Efco DS 220 T / DS 2200 T Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

*
LV - Modelis nav paredzēts ES tirgiem
EST - Ei turustata EL-i riikides
LT - Modelis ES rinkose neparduodamas
DS 220 - DS 240
(21.7 cm
3
) Euro 1* -
DS 2200 - DS 2400
(21.7 cm
3
) Euro 2
LV
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE
LT
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
EST
KASUTUSJUHEND
Latviski 9
Eesti keel 29
Lietuvių k. 49
29
EST
ALGSE JUHENDI TÕLGE
SISSEJUHATUS
Masina õigeks kasutamiseks ja õnnetuste
ärahoidmiseks tuleb käesolev juhend enne töö
alustamist tähelepanelikult läbi lugeda. Juhend
kirjeldab mitmesuguste seadme osade talitlust
ning selles on toodud juhised seadme
kontrollimise ja hooldamise kohta.
MÄRKUS. Juhendis olevad kirjeldused ja
joonised ei ole siduvad. Tootjal on õigus teha
mis tahes muudatusi mida ta vajalikuks
peab, ilma kohustuseta seda juhendit
täiendada.
Lisaks kasutusjuhistele sisaldab see juhend
lõike, mis nõuavad erilist tähelepanu. Need
lõigud on tähistatud järgmiste sümbolitega:
HOIATUS: Tähistab õnnetuse, kehavigastuse ja
isegi surma- või vara tõsise kahjustamise ohtu.
ETTEVAATUST Tähistab masina või selle osade
kahjustamise ohtu.
HOIATUS
KUULMISKAHJUSTUSE OHT
TAVALISTES KASUTUSTINGIMUSTES VÕIB
SEADME KASUTAJA KOKKU PUUTUDA
MÜRATASEMEGA, MIS ON VÕRDNE VÕI
KÕRGEM KUI
85 dB (A)
SISUKORD
1. ETTEVAATUSABINÕUD (nõuded
masina ohutuks kasutamiseks)
29
2. SÜMBOLID JA HOIATUSED
(selgitused masina identifitseerimise
kohta ning sümbolite tähendused)
31
3. PÕHIKOMPONENDID (seadme
peamiste osade asukohad)
31
4. KOKKUPANEK (juhised pakendist
väljavõtmise ning paigaldamata
osade kokkupaneku kohta)
31
5.
KÄIVITAMINE
32
6. MOOTORI SEISKAMINE 35
7. MASINA KASUTAMINE 35
8. TRANSPORT 38
9. HOOLDUS (juhised masina tõhusa
korrashoiu kohta)
39
10. HOIDMINE 42
11. KESKKONNAKAITSE (sisaldab ka
näpunäiteid masina kasutamise kohta
väliskeskkonnas)
42
12. TEHNILISED ANDMED (kokkuvõte
masina peamistest tehnilistest
näitajatest)
43
13. VASTAVUSDEKLARATSIOON 46
14. GARANTIITUNNISTUS (kokkuvõte
garantiitingimustest)
46
15. VEAOTSING (aitab kasutajal
võimalikke probleeme kiirelt
lahendada)
47
1. ETTEVAATUSABINÕUD
HOIATUS
- Õigesti kasutatuna on puhur ohutu ja
efektiivne tööriist. Ebaõige või hooletu
kasutamise korral võib puhur ohtlikuks
muutuda. Tööohutuse ja mugavuse
tagamiseks tuleb siin ja kogu juhendis
toodud ohutusnõudeid täpselt järgida.
- Sisepõlemismootoriga masina pikaajalisel
kasutamisel võib masina vibratsioon
põhjustada sõrmede ja randmete
veresoonte ja närvide kahjustusi,
vereringehäireid ning paistetamist.
Pikaajalisel külma ilmaga kasutamisel on
tervetel inimestel täheldatud
veresoonekahjustusi. Katkestage tööriista
kasutamine ja pöörduge arsti poole, kui
teie käed muutuvad tuimaks, tekib valu,
nõrkustunne, naha värvuse või
tekstuurimuutus, või teie sõrmed, käed või
randmed muutuvad tundetuks.
- Masina süütesüsteem tekitab väga nõrga
elektromagnetvälja. See magnetväli võib
mõjutada teie tehisrütmurit. Tõsise või
surmava kahju vältimiseks peaksid
tehisrütmuriga inimesed enne selle masina
kasutamist konsulteerima arsti või
tehisrütmuri tootjaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei
pruugi lubada seadme täiemahulist
kasutamist.
1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas
täpselt sellega töötada. Eelneva kogemuseta
30
EST
äratoodud lõikeseadiseid.
16 - Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana.
Kahjustuse puhul koheselt asendada uutega.
17 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui
märgitud kasutusjuhendis (vt lk 35).
18 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet
järelevalveta.
19 - Mootorit ei tohi käivitada siis, kui võlli
pikendus ei ole külge monteeritud.
20 - Võsalõikur-trimmerit tuleb igapäevaselt
kontrollida veendumaks, et kõik osad ja
ohutusseadmed töötavad laitmatult.
21 - Võsalõikur-trimmeri kasutamisel ja
hooldamisel ei tohi teostada kasutusjuhistes
kirjeldatutest erinevaid operatsioone.
Kahtluste puhul tuleb ametliku vahendajaga
ühendust võtta.
22 - Juhul kui seade tuleb kasutuselt kõrvaldada,
tehke seda keskkonnasäästlikult
ja viige seade kas müügiesindusse või
jäätmekogumispunkti.
23 - Andke või laenake võsalõikurit ainult
kogenud isikutele, kes on kursis selle talitluse
ja õige kasutamisega. Seadme laenamisel
andke sellega kaasa ka juhend ja veenduge,
et seda enne töö alustamist loetakse.
24 - Kõiki selliseid sae hooldus- ja remonditöid,
mida käesolev kasutusjuhend ei puuduta,
tohib läbi viia üksnes vastava väljaõppe
saanud asjatundlik personal.
25 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida
käepärast ning enne selle seadme kasutamist,
tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
HOIATUS
- Ärge kunagi kasutage mittekorras
turvavarustusega masinat. Masina
turvavarustust tuleb kontrollida ja
hooldada selles juhendis kirjeldatud viisil.
Kui
- kontrollimisel osutub, et masin ei ole
korras, laske volitatud hooldustehnikult
masinat parandada.
- Igasugust masina kasutamist viisil, mida
selles juhendis ei ole otseselt ette nähtud,
tuleb pidada sobimatuks ning see võib
tekitada ohu inimestele ja varale.
operaator peab enne seadmega tööle
asumist selle kasutamist harjutama.
2 - Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud,
heas füüsilises vormis isikud, kes tunnevad
selle kasutamisreegleid.
3 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi kasutada
füüsiliselt väsinud ega alkoholi, narkootikume
või ravimeid tarvitanud seisundis.
4 - Kanda tuleb ettenähtud töörõivastust ja
ohutusvarustust, mille hulka kuuluvad:
saapad, vastupidavad pikad püksid, kindad,
silmakaitsed, kõrvaklapid ja kaitsekiiver.
Kanda tuleb liibuvat kuid mugavat rõivastust.
5 - Lapsed ei tohi võsalõikur-trimmerit kasutada.
6 - Kõrvalised isikud ei tohi võsalõikur-trimmeri
kasutamisel viibida lähemal kui 15 meetri
kaugusel.
7 - Enne võsalõikur-trimmeri kasutamist tuleb
veenduda, et lõiketera kinnituspolt on
kindlalt kseeritud.
8 - Võsalõikur-trimmeri tarviklõikeseadmed
peavad olema seadme tootja poolt
heakskiidetud (vt lk 44).
9 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi ilma lõiketera
kaitse või trimmeripeata kasutada.
10 - Enne mootori käivitamist tuleb veenduda,
et lõiketera liigub vabalt ja ei ole kõrvaliste
esemetega kokkupuutes.
11 - Töö käigus tuleb aegajalt mootor seisata ja
kontrollida lõiketera. Juba esmaste mõrade
või pragude ilmnemisel tuleb lõiketera välja
vahetada.
12 - Seadet tohib kasutada ainult korralikult
õhutatud ruumides; keelatud on selle
kasutamine plahvatusohtlikus või
kergestisüttivas keskkonnas ja suletud
ruumides.
13 - Mootori töötamise ajal ei tohi lõiketera
puudutada ega läbi viia hooldustoiminguid.
14 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult
tootja poole tarnitavaid seadiseid.
15 - Keelatud on töötada vigasaanud, ebaõigesti
parandatud, valesti kokku pandud või
omavoliliselt modifitseeritud seadmega.
Ärge püüdke ühtegi turvaseadist eemaldada
või blokeerida. Kasutage ainult tabelis
31
EST
pead (N) käe abil vastupäeva.
KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 2)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see
kruvide (A). Käepideme asend reguleeritakse
nii, et seadme kasutajal oleks mugav ja turvaline
tööd teha.
TURVATÕKENDI KOOSTETÖÖD (joon. 9A)
Kui nailonjõhviga trimmeripea asemel kasutatakse
lõikeketast, tuleb paigaldada ka „ohutustõkend”.
Kinnitage turvatõkend (A) kruvide (B) abil käepi-
deme (20B, joon. 1) kinnituse (C) alla. Veenduge,
et „turvatõkend” jääb võsalõikur-trimmeri vasakule
küljele.
Juhtraua paigaldamine
DS 2200 T
- Asetage juhtraud (A, jn 4) alumisele puksile (B1).
ETTEVAATUST Juhtraud (A) kinnitatakse puksi
külge (B) kahe sälgu (C) sisse, mis on juhtraual
tähistatud.
- Asetage pealmine puks (B2) kohale ja kinnitage
4 kruviga (D), kuid ärge neid kruvisid veel
pingutage.
- Paigutage juhtraud juhttoru suhtes täisnurga
alla.
- Keerake kruvid (D) korralikult kinni ja pingutage.
DS 2400 T (pööratav juhtraud)
- Vabastage liblikmutter (E, jn 5) ja kruvige see
lahtu, kuni juhtrauda (F) saab vastupäeva
pöörata.
- Pöörake juhtraud 90° alla ja seejärel pöörake
käepidemed üles.
- Keerake tiibmutter (D) korralikult kinni ja
pingutage.
Säilitamis- ja veoasendid
- Tehke kirjeldatud toimingud tagurpidi
järjekorras, et käepidemed üles pöörata ja
pöörata juhtrauda päripäeva.
Juhtkäepidemete paigaldamine (DS 2200 T –
DS 2400 T)
- Vabastage kruvi (G, jn 6). Mutter (H) püsib
juhtkäepideme (L) sees.
- Suruge juhtkäepide (L) (gaasipäästik M peab
osutama jõuülekande poole) juhtraua (N) peale,
2. OHUTUSSÜMBOLID JA HOIATUSED (jn 25)
1 - Enne käesoleva seadmega tööle asumist
tuleb kasutusjuhend läbi lugeda.
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva
kaitsevahendeid.
3 - Metall- või plastiklõiketerade kasutamisel
tuleb kanda tugevaid jalatseid ja töökindaid.
4 - Tuleb arvestada sellega, et seadmega
töötamine paiskab õhku lähipiirkonnas
olevat prahti.
5 - Kõrvalised isikud peavad seadme töökohast
viibima 15 m (50 jala) kaugusel.
6 - Trimmerit ei tohi kasutada puulõikekettaga.
7 - Hoiatus! Tagasilöök on oht.
8 - Kõvera ajamvõlliga masinatele ei ole võimalik
paigaldada kettaid, vaid ainult jõhviga
trimmeripeasid.
9 - Masina tüüp: VÕSALÕIKUR
10 - Müratugevuse tase
11 - CE vastavusmärgis
12 - Seerianumber
13 - Valmistamisaasta
14 - Väljundvõlli maks. kiirus, RPM.
15 - Läbipuhumiskolb
3. PÕHIKOMPONENDID (jn 1)
4 - Kandetraksid
5 - Paar kooniline
6 - Kaarjas turvakaitse
7 - Nailonjõhviga trimmeripea
8 - Kütusepaagi kork
9 - Läbipuhumiskolb
10 - Karburaatori reguleerimiskruvid
11 - Summuti kaitse
12 - Süüteküünal
13 - Õhulter
14 - Starteri käepide
15 - Õhuklapi hoob
16 - Gaasihoova sulgur
17 - Stop-nupule
18 - Gaasihoob
19 - Rihma kinnituskoht
20 - Käepide
21 - Võlli pikendus
22 - DS 2400 D tööseadmete ühendus
4. KOKKUPANEK
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA PAIGALDA-
MINE (joon. 8)
Asetage ülemine äärik (F) oma kohale. Asetage pea
kseerimistihvt (L) vastavasse avasse ja pingutage
32
EST
ühendusega. Kontrollige, et ühenduses poleks
mustust ega rämpsu.
Pingutage nuppu (C), pöörates seda täies
ulatuses päripäeva.
Demonteerimine:
Vabastage ühendus, pöörates nuppu (C)
vastupäeva ja eemaldage tööseade.
Tunnustatud mootortööriista tööseadised
(jn 19)
Mootortööriistale on lubatud paigaldada järgmisi
Emaki tööseadiseid:
EH 24 Hekitrimmer (reguleeritav) (1) (2)
EH 48 Hekitrimmer (reguleeritav) (1) (2)
EP 100 Laasija (2)
Hekipügaja: D-PP (3)
Hekitrimmer: D-HC (3)
Puhur: D-BV (3)
Pikendus (3)
(1) Turvapoom (A, jn 9A) peab olema
rõngaskäepideme alla paigaldatud.
(2) Ei sobi kasutamiseks juhtrauaga mudelitel (DS
2200 T – DS 2400 T).
(3) Heaks kiidetud kasutamiseks mudeliga DS
2400 D
5. KÄIVITAMINE
KÜTUS
TÄHELEPANU: bensiin on äärmiselt
tuleohtlik. Olge bensiini või kütusesegu
käitlemisel väga ettevaatlik. Kütuse või
seadme läheduses on keelatud suitsetada või
kasutada lahtist tuld.
Tulekahju- ja põletushaavade saamise ohu
vähendamiseks käidelge kütust äärmise
ettevaatusega. Tegemist on äärmiselt
tuleohtliku ainega.
· Segage ja hoidke kütust kütuse jaoks sobilikuks
nii et augud (P) on kohakuti.
- Sisestage kruvi (G) ja pingutage kindlalt.
TURVAKAITSE PAIGALDAMINE (joon. 7)
- Sisestage kaks lõikeseadise kaitsekatte tihvti (E)
aukudesse (F).
- Lõiketera kaitse (A) tuleb paigaldada võlli
pikendusele kruvide abil selliselt, et see
võimaldaks võsalõikur-trimmeri kasutajal
tööoperatsioone ohutult teostada (B).
MÄRKUS: Kaitset (C) kasutatakse üksnes
nailonist trimmeripea puhul. Kaitse (C)
kinnitatakse kaitsele (A) kruvi (D) abil.
LÕIKEKETTA PAIGALDAMINE (joon. 9)
Keerake polt (A) päripäeva lahti; eemaldage seib
(B), kumerkate (D) ja alumine äärik (E).
Kinnitage lõiketera (R) ülemisele äärikule (F)
veendudes samaaegselt, et pöörlemissuund on
õige.
Kinnitage alumine äärik (E), kumerkate (D), seib
(B) ja kseerige polt (A) keerates seda vastupäeva.
Sisestage tihvt vastavasse avasse (L), mille abil
blokeeritakse lõiketera ja võimaldatakse poldi (A,
joon. 2) pingutada jõuga 2.5 kgm (25 Nm).
HOIATUS – Võru (vt noolt C, jn 9) peab
asetsema tera kinnitusaugus.
HOIATUS! – See masin ei sobi kasutamiseks
puiduketta (22-60-80 hammast) ja vastava
metallkaitsega.
HOIATUS: Veenduge, et kõik komponendid
on õigesti ühendatud ja kõik kruvid on
pingutatud.
DS 2400 D TÖÖSEADMETE MONTEERIMINE
JA DEMONTEERIMINE JOON. 5A
Monteerimine:
Lõdvendage ühendus (E), pöörates nuppu (C)
vastupäeva.
Joondage tööseadme liist (B) kanaliga (A)
ühenduses (E).
Paigaldage tööseadme toru (D) ühendusse (E)
kuni murdejooneni (F).
MÄRKUS. Protseduuri hõlbustamiseks pöörake
tööseadme lõikeseadet, et ajamivõll kseeruks
33
EST
Segage kahetaktilise mootori õli bensiiniga
vastavalt pakendil äratoodud juhisele.
Soovitame kasutada 2% (1:50) Efco kahetaktilise
mootori õli, mis on spetsiaalselt ette nähtud
õhkjahutusega Efco kahetaktilise mootorite jaoks.
Voldikus ära toodud (Joon. A) õli/kütuse vahekorrad
kehtivad Efco PROSINT 2 ja EUROSINT 2
mootoriõli või samaväärse kõrgekvaliteedilise
mootoriõli kasutamisel (spetsikatsioonid JASO
FD või ISO L-EGD). Kui õli omadused EI OLE
samad või need pole teada, segage õli bensiiniga
vahekorras 4% (1:25).
ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE AUTO-
VÕI KAHETAKTILISTE PÄRAMOOTORITE ÕLI.
ETTEVAATUST:
- Ostke oma tarbimisele vastav kogus kütust;
ärge ostke korraga rohkem kui 1-2 kuu
tarbeks;
- Hoidke bensiini hermeetiliselt suletud
mahutis, jahedas ja kuivas kohas.
ETTEVAATUST - Kütusesegus ei tohi
kasutada 10% kõrgema alkoholisisaldusega
bensiini; kasutada võib piiritusbensiini
(bensiini ja etanooli segu), mis sisaldab 10%
etanooli, ning ka bensiini E10.
MÄRKUS - Valmistage kütusesegu ette vaid
sellises mahus, mida on vahetu tööoperatsiooni
läbiviimiseks vaja. Kütusesegu ei tohi pikaks ajaks
paaki ega mahutisse jääda. Kui küttesegu tuleb
ladustada kuni aasta, soovitame kasutada lisandit
Emak ADDITIX 2000 kood 001000972.
Alkülaatbensiin
ETTEVAATUST – Alkülaatkütustel on
tavalise kütusega võrreldes erinev tihedus.
Seetõttu tuleb tõsiste probleemide vältimi-
seks tavalisele bensiinile seadistatud mooto-
ril muuta H-düüsi asendit. Selle töö jaoks
pöörduge volitatud hooldusesindusse.
TANKIMINE
Enne tankimist loksutage kütuseseguga täidetud
kanistrit.
tunnistatud mahutis.
· Segage kütuseid vabas õhus, eemal
tulesädemetest ja lahtisest tulest.
· Enne tankimist asetage seade maha, seisake
mootor ja laske sel maha jahtuda.
· Keerake kütusekork lahti aeglaselt, et vabastada
paak rõhu alt ja hoida ära kütuse väljapaiskumine.
· Pärast tankimist keerake kütusekork korralikult
kinni. Vibratsioon võib kütusepaagi korgi „lahti
raputada“ ja tingida kütuse väljavoolamise.
· Vajadusel kuivatage seadmelt paagist
väljavoolanud kütus. Enne seadme käivitamist
viige see tankimiskohast 3 meetri kaugusele.
· Ärge põletage paagist mahavoolanud kütust.
· Ärge suitsetage, kui käitlete kütust või kui seade
samal ajal töötab.
· Säilitage kütust jahedas, kuivas ja korralikult
õhutatud kohas.
· Ärge hoidke kütust kohtades, kus leidub
kuivanud lehti, õlgi, paberit vms.
· Hoidke seadet ja kütust kohas, kus kütuseaurud
ei puutu kokku sädemete ega lahtise tulega,
kuumaveeboilerite, elektrimootorite või
lülititega, ahjudega jne.
· Keelatud on kütusekorgi eemaldamine töötava
mootoriga.
· Ärge kasutage kütust puhastamiseks.
· Vältige kütuse sattumist rõivastele.
Seadmel on kahetaktiline mootor ning selle
jaoks tuleb eelnevalt omavahel segada bensiin ja
kahetaktilise mootori õli. Segage pliivaba bensiin ja
kahetaktilise mootori õli puhtas ja bensiinikindlas
nõus.
SOOVITATAV KÜTUS: MOOTOR ON
SERTIFITSEERITUD TÖÖTAMA MOOTORSÕIDUKITE
JAOKS KASUTATAVA PLIIVABA BENSIINIGA, MILLE
OKTAANARV ON 89 ([R + M] / 2) VÕI SUUREM.
ÕLI
2%-50 : 1
4%-25 : 1
1
5
10
15
20
25
BENSIIN
l
0,04 (40)
0,20 (200)
0,40 (400)
0,60 (600)
0,80 (800)
1,00 (1000)
0,02 (20)
0,10 (100)
0,20 (200)
0,30 (300)
0,40 (400)
0,50 (500)
l (cm
3
) l (cm
3
)
A
34
EST
TÄHELEPANU: pidage kinni kütuse
käsitsemisel kehtivatest turvanõuetest.
Enne tankimist seisake alati mootor.
Keelatud on tankida töötava või kuuma
mootoriga seadet.
Enne mootori
käivitamist eemalduge tankimiskohast
vähemalt 3 meetrit. SUITSETAMINE
KEELATUD!
1. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus, et
vältida mustuseosakeste sattumist paaki.
2. Keerake kütusepaagi kork aeglaselt lahti.
3. Valage kütusesegu ettevaatlikult paaki.
Vältige kütuse mahavoolamist.
4. Enne kütusepaagi korgi tagasipanekut
puhastage ja kontrollige tihendit.
5. Pange kütusepaagi kork kohe tagasi ja
keerake käega kinni. Vajadusel eemaldage
mahaläinud kütus.
TÄHELEPANU: kontrollige seadet
võimaliku kütuselekke suhtes ja vajadusel
kõrvaldage see enne kasutamist. Vajadusel
võtke ühendust oma müügiesinduse
klienditeenindusega.
Mootor on üle ujutatud
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse STOPP.
- Kasutage süüteküünlaga sobivat tööriista.
- Kangutage süüteküünla piip maha.
- Kruvige süüteküünal lahti ja kuivatage
ära.
- Avage gaas pärani.
- Tõmmake starteritrossi mitu korda, et
puhastada põlemiskamber.
- Paigaldage süüteküünal uuesti ja
ühendage süüteküünla piip, vajutage
tugevasti alla – pange teised osad uuesti
kokku.
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse I
käivitusasendisse.
- Seadke õhuklapi hoob asendisse OPEN
isegi siis, kui mootor on külm.
- Nüüd käivitage mootor.
KÄIVITAMINE
1) Vajutage 6 korda aeglaselt eeltäitepumpa (9, jn
1).
2) Tõmmake õhuklapp (15, jn 1) suletud asendisse
ETTEVALMISTUS TÖÖKS
RIHM
Rihmakomplekti õige regulatsioon võimaldab
tagada trimmeri kaalu õiget jaotust ja lõikurseadme
õiget kõrgust maapinnast (joon. 10).
- Pange ühe- või kahekordne rihmakomplekt
selga.
- Ühendage trimmer konksu (A, joon. 10) abil
rihma külge.
- Paigutage konks (19A, joon.1) nii, et trimmer
oleks tasakaalus.
- Paigutage pannal (C, joon.11) nii, et võsalõikur-
trimmer oleks õigel kõrgusel.
DS 220 S – DS 2200 S-mudelid
Nende seadmemudelite puhul ei ole rakmete
kinnituskoht reguleeritav (19B, jn 1).
KÄIVITAMINE
Enne mootori käivitamist tuleb
veenduda, et lõiketera liigub vabalt ja ei ole
kõrvaliste esemetega kokkupuutes.
Kui mootor töötab miinimumpööretel,
ei tohi lõikepea ringi käia. Vastasel juhul
pöörduge volitatud teeninduskeskus
teostada kontrolli ja lahendab probleemi.
HOIATUS: Hoidke võsalõikurit tugevasti
mõlema käega. Seiske alati torust vasakul.
Ärge kunagi kasutage ristkäe-käepidet. Ka
vasakukäelised peaksid neid juhiseid
järgima.
Võtke sisse õige lõikamisasend.
Vereringe- või närvisüsteemihäirete all
kannatavatele isikutele võib vibratsioon
põhjustada terviserikkeid. Juhul kui
jäsemetes tekib surin, need muutuvad
tundetuks, te tunnete jõuetust või märkate
muutusi naha värvis, konsulteerige arstiga.
Antud vaevused tekivad enamasti sõrmedes,
kätes või randmetes.
Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et
gaasihoova kang toimib vabalt.
35
EST
6. MOOTORI SEISKAMINE
Viige gaasihoova kang tühikäigu asendisse (18,
joon. 1) ja oodake mõne sekundi, kuni mootori
kuumus väheneb.
Mootori väljalülitamiseks viige ON/OFF lüliti (17)
asendisse STOP.
7. MASINA KASUTAMINE
KASUTAMINE KEELATUD
HOIATUS: Vältige väljalööki, mis võib
põhjustada tõsiseid vigastusi. Väljalöök on
masina äkiline külje- või ettesuunaline
liikumine, mis tekkib, kui lõiketera puutub
kokku mõne sellise objektiga nagu puuhalg
või kivi või kui puu kiilub saelehe kinni.
Kokkupuutumine võõrkehaga võib põhjustada
kontrolli kaotamist võsalõikuri üle.
HOIATUS! - Ohutusnõudeid tuleb alati
jälgida. Trimmerit tohib kasutada ainult
rohttaimede lõikamiseks. Lõigake puid ainult
sobiva saeteraga. Ärge lõigake metalli,
plastmassi, müüritisi ega mitte-puit
ehitusmaterjale. Võsalõikur-trimmerit ei tohi
kasutada kangina objektide tõstmiseks,
liigutamiseks ega purustamiseks samuti ei tohi
seda lukustada fikseeritud tugedele.
Võsalõikur-trimmeri jõuajamiga ei tohi
ühendada tööriistu ega teisi rakendusi, mida
valmistajatehas ei ole ette näinud.
HOIATUS: Kui kasutatakse jäiku
lõiketerasid, tuleb vältida tarade, ehitiste,
puutüvede, kivide või muude selliste objektide
lähedal lõikamist, mis võivad põhjustada
võsalõikuri väljalööki või põhjustada lõiketera
kahjustumist. Soovitame selliste tööde jaoks
kasutada nailonist jõhvi. Lisaks tuleb sellistes
olukordades olla tähelepanelik suurenenud
rikošetiohu suhtes.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
võsalõikurit maapinna kohal ega maapinna
suhtes risti oleva lõikeseadmega. Keelatud on
võsalõikuri kasutamine hekilõikurina.
CLOSE [0] (A, jn 13). Sellega tõmbate gaasiklapi
automaatselt poole gaasi asendisse.
3) Asetage trimmer stabiilsesse asendisse
maapinnale. Veenduge, et terad on vabad.
Hoidke trimmerit maapinnal (jn 12) ja tõmmake
käivitusnööri, kuni kuulete esimest mootori
käivitusheli (tõmmake mitte rohkem kui 3 korda).
Uus seade võib vajada rohkem tõmbamiskordi.
4) Lükake õhuklapp (15, jn 1) avatud asendisse
OPEN (I) (B, jn 13).
5) Tõmmake käivitusnööri mootori käivitamiseks.
Kui mootor on käivitunud, ärge gaasi puudutage
ja käitage seadet soojendamiseks mõned
sekundid. Külma ilma või suure absoluutse
kõrguse korral võib seade vajada pikemat
soojendusaega. Seejärel vajutage gaasi (18, jn
1), et automaatne poolgaas välja lülitada.
ETTEVAATUST
- Ärge kunagi keerake käivitusnööri käe ümber.
- Käivitusnööri tõmmates ärge tõmmake nööri
lõpuni välja, kuna see võib põhjustada nööri
katkemise.
- Ärge laske välja tõmmatud käivitusnööri lahti.
Hoidke starteri käepidemest (14, jn 1) kinni ja
laske nöör aeglaselt sisse tagasi.
HOIATUS: Kui mootor on soe, ei ole vaja
õhuklappi uuesti käivitamisel kasutada.
HOIATUS! - Poolgaasi võib kasutada ainult
külma mootori käivitamisel.
MOOTORI SISSETÖÖTAMINE
Mootor saavutab oma maksimumvõimsuse peale
5÷8 tunnist töötamist.
Selle sissetöötamisperioodi jooksul ei tohi
(ülemäärase koormuse vältimiseks) lasta mootoril
täisgaasil tühikäiguga töötada.
HOIATUS! - Sissetöötamisperioodil ei tohi
muuta õhu ja kütusesegu vahekorda üle
ettemääratud taseme, nii võib kahjustada
mootorit.
MÄRKUS: on normaalne, et uus mootor enne ja
pärast esimest kasutamist suitseb.
36
EST
heakskiidetud silmakaitset. Ärge kunagi
kummarduge üle lõikeseadme kaitse. Kivid,
praht jne võivad silma paiskuda,
põhjustades pimedaksjäämist või tõsiseid
vigastusi. Hoidke kõrvalised isikud piisavalt
kaugel. Lapsed, loomad, pealtvaatajad ja
abilised peaksid olema 15 m turvatsoonist
väljaspool. Seisake masin koheselt, kui
keegi läheneb. Ärge kunagi viibutage
masinat, olemata enne kontrollinud oma
seljatagust, et veenduda, kas turvatsoonis
ei viibi kedagi.
Töötehnikad
Üldised juhised tööks
HOIATUS: Selles lõigus kirjeldatakse
põhilisi ohutusmeetmeid töötades
raadamissaagide ja trimmeritega. Kui esineb
olukord, kus te ei ole kindel, kuidas toimida,
tuleb pöörduda asjatundja poole. Võtke
ühendust oma müügiesindajaga või pöörduge
töökotta. Vältige igasugust kasutamist, mis
ületab teie võimed. Enne kasutamist tuleb teil
mõista erinevust metsa raadamise, rohu
niitmise ja rohu trimmimise vahel.
Põhilised ohutusreeglid
1. Vaadake ringi:
veendumaks, et inimesed, loomad ega muud
asjad ei saa mõjutada teie kontrolli masina
üle.
veendumaks, et inimesed, loomad jne. ei
puutu kokku lõikeseadmega ega lahtiste
objektidega, mis võidakse lõikeseadme poolt
õhku paisata.
HOIATUS: Ärge kasutage masinat, kui
teil puudub võimalus õnnetuse korral abi
kutsuda.
2. Ärge kasutage masinat halva ilmaga, nt tihe
udu, tugev vihm, tugev tuul, kõva külm jne.
Sellistes tingimustes töötamine on väsitav ja
põhjustab sageli lisariske nagu jäite tekkimine
maapinnal jne.
3. Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista.
Kontrollige enda ümber olevat ala võimalike
HOIATUS: Kui lõiketera pärast korralikku
pingutamist lahti tuleb, katkestage
viivitamatult töö. Kinnitusmutter võib olla
kulunud või katki ja tuleks välja vahetada. Ärge
kunagi kasutage lõiketera kinnitamiseks
autoriseeringuta osi. Kui lõiketera jätkuvalt
lahti tuleb, pöörduge edasimüüja poole. Ärge
kunagi kasutage lahtise lõiketeraga
võsalõikurit.
Ettevaatusabinõud tööalas
Lõigates toetage alati mõlemad jalad kindlale
pinnasele, et vältida tasakaalu kaotamist.
Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista.
Kontrollige enda ümber olevat ala võimalike
takistuste (juured, kivid, oksad, kraavid jne)
osas, juhuks kui teil tuleb ootamatult liikuda.
• Ärge lõigake rinna kõrgusest ülalpool, sest
võsalõikurit, mida hoitakse kõrgel, on raske
väljalöögi jõudude vastu kontrollida.
Ärge töötage elektrikaablite läheduses. Jätke
see professionaalide hooleks.
Lõigake ainult hea nähtavuse korral ning
heades valgustingimustes.
Ärge lõigake redelilt, see on väga ohtlik.
Kui lõiketera põrkab vastu võõrobjekti, seisake
võsalõikur. Kontrollige ketast ja võsalõikurit;
parandage võimalikud vigastused.
Hoidke lõiketera mustusest ja liivast vaba.
Isegi väike kogus mustust muudab tera kiiresti
nüriks ja suurendab väljalöögi võimalust.
Enne võsalõikuri mahapanekut seisake
mootor.
Olge eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, kui
kannate kuulmiskaitset, sest selline seadis võib
piirata teie võimet kuulda ohtu tähistavaid
helisid (hüüded, signaalid, hoiatused jne).
Olege kallakutel või ebatasasel pinnal
töötades eriti ettevaatlik.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
liikumatuid terasid, kui lõikate kivistes
piirkondades. Õhkupaiskuvad objektid või
nüridad terad võivad põhjustada kasutaja
või kõrvaltvaatajate tõsiseid või surmaga
lõppevaid vigastusi. Olge õhkupaiskuvate
esemete suhtes ettevaatlik. Kandke alati
37
EST
masinat, kui kaitsekate puudub või kui see on
defektne. Ärge kunagi kasutage masinat ilma
ülekandevõllita.
Metsa raadamine
Enne raadamise alustamist kontrollige
raadatavat ala, maastiku tüüpi, pinnase
kallakut, kivide, lohkude leidumist selles jne.
Alustage piirkonna sellest osast, kus see on
kergem, ning puhastage avatud ala, kust
töötada.
Töötage süstemaatiliselt piirkonna ühest
servast teise, puhastades iga läbikäiguga 4-5
m. Nii saate ära kasutada masina tööulatuse
täielikult mõlemas suunas ära kasutada ning
saate mugava ja mitmekesise ala, kus töötada.
Puhastage umbes 75 m pikkune ala. Liigutage
töö edenedes kütusemahutit.
Kallakul tuleks töötada piki kallakut. On palju
kergem töötada piki kallakut kui üles-alla.
Puhastatav riba tuleks valida selliselt, et
vältida kraavide või muude maapinnal olevate
takistuste ületamist. Riba tuleks valida ka nii,
et kasutada ära tuulesuund, et puhastatud
tüved langeksid puhastatud alale.
Rohu lõikamine rohu lõiketera abil
Rohu lõiketerasid ja rohulõikureid ei tohi
kasutada puiste tüvede juures.
Rohu lõiketera kasutatakse igat tüüpi pika või
tugeva rohu lõikamiseks.
Rohi lõigatakse maha küljesuunaliste
viibutavate liigutustega, kusjuures liigutus
paremalt vasakule on puhastav löök ja liigutus
vasakult paremale tagasiliikuv löök. Laske
lõiketera vasakpoolsel küljel teha lõikamine
(kella 8 ja 12 vahel).
Kui lõiketera on rohtu lõigates nurga all
vasakule, koguneb rohi ühele joonele, mis
muudab selle koristamise kergemaks, nt
kraapimise teel.
Püüdke töötada rütmiliselt. Seiske tugevasti
jalad harkis. Liikuge pärast tagasi-lööki edasi
ja võtke uuesti kindel asend.
Toetage tugikarp kergelt vastu maad. Seda
kasutatakse lõiketera kaitsmiseks vastu maad
põrkamise eest.
Vähendage materjali lõiketera ümber
mähkumise riski, järgides allpool toodud
takistuste (juured, kivid, oksad, kraavid jne)
osas, juhuks kui teil tuleb ootamatult liikuda.
Kallakutel töötades olge ettevaatlik.
4. Lülitage mootor välja, kui liigute teise
piirkonda.
5. Ärge kunagi pange masinat maha, kui mootor
töötab.
Kasutage alati õiget varustust.
Veenduge, et varustus on hästi reguleeritud.
Organiseerige oma tööd hoolikalt.
Kasutage alati täisgaasi, kui hakkate
lõiketeraga lõikama.
Kasutage alati teravaid lõiketeri.
HOIATUS: Ei masina kasutaja ega keegi
teine ei tohi püüda eemaldada lõigatud
materjali, kui mootor töötab või lõikeseade
pöörleb, sest see võib põhjustada tõsiseid
vigastusi. Enne ketta ümber kogunenud
materjali eemaldamist tuleb mootor ja
lõikeseadis seisata. Selliselt välditakse
võimalike kehavigastuste riski.
Koonusülekanne võib kasutamisel tuliseks
minna ja püsida sellisena mõnda aega. Seda
puudutades võite end põletada.
HOIATUS: Mõnikord jäävad oksad või
rohi kinni kaitsekatte ja lõikeseadme vahele.
Enne puhastamist seisake alati mootor.
Kontrollige enne käivitamist
Kontrollige lõiketera, veendumaks, et
hammaste põhja ega keskmise augu juurde
ei ole tekkinud mõrasid. Kui leiate mõrasid,
visake lõiketera minema.
Kontrollige, et tugiäärik ei oleks materjali
väsimisest tingituna mõranenud või tingituna
asjaolust, et see on liiga tugevasti kinni
keeratud. Mõranenud tugiäärik tuleb minema
visata .
Veenduge, et lukustusmutter ei ole oma
kinnitusjõudu kaotanud. Lukustusmutri
pingutusmoment peaks olema 25 Nm.
Kontrollige, et lõiketera kaitsekate ei ole
kahjustatud või mõranenud. Vahetage
mõranenud kaitsekate välja.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
38
EST
täisgaasi, et jõhv kauem vastu peaks ning
vähendamaks trimmeripea kulumist.
Lõikamine
• Trimmer on ideaalne rohu lõikamiseks,
milleni on tavalise muruniidukiga raske
ulatuda. Hoidke lõigates jõhvi maapinnaga
paralleelselt. Vältige trimmeripea surumist
vastu maad, sest see võib rikkuda muru ja
kahjustada masinat (joonis 15).
• Ärge laske normaalse lõikamise käigus
trimmeripeal pidevalt vastu maad puutuda.
Selline pidev kontakt võib rikkuda ja kulutada
trimmeripead.
Pühkimine
Pöörleva jõhvi ventilaatori efekti saab
kasutada kiireks ja lihtsaks puhastamiseks.
Hoidke jõhvi paralleelselt puhastatava
pinnaga ja selle kohal ja liigutage masinat
edasi-tagasi (joonis 16).
Lõigates ja pühkides tuleks kasutada parimate
tulemuste saavutamiseks täisgaasi.
HOIATUS: Ärge kunagi lõigake, kui
nähtavus on halb või väga kõrge või madala
temperatuuriga või külma ilmaga.
8. TRANSPORT
TRANSPORTIMINE
Võsalõikur-trimmeri kandmisel peab mootor olema
seisatud ning lõiketa peab olema kaitsekattega
kaetud (joon. 3).
TÄHELEPANU: Paigaldage kettakaitse nr
4196086 vastavalt joon. 3 enne seadme transporti
või hoiule panekut.
juhiseid:
1. Töötage alati täisgaasil.
2. Vältige tagasilöögi ajal puudutamast
eelnevalt lõigatud materjali.
Seisake mootor, päästke turvis lahti ja asetage
masin maha, enne kui hakkate lõigatud
materjali kokku koguma.
Rohu trimmimine trimmeripeaga
ETTEVAATUST: Ärge töötage
niitmisjõhviga, mis on pikem kui kavandatud
läbimõõt. Kui kaitsekate on korralikult
paigaldatud, reguleerib integreeritud lõikur
jõhvi pikkuse automaatselt õigeks. Liiga pikk
jõhv võib mootori üle koormata, mis
kahjustab sidurimehhanismi ja selle lähedal
asuvaid osi.
Trimmimine
Hoidke trimmeripead nurga all just maapinna
kohal. Tööd teeb jõhvi ots. Laske jõhvil omas
tempos töötada. Ärge kunagi suruge jõhvi
lõigatavasse alasse.
Jõhv võib kergesti eemaldada rohu ja
umbrohu seinte, tarade, puude ja piirete
äärest, kuid see võib ka rikkuda puude ja
põõsaste õrna koort ning lõhkuda aiaposte.
Vähendage taimede vigastamise riski,
lühendades jõhvi 10-12 cm ja vähendades
mootori kiirust.
Raadamine
Raadamistehnika eemaldab kogu
ebasoovitava taimestiku. Hoidke
trimmeripead just maapinna kohal ja
kallutage seda. Laske jõhvi otsal lüüa vastu
maad puude, postide, kujude jms ümber
(joonis 14).
ETTEVAATUST: See tehnika suurendab
jõhvi kulumist.
Kui töötatakse vastu kivisid, telliseid, betooni,
metalltarasid jne, kulub jõhv kiiremini ja seda
tuleb sagedamini ette anda kui puude ja
puittaradega kokku puutudes.
Trimmides ja raadates ei tohiks kasutada
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
39
EST
9. HOOLDUS
Hooldustabel
Palun pidage meeles, et järgmised hooldusvälbad kehtivad vaid
normaalsete töötingimuste puhul. Kui teie igapäevane töö nõuab
tavalisest pikemat kasutusaega või on lõikamistingimused rasked,
tuleb soovitatud hooldusvälpasid vastavalt lühendada
Terve masin
Kontrollida (lekked, lõhed ja kulumine)
Puhastage pärast igapäevatöö lõppu
Kontrollida (lekked, lõhed ja kulumine)
Kontrollige
Kontrollige (kahjustused, teravus ja kulumine)
Puhastage
Juhtseadised (Stop-nupule, õhuklapi
hoob, gaasipäästik, päästikulukk)
Kütusepaak
Kütuselter ja torud
Lõikeseadmed
Koonusülekanne
Lõikeseadme kaitse
Kõik ligipääsetavad kruvid ja mutrid
(mitte seadekruvid)
Starteri süsteemi ventilatsiooniavad
Enne iga
kasutamist
Iga kuu
Kui katki või rikkis
Vastavalt
vajadusele
6 kuud või 50
tundi
1 aasta või 100
tundi
Starteritross
Startera sistēmas ventilācijas atveres
Startera aukla
Karburaator
Lõikeseadme mutter ja kruvid
DS 2400 D tööseadmete ühendus
Puhastage, vahetage ltrielement välja
Kontrollige pinget
Vahetage välja
Pingutage üle
Puhastage
Puhastage
Vahetage välja
Kontrollige elektroodivahet
Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)
Edasimüüja poolt välja vahetada
Kontrollige, et lõikeseadme lukustusmutter
oleks korralikult pingutatud
Määrimine
Vahetage välja
Kontrollige tühikäiku (lõikeseade ei tohi
tühikäigul liikuda)
Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)
Kontrollige tööd
Teritage
Kontrollige (kahjustusi, kulumist ja määrdetaset)
Kontrollige
Puhastage
Vahetage välja
Kontrollige (kahjustusi ja kulumist)
Süüteküünal
Vibratsiooniraamid
40
EST
DS 240 S – DS 240 T - DS 2400 S - DS 2400 T (Ø
130 mm): lõigake 8,5 m pikkune jupp nailontamiili
Ø 2,4 mm.
1. Seadke nooled kohakuti ja sisestage tamiil
trimmeripeasse (jn 20.1) kuni see väljub
vastaspoolelt (jn 20.2).
2. Jagage tamiil kaheks võrdse pikkusega osaks (jn
20.3) ja täitke trimmeripea tamiiliga, keerates
nuppu (jn 20.4).
HOIATUS! – Seadme hooldamisel tuleb
alati kanda kaitsekindaid. Seadet ei tohi
hooldada siis, kui mootor on tuline.
ÕHUFILTER
Iga 8-10 töötunni järel tuleb eemaldada kate (A,
joon.23), puhastada lter (C):
DS 220 - 2200: Puhastage Emak
rasvaeemaldusvahendiga (kood 001101009),
peske veega ja kuivatage suruõhujoaga suunaga
seestpoolt väljapoole.
DS 240 - 2400: Puhastage Emak
rasvaeemaldusvahendiga (kood 001101009A),
peske veega ja kuivatage suruõhujoaga suunaga
seestpoolt väljapoole.
Kui see on määrdunud või vigastatud, asendage
uuega.
Kui filter on ummistunud, hakkab mootor
ebakorrapäraselt töötama, kusjuures selle
energiatarve on suurem ja jõudlus aeglasem.
KÜTUSEPAAK
Kütusefiltrit tuleb aegajalt kontrollida. Must
lter võib põhjustada seadme käivitusraskusi ja
vähendada mootori efektiivsust. Filtri vahetamiseks
tuleb see paagi tankimisavast eemaldada. Kui see
on liiga must, tuleb see välja vahetada (joonis 22).
MOOTOR
Puhastage silindri katte ribisid regulaarselt harja või
suruõhu abil. Silindri välispinnal olev mustus võib
põhjustada mootori ülekuumenemise.
SÜÜTEKÜÜNAL
Süüteküünla puhtust ja elektroodi vahet tuleb
regulaarselt kontrollida (joon. 24). Kasutage NGK
CMR7H või teisi samasuguse soojusastmega
süüteküünlaid.
MURUNIIDU LÕIKETERA TERITAMINE
(2-3-4 HAMBA PUHUL)
1. Muruniidu lõiketerad on ümberpööratavad. Kui
üks külg ei ole enam piisavalt terav, võib selle
ümber pöörata ja kasutada teist külge (joon.
17).
2. Muruniidu lõiketeri teritatakse ühesuunaliselt
rasterdatud lapikviili abil (joon. 17).
3. Õige tasakaalu säilitamiseks tuleb kõiki lõiketera
servi ühtlaselt teritada.
4. Ebaõige lõiketerade teritus võib põhjustada
seadme ebanormaalset vibratsiooni ja lõiketera
purunemist.
LÕIKEKETTA TERITAMINE (8 HAMMAST)
Lõikeketta üldseisu tuleb pidevalt kontrollida.
Kui lõikeketas on õigesti teritatud, on seadme
töövõime maksimaalne. Hammastust teritatakse
viili või käia abil. Teritatakse kergete lükete abil,
kusjuures tuleb kinni pidada joon. 11A toodud
nurkade suurusi ja teisi dimensioone.
HOIATUS! – Vale lõikeketta kasutamine ja
ebaõige lõikeketta teritus suurendab tagasiöögi
ohtu. Kontrollige, et lõikekettal ei ole mõrasid ega
pragusid, nende ilmnemisel tuleb lõikeketas välja
vahetada.
HOIATUS: Ärge kunagi parandage
defektseid lõikeseadmeid keevitamise,
õgvendamise või kuju muutmise teel. See võib
põhjustada lõikeseadme osade lahtitulekut ja
tuua kaasa tõsiseid või surmaga lõppevaid
vigastusi.
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA
Mootori ülekoormuse vältimiseks tuleb kasutada
üksnes samade dimensioonidega jõhve (joon. 18).
Kui soovite trimmeripeast enam jõhvi kätte saada,
koputage seda töö ajal kergelt vastu maapinda.
Märkus: Nailonist trimmeripead ei tohi lüüa kõvade
esemete vast (betoon, kivid, jne). See võib olla ohtlik.
Nailontamiili vahetamine LOAD&GO
trimmeripeas (jn 20)
DS 220 S – DS 220 T - DS 2200 S - DS 2200 T (Ø
110 mm): lõigake 4 m pikkune jupp nailontamiili
Ø 2,4 mm.
41
EST
HOIATUS: Ilmastikutingimused ja kõrgus
merepinnast võivad samuti mõjutada
karburaatori toimimist.
PUHASTAMISEKS (DS 2200 - DS 2400)
HOIATUS! – See summuti on varustatud
katalüüsmuunduriga, mis on vajalik mootori
vatamiseks heitgaaside nõuetele. Ärge kunagi
muutke ega eemaldage katalüüsmuundurit: see
on seaduserikkumine.
HOIATUS! – Katalüüsmuunduriga
varustatud summutid muutuvad kasutamisel
väga kuumaks ning on seda ka mõne aja jooksul
peale peatamist. See kehtib ka tühikäigul.
Kontakt võib põhjustada nahal põletusi. Pidage
meeles tuleohtu!
ETTEVAATUST! – Kui summuti on
kahjustatud, tuleb see välja vahetada. Kui
summuti sageli ummistub, võib see olla märgiks
katalüütilise muunduri piiratud efektiivsusest.
HOIATUS: Ärge töötage võsalõikuriga,
kui summuti on kahjustatud, puudub või
muudetud. Valest hooldatud summuti
suurendab tuleohtu ning kuulmise kaotamise
riski.
SOOVITUSLIK LISAHOOLDUS
Soovitame intensiivsel kasutamisel iga hooaja
lõpus ja normaalsel kasutamisel iga kahe aasta
tagant lasta masinat kontrollida spetsialiseerunud
tehnikul autoriseeritud teeninduses.
TÄHELEPANU: Kõiki selliseid hooldustöid,
mida käesolev kasutusjuhend ei puuduta, tohib
läbi viia üksnes vastavate volitustega
teeninduskeskus.
Seadme jätkukindla ja tõhusa töö tagamiseks
tuleb seadme osi välja vahetada ainult
ORIGINAALVARUOSADE vastu.
Võimalikud omavolilised muudatused
seadme juures ja/või mitteoriginaaltarvikute
kasutamine võivad põhjustada üliraskeid või
HAMMASRATASTIK
Iga 30 töötunni järel tuleb hammasratas
jõuülekandeseadme korpuse kruvi (D, joon. 8)
eemaldada ja kontrollida määrde hulka. Ärge
kasutage rohkem kui 10 grammi. Kasutage
kõrgekvaliteetset molübdeenbisulfaat määret.
Sae puhastamisel ei tohi kasutada
mootorikütuseid.
DS 2400 D TÖÖSEADMETE ÜHENDUS
Tööriista püsivaks ja õigeks töötamiseks
eemaldage iga 30 töötunni järel tööseade (D,
joon. 5A), määrige ajamivõlli ühenduse (E, joon.
5A) seest ja ajamivõlli tööseadme otsas (D, joon.
5A). Kasutage kõrgekvaliteedilist molübdeen-
disulfiidmääret. Tööseadme vahetamise ajal
määrige alati ühendust.
KARBURAATOR
Enne karburaatori reguleerimist tuleb puhastada
õhulter (C, joon. 23) ja soojendada mootorit.
Käesolev mootor on konstrueeritud ja toodetud
vastavuses direktiivide 97/68/EC, 2002/88/EC ja
2004/26/EC nõuetega. Karburaator (joonis 21)
on konstrueeritud nii, et reguleerida saab ainult
kruvisid 1/4 ulatuses; L ja H kruvide ±1/8 ulatus
on määratletud tootja poolt ja seda ei saa muuta.
HOIATUS! - Antud ulatuse piirest ei tohi
kruvisid jõuga välja keerata!
Tühikäigu pöörete reguleerimiskruvi T
reguleeritakse ohutuse tagamiseks nii, et
tühikäigu ja siduri sisselülitumise vahele jääb
ohutu pööretevaru.
Kruvi L peab olema reguleeritud nii, et mootor
reageeriks järsule gaasi andmisele ning töötaks
korralikult ka tühikäigul.
Kruvi H peab olema reguleeritud nii, et mootor
arendaks saagimisel maksimaalset võimsust.
HOIATUS: Kui mootor töötab tühikäigul
(2800-3000 pööret minutis), ei tohi lõiketera
liikuda. Soovitatav on lasta kõik
sisepõlemissüsteemi seadistused teostada
volitatud edasimüüjal või remonditöökojal.
42
EST
jäätmekäitluskeskusse.
Enamik masina tootmiseks kasutatud materjale
on taaskasutatavad; kõik metallid (teras,
alumiinium, messing) võib viia tavalisse
jäätmekäitlusjaama. Informatsiooni saamiseks
võtke ühendust kohaliku
jäätmekäitluskeskusega. Jäätmete
kõrvaldamine peab toimuma keskkonda säästes
ning pinnase, õhu ja vee saastamist vältides.
Järgige igal juhul kohaliku seadusandluse
sätteid.
surmaga lõppevaid kehavigastusi
operaatorile või kolmandatele isikutele.
10. HOIDMINE
Kui masinat on vaja hoida kaua:
- Tühjendage ja puhastage kütusepaak hästi
ventileeritud alal. Tühjendamiseks käivitage
mootor ja oodake kuni kütus lõppeb ja
mootor seiskub (kütusesegu karburaatorisse
jätmine võib kahjustada membraane).
- Seadme peale talvist hoiustamist tööle võtmise
protseduurid on samad, kui igapäevaseks tööks
käivitamisel (lk 32).
- Järgige kõiki eelpool toodud hooldusjuhiseid.
- Seadet tuleb puhastada täielikult ning määrida
selle metallosi.
- Roostetamise vältimiseks tuleb lõiketera
eemaldada, puhastada ja sissemäärida.
- Eemaldage lõiketera fikseerivad äärikud
ning puhastage, kuivatage ja määrige
kaldhammastust.
- Tühjendage kütusepaak ja pange kork uuesti
peale.
- Puhastage hoolikalt õhutuspilud ja õhulter
(Joon. 23).
- Hoidke seadet kuivas kohas, soovitavalt mitte
põrandal, ning tugevatest soojusallikatest
eemal.
11. KESKKONNAKAITSE
Masina kasutamise ajal tuleb rangelt arvestada
keskkonnakaitse nõuetega, sest sellest saavad
kasu nii ühiskond kui keskkond, kus me elame.
- Üritage ümbritsevat keskkonda mitte häirida.
- Järgige täpselt kohalikke eeskirju ja sätteid
niitmisjäätmete likvideerimine kohta.
- Järgige täpselt kohalikke eeskirju ja sätteid
õlide, bensiini, akude, filtrite, kasutatud osade
või materjalide kõrvaldamise kohta, mis
mõjutavad tugevalt keskkonda. Need
jäätmed ei tohi kõrvaldada nagu
olmejäätmed, vaid need tuleb sorteerida ja
viia selleks ettenähtud jäätmekäitluskeskusse
materjalide ringlusse võtmiseks.
Lammutamine ja kõrvaldamine
Kui masin ei ole enam kasutuskõlblik, ärge jätke
seda keskkonda vaid viige see
43
EST
12. TEHNILISED ANDMED
Töömaht
Võimsus
Lõikelaius
Mootor
Minimaalne pöörete arv minutis
Kütusepaagi maht
Luttpump karburaator
Vibratsiooni vähendav süsteem
Kaal ilma lõikeseadme ja kaitseta
cm
3
Kahetaktiline EMAK
Jah
kW
min
-1
cm
3
cm
kg
min
-1
Mootori kiirus väljuva võlli maksi-
maalpööretel
Väljuva võlli maksimaalsed
pöörded
min
-1
Jah
EURO 2
EURO 1
21.7
3000
11.900
39
DS 220 S
DS 2200 S
0.8 0.9
8.500
4.2
DS 220 T
DS 2200 T
DS 240 S
DS 2400 S
DS 240 T
DS 2400 T
DS 2400 D
4.8 4.5 5.2 4.7
400 (0.40 l)
44
EST
TÄHELEPANU!!!
Vale lõikeseadise korral suureneb õnnetusjuhtumite oht! Kasutage ainult tootja poolt
soovitatavaid lõikeseadiseid ja kaitseid ning pidage täpselt kinni teritusjuhistest.
Soovitatud lisaseadmed lõikamiseks
Mudelid Lõikeseadmed Kaitsed
DS 220 - DS 2200
DS 240 - DS 2400
P.N. 63109001
P.N. 63129001
P.N. 61370264
DS 220 - DS 2200
DS 240 - DS 2400
P.N. 4095673BR P.N. 61370264
*
DS 220 - DS 2200
DS 240 - DS 2400
P.N. 4095681R P.N. 61370264
*
DS 220 - DS 2200
DS 240 - DS 2400
P.N. 4095563AR P.N. 61370264
*
DS 220 - DS 2200
DS 240 - DS 2400
P.N. 4095565AR
P.N. 4095065AR
P.N. 61370264
*
* kaitse o. n. 61372033 ei ole vaja
45
EST
*
Kaalutud keskmised väärtused: 1/2 ajast tühikäigul, 1/2 ajast täiskoormusel (trimmeripea) või 1/2 ajast ülekoormusel
(lõiketera).
DS 220 S
DS 2200 S
DS 220 T
DS 2200 T
DS 240 S
DS 2400 S
DS 240 T
DS 2400 T
DS 2400 D
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
m/s
2
m/s
2
L
pA
av
EN 11806
EN 22868
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
L
WA
2000/14/EC
EN 22868
EN ISO 3744
EN 11806
EN 22867
EN 12096
EN 12096
96.5 91.5 96.5 96.5 96.5 96.591.5 91.5 91.5 91.5
*
*
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.03.0 3.0 3.0 3.0
110.0 106.0 110.0 110.0 110.0 110.0106.0 106.0 106.0 106.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.02.0 2.0 2.0 2.02.0
112.0 108.0 112.0 108.0 112.0 112.0108.0 112.0 108.0 108.0
7.2 (sx)
4.6 (dx)
2.5 1.9 1.8 2.5 1.71.5 1.9 1.5
4.8 (sx)
4.6 (dx)
2.7 (sx)
2.7 (dx)
7.2 (sx)
4.6 (dx)
1.7 (sx)
3.1 (dx)
9.0 (sx)
7.3 (dx)
1.6 (sx)
3.2 (dx)
1.5 (sx)
2.5 (dx)
4.8 (sx)
4.6 (dx)
1.5 (sx)
2.5 (dx)
5.4 (sx)
5.4 (dx)
3.1 (sx)
3.1 (dx)
Survekang
Tolerants
Mõõdetud
müratuge-
vuse tase
Tolerants
Müratuge-
vuse tase
Vibratsioo-
nitase
Tolerants
46
EST
14. GARANTIITUNNISTUS
13. VASTAVUSDEKLARATSIOON
Allakirjutanu Emak spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in
Piano (RE) ITALIA, deklareerib käesolevaga, et järgmine
masin:
1. Kategooria: võsa/heinatrimmer
2. Brand Efco DS 220S (Mudel rahuldab ainult klassi Euro 1
nõudeid) – DS 220T (Mudel rahuldab ainult klassi Euro 1
nõudeid) – DS 240S (Mudel rahuldab ainult klassi Euro 1
nõudeid) – DS 240T (Mudel rahuldab ainult klassi Euro 1
nõudeid) – DS 2200S – DS 2200T – DS 2400S – DS 2400T –
DS 2400D
3. Seeria ID 918 XXX 0001 ÷ 918 XXX 9999 (DS 220) - 919 XXX
0001 ÷ 919 XXX 9999 (DS 240) - 920 XXX 0001 ÷ 920 XXX
9999 (DS 2200) - 921 XXX 0001 ÷ 921 XXX 9999 (DS 2400) -
933 XXX 0001 ÷ 933 XXX 9999 (DS 2400D)
vastab järgmistele direktiividele:
2006/42/CE - 2000/14/CE - 2004/108/CE – 97/68/CE (Mudel
rahuldab ainult klassi Euro 1 nõudeid) – 2002/88/CE (Mudel
rahuldab ainult klassi Euro 1 nõudeid) – 2004/26/CE,
vastab järgmiste ühtlustatud standardite nõuetele:
EN 55012 - EN ISO 11806
Vastavuse hindamise protseduurid:
Lisa V - 2000/14/CE
Mõõdetud müravõimsus: 110,0 dB (A)
Garanteeritud müravõimsus: 112,0 dB (A)
Tehnilist dokumentatsiooni säilitatakse ettevõtte peakontoris:
Tehniline osakond
Allkirjastatud Bagnolo in Pianos (RE) Itaalias - via Fermi, 4
Kuupäev: 30/06/2012
Fausto Bellamico - President
s.p.a.
Seade on konstrueeritud ja toodetud kõige kaasaaegsemat
tehnoloogiat rakendades. Tootja annab toodetele nende
eraviisilise ja harrastuskasutamise korral 24 kuulise garantii
ostmiskuupäevast. Professionaalse kasutamise korral on
garantii piiratud ja kehtib 12 kuud.
Garantii ulatus
1) Garantiiaeg algab ostukuupäeval. Tootja, kes tegutseb
müügi- ja tehnilise teeninduse võrgu kaudu, vahetab
tasuta kõik materjali, valmistamise või töötlemise tõttu
vigaseks tunnistatud osad. Garantii ei mõjuta ostja
seadusejärgseid huvisid masina defektide osas
2) Tehniline personal teeb vajalikud remonttööd
võimalikult lühikese aja jooksul.
3) Garantiid puudutavate nõuete korral tuleb
garantiitööd vastu võtvale isikule esitada käesolev
garantiitunnistus täidetuna ja müüja pitsatiga
varustatuna ning arve või ostutšekk, millel on kirjas
ostukuupäev.
4) Garantii kaotab kehtivuse, kui:
- masinat ei ole nõuetekohaselt hooldatud
- masinat on kasutatud mittesihipäraselt või seda on
mistahes moel modifitseeritud,
- kasutatud on sobimatuid määrdeaineid ja kütust,
- masinale on paigaldatud mitte-originaalvaruosi või
- lisaseadiseid,
- masinat on remontinud selleks volitamata isikud,
5) Garantii ei hõlma kuluvaid aineid ja tavapärases
kasutuses kuluvaid osi.
6) Garantii ei hõlma masina täiustamise või parandamisega
seotud töid.
7) Garantii ei kata ettevalmistus- või hooldustöid, mis tuleb
teostada garantiiperioodi jooksul.
8) Transpordikahjustuste avastamisel tuleb neile
viivitamatult juhtuda transportija tähelepanu. Vastasel
korral kaotab masina garantii kehtivuse.
9) Muude firmade (Briggs & Stratton, Subaru, Honda,
Lombardini, Kohler jne) valmistatud mootoreid hõlmav
vastavate tootjate garantii.
10) Garantii ei hõlma otseseid või kaudseid vigastusi ja
kahjusid, mis võivad olla tingitud masina rikkest ning
võimaluse puudumisest masinat antud rikke tõttu
kasutada.
MUDEL
OSTJA
SEERIANUMBER
ANDMED
MÜÜJA
Mitte saata! Lisada garantiinõude korral.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Efco DS 220 T / DS 2200 T Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka