Camry CR 2021 Kasutusjuhend

Kategooria
Föönid
Tüüp
Kasutusjuhend
CR 2021
(GB)
(F) mode d'emploi (E) manual de uso
(P) manual de serviço (LT) naudojimo instrukcija
(LV) lietošanas instrukcija (EST) kasutusjuhend
(RO) Instrucţiunea de deservire (BIH) upute za rad
(H) felhasználói kézikönyv (CZ) návod k obsluze
(GR) οδηγίες χρήσεως (RUS) инструкция обслуживания
(MK) упатство за корисникот (NL) handleiding
(SLO) navodila za uporabo (FIN) käyttöopas
(HR) upute za uporabu (S) bruksanvisning
(PL) instrukcja obsługi
user manual (D) bedienungsanweisung
(GB)
(F) mode d'emploi (E) manual de uso
(P) manual de serviço (LT) naudojimo instrukcija
(LV) lietošanas instrukcija (EST) kasutusjuhend
(RO) Instrucţiunea de deservire (BIH) upute za rad
(H) felhasználói kézikönyv (CZ) návod k obsluze
(GR) οδηγίες χρήσεως (RUS) инструкция обслуживания
(MK) упатство за корисникот (NL) handleiding
(SLO) navodila za uporabo (FIN) käyttöopas
(HR) upute za uporabu (S) bruksanvisning
(PL) instrukcja obsługi
user manual (D) bedienungsanweisung
19
Kui seadet kasutatakse ärilisel eesmärgil, muutuvad garantiitingimused.
1. Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi kõiki seal leiduvaid
juhiseid.Tootja ei vastuta nende kahjustuste eest, mis tekivad seadme mitteotstarbekohase
kasutamise ja ebaõige käsitsemise tagajärjel.
2. Seade on ettenähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ära kasuta seadet
mitteotstarbekohastel eesmärkidel.
3. Seade tuleb lülitada ainult 230 V ~ 50 Hz toitepessa. Selleks, et seadme kasutusohutus
oleks suurem, ära lülita üheaegselt ühte vooluringi mitut elektriseadet.
4. Seadme kasutamise ajal ole eriti ettevaatlik ja tähelepanelik siis, kui läheduses viibivad
lapsed. Ära luba lastel mängida seadmega, samuti ära luba lastel ega isikutel, kes ei tunne
seda seadet, et nad kasutaksid seda.
5. ETTEVAATUST: 8-aastased ja vanemad lapsed, füüsilise-, sensoorse- või vaimse
puudega inimesed, samuti inimesed, kelle pole piisavalt koemusi ega teadmisi seadme
kasutamiseks, võivad seadet kasutada vaid nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all või juhul, kui neile on antud piisavad juhtnöörid seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on
teadlikud ohtudest, mis võivad seadme kasutamisega kaasneda. Ärge lubage lastel
seadmega mängida. Ärge lubage lastel seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud
juhul, kui laps on 8-aastane või vanem ja tegutseb järelevalve all.
6. Pärast seadme kasutamist võta alati pistik pistikupesast välja, hoides sealjuures
pistikupesast kinni. ÄRA tõmba kunagi toitejuhtmest.
7. Ära jäta pistukepessa sisselülitatud seadet ilma järelevalveta.
8. Ära pane kaablit, pistikut ega seadet vette või mingisse muuse vedelikku. Kaitse seadet
ilmastikutingimuste (vihm, päike, jne) eest ning ära kasuta kõrgendatud niiskuse
tingimustes (vannitoad, niisked kämpingumajad).
9. Kontrolli aeg-ajalt toitejuhtme seisundit. Juhul kui toitejuhe on vigastatud, siis peab ta
väljavahetama selleks volitatud remonditöökojas, et vältida hädaohtlikku olukorda.
10. Ära kasuta vigastatud toitejuhtmega seadet, või kui seade kukkus maha või on mingil
muul viisil vigastatud või töötab ebaõigelt. Ära paranda seadet ise, sest sa võid saada
elektrilöögi. Vigastatud seade anna selleks volitatud remonditöökotta, et ta seal ära
parandataks. Kõiki parandustöid võivad teostada ainult selleks volitatud remonditöökojad.
Valesti teostatud seadme parandus võib tekitada tõsise ohoolukorra seadme kasutajale.
11. Pärast kasutamist aseta seade jahedale, kindlale ja siledale pinnale ja vaata, et lähedal
poleks soojusallikaid nagu: elektripliit, gaasipliit, jms.
12. Ära kasuta seadet kergestisüttivate materjalide läheduses.
13. Toitejuhe ei või rippuda üle laua ääre või puutuda vastu kuuma pealispinda.
14. Enne seadme puhastamist või pärast kasutamist võta pistik pistikupesast välja, hoides
sealjuures pistikupesast kinni. ÄRA tõmba kunagi toitejuhtmest.
15. Ärge kasutage seadet vee läheduses, näiteks duši all, vannis ega vett täis
kraanikausi kohal.
16. Kui kasutate seadet vannitoas, tõmmake kohe pärast kasutamist pistik
pistikupesast välja, sest vee lähedus võib olla ohtlik isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
17. Ärge laske seadmel ega laadijal märjaks saada. Kui seade kukub vette, tõmmake pistik
või laadija kohe pistikupesast välja. Ärge pange käsi vette, kui seade on vooluvõrku
ühendatud. Vettekukkunud seade laske enne uut kasutamist kvalifitseeritud elektrikul üle
vaadata.
18. Ärge puudutage masinat ega laadijat märgade kätega.
19. Enne käest panemist lülitage seade alati välja.
20. Ärge kasutage fööni välistingimustes.
ÜLDISED OHUTUSJUHISED. LUGEGE SEADME KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD
JUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIDKE ALLES
EESTI
20
Hoolitse keskkonnakaitse eest..
Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse. Kasutatud seadmed vii
selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elemendid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektriseadmed
tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uuesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi
21. Föön peab olema lülitatud ainult korpusel märgitud toitepingega pistikupesasse.
22. Ärge kasutage fööni vee läheduses nt : duši all, vannis või valamu kohal.
23. Kui kasutate fööni vannitoas, tõmmake pistik pärast kasutamist pistikupesast välja, sest
vee lähedus on ohtlik isegi siis, kui föön on väljalülitatud.
24. Fööni ei tohi märjaks teha. Juhul, kui föön kukub vette, tõmmake otsekohe pistik
pistikupesast välja. Ärge pange käsi vette, kui föön on lülitatud vooluvõrku. Enne kui
hakkate fööni uuesti kasutama, peab fööni kontrollima kvalifitseeritud elektrik.
25. Lülitage föön iga kord välja, kui panete fööni juuste kuivatamise ajal kõrvale.
26. Ärge jätke pistikupesasse sisselülitatud fööni ilma valveta.
27. Ei tohi mingil viisil blokeerida fööni õhu sisend - ja väljundava nt : juustega.
28. Ärge juhtige kuuma õhuvoolu toitejuhtmele.
29. Hoidke fööni lastele kättesaamatus kohas. Täiskasvanud peavad jälgima, kui fööni
kasutavad lapsed.
30. Pärast fööni kasutamist lülitage föön lülitiga välja, ning tõmmake ka toitejuhtme pistik
pistikupesast välja.
31. Ärge kerige toitejuhet ümber fööni.
32. Tähelepanu!!! Kasutamise ajal föön kuumeneb. Ärge puudutage seadme kuumaksläinud
pindu.
33. Enne kui hakkate paigaldama föönile mõnda lisatarvikut, vaadake, et nad oleksid nii
seest kui väljast kuivad.
34. Ärge kunagi kasutage tolmu või võõrkehade seadmest eemaldamiseks teravaid
esemeid.
35. Ärge juhtige kuuma õhuvoolu silmade või teiste õrnade kohtade poole.
SEADME KIRJELDUS
1 - korpus 2 - vahetatavad harjad 6 - harja pöörlemise nupp
3 - töölüliti / temperatuuri regulaator 4 - lukk harja 5 - juhtme pöördkinnitus
KASUTAMINE
Föön koolutajal on harja pöörlemise funktsioon. Vajutades ühte harja pöörlemise nuppudest (6) saate panna harja pöörlema kas paremale
või vasakule.
1. Kinnitage hari (2).
2. Ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa.
3. Lülitage föön-koolutaja töölülitist sisse (3). Valige sobiv temperatuur (C – külma puhur, 1 – madalam temperatuur, 2 – kõrgem
temperatuur).
4. Eraldage väike juuksesalk ning kerige see juukseotstest alustades harjale. Oodake paar kuni paarteist sekundit, et kuum õhk fikseeriks
harjale keritud juuste vormi.
5. Kerige juuksed harjalt maha.
6. Lülitage föön-koolutaja välja ja eemaldage pistik istikupesast.
PUHASTAMINE
1. Ene kui asute föön-koolutajat puhastama, tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja.
2. Korpuse (1) välimised osad pühkige kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega teravaid tööriistu.
3. Pärast iga kasutamist puhastage hari juuksekarvadest.
4. Veenduge, et õhu sissevooluava ei oleks juustega katud ega muul viisil ummistatud. Vajadusel puhastage see.
5. Ärge jätke föön-koolutajale juuksekarvu.
TEHNILISED ANDMED
Võimsus: 1000W
Toitepinge: 230V~50Hz
Müratase : 72dB
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Camry CR 2021 Kasutusjuhend

Kategooria
Föönid
Tüüp
Kasutusjuhend