Avent SCD485/00 Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Kategooria
beebitelefonid
Mudel
SCD485/00
Tüüp
Kasutusjuhend
23
Eesti
2 Tähtis
Enne beebimonitori kasutamist lugege hoolikalt
kasutusjuhendit ning hoidke see edaspidiseks
kasutamiseks alles.
HOIATUS. Voolujuhtmega kägistamise
vältimiseks hoidke beebiseade ja voolujuhe
alati beebi käeulatusest eemal, vähemalt
1 meetri kaugusel. Ärge kasutage
pikendusjuhtmeid.
Ettevaatust: esineb plahvatuse, elektrilöögi,
lühise või lekke oht
 Beebimonitori tuleb hoida tilkade ja
pritsmete eest. Beebimonitorile ei tohi
asetada vedelikuga täidetud anumaid,
näiteks vaase.
 Kui kasutate toitepistikut lahtiühendava
seadisena, peab olema tagatud
probleemideta ligipääs pistikule.
 Enne beebimonitori vooluvõrku
ühendamist kontrollige, kas seadmele
märgitud toitepinge vastab kohaliku
elektrivõrgu pingele.
 Beebimonitori vooluvõrku ühendamiseks
kasutage kaasasolevaid adaptereid.
 Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage ei
beebiseadme ega keskseadme korpust, v.a
patareipesa.
 Veenduge, et teie käed oleksid patareide
sisestamise või välja vahetamise ajal kuivad.
 Vältimaks patareide plahvatamist
või lekkeid, mis võivad kahjustada
beebimonitori ning põhjustada põletusi
või silmaärritusi, tuleb järgida järgmisi
põhimõtteid:
 sisestage patareid õiget pidi (+/-),
 eemaldage patareid, kui te ei kavatse
toodet enne 30 päeva möödumist
kasutada,
 kaitske patareisid päikesekiirguse,
tule või muude ülekuumenemist
põhjustada võivate allikate eest,
 eemaldage tühjaks saanud patareid
koheselt.
1 Tutvustus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi
AVENTi poolt! Philipsi AVENTi pakutava
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks
registreerige oma toode veebilehel www.philips.
com/AVENT.
Philipsi AVENT on pühendunud hoolivate
ja töökindlate toodete valmistamisele, mis
annavad vanematele lapse tervise ja turvalisuse
jälgimisel vajaliku kindlustunde. Philipsi AVENTi
beebimonitoriga kuulete oma last üliselgelt ning
teate alati, millal laps teid vajab. Reguleeritavad
kanaliseaded, intuitiivsed heli toimel
aktiveeruvad tuled ning side, tegevusraadiuse
ja aku tühjenemise heli- ja valgusnäidikud
kindlustavad katkematu ühenduse.
SCD486 komplekti kuulub kaks patareitoitel
töötavat keskseadet, mille abil saab last jälgida
mitmest kohast nii kodus kui ka kodu ümbruses.
ET
24
 Kui hoiate patareisid külmikus või
sügavkülmas, kaitske neid hoiustamise ning
sulatamise ajal kondenseerumise eest. Enne
patareide kasutamist laske neil saavutada
toatemperatuur.
Osade vahetamine
 Adapterite vahetamisel valige käesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud adapterite tüüp.
 Patareide vahetamisel valige käesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud patareide tüüp.
Seadme kõik patareid tuleb välja vahetada
samaaegselt.

See Philipsi AVENTi beebimonitor vastab kõikidele

standarditele. Kui beebimonitori käsitsetakse
õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on
seda tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate
järgi ohutu kasutada.
Toote ringlussevõtt
Teie beebimonitor on kavandatud ja toodetud
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on
võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.
Aidake kaitsta keskkonda, vabanedes tootest ja
pakendist keskkonnasäästlikult. Läbikriipsutatud
prügikasti tähis näitab, et beebimonitori suhtes
kehtib Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ, mis
tähendab, et toodet ja patareisid ei tohi käidelda
koos olmeprügiga, sest need sisaldavad aineid,
mis võivad kahjustada keskkonda ja tervist.
Kui soovite beebimonitorist ja patareidest
vabaneda, viige need vastavasse kogumispunkti
või jäätmejaama.
 Patareide ülekuumenemise ja mürgiste
materjalide, vesiniku või hapniku eraldumise
vältimiseks ärge lühistage ega kahjustage
patareisid.
Täiskasvanu järelvalve
 Beebimonitor on abivahend. See ei asenda
täiskasvanu pädevat ja korralikku järelvalvet
ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.
 Ärge kunagi paigutage beebiseadet lapse
voodisse või mänguaeda.
 Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke
beebimonitori kunagi rätiku, teki või muude
esemetega.
 Kui beebimonitor on vooluvõrku
ühendatud, veenduge, et ligipääs
pistikupesale on vaba.
 Laste ohutuse tagamiseks ärge laske neil
beebimonitoriga mängida.
 Kahjustatud või lekkivate patareide
käsitsemisel kandke naha kaitseks kindaid.
 Beebimonitor töötab sagedusel,
mida kasutatakse ka paljudes
majapidamisseadmetes ja teistes
beebimonitorides. Teie vestlus võib olla
kuuldav teiste samal sagedusel töötavate
seadmetega.
Puhastamine ja hooldus
 Ärge kastke vanema- ja beebiseadet vette
ega puhastage neid kraani all.
 Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid
puhastusvahendeid.
 Kui vanema- ja beebiseade on elektrivõrku
ühendatud, siis tõmmake pistik
seinakontaktist välja.
 Puhastage vanema- ja beebiseadet niiske
lapiga.
 Puhastage adaptereid kuiva lapiga.
 Sellel beebiseadmel ei ole teisi
hooldatavaid osi.
Hoiutingimused
 Kasutage ja hoidke beebimonitori


otsese päikesekiirguse eest.
ET
25
Eesti

a
 Vajutage beebiseadme sisse- ja
väljalülitamiseks
b on
 Roheline: beebiseade on sisse lülitatud.
c Mikrofon
d
 Roheline: beebiseade töötab patareitoitel.
 Vilgub punaselt: patareid on peaaegu
tühjad.
e Kaasasoleva vahelduv- ja
alalisvooluadapteri pesa
f Akupesa kaas
g 

h 1 channel 2
 Lülitage seade 1. või 2. kanalile
i Akupesa
j Vahelduv- ja alalisvooluadapter
 Sisend: 100–240 V vahelduvvool
 Väljund: 6,0 V alalisvool, 300 mA
 Mudeli number: SSW-2350EU
3 Ülevaade

a
 Vajutage keskseadme sisse- ja
väljalülitamiseks
b link
 Roheline: keskseade on ühendatud
beebiseadmega.
 Vilgub punaselt: keskseade otsib
ühendust beebiseadmega.
c Helitaseme tuled
 Näitavad helitugevust beebi toas
d Kõlar
e Kaasasoleva vahelduv- ja
alalisvooluadapteri pesa
f
 Roheline: keskseade on sisse lülitatud.
 Vilgub punaselt: patareid on peaaegu
tühjad.
g
volume
 Keerake helitugevuse suurendamiseks/
vähendamiseks
 Heli vaigistamiseks keerake lõpuni alla
h Akupesa kaas
i 

j 1 channel 2
 Lülitage seade 1. või 2. kanalile
k Akupesa
l Vahelduv- ja alalisvooluadapter
 Sisend: 100–240 V vahelduvvool
 Väljund: 6,0 V alalisvool, 300 mA
 Mudeli number: SSW-2350EU
ET
26
5 Beebimonitori
kasutamine
1 Vajutage kesk-/beebiseadme nuppu.
» Kesk-/beebiseade lülitub sisse ja kõik
selle märgutuled süttivad hetkeks.
2 Paigutage beebiseade ja toitejuhe beebist
vähemalt 1 meetri kaugusele.
3 Kasutage keskseadet tegevusraadiuse
ulatuses.
4 Lülitage keskseade ja beebiseade samale
kanalile: kanal 1 või kanal 2.
» link märgutuli vilgub punaselt ning
keskseade hakkab otsima ühendust
beebiseadmega.
» Kui ühendus on loodud, süttib link
märgutuli roheliselt.
» Kui ühenduse loomine ebaõnnestus,
vilgub link märgutuli punaselt.
Keskseade piiksub aeg-ajalt.
5 Keskseadme helitugevuse muutmiseks
keerake volume üles või alla.
 Heli vaigistamiseks keerake volume
lõpuni alla. Kui heli on vaigistatud,
töötavad helitugevuse tuled
tavapäraselt.
Soovitus
Vastavalt beebimonitori konstruktsioonile on
keskseadme ülaosas asuv antenn varjatud. Et vältida
tegevusraadiust vähendavaid takistusi, tuleb keskseadet
kaasas kandes seda kinni hoida altpoolt.
Kui keskseade asub väljaspool beebiseadme
tegevusraadiust, piiksub keskseade aeg-ajalt. Keskseadme
link märgutuli vilgub punaselt.
30 minutit enne patareide tühjaks saamist vilgub
märgutuli punaselt ning kostub helisignaal. Kui patareid
on täiesti tühjad, lülitub keskseade automaatselt välja ja
ühendus beebiseadmega katkeb.
4 Alustamine
Keskseadme või beebiseadme kasutamiseks
võite selle ühendada vooluvõrku või sisestada
seadmesse patareid. Voolukatkestustest tingitud
ebameeldivuste vältimiseks on soovitatav
sisestada seadmesse igaks juhuks ka patareid. Kui
kasutate laetavaid patareisid, laadige neid eraldi.
Beebiseadme seadistamine:
1 Enne beebiseadme vooluvõrku ühendamist
eemaldage patareipesa kaas.
2 Sisestage õiget pidi (+/-), nagu näidatud,
neli 1,5 V R6 AA-tüüpi patareid.
3 Pange kaas tagasi.
4 Laadimise alustamiseks ühendage
beebiseade komplekti kuuluva adapteri abil
vooluvõrku.
Keskseadme seadistamine:
1 Korrake sama toimingut nagu beebiseadme
seadistamisel.
ET
27
Eesti
6 Garantii ja
hooldus
Kui olete huvitatud meie teenustest, vajate
informatsiooni või abi mõne probleemi
lahendamisel, külastage palun Philipsi
AVENTi veebilehekülge aadressil
www.philips.com/AVENT või võtke ühendust
kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Philipsi klienditeeninduskeskuse telefoninumbri
leiate ülemaailmselt garantii infolehelt.
Kui riigis, kus te elate, puudub Philipsi
klienditeeninduskeskus, pöörduge palun
kohaliku Philipsi edasimüüja poole.
Tegevusraadius
 Õues: kuni 150 meetrit
 Siseruumides: kuni 50 meetrit
 Monitor töötab optimaalselt 150 m
raadiuses, sobides kasutamiseks enamikus
kodudes. Tegevusraadius ja ühenduse
kvaliteet sõltuvad kahe seadme vahele
jäävate takistuste (nt seinad või hooned)
hulgast.
Täiendava keskseadme
ühendamine
Beebimonitoriga saab kasutada mitut täiendavat
keskseadet. Täiendavate seadmete ühendamine
käib kahe lihtsa toiminguga.
Märkus
Kasutage keskseadet beebimonitori tegevusraadiuse
ulatuses.
1 Vajutage täiendava keskseadme nuppu.
» Keskseade lülitub sisse ja kõik selle
märgutuled süttivad hetkeks.
2 Lülitage keskseade ja beebiseade samale
kanalile: kanal 1 või kanal 2.
» Kui ühendus on loodud, süttib link
märgutuli roheliselt.
ET
28
 
Kui te ei leia sellest osast sobivat lahendust, otsige abi aadressilt www.philips.com/AVENT või võtke
ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Probleemid Võimalikud põhjused Lahendused
Kesk-/beebiseade ei lülitu
sisse.
Seade ei ole ühendatud
vooluvõrku.
Ühendage seade vooluvõrku.
Patareid on tühjaks saanud või
valesti sisestatud.
Vahetage patareid välja ja veenduge,
et need on paigaldatud õigesti.
Ühendust ei õnnestu luua. Kesk- ja beebiseade on lülitatud
erinevatele kanalitele.
Lülitage seadmed samale kanalile.
Seadmed on väljaspool leviulatust. Paigutage seadmed üksteisele
lähemale (vt ‘Tegevusraadius’ lk-l 7).
Keskseade teeb kiledat
häält?
Seadmed on liiga lähestikku. Viige keskseade beebiseadmest
kaugemale.
Vähendage keskseadme helitugevust.
Seadmel on levihäired. Levi
on katkendlik.
Keskseade võtab vastu teiste
seadmete või beebimonitoride
signaale.
Viige keskseade teistest
elektriseadmetest
(nt mikrolaineahjust või telefonist)
eemale.
Lülitage seadmed teisele kanalile.
Seadmed on väljaspool leviulatust. Paigutage seadmed üksteisele
lähemale.
Kesk- ja beebiseade on lülitatud
erinevatele kanalitele.
Lülitage seadmed samale kanalile.
Kesk- ja/või beebiseadme
patareid hakkavad tühjaks saama.
Ühendage kesk- ja/või beebiseade
vooluvõrku. Vahetage patareid.
Keskseadme kaudu pole
midagi kuulda.
Keskseadme heli on vaigistatud
või seatud liiga nõrgale
tugevusele.
Suurendage keskseadme helitugevust.
Seadmed on väljaspool leviulatust. Paigutage seadmed üksteisele
lähemale.
Minu seadme
tegevusraadius on väiksem
kui 150 meetrit.
Tegevusraadiust mõjutavad
lähikonnas olevad takistused.
Paigutage seadmed üksteisele
lähemale.
Keskseadme patareid
saavad ruttu tühjaks.
Heli on liiga vali ja seade tarbib
rohkem voolu.
Muutke heli vaiksemaks.
Soovitus
Tooteteave võib ette teatamata muutuda.
ET
/

See käsiraamat sobib ka