Toro TITAN ZX 4800 Zero-Turn-Radius Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TITAN ZX 4800 Zero-Turn-Radius Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3394-236RevB
PaikallaankääntyväTITAN
®
ZX
4800jaZX5400-ajoleikkuri
Mallinro:74846—Sarjanro:315000001taisuurempi
Mallinro:74848—Sarjanro:315000001taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3394-236*B
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaon
tarkoitettukotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettu
pääasiassaviheralueidenruohonleikkuuseen.Sitä
eioletarkoitettupensaidenleikkuuseentairuohon
taimuunkasvustonleikkuuseenteidenvarsillaeikä
maatalouskäyttöön.
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessätuote-
kohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Johdanto
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekä
välttämääntapaturmiajatuotevaurioita.Oletitse
vastuussatuotteenasianmukaisestajaturvallisesta
käytöstä.
VoitottaasuoraanyhteydenToroonosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettuoteturvallisuuteen
jakäyttökoulutukseenliittyväämateriaalia,tietoja
lisävarusteistatailähimmästäjälleenmyyjästätai
haluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseentaiToronasiakaspalveluun.
Otatällöintuotteenmalli-jasarjanumerotvalmiiksi
esiin.Kuva1näyttäälaitteenmallijasarjanumeron
sijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
g015453
g010228
Kuva1
1.Malli-jasarjanumeronsijainti
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseevaaratilannetta,jostasaattaaolla
seurauksenavakavatapaturmataijopakuolema,jos
suositellutvarotoimenpiteetlaiminlyödään.
g000502
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassatärkeitätietojakorostetaan
myöskahdellatermillä.Tärkeääosoittaamekaanisia
erikoistietojajaHuomautuskorostaaerityisesti
huomioitaviayleistietoja.
©2018—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa.
Kaikkioikeudetpidätetään
VAARA
Alkuperäistenvakio-osientailisävarusteiden
poistaminensaattaavaikuttaakoneen
toimintaanjaturvallisuuteensekä
takuunvoimassaoloon.Muiden
kuinalkuperäistenToro-osienkäyttö
saattaajohtaavakavaantapaturmaantai
kuolemaan.Valtuuttamattomienmuutosten
tekeminenmoottoriintaipolttoaine-tai
tuuletusjärjestelmäänsaattaaollaEPA-ja
CARB-säännöstenvastaista.
Vaihdakaikkiosat,mukaanlukien
muunmuassarenkaat,hihnat,terätja
polttoainejärjestelmänosat,alkuperäisiin
Toro-osiin.
Mallit,joidenmoottoreidenhevosvoimaton
ilmoitettu:moottorinvalmistajaonmitannut
moottorinbruttohevosvoimatlaboratorio-olosuhteissa
SAEJ1940:nmukaisestijamäärittänytneJ2723:n
mukaan.
Älämuutamoottorinasetuksiataikierrosnopeussää-
timennopeutta,sillätämäsaattaaheikentäälaitteen
turvallisuuttajaaiheuttaahenkilövahinkoja.
Sisältö
Turvaohjeet...............................................................4
Ajettavienkelaleikkureidenturvallinen
käyttö..............................................................4
Turvallisetkäyttötavat.........................................4
Toro-ajoleikkurienturvallisuus............................5
Malli74846.........................................................6
Malli74848.........................................................6
Kaltevuuskaavio................................................8
Turva-jaohjetarrat.............................................9
Laitteenyleiskatsaus..............................................14
Ohjauslaitteet..................................................14
Käyttö.....................................................................16
Polttoaineenlisäys............................................16
Muistaainaturvallisuus....................................17
Kaatumissuojausjärjestelmän(ROPS)
käyttö............................................................18
Turvajärjestelmä...............................................19
Moottorinöljymääräntarkistus..........................19
Uudenkoneensisäänajo..................................19
Seisontajarrunkäyttö........................................19
Kaasuvivunkäyttö............................................19
Rikastimenkäyttö.............................................20
Virtalukonkäyttö...............................................20
Moottorinkäynnistysjasammutus....................20
Ruohonleikkurinteräkytkimen
(voimanulosotto)käyttö.................................21
Ajamineneteenjataakse..................................22
Koneenpysäytys..............................................23
Leikkuukorkeudensäätö...................................23
Nurmisuojarulliensäätö....................................24
Istuimensäätö..................................................25
Liikkeenohjausvipujensäätö.............................25
Koneentyöntäminenkäsin...............................25
122cm:nruohonleikkurinmuunto
sivuheittotilaan..............................................26
137cm:nruohonleikkurinmuunto
sivuheittotilaan..............................................27
Sivuheitonkäyttö..............................................29
Koneenkuljetus................................................29
Koneenlastaus.................................................30
Käyttövihjeitä...................................................31
Kunnossapito..........................................................33
Kunnossapitotaulukko.........................................33
Huoltoaedeltävättoimenpiteet............................35
Istuimennosto..................................................35
Leikkuupöydänverhonvapautus......................35
Voitelu.................................................................35
Laakereidenrasvaus........................................35
Moottorinhuolto..................................................36
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................36
Moottoriöljynhuolto..........................................36
Sytytystulpanhuolto.........................................39
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus......................40
Polttoainejärjestelmänhuolto..............................40
Polttoainesuodattimenvaihto...........................40
Sähköjärjestelmänhuolto....................................41
Akunhuolto......................................................41
Sulakkeidenhuolto...........................................42
Vetojärjestelmänhuolto.......................................43
Rengaspaineentarkistus..................................43
Hydraulijärjestelmänhuolto.................................43
Hydrauliöljynmääräntarkistus..........................43
Hydraulijärjestelmänsuodattimenjaöljyn
vaihto............................................................43
Leikkuupöydänhuolto..........................................45
Leikkuuterienhuolto.........................................45
Leikkuupöydäntasaus......................................48
Hihnojentarkastus............................................49
Leikkurinhihnanvaihto.....................................49
Leikkurinirrotus................................................50
Leikkuupöydänasennus...................................51
Suuntaimenvaihto............................................51
Puhdistus............................................................53
Leikkurinalapuolenpesu..................................53
Jätteidenhävitys...............................................53
Varastointi...............................................................54
Puhdistusjavarastointi.....................................54
Vianetsintä..............................................................55
Kaaviot....................................................................57
3
Turvaohjeet
SeuraavatohjeetovatEN-standardistaENISO
5395:2013.
Ajettavienkelaleikkureiden
turvallinenkäyttö
Tämäkonetäyttäätaiylittäävalmistushetkellä
voimassaolevateurooppalaisetstandardit.Laitteen
epäasianmukainenkäyttötaihuoltovoikuitenkin
aiheuttaatapaturman.Vähennäloukkaantumisriskiä
noudattamallanäitäturvallisuusohjeitajahuomioimalla
ainavaroitusmerkki,jokatarkoittaavaroitusta,vaaraa
taihengenvaaraa“henkilöturvallisuusohjeet”.
Ohjeidennoudattamattajättäminensaattaajohtaa
henkilövahinkoontaikuolemaan.
Turvallisetkäyttötavat
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita
vakavanloukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Koulutus
Lueohjeethuolellisesti.Tutustuohjauslaitteisiinja
laitteenasianmukaiseenkäyttöön.
Äläkoskaanannalastentainäihinohjeisiin
perehtymättömienhenkilöidenkäyttää
ruohonleikkuria.Paikallisetsäännöksetsaattavat
asettaarajoituksiakäyttäjäniälle.
Äläkoskaanleikkaaruohoa,kunlähistölläon
ihmisiä(varsinkinlapsia)tailemmikkieläimiä.
Muista,ettäkäyttäjävastaamuilleihmisilletai
heidänomaisuudelleenaiheutuneistavahingoista.
Äläkuljetamukanamatkustajia.
Kaikkienkonettaajavientuleehankkia
ammattitaitoistajakäytännöllistäopastusta.
Opastuksentuleepainottaaseuraaviaseikkoja:
Ajoleikkureillaontyöskenneltävähuolellisesti
jakeskittyneesti.
Rinteessäluisuvaaajoleikkuriaeisaada
takaisinhallintaanpainamallajarrua.Hallinnan
menettämisenyleisimmätsyytovat
pyörienriittämätönpito
liiansuuriajonopeus
puutteellinenjarrutus
konetyypinsopimattomuustehtävään
piittaamattomuusmaaperän
ominaisuuksista,varsinkinkaltevuudesta
virheellinenkiinnitystaikuormanjakauma.
Valmistelut
Käytäainaruohoaleikatessatukevialiukastumisen
estäviäkenkiäjapitkiähousuja.Äläkäytälaitetta
avojalointaiavoimissasandaaleissa.
Tarkastahuolellisestialue,jollalaitettaontarkoitus
käyttää,japoistakaikkiesineet,jotkasevoi
singota.
Vaara-Polttoaineonerittäintulenarkaa.
Säilytäpolttoainetarkoitukseensuunnitelluissa
astioissa.
Täytäpolttoainesäiliöainaulkonaäläkätupakoi
täyttäessäsipolttoainesäiliötä.
Lisääpolttoaineennenmoottorin
käynnistämistä.Äläkoskaanirrota
polttoainesäiliönkorkkiatailisääpolttoainetta
moottorinollessakäynnissätailämmin.
Jospolttoainettaroiskuu,äläyritäkäynnistää
moottoriavaansiirräkonepoisalueelta,
jollaonpolttoaineroiskeita.Vältäluomasta
minkäänlaisiakipinälähteitä,ennenkuin
polttoainehöyrytovathälvenneet.
Asennakaikkipolttoainesäiliötjasäiliöiden
korkithuolellisesti.
Vaihdaviallisetäänenvaimentimet.
Tarkastaainaennenkäyttöäsilmämääräisesti,
ettäterät,terienpultitjaleikkuujärjestelmäeivät
olekuluneettaivaurioituneet.Vaihdakuluneet
taivaurioituneetterätjapultitsarjoissa,jotta
tasapainosäilyy.
Olevarovainenkäsitellessäsimoniteräisiäkoneita,
silläyhdenteränkääntäminensaattaakääntää
myösmuitateriä.
Käyttö
Oletarkkaavainen,hidastajaolevarovainen
kääntyessäsi.Katsotaaksesijasivuillesiennen
kuinmuutatsuuntaa.
Äläkäytämoottoriaahtaissatiloissa,joihinvoi
kertyävaarallistahäkäkaasua.
Leikkaaruohoavainpäivänvalossataihyvässä
keinovalaistuksessa.
Vapautakaikkiterienkiinnikkeetjavaihdavapaalle
ennenmoottorinkäynnistämistä.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli15
astetta.
Muista,ettäturvallistarinnettäeiole.Ruohorinteillä
ajettaessaonoltavaerityisenvarovainen.Ehkäise
kaatuminenseuraavillatavoilla:
Äläkäynnistätaipysähdyäkillisestiajaessasi
ylä-taialamäkeen.
Pidäkoneennopeusalhaisenarinteilläja
jyrkissäkäännöksissä.
Varotöyssyjä,kuoppiajamuitapiileviävaaroja.
4
Olevarovainenvetäessäsikuormia.
Käytävainhyväksyttyjävetoaisan
kiinnityskohtia.
Käytävainturvallisestihallittavissaolevia
kuormia.
Äläteejyrkkiäkäännöksiä.Olevarovainen
peruuttaessasi.
Varoliikennettä,kunylitättientaityöskentelettien
lähistöllä.
Pysäytäterienpyörintä,ennenkuinylitätmuun
kuinruohopinnan.
Kunkäytätlisälaitteita,äläkoskaanohjaa
leikkuujätteenpoistoaihmisiäkohtitaipäästä
ketäänkoneenlähellekäytönaikana.
Äläkoskaankäytäkonetta,jonkasuojuksetovat
vaurioituneettaijossaeiolesuojalaitteita.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimen
asetuksiataikäytämoottoriaylikierroksilla.
Moottorinkäyttäminenylikierroksillalisää
henkilövahingonriskiä.
Ennenkäyttäjänpaikaltapoistumista
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteet
alas.
Vaihdavapaallejakytkeseisontajarru.
Pysäytämoottorijairrotavirta-avain.
Kytkelisälaitteidenkäyttöpois,sammutamoottori
jairrotasytytystulpanjohto/johdottaiirrota
virta-avain.
ennentukkeumanpoistamistataitukoksen
poistamistasuppilosta
ennenruohonleikkurintarkistamista,
puhdistamistataihuoltamista
vieraaseenesineeseenosumisenjälkeen.
Tarkista,onkoruohonleikkurissavaurioitaja
korjaaneennenlaitteenkäynnistämistäja
käyttämistä;
joskonealkaatäristäepänormaalisti(tarkista
heti).
Kytkelisälaitteidenkäyttöpois,kunkonetta
siirretääntaikunseeiolekäytössä.
Sammutamoottorijakytkelisälaitteenkäyttöpois.
ennenpolttoainesäiliöntäyttämistä
ennenruohonkerääjänirrottamista
ennenkorkeudensäätämistä,paitsijossäätö
voidaantehdäkuljettajanistuimeltakäsin.
Pienennäkaasuasetustamoottorinpysäytyksen
aikana,jajosmoottorissaonsulkuventtiili,katkaise
polttoaineensyöttö,kunlopetatleikkaamisen.
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavan
loukkaantumisentaihengenvaaran.Jos
alueellaonukonilma,konettaeisaakäyttää.
Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Kunnossapitojavarastointi
Huolehdi,ettämutterit,pultitjaruuvitovattiukalla,
jottalaitettaonturvallistakäyttää.
Äläsäilytälaitetta,jonkasäiliössäonpolttoainetta,
sisätiloissa,jossakaasutvoivatjoutuakosketuksiin
avotulentaikipinänkanssa.
Annamoottorinjäähtyä,ennenkuinvarastoit
koneensuljettuuntilaan.
Puhdistamoottori,äänenvaimennin,akkutilaja
polttoaineensäilytysalueruohosta,lehdistätai
liiallisestarasvastapalovaaranvähentämiseksi.
Tarkistasäännöllisesti,etteiruohonkerääjässäole
kulumiataivaurioita.
Vaihdakuluneettaivaurioituneetosat
turvallisuudenparantamiseksi.
Tyhjennäpolttoainesäiliöulkona.
Joskoneonpysäköitävä,varastoitavataijätettävä
ilmanvalvontaa,laskeleikkuuvälineetalas.
Toro-ajoleikkurien
turvallisuus
SeuraavassaluettelossaonToro-tuotteitakoskevia
turvaohjeitajamuitaturvallisuustietoja,jotkaonsyytä
tietääjajotkaeivätsisällyCEN-standardiin.
Äläkäytämoottoriaahtaissatiloissa,joihinvoi
kertyävaarallistahäkääjamuitapakokaasuja.
Pidäkädet,jalat,hiuksetjalöysätvaatteetpoissa
lisälaitteenpoistoalueelta,leikkurinalapuolelta
jakaikistaliikkuvistaosistamoottorinollessa
käynnissä.
Äläkosketalaitteentailisälaitteidenosia,jotka
voivatollakuumiakäytönjäljiltä.Annaniiden
jäähtyäennenkuinyritäthuoltaa,säätäätaikorjata
niitä.
Akkuhappoonmyrkyllistäjasyövyttävää.Älä
päästäiholle,silmiintaivaatteille.Suojaakasvot,
silmätjavaatteetakkuakäsitellessäsi.
Akkukaasutvoivaträjähtää.Pidäsavukkeet,
kipinätjaavotulipoissaakunlähettyviltä.
KäytävainaitojaToro-varaosia.Näinvarmistat,
ettäkonepysyyalkuperäistenstandardien
mukaisena.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteita.
Käyttörinteillä
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuuson
yli15astetta.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojien,jyrkkien
penkkojentaivedenlähettyvillä.Renkaiden
lipeäminenreunojenylisaattaakaataa
5
koneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminen,hukkumisvaarataikuolema.
Äläleikkaaruohoarinteilläruohonollessamärkää.
Liukkaissaolosuhteissapitovähenee,mikä
saattaaaiheuttaaluisumistajalaitteenhallinnan
menetyksen.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Käytäpudotusten,ojien,jyrkkienpenkkojentai
vedenlähettyvillätyönnettävääruohonleikkuria
ja/taikäsikäyttöistätrimmeriä.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteetkutenkivet,
puidenoksatjne.taimerkitsene.Korkearuoho
voipeittääesteet.
Varoojia,koloja,kiviä,notkojajanousuja,jotka
muuttavatkäyttökulmaa,silläkonesaattaakaatua
epätasaisessamaastossa.
Vältääkkilähtöjäleikatessasiruohoaylämäkeen,
koskaleikkurisaattaakaatuataaksepäin.
Huomaa,ettäpitosaattaakadotaalamäessä.
Painonsiirtyminenetupyörillesaattaaaiheuttaa
vetopyörienluisumisenjajarrujenjaohjauksen
menetyksen.
Vältääkillistäkäynnistämistätaipysäyttämistä
rinteessä.Josrenkaidenpitoheikkenee,kytke
terätpoiskäytöstäjajatkahitaastirinnettäalas.
Saatkoneestavakaammannoudattamalla
valmistajanpyöräpainoistataivastapainoista
antamiasuosituksia.
Oleerittäinvarovainenkäyttäessäsi
ruohonkerääjiätaimuitalisälaitteita.Ne
voivatvaikuttaakoneenvakauteenjaaiheuttaa
hallinnanmenetyksen.
Kaatumissuojausjärjestelmän
(ROPS)käyttö
Turvakaarionpidettävänostettunajalukitussa
asennossajaturvavyötäonkäytettäväkoneen
käytönaikana.
Varmista,ettäturvavyöonnopeastiavattavissa
hätätilanteessa.
Huomaa,ettäkaatumissuojaustaeiole,kun
turvakaarionalhaalla.
Tutkileikattavaalue,äläkäkoskaanpoista
kaatumissuojausjärjestelmääkäytöstäalueilla,
joillaonrinteitä,pudotuksiataivettä.
Lasketurvakaarivainsilloin,kunseontäysin
välttämätöntä.Äläkäytäturvavyötä,kunturvakaari
onalhaalla.
Tarkistavapaaalikulkukorkeus(esim.puiden
oksat,porttikäytävät,sähkölinjat)ennenkuin
ajatmahdollisenesteenalitse.Varoosumasta
esteeseen.
Malli74846
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon105dB(A).
Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvan
kohdallaon92dBA,johonsisältyyepävarmuusarvo
(K)1dBA.
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO
5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Käden–käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=4,8m/s2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=4,4m/s2
Epävarmuusarvo(K)=2,4m/s2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalonvärinä
Mitattuvärinätaso=0,39m/s2
Epävarmuusarvo(K)=0.19m/s2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti
(istuenjaseistenajettavatleikkurit).
Malli74848
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon105dB(A).
Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvan
kohdallaon92dBA,johonsisältyyepävarmuusarvo
(K)1dBA.
6
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaENISO
5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Käden–käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=5,8m/s2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=3,6m/s2
Epävarmuusarvo(K)=2.3m/s2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti.
Kokovartalon
Mitattuvärinätaso=0,45m/s2
Epävarmuusarvo(K)=0.22m/s2
Mitatutarvotonmääritettystandardissa
ENISO5395:2013kuvatunmenettelynmukaisesti
(istuenjaseistenajettavatleikkurit).
7
Kaltevuuskaavio
g011841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
8
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueiden
lähettyville.Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
decal99-8936
99-8936
1.Koneennopeus4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttävien
nesteiden/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia.9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
decaloemmarkt
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
decal114-1606
114-1606
1.Takertumisvaara,hihna:pidäkaikkisuojuksetpaikoillaan.
decal115-9625
115-9625
1.Seisontajarruvapautettu2.Seisontajarrukytketty
decal115-9632
115-9632
1.Voimanulosotto(PTO),
teräkytkinjoissakin
malleissa
5.Nopea
2.TeräkytkinPäällä6.Portaatonsäätö
3.TeräkytkinPois7.Hidas
4.Rikastin
9
decal117-1194
117-1194
1.Moottori
decal130-0654
130-0654
1.Kuljetuslukitus3.Leikkuukorkeus
2.Kuljetusauki
decal130-0655
130-0655
1.Polttoainesäiliö3.Puolillaan
2.Täysi4.Tyhjä
decal130-0731
130-0731
1.Vaara:esineiden
sinkoutumisvaara.Pidä
suuntainlevypaikallaan.
2.Käsienjajalkojen
loukkaantumisvaara
ruohonleikkurinterän
lähellä:pysyetäällä
liikkuvistaosista.
10
decal130-0765
130-0765
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avain
virtalukostajalue
käyttöopasennenkoneen
huoltamista.
2.Leikkuukorkeudenvalinta
decal130-6922
130-6922
1.Ohitusvivunasento
koneenkäyttöävarten
2.Ohitusvivunasento
koneentyöntämistävarten
decal130-6927
130-6927
1.Vaara:käytäkaatumissuojausjärjestelmääjaturvavyötä
istuessasikäyttäjänpaikalla.
decal130-6928
130-6928
1.Esineiden
sinkoutumisvaara.Älä
päästäsivullisialaitteen
lähelle.
3.Jalkojenjakäsien
loukkaantumisvaara:
pysyetäälläliikkuvista
osista.
2.Esineiden
sinkoutumisvaara
ruohonleikkurista:älä
käytäkonettailman
suuntainta,poistolevyätai
ruohonkeräysjärjestelmää.
11
decal130-6996
130-6996
1.Luehuoltotiedot
käyttöoppaasta.
4.Tarkistahydrauliöljy
25käyttötunninvälein.
2.Tarkistamoottoriöljy
kahdeksankäyttötunnin
välein.
5.Tarkistakääntöpyörien
rengaspaineet25
käyttötunninvälein.
3.Tarkistavetävienpyörien
rengaspaineet25
käyttötunninvälein.
6.Voitelekääntöpyörä25
käyttötunninvälein.
decal131-4036
131-4036
1.Vetoaisan
enimmäisvetopainoon
36kg.
2.Luekäyttöopas.
12
decal132-0871
132-0871
Huomaa:Tämäkoneonteknisenstandardinvakaustestinmukainenstaattistenlateraalistenjapituussuuntaistentestienosalta
tarranosoittamallasuositellullaenimmäiskaltevuudella.Tutustukäyttöoppaanohjeisiinkoneenkäytöstärinteissä,tarkastakoneen
käyttöolosuhteetjamääritäniidenperusteella,voidaankokonettakäyttääkyseiselläpaikallajavallitsevissaolosuhteissa.Maaston
muutoksetvoivatvaikuttaakoneenkäyttöönrinteissä.Josmahdollista,pidäkoneenleikkuuyksikötlaskettuinaalasrinteissäkäytön
aikana.Leikkuuyksiköidennostaminenrinteissäkäytönaikanavoiheikentääkoneenvakautta.
1.Vaara:Luekäyttöopas.Äläkäytäkonetta,josetolesaanut
asianmukaistakoulutusta.Käytäkuulosuojaimia.
4.Rampiltaputoamisenvaara:Äläkäytäkaksiosaistaramppia
koneenlastaamiseenperävaunuun.Käytävainyksiosaista
ramppia,jokaonriittävänleveäkoneellejajonkakaltevuus
onalle15astetta.Ajaramppiaylöspäinperuuttamallaja
alaspäineteenpäinajaen.
2.Loukkaantumis-jatakertumisvaara:pidäkädetpoissa
liikkuvistaosistajapidäkaikkisuojuksetjasuojalevyt
paikoillaan.
5.Ruumiinvammanvaara:Äläkuljetamatkustajia.Katso
taaksesi,kunleikkaatperuutusvaihteella.
3.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetloitolla.
6.Kaatumisvaararinteillä:Äläkäytäkaltevillaalustoilla
vesialueidenlähellä.Eisaakäyttäärinteillä,joidenkaltevuus
onyli15astetta
13
Laitteenyleiskatsaus
g024328
Kuva4
1.Vetäväpyörä4.Liikkeenohjausvivut7.Etukääntöpyörä
10.Suuntain
2.Kuljettajanistuin
5.Seisontajarru
8.Nurmisuojarulla
3.Kaatumissuojausjärjestelmä
(ROPS)
6.Jalkatuki9.Leikkuupöydännostonja
leikkuukorkeudenpoljin
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva5).
g017722
Kuva5
1.Kaasuvipu4.Virtalukko
2.Rikastin5.Teräkytkin
(voimanulosotto)
3.Tuntilaskuri
Virtalukko
Virtalukossaonkolmeasentoa:Käynnistys,
KäynnissäjaPysäytys.Virta-avainkääntyy
Käynnistys-asentoonjapalautuuvapautettaessa
Käynnissä-asentoon.Kunavainkäännetään
Pysäytys-asentoon,moottorisammuu.Irrotakuitenkin
avainainakoneeltapoistuessasi,jottakonettaeivoi
käynnistäävahingossa(Kuva5).
Kaasuvipu
Kaasuvipuavoidaansäätääportaattomastiasentojen
NopeajaHidasvälillä.Moottorinnopeutta
lisätäänsiirtämälläkaasuvipuaeteenpäinja
vähennetäänsiirtämälläkaasuvipuataaksepäin.
Kaasuvipuaeteenpäinsiirrettäessätuntuvapidäkeon
täyskaasuasento(Kuva5).
Rikastin
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.Kytkerikastin
vetämällärikastimennuppiylös.Vapautarikastin
painamallanuppialas.
14
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva5).
Tuntilaskuri
Tuntilaskurimittaa,kuinkakauanterätovatolleet
toiminnassa.Laskurimittaaajan,jonkateräkytkin
(voimanulosotto)onkytkettynä.Määritämitatunajan
avulla,milloinmääräaikaishuollottuleesuorittaa
(Kuva5).
Polttoainemittari
Käyttäjänpaikanallaolevastatarkistusikkunastavoi
tarkistaapolttoainesäiliönbensiininmäärän(Kuva6).
g020264
Kuva6
1.Polttoainemittarinikkuna
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-tai
taaksepäinkääntääsamanpuoleistapyörääeteen-tai
taaksepäin.Pyörännopeusriippuusiitä,mitenpaljon
vipuasiirretään.Siirräliikkeenohjausvivutkeskeltä
ulospäinvapaa-asentoonjapoistukoneesta(Kuva4).
Liikkeenohjausvivutonsiirrettävävapaa-asentoon,
kunkonepysäytetääntaijätetäänilmanvalvontaa.
Seisontajarruvipu
Sijaitseekonsolinvasemmallapuolella(Kuva4).
Jarruvipukytkeevetävienpyörienseisontajarrun.
Kytkejarruvetämällävipuaylösjataakse.Vapauta
jarrupainamallavipuaeteenjaalas.
Leikkuupöydännostopoljinjärjes-
telmä
Leikkuupöydännostopoljinjärjestelmänavullakäyttäjä
voilaskeajanostaaleikkuupöytääistualtaan.
Käyttäjävoinostaaleikkuupöydäntilapäisestiesteen
välttämiseksitailukitaleikkuupöydänylimmän
leikkuukorkeudenasentoontaikuljetusasentoon
(Kuva4).
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuupöydänvoilukitahaluttuunleikkuukorkeuteen
leikkuukorkeusvivunjajalkapolkimenavulla.Säädä
leikkuukorkeuttavainkoneenollessapaikallaan(Kuva
4).
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
KoneeseenonsaatavanavalikoimaToronhyväksymiä
lisälaitteitaja-varusteita,joidenavullavoidaan
parantaajalaajentaasenominaisuuksia.Otayhteys
valtuutettuunhuoltoliikkeeseentaijakelijaantaisiirry
osoitteeseenwww.Toro.com,jostalöytyyluettelo
hyväksytyistälisälaitteistaja-varusteista.
15
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Polttoaineenlisäys
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvain
puhdastajauuttalyijytöntäbensiiniä,jonka
tieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
Happipitoisialisäaineita(enintään10%etanolia
tai15%MTBE:tä)sisältävääpolttoainettavoidaan
käyttää.
Etanoliseosbensiiniä,jossaonenemmänkuin10
tilavuusprosenttiaetanolia(kutenE15taiE85),ei
saakäyttää.Tämävoiaiheuttaatoimintaongelmia
taimoottorivaurioita,joitatakuueikata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenyli
polttoainesäiliössätai-astioissa,ellei
polttoaineeseenolelisättystabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaa
tietyissäolosuhteissapurkautuastaattista
sähköä,jokasytyttääbensiinihöyryt.
Bensiininaiheuttamatulipalotairäjähdysvoi
aiheuttaapalovammojajaomaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahan
poisajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvon
sisällätaikuorma-autontaiperävaunun
lavalla,silläsisämatottaimuovisetlavan
päällysteetsaattavateristääastianja
hidastaastaattisensähkönpurkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustaja
tankkaalaite,kunsenpyörilläonkosketus
maahan,mikälitämäonkäytännössä
mahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-auton
taiperävaununlavallamieluumminkuin
bensiininjakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidä
pistooliapolttoainesäiliönreunaataiastian
aukkoavastenkokotankkaamisenajan.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoi
aiheuttaavakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäaineaukosta.
Äläpäästäpolttoainettasilmiintaiiholle.
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvin
tulenarkaajaräjähdysherkkää.Bensiinin
aiheuttamatulipalotairäjähdysvoiaiheuttaa
palovammojajaomaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessa
tilassa,kunmoottorionjäähtynyt.
Läikkynytbensiinituleepyyhkiäpois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivan
täyteen.Lisääbensiiniäpolttoainesäiliöön,
kunnespintaon6–13mmtäyttökaulan
alareunanalapuolella.Säiliöönjäävätyhjä
tilasalliibensiininlaajenemisen.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissa
kipinävoisytyttääbensiinihuurut.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokaonpidettäväpoissalasten
ulottuvilta.Äläostabensiiniäenempää
kuin30päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimii
oikein.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläon
seuraaviaetuja:
Sepitääbensiinintuoreenakorkeintaan90päivän
varastoinninajan.Pitempiaikaiseenvarastointiin
suositellaanpolttoainesäiliöntyhjentämistä.
Sepuhdistaamoottoriakäytönaikana.
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisi
käynnistämistä.
16
Tärkeää:Äläkäytämetanoliataietanolia
sisältäviälisäaineita.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenbensiiniin.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainemittari
Käyttäjänpaikanallaolevastatarkistusikkunastavoi
tarkistaabensiininmääränennensäiliöntäyttämistä
(Kuva7).
g020264
Kuva7
1.Polttoainemittarinikkuna
Polttoainesäiliöntäyttö
Varmista,ettämoottorionsammutettujaettä
liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliian
täyteen.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaan
asti.Säiliöönjäävätyhjätilasalliipolttoaineen
laajentumisen.Täyttäminenliiantäyteenvoi
aiheuttaapolttoainevuodontaivaurioittaa
moottoriataipäästöjärjestelmää.
1.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristöja
irrotakorkki.
Huomaa:Käyttäjänpaikanallaolevan
polttoaineentarkistusikkunankauttavoidaan
tarkistaaennensäiliöntäyttöä,mitenpaljon
säiliössäonbensiiniä(Kuva7).
2.Kaadahitaastilyijytöntäbensiiniäsäiliöön,
kunnesseulottuutäyttökaulanalaosaanasti
Kuva8.
g027637
Kuva8
3.Asennapolttoainesäiliönkorkkihuolellisesti
paikalleenjakiristä,kunnessenaksahtaa.Pyyhi
läikkynytbensiinipois.
Muistaainaturvallisuus
Luehuolellisestikaikkiturvallisuusohjeetjaperehdy
merkintöihin.Nämätiedotauttavatsuojaamaan
sinua,perhettäsi,lemmikkejäsijasivullisia
loukkaantumiselta.
17
HENGENVAARA
Käyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneen
hallinnanmenetyksen.
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksena
vakavaloukkaantuminentaikuolema.
Josrenkaidenpitomenetetään,konettaei
voidaohjata.
Noudataseuraaviaohjeitahallinnan
säilyttämiseksijakaatumisenehkäisemiseksi.
Äläleikkaaruohoapudotustentai
vesialueidenlähellä.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joiden
kaltevuusonyli15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaole
äärimmäisenvarovainen.
Kunleikkaatruohoarinteissä,ajarinteessä
vähitellenalhaaltaylöspäin.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Kunmuutatsuuntaarinteessä,käännä
konettaylöspäin.Kääntyminenalaspäin
rinteessäheikentääpitoa.
Lisälaitteetmuuttavatkoneen
ajo-ominaisuuksia.Oleerityisen
varovainen,kunkäytätlisälaitteitakoneen
kanssa.
g015033
Kuva9
1.Turvallinenaluekäytälaitettatälläalueella
2.Käytäpudotustentaivedenlähettyvillätyönnettävää
ruohonleikkuriaja/taikäsikäyttöistätrimmeriä.
3.Vesi
VAROITUS
Tämäkonetuottaa85dB(A):nylittävän
äänitasonkäyttäjänkorvankorkeudelleja
voiaiheuttaakuulovammanpitkäaikaisessa
käytössä.
Käytäkuulosuojaimiakäyttäessäsikonetta.
Silmiä,korvia,käsiä,jalkojajapäätäsuojaavien
varusteidenkäyttöonsuositeltavaa.
g009027
Kuva10
1.Käytäsuojalaseja2.Käytäkuulonsuojaimia
Kaatumissuojausjärjestel-
män(ROPS)käyttö
VAARA
Kaatumisestaaiheutuvanloukkaantumisen
taikuolemanvälttämiseksiturvakaarion
pidettäväasennettunajaturvavyötäon
käytettävä.
VAARA
Kaatumissuojaustaeiole,kunturvakaarion
irrotettu.
Ajahitaastijavarovasti.
Tarkistavapaaalikulkukorkeus(esim.
puidenoksat,porttikäytävät,sähkölinjat)
ennenkuinajatmahdollisenesteenalitse.
Varoosumastaesteeseen.
18
Turvajärjestelmä
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettai
vaurioituneet,konesaattaatoimia
odottamattomallatavallajaaiheuttaa
henkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuus
päivittäinjavaihdamahdolliset
vaurioituneetkytkimetennenkoneen
käyttämistä.
Tietoaturvajärjestelmästä
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottori
käynnistyyvain,kun:
seisontajarruonkytketty
terätonvapautettu
liikkeenohjausvivutonlukittuvapaalle.
Turvajärjestelmämyössammuttaamoottorin,
kunajovivutsiirretäänlukitustavapaa-asennosta
seisontajarrunollessakytkettynätaijoskäyttäjä
nouseeistuimeltaterienollessakytkettynä.
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennen
koneenkäyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimialla
kuvatullatavalla,seonvälittömästikorjautettava
valtuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujasiirrä
teräkytkinPäällä-asentoon.Yritäkäynnistää
moottori.Moottorieisaakäynnistyä.
2.Istuistuimella,kytkeseisontajarrujasiirrä
teräkytkinPois-asentoon.Siirräjompaakumpaa
liikkeenohjausvipua(eteentaitaakse).Yritä
käynnistäämoottori.Moottorieisaakäynnistyä.
Toistatoisellaliikkeenohjausvivulla.
3.Istuistuimella,kytkeseisontajarru,
siirräteräkytkinPois-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutvapaa-asentoon.Käynnistä
moottori.Kunmoottorionkäynnissä,vapauta
seisontajarru,kytketeräkytkinjanousehieman
istuimelta.Moottorinpitäisisammua.
4.Istuistuimella,kytkeseisontajarru,siirrä
teräkytkinPois-asentoonjalukitse
liikkeenohjausvivutvapaa-asentoon.
Käynnistämoottori.Kunmoottorikäy,aseta
liikkeenohjausvivutkeskelle.Moottorinpitäisi
sammua.
Moottorinöljymäärän
tarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinkäynnistämistäjakoneenkäyttämistä.
KatsokohtaMoottorinöljymääräntarkistus(sivu36).
Uudenkoneensisäänajo
Uusissamoottoreissatäydenvoimansaavuttaminen
kestääjonkinaikaa.Uudenruohonleikkurin
leikkuupöydissäjavetojärjestelmissäonenemmän
moottoriakuormittavaakitkaa.Sisäänajokestää
40–50tuntia,kunnesuudetkoneetsaavuttavattäyden
voimanjaparhaansuorituskyvyn.
Seisontajarrunkäyttö
Kytkeseisontajarruaina,kunpysäytätkoneentaijätät
senilmanvalvontaa.
Seisontajarrunkytkentä
g027638
Kuva11
Seisontajarrunvapautus
g027639
Kuva12
Kaasuvivunkäyttö
KaasuvipuavoidaanliikuttaaNopea-ja
Hidas-asennonvälillä(Kuva13).
19
KäytäainaNopea-asentoa,kunkäynnistät
ruohonleikkurinleikkuupöydänteräkytkimellä
(voimanulosotto).
g008946
Kuva13
Rikastimenkäyttö
Käynnistäkylmämoottoririkastimella.
1.Josmoottorionkylmä,käynnistämoottori
rikastimella.
2.Kytkerikastinvetämällärikastinnuppiaylös
ennenvirta-avaimenkääntämistä(Kuva14).
3.Vapautarikastinpainamallasitäalas,kun
moottorionkäynnistynyt(Kuva14).
g008959
Kuva14
1.Käytössä2.Pois
Virtalukonkäyttö
1.Käännävirta-avainKäynnistys-asentoon(Kuva
15).Kunmoottorikäynnistyy,vapautaavain.
Huomaa:Käynnistystävoidaanjoutua
yrittämäänuseampiakertoja,kunmoottori
käynnistetäänensimmäistäkertaasenjälkeen,
kunpolttoainejärjestelmäonkäytettytyhjiin.
g008947
Kuva15
2.Sammutamoottorikääntämällävirta-avain
Pysäytys-asentoon.
Moottorinkäynnistysja
sammutus
Moottorinkäynnistys
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta(Kuva16).
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli5
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota15
sekunninajankäynnistysyritystenvälillä.Näiden
ohjeidenlaiminlyöntisaattaarikkoakäynnistimen.
Huomaa:Jospolttoainejärjestelmässäeiole
polttoainetta,lisääpolttoainettakoneeseenjasuorita
lisääkäynnistysjaksojamoottoriakäynnistettäessä.
20
/