Bosch Combination steam oven Kasutusjuhend

Kategooria
AV-seadmete alused
Tüüp
Kasutusjuhend
*9000265572* 9000265572 970427
970427
Ø Montageanleitung
Þ Notice de montage
Ú Installation instructions
â Istruzioni per il montaggio
é Installatievoorschrift
× Monteringsvejledning
ê Monteringsveiledning
ó Monteringsanvisning
Ý Asennusohje
Û Instrucciones de montaje
ì Instruções de montagem
Ù Οδηγίες εγκατάστασης
î Инструкция по монтажу
ë Instrukcja montażu
ô Montaj kılavuzu
á Szerelési útmutató
Ü Paigaldusjuhend
ä Montavimo instrukcija
å Montāžas instrukcija
í Instrucţiuni de montaj
õ Інструкція з монтажу
à Upute za montažu
ð Navodila za montažo
.%2



PLQ





$


Ärge avage seadme ust, kui seade paikneb madalal. Uks võib
viga saada.
Ärge hoidke seadme transportimisel või paigaldamisel
uksekäepidemest.
Enne paigaldamist kontrollige, ega seade ei ole transportimisel
viga saanud.
Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambrist ja ukse
küljest pakendimaterjal ja teip.
Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema
vooluvõrgust lahutatud.
Mööbli ettevalmistus
Vaid käesoleva paigaldusjuhendi kohane asjatundlik
paigaldamine tagab seadme ohutu kasutamise. Valest
paigaldusest tekkiva kahju eest kannab vastutust paigaldaja.
Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri
kuni 90 °C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70 °C.
Ärge paigaldage seadet dekoratiivse katte taha. Nii võib seade
üle kuumeneda.
Kõik mööbli ja töötasapinna väljalõiked tuleb teha enne
seadmete kohaleasetamist. Eemaldage laastud! Need võivad
häirida elektridetailide tööd.
Ettevaatust paigaldamisel! Paigaldamise ajal ligipääsetavad
detailid võivad olla teravate servadega. Lõikevigastuste
vältimiseks kandke kaitsekindaid.
Kinnitamata mööbel tuleb seina külge kinnitada standardse
nurgikuga A.
Töötasapind tuleb köögimööbli peale kindlalt kinnitada.
Seade töötasapinna all - joonis 1
Ahju ventileerimiseks peab vahepõhja ja seina vahele jääma
45 mm laiune õhuvahe.
Töötasapinna ja seadme vahelist pilu ei tohi lisaliistudega
sulgeda.
Paigaldamine nurka - joonis 2
Nurka paigaldamisel pidage kinni minimaalsetest
vahekaugustest. Veenduge, et vahekaugus B köögikappidest ja
nende käepidemetest on piisav. Seadme ust peab saama
avada.
Seade kõrges kapis - joonis 3
Ahju ventileerimiseks peab vahepõhjade ja seina vahele jääma
45 mm laiune õhuvahe.
Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust
hõlpsalt välja võtta.
Seadet võib paigaldada ka sama kaubamärgi ventileeritud ahju
või külmkapi kohale.
Seadme ühendamine vooluvõrku
Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seadet tohib
vooluvõrku ühendada ainult tarnekomplekti kuuluva
ühendusjuhtme abil.
Kaitse tuleb paigaldada vastavalt andmesildil märgitud
võimsusele ja kehtivatele eeskirjadele.
Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib
ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga
varustatud pistikupessa.
Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb ahi
vooluvõrku ühendada kõikidest poolustest katkestava lülitiga,
mille kontaktivahemik on vähemalt 3 mm.
Sisseehitamisel peab olema tagatud puutekaitse.
Seadme kinnitamine - joonis 4
1. Lükake seade täiesti sisse. Veenduge, et ühendusjuhe on
vaba, ei jää millegi vahele ega jookse üle teravate servade.
2. Seadke seade õigesse asendisse.
Seadme ja piirneva köögimööbli vahele peab jääma 5 mm
laiune õhuvahe.
3. Kontrollige seadme asendit vesiloodi abil.
4. Kinnitage seade kruvidega.
Eemaldamine
1. Lahutage ahi vooluvõrgust.
2. Keerake lahti kinnituskruvid.
3. Kergitage seadet pisut ja tõmmake täiesti välja.
Defektset ühendusjuhet tohib samaväärse ühendusjuhtme vastu
välja vahetada vaid tootja esindaja või volitatud
parandustöökoda.
lt
ä Montavimo instrukcija
Svarbios nuorodos
Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip
2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.
Jei prietaisas montuojamas po kaitlente, reikia laikytis kaitlentės
montavimo instrukcijos nuorodų.
Montuojant po indukcine kaitlente stalviršis turi būti mažiausiai
50 mm storio.
Nebandykite atidaryti prietaiso durelių, kai jis stovi ant lygaus
pagrindo. Galite pažeisti dureles.
Nenaudokite durelių rankenos prietaisui transportuoti arba
įmontuoti.
Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas
transportuojant.
Prieš pradėdami naudoti iš kameros ir nuo durelių nuimkite
pakuotės medžiagą ir lipnią plėvelę.
Atliekant bet kokius montavimo darbus, prietaise negali būti
įtampos.
Baldų paruošimas
Tik tinkamai atlikus montavimo darbus pagal šią montavimo
instrukciją garantuojamas saugus naudojimas. Jei montavimo
darbai atlikti netinkamai, už žalą atsako montuotojas.
Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs
karščiui iki 90 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki
70 °C.
Nemontuokite prietaiso už apdailos skydo. Gali perkaisti.
Prieš įstatant prietaisą reikia atlikti visus baldų ir stalviršio
pjovimo darbus. Pašalinkite pjuvenas! Jos gali pakenkti
elektrinių dalių funkcijoms.
Montuodami būkite atsargūs! Dalys, kurios yra prieinamos
montuojant, gali būti su aštriomis briaunomis. Mūvėkite
apsaugines pirštines, kad neįsipjautumėte.
Nepritvirtintus baldus prie sienos pritvirtinkite naudodamiesi
įprastu kampainiu A.
Tvirtai sujunkite baldus su stalviršiu.
Prietaisas po stalviršiu – 1 pav.
Kad prietaisas vėdintųsi, tarpiniame dugne turi būti 45 mm
tarpas iki pastatymo sienelės.
Tarpo tarp stalviršio ir prietaiso negalima uždengti
papildomomis lentjuostėmis.
Montavimas kampe – 2 pav.
Montuodami kampe, atsižvelkite į nurodytus minimalius
atstumus. Išlaikykite pakankamą atstumą B iki priekinės baldo
plokštės ir jo rankenų. Prietaiso durelės turi atsidaryti.
Prietaisas aukštoje spintoje – 3 pav.
Kad prietaisas vė
dintųsi, visuose tarpiniuose dugnuose turi būti
45 tarpas mm iki pastatymo sienelės.
Prietaisą montuokite tik tokiame aukštyje, kad būtų galima
lengvai išimti priedus.
Prietaisas gali būti montuojamas virš to paties gamintojo
vėdinamos orkaitės arba šaldytuvo.
Prietaiso prijungimas
Prietaisas yra paruoštas prijungti kištuku ir tam galima naudoti
tik komplekte esantį jungiamąjį kabelį.
Reikia naudoti saugiklius, atitinkančius duomenų lentelėje
nurodytus duomenis ir vietoje galiojančius potvarkius.
Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu,
sumontuoto pagal reikalavimus.
Jei įmontavus nebegalima pasiekti kištuko, reikalingas
atskiriamasis visų polių įtaisas, kurio minimalus atstumas tarp
kontaktų būtų 3 mm.
Įmontuojant turi būti užtikrinta apsauga nuo prisilietimo.
Prietaiso pritvirtinimas – 4 pav.
1. Prietaisą įstumkite iki galo. Tai darydami nesulenkite,
neprispauskite ir per aštrius kampus netraukite elektros laido.
2. Prietaisą išlygiuokite centre.
Tarp prietaiso ir šalia esančių baldų priekinės dalies reikia
palikti 5 mm oro tarpą.
3. Prietaisą tiksliai horizontaliai išlygiuokite gulsčiuku.
4. Priveržkite prietaisą.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Bosch Combination steam oven Kasutusjuhend

Kategooria
AV-seadmete alused
Tüüp
Kasutusjuhend