stardipunkti lähtestami-
seks vabastage kõigepealt liiku-
miskontrolli aktivaator (1). Viige
tööriist uude asendisse, seejärel
vajutage ja hoidke liikumiskontrolli
aktivaatorit (1) tööriista tagaküljel
peopesas.
Güroskoobi kontrolli
kalibreerimine
See tööriist kalibreerib end automaatselt
uuesti perioodiliselt tagamaks, et liiku-
mispõhised güroskoobi kontrollid töö-
tavad korrektselt. Kui kontrollid ei tööta
korrektselt, võib tööriista ka manuaalselt
kalibreerida.
Vajutage liikumiskontrolli aktivaatorit
(1).
Vabastage liikumiskontrolli aktivaa-
tor (1).
Asetage tööriist tasasele pinnale.
LED-valgusti (4) vilgub kaks korda
5 sekundi jooksul viitamaks, et tööriist
on uuesti kalibreeritud.
Edasiliikumissuunas
töötamine (jn. E)
Määrake esialgne stardipunkt.
Pöörake tööriista päripäeva ja
kruvikeeraja aktiveerub edasiliiku-
missuunas.
Märkus: Tööriista kiiruse määrab pöö-
rete hulk. .
Vähe pöördeid = väike kiirus
Palju pöördeid = suur kiirus
Tagailiikumissuunas
töötamine (jn. F)
Määrake esialgne stardipunkt.
Pöörake tööriista vastupäeva ja
10
EESTI KEEL
kruvikeeraja aktiveerub tagasiliiku-
missuunas.
Märkus: Tööriista kiiruse määrab pöö-
rete hulk. .
Vähe pöördeid = väike kiirus
Palju pöördeid = suur kiirus
LED-valgusti
Päästiku vajutamisel süttib automaatselt
LED-valgusti (4), kui liikumiskontrolli
aktivaator (1) on alla vajutatud.
Automaatne väljalülitus
Patarei eluaja hoidmiseks kogemata
aktiveerimise korral, lülitub tööriist auto-
maatselt välja 45 sekundit pärast pidevat
tööd. LED-valgusti (4) vilgub kiiresti 5
sekundit enne tööriista väljalülitumist.
Nõuanded optimaalse
kasutamise kohta
Kruvide keeramine
Kasutage alati õiges mõõdus ja
sobiva kujuga kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige
seda kergelt pesuvedeliku või see-
biga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak
alati kruviga ühel joonel.
Hooldamine
Teie Black & Decker tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab mi-
nimaalset hooldamist. Pideva rahuldava
töö tagamiseks tuleb selle eest hoolit-
seda ja seadet regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhas-
tamise mingit hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist ee-
maldage tööriista küljest aku. Eemaldage
laadija pistikupesast enne puhastamist.
Puhastage tööriista ja laaduri venti-
latsiooniavasid regulaarselt pehme
harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regu-
laarselt niiske lapiga. Ärge kasutage
abrasiivseid ega lahustipõhiseid
puhastusvahendeid.
Keerake padrun aegajalt lahti ja
koputage tolmust tühjast.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet
ei tohi kõrvaldada koos ol-
mejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
Вlack & Deckeri toode on muutunud
kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse eraldi kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine aitab materja-
le taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna sa-
astamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi
kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust
Вlack & Deckeri toodete tagasivõtmiseks
ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leid-
miseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
11
EESTI KEEL
kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on
Вlack & Deckeri volitatud remonditööko-
dade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad
internetis aadressil www.2helpU.com
Akud
Laske akul seadme töötades
täielikult tühjeneda ja eemal-
dage aku seejärel tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on
ümbertöödeldavad. Viige need
volitatud remondikeskusse või
kohalikku taaskasutuskeskusesse.
Tehnilised andmed
BDCS36G
(H1)
Pinge V
DC
3,6
Kiirus vabajooksul Min
-1
180
Suurim
pöördemoment
(PTI hinnang)
Nm 3
Aku tüüp Li-Ion
Patarei mahtuvus Ah 1,3
Mass kg 0,3
Laadija 905450**
tüüp 1
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
9
Voolutugevus mA 100
Ligikaudne
laadimisaeg
H 12-15
Helirõhu tase vastavalt standardile
EN 60745:
Helirõhk (L
pA
) 63 dB(A), määramatus (K) 3
dB(A)
Helivõimsus (L
WA
) 74 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtus (triaksiaalvektori
summa) vastavalt EN 60745:
Kruvide keeramine ilma löögita (a
h, S
) < 2,5 m/s
2
,
määramatus (K) 1,5 m/s
2
12
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
BDCS36G
Black & Decker kinnitab, et jaotises
„Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted
vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Need tooted vastavad ka direktiivile
2004/108/EÜ ja 2011/65/EU. Lisain-
fo saamiseks võtke palun ühendust
Black & Deckeriga allpool asuval aadres-
sil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise do-
kumentatsiooni kokkupanemise eest ja
kinnitab seda Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath
Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
12.04.2012
/