Castelgarden XK4 160 HD Kasutusjuhend

Bränd
Castelgarden
Kategooria
Traktor
Mudel
XK4 160 HD
Tüüp
Kasutusjuhend
145
EESTI KEELES
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
1 ÜLDINFO
See sümbol tähistab HOIATUST. Kui
neid juhiseid hoolikalt ei järgita, võib
tulemuseks olla tõsine tervisekahjustus
ja/või varaline kahju.
Enne masina käivitamist peate hooli-
kalt lugema käesolevaid kasutusjuhi-
seid ja kaasasolevat brošüüri
„OHUTUSJUHISED”.
1.1 SÜMBOLID
Masinal on nähtaval järgmised sümbolid. Need tu-
letavad kasutajale meelde, millist hoolikust ja tä-
helepanu tuleb kasutuse ja hoolduse ajal
rakendada.
Sümbolite tähendus on järgmine:
Hoiatus!
Enne masina kasutamist lugege kasutusju-
hendit ja ohutusjuhendit.
Hoiatus!
Hoiduge väljapaiskuvate esemete eest.
Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Hoiatus!
Kasutage alati kuulmiskaitsevahendeid.
Hoiatus!
Käesolev masin ei ole mõeldud sõitmiseks
üldkasutatavatel teedel.
Hoiatus!
Originaaltarvikutega varustatud masin ei
tohi sõita üheski suunas kallakutel, mille
kalle on suurem kui 10ŗ.
Hoiatus!
Muljumisvigastuste oht. Hoidke käed ja
jalad rooliliigendi ühenduskohast ohutus
kauguses.
Hoiatus!
Põletusoht. Ärge puutuge summutit/kata-
lüüsneutralisaatorit.
1.2 VIITED
1.2.1 Joonised
Käesoleva juhendi joonised on märgistatud 1, 2, 3
jne.
Joonistel näidatud osad on märgistatud A, B, C jne.
Viide masinaosale C joonisel 2 kirjutatakse „2:C”.
1.2.2 Pealkirjad
Käesolevate juhiste pealkirjad on nummerdatud
kooskõlas järgmise näitega:
”1.3.1 Üldine ohutuskontroll” on jaotise „1.3 Ohu-
tuskontroll” alapealkiri ja kuulub selle pealkirja al-
la.
Pealkirjadele viidates kirjutatakse tavaliselt üksnes
pealkirja number, nt „vt 1.3.1”.
2 KIRJELDUS
2.1 SÕITMINE
2.1.1 HST
Masinal on tagarattavedu.
Tagatelg on varustatud hüdraulilise ülekandega
piiramatult muudetava edaspidi- ja tagurpidi käigu
suhtega.
Tagatelg on pööramise hõlbustamiseks varustatud
ka diferentsiaaliga.
Ette paigaldatavad tööseadmed pannakse liikuma
veorihmade abil.
2.1.2 4WD
Masinal on neljarattavedu. Jõuülekanne mootorist
veoratasteni toimub hüdrauliliselt. Mootor
käivitab õlipumba, mis pumpab õli läbi taga- ja
esitelje ajami.
Esitelg ja tagatelg on ühendatud jadamisi, mis
tähendab, et esirattad ja tagarattad on sunnitud
pöörlema sama kiirusega.
Pööramise hõlbustamiseks on mõlemad teljed
varustatud diferentsiaaliga.
Ette paigaldatavad tööseadmed pannakse liikuma
veorihmade abil.
2.2 ROOLIMINE
Masin on liigendatud. See tähendab, et šassii on ja-
gatud esi- ja tagasektsiooniks, mida saab üksteise
suhtes pöörata.
Liigendatud juhtimine tähendab seda, et masin
saab pöörata ümber puude ja teiste takistuste äär-
miselt väikese pööramisraadiusega.
2.3 OHUTUSSÜSTEEM
Masin on varustatud elektrilise ohutussüsteemiga.
Ohutussüsteem katkestab teatud tegevused, mis
võivad kaasa tuua ebaõigete manöövrite ohu.
Näit. mootorit saab käivitada ainult siis, kui siduri-
piduripedaal on alla vajutatud.
Ohutussüsteemi toimimist tuleb iga
kord enne kasutamist kontrollida.
2.4 JUHTIMISSEADMED
2.4.1 Tõstemehhanismi rakendamine, me-
haaniline (1:A)
Tööasendist transpordiasendisse lülitamiseks:
1. Vajutage pedaal täiesti alla.
2. Vabastage pedaal aeglaselt.
146
EESTI KEELES
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
2.4.2 Sidur-seisupidur (1:B)
Ärge kunagi vajutage seda pedaali sõi-
du ajal. Esineb jõuülekande ülekuume-
nemise oht.
Pedaalil (1:B) on järgmised
kolm asendit:
Vabastatud - Sidur ei ole akti-
veeritud. Seisupidur ei ole ra-
kendatud.
Pooleldi alla vajutatud - Edaspidikäik väljas.
Seisupidur ei ole rakendatud.
Täiesti alla vajutatud - Edaspidikäik väljas.
Seisupidur on täielikult rakendatud, kuid mitte
lukustatud. Seda asendit kasutatakse ka rikkepi-
durina.
2.4.3 Inhibiitor, seisupidur (1:C)
Inhibiitor lukustab „siduri-piduri” pedaali
allavajutatud asendis. Seda funktsiooni
kasutatakse masina lukustamiseks kalla-
kutel, transpordi ajal jms, kui mootor ei
tööta.
Lukustamine:
1. Vajutage pedaal (1:B) täiesti alla.
2. Lükake inhibiitor (1:C) paremale.
3. Vabastage pedaal (1:B).
4. Vabastage inhibiitor (1:C).
Lukustuse avamine:
Vajutage ja vabastage pedaal (1:B).
2.4.4 Sõidupidur (1:F)
Kui masin pedaali vabastamisel ei pi-
durda, tuleks kasutada vasakut pedaali
(1:B) rikkepidurina .
Pedaal määrab hammasülekande suhte mootori ja
veorataste vahel (=kiiruse). Kui pedaal vabastatak-
se, rakendub sõidupidur.
1. Vajutage pedaali ettepoole
– masin liigub edasi.
2. Pedaalil koormus puudub
– masin on statsionaarne.
3. Vajutage pedaali tahapoole
– masin tagurdab.
4. Vabastage pedaal survest –
masin pidurdab.
2.4.5 Õhuklapi juhtimisseade (1:D)
Mootori kiiruse seadistamiseks ja külma mootori
käivitamiseks õhuklapiga.
Kui mootor töötab ebaühtlaselt tähen-
dab see, et juhtimisseade on liiga ees ja
õhuklapp aktiveeritud. See kahjustab
mootorit, tõstab kütusetarbimist ja on
keskkonnale kahjulik.
1. Õhuklapp – külma mootori käivitami-
seks. Aktiveeritud õhuklapi asend on soo-
ne eesotsas.
Ärge kasutage selles asendis, kui moo-
tor on soe.
2. Täisgaas – kui masin töötab, tuleks ala-
ti kasutada täisgaasi.
Täisgaasi asend on ligikaudu 2 cm akti-
veeritud õhuklapi asendist tagapool.
3. Tühikäik.
2.4.6 Süütelukk (1:E)
Ärge jätke masinat järelevalveta, kui
võti on asendis 2 või 3. Tekib põlengu-
oht, kütus võib voolata läbi karburaato-
ri mootorisse, ning on oht, et aku
tühjeneb ja saab kahjustada.
Süütelukku kasutatakse mootori käivitamiseks/
seiskamiseks. Neli asendit:
1. Stopp-asend – mootor seisab. Võtme
võib eemaldada.
2/3. Tööasend.
4. Käivitusasend – elektrikäivitusega
mootor aktiveeritakse, kui võti keeratakse
vedrukoormusega käivitusasendisse. Kui
mootor on käivitunud, laske võtmel pöör-
duda tagasi tööasendisse 2/3.
2.4.7 Käitusvõll (2:G)
Käitusvõlli ei tohi kunagi rakendada,
kui ette paigaldatav tööseade on trans-
podiasendis. See rikub rihma ülekande.
Käitusvõlli rakendamise ja vabastamise hoob ette
paigaldatavate tarvikutega töötamiseks. Kaks
asendit:
1. Hoob ette lükatud – käitusvõll vabas-
tatud.
2. Hoob taha lükatud – käitusvõl
l raken-
datud.
2.4.8 Siduri vabastamise hoob
Muutuva ülekande vabastamise hoob.
HST on varustatud tagateljega ühendatud hoova-
ga. Vt (5:N).
4WD on varustatud kahe hoovaga, mis on ühenda-
tud tagatelje (6:O) ja esiteljega (6:P).
Vabastamishoob ei tohi kunagi olla vä-
limise ja sisemise asendi vahepeal. Üle-
kanne kuumeneb üle ja saab
kahjustada.
147
EESTI KEELES
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
Hoovad võimaldavad masinat käsitsi ilma mootori
abita liigutada. Kaks asendit:
1. Hoob sisemises asendis
ülekanne on rakendatud tavapä-
raseks töötamiseks.
2. Hoob välimises asendis
ülekanne vabastatud. Masinat
saab liigutada käsitsi.
Masinat ei või pukseerida pikki vahemaid ega
suurtel kiirustel. Ülekanne võib kahjustada saada.
Masinaga ei tohi töötada nii, et kõige
eesmine hoob on välimises asendis.
Kahjustuse ja õlilekke oht esiteljele.
2.4.9 Iste (3:I)
Istet saab kokku panna ning seda saab ka
ette-ja tahapoole reguleerida. Istet saab
ülesvolditud asendisse lukustada fiksaato-
ri (3:K) abil ning ette-ja tahapoole regu-
leerida nuppude (3:J) abil.
Iste on varustatud turvalülitiga, mis on ühendatud
masina ohutussüsteemiga. See tähendab, et teatud
ohtlikud tegevused ei ole võimalikud, kui istmel
keegi ei istu. Vt ka 4.4.2.
2.4.10 Mootorikate (4:L)
Kütusekraanile, akule ja mootorile ligi-
pääsemiseks on masinal avatav mootori-
kate. Mootorikate lukustatakse
kummirihmaga.
Mootorikatet avatakse järgmiselt:
1. Võtke kummirihm (4:M) mootorikatte esiserval
lahti.
2. Tõstke ettevaatlikult mootorikate üles.
Sulgege vastupidises järjekorras.
Masinat ei tohi kasutada, kui mootori-
kate ei ole suletud ja lukustatud. Põle-
tuste ja muljumisvigastuste oht.
2.4.11Kiirvabastusega paigaldus (19:H)
Kiirühendusi saab eemaldada, seega on
erinevate töövahendite vahetamine väga
lihtne.
Kiirühendused võimaldavad liigutada niidukit
hõlpsalt kahe asendi vahel:
Tavaline asend täielikult pingul rihmaga.
4 cm tavalisest asendist tagapool lõdvendatud
rihmaga, nii et niiduk on põhimasinale lähemal.
Et rihma pingutusrull vabastatakse rihma küljest,
lihtsustavad kiirühendused rihma ja niiduki vahe-
tamist ning kergendavad ka pesu- ja hooldusasen-
disse nihutamist.
Rihma pingest vabastamine:
1. Eemaldage mõlemalt küljelt lukustustihvtid
(19:G).
2. Avage kiirühendused, vajutades nende tagaosa
kannaga alla. Vt (19:F).
Kui kiirühendused on avatud, lebavad
niiduki haarad vabalt võlliosades. Nii-
dukit ei tohi kunagi hooldus- ega pesu-
asendisse viia ilma niiduki rihma
lahtihaakimise järel taas kiirühendusi
lukustamata.
3. Tehke vajalikud korrigeerimistoimingud, nt:
Haakige rihm lahti.
Haakige niiduki haarad lahti niiduki vahetami-
seks. Vt joonis 21.
Rihma pingutamine:
Esmalt pingutage alltoodud juhiste kohaselt ühte
poolt ja seejärel teist.
Ärge pöörake hooba kätega. Muljumis-
vigastuste oht.
1. Asetage jalg hoovale (20:J) ja pöörake ettevaat-
likult pool pööret edasi.
2. Paigaldage lukustustihvt (19:G).
3. Tehke sama teise poolega.
3 KASUTUSVALDKONNAD
Niidukile võib paigaldada ainult GGP originaalli-
satarvikuid:
Maksimaalne vertikaalne koormus haakeseadisel
ei tohi ületada 100 N.
Maksimaalne ülejooksukoormus pukseeritavalt
tarvikult haakeseadisele ei tohi ületada 500 N.
NB! Enne treileri kasutamist – võtke ühendust oma
kindlustuskompaniiga.
NB! Käesolev masin ei ole mõeldud sõitmiseks
üldkasutatavatel teedel.
Töö Tarvikud, GGP origi-
naalosad
Niitmine Kasutades niidukeid:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Lume puhastamine Lumesahaga. Soovituslik on
kasutada lumekette ja raami-
raskusi.
Rohu lõikamine ja
lehtede kogumine
Kasutades järelveetavat kogu-
rit 38" või 42".
Rohu ja lehtede ve-
damine
Kasutades kallurkäru Pro või
Combi.
Pühkimine Harja kasutamine. Soovitatav
kasutada koos tolmukaitsega
Kruusateede umb-
rohust puhastami-
ne
Kasutades ette paigaldatavat
kõblast.
148
EESTI KEELES
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
4 KÄIVITAMINE JA KASUTAMI-
NE
Masinat ei tohi kasutada, kui mootori-
kate ei ole suletud ja lukustatud. Põle-
tuste ja muljumisvigastuste oht.
4.1 BENSIINIGA TÄITMINE (7:Q)
Kasutage alati pliivaba bensiini. Kunagi ei tohi ka-
sutada 2-taktilist bensiini segatuna õliga.
Paak mahutab 6 liitrit. Kütuse tase on läbipaistvas
paagis hästi näha.
NB! Tavaline pliivaba bensiin on kiirestiriknev ja
seda ei tohiks säilitada üle 30 päeva.
Kasutada võib keskkonnasäästlikku bensiini, st al-
külaatbensiini. Selle bensiinitüübi koostis on ini-
mestele ja loodusele vähem kahjulik.
Bensiin on kergesti süttiv. Hoidke ben-
siini alati selleks mõeldud konteinerites.
Valage või lisage bensiini üksnes väljas
ja ärge kunagi suitsetage bensiini vala-
mise või lisamise ajal. Enne mootori
käivitamist täitke masin kütusega. Ärge
kunagi eemaldage täitekorki ega valage
bensiini, kui mootor töötab või on veel
soe.
Ärge valage bensiinipaaki kunagi ääreni täis. Jätke
vaba ruumi (= vähemalt terve täitevooliku jagu
pluss 1-2 cm paagi ülemisest äärest), et võimalda-
da bensiinil paisuda, kui see soojeneb, ilma et kü-
tus üle ääre voolaks. Vt joonis 7.
4.2 MOOTORI ÕLITASEME KONT-
ROLLIMINE
Tarnimisel on karter täidetud SAE 10W-30 õliga.
Kontrollige õlitaset iga kord enne kasutamist
veendumaks, et see on õige. Masin peaks seisma
tasasel pinnal.
Pühkige õlivarda ümbert puhtaks. Keera-
ke lahti ja tõmmake varras välja. Pühkige
õlivarras puhtaks.
Lükake õlivarras täiesti sisse ilma seda kohale kru-
vimata. Tõmmake varras välja ja vaadake sellelt
õlitase.
Lisage õli kuni märgini „FULL” (TÄIS), kui õlita-
se on allpool seda märki. Vt joonis 8.
Õlitase ei tohi kunagi ületada märki „FULL”. See
põhjustab mootori ülekuumenemist. Kui õlitase
ületab märki „FULL”, tuleb õli seni välja lasta
kuni saavutatakse õige tase.
4.3 ÜLEKANDE ÕLITASEME KONT-
ROLLIMINE
Uurige mahuti (9:R) õlitaset. Õlitase peaks olema
MAX ja MIN märgete vahel. Vajaduse lisage õli.
Õli tüüp: SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 OHUTUSKONTROLL
Veenduge, et allpool toodud ohutuskontrolli tule-
mused saavutatakse antud masina kontrollimisel.
Ohutuskontroll tuleb läbi viia iga kord
enne kasutamist.
Kui mõnda allpool nimetatud tulemust
ei saavutata, ei tohi masinat kasutada!
Viige masin teenindustöökotta paran-
dada.
4.4.1 Üldine ohutuskontroll
4.4.2 Elektriline ohutuskontroll
Ohutussüsteemi toimimist tuleb iga
kord enne kasutamist kontrollida.
4.5 KÄIVITAMINE
1. Avage kütusekraan. Vt 10:U.
2. Veenduge, et süüteküünla juhe/juhtmed on
ühendatud süüteküünlaga/-küünaldega.
3. Veenduge, et käitusvõll on välja lülitatud.
4. Ärge hoidke jalga sõidupedaalil.
Objekt Tulemus
Kütusevoolikud
ja ühendused
Lekked puuduvad.
Elektrikaablid Kõik isolatsioonid terved.
Mehhaanilised kahjustused
puuduvad.
Heitgaasisüsteem Lekked ühenduskohtades puu-
duvad.
Kõik kruvid korralikult kinni.
Õlivoolikud Lekked puuduvad. Kahjustused
puuduvad.
Sõitke masinaga
edasi/tagurpidi ja
vabastage sõidu-
piduri pedaal.
Masin peatub.
Proovisõit Ebaharilik vibratsioon puudub.
Ebaharilik heli puudub.
Olek Tegevus Tulemus
Siduri-piduri pedaal ei
ole alla vajutatud.
Käitusvõll ei ole akti-
veeritud.
Proovige käi-
vitada.
Mootor ei
käivitu.
Siduri-piduri pedaal on
alla vajutatud.
Käitusvõll on aktiveeri-
tud.
Proovige käi-
vitada.
Mootor ei
käivitu.
Mootor töötab. Käitus-
võll on aktiveeritud.
Juht tõuseb
juhiistmelt.
Mootor
seiskub.
Mootor töötab. Eemaldage
kaitse. Vt 9:S.
Mootor
seiskub.
149
EESTI KEELES
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
5. Külma mootori käivitamine – viige gaasi juhti-
misseade õhuklapi aktiveerimisasendisse.
Sooja mootori käivitamine – viige gaasi juhti-
misseade täisgaasi asendisse (umbes 2 cm
õhuklapi aktiveeritud asendist tagapool).
6. Vajutage siduri-piduri pedaal täiesti alla.
7. Keerake süütevõtit ja käivitage mootor.
8. Kui mootor on käivitunud, viige gaasi juhtimis-
seade tasapisi täisgaasi asendisse (umbes 2 cm
õhuklapi aktiveeritud asendist tagapool) kui
õhuklappi on kasutatud.
9. Kui käivitate külma mootorit, ärge pange masi-
nat kohe koormusega tööle, vaid laske mootoril
kõigepealt paar minutit töötada. See võimaldab
õlil soojeneda.
Kui masin töötab, tuleks alati kasutada täisgaasi.
4.6 KASUTUSNÕUANDED
Veenduge alati, et mootoris on õige kogus õli. See
on iseäranis tähtis, kui töötatakse kallakutel. Vt
4.2.
Olge kallakutel sõites ettevaatlik. Kal-
lakust üles või alla sõites ei tohi äkiliselt
kohalt liikuda ega peatuda. Ärge kuna-
gi sõitke risti üle kallaku. Liikuge ülalt
alla ja alt ülesse.
Masin ei tohi sõita üheski suunas kalla-
kutel, mille kalle on suurem kui 10ŗ.
Vähendage kallakutel ja järskude pöö-
rete tegemisel kiirust , et säilitada kont-
roll ja vähendada ümbermineku ohtu.
Ärge pöörake rooli lõpuni, kui sõidate
kõrgeima käiguga ja täisgaasiga. Masin
võib kergesti ümber minna.
Hoidke käed ja sõrmed rooliliigendi
ühenduskohast ja istmekandurist ohu-
tus kauguses. Muljumisvigastuste oht.
Ärge kunagi sõitke lahtise mootorikat-
tega.
4.7 PEATAMINE
Lülitage käitusvõll välja. Rakendage seisupidur.
Laske mootoril 1-2 minutit tühikäigul töötada. Sei-
sake mootor, keerates süütevõtme välja.
Sulgege kütusekraan. See on eriti oluline, kui ma-
sinat näiteks treileril transporditakse.
Juhul kui masin jäetakse järelevalveta,
eemaldage süüteküünla kaabel/kaablid
ja võtke süütevõti eest.
Mootor võib vahetult pärast seiskumist
olla väga kuum. Ärge puutuge summu-
tit, silindrit ega jahutusribisid. See võib
tekitada põletusi.
4.8 PUHASTAMINE
Põlenguohu vähendamiseks hoidke
mootor, summuti, aku ja bensiinipaak
puhtad rohust, lehtedest ja õlist.
Põlenguohu vähendamiseks kontrollige
regulaarselt masinat õli ja/või kütusele-
kete suhtes.
Ärge kunagi kasutage kõrgsurvepesu-
rit. See võib kahjustada võlli tihendeid,
elektrikomponente ja hüdraulikaklap-
pe.
Ärge kunagi puhastage radiaatorit
kõrgsurvepesuriga. Võite kahjustada
radiaatoriribisid.
Puhastage masin pärast iga kasutuskorda. Puhasta-
misel kehtivad järgmised juhised:
Ärge pihustage vett otse mootorile.
Puhastage mootorit harja ja/või suruõhuga.
Puhastage mootori jahutusõhu sisselaskeava
(9:T).
Pärast veega pesemist käivitage masin ja lõi-
keaparaadid, et eemaldada vesi, mis vastasel ju-
hul võib sattuda laagritesse ja põhjustada
kahjustusi.
5 HOOLDUS
5.1 TEENINDUSPROGRAMM
Selleks, et hoida masin heas korras töökindluse ja
tööohutuse mõistes, samuti keskkonna seisuko-
hast, tuleks järgida GGP teenindusprogrammi.
Volitatud töökojas tehtud hooldus garanteerib pro-
fessionaalse töö ja originaalvaruosade kasutamise.
5.2 ETTEVALMISTUS
Remonti ja hooldust võib teostada vaid seisval ma-
sinal, mille mootor on välja lülitatud.
Masina veeremise vältimiseks rakenda-
ge alati seisupidur.
Seisake mootor.
Mootori kogemata käivitamise vältimi-
seks ühendage lahti süüteküünla/-küü-
nalde kaabel süüteküünaldest ja võtke
süütevõti eest.
5.3 REHVIRÕHK
Reguleerige õhurõhku rehvides järgmiselt:
Ees: 0,6 baari (9 psi).
Taga: 0,4 baari (6 psi).
150
EESTI KEELES
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
5.4 MOOTORIÕLI VAHETAMINE
Vahetage esimest korda mootoriõli pärast 5 töötun-
di ja seejärel pärast igat 50 töötundi või vähemalt
kord hooaja jooksul.
Vahetage õli sagedamini (pärast 25 töötundi või
vähemalt kord hooaja jooksul), kui mootor töötab
rasketes tingimustes või kui ümbritsev tempera-
tuur on kõrge.
Kasutage õli vastavalt allolevale tabelile.
Kasutage ilma lisanditeta õli.
Ärge valage sisse liiga palju õli. See võib põhjus-
tada mootori ülekuumenemise.
Vahetage õli, kui mootor on soe.
Mootoriõli võib väga kuum olla, kui see
lastakse välja kohe pärast mootori seis-
kamist. Sellepärast laske enne õlist tüh-
jendamist mootoril paar minutit
jahtuda.
1. Kinnitage klamber õli väljalaskevoolikule. Ka-
sutage polygrip või sarnast kinnitust. Vt joonis
10:V.
2. Liigutage klambrit 3-4 cm õlivoolikut mööda
üles ja tõmmake kork välja.
3. Koguge õli kogumisanumasse..
NB! Ärge tilgutage õli veorihmadele.
4. Viige õli jäätmete kõrvaldamispunkti vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
5. Paigaldage õli väljalaskekork ja liigutage klam-
ber tagasi, nii et see asub ülevalpool korki.
6. Eemaldage õlivarras ja valage uus õli paaki.
Õli hulk:1,4 l.
7. Pärast õli sissevalamist käivitage mootor ja las-
ke 30 sekundit tühikäigul töötada.
8. Veenduge, et õli välja ei leki.
9. Seisake mootor. Oodake 30 sekundit ja kontrol-
lige siis õlitaset vastavalt 4.2.
5.5 ÜLEKANNE, ÕLI (4WD)
Hüdraulilise jõuülekande õli tuleb kontrollida/
reguleerida ja vahetada allpool toodud tabelis
näidatud intervallide tagant.
Õli tüüp: sünteetiline õli 5W-50.
Õli hulk vahetamisel: umbes 3,5 liitrit.
5.5.1 Kontroll-reguleerimine
Vt. 4.3.
5.5.2 Tühjendamine
1. Ülekandeõli soojendamiseks laske masinal käia
erinevatel kiirustel 10-20 minutit.
2. Masin peab olema täiesti horisontaalses asen-
dis.
3. Tõmmake mõlemad vabastushoovad välja vas-
tavalt joonis 6.
4. Asetage üks anum tagatelje ja teine esitelje alla.
5. Avage õlipaak, eemaldades kaas.
Õlikorgi jaoks võib kasutada ainult 3/
8” nelikantvõtit. Teised tööriistad kah-
justavad korki.
6. Eemaldage õlikork tagateljel. Puhastage auk ja
kasutage 3/8” nelikantvõtit. Vt joonis 11.
7. Eemaldage esiteljelt 2 väljalaskekorki. Kasuta-
ge 12 mm padrunvõtit. Laske õlil esiteljest ja
torudest välja voolata. Vt joonis 12.
8. Veenduge, et esitelje väljalaskekorkide tihendid
on terved. Vt joonis 12. Pange korgid tagasi.
Pingutusmoment: 15-17 Nm.
Õlikork saab kahjustada, kui seda pin-
gutada rohkem kui 5 Nm.
9. Veenduge, et tagatelje väljalaskekorgi tihend on
terve. Vt joonis 11:Y. Pange tagatelje kork
tagasi. Pingutage õlikorki 5 Nm-ni.
10.Õli väljatõmbamiseks paagi põhjast kasutage
õliekstraktorit. Vt joonis 13.
11.Kõrvaldage õli vastavalt kohalikele jäätme-
eeskirjadele.
5.5.3 Täitmine
Mootor ei tohi kunagi töötada, kui ta-
gumise siduri vabastushoob on sisse lü-
katud ja esisiduri vabastushoob on
välja tõmmatud.
See kahjustab esitelje tihendeid.
1. Täitke õlipaak uue õliga.
Kui mootoril lastakse töötada siseruu-
mis, tuleb heitgaaside väljalasketoru
ühendada heitgaaside ekstraheerimis-
seadmega.
2. Veenduge, et tagatelje siduri vabastushoob on
välja tõmmatud.
3. Käivitage mootor. Kui mootor on käivitatud, li-
biseb esitelje siduri vabastushoob automaatselt
sisse.
4. Tõmmake esitelje siduri vabastushoob välja.
NB! Õli tõmmatakse väga kiiresti süsteemi
sisse. Paaki tuleb alati õli lisada. Õhku ei tohi
kunagi sisse tõmmata.
5. Seadke kiirenduspedaal edaspidiasendisse ja
blokeerides puust kiilu abil. Vt joonis 14. Täit-
ke õlipaak käsitsi uue õliga.
6. Laske töötada edaspidiasendis üks minut.
Õli SAE 10W-30
Hooldusklass SJ või kõrgem
Tegevus
1. korda
Edaspidi
vaheaegadega
Töötunde
Taseme kontrollimine-
reguleerimine
-50
Õlivahetus 5 200
151
EESTI KEELES
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
7. Eemaldage puust kiil ja seadke kiirenduspedaal
tagurpidiasendisse. Jätkake õliga täitmist.
8. Laske töötada tagurpidi üks minut.
9. Vahetage liikumissuunda kord minutis nagu
eespool öeldud ja jätkake õliga täitmist kuni
mullitamine paagis lõppeb.
10.Lülitage mootor välja, paigaldage õlipaagi kaas
ja sulgege mootorikate.
11.Tehke paariminutiline proovisõit ja reguleerige
õlitaset paagis.
5.6 RIHMADE ÜLEKANDED
Pärast 5 töötundi veenduge, et kõik rihmad on ter-
ved ja kahjustamata.
5.7 ROOLIMINE
Roolimist tuleb kontrollida/reguleerida pärast 5
töötundi ja edaspidi 100 töötunni järel.
5.7.1 Kontrollimine
Pöörake rooli kergelt edasi ja tagasi. Rooli kett-
ülekandel ei tohi olla mehaanilist lõtku.
5.7.2 Reguleerimine
Reguleerige vajadusel kette järgnevalt:
1. Asetage masin otseasendisse.
2. Reguleerige rooli kett-ülekandeid kahe mutri-
ga, mis asuvad keskpunkti all. Vt joonis 16.
3. Reguleerige mõlemat mutrit ühepalju kuni lõtk
kaob.
4. Tehke masinaga proovisõit otse edasi ja veen-
duge, et rool ei ole tsentrist väljas.
5. Kui rool on tsentrist väljas, laske ühte mutrit
lõdvemaks ja keerake teist rohkem kinni.
Ärge kette ülemäära pingutage. See muudab rooli-
mise raskeks ja kiirendab kettide kulumist.
5.8 AKU
Kui hape puutub kokku silmade või na-
haga, võib see põhjustada tõsiseid vi-
gastusi. Kui mõni kehaosa on happega
kokku puutunud, loputage viivitama-
tult rohke veega ja pöörduge arsti poole
niipea kui võimalik.
Aku on turvaklapiga varustatud, nimipinge 12 V.
Akuvedelikku ei ole vaja ning seda ei saagi kont-
rollida ega lisada. Ainus nõutav hooldus on laadi-
mine, näiteks pärast pikka seismist.
Aku peab enne esimest kasutamist ole-
ma täiesti täis. Akut tuleb alati hoiusta-
da täiesti laetuna. Kui aku hoiustatakse
tühjana, tekitab see tõsist kahju.
5.8.1 Mootoriga laadimine
Akut saab mootori generaatori abil laadida järgne-
valt:
1. Paigaldage aku masinasse nii nagu allpool näi-
datud.
2. Viige masin õue või paigaldage heitgaaside
ekstraheerimisseade.
3. Käivitage mootor vastavalt juhistele kasutusju-
hendis.
4. Laske mootoril töötada vahetpidamata 45 mi-
nutit.
5. Seisake mootor. Aku on nüüd täiesti täis.
5.8.2 Laadimine akulaadija abil
Akulaadijaga laadides tuleb kasutada konstantse
pingega laadijat.
Konstantse pingega akulaadija ostmiseks võtke
ühendust edasimüüjaga.
Standardse akulaadija kasutamine võib akut
kahjustada.
5.8.3 Eemaldamine/paigaldamine
Aku asetatakse mootorikatte alla. Eemaldamise ja
paigaldamise ajal kehtib kaablite ühendamise koh-
ta järgnev:
Eemaldamise ajal. Ühendage esmalt lahti must
kaabel aku miinusklemmilt (-). Seejärel ühen-
dage lahti punane kaabel aku plussklemmilt (+).
Paigaldamise ajal. Esmalt ühendage punane
kaabel aku plussklemmi külge (+). Seejärel
ühendage must kaabel aku miinusklemmi külge
(-).
Kui kaablid ühendatakse/ühendatakse
lahti vales järjekorras, tekib lühise ja
aku kahjustumise oht.
Kui kaablid omavahel ära vahetatakse,
saavad generaator ja aku kahjustada.
Kinnitage kaablid korralikult. Lahtised
kaablid võivad tekitada põlengu.
Mootorit ei tohi kunagi kasutada, kui
aku on lahti ühendatud. Tekib tõsiste
kahjustuste oht generaatorile ja elektri-
süsteemile.
5.8.4 Puhastamine
Kui aku klemmid oksüdeeruvad, tuleb need puhas-
tada. Puhastage aku klemme traatharjaga ja määri-
ge klemmimäärdega.
5.9 ÕHUFILTER, MOOTOR
Õhufilter peab kindlasti olema kahjustusteta ning
õigesti paigaldatud. Mootorit ei tohi mitte kunagi
käivitada õhufiltrita või kahjustatud õhufiltriga.
Õhufiltrit (paberfilter) tuleb puhastada/vahetada
pärast 100 töötundi.
NB! Filtreid tuleks puhastada/vahetada
tihedamini, kui masin töötab tolmusel pinnal.
Eemaldage/paigaldage õhufiltreid järgnevalt.
1. Puhastage ettevaatlikult õhufiltri korpus (12:R)
väljastpoolt.
2. Demonteerige õhufiltri korpus, eemaldades
kaks kruvi.
152
EESTI KEELES
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
2. Eemaldage paberfilter (12:S). Veenduge, et
karburaatorisse ei satu mustust. Puhastage
õhufiltri korpus.
3. Puhastage paberfilter, koputades seda kergelt
vastu tasast pinda. Kui filter on väga
määrdunud, vahetage see välja.
4. Monteerige uuesti kokku vastupidises
järjekorras.
Suruõhku või petrooleumipõhiseid lahusteid nagu
petrooleum ei tohi kasutada paberfiltri
puhastamiseks. See kahjustab filtrit.
Ärge kasutage paberfiltri puhastamiseks suruõhku.
Paberfiltrit ei tohi õlitada.
5.10 SÜÜTEKÜÜNAL
Süüteküünlaid tuleb vahetada iga 200 töötunni jä-
rel (=iga teise põhihoolduse ajal).
Enne süüteküünla lahti ühendamist puhastage kin-
nituse ümbrus.
Süüteküünal
: Champion RC12YC või samaväär-
ne.
Elektroodide kaugus
: 0,75 mm.
5.11 ÕHU SISSELASKEAVAD
Vt 9:T. Mootor on õhkjahutusega. Ummistunud ja-
hutussüsteem võib mootorit kahjustada. Puhastage
mootori õhu sisselaskeavasid 50 töötunni järel.
Põhjalikum jahutussüsteemi puhastamine teosta-
takse iga põhihoolduse käigus.
5.12 MÄÄRIMINE
Kõiki määrimispunkte vastavalt alltoodud tabelile
tuleb määrida iga 50 töötunni järel, samuti iga pesu
järel.
5.13 KAITSMED
Vea korral elektrisüsteemis kontrollige sulavkait-
set, vajadusel vahetage kaitse (20 A). Vt joon. 9:S.
6 PATENT – DISAINILAHENDU-
SE REGISTREERIMINE
Käesolev masin või selle osad on kaetud järgneva-
te patentide ja disainilahendustega:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP jätab endale õiguse muuta toodet ilma ette
teatamata.
Objekt Tegevus Joo-
nis
Keskpunkt 4 määrimispunkti.
Kasutage universaalmäärdega
täidetud määrdepritsi. Pum-
bake kuni määre välja tuleb.
17
Kett-üle-
kanne
Hõõruge ketid traatharjaga
puhtaks.
Määrige universaalse pihusta-
tava ketiõliga.
-
Pingutid Määrige toetuspunkte õlikan-
nu abil siis kui iga juhtimis-
seade on aktiveeritud.
Kõige parem, kui seda teevad
kaks inimest.
18
Juhtkaablid Määrige kaabliotsi õlikannu
abil siis kui iga juhtimisseade
on aktiveeritud.
Tuleb teha kahe inimesega.
18
EG-försäkran om överensstämmelse • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus • EU-overensstemmelseserklæring • EU-forsikring om overensstemmelse • EG-
Konformitätsbescheinigung • EC conformity declaration • Déclaration de conformité CE • EU-gelijkvormigheidsverklaring • Dichiarazione di conformità CE • Declaración de
conformidad CE • Declaração de conformidade da CE • Deklaracja zgodności EC • Декларация EC о соответствии • Deklarace shody s EU • EK megfelelőségi nyilatkozat • Izjava
ES o skladnosti • EÜ vastavusdeklaratsioon • EB atitikties deklaracija • EK atbilstības deklarācija
SV Tillverkare • FI Valmistaja • DA Producent • NO Produsent DE Hersteller • EN Manufacturer • FR Fabricant • NL Fabrikant • IT Produttore •
ES Fabricante • PT Fabricante • PL Producent • RU ИзготовительCS Výrobce • HU Gyártó • SL Proizvajalec • ET Tootja • LT Gamintojas •
LV Ražotājs • BG ПроизводителEL ΚατασκευαστήςRO Producător • SK Výrobca
GGP Sweden AB, Box 1006
SE-573 28 TRANÅS, SWEDEN
SV Fabrikat • FI Valmiste • DA Fabrikat • NO Fabrikat • DE Fabrikat • EN Make • FR Marque • NL Fabricage • IT Marca • ES Marca • PT Marca •
PL Marka • RU Торговая маркаCS Značka • HU Gyártmány • SL Znamka • ET Mark • LT MarkėLV Ražojums • BG МаркаEL Κατασκευή
RO Produs • SK Značka
Castelgarden
SV Gräsklippare med förbränningsmotor • FI Ruohonleikkuri polttomoottorilla • DA Plæneklipper med forbrændingsmotor • NO Planeklipper med forbrenningsmotor • DE Rasenmäher mit
Verbrennungsmotor • EN Lawnmower with combustion engine • FR Tondeuse avec moteur à combustion interne • NL Grasmaaiers met verbrandingsmotor • IT Trattorino tosaerba con motore a combustione
ES Cortadora de césped con motor de combustión • PT Máquina de cortar relva com motor de combustão • PL Kosiarka z silnikiem spalinowym • RU Газонокосилка с двигателем внутреннего сгорания
CS Sekačka se spalovacím motorem • HU Fűnyíró belsőégésű motorral • SL Kosilnica z motorjem z notranjim izgorevanjem • ET Sisepõlemismootoriga muruniiduk • LT Vejapjovė su vidaus degimo
varikliu • LV Zāles pļāvējs ar iekšdedzes dzinēju • BG Косачка с двигател с вътрешно горенеEL Χορτοκοπτική μηχανή με μηχανή εσωτερικής καύσηςRO Maşină d
e tuns iarbă cu motor cu ardere
internăSK Kosačka so spaľovacím motorom
SV Serienr - Se dekal på chassit • FI Valmistenumero - Katso tarra rungossa • DA Serienr. - Se mærkat på chassis • NO Serienr. - Se etikett på chassiset • DE Seriennummer - Siehe Schild am Chassis
• EN Serial number - See label on chassis • FR Numéro de série - Voir la plaque sur le châssis • NL Serienummer - Zie label op chassis • IT Numero di serie - Vedi etichetta sul telaio • ES Número de
serie - Véase la etiqueta en el chasis • PT Número de série - Ver etiqueta no chassis • PL Numer seryjny - Patrz etykieta na podwoziu • RU Заводской номер - См. табличку на шасси • CS Číslo série
- Viz štítek na podvozku • HU Sorozatszám - Lásd az alvázon lévő adattáblát! • SL Serijska številka - Glej nalepko na šasiji •
ET Seerianumber - Vt silti šassiil • LT Serijos numeris - Žr. etiketę ant važiuoklės • LV Sērijas numurs - Skatīt uzlīmi uz šasijasBG Сериен номер - Вижте табелката върху шасито
EL Σειριακός αριθμός - Δε
ίτε την ετικέτα στο σασσίRO Număr de serie - Vezi eticheta de pe şasiuSK Výrobné číslo - pozri štítok na podvozku
SV Typ • FI Tyyppi • DA Type • NO Type • DE Typ EN Type • FR Type • NL Type • IT Tipo • ES Tipo • PT Tipo • PL Typ RU ТипCS Typ
HU Típus • SL Tip • ET Tüüp • LT TipasLV Tips BG ТипEL ΤύποςRO Tip • SK Typ
P 901
V Art.nr. • FI Tuotenumero • DA Art.nr. • NO Art.nr. • DE Art.-Nr. • EN Item no • FR N° d'article • NL Itemnr. • IT Articolo n. • ES Nº de referencia •
PT Item nº • PL Pozycja nr • RU Поз. • CS Císlo položky • HU Tételszám • SL Izdelek, št. • ET Toote nr • LT Gaminio nr. • LV Preces Nr. • BG на елементEL
Αρ. αντικειμένουRO Nr. articol • SK Položka č
1. 13-6102+13-2964
2. 13-6102+13-2972
SV Motor • FI Moottori • DA Motor • NO Motor • DE Motor • EN Engine • FR Moteur • NL Motor • IT Motore • ES Motor • PT Motor • PL Silnik •
RU ДвигательCS Motor • HU MotorSL Motor • ET Mootor • LT Variklis •LV Dzinējs • BG ДвигателEL ΜηχανήRO Motor • SK Motor
B&S 21B807
<0,9 m/s
2
σ = 0,3 m/s
2
SV Vibration • FI Tärinä • DA Vibration • NO Vibrasjon • DE Vibration • EN Vibration • FR Vibration • NL
Vibratie • IT Vibrazioni • ES Vibración • PT Vibração • PL Wibracje • RU ВибрацияCS Vibrace • HU Vibráció
SL Tresljaji • ET Vibratsioon • LT Vibracija • LV Vibrācija • BG Вибрации
EL ΔόνησηRO Vibraţii • SK Vibrácie
<2,5 m/s
2
σ = 0,3 m/s
2
SV Uppmätt ljudeffektnivå • FI Mitattu äänitehotaso • DA Målt lydeffektniveau • NO Målt lydeffektnivå • DE Gemessener geräuschpegel • EN Measured sound power
level • FR Niveau de puissance acoustique mesuré • NL Gemeten geluidsniveau • IT Livello di potenza sonora misurato • ES Nivel de potencia de sonido medido •
PT Nível de potência sonora medido • PL Nieprzekraczalny poziom hałasu • RU Замеренный уровень шумаCS Naměřená úroveň hluku •
HU Mért hangteljesítményszint • SL Izmerjena raven zvočne jakosti • ET Mõõdetud müratase • LT Išmatuotas triukšmo lygis • LV Izmērītais trokšņa līmenis •
BG Измерено ниво на звуковата мощностEL Μετρημένο επίπεδο ισχύος ήχουRO Nivel putere acustică măsurat •
SK Nameraná úroveň akustického výkonu (LWA)
97,7 dB(A)
SV Garanterad ljudeffektnivå • FI Taattu äänitehotaso • DA Garanteret lydeffektniveau • NO Garantert lydeffektnivå • DE Garantierter Geräuschpegel •
EN Guaranteed sound power level • FR Niveau de puissance acoustique garanti • NL Gegarandeerd geluidsniveau • IT Livello di potenza sonora garantito • ES Nivel
de potencia de sonido garantizado • PT Nível de ruído garantido • PL Nieprzekraczalny poziom hałasu • RU Гарантированный предельный уровень шумаCS
Zaručená úroveň hluku • HU Garantált hangteljesítményszint • SL Zajamčena raven zvočne jakosti • ET Garanteeritud mürataseLT Garantuojamas triukšmo lygis •
LV Garantētais trokšņa līmenis • BG Гарантирано ниво на звуковата мощностEL Εγγυημένο επίπεδο ισχύος ήχουRO Nivel putere acustică garantat •
SK Zaručená úroveň akustického výkonu
100 dB(A)
SV Klippbredd • FI Leikkuuleveys • DA Klippebredde • NO Klippebredde DE Schnittbreite • EN Cutting width • FR Largeur de coupe • NL Snijwijdte • IT
Larghezza di taglio • ES Ancho de corte • PT Largura de corte • PL Szerokość koszenia • RU Рабочий захватCS Šířka sekání • HU Vágási szélesség • SL Širina
košnje • ET Niitmislaius • LT Pjovimo plotis • LV Pļaušanas joslas platums • BG Ширина на косенеEL Πλάτος κοπήςRO Lăţime de tăiere • SK Šírka záberu
1: 95 cm
2: 105 cm
SV Ljudtrycksnivå vid operatörens öra • FI Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla • DA Lydtryksniveau ved brugerens øre • NO Lydtrykksnivå ved operatørens øre •
DE Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson • EN Sound pressure level at operator’s ear • FR Niveau sonore au niveau de l’oreille de l’opérateur • NL
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker • IT Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore • ES Nivel de presión acústica en el oído del operadorPT
Níveis de pressão do som no ouvido do operador • PL Poziom ciśnienia akustycznego w uchu operatora • RU Уровень звукового давления на месте оператораCS
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující osoby • HU Hangnyomás szint a gépkezelő fülénél • SL Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika • ET
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures • LT Garso spaudimo lygis įrangos naudotojui • LV Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss • BG Ниво на звуковото налягане
при ушите на оператораEL Επίπεδο πίεσης ήχου στο αυτί χειριστήRO Nivel putere acustică l
a urechea operatorului • SK Hladina zvukového tlaku pri uchu
obsluhy (LPA)
85 dB(A)
σ = 0,7 dB(A)
SV Anmält organ • FI Ilmoitettu laitos • DA Bemyndiget organ • NO Underrettet organ • DE AnmeldeorganisationEN Notified body • FR Organisme notifié • NL
Keuringsinstantie • IT Organismo notificato • ES Organismo notificadoPT Organismo notificado • PL Urząd zatwierdzający • RU Уполн омоченная организация
CS Oprávnený orgán • HU Az értesítés címzettje • SL Obveščeni organ • ET Teavitatud asutus • LT Notifikuotoji įstaigaLV Informētā iestāde • BG Нотифициран
органEL Κοινοποιημένος οργανισμόςRO Organ avizat• SK Notifikovaný orgán (2000/14/EC; 2005/88/EC)
ITS Testing & Certification Ltd
Notified Body representative 0359
SV Denna produkt är i överensstämmelse med • FI Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset • DA Dette produkt er i overensstemmelse med • NO Dette
produktet er i overensstemmelse med • DE Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit • EN This product conforms to • FR Ce produit est conforme à • NL Dit product
voldoet aan • IT Questo prodotto è conforme alla • ES Este producto respeta las siguientes normas • PT Este produto está em conformidade com • PL Ten produkt
odpowiada nastepujacym normom • RU Соответствует требованиям следующих директивCS Tento výrobek vyhovuje • HU Ez a termék megfelel • SL Ta izdelek
je v skladu z • ET Käesolev toode vastab • LT Šis gaminys atitinka • LV Šis produkts atbilst •
BG Този продукт съответства наEL Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται μεRO Acest produs este în conformitate cu • SK Tento výrobok spĺňa požiadavky
2006/42/EC
2004/108/EC
2000/14/EC; 2005/88/EC
SV Produkten är utvecklad och tillverkad enligt följande standard • FI Tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien normien mukaisesti • DA Produktet er udviklet og
fremstillet i overensstemmelse med følgende normer • NO Produktet en utviklet og produsert i overensstemmelse med følgende normer • DE Das Erzeugnis ist in
Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt und gefertig worden • EN This product has been developed and manufactured in conformance with the following
standards • FR Le produit en question a été mis au point et fabriqué conformément aux normes suivantes • NL Het product is in overeenstemming met volgende normen
ontwikkeld en vervaardigd • IT Riferimento alle norme armonizzate • ES Referente a standards armonizados • PT Referencias à normas harmonizadas • PL W
odniesieniu do norm harmonizujących • RU Этот продукт был разработан и изготовлен в соответствии со следующими стандартамиCS Použité harmonizova
normy • HU A termék fejlesztése és gyártása a következő szabványokkal összhangban történt • SL Hivatkozás a harmonizált szabványokra • ET Käesolev toode on
välja töötatud ja toodetud kooskõlas järgmiste standarditega • LT Šis gaminys yra suprojektuotas ir pagamintas pagal šiuos standartus • LV Šis izstrādājums ir izgatavots
un ražots saskaņā ar šādiem standartiem • BG Този продукт е разработен и произведен в съответствие със следните ст
андартиEL Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε
και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπαRO Acest produs a fost dezvoltat şi fabricat în conformitate cu următoarele standarde • SK Tento výrobok bol
vyvinutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami
EN 836
EN 1032 + A1:2008
EN ISO 12100
EN ISO 14982:2009
EN ISO 3767
SV Person behörig att samla teknisk dokumentation • FI Teknisen dokumentaation keräämisestä vastaava henkilö • DA Person ansvarlig for at samle teknisk
dokumentation • NO Person godkjent for innsamling av teknisk dokumentasjon • DE Person, die zum Sammeln technischer Informationen autorisiert ist • EN Person
authorised to collect the technical documentation • FR Personne chargée de conserver la documentation technique • NL Persoon bevoegd om technische documentatie
te verzamelen • IT Persona autorizzata alla raccolta della documentazione tecnica • ES Persona autorizada para recoger la documentación técnica • PT Pessoa
autorizada a recolher a documentação técnica • PL Osoba upoważniona do odbioru dokumentacji technicznej • RU Лицо, уполномоченное комплектовать
техническую документациюCS Osoba pověřená sestavením technické dokumentace • HU Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy • SL Oseba,
pooblaščena za prevzem tehnične dokumentacije • ET Isik, kes on volitatud vastu võtma tehnilist dokumentatsiooni • LT Asmuo, įgaliotas rinkti techninius dokumentus
LV Persona, kura ir pilnvarota nodrošināt tehnisko dokumentācijuBG Лице, оторизирано да събира на техническа документацияEL Εξουσιοδοτημένο άτομο
για τη συλλογή τεχνικών εγγράφων τεκ
μηρίωσηςRO Persoana autorizată să colecteze documentaţia tehnicăSK Osoba oprávnená prevziať si technickú
dokumentáciu
GGP Sweden AB, Box 1006
SE-573 28 TRANÅS, SWEDEN
Sören Palmér
Tranås - SWEDEN 2011-12-20
Per-Olof Rydh
(MD & Op. Manager)
EG-försäkran om överensstämmelse • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus • EU-overensstemmelseserklæring • EU-forsikring om overensstemmelse • EG-
Konformitätsbescheinigung • EC conformity declaration • Déclaration de conformité CE • EU-gelijkvormigheidsverklaring • Dichiarazione di conformità CE • Declaración de
conformidad CE • Declaração de conformidade da CE • Deklaracja zgodności EC • Декларация EC о соответствии • Deklarace shody s EU • EK megfelelőségi nyilatkozat • Izjava
ES o skladnosti • EÜ vastavusdeklaratsioon • EB atitikties deklaracija • EK atbilstības deklarācija
SV Tillverkare • FI Valmistaja • DA Producent • NO Produsent DE Hersteller • EN Manufacturer • FR Fabricant • NL Fabrikant • IT Produttore •
ES Fabricante • PT Fabricante • PL Producent • RU ИзготовительCS Výrobce • HU Gyártó • SL Proizvajalec • ET Tootja • LT Gamintojas •
LV Ražotājs • BG ПроизводителEL ΚατασκευαστήςRO Producător • SK Výrobca
GGP Sweden AB, Box 1006
SE-573 28 TRANÅS, SWEDEN
SV Fabrikat • FI Valmiste • DA Fabrikat • NO Fabrikat • DE Fabrikat • EN Make • FR Marque • NL Fabricage • IT Marca • ES Marca • PT Marca •
PL Marka • RU Торговая маркаCS Značka • HU Gyártmány • SL Znamka • ET Mark • LT MarkėLV Ražojums • BG МаркаEL Κατασκευή
RO Produs • SK Značka
Castelgarden
SV Gräsklippare med förbränningsmotor • FI Ruohonleikkuri polttomoottorilla • DA Plæneklipper med forbrændingsmotor • NO Planeklipper med forbrenningsmotor • DE Rasenmäher mit
Verbrennungsmotor • EN Lawnmower with combustion engine • FR Tondeuse avec moteur à combustion interne • NL Grasmaaiers met verbrandingsmotor • IT Trattorino tosaerba con motore a combustione
ES Cortadora de césped con motor de combustión • PT Máquina de cortar relva com motor de combustão • PL Kosiarka z silnikiem spalinowym • RU Газонокосилка с двигателем внутреннего сгорания
CS Sekačka se spalovacím motorem • HU Fűnyíró belsőégésű motorral • SL Kosilnica z motorjem z notranjim izgorevanjem • ET Sisepõlemismootoriga muruniiduk • LT Vejapjovė su vidaus degimo
varikliu • LV Zāles pļāvējs ar iekšdedzes dzinēju • BG Косачка с двигател с вътрешно горенеEL Χορτοκοπτική μηχανή με μηχανή εσωτερικής καύσηςRO Maşină d
e tuns iarbă cu motor cu ardere
internăSK Kosačka so spaľovacím motorom
SV Serienr - Se dekal på chassit • FI Valmistenumero - Katso tarra rungossa • DA Serienr. - Se mærkat på chassis • NO Serienr. - Se etikett på chassiset • DE Seriennummer - Siehe Schild am Chassis
• EN Serial number - See label on chassis • FR Numéro de série - Voir la plaque sur le châssis • NL Serienummer - Zie label op chassis • IT Numero di serie - Vedi etichetta sul telaio • ES Número de
serie - Véase la etiqueta en el chasis • PT Número de série - Ver etiqueta no chassis • PL Numer seryjny - Patrz etykieta na podwoziu • RU Заводской номер - См. табличку на шасси • CS Číslo série
- Viz štítek na podvozku • HU Sorozatszám - Lásd az alvázon lévő adattáblát! • SL Serijska številka - Glej nalepko na šasiji •
ET Seerianumber - Vt silti šassiil • LT Serijos numeris - Žr. etiketę ant važiuoklės • LV Sērijas numurs - Skatīt uzlīmi uz šasijasBG Сериен номер - Вижте табелката върху шасито
EL Σειριακός αριθμός - Δε
ίτε την ετικέτα στο σασσίRO Număr de serie - Vezi eticheta de pe şasiuSK Výrobné číslo - pozri štítok na podvozku
SV Typ • FI Tyyppi • DA Type • NO Type • DE Typ EN Type • FR Type • NL Type • IT Tipo • ES Tipo • PT Tipo • PL Typ RU ТипCS Typ
HU Típus • SL Tip • ET Tüüp • LT TipasLV Tips BG ТипEL ΤύποςRO Tip • SK Typ
P 901
V Art.nr. • FI Tuotenumero • DA Art.nr. • NO Art.nr. • DE Art.-Nr. • EN Item no • FR N° d'article • NL Itemnr. • IT Articolo n. • ES Nº de referencia •
PT Item nº • PL Pozycja nr • RU Поз. • CS Císlo položky • HU Tételszám • SL Izdelek, št. • ET Toote nr • LT Gaminio nr. • LV Preces Nr. • BG на елементEL
Αρ. αντικειμένουRO Nr. articol • SK Položka č
1. 13-6103+13-2964
2. 13-6103+13-2972
3. 13-6104+13-2964
4. 13-6104+13-2972
SV Motor • FI Moottori • DA Motor • NO Motor • DE Motor • EN Engine • FR Moteur • NL Motor • IT Motore • ES Motor • PT Motor • PL Silnik •
RU ДвигательCS Motor • HU MotorSL Motor • ET Mootor • LT Variklis •LV Dzinējs • BG ДвигателEL ΜηχανήRO Motor • SK Motor
B&S 31A607
<0,9 m/s
2
σ = 0,3 m/s
2
SV Vibration • FI Tärinä • DA Vibration • NO Vibrasjon • DE Vibration • EN Vibration • FR Vibration • NL
Vibratie • IT Vibrazioni • ES Vibración • PT Vibração • PL Wibracje • RU ВибрацияCS Vibrace • HU Vibráció
SL Tresljaji • ET Vibratsioon • LT Vibracija • LV Vibrācija • BG Вибрации
EL ΔόνησηRO Vibraţii • SK Vibrácie
<2,5 m/s
2
σ = 0,3 m/s
2
SV Uppmätt ljudeffektnivå • FI Mitattu äänitehotaso • DA Målt lydeffektniveau • NO Målt lydeffektnivå • DE Gemessener geräuschpegel • EN Measured sound power
level • FR Niveau de puissance acoustique mesuré • NL Gemeten geluidsniveau • IT Livello di potenza sonora misurato • ES Nivel de potencia de sonido medido •
PT Nível de potência sonora medido • PL Nieprzekraczalny poziom hałasu • RU Замеренный уровень шумаCS Naměřená úroveň hluku •
HU Mért hangteljesítményszint • SL Izmerjena raven zvočne jakosti • ET Mõõdetud müratase • LT Išmatuotas triukšmo lygis • LV Izmērītais trokšņa līmenis •
BG Измерено ниво на звуковата мощностEL Μετρημένο επίπεδο ισχύος ήχουRO Nivel putere acustică măsurat •
SK Nameraná úroveň akustického výkonu (LWA)
98,1 dB(A)
SV Garanterad ljudeffektnivå • FI Taattu äänitehotaso • DA Garanteret lydeffektniveau • NO Garantert lydeffektnivå • DE Garantierter Geräuschpegel •
EN Guaranteed sound power level • FR Niveau de puissance acoustique garanti • NL Gegarandeerd geluidsniveau • IT Livello di potenza sonora garantito • ES Nivel
de potencia de sonido garantizado • PT Nível de ruído garantido • PL Nieprzekraczalny poziom hałasu • RU Гарантированный предельный уровень шумаCS
Zaručená úroveň hluku • HU Garantált hangteljesítményszint • SL Zajamčena raven zvočne jakosti • ET Garanteeritud mürataseLT Garantuojamas triukšmo lygis •
LV Garantētais trokšņa līmenis • BG Гарантирано ниво на звуковата мощностEL Εγγυημένο επίπεδο ισχύος ήχουRO Nivel putere acustică garantat •
SK Zaručená úroveň akustického výkonu
100 dB(A)
SV Klippbredd • FI Leikkuuleveys • DA Klippebredde • NO Klippebredde DE Schnittbreite • EN Cutting width • FR Largeur de coupe • NL Snijwijdte • IT
Larghezza di taglio • ES Ancho de corte • PT Largura de corte • PL Szerokość koszenia • RU Рабочий захватCS Šířka sekání • HU Vágási szélesség • SL Širina
košnje • ET Niitmislaius • LT Pjovimo plotis • LV Pļaušanas joslas platums • BG Ширина на косенеEL Πλάτος κοπήςRO Lăţime de tăiere • SK Šírka záberu
1,3: 95cm
2,4: 105cm
SV Ljudtrycksnivå vid operatörens öra • FI Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla • DA Lydtryksniveau ved brugerens øre • NO Lydtrykksnivå ved operatørens øre •
DE Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson • EN Sound pressure level at operator’s ear • FR Niveau sonore au niveau de l’oreille de l’opérateur • NL
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker • IT Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore • ES Nivel de presión acústica en el oído del operadorPT
Níveis de pressão do som no ouvido do operador • PL Poziom ciśnienia akustycznego w uchu operatora • RU Уровень звукового давления на месте оператораCS
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující osoby • HU Hangnyomás szint a gépkezelő fülénél • SL Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika • ET
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures • LT Garso spaudimo lygis įrangos naudotojui • LV Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss • BG Ниво на звуковото налягане
при ушите на оператораEL Επίπεδο πίεσης ήχου στο αυτί χειριστήRO Nivel putere acustică l
a urechea operatorului • SK Hladina zvukového tlaku pri uchu
obsluhy (LPA)
84 dB(A)
σ = 0,7 dB(A)
SV Anmält organ • FI Ilmoitettu laitos • DA Bemyndiget organ • NO Underrettet organ • DE AnmeldeorganisationEN Notified body • FR Organisme notifié • NL
Keuringsinstantie • IT Organismo notificato • ES Organismo notificadoPT Organismo notificado • PL Urząd zatwierdzający • RU Уполн омоченная организация
CS Oprávnený orgán • HU Az értesítés címzettje • SL Obveščeni organ • ET Teavitatud asutus • LT Notifikuotoji įstaigaLV Informētā iestāde • BG Нотифициран
органEL Κοινοποιημένος οργανισμόςRO Organ avizat• SK Notifikovaný orgán (2000/14/EC; 2005/88/EC)
ITS Testing & Certification Ltd
Notified Body representative 0359
SV Denna produkt är i överensstämmelse med • FI Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset • DA Dette produkt er i overensstemmelse med • NO Dette
produktet er i overensstemmelse med • DE Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit • EN This product conforms to • FR Ce produit est conforme à • NL Dit product
voldoet aan • IT Questo prodotto è conforme alla • ES Este producto respeta las siguientes normas • PT Este produto está em conformidade com • PL Ten produkt
odpowiada nastepujacym normom • RU Соответствует требованиям следующих директивCS Tento výrobek vyhovuje • HU Ez a termék megfelel • SL Ta izdelek
je v skladu z • ET Käesolev toode vastab • LT Šis gaminys atitinka • LV Šis produkts atbilst •
BG Този продукт съответства наEL Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται μεRO Acest produs este în conformitate cu • SK Tento výrobok spĺňa požiadavky
2006/42/EC
2004/108/EC
2000/14/EC; 2005/88/EC
SV Produkten är utvecklad och tillverkad enligt följande standard • FI Tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien normien mukaisesti • DA Produktet er udviklet og
fremstillet i overensstemmelse med følgende normer • NO Produktet en utviklet og produsert i overensstemmelse med følgende normer • DE Das Erzeugnis ist in
Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt und gefertig worden • EN This product has been developed and manufactured in conformance with the following
standards • FR Le produit en question a été mis au point et fabriqué conformément aux normes suivantes • NL Het product is in overeenstemming met volgende normen
ontwikkeld en vervaardigd • IT Riferimento alle norme armonizzate • ES Referente a standards armonizados • PT Referencias à normas harmonizadas • PL W
odniesieniu do norm harmonizujących • RU Этот продукт был разработан и изготовлен в соответствии со следующими стандартамиCS Použité harmonizova
normy • HU A termék fejlesztése és gyártása a következő szabványokkal összhangban történt • SL Hivatkozás a harmonizált szabványokra • ET Käesolev toode on
välja töötatud ja toodetud kooskõlas järgmiste standarditega • LT Šis gaminys yra suprojektuotas ir pagamintas pagal šiuos standartus • LV Šis izstrādājums ir izgatavots
un ražots saskaņā ar šādiem standartiem • BG Този продукт е разработен и произведен в съответствие със следните ст
андартиEL Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε
και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπαRO Acest produs a fost dezvoltat şi fabricat în conformitate cu următoarele standarde • SK Tento výrobok bol
vyvinutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami
EN 836
EN 1032 + A1:2008
EN ISO 12100
EN ISO 14982:2009
EN ISO 3767
SV Person behörig att samla teknisk dokumentation • FI Teknisen dokumentaation keräämisestä vastaava henkilö • DA Person ansvarlig for at samle teknisk
dokumentation • NO Person godkjent for innsamling av teknisk dokumentasjon • DE Person, die zum Sammeln technischer Informationen autorisiert ist • EN Person
authorised to collect the technical documentation • FR Personne chargée de conserver la documentation technique • NL Persoon bevoegd om technische documentatie
te verzamelen • IT Persona autorizzata alla raccolta della documentazione tecnica • ES Persona autorizada para recoger la documentación técnica • PT Pessoa
autorizada a recolher a documentação técnica • PL Osoba upoważniona do odbioru dokumentacji technicznej • RU Лицо, уполномоченное комплектовать
техническую документациюCS Osoba pověřená sestavením technické dokumentace • HU Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy • SL Oseba,
pooblaščena za prevzem tehnične dokumentacije • ET Isik, kes on volitatud vastu võtma tehnilist dokumentatsiooni • LT Asmuo, įgaliotas rinkti techninius dokumentus
LV Persona, kura ir pilnvarota nodrošināt tehnisko dokumentācijuBG Лице, оторизирано да събира на техническа документацияEL Εξουσιοδοτημένο άτομο
για τη συλλογή τεχνικών εγγράφων τεκ
μηρίωσηςRO Persoana autorizată să colecteze documentaţia tehnicăSK Osoba oprávnená prevziať si technickú
dokumentáciu
GGP Sweden AB, Box 1006
SE-573 28 TRANÅS, SWEDEN
Sören Palmér
Tranås - SWEDEN 2011-12-20
Per-Olof Rydh
(MD & Op. Manager)
/